Help Print this page 

Document 52017DC0172

Title and reference
RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind exercitarea competenței de a adopta acte delegate conferite Comisiei în temeiul Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)

COM/2017/0172 final
Multilingual display
Text

Bruxelles, 18.4.2017

COM(2017) 172 final

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

privind exercitarea competenței de a adopta acte delegate conferite Comisiei în temeiul Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)


RAPORT AL COMISIEI

CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

privind exercitarea competenței de a adopta acte delegate conferite Comisiei în temeiul Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE)

1. INTRODUCERE

Directiva 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 iulie 2012 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice( 1 ) (Directiva DEEE) stabilește norme de gestionare a DEEE, cu scopul de a contribui la o producție și un consum durabile, în primul rând prin prevenirea producerii de DEEE, și în al doilea rând prin reutilizarea, reciclarea și alte forme de valorificare a acestor deșeuri, astfel încât să se reducă volumul de deșeuri eliminate și să se contribuie la utilizarea eficientă a resurselor și recuperarea materiilor prime secundare valoroase.

Directiva DEEE conferă Comisiei competența de a adopta acte delegate, în conformitate cu articolul 20, în vederea:

stabilirii adaptărilor tranzitorii necesare pentru a aborda dificultățile cu care se confruntă statele membre în respectarea cerințelor privind ratele de colectare a DEEE prevăzute la articolul 7 alineatul (4) din directivă;

eventualei modificări a anexei VII referitoare la cerințele privind tratarea selectivă, pentru a introduce alte tehnologii de tratare, astfel cum se prevede la articolul 8 alineatul (4);

stabilirii criteriilor de evaluare a condițiilor echivalente aplicabile operațiunilor de tratare a DEEE efectuate în afara UE, astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (3);

adaptării articolului 16 alineatul (5) și a anexelor IV, VII, VIII și IX la progresul științific și tehnic, astfel cum se prevede la articolul 19.

2. TEMEIUL JURIDIC

Prezentul raport este obligatoriu în temeiul articolului 20 alineatul (2) din Directiva DEEE. În temeiul acestui articol, Comisia are competența de a adopta acte delegate pe o perioadă de cinci ani de la 13 august 2012. De asemenea, Comisia are obligația de a elabora un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin 9 luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. În conformitate cu articolul 20 alineatul (2), delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel puțin trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.3. EXERCITAREA DELEGĂRII DE COMPETENȚE

Pe parcursul perioadei care face obiectul prezentului raport, Comisia nu a făcut uz de competențele delegate din motivele explicate mai jos.

3.1. Dispoziții tranzitorii menite să soluționeze dificultățile cu care se confruntă statele membre în ceea ce privește respectarea ratelor de colectare prevăzute la articolul 7 alineatul (4) din directivă

Articolul 7 alineatul (1) din Directiva DEEE introduce o rată de colectare minimă anuală de 45 %, care se aplică din 2016 și este exprimată ca procent din greutatea medie a echipamentelor electrice și electronice (EEE) introduse pe piața unui stat membru în cei trei ani precedenți. Într-o a doua etapă, începând cu 2019, se aplică o rată de colectare de 65 % din greutatea medie a EEE introduse pe piața statului membru în cauză în cei trei ani precedenți sau, alternativ, de 85 % din DEEE generate, raportat la greutate, pe teritoriul statului membru respectiv. Articolul 7 alineatul (3) prevede posibilitatea aplicării, pentru unele state membre( 2 ), a unei derogări de la această cerință. Republica Cehă, Letonia, Polonia, România, Slovacia și Slovenia au făcut uz de această derogare.

În plus, articolul 7 alineatul (4) din Directiva DEEE prevede posibilitatea introducerii unor dispoziții tranzitorii menite să soluționeze dificultățile cu care se confruntă statele membre în ceea ce privește respectarea acestor rate de colectare. Pentru a evalua problemele pe care statele membre le-ar putea întâmpina în ceea ce privește îndeplinirea obiectivelor de colectare, Comisia a făcut apel la serviciile unor consultanți independenți, care au examinat datele statistice, literatura de specialitate și informațiile tehnice relevante și au organizat consultări, inclusiv un atelier cu principalele părți interesate (state membre, asociații de profil, sisteme de control al răspunderii extinse a producătorilor, ONG-uri și experți independenți)( 3 ).

Studiul a evidențiat faptul că o problemă esențială cu care se confruntă statele membre este nivelul ridicat de colectare care nu figurează în statisticile de colectare a DEEE, în special atunci când colectarea are loc în afara cadrului sistemelor de control al răspunderii extinse a producătorilor sau când DEEE nu sunt prelucrate de reciclatorii de DEEE autorizați. Capacitățile limitate de asigurare a respectării legii și de monitorizare de care dispun statele membre exacerbează această situație. Numărul și diversitatea părților implicate în diferitele activități de gestionare a DEEE, sensibilizarea limitată a publicului și infrastructura neadecvată de colectare au fost, de asemenea, identificate ca fiind obstacole în calea atingerii obiectivelor.

Analiza a concluzionat că, deși obiectivul de colectare pentru 2019 este ambițios, acesta poate fi realizat dacă statele membre depun eforturi suplimentare pentru a aborda în mod treptat dificultățile identificate. Acest lucru este ilustrat de progresele înregistrate de unele state membre care au atins deja un nivel ridicat de colectare.

Pe această bază, Comisia concluzionează că nu au existat circumstanțe specifice care să fi justificat adoptarea unui act delegat pentru introducerea unor dispoziții tranzitorii menite să soluționeze dificultățile cu care se confruntă statele membre în ceea ce privește respectarea ratelor de colectare prevăzute în Directiva DEEE.

Comisia va oferi sprijin și orientări statelor membre, printr-o inițiativă specifică cu privire la promovarea conformității, pentru a le ajuta să abordeze posibilele dificultăți legate de realizarea obiectivelor lor. Această inițiativă a fost lansată în paralel cu prezentul raport și se concentrează asupra principalelor cerințe ale Directivei DEEE.

3.2. Modificarea anexei VII, prevăzută la articolul 8 alineatul (4)

Anexa VII se referă la tratarea selectivă a materialelor și componentelor DEEE.

Articolul 8 alineatul (4) din Directiva DEEE îi conferă Comisiei competența de a modifica anexa VII pentru a introduce alte tehnologii de tratare care asigură cel puțin același nivel de protecție a sănătății umane și a mediului.

Pe parcursul perioadei care face obiectul prezentului raport, Comisia nu a primit nicio informație care să fi justificat modificarea anexei VII.

Termenul de transpunere a directivei a fost 14 februarie 2014; cu toate acestea, majoritatea statelor membre au transpus directiva cu o oarecare întârziere și, în practică, 2016 a fost primul an în care directiva a fost pusă în aplicare în toate cele 28 de state membre. În acest context, până în prezent nu a fost considerată necesară modificarea anexei VII și nu au fost adoptate acte delegate conexe.

3.3. Criteriile de evaluare a condițiilor echivalente aplicabile operațiunilor de tratare a DEEE efectuate în afara UE, astfel cum se prevede la articolul 10 alineatul (3)

În conformitate cu articolul 10 alineatul (2) din Directiva DEEE, DEEE exportate din Uniune nu se iau în calcul pentru îndeplinirea obligațiilor și obiectivelor prevăzute la articolul 11 din directivă decât dacă, respectând Regulamentele (CE) nr. 1013/2006 și (CE) nr. 1418/2007 privind exportul anumitor deșeuri, exportatorul poate dovedi că tratarea s-a desfășurat în condiții echivalente cu cerințele prevăzute de prezenta directivă. Articolul 10 alineatul (3) din directivă prevede obligația Comisiei de a adopta, până cel târziu la 14 februarie 2014, acte delegate de stabilire a unor norme detaliate de completare a celor de la articolul 10 alineatul (2), în special în ceea ce privește criteriile de evaluare a condițiilor echivalente pentru operațiunilor de tratare a DEEE efectuate în afara UE.

În vederea pregătirii acestor acte delegate, Comisia a efectuat un studiu( 4 ) care vizează identificarea și compararea opțiunilor posibile pentru evaluarea și documentarea condițiilor echivalente pentru tratare, precum și oferirea unor recomandări privind cea (cele) mai bună (bune) opțiune (opțiuni) de politică. Acest studiu a inclus o consultare a părților interesate.

În plus, în legătură cu cerința privind tratarea în condiții adecvate, prevăzută la articolul 8 alineatul (5) din directivă, Comisia a solicitat organismelor europene de standardizare să elaboreze standarde europene pentru tratarea DEEE, inclusiv pentru recuperarea, reciclarea și pregătirea acestora pentru reutilizare, utilizând tehnologii de ultimă generație( 5 ). Se așteaptă ca aceste standarde să îi ajute pe operatorii relevanți din UE să respecte cerințele Directivei DEEE și pe operatorii din afara UE să dovedească faptul că tratarea DEEE are loc în condiții echivalente cu cele aplicate în UE. Aceste standarde sunt în curs de elaborare de către Comitetul European de Standardizare în Electrotehnică (CENELEC) și se preconizează că vor fi finalizate până la sfârșitul anului 2017.

Pe baza analizei efectuate, și ținând seama de lucrările în curs privind elaborarea unor standarde europene pentru tratarea DEEE, Comisia a efectuat consultări cu Grupul de experți pentru actele delegate adoptate în temeiul directivei; aceste consultări au fost notificate Consiliului și Parlamentului European. Ca urmare a consultărilor, s-a considerat necesar să se aștepte finalizarea standardelor pentru tratarea DEEE, dată fiind legătura dintre standarde și definirea unor criterii privind evaluarea condițiilor echivalente de tratare a DEEE exportate din UE.

Prin urmare, în cursul perioadei care face obiectul prezentului raport, Comisia nu a fost în măsură să adopte actele delegate în temeiul articolului 10 alineatul (3), cu toate că, în contextul politicilor UE privind mediul, materiile prime și economia circulară, acest lucru rămâne o prioritate.

3.4. Adaptarea articolului 16 alineatul (5) și a anexelor IV, VII, VIII și IX la progresul științific și tehnic, astfel cum se prevede la articolul 19

Articolul 16 alineatul (5) din Directiva DEEE se referă la obligația statelor membre în materie de raportare. Anexa IV se referă la o listă neexhaustivă a EEE care sunt cuprinse în categoriile EEE; Anexa VII se referă la tratarea selectivă a materialelor și a componentelor DEEE; Anexa VIII precizează cerințele tehnice privind locurile de stocare și de tratare a DEEE, iar anexa IX prezintă un simbol pentru marcarea EEE.

Pe parcursul perioadei care face obiectul prezentului raport, nu a fost necesară nici adaptarea articolului 16 alineatul (5) și a anexelor menționate anterior la progresul științific și tehnic, nici adoptarea vreunui act delegat relevant de către Comisie, deși aceste aspecte rămân posibile.

Ca parte a Pachetului de măsuri privind economia circulară( 6 ), Comisia a propus modificarea articolului 16 alineatul (5), în scopul simplificării obligațiilor de raportare ale statelor membre și al îmbunătățirii calității datelor.

4. CONCLUZII

În ultimii cinci ani, din motivele descrise în prezentul raport, Comisia nu și-a exercitat competențele delegate care îi sunt conferite în temeiul Directivei 2012/19/UE, dar poate face acest lucru în viitor, având în vedere motivele prezentate.

Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să ia act de prezentul raport.

(1)

 JO L 197, 24.7.2012, p. 38.

(2)

 Bulgaria, Republica Cehă, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, România, Slovenia și Slovacia.

(3)

 „Study on collection rates of WEEE” (Studiu privind ratele de colectare a DEEE):  http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/events_weee_en.htm .

(4)

Studiul Equivalent conditions for waste electrical and electronic equipment (WEEE) recycling operations taking place outside the European Union [Condițiile echivalente pentru operațiunile de reciclare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) efectuate în afara Uniunii Europene]: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/Final%20report_E%20C%20S.pdf

(5)

Mandatul M/518: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/pdf/m518%20EN.pdf

(6)

 Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2000/53/CE privind vehiculele scoase din uz, a Directivei 2006/66/CE privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori și a Directivei 2012/19/UE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice [COM(2015) 593 final].

Top