Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0818

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate

COM/2016/0818 final - 2016/0411 (COD)

Bruxelles, 21.12.2016

COM(2016) 818 final

2016/0411(COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Motivele și obiectivele propunerii

Propunerea are ca scop să asigure consecvența din punct de vedere juridic a Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 1 cu un acord internațional.

Articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 stabilește condițiile în care sunt permise acordurile de închiriere a aeronavelor înmatriculate în țări terțe, în special închirierea aeronavelor cu echipaj. Posibilitățile constituie circumstanțe excepționale, precum lipsa unei aeronave adecvate pe piața comunitară, și ar trebui să fie strict limitate în timp și să îndeplinească standarde de siguranță echivalente cu normele privind siguranța prevăzute de legislația comunitară și de cea națională.

Acord privind transportul aerian (ATA) dintre Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de o parte, și Statele Unite ale Americii, pe de altă parte („Acordul privind transportul aerian UE-SUA”) a fost semnat la 25 și 30 aprilie 2007 2 și a fost modificat printr-un protocol din 24 iunie 2010 3 . Acordul privind transportul aerian se aplică cu titlu provizoriu de la 30 martie 2008. Protocolul de modificare se aplică cu titlu provizoriu de la 24 iunie 2010.

ATA prevede un regim deschis pentru închirierea de aeronave cu echipaj între părți. Pentru a oferi claritate și securitate transportatorilor aerieni, Comisia a recomandat Consiliului să o autorizeze să negocieze un acord specific cu SUA în ceea ce privește închirierea aeronavelor cu echipaj, în scopul eliminării restricțiilor temporale.

Prezenta propunere are ca scop să adapteze regulamentul UE în consecință. Prin urmare, domeniul său de aplicare este foarte restrâns și se va aplica numai articolului 13 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008. Celelalte dispoziții ale articolului 13 (de exemplu cele referitoare la standardele de siguranță și la drepturile autorității competente) vor rămâne neschimbate.

Pe termen scurt, s-ar acorda o derogare de la limitările respective pentru SUA, care ar fi prima țară terță cu care UE are un acord în domeniul închirierii de aeronave cu echipaj. Alte țări terțe ar putea dori să solicite în viitor derogări similare, dar fiecare solicitare ar urma să fie tratată de la caz la caz, iar excepțiile ar trebui acordate doar atunci când sunt justificate în mod corespunzător.

Orice impact direct sau indirect va fi rezultatul acordurilor privind închirierea aeronavelor cu echipaj în sine, nu al modificării regulamentului.

Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică

Prezenta inițiativă se bazează pe dispozițiile existente ale Uniunii care reglementează serviciile aeriene, astfel cum sunt cuprinse în prezent în Regulamentul (CE) nr. 1008/2008. De asemenea, prezenta inițiativă va fi consecventă cu acordul avut în vedere între UE și SUA în domeniul închirierii aeronavelor cu echipaj și cu ATA UE-SUA.

Coerența cu alte politici ale Uniunii

Prezenta inițiativă este pe deplin consecventă cu obiectivele strategice pentru 2014-2019 ale Comisiei în ceea ce privește promovarea obiectivelor „UE ca actor global” și „locuri de muncă și creștere economică”.

2.TEMEIUL JURIDIC, SUBSIDIARITATEA ȘI PROPORȚIONALITATEA

Temeiul juridic

Propunerea se întemeiază pe articolul 100 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, care constituie temeiul juridic pentru adoptarea măsurilor la nivelul Uniunii referitoare la transportul aerian.

     Subsidiaritatea (pentru competență neexclusivă)

Modificarea regulamentului este unicul instrument existent disponibil pentru soluționarea acestui aspect.

Proporționalitatea

Propunerea este o adaptare tehnică a legislației UE la un acord internațional. Modificarea este strict limitată la restricțiile temporale legate de prevederile referitoare la închirierea de aeronave cu echipaj din acordul UE-SUA avut în vedere în domeniul închirierii de aeronave cu echipaj.

Alegerea instrumentului

Prezenta propunere nu schimbă tipul de instrument utilizat în cazul regulamentului inițial.

3.REZULTATELE EVALUĂRILOR EX-POST, ALE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRII IMPACTULUI

Evaluări ex post/verificări ale adecvării legislației existente

Nu se aplică.

Consultări cu părțile interesate

Toate statele membre și industria din UE (inclusiv partenerii sociali), precum și Norvegia și Islanda (care sunt părți la ATA) au fost implicate activ în analizarea și evaluarea cazului. .

În cursul acestor consultări s-a înțeles faptul că un acord în domeniul închirierii aeronavelor cu echipaj ar determina o modificare a Regulamentului (CE) nr. 1008/2008.

Obținerea și utilizarea expertizei

Prezenta modificare este de natură tehnică și orizontală, rezultând din acorduri internaționale. Colectarea de date pentru evaluarea impactului său va fi realizată în cadrul solicitării de autorizare pentru desfășurarea de negocieri în vederea unui acord între UE și o țară terță.

În acest moment, ea este determinată numai de acordul avut în vedere între UE și SUA în domeniul închirierii aeronavelor cu echipaj. Colectarea și analizarea datelor în vederea acestui acord sunt rezumate în foaia de parcurs aferentă și în recomandarea de decizie a Consiliului.

Evaluarea impactului

Inițiativa are un scop foarte specific (o adaptare tehnică ce rezultă dintr-un acord internațional) și un domeniu de aplicare limitat (derogare de la restricțiile temporale pentru închirierea aeronavelor cu echipaj). Astfel cum se menționează în foaia de parcurs publicată la 7 martie 2016, nu se propune realizarea unei evaluări a impactului.

Eventualele impacturi vor fi rezultatul acordului privind închirierea aeronavelor cu echipaj în sine, nu al modificării regulamentului.

Adecvarea și simplificarea reglementărilor

Propunerea este o adaptare tehnică a regulamentului UE în vederea armonizării acestuia cu dispozițiile incluse într-un acord internațional.

Nu a avut loc o evaluare cuprinzătoare a politicii existente, deoarece inițiativa nu prevede o relaxare generală a limitărilor pentru toate țările terțe. Inițiativa ar avea ca scop să creeze o „exceptare” care s-ar aplica numai Statelor Unite și ar evita o inconsecvență între regulament și obligațiile internaționale ale UE.

Drepturi fundamentale

Nu se aplică.

4.IMPLICAȚIILE BUGETARE

Propunerea nu are nicio implicație pentru bugetul UE.

5.ALTE ELEMENTE

Planuri de punere în aplicare și măsuri de monitorizare, evaluare și raportare

Propunerea de regulament nu necesită nicio măsură suplimentară de punere în aplicare.

Explicația detaliată a dispozițiilor specifice ale propunerii

Propunerea are ca scop să introducă o posibilitate de derogare de la condițiile aplicabile închirierii de aeronave cu echipaj stabilite la articolul 13 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, prin încheierea de acorduri internaționale. Acest lucru ar permite o flexibilitate sporită, în măsura în care încheierea unor astfel de acorduri prezintă avantaje economice și sociale pentru UE.

Prin modificările propuse se adaugă o trimitere la acordurile internaționale în textul articolului 13 alineatul (3) litera (b) din regulament, unde sunt stabilite condițiile în care este permisă închirierea de aeronave cu echipaj (circumstanțe extraordinare, nevoi sezoniere, dificultăți operaționale).

Celelalte dispoziții ale articolului 13 (de exemplu, cele referitoare la standardele de siguranță și la drepturile autorității competente) ar urma să rămână neschimbate.

2016/0411 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 100 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European 4 ,

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor 5 ,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 include, la articolul 13, dispoziții care permit acorduri de închiriere a aeronavelor înmatriculate în țări terțe, în special acorduri de închiriere a aeronavelor cu echipaj.

(2)Aceste acorduri sunt permise în circumstanțe excepționale, precum lipsa unei aeronave adecvate pe piața Uniunii, și ar trebui să fie strict limitate în timp și să îndeplinească standarde de siguranță echivalente cu normele privind siguranța prevăzute de legislația Uniunii și de cea națională.

(3)În 2007 a fost semnat un acord privind transportul aerian (ATA) între UE și Statele Unite ale Americii, care a fost modificat printr-un protocol la 24 iunie 2010. ATA reflectă angajamentul părților față de obiectivul comun de a continua eliminarea barierelor din calea accesului pe piață în vederea maximizării beneficiilor pentru consumatori, pentru companiile aeriene, pentru forța de muncă și pentru comunitățile de pe ambele maluri ale Oceanului Atlantic.

(4)În consecință, ATA prevede un regim deschis pentru închirierea de aeronave cu echipaj între părți. Dispozițiile pertinente prevăzute la articolul 10 din ATA permit încheierea de acorduri de închiriere a aeronavelor cu echipaj pentru transportul aerian internațional, cu condiția ca toți participanții la astfel de acorduri să dispună de autorizații adecvate și să îndeplinească condițiile impuse prin actele cu putere de lege și normele administrative care se aplică în mod curent de părți.

(5)Evoluțiile relevante și discuțiile anterioare purtate în cadrul comitetului mixt înființat în temeiul ATA au arătat faptul că părțile ar beneficia de pe urma unui acord dedicat în domeniul închirierii de aeronave cu echipaj, care ar oferi precizie prevederilor relevante ale ATA.

(6)Deoarece implică relaxarea limitărilor temporale existente, acest acord are un efect de propagare asupra articolului 13 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, care prevede limitări temporale pentru cazurile în care transportatorii din Uniune închiriază aeronave cu echipaj de la transportatori din țări terțe.

(7)Așadar, articolul 13 alineatul (3) litera (b) trebuie modificat pentru a se permite ca relaxarea limitărilor temporale privind închirierea de aeronave cu echipaj să fie convenită în cadrul unor acorduri internaționale încheiate de Uniune cu țări terțe.

(8)Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

La articolul 13 alineatul (3) litera (b) din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008, teza introductivă se înlocuiește cu următorul text:

„cu excepția cazului în care se prevede altfel într-un acord internațional încheiat de Uniune, este îndeplinită una dintre următoarele condiții”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a […] zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European    Pentru Consiliu

Președintele    Președintele

(1)

   JO L 293, 31.10.2008, p. 3.

(2) Decizia Consiliului din 25 aprilie 2007 privind semnarea și aplicarea provizorie a Acordului privind transportul aerian UE-SUA (2007/339/CE), JO L 134, 25.5.2007, p. 4.
(3) JO L 223, 25.8.2010, p. 3.
(4) JO C , , p. .
(5) JO C , , p. .
Top