Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52017AR1528

Avizul Comitetului European al Regiunilor — Clasificarea și tipologiile teritoriilor

OJ C 342, 12.10.2017, p. 74–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.10.2017   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 342/74


Avizul Comitetului European al Regiunilor — Clasificarea și tipologiile teritoriilor

(2017/C 342/11)

Raportor:

Mieczysław Struk (PL-PPE), mareșalul voievodatului Pomerania

Document de referință:

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 în ceea ce privește tipologiile teritoriilor (Tercet)

COM(2016) 788 final

I.   RECOMANDĂRI DE AMENDAMENTE

Amendamentul 1

COM(2016) 788 final

Articolul 1

Se modifică alineatul (1)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

Articolul 1

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 se modifică după cum urmează:

Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 se modifică după cum urmează:

(1)

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

(1)

Articolul 1 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 1

„Articolul 1

Subiect

Subiect

1.   Prezentul regulament stabilește un nomenclator statistic comun al unităților teritoriale (NUTS), pentru a permite colectarea, compilarea și difuzarea de statistici armonizate la diferite niveluri teritoriale ale UE.

1.   Prezentul regulament stabilește un nomenclator statistic comun al unităților teritoriale (NUTS), pentru a permite colectarea, compilarea și difuzarea de statistici armonizate la diferite niveluri teritoriale ale UE.

2.   Clasificarea NUTS este prevăzută în anexa I.

2.   Clasificarea NUTS este prevăzută în anexa I.

3.   Unitățile administrative locale (UAL), astfel cum se menționează la articolul 4, completează nomenclatorul NUTS.

3.   Unitățile administrative locale (UAL), astfel cum se menționează la articolul 4, completează nomenclatorul NUTS.

4.   Grilele statistice, astfel cum se menționează la articolul 4a, completează nomenclatorul NUTS. Acestea sunt utilizate pentru a calcula tipologiile teritoriilor pe baza populației.

4.   Grilele statistice, astfel cum se menționează la articolul 4a, completează nomenclatorul NUTS. Acestea sunt utilizate pentru a calcula tipologiile teritoriilor, pe baza distribuției și densității populației.

5.   Tipologiile teritoriilor Uniunii, astfel cum se menționează la articolul 4b, completează clasificarea NUTS prin atribuirea de tipuri unităților teritoriale.”;

5.   Tipologiile teritoriilor Uniunii, astfel cum se menționează la articolul 4b, completează clasificarea NUTS prin atribuirea de tipuri unităților teritoriale.”;

Expunere de motive

Formularea propusă este mai precisă.

Amendamentul 2

COM(2016) 788 final

Articolul 1

Se modifică alineatul (5)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

(5)   Se inserează următoarele articole 4a și 4b:

(5)   Se inserează următoarele articole 4a și 4b:

(…)

(…)

Articolul 4b

Articolul 4b

Tipologiile teritoriilor Uniunii

Tipologiile teritoriilor Uniunii

(…)

(…)

3.   Următoarele tipologii se stabilesc la nivelul UAL:

3.   Următoarele tipologii se stabilesc la nivelul UAL:

(a)

gradul de urbanizare (DEGURBA):

(a)

gradul de urbanizare (DEGURBA):

 

„zone urbane”:

 

„zone urbane”:

 

„orașe” sau „zone dens populate”,

 

„zone dens populate”;

 

„orașe mici și suburbii” sau „zone cu densitate intermediară”,

 

„zone cu densitate intermediară”;

 

„zone rurale” sau „zone slab populate”;

 

„zone slab populate”.

(b)

zone urbane funcționale:

(b)

zone urbane funcționale:

 

orașe ” și „zone de navetă”;

 

zone urbane ” și „zone de navetă”;

(c)

zone costiere:

(c)

zone costiere:

 

„zone costiere”,

 

„zone costiere”,

 

„zone necostiere”.

 

„zone necostiere”.

În cazul în care există mai mult de un singur nivel administrativ UAL într-un stat membru, Comisia (Eurostat) consultă respectivul stat membru pentru a stabili nivelul administrativ UAL care va fi utilizat pentru atribuirea de tipologii.

În cazul în care există mai mult de un singur nivel administrativ UAL într-un stat membru, Comisia (Eurostat) consultă respectivul stat membru pentru a stabili nivelul administrativ UAL care va fi utilizat pentru atribuirea de tipologii.

4.   Următoarele tipologii și denumiri se stabilesc la nivelul NUTS 3.

4.   Următoarele tipologii și denumiri se stabilesc la nivelul NUTS 3.

(a)

tipologia zonelor urbane și rurale:

a)

tipologia zonelor urbane și rurale:

 

„regiuni predominant urbane”:

 

„regiuni predominant urbane”:

 

„regiuni intermediare”,

 

„regiuni intermediare”,

 

„regiuni predominant rurale”;

 

„regiuni predominant rurale”;

(b)

tipologie metropolitană:

b)

tipologie metropolitană:

 

„regiuni metropolitane”,

 

„regiuni metropolitane”,

 

„regiuni nemetropolitane”;

 

„regiuni nemetropolitane”;

(c)

tipologia costieră:

c)

tipologia costieră:

 

„regiuni costiere”.

 

„regiuni costiere”.

 

„regiuni necostiere”.

 

„regiuni necostiere”;

 

d)

tipologia insulară:

„regiuni insulare”,

„regiuni neinsulare”;

e)

tipologia montană:

„regiuni muntoase”;

„regiuni nemuntoase”;

f)

tipologia frontalieră:

„regiuni frontaliere”

„regiuni nefrontaliere”

g)

tipologia populațională:

„regiuni slab populate”,

„regiuni care nu sunt slab populate”,

„regiuni cu o rată ridicată de îmbătrânire a populației”

„regiuni fără o rată ridicată de îmbătrânire a populației”

„regiuni care se depopulează”

„regiuni care nu se depopulează”

h)

tipologia periferică:

„regiuni periferice”,

„regiuni neperiferice”.

Expunere de motive

Teritoriile cu caracteristici specifice (geografice, economice, sociale și demografice) vor avea posibilitatea să utilizeze indicatori relevanți pentru a sprijini punerea în aplicare a politicilor publice care abordează provocările cu care se confruntă.

Amendamentul 3

COM(2016) 788 final

Articolul 1

Se modifică alineatul (5)

Textul propus de Comisia Europeană

Amendament

(5)   Se inserează următoarele articole 4a și 4b:

(5)   Se inserează următoarele articole 4a și 4b:

(…)

(…)

Articolul 4b

Articolul 4b

Tipologiile teritoriilor Uniunii

Tipologiile teritoriilor Uniunii

(…)

(…)

5.   Comisia stabilește, prin intermediul unor acte de punere în aplicare , condiții uniforme pentru aplicarea armonizată a tipologiilor stabilite la nivelul statelor membre și la nivelul Uniunii. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 7.

5.   Comisia stabilește, în urma consultării cu statele membre și cu regiunile , condiții uniforme pentru aplicarea armonizată a tipologiilor stabilite la nivelul statelor membre și la nivelul Uniunii.

 

(6)     Tipologiile menționate la punctul 3 și 4 de mai sus ar putea fi completate cu altele noi, în cazul în care există o nevoie justificată în acest sens, identificată de către statele membre sau de Comitetul Regiunilor și confirmată de Comisie.

Expunere de motive

Teritoriile cu caracteristici specifice (geografice, economice, sociale și demografice) vor avea posibilitatea să utilizeze indicatori relevanți pentru a sprijini punerea în aplicare a politicilor publice care abordează provocările cu care se confruntă.

II.   RECOMANDĂRI POLITICE

COMITETUL EUROPEAN AL REGIUNILOR (CoR)

1.

subliniază importanța statisticilor regionale europene, ca instrument esențial pentru elaborarea unor politici orientate către anumite obiective și ca instrument util pentru înțelegerea și cuantificarea impactului deciziilor politice asupra anumitor teritorii. Aceste statistici sunt utilizate într-o gamă largă de scopuri, de către o serie de utilizatori publici și privați, inclusiv de autoritățile locale și regionale, și oferă o bază obiectivă pentru a sprijini procesele decizionale în multe domenii de intervenție publică, precum sprijinirea IMM-urilor, politica de inovare, educația, piața forței de muncă, transportul, turismul și industriile maritime;

2.

confirmă faptul că tipologiile teritoriilor care decurg din statisticile europene joacă un rol important în politica regională, deoarece pot contribui la elaborarea de politici bazate pe date concrete și la abordări teritoriale mai integrate, care să reflecte diversitatea regiunilor UE;

3.

ia la cunoștință inițiativa Comisiei Europene de a modifica Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 în ceea ce privește tipologiile teritoriilor (Tercet). Codificarea acestor tipologii într-un singur text juridic ar putea permite agregarea datelor pentru diferite tipuri de teritorii, asigurând aplicarea transparentă și armonizată a metodologiilor existente atât la nivelul UE, cât și la nivelul statelor membre. Aceasta nu poate avea totuși drept consecință ca noua clasificare Tercet să fie transpusă în norme de eligibilitate pentru oricare dintre politicile UE, inclusiv politica de coeziune;

4.

conchide că propunerea legislativă de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1059/2003 respectă principiul subsidiarității, întrucât obiectivul de a institui, coordona și menține clasificări statistice armonizate în scopuri statistice la nivelul UE nu poate fi atins în mod corespunzător prin acțiunea individuală a statelor membre. Pe de altă parte, totuși, respectarea principiului subsidiarității poate fi asigurată numai dacă tipologiile teritoriale sunt stabilite în coordonare cu statele membre și regiunile, în cadrul unui dialog intensiv. În plus, propunerea legislativă nu depășește, în principiu, ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor sale și, prin urmare, se poate considera că respectă și principiul proporționalității;

5.

subliniază necesitatea unui dialog mai strâns între institutele naționale de statistică și autoritățile regionale (sau locale), pentru a se garanta că elaborarea noii clasificări Tercet ține cont în mod corespunzător de particularitățile socioeconomice, geografice și administrative ale diferitelor teritorii;

6.

subliniază că este important să se abordeze situația specifică a teritoriilor care prezintă anumite particularități geografice, economice, sociale și demografice, iar aceste caracteristici trebuie să fie abordate în mod adecvat în cadrul statisticilor regionale europene, în vederea consolidării coeziunii economice, sociale și teritoriale, așa cum prevede articolul 174 din TFUE;

7.

în acest sens, atrage atenția asupra următoarelor elemente:

(a)

articolul 174 din TFUE, care prevede că se va acorda o atenție deosebită zonelor rurale, zonelor afectate de tranziția industrială și regiunilor afectate de un handicap natural și demografic grav și permanent, cum ar fi regiunile cele mai nordice, cu densitate foarte scăzută a populației, precum și regiunile insulare, transfrontaliere și muntoase;

(b)

Cartea verde privind coeziunea teritorială [COM(2008) 616 final] și documentul de lucru aferent al serviciilor Comisiei [SEC(2008) 2550], care menționează tipologii ale teritoriilor, cum ar fi regiunile frontaliere, regiunile muntoase, insulare și regiunile slab populate. Aceste tipologii au fost deja utilizate în contextul celui de Al cincilea raport de coeziune economică, socială și teritorială (publicat în noiembrie 2010);

(c)

avizul CoR privind Cartea verde menționată mai sus (COTER-IV-020), care solicită Comisiei Europene să-şi aprofundeze cercetările în vederea elaborării de indicatori relevanţi pentru problemele socioeconomice caracteristice anumitor tipuri de regiuni, precum regiunile muntoase, insulele, zonele slab populate, zonelor de frontieră, și să îmbunătățească în mod substanțial datele statistice, precum și reprezentarea cartografică a acestora, pentru a le face să corespundă situației reale;

(d)

avizul CoR pe tema „Al șaselea raport privind coeziunea economică, socială și teritorială” (COTER-V-052), care solicită o mai bună respectare a articolului 174 din TFUE;

(e)

avizul CoR pe tema „Indicatori pentru dezvoltarea teritorială – dincolo de PIB” (COTER-VI-009), care subliniază lipsa de informații cantitative cu privire la diferitele teritorii cu caracteristici specifice (în special de natură geografică, ecologică, economică și socială), care le condiționează posibilitățile de dezvoltare, și propune totodată ca Comisia (Eurostat) să adopte categoriile teritoriale identificate în Tratat pentru a contribui la punerea corectă în aplicare a politicilor UE cu dimensiune teritorială;

(f)

proiectul de aviz al CoR pe tema „Spiritul antreprenorial pe insule: o contribuție la coeziunea teritorială” (COTER-VI/022), care propune adăugarea insulelor ca o categorie suplimentară în propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului Tercet;

8.

regretă faptul că propunerea Comisiei include un număr limitat de tipologii ale teritoriilor și nu ia în considerare alte tipologii, deja elaborate și utilizate, legate de teritoriile care prezintă trăsături geografice, economice, sociale și demografice specifice – și anume tipologiile privind regiunile insulare, regiunile muntoase, regiunile frontaliere și regiunile slab populate sau regiunile ultraperiferice. Adoptarea unei tipologii teritoriale care demonstrează din punct de vedere statistic diversitatea și complexitatea acestor regiuni are o importanță considerabilă pentru o mai bună înțelegere a realității din aceste teritorii. Prin urmare, CoR recomandă includerea unor referiri la tipologiile teritoriilor menționate mai sus, atunci când se va modifica regulamentul Tercet, cu implicarea statelor membre și a regiunilor.

Bruxelles, 13 iulie 2017.

Președintele Comitetului European al Regiunilor

Markku MARKKULA


Top