EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016SC0442

DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI care însoţeşte documentul Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de introducere a unui card electronic european pentru servicii și a facilităților administrative aferente

SWD/2016/0442 final - 2016/0403 (COD)

Bruxelles, 10.1.2017

SWD(2016) 442 final

DOCUMENT DE LUCRU AL SERVICIILOR COMISIEI

REZUMATUL EVALUĂRII IMPACTULUI

care însoţeşte documentul

Propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de introducere a unui card electronic european pentru servicii și a facilităților administrative aferente

{COM(2016) 824 final}
{SWD(2016) 439 final}


Fișă rezumat

Evaluarea impactului care însoțește Propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de introducere a unui card electronic european pentru servicii și a facilităților administrative aferente

A. Necesitatea de a acționa

De ce? Care este problema abordată?

În anumite sectoare ale serviciilor, integrarea pieței interne rămâne insuficientă. Acest lucru este valabil în special în cazul serviciilor din domeniul construcțiilor și al mai multor servicii pentru întreprinderi. În primul rând, prestatorii de servicii se confruntă cu complexitatea procedurilor administrative atunci când se extind la nivel transfrontalier. În al doilea rând, lipsesc mecanismele de cooperare bine structurate în temeiul Directivei privind serviciile. În al treilea rând, IMM-urile întâmpină deseori dificultăți în ceea ce privește accesul la asigurările necesare pentru activități în alte state membre. În sfârșit, mediul de reglementare din statele membre este încă extrem de divergent în ceea ce privește o serie de servicii pentru întreprinderi. Ca urmare a acestor factori, doar un număr redus de prestatori de servicii prestează servicii la nivel transfrontalier sau își stabilesc un sediu secundar. Concurența pe aceste piețe rămâne limitată, conducând la o alocare ineficientă a resurselor, la posibilități limitate de alegere pentru consumatori și la prețuri ridicate. Ca urmare a efectelor de domino importante, serviciile neperformante pentru întreprinderi implică, de asemenea, un cost semnificativ în ceea ce privește competitivitatea economiei industriale a UE. În ultimii ani, progresele înregistrate de statele membre în punerea în aplicare a Directivei privind serviciile au încetinit, tendința fiind chiar inversată în anumite situații, fără semne de recuperare.

Ce se așteaptă de la această inițiativă?

Obiectivele generale ale acestei inițiative sunt de a spori gradul de integrare a pieței în ceea ce privește serviciile pentru întreprinderi și serviciile din domeniul construcțiilor și de a îmbunătăți creșterea productivității în ambele sectoare. Obiectivele specifice ale acestei inițiative sunt:

să faciliteze și să facă mai puțin costisitoare prestarea de servicii de către societăți în alte state membre;

să permită o mai mare încredere în piață din partea prestatorilor de servicii străini, prin creșterea transparenței și a informațiilor disponibile;

să stimuleze o creștere a dinamicii pieței și a concurenței, conducând la mai multe posibilități de alegere și la prețuri mai mici pentru clienți, inclusiv pentru clienții industriali.

Care este valoarea adăugată a acțiunii la nivelul UE? 

Situația actuală este caracterizată de o încredere comună insuficientă între autoritățile naționale și de puternice interese existente la nivel național, ceea ce face ca statele membre să continue să impună cerințele lor naționale prestatorilor de servicii străini, acordând prea puțină atenție sau neținând cont de cadrul de reglementare deja aplicat prestatorului de servicii în țara sa de origine. Acțiunea UE ar garanta faptul că prestatorii de servicii pot beneficia de o abordare consecventă și coerentă între statele membre la momentul extinderii la nivel transfrontalier. Acțiunea la nivelul UE ar reuni, de asemenea, autoritățile naționale și ar contribui la creșterea încrederii între acestea.

B. Soluții

Ce opțiuni de politică legislative și nelegislative au fost luate în considerare? Există sau nu o opțiune preferată? De ce? 

O serie de opțiuni de politică au fost descrise în evaluarea impactului. În plus, au fost examinate o serie de pachete, combinând aceste opțiuni de politică:

Pachetul 1 ar permite prestatorului de servicii să obțină un certificat privind stabilirea legală în statul membru de origine și confirmarea existenței asigurării pentru activități, de asemenea, în statul membru de origine;

Pachetul 2 ar permite prestatorului de servicii să utilizeze o procedură la nivelul UE pentru a obține efectiv accesul la piața unui alt stat membru. În plus, acest pachet ar aborda obstacolele legate de asigurări în situații transfrontaliere;

În plus față de pachetul 2, pachetul 3 ar reduce disparitatea în materie de reglementare într-o serie de servicii cheie pentru întreprinderi, prin armonizarea obstacolelor în materie de reglementare pentru prestatorii de servicii străini și interni;

Pachetul 4, în plus față de pachetul 3, ar introduce soluții specifice pentru abordarea disparităților în materie de reglementare în cazul stabilirii unui sediu secundar (sucursale și agenții), exceptând prestatorii de servicii străini de anumite cerințe și permițând în același timp statului membru gazdă să introducă măsuri de salvgardare alternative.

În urma evaluării a reieșit că pachetul 2 reprezintă opțiunea preferată.

Cine sunt susținătorii fiecărei opțiuni? 

În ultimii ani, Comisia a colaborat îndeaproape cu părțile interesate și cu statele membre. Majoritatea părților interesate din sectorul serviciilor pentru întreprinderi, atât prestatorii de servicii, organizațiile de afaceri, cât și alte organizații, și-au exprimat sprijinul pentru soluții adoptate la nivelul UE în vederea eliminării obstacolelor. Clienții industriali ai serviciilor pentru întreprinderi sunt, de asemenea, în favoarea creșterii eficienței acestui sector. O serie de părți interesate din sectorul construcțiilor au exprimat rezerve, sugerând că acest sector este în esență local prin natura sa.

C. Impactul opțiunii preferate

Care sunt avantajele opțiunii preferate (dacă există; în caz contrar, avantajele opțiunilor principale)? 

În ansamblu, se estimează că pachetul 2 va avea un impact pozitiv și semnificativ prin reducerea barierelor administrative într-un mod cuprinzător pentru prestatorii de servicii transfrontaliere, precum și prin furnizarea de informații suplimentare și creșterea transparenței pentru consumatori. Astfel, se estimează că acest pachet va conduce la economii de costuri semnificative pentru prestatorii de servicii care se extind la nivel transfrontalier. Acest pachet este de natură să genereze o creștere a dinamicii pieței și a concurenței, sporind posibilitățile de alegere și valoarea adăugată pentru consumatori.

Care sunt costurile opțiunii preferate (dacă există; în caz contrar, costurile opțiunilor principale)? 

Nu se estimează ca pachetul 2 să genereze costuri suplimentare pentru prestatorii de servicii sau pentru consumatori. Cardul electronic european pentru servicii nu ar fi obligatoriu pentru prestatorii de servicii ci, mai curând, acesta ar fi un instrument voluntar pus la dispoziția lor în toate statele membre.

Care va fi impactul asupra societăților, IMM-urilor și microîntreprinderilor?

Inițiativa vizează, în mod specific, IMM-urile, întrucât acestea sunt cele mai afectate de complexitatea administrativă în momentul extinderii în străinătate. Inițiativa le va permite prestatorilor din sectorul serviciilor pentru întreprinderi și cel al construcțiilor să beneficieze de un ghișeu unic, sporind în același timp securitatea juridică cu privire la cerințele aplicabile prestatorilor. O reducere a sarcinii administrative le-ar permite acestora să economisească timp și costuri în momentul extinderii la nivel transfrontalier.

Va exista un impact semnificativ asupra bugetelor și administrațiilor naționale?

Pachetul 2 ar genera costuri limitate pentru autoritățile statelor membre. Acestea nu ar depăși 2 milioane EUR pe an în toate statele membre. Sistemul existent de informare al pieței interne (IMI) – instituit, gestionat și finanțat de Comisie – ar servi drept suport administrativ pentru cardul electronic european pentru servicii.

Vor exista și alte impacturi semnificative? 

Pachetul 2 ar avea o serie de impacturi pozitive legate de reducerea sarcinii administrative pentru prestatorii de servicii, îmbunătățirea funcționării pieței unice, creșterea concurenței și crearea mai multor posibilități de alegere pentru consumatori. Pachetul menționat va consolida, de asemenea, cooperarea administrativă între autoritățile statelor membre, într-un cadru procedural clar, pentru a facilita recunoașterea reciprocă a cerințelor îndeplinite deja în statul membru de origine, dacă este cazul.

D. Măsuri ulterioare

Când va fi revizuită politica?

Comisia și-ar continua dialogul periodic cu statele membre și părțile interesate. Pe termen mediu și lung, statele membre ar fi invitate să evalueze funcționarea inițiativei, cu implicarea, de asemenea, după caz, a partenerilor sociali naționali (în special, în ceea ce privește sectorul construcțiilor). Un raport de evaluare ar putea fi elaborat în termen de 3 ani de la încheierea perioadei de transpunere.

Top