EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016TA1216(04)

Raportul privind conturile anuale ale întreprinderii comune ECSEL („Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei”) pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul întreprinderii comune

JO C 473, 16.12.2016, p. 24–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.12.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 473/24


RAPORTUL

privind conturile anuale ale întreprinderii comune ECSEL („Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei”) pentru exercițiul financiar 2015, însoțit de răspunsul întreprinderii comune

(2016/C 473/04)

CUPRINS

 

Puncte

Pagina

INTRODUCERE

1–5

25

INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE

6

25

DECLARAȚIA DE ASIGURARE

7–18

25

Opinia privind fiabilitatea conturilor

12

26

Argumentele care stau la baza exprimării unei opinii cu rezerve privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente

13–16

27

Opinie cu rezerve privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor

17

27

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA GESTIUNEA BUGETARĂ ȘI FINANCIARĂ

19–26

27

Prezentarea conturilor

19–20

27

Execuția bugetului pentru exercițiul 2015

21–22

28

Execuția multianuală a bugetului întreprinderii comune ECSEL în cadrul PC7

23

28

Execuția multianuală a bugetului întreprinderii comune ECSEL în cadrul programului Orizont 2020

24–26

28

ALTE ASPECTE

27–30

28

Controalele-cheie și sistemele de supraveghere

27

28

Strategia antifraudă

28–30

28

SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA OBSERVAȚIILOR ANTERIOARE

31–32

29

Monitorizarea și raportarea rezultatelor proiectelor de cercetare

31

29

Conflictele de interese

32

29

ANEXĂ

30

INTRODUCERE

1.

Întreprinderea comună pentru punerea în aplicare a inițiativei tehnologice comune „Componente și sisteme electronice pentru o poziție de lider a Europei” (denumită în continuare „întreprinderea comună ECSEL”), cu sediul la Bruxelles, a fost înființată în mai 2014 (1), în contextul Programului-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020 (2), pentru o perioadă care se încheie la 31 decembrie 2024. Întreprinderea comună ECSEL a înlocuit și a succedat întreprinderilor comune ENIAC și ARTEMIS, care au fost înființate prin Regulamentul (CE) nr. 72/2008 și, respectiv, prin Regulamentul (CE) nr. 74/2008 și a căror închidere oficială a avut loc la 26 iunie 2014. Întreprinderea comună ECSEL a început să își desfășoare activitatea în mod autonom la data de 27 iunie 2014.

2.

Obiectivul urmărit de întreprinderea comună ECSEL este de a contribui la dezvoltarea în Uniunea Europeană (UE) a unei industrii a componentelor și a sistemelor electronice puternică și competitivă la nivel mondial. Întreprinderea comună își propune să asigure disponibilitatea componentelor și a sistemelor electronice pentru piețele-cheie și pentru abordarea provocărilor societale, precum și să mențină și să dezvolte capacitățile de producție din Europa pentru semiconductori și sisteme inteligente. În fine, întreprinderea comună ECSEL urmărește să alinieze strategiile cu cele ale statelor membre pentru a atrage investiții private și a contribui la eficacitatea sprijinului public, evitând dublarea și fragmentarea inutilă a eforturilor și facilitând participarea actorilor implicați în cercetare și inovare (3).

3.

Membrii fondatori ai întreprinderii comune ECSEL sunt Uniunea Europeană, reprezentată de Comisie, statele participante la ECSEL (Austria, Belgia, Bulgaria, Danemarca, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Irlanda, Israel, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Norvegia, Polonia, Portugalia, Regatul Unit, Republica Cehă, România, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Țările de Jos și Ungaria) și „membrii privați”, reprezentați de asociațiile AENEAS, ARTEMIS-IA și EPoSS, care reunesc întreprinderi și alte organizații din domeniul cercetării, active în sectorul sistemelor integrate și cyber-fizice, al integrării sistemelor inteligente și al micro- și nanoelectronicii.

4.

Contribuția maximă care poate fi acordată de UE în cadrul programului Orizont 2020 pentru întreprinderea comună ECSEL se ridică la 1 185 de milioane de euro. Statele participante la ECSEL ar trebui să contribuie cu o sumă similară, iar contribuția privată ar trebui să fie de cel puțin 1 657,5 milioane de euro. Costurile administrative trebuie să fie acoperite în totalitate de contribuțiile financiare (4), în timp ce costurile operaționale vor fi acoperite atât din contribuțiile financiare ale UE și ale statelor participante la ECSEL, cât și din contribuțiile în natură aduse de membrii privați.

5.

Întreprinderea comună ECSEL este responsabilă de plata angajamentelor din cadrul proiectelor ENIAC și ARTEMIS – finanțate în cadrul celui de Al șaptelea program-cadru pentru cercetare (PC7) – care nu erau încă lichidate la momentul la care cele două întreprinderi comune au fost închise în mod oficial, și anume la 26 iunie 2014 (a se vedea punctul 23).

INFORMAȚII ÎN SPRIJINUL DECLARAȚIEI DE ASIGURARE

6.

Abordarea de audit adoptată de Curte cuprinde proceduri analitice de audit, testarea operațiunilor la nivelul întreprinderii comune și o evaluare a controalelor-cheie din cadrul sistemelor de supraveghere și de control, inclusiv un control al calității auditurilor ex post efectuate de întreprinderea comună (sau de către firme private de audit în contul acesteia) la beneficiari. Acestea sunt completate cu probe de audit rezultate din activitatea relevantă a altor auditori, precum și cu o analiză a declarațiilor conducerii.

DECLARAȚIA DE ASIGURARE

7.

În temeiul dispozițiilor articolului 287 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), Curtea a auditat:

(a)

conturile anuale ale întreprinderii comune ECSEL, care cuprind situațiile financiare (5) și rapoartele privind execuția bugetară (6) pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2015; și

(b)

legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestor conturi.

Responsabilitatea conducerii

8.

În conformitate cu articolele 16 și 22 din Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014 al Comisiei (7), conducerea este responsabilă de întocmirea și de prezentarea fidelă a conturilor anuale ale întreprinderii comune, precum și de legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora.

(a)

Responsabilitățile conducerii în ceea ce privește conturile anuale ale întreprinderii comune includ conceperea, implementarea și menținerea sistemului de control intern necesar pentru întocmirea și pentru prezentarea fidelă a unor situații financiare care să nu fie afectate de denaturări semnificative, fie rezultate din acte de fraudă, fie rezultate din erori; aceste responsabilități includ, de asemenea, alegerea și aplicarea politicilor contabile corespunzătoare, pe baza normelor contabile adoptate de contabilul Comisiei (8), precum și elaborarea unor estimări contabile rezonabile în lumina circumstanțelor existente. Directorul executiv aprobă conturile anuale ale întreprinderii comune după ce contabilul acesteia le-a întocmit pe baza tuturor informațiilor disponibile și după ce acesta a elaborat o notă ce însoțește conturile, în care declară, inter alia, că a obținut o asigurare rezonabilă conform căreia aceste conturi prezintă, sub toate aspectele semnificative, o imagine corectă și fidelă a situației financiare a întreprinderii comune.

(b)

Responsabilitățile conducerii în ceea ce privește asigurarea legalității și regularității operațiunilor subiacente și respectarea principiului bunei gestiuni financiare constau în conceperea, implementarea și menținerea unui sistem eficace și eficient de control intern, care să facă apel la o supraveghere adecvată și la măsuri corespunzătoare de prevenire a neregularităților și a fraudei, precum și, dacă se dovedește necesar, la acțiuni în justiție pentru recuperarea fondurilor plătite sau utilizate în mod incorect.

Responsabilitatea auditorului

9.

Responsabilitatea Curții este de a furniza Parlamentului European și Consiliului (9), pe baza auditului pe care l-a desfășurat, o declarație de asigurare cu privire la fiabilitatea conturilor anuale și la legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Auditul Curții este efectuat în conformitate cu standardele internaționale de audit și codul deontologic formulate de IFAC și cu standardele internaționale ale instituțiilor supreme de audit formulate de INTOSAI. Aceste standarde impun Curții să planifice și să efectueze auditul astfel încât să obțină o asigurare rezonabilă referitor la prezența sau la absența unor denaturări semnificative în cadrul conturilor anuale ale întreprinderii comune și la conformitatea operațiunilor subiacente cu legile și reglementările în vigoare.

10.

Auditul implică aplicarea unor proceduri în vederea obținerii de probe de audit privind sumele și informațiile prezentate în conturi și privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente acestora. Procedurile de audit sunt alese pe baza raționamentului auditorului, care se întemeiază pe evaluarea riscului ca în cadrul conturilor să se regăsească denaturări semnificative sau ca la nivelul operațiunilor subiacente să existe neconformități semnificative cu cerințele din legislația Uniunii Europene, fie că aceste denaturări sau neconformități rezultă din acte de fraudă, fie că rezultă din erori. Atunci când evaluează aceste riscuri, auditorul analizează controalele interne referitoare la întocmirea și la prezentarea fidelă a conturilor, precum și sistemele de supraveghere și de control introduse pentru a asigura legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente, și definește proceduri de audit corespunzătoare în raport cu circumstanțele. Auditul include, în egală măsură, aprecierea caracterului adecvat al politicilor contabile și a caracterului rezonabil al estimărilor contabile, precum și evaluarea prezentării globale a conturilor.

11.

Curtea consideră că probele de audit obținute sunt suficiente și adecvate pentru a sta la baza declarației sale de asigurare.

Opinia privind fiabilitatea conturilor

12.

În opinia Curții, conturile anuale ale întreprinderii comune prezintă în mod fidel, sub toate aspectele semnificative, situația financiară a acesteia la 31 decembrie 2015, precum și rezultatele operațiunilor sale și fluxurile sale de numerar pentru exercițiul încheiat la această dată, în conformitate cu dispozițiile regulamentului său financiar și cu normele contabile adoptate de contabilul Comisiei.

Argumentele care stau la baza exprimării unei opinii cu rezerve privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente

13.

Întreprinderea comună ECSEL a preluat proiectele PC7 ale întreprinderilor comune ARTEMIS și ENIAC. Plățile pe care întreprinderea comună ECSEL le-a efectuat pentru aceste proiecte în 2015, pe baza certificatelor de acceptare a costurilor emise de autoritățile naționale de finanțare din statele participante la ECSEL, s-au ridicat la 94,2 milioane de euro, ceea ce reprezintă 65 % din totalul plăților efectuate de întreprinderea comună în 2015.

14.

Acordurile administrative încheiate de întreprinderile comune ARTEMIS și ENIAC cu autoritățile naționale de finanțare au continuat să se aplice și după ce aceste două întreprinderi comune au fuzionat pentru a forma ECSEL. În baza acordurilor respective, auditurile ex post ale plăților din cadrul proiectelor PC7 sunt efectuate de către autoritățile naționale de finanțare în numele întreprinderii comune. Strategiile de audit ex post ale întreprinderilor comune ARTEMIS și ENIAC se bazau în mare măsură pe auditul declarațiilor de cheltuieli aferente proiectelor care este efectuat de autoritățile naționale de finanțare (10).

15.

Întreprinderea comună ECSEL a luat măsuri pentru a evalua modul de desfășurare a auditurilor ex post de către autoritățile naționale de finanțare și a obținut de la acestea declarații scrise în care se afirmă că implementarea procedurilor lor naționale oferă o asigurare rezonabilă referitor la legalitatea și regularitatea operațiunilor. Cu toate acestea, diferențele semnificative de la nivelul metodologiilor și al procedurilor utilizate de către autoritățile naționale de finanțare nu permit întreprinderii comune ECSEL să calculeze o rată de eroare ponderată unică și fiabilă și nici o rată de eroare reziduală. Prin urmare, Curtea nu este în măsură să concluzioneze dacă auditurile ex post funcționează în mod eficace și dacă acest instrument esențial de control permite obținerea unei asigurări suficiente privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente în ceea ce privește proiectele din cadrul PC7 (11).

16.

Această chestiune legată de diferențele de la nivelul metodologiilor și al procedurilor utilizate de autoritățile naționale de finanțare nu mai este relevantă pentru implementarea proiectelor din cadrul Orizont 2020, întrucât auditurile ex post vor fi desfășurate fie de către întreprinderea comună ECSEL, fie de către Comisie (12).

Opinie cu rezerve privind legalitatea și regularitatea operațiunilor subiacente conturilor

17.

În opinia Curții, cu excepția posibilelor efecte ale aspectului descris la punctele 13-15, operațiunile subiacente conturilor anuale ale întreprinderii comune ECSEL aferente exercițiului financiar încheiat la 31 decembrie 2015 sunt, sub toate aspectele semnificative, conforme cu legile și reglementările în vigoare.

18.

Observațiile prezentate în continuare nu pun în discuție opiniile exprimate de Curte.

OBSERVAȚII CU PRIVIRE LA GESTIUNEA BUGETARĂ ȘI FINANCIARĂ

Prezentarea conturilor

19.

Membrii întreprinderii comune, cu excepția Uniunii (și a partenerilor asociați), au obligația de a raporta anual, până la data de 31 ianuarie, Consiliului de conducere cu privire la valoarea contribuțiilor lor în natură efectuate pentru fiecare exercițiu financiar anterior (13). Pe baza acestor informații și în conformitate cu orientările furnizate de Comisia Europeană întreprinderii comune, contribuțiile în natură ale membrilor acesteia trebuie înscrise în conturile întreprinderii comune.

20.

La momentul pregătirii conturilor finale, membrii privați ai întreprinderii comune nu erau în măsură să raporteze cu privire la valoarea costurilor efectiv suportate în contextul implementării proiectelor Orizont 2020 (14). În consecință, valoarea contribuțiilor în natură aduse în 2015 pentru programul Orizont 2020 și înscrise în conturi se bazează pe estimările realizate de întreprinderea comună cu privire la costurile suportate de membri până la sfârșitul exercițiului 2015 (15).

Execuția bugetului pentru exercițiul 2015

21.

Bugetul definitiv pentru 2015 disponibil pentru execuție includea credite de angajament în valoare de 108,5 milioane de euro și credite de plată în valoare de 168 de milioane de euro. Pentru creditele de angajament, rata de utilizare a fost de 99 %, iar pentru creditele de plată, de 91 % (16).

22.

Toate angajamentele operaționale realizate în 2015 (102,5 milioane de euro) au fost angajamente globale pentru care nu fuseseră încă semnate acorduri de grant. Nivelul angajamentelor globale reflectă timpul necesar pentru procedura de negociere cu privire la cererile de proiecte din 2015 din cadrul programului Orizont 2020.

Execuția multianuală a bugetului întreprinderii comune ECSEL în cadrul PC7

23.

Până la închiderea lor la 26 iunie 2014, întreprinderile comune ARTEMIS și ENIAC realizaseră angajamente în valoare de 623 de milioane de euro (17) pentru activitățile operaționale care urmează să fie finanțate din PC7. La sfârșitul exercițiului 2015, plățile înscrise în conturile întreprinderii comune ECSEL se ridicau la 293 de milioane de euro (18) (47 % din angajamentele operaționale) (19).

Execuția multianuală a bugetului întreprinderii comune ECSEL în cadrul programului Orizont 2020

24.

Pentru activitățile lansate de întreprinderea comună ECSEL în cadrul programului Orizont 2020, din contribuția UE de până la 1 185 de milioane de euro pentru costurile operaționale și administrative (20), întreprinderea comună realizase angajamente în valoare de 257,5 milioane de euro (22 %) și efectuase plăți în valoare de 56 de milioane de euro (22 % din angajamente) până la sfârșitul exercițiului 2015. Contribuția în numerar din partea UE la costurile administrative ale întreprinderii comune s-a ridicat la suma de 1,4 milioane de euro.

25.

Celor 28 de state participante în cadrul întreprinderii comune ECSEL li se cere să aducă o contribuție financiară la costurile operaționale ale întreprinderii comune ECSEL care să fie proporțională cu contribuția financiară a UE și să se ridice la cel puțin 1 170 de milioane de euro (21). În aprilie 2016, dintre cele 20 de state participante la cererile de propuneri lansate în 2014, nouă au declarat că nu au efectuat nicio plată în cursul perioadei și unsprezece au declarat plăți (în special de prefinanțare) în valoare totală de 15,8 milioane de euro.

26.

Ceilalți membri sunt așteptați să participe cu o contribuție în natură de cel puțin 1 657,5 milioane de euro (22). Valoarea contribuțiilor în natură aduse de membrii privați în 2015 este estimată la 58,7 milioane de euro. La 31 decembrie 2015, contribuțiile în numerar din partea membrilor privați la costurile administrative ale întreprinderii comune se ridicau la 3,6 milioane de euro (23).

ALTE ASPECTE

Controalele-cheie și sistemele de supraveghere

27.

Întreprinderea comună ECSEL a instituit proceduri de control ex ante bazate pe examinări documentare ale aspectelor financiare și operaționale și este în curs de elaborare a unor proceduri de audit ex post la beneficiarii granturilor din cadrul programului Orizont 2020. Pentru proiectele PC7, auditurile ex post la beneficiari au fost delegate autorităților naționale de finanțare (24). Aceste controale constituie instrumente-cheie de evaluare a legalității și regularității operațiunilor subiacente, inclusiv a celor legate de contribuțiile în numerar și în natură aduse întreprinderii comune de ceilalți membri ai acesteia în afară de UE.

Strategia antifraudă

28.

Conform regulamentului financiar al întreprinderii comune, bugetul se execută cu respectarea unor norme de control intern eficace și eficient, inclusiv prin prevenirea, detectarea, corectarea și urmărirea subsecventă a cazurilor de fraudă și de neregularitate (25).

29.

În urma adoptării de către Comisie, în iunie 2011, a unei strategii antifraudă, a fost adoptată în iulie 2012 prima strategie comună antifraudă în domeniul cercetării, aceasta fiind actualizată în martie 2015 pentru a ține seama de modificările introduse prin Orizont 2020 (26). Această strategie include un plan de acțiune care trebuie pus în aplicare de întreprinderile comune care activează în domeniul cercetării.

30.

Întreprinderea comună ECSEL are deja instituite proceduri de control intern pentru a obține o asigurare rezonabilă că fraudele și neregulile sunt prevenite și detectate (verificări ex ante ale plăților, politica privind conflictele de interese și audituri ex post la beneficiarii granturilor). Cu toate acestea, întreprinderea comună nu a realizat încă o analiză cuprinzătoare a noilor măsuri introduse prin strategia antifraudă actualizată din domeniul cercetării.

SITUAȚIA ACȚIUNILOR ÎNTREPRINSE ÎN URMA OBSERVAȚIILOR ANTERIOARE

Monitorizarea și raportarea rezultatelor proiectelor de cercetare

31.

În conformitate cu normele programului Orizont 2020 (27), întreprinderea comună ECSEL a prezentat indicatori specifici privind rezultatele din domeniul cercetării în raportul său anual de activitate (indicatori de performanță și indicatori pentru monitorizarea aspectelor transversale) (28).

Conflictele de interese

32.

În iulie 2015, Comisia a emis orientări în atenția întreprinderilor comune cu privire la normele în materie de conflicte de interese; aceste orientări includ un model comun de declarație privind absența conflictelor de interese, care ar trebui să fie încorporat de către întreprinderea comună în procedurile sale.

Prezentul raport a fost adoptat de Camera IV, condusă de domnul Baudilio TOMÉ MUGURUZA, membru al Curții de Conturi, la Luxemburg, în ședința sa din 18 octombrie 2016.

Pentru Curtea de Conturi

Klaus-Heiner LEHNE

Președinte


(1)  Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune ECSEL (JO L 169, 7.6.2014, p. 152).

(2)  Programul-cadru pentru cercetare și inovare Orizont 2020, adoptat prin Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 de instituire a Programului-cadru pentru cercetare și inovare (2014-2020) – Orizont 2020 și de abrogare a Deciziei nr. 1982/2006/CE (JO L 347, 20.12.2013, p. 104).

(3)  În anexă sunt prezentate în mod sintetic și în scop informativ competențele și activitățile întreprinderii comune, precum și resursele de care dispune aceasta.

(4)  Următoarele contribuții la costurile administrative ale întreprinderii comune ECSEL urmează să fie plătite în cursul perioadei 2014-2017 pentru a finaliza acțiunile lansate în temeiul Regulamentelor (CE) nr. 72/2008 privind înființarea întreprinderii comune ENIAC (JO L 30, 4.2.2008, p. 21) și (CE) nr. 74/2008 privind înființarea întreprinderii comune ARTEMIS (JO L 30, 4.2.2008, p. 52): (a) 2 050 000 de euro de către UE; (b) 1 430 000 de euro de către AENEAS; (c) 975 000 de euro de către ARTEMIS-IA.

(5)  Acestea cuprind bilanțul, situația performanței financiare, tabelul fluxurilor de numerar, situația modificărilor în structura activelor nete, o sinteză a principalelor politici contabile, precum și o serie de alte note explicative.

(6)  Acestea cuprind rapoartele privind execuția bugetară, o sinteză a principiilor bugetare și alte note explicative.

(7)  JO L 38, 7.2.2014, p. 2.

(8)  Normele contabile adoptate de contabilul Comisiei derivă din Standardele internaționale de contabilitate pentru sectorul public (International Public Sector Accounting Standards – IPSAS) adoptate de Federația Internațională a Contabililor (International Federation of Accountants – IFAC) sau, după caz, din Standardele internaționale de contabilitate (International Accounting Standards – IAS)/Standardele internaționale de raportare financiară (International Financial Reporting Standards – IFRS) adoptate de Consiliul pentru Standarde Internaționale de Contabilitate (International Accounting Standards Board – IASB).

(9)  Articolul 47 din Regulamentul delegat (UE) nr. 110/2014.

(10)  Potrivit strategiilor de audit ex post ale întreprinderilor comune ARTEMIS și ENIAC, acestea trebuie să evalueze cel puțin o dată pe an dacă informațiile primite de la statele membre furnizează o asigurare suficientă în ceea ce privește regularitatea și legalitatea operațiunilor executate.

(11)  A se vedea și capitolul 9 din Raportul anual de activitate pe 2015 al întreprinderii comune ECSEL.

(12)  Articolul 13 din Regulamentul (UE) nr. 561/2014.

(13)  Articolul 4 alineatele (3) și (4) din Regulamentul (UE) nr. 561/2014.

(14)  Articolul 16 alineatul (3) din statutul întreprinderii comune definește contribuțiile în natură ca reprezentând costurile suportate de membrii privați, din care se scad contribuțiile financiare ale întreprinderii comune ECSEL, ale statelor participante și orice alte contribuții din partea UE la aceste costuri. Totuși, așa cum se admite în orientările Comisiei Europene din iulie 2016, în cazul specific al întreprinderii comune ECSEL, „contribuția financiară la un proiect poate fi stabilită numai la sfârșitul acestuia, atunci când membrii privați sunt în măsură să își calculeze contribuțiile în natură pe care le-au adus (altfel spus, numeroase state participante recunosc costurile numai la sfârșitul proiectului)”.

(15)  Valoarea contribuțiilor în natură din 2015 la programul Orizont 2020 este estimată la 58,7 milioane de euro. Întreprinderea comună a utilizat informațiile cele mai exacte care erau disponibile pentru a calcula valoarea estimată a contribuțiilor în natură, dar această sumă nu a fost certificată de auditori externi independenți [articolul 4 alineatul (5) din Regulamentul (UE) nr. 561/2014] și nici nu a fost validată de Consiliul de conducere al întreprinderii comune.

(16)  Creditele de plată executate, în valoare de 152,4 milioane de euro (91 %), includeau: 64,7 milioane de euro pentru proiectele ENIAC din cadrul PC7, 27,5 milioane de euro pentru proiectele ARTEMIS din cadrul PC7, 55,7 milioane de euro pentru cererile de proiecte ale ECSEL din 2014 din cadrul programului Orizont 2020 și 4,5 milioane de euro pentru cheltuielile administrative.

(17)  181 de milioane de euro pentru ARTEMIS și 442 de milioane de euro pentru ENIAC.

(18)  114,5 milioane de euro pentru ARTEMIS și 178,5 milioane de euro pentru ENIAC.

(19)  63 % pentru ARTEMIS și 40 % pentru ENIAC.

(20)  Articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 561/2014.

(21)  Articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. 561/2014.

(22)  Articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 561/2014.

(23)  La sfârșitul exercițiului, o contribuție în numerar în valoare de 188 000 de euro de la una dintre asociațiile industriale nu fusese încă primită; suma a fost vărsată în totalitate în 2016.

(24)  A se vedea, de asemenea, punctul 14 de mai sus.

(25)  Articolul 12 din regulamentul financiar al întreprinderii comune ECSEL.

(26)  De exemplu, crearea unui centru de sprijin comun, cu un serviciu de audit centralizat și procese operaționale armonizate la nivelul organismelor de cercetare din cadrul UE.

(27)  Articolul 31 din Regulamentul (UE) nr. 1291/2013.

(28)  Raportul anual de activitate pe 2015 al întreprinderii comune ECSEL, anexele 5, 6 și 7, pp. 71-77.


ANEXĂ

Întreprinderea comună ECSEL (Bruxelles)

Competențe și activități

Domenii de competență a Uniunii conform tratatului

(articolele 187 și 188 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene)

Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului din 6 mai 2014 privind înființarea întreprinderii comune ECSEL

Regulamentul (UE) nr. 1291/2013 al Parlamentului European și al Consiliului

Competențele întreprinderii comune

[Regulamentul (UE) nr. 561/2014 al Consiliului]

Obiective

Întreprinderea comună ECSEL are următoarele obiective:

(a)

să contribuie la punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1291/2013 și, în special, a părții a II-a din Decizia 2013/743/UE;

(b)

să contribuie la dezvoltarea în Uniune a unei industrii a componentelor și a sistemelor electronice puternică și competitivă la nivel mondial;

(c)

să asigure disponibilitatea componentelor și a sistemelor electronice pentru piețele-cheie și pentru abordarea provocărilor societale, vizând menținerea Europei în fruntea dezvoltării tehnologice, eliminarea discontinuităților dintre cercetare și exploatare, consolidarea capacităților de inovare și generarea de creștere economică și locuri de muncă în Uniune;

(d)

să alinieze strategiile cu cele ale statelor membre pentru a atrage investiții private și a contribui la eficacitatea sprijinului public, evitând dublarea și fragmentarea inutilă a eforturilor și facilitând participarea actorilor implicați în cercetare și inovare;

(e)

să mențină și să dezvolte capacitățile de producție din Europa pentru semiconductori și sisteme inteligente, inclusiv să atingă poziția de lider în domeniul echipamentelor de producție și al prelucrării materialelor;

(f)

să își asigure și consolideze un rol director în proiectarea și ingineria sistemelor, inclusiv în tehnologiile integrate;

(g)

să asigure accesul tuturor părților interesate la o infrastructură de nivel mondial pentru proiectarea și fabricarea componentelor electronice și a sistemelor integrate/cyber-fizice și inteligente;

(h)

să construiască un ecosistem dinamic care să cuprindă întreprinderi mici și mijlocii (IMM-uri), consolidând astfel grupurile existente și încurajând crearea de noi grupuri în domenii promițătoare noi.

Organizare

Consiliul de conducere este organul director al întreprinderii comune. Biroul de programe este condus de directorul executiv. Sectorul industrial este reprezentat de Consiliul membrilor privați. Comisia, care reprezintă Uniunea Europeană, și statele participante alcătuiesc Consiliul autorităților publice.

Resurse puse la dispoziția întreprinderii comune în 2015

Bugetul

107 654 814,00 euro pentru angajamente

161 500 000,00 euro pentru plăți

Situația personalului la 31 decembrie 2015

30 de posturi prevăzute în schema de personal (14 agenți temporari, 15 agenți contractuali și 1 expert detașat), dintre care 28 de posturi erau ocupate; acestea erau alocate pentru: activități operaționale (13); sarcini administrative (12); sarcini mixte (3).

Activități și servicii furnizate în 2015

A se consulta Raportul anual de activitate pe 2015 al întreprinderii comune ECSEL, disponibil pe site-ul www.ecsel.eu

Sursa: Informații furnizate de întreprinderea comună ECSEL.


RĂSPUNSUL ÎNTREPRINDERII COMUNE ECSEL

20.

Contribuțiile în natură pentru anul 2015 au fost introduse în conturile finale pentru exercițiul financiar 2015, conform adoptării de către Consiliul de conducere și în conformitate cu prevederile metodologiei relevante, de asemenea validată de Consiliul de conducere în iunie 2016.

30.

Strategia comună antifraudă în domeniul cercetării a fost aprobată de Consiliul de conducere al întreprinderii comune la 13 mai 2015 (Decizia GB-2015-34). Începând din toamna anului 2015, toți membrii personalului întreprinderii comune ECSEL implicați în proceduri de gestionare a granturilor au participat la sesiuni de pregătire organizate de Comisia Europeană. Sunt planificate noi sesiuni.

În 2016, întreprinderea comună ECSEL va continua să ia o serie de măsuri în sensul îmbunătățirii mediului de control intern cu privire la politica internă de prevenire a fraudelor.


Top