EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016SC0462

DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI care însoţeşte documentul Propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii

SWD/2016/0462 final - 2016/0404 (COD)

Bruxelles, 10.1.2017

SWD(2016) 462 final

DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI

REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI

care însoţeşte documentul

Propunere de
Directivă a Parlamentului European și a Consiliului

privind efectuarea unui test de proporționalitate înainte de adoptarea unor noi reglementări referitoare la profesii

{COM(2016) 822 final}
{SWD(2016) 463 final}


Fișă rezumat

Evaluare a impactului referitoare la propunerea de introducere a unui test de proporționalitate în ceea ce privește profesiile reglementate

A. Necesitatea de a acționa

De ce? Care este problema abordată?

Pentru cele aproximativ 5 600 de profesii reglementate în UE care afectează în mod direct o mare parte din forța de muncă europeană, reglementarea disproporționată reprezintă un obstacol considerabil în calea pieței unice a serviciilor și are efecte economice negative pe scară largă. Deciziile în materie de reglementare sunt luate adesea fără a efectua o analiză aprofundată sau fără a utiliza proceduri transparente. Directiva privind calificările profesionale impune statelor membre să evalueze proporționalitatea reglementărilor lor, dar nu prevede un set comun de criterii pentru efectuarea evaluării și nu împiedică adoptarea unor măsuri disproporționate.

Ce se așteaptă de la această inițiativă?

Obiectivul este de a clarifica criteriile minime, prin crearea unui cadru transparent și previzibil, pentru ca statele membre să evalueze proporționalitatea înainte de a adopta reglementări noi. Aceasta are ca scop prevenirea adoptării unor măsuri disproporționate, astfel:

făcând verificările proporționalității mai obiective, mai cuprinzătoare și mai ușor de comparat;

garantând faptul că normele sunt aplicate în mod egal de către toate autoritățile naționale

solicitând dovezi solide și implicarea părților interesate în procesul de elaborare a politicilor;

stimulând inovarea și asigurând, în același timp, actualizarea normelor prin intermediul unor revizuiri periodice;

permițând ca analiza să fie pusă la dispoziția publicului și, prin urmare, facilitând evaluările inter pares.

Care este valoarea adăugată a acțiunii la nivelul UE? 

Actualul control inegal al reglementării profesiilor are un impact negativ asupra pieței unice, asupra prestării de servicii și mobilității profesioniștilor. Acțiunile întreprinse individual de statele membre nu vor asigura un cadru juridic coerent al UE și nu vor soluționa problemele existente cu care se confruntă autoritățile naționale. Obiectivele acțiunii pot fi îndeplinite cu mai mult succes la nivelul Uniunii, datorită dimensiunii și efectelor acesteia, prin introducerea unui mecanism de evaluare comună și comparabilă la nivelul UE. Având în vedere modificările frecvente aduse reglementărilor referitoare la profesii, în cazul în care UE nu intervine, există riscul să se adâncească decalajul dintre cei care aplică deja bune practici în materie de reglementare și cei care nu aplică astfel de măsuri, ceea ce ar conduce la creșterea diferențelor în ceea ce privește calitatea reglementării. În cele din urmă, acest fapt are un impact negativ asupra accesului la anumite profesii, afectând negativ mobilitatea și performanțele economice.

B. Soluții

Ce opțiuni de politică legislative și nelegislative au fost luate în considerare? Există o opțiune preferată sau nu? De ce? 

Au fost luate în considerare 3 opțiuni de politică: 1) orientări și schimbul de informații detaliate între autorități; acestea ar putea ajuta statele membre să efectueze teste de proporționalitate, dar vor avea un impact foarte limitat. Instituirea unui test de proporționalitate la nivelul UE pentru profesiile reglementate ar putea cuprinde mai multe opțiuni. S-ar putea stabili criteriile minime pentru efectuarea de verificări ale proporționalității, pe baza jurisprudenței și în completarea acesteia, prin introducerea transparenței în ceea ce privește evaluările statelor membre, prin intermediul unui instrument cu caracter obligatoriu (2a) sau printr-o recomandare (2b). În plus, aceasta ar putea include și aspecte procedurale, cum ar fi consultările publice și revizuirile periodice, pentru a se asigura că se efectuează verificări ale proporționalității în mod obiectiv și independent care garantează evaluări cuprinzătoare în toate sectoarele de activitate; în această privință există două sub-opțiuni: 3a (directivă a UE) și 3b (recomandare). Deși opțiunile nu se exclud reciproc, opțiunea preferată este 3a, deoarece aceasta ar aborda într-un mod mai adecvat problemele la toate nivelurile reglementării (efect ex-ante) și ar genera cele mai mari beneficii.

Cine sunt susținătorii fiecăreia dintre aceste opțiuni? 

Există un consens general în rândul părților interesate; potrivit acestora, ar trebui luate măsuri la nivelul UE pentru a introduce mai multă claritate și a permite o abordare comună în ceea ce privește testele de proporționalitate. Există un sprijin puternic în favoarea obligativității acestor măsuri.

C. Impactul opțiunii preferate

Care sunt avantajele opțiunii preferate (dacă există; în caz contrar, avantajele opțiunilor principale)? 

Beneficiile pentru profesioniști, pentru consumatori și pentru administrațiile publice constau în asigurarea unei mai bune reglementări prin prevenirea adoptării unor norme disproporționate. O directivă ar garanta faptul că statele membre pun în aplicare testul în mod echivalent, pentru a evita fragmentarea pieței unice. Opțiunea care creează obligații juridice impune o analiză obiectivă prealabilă, asigură claritatea și promovează testele fiabile și complete care aduc dovezi privind soliditatea deciziilor finale. Opțiunea preferată ar spori încrederea, inovarea și evoluțiile tehnologice prin revizuiri regulate ale reglementărilor naționale referitoare la profesii.

Care sunt costurile opțiunii preferate (dacă există; în caz contrar, care sunt costurile opțiunilor principale)? 

Costurile legate de evaluările proporționalității, în general, decurg în principal din obligațiile actuale, astfel cum sunt prevăzute în Directiva privind calificările și în jurisprudență și, prin urmare, nu reprezintă costuri administrative suplimentare. Cu toate acestea, extinderea domeniului de aplicare pentru a include aspecte procedurale, cum ar fi consultările publice, poate crește costurile și volumul de lucru al autorităților publice. Pe de altă parte, opțiunea preferată ar avea un impact pozitiv asupra pieței unice pentru servicii profesionale și va ajuta la prevenirea barierelor de reglementare disproporționate în toate sectoarele de activitate în mod consecvent. Aceasta ar trebui să promoveze integrarea socială și economică, în special pentru tinerii lucrători calificați.

Care va fi impactul asupra societăților, IMM-urilor și microîntreprinderilor?

Opțiunea nu implică nicio obligație pentru profesioniști și întreprinderi. Mai degrabă, prevenirea sarcinilor inutile ar trebui să le aducă acestora beneficii.

Va exista un impact semnificativ asupra bugetelor și administrațiilor naționale?

Va avea loc o creștere limitată a costurilor administrative, atât pentru administrațiile naționale, cât și pentru Comisie, dar se preconizează că acest impact va fi, în mare măsură, compensat de nivelul mai scăzut al costurilor procedurilor judiciare aferente nerespectării principiului proporționalității.

Vor exista și alte impacturi semnificative? 

Nu se anticipează niciun alt impact semnificativ. Drepturile fundamentale sunt pe deplin respectate.

D. Măsuri ulterioare

Când va fi revizuită politica?

Comisia va prezenta rapoarte periodice cu privire la punerea în aplicare a testului la nivel național, iar în termen de 5 ani de la adoptare va fi efectuată o evaluare.

Top