EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017IP0297

Rezoluţia Parlamentului European fără caracter legislativ din 5 iulie 2017 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, Europene, a Acordului de dialog politic și de cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte (12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE) – 2017/2036(INI))

OJ C 334, 19.9.2018, p. 99–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.9.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 334/99


P8_TA(2017)0297

Încheierea Acordului de dialog politic și de cooperare dintre UE și Cuba (rezoluție)

Rezoluţia Parlamentului European fără caracter legislativ din 5 iulie 2017 referitoare la proiectul de decizie a Consiliului privind încheierea, în numele Uniunii, Europene, a Acordului de dialog politic și de cooperare dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte (12502/2016 – C8-0517/2016 – 2016/0298(NLE) – 2017/2036(INI))

(2018/C 334/10)

Parlamentul European,

având în vedere stabilirea relațiilor diplomatice dintre UE și Cuba în anul 1988,

având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (12502/2016),

având în vedere proiectul de acord de dialog politic și de cooperare (ADPC) dintre Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Cuba, pe de altă parte (12504/2016),

având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolele 207 și 209, cu articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și cu articolul 218 alineatul (8) al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) (C8-0517/2016),

având în vedere Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE), în special titlul V privind acțiunea externă a Uniunii,

având în vedere TFUE, în special partea a cincea titlurile I-III și V,

având în vedere Poziția comună 96/697/PESC din 2 decembrie 1996 definită de Consiliu pe baza articolului J.2 din Tratatul privind Uniunea Europeană, referitoare la Cuba (1),

având în vedere Decizia (PESC) 2016/2233 a Consiliului din 6 decembrie 2016 de abrogare a Poziției comune 96/697/PESC referitoare la Cuba (2),

având în vedere concluziile Consiliului din 17 octombrie 2016 referitoare la Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene,

având în vedere Comunicarea Comisiei din 30 septembrie 2009 intitulată „Uniunea Europeană și America Latină: un parteneriat între actori globali” (COM(2009)0495),

având în vedere declarațiile de la summiturile de până în prezent ale șefilor de stat și de guvern din America Latină, din zona Caraibilor și din Uniunea Europeană, în special declarația de la cel de-al doilea summit al UE-Comunitatea Statelor Latinoamericane și Caraibiene (CELAC), care a avut loc la Bruxelles, la 10-11 iunie 2015, cu tema „Modelarea viitorului nostru comun: construirea unor societăți prospere, solidare și durabile pentru cetățenii noștri”, la care s-a adoptat declarația politică intitulată: „Un parteneriat pentru generația următoare”,

având în vedere concluziile Consiliului din 19 noiembrie2012 privind strategia comună UE-Caraibe din 19 noiembrie 2012,

având în vedere discursul reprezentantului special pentru drepturile omului din cadrul sesiunii comune a Comisiei pentru afaceri externe și a Subcomisiei pentru drepturile omului ale Parlamentului European, din data de 12 octombrie 2016, în care a prezentat rezultatele dialogului dintre Cuba și UE pe tema drepturilor omului,

având în vedere relatările organizațiilor societății civile din Cuba,

având în vedere rezoluția sa legislativă din 5 iulie 2017 (3) referitoare la proiectul de decizie a Consiliului,

având în vedere rezoluțiile sale anterioare referitoare la Cuba, în special cea din 17 noiembrie 2004 privind Cuba (4), cea din 2 februarie 2006 privind politica UE față de guvernul cubanez (5), cea din 21 iunie 2007 privind Cuba (6), precum și cea din 11 martie 2010 privind prizonierii de conștiință din Cuba (7),

având în vedere Declarația Universală a Drepturilor Omului și alte tratate și instrumente internaționale în domeniul drepturilor omului,

având în vedere articolul 99 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri externe și avizele Comisiei pentru dezvoltare și Comisiei pentru comerț internațional (A8-0233/2017),

A.

întrucât între Europa și Cuba există legături istorice, economice și culturale profunde;

B.

întrucât spectrul relațiilor dintre UE și țările din America Latină și Caraibe este variat și amplu;

C.

întrucât UE menține relații cu Comunitatea Statelor Latinoamericane și Caraibiene (CELAC); întrucât CELAC apreciază posibilitatea de a extinde relațiile dintre UE și Cuba,

D.

întrucât Cuba era singura țară din America Latină și Caraibe cu care UE nu semnase niciun fel de acord; întrucât 20 dintre statele sale membre au semnat diverse tipuri de acorduri bilaterale și au menținut relații bune cu Cuba;

E.

întrucât Poziția comună 96/697/PESC a fost abrogată prin Decizia Consiliului (PESC) 2016/2233 din 6 decembrie 2016;

F.

întrucât, în 2008, dialogul la nivel înalt dintre UE și Cuba a fost relansat, iar cooperarea bilaterală pentru dezvoltare a fost reluată; întrucât, în 2010, Consiliul a lansat o dezbatere privind viitorul relațiilor UE-Cuba și, în februarie 2014, a adoptat directive de negociere în urma cărora au fost lansate negocieri oficiale pentru încheierea unui acordul de dialog politic și de cooperare în aprilie 2014, finalizate la 11 martie 2016;

G.

întrucât ADPC definește principiile generale și obiectivele relațiilor dintre UE și Cuba, inclusiv trei capitole principale privind dialogul politic, cooperarea și dialogul politic sectorial, precum și comerțul și cooperarea comercială;

H.

întrucât drepturile omului figurează atât în capitolul privind dialogul politic, cât și în cel privind cooperarea; întrucât ambele părți la ADPC își reafirmă respectul pentru drepturile universale omului, astfel cum sunt stabilite în Declarația Universală a Drepturilor Omului și în alte instrumente internaționale și regionale în materie de drepturi ale omului; întrucât ambele părți la ADPC își reafirmă angajamentul față de toate scopurile și principiile consacrate în Carta Națiunilor Unite; întrucât, conform articolului 21 din Tratatul privind Uniunea Europeană, acțiunea externă a UE are la bază principii precum democrația, statul de drept, universalitatea și indivizibilitatea drepturilor omului, inclusiv a drepturilor civile, politice, economic, social și culturale, și a libertăților fundamentale, respectarea demnității umane, principiile egalității și solidarității, precum și respectarea principiilor Cartei ONU și a dreptului internațional; întrucât, în acest sens, respectarea drepturilor omului și apărarea democrației și a statului de drept ar trebui să fie o aspirație esențială a APDC;

I.

întrucât acordul de dialog politic și de cooperare include o așa-numită „clauză privind drepturile omului”, care este un element standard esențial al acordurilor internaționale ale UE, care face posibilă suspendarea acordului în cazul încălcării dispozițiilor în materie de drepturile omului;

J.

întrucât ambele părți au convenit, în cadrul capitolului de cooperare, asupra modalităților generale și a domeniilor de cooperare, printre care se numără aspecte precum drepturile omului, guvernanța, justiția și societatea civilă;

K.

întrucât Cuba este dispusă să accepte cooperarea cu UE în cadrul Instrumentului european pentru democrație și drepturile omului (IEDDO); întrucât IEDDO are ca obiective principale sprijinirea, dezvoltarea și consolidarea democrației în țările terțe și consolidarea respectării și a exercitării drepturilor omului și a libertăților fundamentale; întrucât ambele părți la ADPC recunosc că democrația se bazează pe voința liberă a poporului de a-și stabili propriul sistem politic, economic, social și cultural, precum și pe participarea deplină a cetățenilor la toate aspectele vieții;

L.

întrucât dialogul pe tema drepturilor omului dintre UE și Cuba, condus de reprezentantul special al UE pentru drepturile omului, a fot instituit în 2015; întrucât situația drepturilor omului rămâne un subiect de preocupare;

M.

întrucât printre aspectele discutate la cea de-a doua reuniune din cadrul dialogului pe tema drepturilor omului, care a avut loc în Cuba în iunie 2016, cu participarea miniștrilor și a agențiilor de resort, s-au numărat libertatea de asociere și chestiuni privind drepturile omului în context multilateral, cum ar fi pedeapsa cu moartea; întrucât cea de a treia reuniune a dialogului privind drepturile omului s-a desfășurat la Bruxelles pe 22 mai 2017;

N.

întrucât, în trei ocazii diferite, Parlamentul European a acordat Premiul Saharov pentru libertatea de gândire activiștilor cubanezi, respectiv lui Oswaldo Payá în 2002, Doamnelor în alb în 2005 și lui Guillermo Fariñas în 2010;

O.

întrucât UE a devenit cel mai mare investitor străin în Cuba și cel mai mare partener de export și partener comercial în general, comerțul general și exporturile UE în Cuba dublându-se între 2009 și 2015;

P.

întrucât ADPC dedică un capitol principiilor comerțului internațional și tratează cooperarea vamală, facilitarea și diversificarea comerțului, standardele și normele tehnice, comerțul sustenabil și promovarea unui mediu de afaceri și de investiții stabil, transparent și nediscriminatoriu; întrucât liberalizarea comerțului, investițiile economice și financiare, inovarea tehnologică și în general libertățile pieței, i-ar permite insulei să-și modernizeze economia;

Q.

dată fiind propunerea de reformă, actualizare și modernizare cuprinsă în „Orientările politicii economice și sociale” pentru Cuba, adoptate în urma unei proceduri de dezbatere publică în anul 2011;

R.

întrucât, în 2016, în Cuba au început două noi dezbateri publice privind „Conceptualizarea modelului economic și social” și privind „Planul național de dezvoltare economică și socială până în 2030: viziunea națiunii, axe și sectoare strategice”;

S.

întrucât UE și Cuba au convenit integrarea perspectivei de gen în toate domeniile lor de cooperare și acordarea unei atenții deosebite prevenirii și combaterii tuturor formelor de violență împotriva femeilor;

T.

întrucât Cuba este semnatara a 11 dintre cele 18 convenții în materie de drepturile omului ale Națiunilor Unite și a ratificat opt dintre acestea; întrucât Cuba nu a ratificat Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, nici Pactul internațional cu privire la drepturile sociale, economice și culturale,

U.

întrucât Cuba a ratificat toate cele opt convenții fundamentale ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM);

V.

întrucât Adunarea Națională a Cubei face parte din Uniunea Interparlamentară Mondială începând din 1977;

W.

întrucât Adunarea Generală a ONU a aprobat 26 de rezoluții consecutive prin care a solicitat încetarea embargoului SUA împotriva Cubei și întrucât rezoluția a fost aprobată în unanimitate pentru prima dată în octombrie 2016,

X.

întrucât poziția sa tradițională, exprimată în numeroase ocazii și împărtășită în cadrul instituțiilor europene, este împotriva legilor privind extrateritorialitatea dat fiind că sunt în mod direct în detrimentul populației cubaneze și afectează activitățile întreprinderilor europene;

1.

salută semnarea la Bruxelles, la 12 decembrie 2016, a ADPC și declară că acesta constituie un instrument care va oferi un nou cadru pentru relațiile dintre UE și Cuba, apărând în continuare interesele UE și înlocuind Poziția comună din 1996; subliniază că succesul acestui acord depinde de modul în care este aplicat și respectat;

2.

afirmă înalta valoare strategică a relației dintre UE și Cuba;

3.

afirmă că structura, conținutul și dinamica acordului sunt adaptate principiilor și valorilor stabilite de instituțiile UE pentru relațiile lor externe;

4.

subliniază faptul că Consiliul UE a convenit să stabilească un nou cadru de relații cu Cuba și că a luat decizia de a demara negocierile și de a le duce la bun sfârșit într-un termen semnificativ de scurt;

5.

scoate în evidență angajamentul asumat de Cuba în relația cu UE și responsabilitatea ambelor părți față de îndeplinirea dispozițiilor acordului, inclusiv prin dialog politic;

6.

reamintește că ADPC, în calitate de prim acord între UE și Cuba, va marca un punct de cotitură în relațiile bilaterale dintre cele două părți; salută faptul că ambele părți au convenit să dezvolte această relație în mod structurat, angajându-se reciproc față de o agendă și asumându-și obligații care sunt obligatorii pentru ambele părți semnatare;

7.

subliniază importanța includerii capitolului consacrat dialogului politic și a stabilirii unui dialog instituționalizat privind drepturile omului între UE și Cuba; invită UE să susțină viziunea Parlamentului privind democrația, drepturile universale ale omului și libertățile fundamentale, precum libertatea de exprimare, de întrunire și de asociere politică, precum și „politica sa la nivel mondial de susținere a apărătorilor drepturilor omului” pe tot parcursul acestui dialog; îndeamnă ambele părți să ofere garanții pentru activitatea apărătorilor drepturilor omului și pentru participarea activă și fără restricții la acest dialog a întregii societăți civile și a actorilor politici ai opoziției; constată, cu toate acestea, că dialogul privind drepturile omului nu a pus capăt încă detențiilor arbitrare și motivate politic din Cuba și că, dimpotrivă, potrivit Comisiei cubaneze pentru drepturile omului și reconciliere națională, în ultimii ani au existat din ce în ce mai multe represiuni;

8.

subliniază importanța dialogului privind drepturile omului dintre UE și Cuba și salută lansarea acestui dialog înainte de încheierea negocierilor pentru ADPC; reiterează că printre obiectivele politicii Uniunii Europene față de Cuba se numără respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale și facilitarea modernizării economice și sociale, centrată pe îmbunătățirea nivelului de trai al populației cubaneze;

9.

remarcă eforturile depuse de Cuba de a transpune în sistemul său juridic principiile fundamentale ale ONU în materie de drepturile omului și drepturile lucrătorilor și îndeamnă Cuba să ratifice convențiile Organizației Națiunilor Unite în domeniul drepturilor omului care au mai rămas de ratificat, mai precis Pactul internațional cu privire la drepturile civile și politice, Pactul internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale și Protocolul facultativ la Convenția privind eliminarea tuturor formelor de discriminare față de femei; ia act de activitatea Centrului național cubanez pentru educația sexuală; invită guvernul cubanez să își continue eforturile de a pune capăt oricărei forme de discriminare și marginalizare îndreptate împotriva comunității LGBTI;

10.

îndeamnă guvernul cubanez să își alinieze politica în domeniul drepturilor omului la standardele internaționale definite în cartele, declarațiile și instrumentele internaționale la care Cuba este semnatară; atrage atenția că persecuția și întemnițarea oricărei persoane pentru idealurile sale și pentru activitatea politică pașnică încalcă prevederile Declarației universale a drepturilor omului și face un apel pentru eliberarea oricărei persoane întemnițate în atare circumstanțe;

11.

reamintește că ADPC include o dispoziție referitoare la suspendarea acordului în cazul încălcării dispozițiilor privind drepturile omului; îndeamnă Comisia și Serviciul European de Acțiune Externă (SEAE) să poarte un schimb de opinii regulat cu Parlamentul în legătură cu implementarea ADPC, îndeplinirea obligațiilor reciproce prevăzute în ADPC și mai ales concretizarea tuturor dispozițiilor privind drepturile omului și drepturile în domeniul mediului și al muncii, menționate în prezenta rezoluție; invită SEAE, în special prin delegația UE să facă tot posibilul și să urmărească îndeaproape situația în ce privește respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale în Cuba în cursul implementării ADPC și să raporteze Parlamentului European cele constatate;

12.

subliniază că ADPC ar trebui să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață și a drepturilor sociale ale cetățenilor cubanezi, reafirmând importanța activităților sistematice de promovare a valorilor democrației și a drepturilor omului, inclusiv a libertății de exprimare, de asociere și de întrunire;

13.

salută trimiterile explicite din cadrul ADPC la societatea civilă ca actor de cooperare; își exprimă profunda solidaritate cu populația cubaneză și progresele sale pe calea democrației și a respectării și promovării libertăților fundamentale; încurajează ambele părți la acord să promoveze un rol activ pentru societatea civilă cubaneză în faza de implementare a acordului;

14.

reamintește rolul important jucat de societatea civilă cubaneză în dezvoltarea economică și democratică a țării; subliniază că este necesar ca societatea civilă să fie un actor principal în toate domeniile prezentului acord, inclusiv în cele legate de ajutorul pentru dezvoltare; reamintește sprijinul acordat de Parlamentul European, prin intermediul Premiului Saharov, societății civile cubaneze și activităților sale de promovare a drepturilor omului și a democrației în Cuba;

15.

reamintește că conectivitatea la internet în Cuba se situează printre cele mai scăzute din lume și că accesul la internet este extrem de costisitor, iar conținutul rămâne restricționat; salută faptul că mai mulți cubanezi au acces la internet, dar consideră că guvernul ar trebui să ia mai multe măsuri pentru a promova accesul necenzurat și pentru a îmbunătăți drepturile digitale ale populației;

16.

roagă SEAE să țină Parlamentul la curent cu progresele în implementarea acordului și aplicarea sa, la intervale juste, și în conformitate cu sistemul de coordonare prevăzut în acord;

17.

ia act de procesul de normalizare a relațiilor dintre Cuba și Statele Unite ale Americii, o dată cu restabilirea relațiilor diplomatice în 2015, și încurajează realizarea mai multor progrese;

18.

reafirmă doctrina sa tradițională, împărtășită de celelalte instituții europene și adoptată în numeroase ocazii, care se opune legilor și măsurilor cu efect extrateritorial, dat fiind că sunt în detrimentul populației cubaneze și afectează dezvoltarea normală a întreprinderilor europene;

19.

recunoaște că ADPC poate contribui la procesele de reformă, ajustare și modernizare propuse deja în Cuba, în special în ceea ce privește diversificarea partenerilor internaționali ai Cubei și stabilirea unui cadru general de dezvoltare politică și economică; subliniază că întreținerea de relații politice și economice mai strânse cu Cuba ar putea contribui la accelerarea reformelor politice în țară, răspunzând aspirațiilor tuturor cetățenilor Cubei; îndeamnă instituțiile europene și statele membre să sprijine tranziția economică și politică în Cuba, încurajând evoluția spre standarde democratice și electorale, care respectă drepturile fundamentale ale tuturor cetățenilor săi; sprijină utilizarea diferitelor instrumente ale politicii externe ale UE și, în special, a IEDDO, pentru a consolida dialogul UE cu societatea civilă din Cuba și cu cei care sprijină o tranziție pașnică în această țară;

20.

ia act de faptul că ADPC, ca prim acord de dialog politic și de cooperare încheiat vreodată între UE și Cuba, constituie noul cadru juridic pentru aceste relații, cuprinzând un capitol privind comerțul și cooperarea comercială, prin care se urmărește crearea unui mediu mai previzibil și mai transparent pentru operatorii economici locali și europeni;

21.

subliniază faptul că pilonul ADPC pentru comerț și cooperare comercială nu stabilește niciun fel de preferințe comerciale pentru Cuba; reamintește că acest pilon include cooperarea vamală, facilitarea comerțului, drepturile de proprietate intelectuală, măsurile sanitare și fitosanitare, barierele tehnice în calea comerțului, mărfurile tradiționale și artizanale, comerțul și dezvoltarea durabilă, cooperarea în domeniul apărării comerciale, normele privind originea și investițiile;

22.

ia act de faptul că ADPC oferă o platformă pentru extinderea relațiilor comerciale și de investiții bilaterale și punerea unor baze convenționale pentru relațiile comerciale și economice dintre UE și Cuba;

23.

sprijină practica încetățenită de mult timp, confirmată și de comisarul Cecilia Malmström la audierea sa din 29 septembrie 2014, de a nu pune în aplicare, cu titlu provizoriu, dispozițiile în domeniul comercial și al investițiilor ale acordurilor importante din punct de vedere politic înainte ca Parlamentul European să-și dea aprobarea; solicită Consiliului, Comisiei și SEAE să continue și să extindă această practică la toate acordurile internaționale legate de politica externă a UE în cazul în care sunt vizate aspectele comerciale, astfel cum este cazul cu ADPC;

24.

consideră că acordul va deveni un instrument de promovare a dialogului și a cooperării economice, oferind un mediu de afaceri previzibil și transparent, precum și dezvoltarea unui cadru mai solid și mai stabil în viitor prin care se asigură că cubanezii pot participa la investiții împreună cu firme și persoane fizice din UE;

25.

invită, de asemenea, companiile europene care desfășoară activități în Cuba, în special cele care beneficiază de asistență financiară sau de orice asistență financiară de origine publică, să aplice aceleași standarde etice și în materie de muncă impuse în țările lor de origine;

26.

salută faptul că Cuba a ratificat toate cele opt convenții fundamentale ale OIM și solicită luarea de angajamente în ceea ce privește punerea rapidă în aplicare a acestora; invită în mod ferm Cuba și toate țările cu care aceasta a negociat sau negociază acorduri să ratifice și să respecte reglementările OIM și Agenda privind munca decentă și să interzică toate formele de exploatare prin muncă; ia act de faptul că există domenii în care drepturile sociale și în materie de muncă sunt în joc, cum ar fi practicile de recrutare ale întreprinderilor de stat din Cuba și practicile confiscării salariilor în sectorul turismului; subliniază, în acest sens, că toți lucrătorii trebuie să se bucure de un set de drepturi de muncă fundamentale, precum și de o protecție socială adecvată în conformitate cu convențiile OIM) și invită ambele părți să depună eforturi în acest sens în conformitate cu articolul 38 din PDCA;

27.

constată faptul că UE este principalul partener de export al Cubei și al doilea cel mai mare partener comercial, precum și cel mai mare investitor străin; subliniază că politica UE în domeniul comerțului exterior nu prevede nicio preferință comercială pentru Cuba și că se aplică ratele tarifare ale UE astfel cum au fost notificate de către Organizația Mondială a Comerțului (OMC); reamintește faptul că, în urma reformei sistemului generalizat de preferințe al UE (SGP), începând cu luna ianuarie 2014, Cuba și-a pierdut preferințele comerciale pentru exporturile către UE, întrucât a fost inclusă în categoria țărilor cu venituri medii superioare și nu mai îndeplinea criteriile de admisibilitate; subliniază, de asemenea, că comerțul nu are, încă, decât o importanță medie în economia Cubei, exporturile și importurile, luate împreună, reprezentând o proporție de 26,4 % din PIB;

28.

recomandă să se studieze posibilități viitoare de a include Cuba în Acordul de parteneriat economic (APE) CARIFORUM-UE care cuprinde multe capitole de cooperare comercială specifice și utile și care i-ar oferi Cubei posibilitatea de a continua integrarea regională;

29.

ia act de faptul că Cuba este membră a OMC și, prin urmare, subliniază necesitatea respectării principiilor de bază ale OMC, cum ar fi facilitarea comerțului, acordurile privind barierele în calea comerțului, măsurile sanitare și fitosanitare și instrumentele de apărare comercială;

30.

invită Cuba să ratifice Acordul OMC privind facilitarea schimburilor comerciale (TFA), care a intrat în vigoare în februarie 2017; salută crearea Comitetului de facilitare a comerțului în această țară și, în acest context, solicită Comisiei și SEAE să ofere asistență tehnică;

31.

subliniază faptul că cooperarea vamală este un domeniu crucial care trebuie dezvoltat pentru a aborda provocări importante precum securitatea frontierelor, sănătatea publică, protecția indicațiilor geografice, lupta împotriva mărfurilor contrafăcute, precum și lupta împotriva terorismului, printre altele; invită Comisia și SEAE să ofere asistență tehnică și financiară și să creeze instrumente bilaterale, de comun acord, pentru a sprijini punerea în aplicare de către Cuba a măsurilor de facilitare a comerțului și a serviciilor de informare;

32.

subliniază necesitatea diversificării exporturilor din Cuba dincolo de produsele tradiționale și solicită Comisiei să creeze birouri comerciale ad-hoc, pentru a face schimb de bune practici și a oferi exportatorilor cubanezi cunoștințele necesare pentru a îmbunătăți accesul bunurilor pe piața UE;

33.

salută rolul jucat de Organizația Mondială a Vămilor (OMV) care oferă sprijin strategic Aduanas General de la República (Serviciului vamal din Cuba) în cadrul programului Mercator pentru a evalua pregătirea pentru punerea în aplicare a AFC OMC; subliniază că este important ca AGR să participe în mod activ la punerea în aplicare a AFC și solicită Comisiei să sprijine Cuba în acest proces;

34.

ia act de măsurile adoptate de autoritățile cubaneze destinate să încurajeze libera inițiativă și liberalizarea economică; subliniază cât este de important să se consolideze treptat sectorul privat; subliniază totodată că dezvoltarea unor investiții străine de amploare pentru îmbunătățirea infrastructurii fizice și tehnologice a țării și construirea unui sistem de producție cubanez competitiv vor necesita multe alte măsuri economice și financiare, însoțite de reglementări care să ofere securitate juridică, inclusiv prin instituții independente, transparente și imparțiale, și stabilitate economică în această țară; subliniază că Cuba se poate baza pe experiența statelor membre ale UE în această privință;

35.

solicită includerea Cubei ca țară eligibilă în cadrul mandatului extern al BEI, cu condiția îndeplinirii cerințelor stipulate de BEI;

36.

salută includerea în ADPC a dispozițiilor vizând dezvoltarea sustenabilă economică, socială și de mediu în Cuba, în special angajamentul de a depune în continuare eforturi în vederea realizării Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă și a obiectivelor de dezvoltare durabilă (ODD), ținând seama de Agenda de acțiune de la Addis Abeba privind finanțarea pentru dezvoltare; invită părțile ca, odată ratificat ADPC, să inițieze rapid un dialog concret privind punerea în aplicare a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă;

37.

reamintește că relațiile diplomatice dintre UE și Cuba au fost stabilite în 1988 și că această țară a beneficiat de asistență pentru dezvoltare sau de ajutor umanitar din partea UE începând din 1984, precum și că primește în prezent asistență de 50 de milioane EUR din partea Uniunii în temeiul regulamentului privind Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare (ICD) pe perioada 2014-2020;

38.

reamintește că ADPC va facilita participarea Cubei la programele UE și o mai bună implementare a programului multianual orientativ pentru perioada 2014-2020, pentru a încuraja strategia de modernizare economică și socială adoptată de către guvernul cubanez;

39.

este preocupat de faptul că, fiind clasificată de Comitetul de asistență pentru dezvoltare (CAD) al OCDE ca „țară cu venituri medii superioare”, Cuba riscă să-și vadă eliminat treptat ajutorul pentru dezvoltare acordat în temeiul regulamentului ICD; consideră că, având în vedere statutul țării, un stat insular în curs de dezvoltare, și situația sa economică, înrăutățită de consecințele nefaste ale măsurilor coercitive unilaterale, se justifică adoptarea unor măsuri care să permită continuarea ajutorului acordat de UE pentru Cuba, iar acest aspect ar trebui luat în considerare în mod special în cadrul următoarei evaluări intermediare a regulamentului ICD;

40.

sprijină afirmația reiterată de părți privind necesitatea ca toate țările dezvoltate să aloce 0,7 % din venitul național brut pentru asistența oficială pentru dezvoltare și ca economiile emergente și țările cu venituri medii superioare să stabilească obiective pentru a crește contribuțiile lor la finanțarea publică internațională;

41.

salută promovarea perspectivei de gen în toate domeniile relevante de cooperare, inclusiv cel al dezvoltării sustenabile;

42.

recunoaște și salută rolul important jucat de Cuba în cadrele de cooperare sud-sud, precum și angajamentul asumat și solidaritatea de care a dat dovadă la nivel internațional acordând asistență umanitară, în special în domeniul sănătății și al educației;

43.

constată că ADPC reprezintă o oportunitate pentru Cuba să se implice mai mult și să se bucure de un acces mai larg la programele UE, inclusiv la Orizont 2020, programul-cadru pentru cercetare și inovare, Erasmus + și programul pentru educație, formare, tineret și sport, ceea ce, la rândul său, ar consolida schimburile universitare și schimburile interpersonale;

44.

ia act de faptul că ACDP va constitui, de asemenea, un instrument de promovare, în cadrul forurilor multilaterale, a unor soluții comune la provocări globale precum migrația, combaterea terorismului și schimbările climatice;

45.

își confirmă decizia de a trimite o delegație oficială a Comisiei pentru Afaceri Externe a Parlamentului European în Cuba; roagă autoritățile cubaneze să permită intrarea în țară a delegației PE și să-i acorde acesteia acces nerestricționat la interlocutorii săi;

46.

îi încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, guvernelor și parlamentelor statelor membre, precum și guvernului și parlamentului Cubei.

(1)  JO L 322, 12.12.1996, p. 1.

(2)  JO L 337 I, 13.12.2016, p. 41.

(3)  Texte adoptate, P8_TA(2017)0296.

(4)  JO C 201 E, 18.8.2005, p. 83.

(5)  JO C 288 E, 25.11.2006, p. 81.

(6)  JO C 146 E, 12.6.2008, p. 377.

(7)  JO C 349 E, 22.12.2010, p. 82.


Top