EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017HB0044

Recomandarea Băncii Centrale Europene din 28 decembrie 2017 privind politicile de distribuire a dividendelor (BCE/2017/44)

OJ C 8, 11.1.2018, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.1.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 8/1


RECOMANDAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 28 decembrie 2017

privind politicile de distribuire a dividendelor

(BCE/2017/44)

(2018/C 8/01)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (6) și articolul 132,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 34,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuţii specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente și cu autoritățile naționale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (BCE/2014/17) (2),

întrucât:

Instituțiile de credit trebuie să continue pregătirile pentru aplicarea completă și în timp util a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4) într-un mediu macroeconomic și financiar dificil care exercită presiune asupra profitabilității instituțiilor de credit și, prin urmare, asupra capacității acestora de a-și consolida bazele de capital. În plus, în timp ce instituțiile de credit trebuie să finanțeze economia, o politică de distribuire conservatoare face parte din gestionarea adecvată a riscurilor și dintr-un sistem bancar solid. Ar trebui aplicată metoda prevăzută de Recomandarea BCE/2016/44 a Băncii Centrale Europene (5),

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

I.

1.

Instituțiile de credit ar trebui să pună în aplicare politici privind dividendele bazate pe raționamente prudente și conservatoare, astfel încât, după distribuire, să respecte cerințele de capital aplicabile și rezultatele procesului de supraveghere și evaluare (PSE).

(a)

Instituțiile de credit trebuie să respecte permanent cerințele minime de capital aplicabile („cerințele pilonului 1”). Acestea includ o rată a fondurilor proprii de nivel 1 de bază de 4,5 %, o rată a fondurilor proprii de nivel 1 de 6 % și o rată a fondurilor proprii totale de 8 %, astfel cum este prevăzut la articolul 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(b)

În plus, instituțiile de credit trebuie să îndeplinească permanent cerințele de capital impuse prin decizia care urmează PSE în aplicarea articolului 16 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și care depășesc cerințele pilonului 1 („cerințele pilonului 2”).

(c)

De asemenea, instituțiile de credit trebuie să respecte cerința privind amortizorul combinat, astfel cum este definită la articolul 128 alineatul (6) din Directiva 2013/36/UE.

(d)

Instituțiile de credit trebuie de asemenea să respecte cerințele care le sunt aplicabile cu privire la rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază, rata fondurilor proprii de nivel 1 și rata fondurilor proprii totale la nivelul „fully loaded” (6) până la finalul perioadei de introducere treptată aplicabile. Aceasta se referă la aplicarea deplină a ratelor sus-menționate după aplicarea dispozițiilor tranzitorii, precum și a cerinței privind amortizorul combinat, astfel cum este definită la articolul 128 alineatul (6) din Directiva 2013/36/UE. Dispozițiile tranzitorii sunt prevăzute în titlul XI din Directiva 2013/36/UE și în partea a zecea din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

Aceste cerințe trebuie îndeplinite atât la nivel consolidat, cât și la nivel individual, cu excepția cazului în care au fost acordate derogări individuale de la aplicarea cerințelor prudențiale, astfel cum este prevăzut la articolele 7 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

2.

În ceea ce privește instituțiile de credit care plătesc dividende (7) în 2018 pentru exercițiul financiar 2017, BCE recomandă următoarele:

(a)

Categoria 1: Instituțiile de credit care (i) îndeplinesc cerințele de capital aplicabile prevăzute la punctul 1 literele (a), (b) și (c) și (ii) au atins deja nivelul „fully loaded” pentru ratele care le sunt aplicabile la 31 decembrie 2017, astfel cum este prevăzut la punctul 1 litera (d), ar trebui să distribuie profitul lor net sub formă de dividende într-o manieră conservatoare care să le permită continuarea respectării tuturor cerințelor și a rezultatelor PSE chiar și în cazul unor condiții economice și financiare deteriorate.

(b)

Categoria 2: Instituțiile de credit care îndeplinesc cerințele de capital aplicabile prevăzute la punctul 1 literele (a), (b) și (c) la 31 decembrie 2017, dar nu au atins deja nivelul „fully loaded” pentru ratele care le sunt aplicabile la 31 decembrie 2017, astfel cum este prevăzut la punctul 1 litera (d), ar trebui să distribuie profitul lor net sub formă de dividende într-o manieră conservatoare care să le permită continuarea respectării tuturor cerințelor și a rezultatelor PSE chiar și în cazul unor condiții economice și financiare deteriorate. În plus, acestea ar trebui, în principiu, să plătească dividende doar în măsura în care este asigurat cel puțin un progres liniar (8) către respectarea nivelului „fully loaded” al cerințelor de capital, astfel cum este prevăzut la punctul 1 litera (d), și a rezultatelor PSE.

(c)

Categoria 3: Instituțiile de credit care nu îndeplinesc cerințele prevăzute la punctul 1 litera (a), (b) sau (c) nu ar trebui în principiu să distribuie dividende.

Instituțiile de credit care nu se pot conforma prezentei recomandări pentru că apreciază că au obligația legală de a plăti dividende ar trebui să contacteze imediat echipa comună de supraveghere care le corespunde.

Se așteaptă ca instituțiile de credit din categoriile 1, 2 și 3 prevăzute la punctul 2 literele (a), (b) și (c) să respecte și orientările pilonului 2. În cazul în care celelalte condiții nu se modifică, se poate anticipa că cererea de capital (9) va rămâne în general stabilă. În cazul în care o instituție de credit funcționează sau se anticipează că va funcționa sub nivelul orientărilor pilonului 2, aceasta ar trebui să contacteze imediat echipa comună de supraveghere care-i corespunde. BCE va analiza motivele pentru care a scăzut sau se anticipează că va scădea nivelul de capital al instituției de credit și va lua în considerare adoptarea de măsuri adecvate și proporționale, specifice instituției.

II.

Prezenta recomandare se adresează entităților supravegheate semnificative și grupurilor supravegheate semnificative, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctele 16 și 22 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17).

III.

Prezenta recomandare se adresează de asemenea autorităților naționale competente și autorităților naționale desemnate în ceea ce privește entitățile supravegheate mai puțin semnificative și grupurile supravegheate mai puțin semnificative, astfel cum sunt definite la articolul 2 punctele 7 și 23 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (BCE/2014/17). Se așteaptă ca autoritățile naționale competente și autoritățile naționale desemnate să aplice prezenta recomandare în ceea ce privește respectivele entități și grupuri, după caz (10).

Adoptată la Frankfurt pe Main, 28 decembrie 2017.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 141, 14.5.2014, p. 1.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(4)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

(5)  Recomandarea BCE/2016/44 a Băncii Centrale Europene din 13 decembrie 2016 privind politicile de distribuire a dividendelor (JO C 481, 23.12.2016, p. 1).

(6)  Toate amortizoarele la nivelul „fully loaded”.

(7)  Instituțiile de credit pot avea diferite forme juridice, de exemplu societăți cotate la bursă și alte societăți decât cele pe acțiuni, precum societățile mutuale, cooperativele sau instituțiile de economii. Termenul „dividend”, astfel cum este folosit în prezenta recomandare, se referă la orice tip de plată în numerar care face obiectul aprobării de către adunarea generală.

(8)  Practic, aceasta înseamnă că, în cursul unei perioade de patru ani care începe la 31 decembrie 2014, instituțiile de credit ar trebui în principiu să recupereze cel puțin 25 % pe an din diferența până la nivelul „fully loaded” al ratei fondurilor proprii de nivel 1 de bază, ratei fondurilor proprii de nivel 1 și ratei fondurilor proprii totale, astfel cum este prevăzut la punctul 1 litera (d).

(9)  Cererea de capital înseamnă cerințele pilonului 1 și ale pilonului 2, împreună cu amortizorul de conservare a capitalului și orientările pilonului 2. Indiferent de introducerea treptată a amortizorului de conservare a capitalului, instituțiile de credit ar trebui să anticipeze orientări pozitive ale pilonului 2 în viitor.

(10)  Dacă prezenta recomandare se aplică entităților supravegheate mai puțin semnificative și grupurilor supravegheate mai puțin semnificative care consideră că nu se pot conforma prezentei recomandări pentru că apreciază că au obligația legală de a plăti dividende, acestea ar trebui să contacteze imediat autoritățile naționale competente care le corespund.


Top