Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017DC0728

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU Raport privind măsurile întreprinse pentru a da curs Strategiei UE în vederea eradicării traficului de persoane și identificarea unor noi măsuri concrete

COM/2017/0728 final

Bruxelles, 4.12.2017

COM(2017) 728 final

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

FMT:Font=Calibri CERaport privind măsurile întreprinse pentru a da curs /FMTStrategiei UE în vederea eradicării traficului de persoane și identificarea unor noi măsuri concrete


I. Introducere

Traficul de persoane rămâne o formă foarte profitabilă de criminalitate gravă și organizată, fiind interzisă în mod explicit de Carta drepturilor fundamentale a UE 1 . În spatele fiecărei victime se află experiențe și suferințe devastatoare care trebuie recunoscute și abordate în mod corespunzător și, mai ales, prevenite. Având în vedere amploarea prejudiciilor aduse victimelor, prevenirea ar trebui să rămână piatra de temelie a acțiunii UE în domeniul combaterii traficului de persoane. Prezenta comunicare definește acțiunile-cheie pe care Comisia și statele membre trebuie să le intensifice. Printre acestea se numără cooperarea cu agențiile UE, cu societatea civilă, cu țările terțe și cu toate celelalte organizații și organisme relevante.

În mod clar, victimele sunt mult mai numeroase decât cele înregistrate în statisticile oficiale. Această formă de criminalitate are o evidentă dimensiune de gen. Traficul de persoane în scopul exploatării sexuale, ale cărui victime sunt în special femeile și fetele, figurează în mod consecvent ca fiind forma predominantă 2 .

Traficul de persoane generează un profit considerabil 3 și se bazează pe o interacțiune foarte complicată dintre cerere și ofertă, la care participă, cu sau fără bună știință, un lanț complex de actori. Verigile acestui lanț trebuie întrerupte pentru a eradica această formă de criminalitate. Autorii și cei care comit abuzurile profită de vulnerabilitățile persoanelor, exacerbate de factori precum sărăcia, discriminarea, inegalitatea de gen, violența bărbaților împotriva femeilor, lipsa accesului la educație, conflictele, războiul, schimbările climatice, degradarea mediului și dezastrele naturale, în scopul exploatării sexuale sau prin muncă, al cerșetoriei, al unor activități infracționale etc.

Întrucât modul de operare al traficanților este în permanentă schimbare, UE trebuie să abordeze legăturile dintre traficul de persoane și alte forme de criminalitate, inclusiv introducerea ilegală de migranți, terorismul, corupția, traficul de droguri, criminalitatea informatică și exploatarea sexuală în mediul online, producția de material care implică abuzuri sexuale asupra copiilor, criminalitatea financiară, fraudarea documentelor, fraudele cu cărți de credit și fraudarea sistemului de prestații sociale 4 .

Astfel cum s-a subliniat în Agenda europeană privind migrația, în Agenda europeană privind securitatea 5 și în alte instrumente de politică ale UE 6 , Uniunea Europeană își menține angajamentul de a preveni și a combate traficul de persoane, precum și de a proteja drepturile victimelor, ținând seama, în special, de vulnerabilitatea femeilor și copiilor care sunt victime ale traficului de persoane. De asemenea, traficul de persoane este stabilit drept o categorie prioritară de amenințări legate de criminalitate în cadrul ciclului de politici ale UE privind criminalitatea internațională organizată și gravă 2018-2021 7 . În plus, angajamentul politic de a intensifica acțiunea UE de combatere a traficului de persoane, pe teritoriul UE și la nivel mondial, este susținut de Strategia globală pentru politica externă și de securitate a Uniunii Europene (SGUE), de strategiile și planurile de acțiune relevante ale UE 8 , precum și de rezoluțiile Parlamentului European 9 . Există, de asemenea, un sprijin puternic din partea societății civile 10 .

În ultimii ani, Uniunea Europeană a instituit un cadru de politică și juridic cuprinzător și coerent pentru combaterea traficului de persoane. Cadrul acoperă toate domeniile de politică ale UE care au legătură cu traficul de persoane, inclusiv finanțarea și cercetarea. Directiva 2011/36/UE 11 privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia (denumită în continuare „directiva”) definește cadrul juridic. Comisia continuă să monitorizeze punerea în aplicare a directivei 12 de către statele membre și prezintă rapoarte cu privire la progresele înregistrate.

Strategia UE în vederea eradicării traficului de persoane 13 (denumită în continuare „strategia”) este principalul instrument pentru elaborarea, coordonarea și punerea în aplicare a acțiunii UE în acest domeniu. Acțiunile enumerate în strategie în cadrul celor cinci priorități-cheie referitoare la prevenire, urmărirea penală, protecția victimelor, parteneriate și mai buna cunoaștere a fenomenului au fost puse în aplicare 14 .

Cu toate acestea, la nivel global, contextul socio-politic s-a schimbat semnificativ de la adoptarea directivei și a strategiei. Impactul economic și social al crizei financiare mondiale, criza migrației și amenințările la adresa securității reprezentate de grupările de criminalitate organizată accentuează și mai mult vulnerabilitățile și, prin urmare, necesită adoptarea unor măsuri mai ferme, atât la nivel național, cât și la nivelul UE. Aceste măsuri trebuie să urmărească în continuare o abordare bazată pe drepturile omului, care să țină cont de gen și să fie adaptată nevoilor copiilor. De asemenea, punerea în aplicare a măsurilor trebuie să fie coordonată în UE și pe plan extern, precum și în cadrul diferitelor domenii de politică.

Pe baza strategiei și a eforturilor în curs pentru aplicarea integrală a directivei, prezenta comunicare propune un set de priorități specifice menite să intensifice eforturile UE în domeniul prevenirii traficului de persoane. Comunicarea se axează pe subminarea modelului de afaceri utilizat în traficul de persoane, pe îmbunătățirea accesului victimelor la drepturi, precum și pe furnizarea unui răspuns coordonat și coerent prin acțiunile interne și externe ale UE.

II. Priorități specifice pentru intensificarea acțiunii UE în domeniul prevenirii traficului de persoane

Pe baza punerii în aplicare actuale a strategiei, a rezultatelor celor două rapoarte întocmite în temeiul articolului 23 din directivă 15 , a unei ample munci de coordonare și a unor schimburi extinse de opinii cu o serie de părți interesate 16 și pentru a intensifica acțiunea UE, au fost identificate trei priorități specifice:

·intensificarea luptei împotriva rețelelor de criminalitate organizată prin diverse mijloace, inclusiv prin subminarea modelului de afaceri și distrugerea filierelor de trafic;

·pentru victimele traficului de persoane, oferirea unui acces mai bun la drepturi și asigurarea respectării acestora;

·furnizarea unui răspuns coordonat și consolidat, atât în interiorul, cât și în afara UE.

A. Subminarea modelului de afaceri și distrugerea filierelor de trafic

Profiturile obținute pe piața legală și pe piața ilicită, precum și cererea de servicii și bunuri furnizate de victimele traficului de persoane sunt în continuare ridicate dacă predomină o cultură a impunității autorilor și utilizatorilor. Analiza din raportul Comisiei privind utilizatorii, care evaluează impactul legislației naționale relevante existente, evidențiază un peisaj juridic foarte diferit în interiorul UE. Legislația națională nu descurajează în mod eficace cererea de servicii care fac obiectul exploatării în cadrul traficului de persoane.

Acțiuni-cheie

Începând din 2018, Comisia:

üva continua să încurajeze statele membre ale UE care nu au făcut încă acest lucru să incrimineze persoanele care, în cunoștință de cauză, utilizează serviciile pe care victimele traficului de persoane sunt obligate să le furnizeze. 

Urmărirea traseului banilor de-a lungul întregii filiere a traficului este deosebit de importantă pentru ca traficul de persoane să devină o infracțiune care implică riscuri mari și aduce venituri mici. Acest lucru se poate realiza prin creșterea eficacității anchetelor și urmăririlor penale și prin facilitarea investigațiilor financiare proactive, bazate pe informații, prin recuperarea activelor și prin înghețarea și confiscarea profiturilor. În acest scop va fi promovată o cooperare mai strânsă, care va consta în consolidarea capacităților autorităților naționale, inclusiv în țări terțe, și se va realiza prin intermediul unor rețele adecvate, cum ar fi Grupul de Acțiune Financiară Internațională 17 , cu sprijinul agențiilor UE.

În acest sens este esențială descurajarea cererii pentru toate formele de exploatare, inclusiv prin gestionarea responsabilă a lanțurilor valorice globale. După cum reiese din strategia comercială a UE 18 și din concluziile Consiliului din 12 mai 2016 privind lanțurile valorice globale responsabile, UE a luat măsuri în diverse domenii de politică 19 , atât la nivel intern, cât și la nivel extern, pentru a asigura că lanțurile valorice și de aprovizionare nu utilizează traficul de persoane, inclusiv în sectorul confecțiilor 20 . Astfel de măsuri vizează punerea în aplicare a legislației privind raportarea nefinanciară și achizițiile publice 21 , instrumentele comerciale și măsurile sectoriale specifice. S-au adoptat, de asemenea, măsuri care să încurajeze întreprinderile să se asigure, prin adoptarea și aplicarea unor coduri de conduită și mecanisme de raportare/transparență, că lanțurile lor valorice și de aprovizionare nu implică traficarea persoanelor 22 .

Acțiuni-cheie

Începând din 2018, Comisia:

üva încuraja și va sprijini autoritățile naționale din UE în inițiativele lor concrete de subminare a modelului financiar de afaceri prin elaborarea unor activități și metodologii operaționale, utilizând bunele practici, sensibilizând opinia publică, consolidând capacitățile și furnizând cursuri de formare, după caz;

üva încuraja și va sprijini statele membre să sporească eficacitatea anchetelor și a urmăririlor penale prin consolidarea capacităților, elaborarea de instrumente, schimbul de informații, schimbul de bune practici, asigurarea respectării legii și cooperarea judiciară, inclusiv prin promovarea creării de echipe comune de anchetă, atât în cadrul UE, cât și cu țări terțe. Acest lucru se poate realiza cu sprijinul agențiilor UE relevante, al Rețelei europene de formare judiciară și al Rețelei europene de prevenire a criminalității, precum și la nivel internațional, prin intermediul programelor de dezvoltare ale UE și al acțiunilor desfășurate în cadrul politicii externe și de securitate comună;

üva promova practicile comerciale și condițiile de muncă durabile în țările producătoare. Acest lucru se poate realiza prin utilizarea cooperării pentru dezvoltare și a sprijinului financiar pentru a asigura lanțuri valorice și de aprovizionare din care traficul de persoane este absent, în conformitate cu standardele internaționale obligatorii de muncă, sociale și de mediu, precum și cu politicile și inițiativele UE;

üva promova utilizarea bunelor practici și a sesiunilor de formare organizate pentru autoritățile naționale relevante, întreprinderi și societatea civilă, în special cu privire la aplicarea orientărilor privind metodologia de raportare a informațiilor nefinanciare care includ informațiile privind traficul de persoane.

B. Oferirea unui acces mai bun la drepturi și asigurarea respectării drepturilor victimelor traficului de persoane

UE dispune de un cadru legislativ și operațional pentru a asista, a sprijini și a proteja victimele traficului de persoane. Comisia a publicat broșura „Drepturile de care beneficiază victimele traficului de persoane în UE 23 ” în toate limbile oficiale ale UE. Acest document oferă o sinteză practică și cuprinzătoare a drepturilor victimelor, în baza Cartei drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, a legislației UE și a jurisprudenței Curții Europene a Drepturilor Omului.

Identificarea victimelor în mod eficient și într-o etapă timpurie este primul pas către asigurarea faptului că acestea sunt tratate ca „titulare de drepturi”, că au acces la drepturile lor și că și le pot exercita efectiv, ceea ce include primirea unei asistențe și protecții corespunzătoare. Potrivit concluziilor raportului privind transpunerea, autoritățile naționale au depus eforturi considerabile pentru a transpune directiva în legislația lor națională, însă se pot face în continuare îmbunătățiri semnificative, în special în ceea ce privește măsurile de protecție și de sprijin 24 . Accesul inadecvat la informațiile privind drepturile victimelor și mecanismele ineficace de sesizare la nivel național și transnațional, precum și faptul că nu toate victimele traficului sunt identificate (inclusiv cele din cadrul fluxurilor de migrație mixtă) continuă să împiedice victimele traficului să își exercite efectiv drepturile de care dispun 25 .

În acest scop, Comisia va continua să sprijine practicienii și autoritățile din statele membre ale UE. Consolidarea capacităților și diseminarea bunelor practici pentru depistarea victimelor, garantarea accesului și furnizarea de asistență adecvată, diversificată în funcție de gen și adaptată nevoilor copiilor, precum și existența unor căi de atac eficiente sunt aspecte cruciale ale eforturilor depuse de UE în toate domeniile. Aceste eforturi includ dezvoltarea expertizei în cadrul agențiilor UE și utilizarea acesteia, promovarea cursurilor de formare privind identificarea victimelor pentru polițiștii de frontieră, autoritățile de asigurare a respectării legii, funcționarii serviciilor de azil și imigrație, personalul centrelor de primire, personalul consular și personalul UE, tutorii copiilor neînsoțiți, precum și autoritățile cu responsabilități în acest domeniu care ar putea intra în contact cu victime ale traficului de persoane 26 . Din acest motiv, Comisia va sprijini măsuri concepute pentru a îmbunătăți identificarea victimelor și sesizarea instituțiilor adecvate la nivel național și transnațional. Comisia va promova totodată cooperarea între țările de origine, de tranzit și de destinație, precum și cooperarea cu societatea civilă și organizațiile internaționale, pentru a asigura identificarea timpurie a victimelor.

Mai mult, Comisia va sprijini statele membre să furnizeze victimelor traficului o protecție cuprinzătoare și accesibilă și va contribui la integrarea acestora, ținând cont de nevoile specifice ale fiecărui gen. De asemenea, Comisia va monitoriza modul în care sunt furnizate la nivel național serviciile adaptate nevoilor copiilor și va oferi consiliere în acest sens, inclusiv cu privire la serviciile de îngrijire, sănătate și educație pentru victimele traficului de persoane, ținând seama de sexul, vârsta și nevoile speciale ale fiecărui copil. Totodată, Comisia va promova punerea în aplicare a celor „10 principii ale UE pentru sisteme integrate de protecție a copilului” 27 .

Acțiuni-cheie

De la sfârșitul anului 2017, Comisia:

üva publica, în cooperare cu Institutul European pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați, orientări adresate statelor membre privind măsurile diferențiate în funcție de gen pentru furnizarea de asistență și sprijin victimelor;

üva dezvolta, în cooperare cu Agenția pentru Drepturi Fundamentale a Uniunii Europene, orientări practice în vederea consolidării cooperării între agenții și a cooperării transnaționale, cu scopul de a preveni traficul cu copii din UE, a asigura protecția copiilor victime, a găsi soluții durabile și a garanta drepturile copiilor prevăzute de legislația UE și internațională;

üva revizui funcționarea mecanismelor de sesizare națională și transnațională ale statelor membre;

üse va concentra pe consolidarea capacităților pentru a îmbunătăți cooperarea prin intermediul instrumentelor de gestionare a frontierelor UE și a migrației pentru detectarea și identificarea victimelor traficului de persoane și a traficanților și pentru schimbul de informații în acest sens;

üva oferi consiliere autorităților naționale cu privire la principalele concepte legate de traficul de persoane, pentru a contribui la îmbunătățirea activității operaționale, la formularea politicilor, la asigurarea comparabilității datelor și a raportării.

C. Furnizarea unui răspuns coordonat și consolidat, atât în interiorul, cât și în afara UE

UE va lua măsuri suplimentare pentru a îmbunătăți coordonarea aspectelor interne și externe ale acțiunii UE în domeniul combaterii traficului de persoane. Traficul de persoane are adesea legături cu alte tipuri de infracțiuni, inclusiv cu infracțiuni transnaționale. Comisia va continua să încurajeze autoritățile naționale și agențiile UE să trateze traficul de persoane ca o formă de criminalitate organizată care nu se oprește la frontierele naționale sau ale UE și să coopereze cu țările terțe.

Coordonatorul UE pentru combaterea traficului de persoane contribuie la asigurarea unui răspuns coordonat și consolidat la nivelul Uniunii la problema traficului de persoane. În acest context, coordonatorul asigură o cooperare mai strânsă la nivelul UE între toate organizațiile și organismele care participă la rețelele relevante, cum ar fi Rețeaua UE de raportori naționali sau mecanisme echivalente privind traficul de persoane, Platforma europeană a societății civile împotriva traficului de persoane și punctele de contact din cadrul agențiilor UE în domeniul justiției și al afacerilor interne 28 cu Grupul de coordonare privind traficul de persoane. Sunt incluse și alte agenții cu activități în domeniul combaterii traficului de persoane, precum și alte platforme și rețele relevante de la nivelul UE.

În colaborare cu Serviciul European de Acțiune Externă, Comisia va continua să se asigure că tema combaterii traficului de persoane este inclusă în mod sistematic în toate aspectele relațiilor sale cu țările terțe și în toate domeniile de politică relevante, inclusiv drepturile omului, securitatea și criminalitatea organizată, precum și egalitatea de gen. Comisia se va asigura totodată că angajamentele privind combaterea traficului de persoane asumate în cadrul Declarației de la New York 29 sunt puse în aplicare și va contribui la elaborarea pactului global privind migrația prin intermediul cooperării politice și operaționale. Acest lucru se va realiza prin promovarea unei cooperări bilaterale și regionale sporite cu partenerii relevanți și cu alte organizații prin diverse mijloace, inclusiv prin finanțare specifică oferită în cadrul instrumentelor relevante.

Actorii relevanți din UE și din țările terțe vor fi încurajați să abordeze aspecte cum ar fi protecția victimelor și reintegrarea acestora în societate în cadrul inițiativelor lor în materie de prevenire, educație și adăposturi și să țină cont de situația vulnerabilă a femeilor, a copiilor și a altor grupuri, inclusiv a romilor. Comisia îi va sprijini în aceste eforturi.

Se va intensifica sprijinul acordat țărilor terțe care cooperează cu UE pentru reformarea sectorului de securitate și instituirea statului de drept pe propriul teritoriu, în scopul prevenirii și combaterii traficului de persoane, al consolidării structurilor de asigurare a respectării legii și de urmărire penală.

În plus, UE își va consolida acțiunile externe care vizează organizațiile criminale implicate în traficul de persoane. Printre aceste acțiuni se numără măsurile luate în cadrul mandatelor misiunilor și operațiunilor din cadrul politicii de securitate și apărare comună, la care participă și țările prioritare, inclusiv activitățile de combatere a terorismului în Orientul Mijlociu, Africa de Nord și Balcanii de Vest.

Acțiuni-cheie

De la sfârșitul anului 2017, Comisia:

üîmpreună cu statele membre și cu Serviciul European de Acțiune Externă, va revizui și va identifica țările și regiunile prioritare pentru combaterea traficului de persoane, asigurând consecvența și complementaritatea cu prioritățile și cu programarea identificate în toate domeniile de angajament internațional, în special în domeniul migrației, al securității și al drepturilor omului;

üva depune eforturi în vederea realizării obiectivelor de dezvoltare durabilă cuprinse în Agenda 2030, cu un accent special pe obiectivele 5.2, 8.7 și 16.2 privind combaterea traficului de persoane, în conformitate cu Consensul european privind dezvoltarea 30 ;

üva promova un angajament reînnoit al agențiilor UE din domeniul justiției și al afacerilor interne de a conlucra pentru combaterea traficului, cu implicarea altor agenții relevante;

üse va asigura că sunt puse în aplicare componentele referitoare la traficul de persoane ale inițiativei Spotlight a Uniunii Europene și a Organizației Națiunilor Unite pentru eliminarea violenței împotriva femeilor și a fetelor 31 ;

üse va asigura că sunt puse în aplicare măsurile referitoare la traficul de persoane incluse în documentul de lucru comun al serviciilor Comisiei intitulat „Activitățile UE în ceea ce privește egalitatea de șanse între femei și bărbați și emanciparea femeilor în cadrul relațiilor externe ale UE”;

üse va asigura că sunt îndeplinite angajamentele asumate în cadrul Apelului la acțiune privind protecția împotriva violenței bazate pe gen în situații de urgență, inclusiv angajamentul privind acordarea de ajutor umanitar în mod special pentru a sprijini prevenirea și răspunsul la violența bazată pe gen.

III. Priorități transversale pentru intensificarea acțiunii UE în domeniul prevenirii traficului de persoane

Pe lângă cele trei priorități specifice, au fost identificate două priorități transversale pentru a continua extinderea bazei de cunoștințe, a îmbunătăți înțelegerea acestui fenomen complex și a asigura o finanțare adecvată a inițiativelor și proiectelor de combatere a traficului de persoane.

Înțelegerea naturii, a amplorii și a costurilor acestui tip de infracțiune este esențială pentru a se asigura că UE întreprinde acțiuni corespunzătoare ca să prevină fenomenul. Cercetarea și existența unor statistici fiabile și cuprinzătoare sunt cruciale pentru identificarea tendințelor și abordarea lor, pentru elaborarea unor politici bazate pe date concrete, precum și pentru măsurarea impactului inițiativelor individuale. În cadrul punerii în aplicare a strategiei, au fost colectate date de bază solide privind traficul de persoane la nivelul UE, însă acestea trebuie îmbunătățite. Comisia va continua să elaboreze metodologii de colectare a datelor pentru a produce statistici comparabile privind traficul de persoane în cadrul UE. De asemenea, Comisia va adopta măsuri în urma sondajului organizat în 2017 la nivelul UE privind disponibilitatea datelor referitoare la traficul de persoane în țările din UE. Lansarea unei campanii la nivelul UE pentru combaterea traficului de persoane va contribui la sensibilizarea opiniei publice și la o mai bună înțelegere a naturii, a implicațiilor și a complexității acestei infracțiuni.

De asemenea, UE va continua să sprijine acțiunile de combatere a traficului de persoane prin intermediul mai multor fluxuri de finanțare 32 , atât în cadrul UE, cât și în alte părți ale lumii. În scopul finanțării, Comisia va acorda prioritate măsurilor menite să răspundă nevoilor speciale ale persoanelor aflate în situații vulnerabile, din care fac parte victimele traficului de persoane în scopul exploatării sexuale, în contextul combaterii tuturor formelor de violență împotriva femeilor și a copiilor, inclusiv în situații de urgență, precum și măsurilor de combatere a abandonului școlar.

Acțiuni transversale pentru o bază de cunoștințe solidă

Începând din 2018, Comisia:

üva publica un studiu privind costurile economice, sociale și umane ale traficului de persoane;

üva publica un studiu privind impactul abordării UE în ceea ce privește combaterea traficului de persoane în vederea exploatării sexuale și va promova schimbul de bune practici între țările UE;

üva publica, în viitorul raport al Comisiei privind progresele înregistrate, cele mai recente statistici în domeniul justiției penale referitoare la situația în UE în ceea ce privește traficul de persoane, cu sprijin din partea Eurostat, a autorităților naționale din domeniul statistic și a Rețelei UE de raportori naționali sau mecanisme echivalente privind traficul de persoane;

üva lansa o campanie la nivelul UE pentru sensibilizarea opiniei publice privind traficul de persoane, care se va adresa utilizatorilor, consumatorilor, grupurilor vulnerabile și sectoarelor cu risc ridicat în acest sens.

Acțiuni transversale pentru a sprijini prioritățile în materie de combatere a traficului de persoane în UE și în țări terțe

üComisia va sprijini obiectivele și prioritățile în materie de combatere a traficului, inclusiv proiectele care vizează în special dimensiunea de gen a fenomenului, grupurile cu risc ridicat, precum și sectoarele cu risc ridicat, prin diverse programe de finanțare ale UE, cum ar fi Fondul pentru azil, migrație și integrare (FAMI), Fondul pentru securitate internă (FSI) - poliție și frontiere, Programul-cadru al UE pentru cercetare și inovare - Orizont 2020, programul „Justiție”, programul „Drepturi, egalitate și cetățenie”, Instrumentul european de vecinătate (IEV), Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA), Instrumentul de parteneriat pentru mobilitate, Fondul european de dezvoltare, Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, Instrumentul UE care contribuie la stabilitate și pace (IcSP) și Fondul fiduciar de urgență al UE pentru Africa.

IV. Concluzii

UE a înregistrat progrese în eforturile sale de combatere a traficului de persoane. Cu toate acestea, având în vedere că acest fenomen a continuat să evolueze, acțiunea UE în domeniu trebuie intensificată atât în interiorul, cât și în afara UE. Prin urmare, prezenta comunicare identifică o serie de priorități transversale specifice pentru furnizarea unui răspuns mai solid, priorități care trebuie urmărite de toate autoritățile și organizațiile relevante într-un mod mai coordonat și consolidat începând cu sfârșitul anului 2017. Statele membre ar trebui să utilizeze toate instrumentele ambițioase de care dispun pentru a pune în aplicare fără întârziere măsurile convenite la nivelul UE. Comisia va monitoriza progresele înregistrate în ceea ce privește măsurile expuse în prezenta comunicare și, până la sfârșitul anului 2018, va prezenta Parlamentului European și Consiliului un raport privind progresele înregistrate.

(1)

     Articolul 5 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, articolele 79 și 83 din TFUE.

(2)

     Potrivit datelor deținute de Comisie, 67 % din victimele înregistrate ale traficului de persoane în UE sunt victime ale exploatării sexuale (dintre care 95 % sunt femei sau fete), urmată de victimele exploatării prin muncă (21 % dintre victimele) și ale altor forme de exploatare (12 %). Aceste cifre corespund tendințelor identificate de organizațiile regionale și internaționale.

(3)

     Profitul anual de pe urma tuturor formelor de trafic de persoane este estimat la 29,4 miliarde EUR la nivel mondial (Raportul Europol din 2015 privind modelul financiar de afaceri al traficului de persoane).

(4)

     COM(2016) 267 final; COM(2017) 195 final; documentele Europol: Evaluarea amenințării pe care o reprezintă criminalitatea organizată online (IOCTA) 2016, Evaluarea UE a amenințării pe care o reprezintă formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată (SOCTA) 2017 și Raport privind situația – Traficul de persoane în UE (2016).

(5)

     O agendă europeană privind migrația, COM(2015) 240 final; Agenda europeană privind securitatea, COM (2015) 185 final.

(6)

     Comunicarea Comisiei intitulată „O Europă deschisă și sigură: transformarea obiectivelor în realitate” [COM(2014)154 final]; Comunicarea Comisiei intitulată „Protecția copiilor migranți” [COM(2017)211], precum și în legătură cu Strategia UE în materie de droguri [COM(2017) 195 final]; rapoartele privind progresele înregistrate către o uniune a securității [COM(2017) 213 final, SWD(2017) 278 final, COM(2017) 407 final].

(7)

     Concluziile Consiliului privind stabilirea priorităților UE pentru combaterea criminalității internaționale organizate și grave în perioada 2018-2021, 7704/17. A se vedea, de asemenea, Evaluarea UE a amenințării pe care o reprezintă formele grave de criminalitate și criminalitatea organizată (Europol, 2017).

(8)

     Planul de acțiune privind drepturile omului și democrația; cadrul pentru activitățile UE în ceea ce privește egalitatea de șanse între femei și bărbați și emanciparea femeilor în cadrul relațiilor externe ale UE pentru perioada 2016-2020; Angajamentul strategic pentru egalitatea de gen; Strategia UE privind responsabilitatea socială a întreprinderilor și noul Consens european privind dezvoltarea.

(9)

     Rezoluțiile Parlamentului European referitoare la implementarea Directivei 2011/36/UE [P8 TA(2016)0227] și la combaterea traficului de ființe umane în contextul relațiilor externe ale UE [P8 TA(2016)0300]. A se vedea, de asemenea, cele 10 mesaje-cheie adresate Comisiei Europene de Comisia FEMM a PE, FEMM/8/09 816 (3 mai 2017).

(10)

     Exprimat în cadrul reuniunilor periodice ale Platformei europene a societății civile împotriva traficului de persoane, cu ocazia evenimentelor publice și în numeroasele observații transmise Comisiei.

(11)

     Directiva 2011/36/UE privind prevenirea și combaterea traficului de persoane și protejarea victimelor acestuia, JO L101, 15.4.2011, p. 1.

(12)

     COM(2016) 722 final (raportul privind transpunerea) și COM(2016) 719 final (raportul privind utilizatorii), adoptate la 2.12.2016.

(13)

     COM(2012) 286 final.

(14)

     Pentru o prezentare generală: Sinteza acțiunii UE de combatere a traficului de persoane: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/eu-anti-trafficking-action-2012-2016-glance_en .

(15)

     Raportul privind transpunerea și raportul privind utilizatorii.

(16)

     Rețeaua UE de raportori naționali sau mecanisme echivalente privind traficul de persoane; Platforma europeană a societății civile împotriva traficului de persoane; agențiile UE în domeniul justiției și al afacerilor interne; instituțiile UE; organizațiile internaționale.

(17)

     Cooperarea va include activități în contextul punerii în aplicare a celei de a patra Directive privind combaterea spălării banilor, în domeniile de activitate ale Platformei unităților de informații financiare din UE și ale rețelei ALEFA (Asociația Experților Contabili Judiciari pentru Asigurarea Respectării Legii ).

(18)

     Comunicarea Comisiei intitulată „Comerț pentru toți - Către o politică comercială și de investiții mai responsabilă” [COM(2015)497]; Raport privind punerea în aplicare a strategiei de politică comercială „Comerț pentru toți” - O politică comercială progresistă pentru valorificarea oportunităților oferite de globalizare [COM(2017) 491].

(19)

     Printre acestea se numără: transparența, ocuparea forței de muncă și condițiile de muncă, mediul și schimbările climatice, dialogul social, achizițiile publice, comerțul, cooperarea pentru dezvoltare și relațiile internaționale.

(20)

     Pentru informații suplimentare, a se vedea: https://ec.europa.eu/europeaid/sites/devco/files/overview-garment-related-activities_en.pdf .

(21)

     Directiva 2014/24/UE privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE prevede în mod explicit la articolul 57 că traficul de persoane este un motiv de excludere de la participarea la o procedură de achiziții publice.

(22)

     Articolul 57 din Directiva 2014/24/UE privind achizițiile publice și de abrogare a Directivei 2004/18/CE menționează în mod explicit traficul de persoane ca motiv de excludere.

(23)

     „Drepturile de care beneficiază victimele traficului de persoane în UE”, disponibilă la adresa: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/sites/antitrafficking/files/eu_rights_of_victims_of_trafficking_ro_1.pdf .

(24)

     Raportul privind transpunerea menționează anumite măsuri de protecție a copilului, prezumția copilăriei și evaluarea vârstei copilului, protecția înainte și în cursul procedurilor penale, accesul la asistență necondiționată, despăgubiri, nepedepsire, acordarea de asistență și sprijin membrului familiei copilului victimă.

(25)

     Raport privind progresele înregistrate în combaterea traficului de persoane, COM(2016) 267 final (raportul privind progresele înregistrate).

(26)

     Manualul privind prelucrarea cererilor de viză și modificarea vizelor eliberate cuprinde deja recomandări privind bunele practici pentru prelucrarea cererilor depuse în numele minorilor, pentru a se asigura că nu există motive de a suspecta existența unor cazuri de trafic de copii sau de abuz asupra copiilor [C(2010) 1620 final].

(27)

     Disponibile la adresa: http://ec.europa.eu/justice/fundamental-rights/files/rights_child/10_principles_for_integrated_child_protection_systems.pdf .

(28)

     Cele șapte agenții ale UE din domeniul justiției și al afacerilor interne și-au asumat în 2011 un angajament comun în privința combaterii traficului de persoane.

(29)

     Rezoluția 71/1 adoptată de Adunarea Generală a ONU la 19 septembrie 2016, Declarația de la New York pentru refugiați și migranți.

(30)

     Un nou Consens european privind dezvoltarea – Lumea noastră, demnitatea noastră, viitorul nostru, 2017/C 210/01.

(31)

     Inițiativa este susținută de un buget de 500 de milioane EUR.

(32)

     Studiu privind revizuirea globală a proiectelor finanțate de Comisia Europeană pentru combaterea traficului de persoane (2016), disponibil la adresa: https://ec.europa.eu/anti-trafficking/publications/comprehensive-policy-review-anti-trafficking-projects_en . În perioada 2004 - 2015, Comisia a finanțat direct 321 de proiecte în domeniul combaterii traficului de persoane, acordând o sumă totală de 158,5 milioane EUR. Această cifră nu include sumele alocate ca răspuns la criza migrației.

Top