Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0786

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011

COM/2016/0786 final - 2016/0389 (COD)

Bruxelles, 9.12.2016

COM(2016) 786 final

2016/0389(COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

privind statisticile integrate referitoare la ferme

și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011

(Text cu relevanță pentru SEE)

{SWD(2016) 429 final}
{SWD(2016) 430 final}


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Motivele și obiectivele propunerii

Factorii de decizie au nevoie de informații statistice suplimentare privind agricultura pentru a planifica, a monitoriza și a evalua impactul și eficiența politicilor actuale și ale eventualelor schimbări aduse acestora. Astfel de schimbări sunt legate, de exemplu, de impactul agriculturii asupra mediului și de practicile agricole durabile. Concluzia unei evaluări a Sistemului european de statistici agricole (SESA) a fost aceea că, deși principalii utilizatori ai statisticilor agricole sunt destul de mulțumiți de nivelul de detaliu și de calitatea statisticilor agricole, aceștia sunt nemulțumiți de lipsa datelor cu privire la anumite elemente (bilanțuri privind aprovizionarea, prețuri pentru terenuri și arendare, fluxuri de nutrienți, date privind mediul și altele) și de faptul că sistemul este prea rigid, nepermițând introducerea rapidă a noilor acțiuni de colectare a datelor.

Statisticile agricole utilizate la nivelul Uniunii sunt preluate din mai multe surse: anchete statistice, date administrative, date provenite de la ferme și alte întreprinderi, precum și date de la nivelul fermelor sub forma unui recensământ agricol și a unor eșantioane. Prezenta propunere se referă la ultima sursă de date statistice agricole.

Sistemul actual de elaborare a statisticilor europene la nivelul fermelor și al gospodăriilor agricole are la bază Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European și al Consiliului 1 . Datele sunt colectate din eșantioane și, o dată la zece ani, în urma unui recensământ. Ultima anchetă efectuată în cadrul regulamentului respectiv este ancheta din 2016 referitoare la structura fermelor.

Această inițiativă face parte din Programul privind o reglementare adecvată și funcțională (REFIT) și reprezintă prima etapă a Strategiei privind statisticile agricole în perspectiva anului 2020 și ulterior, care vizează optimizarea SESA în ansamblu și asigurarea unui proces de colectare a datelor mai eficient și relevant. Cele două regulamente propuse în cadrul strategiei, dintre care primul este propus în prezentul document, ar trebui să garanteze comparabilitatea și consecvența datelor din domeniul agricol pe termen lung. SESA ar trebui să fie suficient de robust și de eficient și ar trebui să asigure menținerea unei calități înalte a statisticilor, ceea ce poate constitui o provocare, având în vedere schimbările continue din acest domeniu. Acest prim regulament ar trebui să asigure continuarea seriei de anchete europene referitoare la structura fermelor, asigurând astfel serii de timp coerente și îndeplinind în același timp cerințe noi și emergente de date de la nivelul fermelor.

Consecvența cu dispozițiile existente în domeniul de politică

Pentru ca factorii de decizie, întreprinderile și cetățenii să poată lua decizii adecvate, bazate pe date concrete, este necesar ca statisticile să fie fiabile și de înaltă calitate. Cu toate acestea, furnizarea de statistici la un astfel de nivel de calitate reprezintă o provocare pentru Sistemul Statistic European (SSE): combinația dintre o cerere de date din ce în ce mai mare și presiunea exercitată de respondenții anchetelor statistice pentru reducerea sarcinii pune presiuni în ceea ce privește elaborarea de statistici. Ulterior, inițiativele statistice recente au avut ca scop simplificarea și îmbunătățirea coordonării și colaborării în cadrul SSE, pentru a face mai eficientă elaborarea statisticilor europene și pentru a reduce sarcina de răspuns. Un exemplu în acest sens este Regulamentul (CE) nr. 223/2009 2 privind statisticile europene, care a fost modificat în 2015 pentru a preciza guvernanța SSE și pentru a consolida modalitățile de coordonare și colaborare, atât la nivelul Uniunii, cât și la nivel național. Alte inițiative de modernizare, cum ar fi prezenta propunere, sunt incluse în inițiativa REFIT a Comisiei și au ca scop simplificarea și optimizarea elaborării statisticilor europene în cadrul unor domenii specifice.

Obiectivele specifice ale unei strategii privind statisticile agricole care a fost redactată de către Eurostat și convenită cu Comitetul Sistemului Statistic European (CSSE) sunt:

elaborarea unor statistici de calitate superioară care să îndeplinească cerințele utilizatorilor în mod eficient și eficace;

sporirea flexibilității și a vitezei de reacție a sistemului de statistici agricole;

îmbunătățirea integrării statisticilor din domeniul agricol, silvicol, a celor privind destinația terenurilor și a celor de mediu;

dezvoltarea unei structuri de guvernanță reactive și responsabile pentru statisticile agricole;

creșterea gradului de armonizare și consecvență a statisticilor agricole europene;

generarea unui volum mai mare de statistici, în paralel cu reducerea sarcinii de răspuns prin explorarea surselor de date alternative și a posibilităților de eficientizare.

Consecvența cu alte politici ale Uniunii

Principalul factor determinant al Programului statistic european 2013-2017 îl constituie asigurarea unei statistici de calitate pentru susținerea politicilor europene. Statisticile de mediu și cele agricole constituie unul dintre cei trei piloni ai producției statistice în cadrul programului respectiv. Printre obiectivele relevante ale programului se află „reexaminarea și simplificarea acțiunii de colectare a datelor agricole în concordanță cu reexaminarea Politicii agricole comune (PAC) după 2013 și reproiectarea proceselor de colectare a datelor agricole, în special cu obiectivul de îmbunătățire a calității și a actualității datelor furnizate.” Această inițiativă pune în aplicare obiectivul respectiv.

Viitorul Sistem european de statistici agricole va contribui, de asemenea, la cel puțin patru dintre cele zece priorități ale Comisiei, și anume

„1. Un nou impuls pentru crearea de locuri de muncă, creștere economică și investiții”;

„3. O uniune energetică rezilientă, cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice”;

„4. O piață internă mai profundă și mai echitabilă, cu o bază industrială consolidată”; și

„9. Un actor mai puternic pe plan mondial”;

prin furnizarea unor date mai bune pentru locuri de muncă, creștere, investiții, politici de prevenire și atenuare în agricultură, schimbări climatice, acțiuni în sectorul bioenergiei și de mediu, precum și prin asigurarea unei înțelegeri mai profunde a fluxurilor, a evoluțiilor și, respectiv, a riscurilor din sectorul alimentarul la nivel mondial. Statisticile agricole pot fi utile și pentru alte priorități ale Uniunii sau ale statelor membre, care afectează sau sunt afectate de agricultură și dezvoltarea rurală.

Statisticile agricole oferă dovezi statistice de calitate superioară pentru punerea în aplicare și monitorizarea Politicii agricole comune (PAC) 2014-2020. PAC reprezintă un factor determinant important pentru locuri de muncă și o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii în cadrul Uniunii. Politica de dezvoltare rurală, care face parte integrantă din PAC, pe lângă obiectivele sale sociale, vizează creșterea competitivității și a durabilității producției agricole. PAC reprezintă peste 37 % din bugetul total al Uniunii în contextul Cadrului financiar multianual (CFM) 2014-2020.

Totodată, statisticile agricole sunt din ce în ce mai mult necesare pentru alte politici cheie ale Uniunii, precum politica socială, politicile de mediu și cele privind schimbările climatice, politica în domeniul comerțului, politica regională etc.

2.TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

Temei juridic

Articolul 338 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE) constituie temeiul juridic al statisticilor europene. Hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară, Parlamentul European și Consiliul adoptă măsuri în vederea elaborării de statistici, în cazul în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea rolului Uniunii. Articolul 338 stabilește cerințele privind elaborarea statisticilor europene și prevede că acestea trebuie să respecte standardele privind imparțialitatea, fiabilitatea, obiectivitatea, independența științifică, eficiența costurilor și confidențialitatea informațiilor statistice.

Subsidiaritate (în cazul competențelor neexclusive) 

Principiul subsidiarității se aplică în măsura în care propunerea nu este de competența exclusivă a Uniunii. SSE furnizează o infrastructură pentru informații statistice. Sistemul este proiectat pentru a răspunde nevoilor mai multor utilizatori, în scopul procesului de luare a deciziilor în societățile democratice. Prezenta propunere de regulament a fost redactată cu scopul de a proteja activitățile principale ale partenerilor din cadrul SSE, îmbunătățind în același timp eficiența și asigurând evitarea pe cât posibil a modificărilor inutile și a suprapunerii activităților.

În prezent, la nivelul Uniunii, colectarea datelor statistice care fac obiectul propunerii se efectuează în conformitate cu norme diferite. Propunerea vizează optimizarea și modernizarea procesului de colectare a statisticilor de la nivelul fermelor într-un singur cadru, în timp ce toate celelalte statistici agricole ar fi incluse într-un alt regulament-cadru. Furnizarea unor statistici comparabile la nivelul întregii Uniuni, pentru a fi utilizate în scopuri de politică, este posibilă doar prin acțiuni la nivelul Uniunii.

Consecvența și comparabilitatea sunt două dintre principalele criterii pe care trebuie să le îndeplinească datele statistice. Statele membre nu pot asigura consecvența și comparabilitatea necesare fără un cadru european clar, și anume o legislație a Uniunii care să stabilească concepte statistice, formate de raportare și cerințe de calitate comune.

Obiectivul acțiunii propuse, și anume optimizarea statisticilor agricole europene, nu poate fi atins în mod satisfăcător de către statele membre dacă acestea acționează în mod independent. Se poate acționa mai eficient la nivelul Uniunii pe baza unui act juridic al Uniunii care să asigure comparabilitatea informațiilor statistice la nivelul Uniunii în domeniile statistice care fac obiectul actului propus. În schimb, colectarea de date propriu-zisă poate fi efectuată de către statele membre.

Prin urmare, Uniunea poate adopta măsuri în acest domeniu în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană.

Proporționalitatea

Propunerea respectă principiul proporționalității, având în vedere următoarele:

Propunerea va asigura calitatea și comparabilitatea statisticilor agricole europene colectate din eșantioane prin aplicarea acelorași principii în toate statele membre. În mod similar, ea va asigura faptul că statisticile agricole europene rămân în continuare relevante și sunt adaptate pentru a răspunde nevoilor utilizatorilor. Regulamentul va face elaborarea de statistici mai rentabilă, respectând în același timp specificitatea sistemelor din statele membre.

Actuala legislație a Uniunii cu privire la statisticile agricole este elaborată din anii 1950. În urma unei evaluări a Sistemului european de statistici agricole (SESA) s-a arătat că un cadru comun pentru procesul de colectare, prelucrare și difuzare a datelor statistice din agricultură poate face ca procesele să devină mai eficiente (cost/beneficiu) și mai eficace, precum și să reducă problemele identificate cu privire la calitate.

Regulamentul ar trebui să reducă sarcina financiară și administrativă impusă asupra respondenților, autorităților naționale, regionale și locale, a întreprinderilor și a publicului larg. Acest lucru se va realiza în special prin: standardizarea conceptelor și a metodelor, eliminarea suprapunerilor, reducerea frecvenței cu care trebuie să se furnizeze date în anumite domenii, precum și utilizarea pe scară mai largă a unei combinații de surse, pe lângă anchete.

În conformitate cu principiul proporționalității, regulamentul propus se limitează la minimul necesar pentru a-și atinge obiectivul și nu depășește ceea ce este necesar în acest scop.

Alegerea instrumentului

Instrumentul propus: un regulament.

Având în vedere obiectivele și conținutul propunerii, un regulament este instrumentul cel mai adecvat. Politici comune importante ale UE, precum PAC, depind în mod inerent de statistici agricole comparabile, armonizate și de înaltă calitate la nivel european. Acestea pot fi asigurate cel mai bine prin regulamente care sunt direct aplicabile în statele membre și nu trebuie să fie transpuse mai întâi în legislația națională. Acestea permit colectarea datelor la același nivel de detaliu în toate statele membre și impun aplicarea de standarde, definiții și metodologii comune. Aceasta asigură elaborarea unor statistici comparabile de înaltă calitate pentru a servi în mod eficient și prompt politicilor UE. Directivele nu ar putea să asigure un nivel similar de armonizare dorită, deoarece calitatea datelor ar depinde de deciziile a 28 de legiuitori diferiți.

3.REZULTATELE EVALUĂRILOR EX-POST, ALE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRII IMPACTULUI

Evaluări ex-post/verificări ale adecvării legislației existente

Deși această inițiativă a fost lansată înainte de adoptarea noilor Orientări privind o mai bună legiferare [COM (2015) 215], s-a efectuat o evaluare a situației actuale pe baza informațiilor și documentelor deja disponibile. În plus, sistemul standard al Eurostat pentru evaluarea legislației existente 3 a constituit elementul central al întregului proces.

Consultări cu părțile interesate

Eurostat asigură dezvoltarea, elaborarea și difuzarea statisticilor agricole europene printr-o colaborare strânsă, coordonată și regulată în cadrul Sistemului statistic european, având la bază un îndelungat parteneriat între Eurostat și Institutele Naționale de Statistică (INS), precum și toate celelalte autorități relevante.

Principalele categorii de părți interesate de statisticile agricole europene sunt producătorii de date [INS-uri și alte autorități naționale (AAN), precum și Eurostat], respondenții (fermieri, organizații ale fermierilor și întreprinderi) și utilizatorii (factori de decizie de la nivel public și privat, în special alte direcții generale ale Comisiei, cercetători și jurnaliști). Aceste părți interesate au fost consultate în mod amplu cu privire la problemele și schimbările dorite la nivelul status quo-ului, cerințele de date și prioritățile acestora, posibile opțiuni de politică pentru rezolvarea problemelor, impacturile acțiunilor sugerate, precum și formularea concretă a strategiei, astfel cum se prezintă în următorul tabel recapitulativ. Principalele foruri pentru aceste consultări au fost reuniunile și seminariile Comitetului permanent pentru statistică agricolă (CPSA) și ale succesorului acestuia, Grupul directorilor pentru statistică agricolă (DGAS) (pentru directorii de statistică agricolă ai INS-urilor, organizații internaționale, organizații ale fermierilor, respondenții, utilizatorii datelor și alte persoane), reuniunile CSSE (pentru directorii generali ai INS-urilor), precum și consultările și audierile programate în mod regulat (pentru direcțiile generale ale Comisiei).

Prezentarea consultărilor cu părțile interesate cu privire la strategia privind statisticile agricole în perspectiva anului 2020

Consultări cu privire la probleme și schimbări

Consultări cu privire la nevoi și priorități

Consultări cu privire la opțiuni și impacturi

Producători

Reuniunea CSSE din mai 2014

Reuniunile și seminariile CPSA începând din 2009

Reuniunea DGAS din iulie 2015, Reuniunea CSSE din noiembrie 2015

Respondenți

Seminarii CPSA începând din 2009

Consultare publică deschisă din august-noiembrie 2015

Utilizatori

Consultare publică deschisă din august-noiembrie 2015    
Consultări și audieri scrise începând din 2014

Consultarea publică deschisă a avut loc în perioada august-noiembrie 2015, iar rezultatele sunt detaliate într-un raport specific 4 .

Principalele rezultate ale consultărilor de mai sus, care constituie baza strategiei privind statisticile agricole în perspectiva anului 2020 și, ulterior, a prezentului regulament, sunt clasificate pe trei componente:

Actuala legislație a Uniunii în domeniul statisticilor agricole nu îndeplinește în mod adecvat cerințele noi și emergente de date, deoarece furnizarea acestora nu este inclusă în actele legislative, iar actele nu sunt suficient de flexibile și de integrate pentru a răspunde cu promptitudine noilor cerințe. Mai mult, Regulamentul (CE) nr. 1166/2008, care constituie un element central al SESA actual, nu va mai furniza informații statistice începând din 2018.

Aceste noi cerințe de date apar, în principal, ca urmare a noilor evoluții din agricultură, a revizuirii legislației și a modificării priorităților politicilor, în special ca urmare a reformei recente a PAC.

Acțiunile de colectare a datelor nu sunt armonizate și coerente, deoarece apar noi cerințe de date, legislația s-a dezvoltat separat pe parcursul multor ani, iar în diferite domenii ale statisticilor agricole se folosesc definiții și concepte parțial diferite.

Sarcina de a furniza date este percepută a fi prea mare din cauza faptului că cerințele de date sunt în creștere, colectarea datelor nu este armonizată, iar resursele continuă să scadă la nivelul Uniunii și cel național. S-a confirmat faptul că sarcina respectivă pune în pericol colectarea datelor și calitatea acestora.

Obținerea și utilizarea expertizei

Eurostat a purtat discuții cuprinzătoare cu institutele naționale de statistică în ceea ce privește propunerea. Eurostat a instituit grupuri de lucru, grupuri operative și grupuri ale directorilor, care s-au întrunit în mod regulat pentru a se consulta cu privire la propunere. De asemenea, propunerea a fost prezentată Comitetul Sistemului Statistic European instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

Evaluarea impactului

Prezenta propunere este însoțită de o evaluare a impactului. Aceasta identifică problemele din prezent, prezintă un număr de opțiuni de politică care ar putea fi utilizate pentru a aborda aceste probleme și evaluează impactul economic și social al fiecărei opțiuni.

În martie 2016, Comitetul de analiză a reglementării a emis un aviz pozitiv privind evaluarea impactului.

Evaluarea impactului a identificat trei factori principali care stau la baza problemelor întâmpinate în domeniul SESA:

(1)cerințele noi și emergente de date nu au fost îndeplinite în mod adecvat;

(2)colectările de date nu au fost armonizate suficient și nu au fost coerente;

(3)sarcina de a furniza date este percepută a fi prea mare.

Următoarele opțiuni au fost evaluate a fi modalități de abordare a problemelor identificate.

Opțiune

Descriere

1.    Situație de referință – fără acțiuni la nivelul UE cu privire la date structurale privind agricultura

Dacă nu se întreprind acțiuni la nivelul Uniunii, urmarea va fi aceea că Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 va expira, iar colectarea datelor structurale privind agricultura va rămâne la discreția statelor membre. Cealaltă legislație privind statisticile agricole ar rămâne în vigoare așa cum este în prezent, însă cu o asigurare redusă a calității, deoarece recensământul agricol este deseori utilizat pentru a actualiza registrele fermelor care sunt utilizate pentru stratificare în anchetele prin sondaj.

2.    Prelungirea Regulamentului (CE) nr. 1166/2008

Reînnoirea Regulamentului (CE) nr. 1166/2008 care expiră în anul 2018. Aceasta ar însemna că sistemul actual, care este în vigoare din anul 1966, ar continua fără integrarea schimbărilor. Cealaltă legislație privind statisticile agricole ar rămâne în vigoare, iar status quo-ul ar fi perpetuat.

3.    Un cadru juridic unic pentru toate statisticile agricole

Crearea unui cadru juridic cu totul nou pentru toate statisticile agricole din Uniune. Toate actele legislative privind statisticile agricole ar fi integrate într-un singur regulament-cadru.

4.    Integrarea statisticilor agricole în două etape

O integrare a statisticilor agricole în două etape ar asigura continuarea și modernizarea statisticilor structurale cu privire la agricultură. Ar fi introduse două noi regulamente-cadru în mod etapizat: un regulament privind statisticile integrate referitoare la ferme (SIF) și un alt regulament-cadru privind statistici referitoare la factorii de producție și producția agricolă (SFPPA).

În urma evaluării detaliate a impacturilor diferitelor opțiuni, s-a ajuns la următoarele concluzii:

Opțiunea 1 „Situație de referință” oferă cele mai slabe rezultate în aproape toate dimensiunile, mai ales pe termen lung, deoarece cerințele de date și constrângerile în materie de resurse devin și mai stringente. Opțiunea 2 „Prelungire” oferă doar o valoare limitată pe termen scurt și afectează grav funcționarea SESA pe termen lung, deoarece acest sistem ajunge să fie depășit și anevoios. Opțiunea 3 „Un singur regulament-cadru” și opțiunea 4 „Integrare în două etape”, chiar dacă necesită unele investiții inițiale și noi regulamente ale UE, oferă toate șansele de a realiza obiectivele formulate anterior în mod eficient din punctul de vedere al costurilor, prezintă cele mai scăzute riscuri în comparație cu celelalte opțiuni, au impacturi indirecte profund pozitive și îndeplinesc cel mai bine cerințele părților interesate. De asemenea, acestea îndeplinesc obiectivele inițiativei REFIT de actualizare a legislației Uniunii în vederea optimizării raportului costuri-beneficii al acestei legislații și a reducerii sarcinii întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri). Opțiunea 4 prezintă totodată beneficii suplimentare, și anume prezintă un risc de sincronizare mai redus în procesul legislativ (deoarece Consiliul și Parlamentul trebuie să adopte un nou regulament privind recensământul agricol cel târziu până la sfârșitul anului 2018) și este ușor mai flexibilă din cauza unei arhitecturi legislative mai puțin greoaie. Prin urmare, Eurostat preferă opțiunea 4 în locul opțiunii 3.

Principalele părți interesate de SESA, mai exact Comisia ca utilizator al datelor, INS-urile și AAN-urile ca producători de date, precum și fermierii ca respondenți preferă, de asemenea, opțiunea 4.

Adecvarea și simplificarea reglementărilor

Obiectivul REFIT al propunerii este de a asigura cea mai bună utilizare posibilă a informațiilor furnizate și de a satisface necesitățile actuale și viitoare în ceea ce privește statisticile agricole europene, limitând, în același timp, sarcina de răspuns. Aceste obiective vor fi realizate prin reunirea diferitelor exerciții de colectare a datelor statistice europene, care fac în prezent obiectul unor regulamente separate, într-un singur cadru.

Detalii privind reducerea costurilor pentru producătorii și furnizorii de date, calculată pe baza modelelor de scenarii, pot fi găsite în evaluarea impactului (secțiunea 5 Analiza impactului și anexa IV Metodologia privind analiza impacturilor).

Propunerea vizează reducerea sarcinii impuse asupra microîntreprinderilor și IMM-urilor prin creșterea pragurilor de anchetare.

Propunerea promovează interoperabilitatea și posibilitatea reutilizării tehnologiei informației și comunicațiilor prin faptul că folosește:

Aceleași specificații tehnice pentru seturile de date. Specificațiile vor include numărul și descrierea variabilelor; clasificările statistice; caracteristicile populațiilor statistice, unitățile de observare și respondenții; perioadele și datele de referință și cerințele referitoare la acoperirea geografică, caracteristicile eșantionului, aspectele tehnice ale muncii pe teren, editare și imputare, ponderare, estimare și estimarea varianței.

Aceleași standarde pentru prezentarea datelor și schimbul și partajarea de informații între Eurostat și statele membre. Standardele vor viza conceptele, procedeele și produsele, inclusiv datele și metadatele.

În cazul în care calitatea datelor este în conformitate cu criteriile de calitate prezentate la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, statele membre ar trebui să poată furniza date din mai multe surse, inclusiv date obținute utilizând metode sau abordări inovatoare, în măsura în care se asigură o producție de date care sunt comparabile și care respectă cerințele specifice prevăzute de regulament.

Drepturi fundamentale

Propunerea nu are consecințe asupra protecției drepturilor fundamentale. Aspectele cele mai relevante pentru prezenta propunere sunt efectele posibile asupra protecției datelor cu caracter personal (pentru care sunt prevăzute drepturi la articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, la articolul 16 din TFUE și în legislația secundară 5 ). Cu toate acestea, niciuna dintre opțiunile de politică selectate nu are în vedere o modificare a dispozițiilor privind protecția datelor cu caracter personal. Legislația națională și a Uniunii în materie de statistici prevede că institutele naționale de statistică trebuie să garanteze protecția datelor. Acestea dispun de politici stricte, de exemplu, pentru protejarea confidențialității respondenților, anonimizarea înregistrărilor și protecția răspunsurilor la chestionare.

4.IMPLICAȚIILE BUGETARE

Propunerea are un impact financiar pentru anii 2019-2020 (cu un eventual impact financiar extins până în anul 2028, în funcție de următorul CFM).

Totalul creditelor din actualul CFM sunt estimate la 40 milioane EUR. Implicațiile bugetare detaliate sunt prezentate în fișa financiară legislativă.

5.ALTE ELEMENTE

Planuri de punere în aplicare și măsuri de monitorizare, evaluare și raportare

Se preconizează ca propunerea de regulament să fie adoptată de către Parlamentul European și Consiliu în 2017, iar adoptarea măsurilor de punere în aplicare de către Comisie să urmeze la scurt timp după aceea.

Este de așteptat ca statele membre să înceapă să prezinte date Comisiei în temeiul noului regulament în 2022.

Instrumentul legislativ propus face parte din SESA, care va face obiectul unei evaluări complete pentru a verifica, printre altele, eficacitatea și eficiența sa în ceea ce privește atingerea obiectivelor și pentru a decide dacă sunt necesare noi măsuri sau modificări.

Monitorizarea anuală a conformității statisticilor produse

Eurostat efectuează evaluări anuale ale conformității. Aceste evaluări includ o reexaminare a disponibilității, calității și punctualității datelor, precum și acțiuni ulterioare în caz de neconformitate.

În conformitate cu cerințele legislației Uniunii, statelor membre li se solicită să prezinte Comisiei cifre relevante privind statisticile agricole. Prezentarea acestor cifre este supusă unor termene de transmitere stricte, care trebuie să fie respectate pentru a se asigura o bună gestionare și difuzarea, precum și utilitatea statisticilor Uniunii, deoarece lipsa datelor sau prezentarea unor date incomplete duce la apariția unor deficiențe în ceea ce privește disponibilitatea informațiilor (mai exact, nu este posibilă calcularea agregatelor la nivelul Uniunii și publicarea datelor conform calendarelor prevăzute).

Regulamentul (CE) nr. 223/2009, care reprezintă cadrul juridic de bază pentru funcționarea Sistemului statistic european și pentru întreaga legislație sectorială prevăzută pentru elaborarea statisticilor europene, a fost modificat la 29 aprilie 2015.

Chiar dacă actualitatea, punctualitatea și caracterul complet constituie deja factori importanți în cadrul evaluării anuale a conformității pentru asigurarea difuzării prompte a statisticilor agricole, li se va acorda mai multă atenție acestora, precum și altor dimensiuni ale calității, pentru a asigura încrederea în statisticile elaborate de SSE.

Îmbunătățirea permanentă a SESA: identificarea unor noi cerințe de date și noi surse de date, îmbunătățirea consecvenței, reducerea sarcinii

În prezent, Eurostat desfășoară audieri anuale împreună cu alte servicii ale Comisiei. Un aspect important al acestor audieri este schimbul de informații cu privire la respectivele programe de lucru. Acestea oferă o platformă formală pentru afirmarea cerințelor viitoare în privința unor statistici noi, precum și pentru reexaminarea utilității statisticilor disponibile.

Se va continua colaborarea cu alte servicii ale Comisiei, INS-urile și AAN-urile la diferite niveluri ierarhice în cadrul reuniunilor și seminariilor periodice ale grupului de lucru, al reuniunilor grupului de directori, al reuniunilor la nivelul CSSE și prin schimburi bilaterale frecvente. Se va acorda o atenție deosebită identificării datelor administrative și altor surse de informații menținute în temeiul legislației Uniunii, precum și evaluării caracterului lor adecvat pentru elaborarea de statistici în vederea stabilirii de acorduri pentru asigurarea stabilității și accesibilității, precum și, eventual, pentru adaptarea acestora în vederea asigurării unei mai bune concordanțe cu cerințele statistice. Mai mult, se vor efectua anchete și analize periodice pentru identificarea potențialului de îmbunătățire a statisticilor agricole europene și pentru reducerea sarcinii, spre exemplu prin eliminarea variabilelor cu un raport costuri-beneficii nefavorabil. Noul cadru juridic, care este mai flexibil, va face ca ajustările să fie posibile.

Aceste ajustări și funcționarea de ansamblu a cadrului juridic vor fi monitorizate și evaluate, în special în raport cu obiectivele strategice enumerate anterior.

Rapoarte de monitorizare trienale

Pentru monitorizarea funcționării SESA reînnoit și pentru asigurarea îndeplinirii de către acesta a obiectivelor REFIT de simplificare și reducere a sarcinii, se va efectua o raportare periodică la trei ani cu privire la funcționarea sistemului în ansamblu.

Evaluare

Al doilea raport de monitorizare trienal va fi înlocuit cu o evaluare retrospectivă a SESA reînnoit, care va fi efectuată în conformitate cu orientările Comisiei privind evaluarea. Aceasta ar putea constitui baza unor revizuiri ulterioare ale legislației, dacă acest lucru se consideră a fi necesar.

Explicația detaliată a dispozițiilor specifice ale propunerii

Propunerea de regulament cuprinde 19 articole și cinci anexe.

Astfel cum se prevede la articolul 1, scopul regulamentului este de a stabili un cadru pentru statisticile agricole europene la nivelul fermelor și de a prevedea integrarea informațiilor structurale cu alte informații, precum metodele de producție, măsurile de dezvoltare rurală, aspectele de agromediu și altele. Principalele definiții sunt descrise la articolul 2. Domeniul de aplicare și aria de acoperire sunt descrise la articolul 3. Propunerea permite și promovează utilizarea unor noi forme de colectare a datelor și a unor surse alternative de date, inclusiv date administrative și alte surse (articolul 4).

Statisticile care fac obiectul regulamentului sunt menționate la articolele 5, 6 și 7 pentru ani și perioade specifice de referință (articolul 10). Se propune împuternicirea Comisiei în vederea adoptării de acte delegate pentru modificarea caracteristicilor de bază enumerate în anexa III (articolul 5), cu limitare la alinierea acestora cu registrele administrative, precum și a temelor detaliate pentru modulele enumerate în anexa IV (articolul 8) în vederea adaptării datelor colectate la viitoarele nevoi ale utilizatorilor și pentru respectarea unor cerințe specifice ale utilizatorilor în cadrul anchetelor ad-hoc (articolul 9).

Comisia ar trebui să fie totodată împuternicită să adopte măsuri de punere în aplicare cu privire la specificațiile tehnice impuse pentru seturile de date (articolul 8) și raportarea cu privire la calitate (articolul 11). Cerințele referitoare la rapoartele privind calitatea sunt conforme cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009, care oferă un cadru de referință și impune statelor membre să respecte principiile statistice și criteriile de calitate menționate în regulamentul respectiv.

Datele trebuie să fie transmise în termene prestabilite (articolul 12).

Proiectul de regulament include dispozițiile privind sprijinul financiar acordat statelor membre (articolele 13 și 14) pentru:

respectarea cerințelor privind datele și elaborarea de metodologii care să vizeze creșterea calității sau reducerea costurilor și a sarcinii administrative aferente colectării și elaborării statisticilor integrate referitoare la ferme, ori ambele;

costul asociat colectărilor de date;

colectarea datelor ad-hoc.

În plus, regulamentul conține dispozițiile necesare privind protejarea intereselor financiare ale Uniunii (articolul 15) și exercitarea competențelor delegate (articolul 16).

Articolele finale se referă la procedura comitetului (articolul 17) și la abrogarea a două regulamente existente, care vor fi înlocuite în totalitate de regulament (articolul 18).

Cele cinci anexe prezintă informațiile detaliate privind coeficienții unităților vită mare, lista pragurilor fizice, lista caracteristicilor pentru datele structurale de bază, caracteristicile care vor fi cuprinse în module și cerințele privind acuratețea.

2016/0389 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

privind statisticile integrate referitoare la ferme

și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 338,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ parlamentelor naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European și al Consiliului 6  instituie un cadru pentru statistica europeană privind structura exploatațiilor agricole până în anul 2016. Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 trebuie să fie ulterior abrogat.

(2)Programul anchetelor europene privind structura exploatațiilor agricole, care a fost derulat în cadrul Uniunii începând din anul 1966, ar trebui să fie derulat în continuare pentru examinarea tendințelor privind structura exploatațiilor agricole la nivelul Uniunii și pentru asigurarea unei baze de cunoștințe statistice necesare pentru conceperea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea politicilor aferente, în special politica agricolă comună și politicile de mediu, de atenuare a schimbărilor climatice și de adaptare la acestea.

(3)În urma unei evaluări internaționale a statisticilor agricole a fost elaborată Strategia globală pentru îmbunătățirea statisticilor agricole și rurale a Organizației pentru Alimentație și Agricultură (FAO), care a fost aprobată de către Comisia pentru statistică a Națiunilor Unite (UNSC) în 2010. Statisticile agricole europene ar trebui să urmeze, după caz, recomandările cuprinse în Strategia globală pentru îmbunătățirea statisticilor agricole și rurale, precum și pe cele din cadrul Programului mondial pentru recensământul agricol 2020 al FAO.

(4)Ar trebui să se instituie un program de anchete cu scopuri multiple referitoare la exploatațiile agricole pentru următoarea decadă în vederea asigurării cadrului pentru statistici armonizate, comparabile și coerente.

(5)Strategia privind statisticile agricole în perspectiva anului 2020 și ulterior, care a fost elaborată de către Comitetul Sistemului Statistic European (CSSE) în noiembrie 2015 are în vedere adoptarea a două regulamente-cadru care acoperă toate aspectele statisticilor agricole, cu excepția conturilor economice pentru agricultură. Prezentul regulament privind statisticile integrate referitoare la ferme este unul dintre aceste regulamente-cadru.

(6)În scopul armonizării și al comparabilității informațiilor privind structura exploatațiilor agricole și pentru îndeplinirea cerințelor actuale ale organizării unice a piețelor și, în special, ale sectorului fructelor și celui vitivinicol, Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 al Parlamentului European și al Consiliului 7 ar trebui să fie integrat cu informațiile structurale de la nivelul exploatațiilor agricole începând din anul 2023. Regulamentul (CE) nr. 1337/2011 trebuie să fie ulterior abrogat.

(7)Este important să existe statistici comparabile din toate statele membre cu privire la structura exploatațiilor agricole pentru a stabili axa de dezvoltare a politicii agricole comune. Prin urmare, trebuie folosite, în măsura posibilului, clasificări standard și definiții comune pentru caracteristicile anchetei.

(8)În scopul actualizării registrelor de bază ale exploatațiilor agricole și a celorlalte informații cerute pentru stratificarea anchetelor prin sondaj, ar trebui să se realizeze un recensământ al exploatațiilor agricole cel puțin o dată la zece ani în cadrul Uniunii. Cel mai recent recensământ a avut loc în 2009/2010.

(9)Pentru a se evita împovărarea inutilă a exploatațiilor agricole și a administrațiilor naționale, ar trebui să se stabilească praguri care să excludă unitățile de observare nerelevante din cadrul entităților de bază cu privire la care se colectează statistici.

(10)Toate suprafețele utilizate pentru producția agricolă ar trebui să facă obiectul statisticilor agricole, inclusiv terenul utilizat de mai multe exploatații agricole, deoarece se aplică drepturi comune.

(11)Pentru a reduce sarcina de răspuns, Institutele Naționale de Statistică (INS) și alte autorități naționale ar trebui să aibă acces la datele administrative, în măsura în care aceste date sunt necesare pentru dezvoltarea, elaborarea și difuzarea de statistici europene.

(12)În scopul asigurării flexibilității Sistemului european de statistici agricole, precum și al simplificării și modernizării statisticilor agricole, variabilele care urmează a fi colectate ar trebui să fie repartizate în diferite grupuri de colectare (date de bază și module) care diferă sub aspectul frecvenței sau al reprezentativității, ori al ambelor elemente.

(13)Colectarea de informații cu privire la utilizarea nutrienților și a apei și cu privire la metodele de producție agricolă aplicate la nivelul exploatațiilor agricole, ar trebui să fie îmbunătățită pentru a se obține statistici suplimentare pentru elaborarea politicii de agromediu și îmbunătățirea calității indicatorilor de agromediu.

(14)Pentru referința geografică a exploatațiilor, ar trebui să se utilizeze drept cadru comun de referință sistemul european standard de caroiaj geografic în conformitate cu anexa I la Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului 8 .

(15)Comisia va respecta confidențialitatea datelor transmise în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului 9 . Ar trebui asigurată protecția necesară a confidențialității datelor, printre altele, prin limitarea utilizării parametrilor de localizare la analiza spațială a informațiilor și printr-o agregare corespunzătoare în momentul publicării statisticilor. Acesta este motivul pentru care ar trebui să se dezvolte o metodă armonizată pentru protejarea confidențialității și a aspectelor calitative ale difuzării datelor.

(16)Orice prelucrare a datelor cu caracter personal în temeiul prezentului Regulament face obiectul Directivei 95/46/CE și al normelor sale de punere în aplicare la nivel național, și/sau al Regulamentului nr. 45/2001, după caz.

(17)Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului 10 stabilește clasificarea statistică a activităților economice din Uniunea Europeană, care este menționată în prezentul regulament în scopul definirii populațiilor relevante de exploatații agricole.

(18)În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului 11 , unitățile teritoriale ar trebui să fie definite conform clasificării din Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică.

(19)Ar trebui să se solicite fonduri atât din partea statelor membre, cât și din partea Uniunii pentru câțiva ani în vederea desfășurării anchetei. Prin urmare, ar trebui să se prevadă acordarea de granturi din partea Uniunii pentru susținerea respectivului program de anchete prin Fondul european de garantare agricolă în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 12 .

(20)Prezentul regulament stabilește un pachet financiar pe durata cadrului financiar multianual relevant (CFM), care constituie, pentru autoritatea bugetară, principala referință în cursul procedurii bugetare anuale, în sensul punctului 17 din Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară 13 . Regulamentul prevede stabilirea bugetului pentru anchete viitoare în contextul cadrului financiar ulterior.

(21)Deoarece obiectivul prezentului regulament, respectiv elaborarea sistematică a statisticilor europene privind exploatațiile agricole în cadrul Uniunii, nu poate fi realizat în mod satisfăcător de către statele membre și, prin urmare, din motive de consecvență și comparabilitate, poate fi realizat mai bine la nivelul Uniunii, aceasta ar trebui să adopte măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este prevăzut la articolul menționat anterior, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv.

(22)Regulamentul (CE) nr. 223/2009 prevede un cadru de referință pentru statisticile europene și impune statelor membre să respecte principiile statistice și criteriile de calitate specificate în regulamentul respectiv. Rapoartele privind calitatea sunt esențiale pentru evaluarea, îmbunătățirea și comunicarea cu privire la calitatea statisticilor europene. CSSE a aprobat un standard al Sistemului statistic european (SSE) pentru structura rapoartelor privind calitatea, în conformitate cu articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Acest standard al SSE ar trebui să contribuie la armonizarea raportării privind calitatea în temeiul prezentului regulament.

(23)S-a efectuat o evaluare a impactului, în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, pentru a axa programul de anchete instituit prin prezentul regulament pe nevoia de eficacitate în atingerea obiectivelor și pentru a integra constrângerile bugetare începând cu etapa de elaborare a programului de anchete.

(24)În vederea asigurării unor condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei ar trebui să i se atribuie competențe de executare în ceea ce privește precizarea descrierilor caracteristicilor enumerate în anexa III și a elementelor tehnice ale datelor care vor fi furnizate, definirea informațiilor care vor fi furnizate ad-hoc, precum și prezentarea modalităților și a conținutului rapoartelor privind calitatea. Aceste competențe ar trebui să fie exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului 14 din 16 februarie 2011.

(25)Pentru a ține cont de cerințele emergente de date, care apar în principal ca urmare a unor noi evoluții în agricultură, a revizuirii legislației și a modificării priorităților de politică, competența de a adopta acte în temeiul articolului 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea temelor detaliate prezentate în anexa IV. Pentru a asigura compatibilitatea și a facilita utilizarea altor surse de date, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește modificarea caracteristicilor enumerate în anexa III. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, iar respectivele consultări să se efectueze în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016 15 . În special, în vederea asigurării egalității de participare la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul ar trebui să primească toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții ar trebui să aibă acces în mod sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei care pregătesc actele delegate.

(26)Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a fost consultată.

(27)Comitetul Sistemului Statistic European a fost consultat,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Obiect

Prezentul regulament stabilește un cadru pentru statistici europene la nivelul exploatațiilor agricole și prevede integrarea informațiilor cu privire la structură cu cele privind metodele de producție, măsurile de dezvoltare rurală, aspectele de agromediu și alte informații conexe.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a)„exploatație agricolă” („fermă”) înseamnă o singură unitate, atât din punct de vedere tehnic, cât și economic, cu o gestiune unică și care desfășoară, pe teritoriul economic al Uniunii, activități economice în agricultură în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1893/2006, încadrate în grupele A.01.1, A.01.2, A.01.3, A.01.4, A.01.5 sau în „menținerea terenurilor agricole în bune condiții agricole și de mediu” din cadrul grupei A.01.6, fie ca activitate primară, fie ca activitate secundară. Referitor la activitățile din clasa A.01.49, sunt incluse doar activitățile „Creșterea și reproducerea animalelor semidomestice sau a altor animale vii” (cu excepția creșterii insectelor) și „Apicultura și producerea de miere și de ceară de albine”;

(b)„unitate agricolă de terenuri comune” înseamnă o entitate constituită din terenuri pentru care se aplică drepturi comune și care este utilizată de mai multe exploatații agricole pentru producție agricolă, însă fără a fi alocată între acestea;

(c)    „regiune” înseamnă unitatea teritorială din Nomenclatorul unităților teritoriale de statistică (NUTS), definită în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1059/2003;

(d)    „unitate vită mare” înseamnă o unitate de măsură standard care permite agregarea diferitelor categorii de animale pentru a permite compararea acestora; coeficienții pentru stabilirea unităților vită mare pentru categoriile individuale de animale sunt prezentați în anexa I.

(e)    „anul de referință al anchetei” înseamnă anul calendaristic la care se referă perioadele de referință.

(f)    „grădină familială” înseamnă suprafețele utilizate pentru producția de hrană destinată consumului propriu.

Articolul 3

Domeniu de aplicare

1.Datele cerute de prezentul regulament acoperă 98 % din suprafața agricolă utilizată totală (SAU) (excluzând grădinile familiale) și 98 % din unitățile vită mare ale statului membru.

2.Pentru a respecta aceste cerințe, statele membre furnizează date reprezentative pentru exploatațiile agricole și unitățile agricole de terenuri comune care respectă cel puțin unul dintre pragurile fizice din anexa II în ceea ce privește dimensiunea terenului agricol sau numărul de animale.

3.Cu titlu de excepție, în cazul în care cadrul principal de anchetă prevăzut la alineatul (2) reprezintă peste 98 % din producția agricolă națională, care este măsurată pe baza producției standard conform Regulamentului delegat (UE) nr. 1198/2014 al Comisiei 16 , statele membre pot stabili, sub rezerva aprobării prealabile de către Comisie (Eurostat), praguri fizice sau economice corespunzătoare mai mari pentru reducerea cadrului de anchetă, atâta timp cât se asigură acoperirea a 98 % din suprafața agricolă utilizată totală (excluzând grădinile familiale) și a 98 % din unitățile vită mare ale statelor membre.

4.În cazul în care cadrul de anchetă principal prevăzut la alineatul (2) nu reprezintă 98 % din suprafața agricolă utilizată și 98 % din unitățile vită mare, statele membre extind cadrul, stabilind praguri mai mici decât cele prevăzute la alineatul (2) sau stabilind praguri suplimentare, ori adoptă ambele variante.

Articolul 4

Surse de date

1.Pentru obținerea datelor prevăzute în prezentul regulament, statele membre desfășoară anchete statistice.

2.Statele membre pot utiliza informații din sistemul integrat de administrare și control (IACS) instituit prin Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 17 , din sistemul pentru identificarea și înregistrarea bovinelor instituit prin Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Parlamentului European și al Consiliului [ 18 ] și din sistemul pentru identificarea și înregistrarea ovinelor și caprinelor instituit prin Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului 19 , din registrul viticol implementat în conformitate cu articolul 145 din Regulamentul (CE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 20 , precum și din registrele de agricultură ecologică înființate conform Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului 21 , cu condiția ca informațiile să aibă cel puțin același nivel de calitate ca și informațiile obținute în urma anchetelor statistice. Statele membre pot recurge totodată la surse administrative asociate cu măsuri de dezvoltare rurală specifice.

3.Statele membre au dreptul să utilizeze alte surse de informații decât cele menționate la alineatul (2) pentru furnizarea de date, atâta timp cât acestea prezintă cel puțin același nivel de calitate ca și informațiile obținute în urma anchetelor statistice. Statele membre care decid să utilizeze alte surse informează Comisia (Eurostat) în cursul anului anterior anului de referință al anchetei și prezintă detalii cu privire la calitatea datelor obținute din sursa respectivă și metodele de colectare a datelor care vor fi utilizate.

4.Autoritățile naționale responsabile de îndeplinirea cerințelor prezentului regulament au dreptul de a accesa și a utiliza date, în mod prompt și gratuit, inclusiv date individuale privind exploatațiile agricole și date cu caracter personal referitoare la exploatanții acestora, care sunt incluse în fișierele administrative compilate pe teritoriul lor național, în temeiul articolului 17a din Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Autoritățile naționale și cei care dețin evidențele administrative stabilesc mecanismele necesare de cooperare.

Articolul 5

Date structurale de bază

1.Statele membre colectează și furnizează date structurale de bază („date de bază”) legate de exploatațiile agricole menționate la alineatele (2) și (3) din articolul 3 pentru anii de referință ai anchetei 2020, 2023 și 2026, astfel cum sunt enumerate în anexa III. Datele de bază pentru anul de referință al anchetei 2020 se colectează sub forma unui recensământ.

2.Datele de bază pentru anii de referință ai anchetei 2023 și 2026 se pot colecta sub forma unor anchete realizate prin sondaj. În acest caz, statele membre se asigură că rezultatele ponderate ale anchetelor sunt reprezentative din punct de vedere statistic pentru exploatațiile agricole din cadrul fiecărei regiuni și că sunt destinate să îndeplinească cerințele de precizie prevăzute în anexa V.

3.Atunci când o caracteristică prezentată în anexa III are o prevalență redusă sau zero într-un stat membru, aceasta poate fi exclusă din acțiunea de colectare a datelor, cu condiția ca statul membru în cauză să prezinte Comisiei (Eurostat) informații prin care să justifice în mod corespunzător excluderea acelei caracteristici în anul calendaristic anterior anului de referință al anchetei.

4.Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare pentru a preciza descrierile caracteristicilor prezentate în anexa III.

5.Actele de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 17 alineatul (2) până cel târziu la data de [Oficiul pentru publicații, vă rugăm să introduceți data exactă: intrarea în vigoare a prezentului regulament + 6 luni sau 31 decembrie 2018, aplicându-se data care survine mai târziu] pentru anul de referință al anchetei 2020, până cel târziu la 31 decembrie 2021 pentru anul de referință al anchetei 2023 și până cel târziu la 31 decembrie 2024 pentru anul de referință al anchetei 2026.

6.Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 16 cu privire la modificări ale informațiilor prezentate în anexa III, în cazul în care acestea ar fi necesare în scopul armonizării cu sursele de date menționate la articolul 4 alineatul (2) pentru anii 2023 și 2026. În exercitarea competenței sale, Comisia se asigură de faptul că astfel de acte delegate înlocuiesc numai caracteristicile enumerate în anexa III care nu mai pot fi derivate în mod direct din sursele de date specificate. În plus, Comisia se asigură de faptul că astfel de acte delegate nu impun o sarcină sau costuri suplimentare semnificative statelor membre sau respondenților, și că sunt modificate maximum 10 % din caracteristicile enumerate în anexa III, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg.

7.Respectivele acte delegate se adoptă până la 30 septembrie 2021 pentru anul de referință al anchetei 2023 și până la 30 septembrie 2024 pentru anul de referință al anchetei 2026.

Articolul 6

Extinderea cadrului

1.Statele membre care extind cadrul de anchetă în conformitate cu articolul 3 alineatul (4) prezintă date de bază cu privire la exploatațiile agricole incluse în respectiva extindere a cadrului pentru anul de referință al anchetei 2020, cuprinzând informațiile prezentate în anexa III.

2.Datele privind exploatațiile agricole din extinderea cadrului pot fi colectate prin efectuarea unor anchete prin sondaj. În acest caz, statele membre se asigură că rezultatele ponderate ale anchetelor sunt reprezentative din punct de vedere statistic pentru exploatațiile agricole din cadrul fiecărei regiuni și că sunt destinate să îndeplinească cerințele de precizie prevăzute în anexa V.

Articolul 7

Date pentru module

1.Statele membre colectează și furnizează date pentru module („module”) privind teme și temele detaliate prezentate în anexa IV pentru următorii ani de referință ai anchetei:

(a) modulul „Forța de muncă și alte activități lucrative” pentru anii 2020, 2023 și 2026;

(b) modulul „Dezvoltare rurală” pentru anii 2020, 2023 și 2026;

(c) modulul „Adăposturi pentru animale și gestionarea dejecțiilor animaliere” pentru anii 2020 și 2026;

(d) modulul „Irigații” pentru anul 2023;

(e) modulul „Practici de gestionare a solului” pentru anul 2023;

(f) modulul „Utilaje și echipamente” pentru anul 2023;

(g) modulul „Livezi” pentru anul 2023;

(h) modulul „Plantații viticole” pentru anul 2026.

2.Domeniul de aplicare al acestor colectări de date include exploatațiile agricole menționate la articolul 3 alineatele (2) și (3).

3.Modulele pot fi colectate prin desfășurarea unor anchete prin sondaj. În acest caz, statele membre se asigură că rezultatele ponderate ale anchetelor sunt reprezentative din punct de vedere statistic pentru exploatațiile agricole din cadrul fiecărei regiuni și că sunt destinate să îndeplinească cerințele de precizie prevăzute în anexa V.

4.Modulele se colectează din subeșantioane de exploatații agricole care au fost supuse anchetei pentru obținerea datelor de bază pentru același an de referință. În orice caz, fiecare înregistrare care furnizează informații despre module este însoțită de datele de bază prezentate în anexa III.

5.Statele membre cu mai puțin de 1 000 de hectare din oricare dintre culturile individuale, menționate la rubrica temelor detaliate din modulul „Livezi” din anexa IV, a căror producție este destinată integral sau în mare parte pieței, sunt scutite de parcurgerea modulului „Livezi” pentru cultura respectivă.

6.Statele membre cu mai puțin de 1 000 de hectare de plantații viticole cu viță-de-vie cu struguri pentru vin, a căror producție este destinată integral sau în mare parte pieței, sunt scutite de parcurgerea modulului „Plantații viticole”.

7.Statele membre cu o suprafață irigabilă sub 2 % din SAU și fără regiuni de nivelul NUTS 2 care să aibă o suprafață irigabilă de cel puțin 5 % din SAU sunt scutite de parcurgerea modulului „Irigații”.

8.Statele membre informează Comisia (Eurostat) cu privire la cazurile de la alineatele (5), (6) și (7) până la sfârșitul lunii iunie a anului anterior celui de referință al anchetei în cauză.

9.Atunci când o caracteristică are o prevalență redusă sau zero într-un stat membru, aceasta poate fi exclusă din acțiunea de colectare a datelor, cu condiția prezentării de informații Comisiei (Eurostat) prin care să se justifice în mod corespunzător excluderea acelei caracteristici în anul calendaristic anterior anului de referință al anchetei.

Articolul 8

Specificații tehnice privind datele pentru module

1.Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare în scopul precizării următoarelor elemente tehnice ale datelor care vor fi furnizate pentru fiecare modul și a temei corespunzătoare, precum și a temei detaliate prezentate în anexa IV:

(a) lista caracteristicilor și a unităților de măsură aferente;

(b) descrierile caracteristicilor.

2.Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 17 alineatul (2) până cel târziu la data de [Oficiul pentru publicații, vă rugăm să introduceți data exactă: intrarea în vigoare a prezentului regulament + 6 luni sau 31 decembrie 2018, aplicându-se data care survine mai târziu] pentru anul de referință al anchetei 2020, până cel târziu la 31 decembrie 2021 pentru anul de referință al anchetei 2023 și până cel târziu la 31 decembrie 2024 pentru anul de referință al anchetei 2026.

3.Pentru anii 2023 și 2026, Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 16 cu privire la modificări ale temelor detaliate enumerate în anexa IV. În exercitarea competenței sale, Comisia se asigură de faptul că astfel de acte delegate nu impun o sarcină sau costuri suplimentare semnificative statelor membre sau respondenților, și că se modifică, prin acte delegate, maximum 25 % din temele detaliate enumerate în anexa IV, rotunjit la cel mai apropiat număr întreg, pentru fiecare modul.

4.Respectivele acte delegate se adoptă până la 30 septembrie 2021 pentru anul de referință al anchetei 2023 și până la 30 septembrie 2024 pentru anul de referință al anchetei 2026.

Articolul 9

Date ad-hoc

1.Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare cu scopul de a preciza informațiile care vor fi furnizate ad-hoc, furnizând:

(a) o listă a caracteristicilor care nu depășește 40 de variabile care vor fi transmise Comisiei (Eurostat) și a unităților de măsură aferente;

(b) descrierile caracteristicilor;

(c) cerințe de precizie;

(d) anul de referință al anchetei;

(e) perioade de referință;

(f) posibilele surse de date și alte aspecte metodologice;

(g) datele de transmitere.

2.Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare prevăzută la articolul 17 alineatul (2) cel târziu cu 12 luni înainte de începutul anului de referință al anchetei.

Articolul 10

Perioade de referință

Informațiile colectate se referă la un singur an de referință care este comun tuturor statelor membre prin menționarea situației într-un interval dat, după cum urmează:

(a) Pentru caracteristici privind terenurile agricole: (i) principala destinație a terenului se referă la anul de referință al anchetei; (ii) fiecare stat membru stabilește o zi de referință în cadrul anului de referință al anchetei pentru identificarea parcelelor de teren.

(b) Pentru caracteristicile privind irigațiile și practicile de gestionare a solului, perioada de referință este o perioadă de 12 luni care se încheie în anul de referință al anchetei și care se stabilește de către fiecare stat membru în vederea cuprinderii ciclurilor de producție aferente.

(c) Pentru caracteristicile privind efectivele de animale, adăposturile pentru animale și gestionarea dejecțiilor animaliere, fiecare stat membru stabilește o zi de referință comună în anul de referință al anchetei. Caracteristicile privind gestionarea dejecțiilor animaliere se referă la perioada de 12 luni care se încheie la data respectivă.

(d) Pentru caracteristicile privind forța de muncă, fiecare stat membru stabilește o perioadă de referință de 12 luni care se încheie într-o zi de referință din anul de referință al anchetei.

(e) Pentru caracteristicile privind măsurile de dezvoltare rurală puse în aplicare în cadrul exploatațiilor agricole individuale, perioada de referință este perioada de trei ani care se încheie la data de 31 decembrie a anului de referință al anchetei.

(f) Pentru toate celelalte caracteristici, fiecare stat membru stabilește o zi de referință comună în anul de referință al anchetei.

Articolul 11

Calitate

1.Statele membre iau măsurile necesare pentru a asigura calitatea datelor și a metadatelor transmise.

2.În sensul prezentului regulament, se aplică criteriile de calitate definite la articolul 12 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009.

3.Comisia (Eurostat) evaluează calitatea datelor și a metadatelor transmise.

4.În acest sens, statele membre transmit, pentru fiecare an de referință al anchetei care face obiectul prezentului regulament, un raport privind calitatea care descrie procesul statistic și, în special:

(a) criteriile de calitate menționate la alineatul (2);

(b) criteriile de includere și excludere aplicate pentru a îndeplini cerințele de acoperire menționate în prezentul regulament;

(c) organizarea și metodologia aplicată;

(d) cadrul de eșantionare pentru anchete;

(e) nivelurile de precizie realizate pentru anchetele efectuate prin sondaj;

(f) perioadele de referință în conformitate cu articolul 10;    

(g) informații privind calitatea surselor de date utilizate, altele decât anchetele statistice;

(h) informații privind validarea datelor de către statul membru înainte de prezentarea setului de date Comisiei (Eurostat).

Comisia este împuternicită să adopte acte de punere în aplicare care prezintă modalitățile și conținutul rapoartelor privind calitatea. Respectivele acte de punere în aplicare se adoptă în conformitate cu procedura de examinare menționată la articolul 17 alineatul (2).

5.Statele membre informează Comisia (Eurostat), cât mai curând posibil, cu privire la orice informații relevante sau modificări în ceea ce privește punerea în aplicare a prezentului regulament care ar putea influența calitatea datelor transmise.

6.La solicitarea Comisiei (Eurostat), statele membre furnizează informațiile suplimentare necesare pentru evaluarea calității informațiilor statistice.

Articolul 12

Transmiterea datelor și a metadatelor

1.Pentru anul de referință al anchetei 2020, statele membre transmit Comisiei (Eurostat) date de bază și date pentru module, validate, precum și un raport privind calitatea, în termen de 15 luni de la sfârșitul anului de referință al anchetei.

2.Pentru anii de referință ai anchetei 2023 și 2026, statele membre transmit Comisiei (Eurostat) date de bază și date pentru modulul privind forța de muncă și alte activități lucrative, validate, precum și un raport privind calitatea, în termen de 9 luni de la sfârșitul anului de referință al anchetei. Datele pentru alte module și metadatele aferente se prezintă în decurs de 12 luni de la sfârșitul anului de referință al anchetei.

3.Datele transmise Comisiei (Eurostat) sunt la nivelul exploatațiilor agricole individuale. Datele pentru module și datele ad-hoc sunt asociate datelor de bază prezentate în anexa III la nivelul exploatației individuale pentru același an de referință. Evidențele prezentate includ factorii de extrapolare.

4.Statele membre transmit datele și metadatele utilizând un format tehnic prevăzut de către Comisie (Eurostat). Datele și metadatele se furnizează Comisiei (Eurostat) prin serviciile punctului de intrare unic.

   Articolul 13

Contribuția Uniunii

1.Pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Uniunea poate acorda granturi institutelor naționale de statistică și altor autorități naționale menționate la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, pentru:

(a)    dezvoltarea sau punerea în aplicare a cerințelor de date, ori ambele;

(b)    elaborarea de metodologii care să vizeze creșterea calității sau reducerea costurilor și a sarcinii administrative aferente colectării și elaborării statisticilor integrate referitoare la ferme, ori ambele.

2.Statele membre ar putea primi granturi din partea Uniunii pentru a acoperi costul colectării datelor prevăzute la articolele 5, 6, și 7 în domeniul de aplicare al pachetului financiar prevăzut la articolul 14.

3.Contribuția financiară a Uniunii nu depășește 75 % din costurile eligibile, sub rezerva cuantumurilor maxime stabilite la alineatele (4) și (5).

4.Pentru costurile combinate aferente colectărilor de date de bază și de date pentru module aferente anului 2020, contribuția financiară a Uniunii se limitează la cuantumurile maxime prevăzute mai jos:

(a) câte 50 000 EUR pentru Luxemburg și Malta;

(b) câte 1 000 000 EUR pentru Austria, Croația, Irlanda și Lituania;

(c) câte 2 000 000 EUR pentru Bulgaria, Germania, Ungaria, Portugalia și Regatul Unit;

(d) câte 3 000 000 EUR pentru Grecia, Spania și Franța;

(e) câte 4 000 000 EUR pentru Italia, Polonia și România;

(f) câte 300 000 EUR pentru fiecare dintre celelalte state membre.

5.Pentru colectările de date de bază și de date pentru module aferente anilor 2023 și 2026, cuantumurile maxime prevăzute la alineatul (4) se reduc cu 50 %, sub rezerva dispozițiilor din Cadrul financiar multianual ulterior anului 2020.

6.Pentru colectarea datelor ad-hoc prevăzute la articolul 9, Uniunea poate acorda granturi institutelor naționale de statistică și altor autorități naționale prevăzute la articolul 5 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 pentru acoperirea costurilor aferente punerii în aplicare a unei colectări de date ad-hoc. Această contribuție financiară a Uniunii nu depășește 90 % din costurile eligibile.

7.    Contribuția financiară a Uniunii este furnizată din Fondul european de garantare agricolă, în conformitate cu articolul 4 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013.

Articolul 14

Pachetul financiar

1.Pachetul financiar al Uniunii pentru punerea în aplicare a programului de colectări de date pentru anul de referință al anchetei 2020, inclusiv creditele necesare pentru gestionarea, întreținerea și dezvoltarea sistemelor bazelor de date utilizate în cadrul Comisiei pentru prelucrarea datelor furnizate de către statele membre în temeiul prezentului regulament, va fi de 40 000 000 EUR pentru perioada 2018-2020; acest pachet este cuprins în Cadrul financiar multianual 2014-2020.

2.După data intrării în vigoare a cadrului financiar multianual ulterior anului 2020, cuantumul pentru perioada ulterioară anului 2020 se fixează de către autoritatea bugetară și legislativă la propunerea Comisiei.

Articolul 15

Protejarea intereselor financiare ale Uniunii

1.Comisia ia măsurile corespunzătoare pentru a asigura faptul că, atunci când sunt puse în aplicare acțiuni finanțate în temeiul prezentului regulament, interesele financiare ale Uniunii sunt protejate prin aplicarea de măsuri preventive împotriva fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale, prin controale consecvente și eficace și, dacă se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit, precum și, dacă este necesar, prin aplicarea de sancțiuni administrative și financiare eficace, proporționale și disuasive.

2.Comisia sau reprezentanții săi și Curtea de Conturi au competența de a audita, pe baza documentelor și a controalelor la fața locului, toți beneficiarii granturilor, contractanții și subcontractanții și terții care au beneficiat, direct sau indirect, de fonduri din partea Uniunii în temeiul programului.

3.Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua anchete, inclusiv inspecții și controale la fața locului în ceea ce privește operatorii economici vizați direct sau indirect de această finanțare, în conformitate cu procedurile prevăzute de Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 22 și de Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 23 al Consiliului, pentru a stabili dacă a avut loc o fraudă, un act de corupție sau orice altă activitate ilegală care afectează interesele financiare ale Uniunii în legătură cu un acord de grant sau cu o decizie de acordare a unui grant sau cu un contract finanțat direct sau indirect în contextul prezentului regulament.

4.Acordurile de cooperare cu țări terțe și cu organizații internaționale, precum și acordurile de grant și deciziile de acordare a unui grant rezultate din punerea în aplicare a prezentului regulament împuternicesc în mod expres Comisia, Curtea de Conturi și OLAF să efectueze astfel de audituri, controale și inspecții la fața locului.

5.În cazul în care punerea în aplicare a unei acțiuni este externalizată sau subdelegată, în totalitate sau în parte, sau în cazul în care se impune atribuirea unui contract de achiziții publice sau a unui sprijin financiar unui terț, contractul, acordul de grant sau decizia de acordare a unui grant includ obligația contractantului sau a beneficiarului de a impune oricărei părți terțe implicate acceptarea explicită a acestor competențe ale Comisiei, ale Curții de Conturi și ale OLAF.

6.Alineatele (4) și (5) se aplică fără a aduce atingere alineatelor (1), (2) și (3).

Articolul 16

Exercitarea delegării

1.Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile stabilite de prezentul articol.

2.Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 5 alineatul (6) și la articolul 8 alineatul (3) se conferă Comisiei pe o perioadă de timp nedeterminată începând cu [Oficiul pentru publicații: vă rugăm să introduceți data exactă a intrării în vigoare a regulamentului].

3.Delegarea de competențe menționată la articolul 5 alineatul (6) și la articolul 8 alineatul (3) poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte începând din ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară precizată în decizie. Decizia nu aduce atingere validității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

4.Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia îi consultă pe experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016.

5.Imediat ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

6.Un act delegat adoptat în temeiul articolului 5 alineatul (6) sau al articolului 8 alineatul (3) intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau în cazul în care, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu au obiecțiuni. Termenul respectiv se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 17

Procedura comitetului

1.Comisia este asistată de Comitetul Sistemului Statistic European instituit prin Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Respectivul comitet este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

2.În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 18

Abrogare

1.Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2022.

2.Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 se abrogă cu efect de la 1 ianuarie 2019.

3.Trimiterile la regulamentele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezentul regulament.

Articolul 19

Data intrării în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulamentul este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European    Pentru Consiliu

Președintele    Președintele

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1.CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI 

1.1.Denumirea propunerii/inițiativei

1.2.Domeniul (domeniile) de politică în cauză în structura ABM/ABB

1.3.Tipul propunerii/inițiativei

1.4.Obiectiv(e)

1.5.Motivele propunerii/inițiativei

1.6.Durata și impactul financiar

1.7.Modul (modurile) de gestiune preconizat(e)

2.MĂSURI DE GESTIONARE 

2.1.Dispoziții în materie de monitorizare și raportare

2.2.Sistemul de gestiune și de control

2.3.Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor

3.IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI 

3.1.Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)

3.2.Impactul estimat asupra cheltuielilor 

3.2.1.Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor

3.2.2.Impactul estimat asupra creditelor operaționale

3.2.3.Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ

3.2.4.Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual

3.2.5.Contribuția terților

3.3.Impactul estimat asupra veniturilor

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1.CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI 

1.1.Denumirea propunerii/inițiativei 

Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind anchetele structurale în agricultură și ancheta privind metodele de producție agricolă și a Regulamentului (UE) nr. 1337/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 referitor la statisticile europene privind culturile permanente

1.2.Domeniul (domeniile) de politică în cauză în structura ABM/ABB 24  

3403 – Elaborarea de statistici europene

1.3.Tipul propunerii/inițiativei 

 Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune nouă 

 Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune nouă în urma unui proiect pilot/a unei acțiuni pregătitoare 25  

 Propunerea/inițiativa se referă la extinderea unei acțiuni existente 

X Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune reorientată către o acțiune nouă 

1.4.Obiectiv(e)

1.4.1.Obiectiv(e) strategic(e) multianual(e) al(e) Comisiei vizat(e) de propunere/inițiativă 

Datele statistice armonizate și comparabile privind structura exploatațiilor agricole vor contribui la prioritatea 4 („O piață internă mai profundă și mai echitabilă, cu o bază industrială consolidată”) dintre cele zece priorități principale ale Comisiei, însă pot contribui totodată cel puțin la alte priorități, după cum urmează: 1 („Un nou impuls pentru crearea de locuri de muncă, creștere economică și investiții”), 3 („O uniune energetică rezilientă, cu o politică prospectivă în domeniul schimbărilor climatice”) și 9 („Un actor mai puternic pe plan mondial”).

1.4.2.Obiectiv(e) specific(e) și activitatea (activitățile) ABM/ABB în cauză 

Obiectivul specific nr.

Programul de lucru al Comisiei pentru 2016 REFIT Inițiativa nr. 26 – Pachetul privind statisticile

Activitatea (activitățile) ABM/ABB în cauză

3403 – Elaborarea de statistici europene

1.4.3.Rezultatul (rezultatele) și impactul preconizate

A se preciza efectele pe care propunerea/inițiativa ar trebui să le aibă asupra beneficiarilor vizați/grupurilor vizate. 

Propunerea vizează acordarea de sprijin financiar suplimentar statelor membre pentru colectarea de date privind structura exploatațiilor agricole, prin fixarea pachetului financiar pentru perioada 2019-2020, cu o posibilă prelungire până în 2028, în funcție de noul CFM.

Ca răspuns la schimbările care se produc în agricultura mondială, cum ar fi globalizarea și schimbările climatice, precum și schimbările care se produc în consecință la nivelul Politicii agricole comune (PAC) și al altor politici UE legate de agricultură, care conduc la apariția unor noi cerințe de date, precum și pentru reducerea inadvertenței dintre datele statistice agricole și pentru reducerea sarcinii de colectare a datelor, inițiativa vizează elaborarea unei legislații reînnoite pentru colectarea statisticilor structurale la nivelul fermelor. Este important să se obțină date de calitate superioară comparabile între statele membre pentru conceperea, punerea în aplicare, monitorizarea și evaluarea priorităților UE precum PAC și politicile conexe, care solicită aproape 40 % din bugetul total al UE.

Legislația statistică este în primul rând o legislație administrativă, care afectează în principal utilizatorii de date (și anume, alte servicii ale Comisiei), producătorii de date (institute naționale de statistică) și respondenții (fermieri), generându-se doar efecte limitate la nivel economic, social și în ceea ce privește mediul. Principalele costuri directe pentru părțile interesate sunt legate de adaptarea la noile sisteme statistice, organizaționale și tehnice, însă se prevede ca aceste costuri și sarcini să fie compensate pe termen mediu și lung prin reducerea sarcinii de colectare a datelor și asigurarea mai multor creșteri ale randamentului și realizarea de economii.

În noul sistem se prevede asigurarea în continuare a unei contribuții financiare a UE la colectările de date statistice agricole naționale, la un nivel și într-o măsură comparabile cu status quo-ul,, iar costurile naționale ar trebui să ajungă, de asemenea, la un nivel similar celui actual. Atunci când sunt îndeplinite integral, acțiunile de reducere a sarcinii și a costurilor, precum și scăderea estimată a numărului de exploatații agricole (pe baza unor tendințe observate) pot determina reducerea nevoii bugetare aferente colectării datelor.

1.4.4.Indicatori de rezultat și de impact 

A se preciza indicatorii care permit monitorizarea punerii în aplicare a propunerii/inițiativei.

La revizuirea politicii se vor folosi evaluări anuale ale conformității, schimburi permanente cu părțile interesate pentru îmbunătățirea Sistemului european de statistici agricole (SESA) și rapoarte de monitorizare trienale bazate pe indicatori de performanță cheie și obiective.

1.5.Motivele propunerii/inițiativei 

1.5.1.Cerință (cerințe) de îndeplinit pe termen scurt sau lung 

Anchetele referitoare la structura fermelor (recensământul agricol din 2020 și anchetele prin sondaj din 2023 și 2026) intră sub incidența regulamentului propus și sunt parțial finanțate în temeiul acestuia.

1.5.2.Valoarea adăugată a implicării UE

Politicile UE armonizate precum PAC, necesită ipso facto date de calitate superioară, comparabile între statele membre, pentru a viza intervențiile de politică în modul cel mai eficient, eficace și echitabil. Aceasta se poate asigura doar printr-o acțiune comună și coordonată în cadrul Sistemului statistic european (SSE). Acest lucru este deosebit de important pentru o politică ce solicită aproape 40 % din bugetul total al UE, alocarea sa unică cea mai mare.

1.5.3.Învățăminte desprinse din experiențele anterioare similare

Anchetele referitoare la structura fermelor sunt efectuate la nivelul UE din anii 1966/1967 și continuă să constituie o piatră de temelie fundamentală pentru statisticile agricole europene. Însă temeiul lor juridic trebuie să fie actualizat pentru abordarea provocărilor detaliate de mai sus și remedierea principalelor probleme identificate în cadrul unei evaluări ex-post a actualului SESA. Acestea sunt:

1. Legislația actuală privind statisticile agricole nu îndeplinește în mod adecvat cerințele noi și emergente de date

2. SESA nu este suficient de flexibil și nu reacționează suficient de rapid la cerințele emergente

3. Colectările de date nu sunt armonizate și coerente la un nivel satisfăcător

4. Statisticile ar putea fi elaborate într-un mod mai eficient

5. Sarcina de furnizare a datelor este percepută a fi mare

1.5.4.Compatibilitatea și posibila sinergie cu alte instrumente corespunzătoare

Regulamentul propus face parte din strategia Eurostat privind statisticile agricole în perspectiva anului 2020 și ulterior; aceasta este prevăzută a fi compusă din două regulamente-cadru: Statistici integrate referitoare la ferme (SIF) și Statistici referitoare la factorii de producție și producția agricolă (SFPPA). Ambele regulamente ar integra un domeniu de aplicare comun și ar partaja documentații tehnice și metodologice, acoperind împreună toate aspectele legate de strategia privind statisticile agricole.

1.6.Durata și impactul financiar 

X Propunere/inițiativă cu durată limitată

X    Propunere/inițiativă în vigoare până la 31.12.2028

X    Impactul financiar pentru perioada 2019-2020 (cu un eventual impact financiar extins până în anul 2028, în funcție de noul CFM)

 Propunere/inițiativă pe durată nedeterminată

Punere în aplicare cu o perioadă de creștere în intensitate din AAAA până în AAAA,

urmată de o perioadă de funcționare în regim de croazieră.

1.7.Modul (modurile) de gestiune preconizat(e) 26  

X Gestiune directă asigurată de Comisie

X prin intermediul serviciilor sale, inclusiv al personalului din delegațiile Uniunii;

   prin intermediul agențiilor executive

 Gestiune partajată cu statele membre

 Gestiune indirectă, cu delegarea sarcinilor de execuție bugetară:

◻ țărilor terțe sau organismelor pe care le-au desemnat acestea;

◻ organizațiilor internaționale și agențiilor acestora (a se preciza);

◻BEI și Fondului european de investiții;

◻ organismelor menționate la articolele 208 și 209 din Regulamentul financiar;

◻ organismelor de drept public;

◻ organismelor de drept privat cu misiune de serviciu public, cu condiția să prezinte garanții financiare adecvate;

◻ organismelor de drept privat dintr-un stat membru care sunt responsabile cu punerea în aplicare a unui parteneriat public-privat și care prezintă garanții financiare adecvate;

◻ persoanelor cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în cadrul PESC, în temeiul titlului V din TUE, identificate în actul de bază relevant.

Dacă se indică mai multe moduri de gestiune, a se furniza detalii suplimentare în secțiunea „Observații“.

Observații

2.MĂSURI DE GESTIONARE 

2.1.Dispoziții în materie de monitorizare și raportare 

A se preciza frecvența și condițiile aferente acestor dispoziții.

Beneficiarii granturilor trebuie să transmită datele colectate și rapoartele aferente privind calitatea.

2.2.Sistemul de gestiune și de control 

2.2.1.Riscul (riscurile) identificat(e) 

Probleme potențiale privind calitatea și actualitatea datelor.

2.2.2.Informații privind sistemul de control intern instituit

Documentația tehnică și metodologică, precum și orientările, vor fi comunicate statelor membre dinainte. Respectarea termenelor va fi monitorizată. Rapoartele privind calitatea vor fi verificate pentru fiecare anchetă.

2.2.3.Estimarea costurilor și a beneficiilor controalelor și evaluarea nivelului prevăzut de risc de eroare 

Acțiunile de control nu vor presupune costuri suplimentare, deoarece acestea vor fi efectuate de către funcționarii Comisiei în cadrul sarcinilor regulate ale acestora. Beneficiile acestora se traduc într-o calitate sporită a datelor și comparabilitate. Se estimează un nivel de risc de eroare scăzut, deoarece colectarea datelor în cadrul statisticilor agricole s-a realizat printr-o colaborare bună cu statele membre încă din anii 1950. Adaptarea sistemelor tehnice și a altor sisteme de anchetare ar putea determina o ușoară creștere a riscului de eroare pe termen scurt, însă se preconizează că acesta va regresa pe termen mediu și lung.

2.3.Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor 

A se preciza măsurile de prevenire și de protecție existente sau preconizate.

Pe lângă aplicarea tuturor mecanismelor de control reglementare, Eurostat va aplica o strategie de combatere a fraudei în concordanță cu acțiunile generale ale Comisiei pentru combaterea fraudei. Astfel, se va asigura faptul că abordarea în materie de gestionare a riscurilor de fraudă este orientată spre identificarea zonelor de risc de fraudă și a răspunsurilor adecvate. În cazul în care este necesar, se vor crea grupuri de lucru în rețea și instrumente IT specifice dedicate analizării cazurilor de fraudă.

Eurostat a definit o strategie de control care însoțește execuția cheltuielilor. Măsurile și instrumentele din această strategie sunt pe deplin aplicabile în cazul propunerii de regulament. Reducerea complexității, aplicarea de proceduri de monitorizare eficiente din punctul de vedere al costurilor, precum și efectuarea de controale ex ante și ex post bazate pe o analiză a riscurilor vor avea drept scop reducerea probabilității de producere a fraudelor și vor contribui la prevenirea acestora. În strategia de control sunt incluse măsuri specifice de sensibilizare și activități de formare pertinente cu privire la prevenirea fraudelor.

3.IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI 

3.1.Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate) 

Linii bugetare existente

În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare.

Rubrica din cadrul financiar multianual

Linia bugetară

Tipul
cheltuielilor

Contribuție

Număr […]
[Rubrică…………]

Diferențiate/Nediferențiate 27 .

din țări AELS 28

din țări candidate 29

din țări terțe

În sensul articolului 21 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar

2

05 08 02
„Anchete privind structura exploatațiilor agricole”

Dif.

NU

NU

NU

NU

Noile linii bugetare solicitate:

În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare.

Rubrica din cadrul financiar multianual

Linia bugetară

Tipul
cheltuielilor

Contribuție

Număr […]
[Rubrică…………]

Dif./Nedif.

din țările AELS

din țări candidate

din țări terțe

În sensul articolului 21 alineatul (2) litera (b) din Regulamentul financiar

Nu există

DA/NU

DA/NU

DA/NU

DA/NU

3.2.Impactul estimat asupra cheltuielilor 

3.2.1.Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor 

Milioane EUR (cu trei zecimale)

Rubrica din cadrul financiar
multianual

2

05 08 02 „Anchete privind structura exploatațiilor agricole”

DG: AGRI

Anul
2019 30

Anul
2020

TOTAL

 Credite operaționale

Numărul liniei bugetare 05 08 02

Angajamente

(1)

39,000

1,000

40,000

Plăți

(2)

19,200

0,900

20,100

Numărul liniei bugetare

Angajamente

(1a)

Plăți

(2a)

Credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul anumitor programe 31  

Numărul liniei bugetare

(3)

TOTAL credite
pentru DG AGRI

Angajamente

=1+1a +3

39,000

1,000

40,000

Plăți

=2+2a

+3

19,200

0,900

20,100TOTAL credite operaționale

Angajamente

(4)

39,000

1,000

40,000

Plăți

(5)

19,200

0,900

20,100

• TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul anumitor programe

(6)

TOTAL credite
în cadrul RUBRICII 2
din cadrul financiar multianual

Angajamente

=4+ 6

39,000

1,000

40,000

Plăți

=5+ 6

19,200

0,900

20,100

În cazul în care propunerea/inițiativa afectează mai multe rubrici:

• TOTAL credite operaționale

Angajamente

(4)

Plăți

(5)

• TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul anumitor programe

(6)

TOTAL credite
în cadrul RUBRICILOR 1-4
din cadrul financiar multianual

(Suma de referință)

Angajamente

=4+ 6

Plăți

=5+ 6

Rubrica din cadrul financiar
multianual

5

„Cheltuieli administrative”

Milioane EUR (cu trei zecimale)

DG: ESTAT 29 01

• Resurse umane

0,549

0,549

1,098

• Alte cheltuieli administrative

0,045

0,030

0,075

TOTAL pentru DG ESTAT

Credite

0,594

0,579

1,173

TOTAL credite
în cadrul RUBRICII 5
din cadrul financiar multianual
 

(Total angajamente = Total plăți)

0,594

0,579

1,173

Milioane EUR (cu trei zecimale)

2019

2020

TOTAL

TOTAL credite
în cadrul RUBRICILOR 1-5
din cadrul financiar multianual
 

Angajamente

39,594

1,579

40,573

Plăți

19,794

1,479

21,273

   

3.2.2.Impactul estimat asupra creditelor operaționale 

   Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite operaționale

X Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite operaționale, conform explicațiilor de mai jos:

Credite de angajament în milioane EUR (cu trei zecimale)

A se indica obiectivele și realizările

2019

2020

REALIZĂRI

Tipul 32

Costuri medii

Nr.

Costuri

Nr.

Costuri

Nr. total

Costuri totale

OBIECTIVUL SPECIFIC NR. 1 33 ...

- Realizare

Baza de date

0,600

1,000

1,600

- Realizare

Micro-date privind exploatații agricole

38,400

0

38,400

Subtotal pentru obiectivul specific nr. 1

39,000

1,000

40,000

COSTURI TOTALE

39,000

1,000

40,000

3.2.3.Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ

3.2.3.1.Rezumat 

   Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite cu caracter administrativ

X    Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite cu caracter administrativ, conform explicațiilor de mai jos:

Milioane EUR (cu trei zecimale)

2019

2020

TOTAL

RUBRICA 5
din cadrul financiar multianual

Resurse umane

0,549

0,549

1,098

Alte cheltuieli administrative

0,045

0,030

0,075

Subtotal RUBRICA 5
din cadrul financiar multianual

0,594

0,579

1,173

În afara RUBRICII 5 34
din cadrul financiar multianual

Resurse umane

Alte cheltuieli
cu caracter administrativ

Subtotal
în afara RUBRICII 5
din cadrul financiar multianual

TOTAL

0,594

0,579

1,173

Creditele necesare pentru resurse umane și alte cheltuieli cu caracter administrativ vor fi acoperite de credite ale DG-ului în cauză alocate deja gestionării acțiunii și/sau realocate intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, prin resurse suplimentare ce ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii de alocare anuală și în lumina constrângerilor bugetare.    

.

3.2.3.2.Necesarul de resurse umane estimat

   Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de resurse umane.

X Propunerea/inițiativa necesită utilizarea de resurse umane, conform explicațiilor de mai jos:

Estimări în echivalent normă întreagă

2019

2020

• Posturi din schema de personal (funcționari și agenți temporari)

29 01 01 01 (la sediu și în birourile de reprezentare ale Comisiei)

4,1

4,1

XX 01 01 02 (Delegații)

XX 01 05 01 (Cercetare indirectă)

10 01 05 01 (Cercetare directă)

Personal extern (în echivalent normă întreagă: ENI) 35

XX 01 02 01 (AC, END, INT din „pachetul global”)

XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT și JED în delegații)

XX 01 04 yy  36

- la sediu

- în delegații

XX 01 05 02 (AC, END, INT - cercetare indirectă)

10 01 05 02 (AC, END, INT - cercetare directă)

Alte linii bugetare (a se preciza)

TOTAL

4,1

4,1

XX este domeniul de politică sau titlul din buget în cauză.

Necesarul de resurse umane va fi asigurat din efectivele de personal ale DG-ului în cauză alocate deja pentru gestionarea acțiunii și/sau realocate intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, prin resurse suplimentare ce ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii de alocare anuală și în lumina constrângerilor bugetare.

Descrierea sarcinilor care trebuie efectuate:

Funcționari și personal temporar

- gestionarea granturilor din cadrul inițiativei

- validarea datelor

- sprijin și activități metodologice

- analiza rapoartelor

- difuzarea datelor

Personal extern

3.2.4.Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual 

X    Propunerea/inițiativa este compatibilă cu cadrul financiar multianual existent.

   Propunerea/inițiativa necesită o reprogramare a rubricii corespunzătoare din cadrul financiar multianual.

A se explica reprogramarea necesară, precizându-se liniile bugetare în cauză și sumele aferente.

Nu există

   Propunerea/inițiativa necesită recurgerea la instrumentul de flexibilitate sau la revizuirea cadrului financiar multianual.

A se explica necesitatea efectuării acestei acțiuni, precizând rubricile și liniile bugetare în cauză, precum și sumele aferente.

Nu există

3.2.5.Contribuția terților 

Propunerea/inițiativa nu prevede cofinanțare din partea terților.

Propunerea/inițiativa prevede cofinanțare, estimată în cele ce urmează:

Credite în milioane EUR (cu trei zecimale)

Anul
N

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

Total

A se preciza organismul care asigură cofinanțarea 

TOTAL credite cofinanțate3.3.Impactul estimat asupra veniturilor 

X Propunerea/inițiativa nu are impact financiar asupra veniturilor.

   Propunerea/inițiativa are următorul impact financiar:

   asupra resurselor proprii

   asupra diverselor venituri

Milioane EUR (cu trei zecimale)

Linia bugetară pentru venituri:

Credite disponibile pentru exercițiul financiar în curs

Impactul propunerii/inițiativei 37

Anul
N

Anul
N+1

Anul
N+2

Anul
N+3

A se introduce atâția ani câți sunt considerați necesari pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

Articolul ………….

Pentru diversele venituri alocate, a se preciza linia bugetară (liniile bugetare) de cheltuieli afectată (afectate).

Nu este cazul

A se preciza metoda de calcul a impactului asupra veniturilor.

Nu este cazul

(1) Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind anchetele structurale în agricultură și ancheta privind metodele de producție agricolă și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 571/88 al Consiliului (JO L 321, 1.12.2008, p. 14).
(2) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).
(3) A se vedea http://ec.europa.eu/eurostat/web/quality/evaluation  
(4) Pagina web a Eurostat dedicată consultării publice: http://ec.europa.eu/eurostat/about/opportunities/consultations/eass Raportul privind consultarea publică deschisă:http://ec.europa.eu/eurostat/documents/10186/6937766/Agricultural-Statistics-Strategy-2020-Report.docx
(5) Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 (JO L 281, 23.11.1995, p. 31) și Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).
(6) Regulamentul (CE) nr. 1166/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind anchetele structurale în agricultură și ancheta privind metodele de producție agricolă și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 571/88 al Consiliului (JO L 321, 1.12.2008, p. 14).
(7) Regulamentul (UE) nr. 1337/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 13 decembrie 2011 referitor la statisticile europene privind culturile permanente și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 357/79 al Consiliului și a Directivei 2001/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 347, 30.12.2011, p. 7).
(8) Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire) (JO L 108, 25.4.2007, p. 1).
(9) Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1101/2008 al Parlamentului European și al Consiliului privind transmiterea de date statistice confidențiale Biroului Statistic al Comunităților Europene, a Regulamentului (CE) nr. 322/97 al Consiliului privind statisticile comunitare și a Deciziei 89/382/CEE, Euratom a Consiliului de constituire a Comitetului pentru programele statistice ale Comunităților Europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164).
(10) Regulamentul (CE) nr. 1893/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 de stabilire a Nomenclatorului statistic al activităților economice NACE a doua revizuire și de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 3037/90 al Consiliului, precum și a anumitor regulamente CE privind domenii statistice specifice (JO L 393, 30.12.2006, p. 1).
(11) Regulamentul (CE) nr. 1059/2003 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 mai 2003 privind instituirea unui nomenclator comun al unităților teritoriale de statistică (NUTS) (JO L 13, 18.1.2011, p. 3).
(12) Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanțarea, gestionarea și monitorizarea politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 549).
(13) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(14) Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului european și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie (JO L 55, 28.2.2011, p. 13).
(15) JO L 123, 12.5.2016, p. 1.
(16) Regulamentul delegat (UE) nr. 1198/2014 al Comisiei din 1 august 2014 de completare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului privind crearea unei rețele de colectare de informații contabile agricole privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Uniunea Europeană (JO L 321, 7.11.2014, p. 2).
(17) Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plățile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului și a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 608).
(18) Regulamentul (CE) nr. 1760/2000 al Consiliului și al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare și înregistrare a bovinelor și privind etichetarea cărnii de vită și mânzat și a produselor din carne de vită și mânzat și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 820/97 al Consiliului (JO L 204, 11.8.2000, p. 1).
(19) Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare și de înregistrare a animalelor din speciile ovină și caprină și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1782/2003 și a Directivelor 92/102/CEE și 64/432/CEE (JO L 5, 9.1.2004, p. 8).
(20) Regulamentul (UE) nr. 1308/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de instituire a unei organizări comune a piețelor produselor agricole și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 922/72, (CEE) nr. 234/79, (CE) nr. 1037/2001 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului (JO L 347, 20.12.2013, p. 671)
(21) Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producția ecologică și etichetarea produselor ecologice, precum și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91 (JO L 189, 20.7.2007, p 1).
(22) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 883/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 septembrie 2013 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului și a Regulamentului (Euratom) nr. 1074/1999 al Consiliului (JO L 248, 18.9.2013, p. 1).
(23) Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri (JO L 292, 15.11.1996, p. 2).
(24) ABM: gestionarea pe activități (activity-based management); ABB: întocmirea bugetului pe activități (activity-based budgeting).
(25) Astfel cum este prevăzută la articolul 54 alineatul (2) litera (a) sau (b) din Regulamentul financiar.
(26) Explicațiile privind modurile de gestiune, precum și trimiterile la Regulamentul financiar, sunt disponibile pe site-ul BudgWeb:
https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/en/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx  
(27) Dif. = credite diferențiate / Nedif. = credite nediferențiate.
(28) AELS: Asociația Europeană a Liberului Schimb.
(29) Țările candidate și, după caz, țările potențial candidate din Balcanii de Vest.
(30) Anul N este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei.
(31) Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă.
(32) Realizările sunt produse și servicii care vor fi furnizate (de ex.: numărul de schimburi de studenți finanțate, numărul de km de străzi construiți etc.).
(33) Conform descrierii de la punctul 1.4.2. „Obiectiv(e) specific(e)…”
(34) Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă.
(35) AC = agent contractual; AL = agent local; END = expert național detașat; INT = personal pus la dispoziție de agenți de muncă temporară; JED= expert tânăr în delegații.
(36) Subplafonul pentru personal extern acoperit din creditele operaționale (fostele linii „BA”).
(37) În ceea ce privește resursele proprii tradiționale (taxe vamale, cotizații pentru zahăr), sumele indicate trebuie să fie sume nete, și anume sume brute după deducerea unei cote de 25 % pentru costuri de colectare.
Top

Bruxelles, 9.12.2016

COM(2016) 786 final

ANEXE

la Propunerea de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011

{SWD(2016) 429 final}
{SWD(2016) 430 final}


ANEXE

la Propunerea de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

privind statisticile integrate referitoare la ferme și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 1166/2008 și (UE) nr. 1337/2011

ANEXA I - Coeficienții unităților vită mare

Tipul de animal

Caracteristica animalului

Coeficient

Bovine

Sub un an

0,400

Între unu și mai puțin de doi ani

0,700

Masculi de doi ani și peste

1,000

Juninci de doi ani și peste

0,800

Vaci de lapte

1,000

Vaci, altele decât cele de lapte

0,800

Ovine și caprine

0,100

Porcine

Purcei cu greutatea animalului viu sub 20 de kilograme

0,027

Scroafe de reproducție cu greutatea animalului viu de 50 de kilograme și peste

0,500

Alte porcine

0,300

Păsări de curte

Pui de carne

0,007

Găini ouătoare

0,014

Alte păsări de curte

Curcani

0,030

Rațe

0,010

Gâște

0,020

Struți

0,350

Alte păsări de curte n.c.a.

0,001

Iepuri, femele de reproducție

0,020Anexa II – Lista pragurilor fizice 1

   

Element

Prag

Suprafața agricolă utilizată

5 ha

Teren arabil

2 ha

Cartofi

0,5 ha

Legume proaspete și căpșuni

0,5 ha

Plante aromatice, medicinale și culinare, flori și plante ornamentale, semințe și răsaduri, pepiniere

0,2 ha

Pomi fructiferi, bace, pomi cu fructe cu coajă lemnoasă, arbuști citrici, alte culturi permanente exclusiv pepinierele, plantații viticole și măslinii

0,3 ha

Plantații viticole

0,1 ha

Măslini

0,3 ha

Sere

100 m2

Ciuperci de cultură

100 m2

Efectiv de animale

1,5 unități vită mareAnexa III – Date de bază: informații care trebuie furnizate

Caracteristici generale

Unități/categorii

Informații privind ancheta

-

Identificatorul exploatației agricole

identificatorul exploatației

Amplasarea exploatației

-

Localizare geografică

Codul celulei pentru caroiajul cu celule de suprafață egală cu 1 km (INSPIRE)

-

Regiune NUTS 3

Cod NUTS 3

-

Exploatația include zone desemnate drept zone care se confruntă cu constrângeri naturale în temeiul Regulamentului nr. 1305/2013.

L/M/O/N 2

Statutul juridic al exploatației

-

Răspunderea juridică și economică a exploatației este asumată de:

-

o persoană fizică care este singurul titular, în cazul în care exploatația este independentă

da/nu

-

-

Dacă da, titularul este de asemenea șeful exploatației

da/nu

-

-

Dacă nu, șeful exploatației este un membru al familiei titularului?

da/nu

-

-

Dacă da, șeful exploatației este soțul/soția titularului?

da/nu

-

Una sau mai multe persoane fizice care este/sunt partener(i), în cazul în care exploatația este un grup de exploatații

da/nu

-

Persoană juridică

da/nu

-

Exploatația este o unitate de terenuri comune

da/nu

Titularul este un beneficiar de sprijin UE pentru teren sau pentru animalele din exploatație și este inclus așadar în IACS

da/nu

Șeful exploatației

-

Anul nașterii

an

-

Sex

masculin/feminin

-

Activități agricole în cadrul exploatației (în afara muncii din gospodărie)

Intervalul UAM 3

-

Pregătirea agricolă a șefului exploatației

coduri de formare

-

Formarea profesională în ultimele 12 luni

da/nu

Modul de deținere a suprafeței agricole utilizate (raportat la exploatant)

-

Agricultură pe teren în proprietate

ha

-

Agricultură pe teren arendat

ha

-

În parte sau alte moduri de deținere

ha

-

Terenuri comune

ha

Agricultură ecologică

da/nu

-

Suprafața agricolă utilizată totală a exploatației pe care sunt aplicate și certificate, în conformitate cu normele naționale sau ale Uniunii Europene, metode de producție ale agriculturii ecologice

ha

-

Suprafața agricolă utilizată totală a exploatației aflată în conversie pentru a respecta metodele de producție ale agriculturii ecologice, care urmează a fi certificate în conformitate cu normele naționale sau ale Uniunii Europene

ha

Participarea la alte scheme de certificare de mediu

da/nu

Importanța altor activități lucrative direct legate de exploatație

-

Procent din producția economică finală a exploatației

intervale % 4Caracteristicile terenurilor

Suprafața principală totală

din care agricultură ecologică certificată și/sau în curs de conversie

Suprafața agricolă utilizată (SAU)

ha

ha

-

Teren arabil

ha

ha

-

-

Cereale pentru producția de boabe (inclusiv semințe)

ha

ha

-

-

-

Grâu comun și alac

ha

-

-

-

Grâu dur

ha

-

-

-

Secară și amestecuri de cereale de iarnă (secară cu grâu)

ha

-

-

-

Orz

ha

-

-

-

Ovăz și amestecuri de cereale de primăvară (amestecuri de boabe, altele decât de secară cu grâu)

ha

-

-

-

Amestec de porumb boabe și știuleți de porumb

ha

-

-

-

Triticală

ha

-

-

-

Sorg

ha

-

-

-

Alte cereale n.c.a. (hrișcă, mei, semințe de iarba-cănărașului etc.)

ha

-

-

-

Orez

ha

-

-

Leguminoase uscate și plante proteaginoase pentru boabe (inclusiv sămânța și amestecuri de cereale și leguminoase)

ha

ha

-

-

-

Mazăre de câmp, fasole și lupin dulce

ha

-

-

Rădăcinoase

ha

ha

-

-

-

Cartofi (inclusiv cartofii de sămânță)

ha

ha

-

-

-

Sfeclă de zahăr (exceptând semințele)

ha

ha

-

-

-

Alte rădăcinoase n.c.a.

ha

-

-

Plante industriale

ha

ha

-

-

-

Oleaginoase

ha

ha

-

-

-

-

Semințe de rapiță și de rapiță navetă

ha

-

-

-

-

Semințe de floarea-soarelui

ha

-

-

-

-

Soia

ha

-

-

-

-

Semințe de in (in pentru ulei)

ha

-

-

-

-

Alte culturi oleaginoase n.c.a.

ha

-

-

-

Culturi de plante pentru fibre

ha

-

-

-

-

In pentru fibre

ha

-

-

-

-

Cânepă

ha

-

-

-

-

Bumbac

ha

-

-

-

-

Alte plante pentru fibre n.c.a.

ha

-

-

-

Tutun

ha

-

-

-

Hamei

ha

-

-

-

Plante aromatice, medicinale și culinare

ha

-

-

-

Culturi energetice n.c.a.

ha

-

-

-

Alte plante industriale n.c.a.

ha

-

-

Plante recoltate verzi de pe terenuri arabile

ha

ha

-

-

-

Fânețe și pășuni temporare

ha

ha

-

-

-

Plante leguminoase recoltate verzi

ha

-

-

-

Porumb verde

ha

-

-

-

Alte cereale recoltate verzi (cu excepția porumbului verde)

ha

-

-

-

Alte plante recoltate verzi de pe terenuri arabile n.c.a.

ha

-

-

Legume proaspete (inclusiv pepeni) și căpșuni

ha

ha

-

-

-

Legume proaspete (inclusiv pepeni) și căpșuni cultivate prin rotație cu culturi horticole (grădinărit destinat pieței)

ha

-

-

-

Legume proaspete (inclusiv pepeni) și căpșuni cultivate prin rotație cu alte culturi decât cele horticole (în câmp deschis)

ha

-

-

Flori și plante ornamentale (cu excepția pepinierelor)

ha

-

-

Semințe și răsaduri

ha

ha

-

-

Alte culturi în teren arabil n.c.a.

ha

-

-

Teren necultivat

ha

-

Pajiști permanente

ha

ha

-

-

Pășuni și fânețe, exclusiv pășunile pe teren accidentat

ha

ha

-

-

Pășuni pe teren accidentat

ha

ha

-

-

Pajiști permanente care nu mai sunt utilizate în producție și sunt eligibile pentru plata subvențiilor

ha

-

Culturi permanente (inclusiv plantații tinere și abandonate temporar, exclusiv suprafețele destinate doar producției pentru consum propriu)

ha

ha

-

-

Fructe, bace și fructe cu coajă lemnoasă (cu excepția citricelor, strugurilor și căpșunilor)

ha

ha

-

-

-

Fructe sămânțoase

ha

-

-

-

Fructe sâmburoase

ha

-

-

-

Fructe din zone cu climă subtropicală și tropicală

ha

-

-

-

Bace (cu excepția căpșunilor)

ha

-

-

-

Fructe cu coajă lemnoasă

ha

-

-

Citrice

ha

ha

-

-

Struguri

ha

-

-

-

Struguri pentru vin

ha

ha

-

-

-

-

Struguri pentru vinuri cu denumire de origine protejată (DOP)

ha

-

-

-

-

Struguri pentru vinuri cu indicație geografică protejată (IGP)

ha

-

-

-

-

Struguri pentru alte vinuri n.c.a. (fără DOP/IGP)

ha

-

-

-

Struguri de masă

ha

-

-

-

Struguri pentru stafide

ha

-

-

Măsline

ha

ha

-

-

Pepiniere

ha

-

-

Alte culturi permanente, inclusiv alte culturi permanente destinate consumului uman

ha

-

-

-

Pomi de Crăciun

ha

-

Grădini familiale

ha

Alte terenuri agricole

ha

-

Suprafață agricolă neutilizată

ha

-

Suprafață împădurită

ha

-

-

Specii forestiere cu ciclu scurt de producție

ha

-

Alte terenuri (terenuri ocupate de clădiri, curți de ferme, drumuri, iazuri și alte suprafețe neproductive)

ha

Suprafețe speciale ale exploatației

-

Ciuperci de cultură

ha

Suprafață agricolă utilizată în seră sau sub acoperișuri înalte, accesibile (inclusă deja în suprafața principală totală de mai sus)

ha

-

Legume, inclusiv pepeni și căpșuni cultivate în seră sau sub acoperișuri înalte, accesibile

ha

ha

-

Flori și plante ornamentale (cu excepția pepinierelor) cultivate în seră sau sub acoperișuri înalte, accesibile

ha

-

Alte culturi în teren arabil în seră sau sub acoperișuri înalte, accesibile

-

Culturi permanente în seră sau sub acoperișuri înalte, accesibile

ha

-

Alte SAU în seră sau sub acoperișuri înalte, accesibile n.c.a.

ha

Irigații pe suprafețe cultivate în aer liber

-

Suprafața irigabilă totală

ha

Caracteristicile efectivelor de animale

Numărul total de animale

din care agricultură ecologică certificată și/sau în curs de conversie

Bovine

capete

-

Bovine de sub un an

capete

-

Bovine între unu și mai puțin de doi ani

capete

-

-

Bovine între unu și mai puțin de doi ani, masculi

capete

-

-

Juninci între unu și mai puțin de doi ani

capete

-

Bovine de cel puțin doi ani, masculi

capete

-

Bovine de cel puțin doi ani, femele

capete

-

-

Juninci de cel puțin doi ani

capete

-

-

Vaci

capete

-

-

-

Vaci de lapte

capete

-

-

-

Vaci, altele decât cele de lapte

capete

Ovine și caprine

capete

-

Ovine (toate vârstele)

capete

-

-

Femele de reproducție

capete

-

-

Alte ovine

capete

-

Caprine (toate vârstele)

capete

-

-

Femele de reproducție

capete

-

-

Alte caprine

capete

Porcine

capete

-

Purcei cu greutatea animalului viu sub 20 de kilograme

capete

-

Scroafe de reproducție cu greutatea animalului viu de 50 de kilograme și peste

capete

-

Alte porcine

capete

Păsări de curte

capete

-

Pui de carne

capete

-

Găini ouătoare

capete

-

-

Găini ouătoare care produc ouă pentru consum

capete

-

-

Alte găini ouătoare

capete

-

Alte păsări de curte

capete

-

-

Curcani

capete

-

-

Rațe

capete

-

-

Gâște

capete

-

-

Struți

capete

-

-

Alte păsări de curte n.c.a.

capete

Iepuri

-

Femele de reproducție

capete

Albine

stupi

Cervide

da/nu

Animale de blană

da/nu

Efective de animale n.c.a.

da/nuAnexa IV – Teme și teme detaliate în cadrul datelor pentru module

Modul

Temă

Temă detaliată

Forța de muncă

și alte activități lucrative

Durabilitatea administrării fermei

Vârsta exploatantului

Alte activități lucrative

Aportul de forță de muncă în alte activități lucrative direct legate de activitatea fermei, ca activitate principală sau secundară

Importanța altor activități lucrative direct legate de exploatație

Alte activități lucrative

Profitabilitatea și randamentul producției agricole

Forța de muncă agricolă

Echitatea de gen

Sexul exploatantului

Echilibrul de gen al forței de muncă

Dependența de venituri agricole

Alte activități lucrative, alte activități decât cele agricole desfășurate în afara exploatației, principale sau secundare:

Exploatant

Șeful exploatației

Forța de muncă reprezentată de membri ai familiei

Impactul asupra ocupării forței de muncă

Număr de angajați

Legătura cu aportul de forță de muncă în agricultură

Forță de muncă remunerată

Măsurători ale aportului de forță de muncă

Număr de angajați

Forță de muncă angajată în cadrul fermei, fără contract permanent

Aportul de forță de muncă angajată de contractanți

Modul

Temă

Temă detaliată

Dezvoltare rurală

Exploatații care beneficiază de sprijin prin intermediul unor măsuri de dezvoltare rurală

Servicii de consultanță, administrare a fermelor și înlocuire în fermă

Dezvoltarea fermelor și a întreprinderilor

Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare

Investiții în active fizice

Refacerea potențialului de producție agricolă afectat de dezastre naturale și de evenimente catastrofale și instituirea unor măsuri de prevenire corespunzătoare

Investiții în dezvoltarea zonelor forestiere și în ameliorarea viabilității pădurilor

Plăți pentru agromediu și climă

Agricultură ecologică

Plăți în temeiul Natura 2000 și al Directivei-cadru privind apa

Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice

Bunăstarea animalelor

Gestionarea riscurilor

Modul

Temă

Temă detaliată

Adăposturi pentru animale și gestionarea dejecțiilor animaliere

Adăposturi pentru animale

Adăposturi pentru bovine

Adăposturi pentru porcine

Adăposturi pentru găini ouătoare.

Utilizarea de nutrienți și producția de dejecții animaliere în cadrul fermei

SAU fertilizate

Dejecții animaliere disponibile pentru utilizare

Îngrășăminte organice și din alte deșeuri decât dejecțiile animaliere

Tehnici de împrăștiere a dejecțiilor animaliere

Tip de împrăștiere

Timp de încorporare

Unități prevăzute pentru dejecțiile animaliere

Unități de tratare a dejecțiilor animaliere

Unități de depozitare a dejecțiilor animaliere

Modul

Temă

Temă detaliată

Irigații

Practici de irigare

Disponibilitatea irigațiilor

Metode de irigare

Sursele apei de irigare

Parametri tehnici ai echipamentelor de irigare

Culturi irigate pe o perioadă de 12 luni

Cereale pentru producția de boabe

Leguminoase uscate și plante proteaginoase pentru boabe

Rădăcinoase

Plante industriale

Plante recoltate verzi de pe terenuri arabile

Alte culturi în teren arabil

Pajiști permanente

Culturi permanente

Modul

Temă

Temă detaliată

Practici de gestionare a solului

Practici de gestionare a solului pe teren în aer liber

Metode de arat

Acoperirea solului terenurilor arabile

Rotația culturilor pe terenuri arabile

Zonă de interes ecologic

Modul

Temă

Temă detaliată

Utilaje și echipamente

Utilaje

Echipamente de acces la internet 

Utilaje de bază 

Utilizarea agriculturii de precizie 

Utilaje pentru gestionarea efectivelor de animale

Depozitarea produselor agricole

Echipamente

Echipamente utilizate pentru producerea de energie din surse regenerabile în cadrul exploatațiilor agricole

Modul

Temă

Temă detaliată

Livadă

Fructe sămânțoase

Mere: Suprafață după vârsta plantațiilor și densitatea pomilor

Pere: Suprafață după vârsta plantațiilor și densitatea pomilor

Fructe sâmburoase

Piersici: Suprafață după vârsta plantațiilor și densitatea pomilor

Nectarine: Suprafață după vârsta plantațiilor și densitatea pomilor

Caise: Suprafață după vârsta plantațiilor și densitatea pomilor

Citrice

Portocale: Suprafață după vârsta plantațiilor și densitatea pomilor

Citrice mici: Suprafață după vârsta plantațiilor și densitatea pomilor

Lămâi: Suprafață după vârsta plantațiilor și densitatea pomilor

Măsline

Suprafață după vârsta plantațiilor și densitatea pomilor

Struguri de masă și pentru stafide

Struguri de masă: Suprafață după vârsta plantațiilor și densitatea viței-de-vie

Struguri pentru stafide: Suprafață după vârsta plantațiilor și densitatea viței-de-vie

Modul

Temă

Temă detaliată

Plantații viticole

Struguri pentru vin

Suprafață și vârstă

Soiuri de struguri

Număr de soiuri

Cod și suprafață

 Anexa V – Cerințe privind precizia

Datele de bază (în 2023 și 2026) și datele pentru module sunt reprezentative din punct de vedere statistic pentru populațiile relevante de exploatații agricole, astfel cum sunt prezentate în tabelul de precizie de mai jos la nivelul regiunilor NUTS 2 sub aspectul dimensiunii și al tipului de exploatații agricole, conform Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului 5 , Regulamentului delegat (UE) nr. 1198/2014 al Comisiei și Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/220 al Comisiei 6 .

Cerințele de precizie se aplică pentru caracteristicile din tabelul de mai jos.

Datele pentru extinderea cadrului în 2020 sunt reprezentative din punct de vedere statistic pentru populația relevantă la nivelul regiunilor NUTS 2, astfel cum este prezentată în tabelul de precizie de mai jos.

În plus, cerințele de precizie definite în tabel se aplică pentru toate regiunile NUTS 2 care includ cel puțin:

5 000 de exploatații în cadrul populației relevante pentru modulele „Livezi” și „Plantații viticole”;

10 000 de exploatații în cadrul populației relevante pentru datele de bază, toate celelalte module și datele pentru extinderea cadrului.

În cazul regiunilor NUTS 2 cu mai puține exploatații, cerințele de precizie definite în tabel se aplică pentru regiunile NUTS 1 conexe care includ cel puțin:

500 de exploatații în cadrul populației relevante pentru modulele „Livezi” și „Plantații viticole”;

1 000 de exploatații în cadrul populației relevante pentru datele de bază, toate celelalte module și datele pentru extinderea cadrului.

Pentru acele caracteristici ale modulelor „Livezi” și „Plantații viticole” pentru care nu există nicio cerință de precizie aplicabilă pentru nicio regiune NUTS 2 și NUTS 1, este necesară o precizie la nivel național echivalentă cu maximum 5 % eroare standard relativă.

Pentru toate caracteristicile celorlalte module, pentru care nu există nicio cerință de precizie aplicabilă pentru nicio regiune NUTS 2 și NUTS 1 și pentru nicio caracteristică, este necesară o precizie la nivel național echivalentă cu maximum 7,5 % eroare standard relativă.Tabel de precizie

Populația relevantă

Caracteristici pentru care se aplică cerințe de precizie

Prevalența fiecărei caracteristici în populația relevantă

Eroare standard relativă

Date de bază în 2023 și 2026 și

Modulul „Forța de muncă și alte activități lucrative”

Conform articolului 5, în cazul datelor de bază și conform articolului 7, în cazul modulului „Forța de muncă și alte activități lucrative”.

Caracteristicile terenurilor

Cereale pentru producția de boabe (inclusiv semințe)

Oleaginoase

Plante recoltate verzi de pe terenuri arabile

Legume proaspete (inclusiv pepeni), căpșuni, flori și plante ornamentale (exclusiv pepinierele)

Pajiști permanente, exclusiv pășunile pe teren accidentat

Fructe, bace, fructe cu coajă lemnoasă și citrice (cu excepția strugurilor și căpșunilor)

Struguri

Măsline

cel puțin 7,5 % din suprafața agricolă utilizată în regiune

< 5 %

Caracteristicile efectivelor de animale

Vaci de lapte

Vaci, altele decât cele de lapte

Alte bovine (bovine sub un an; bovine între unu și mai puțin de doi ani; bovine de cel puțin doi ani, masculi; juninci de cel puțin 2 ani)

Scroafe de reproducție cu greutatea animalului viu de 50 de kilograme și peste

Purcei, cu greutatea animalului viu sub 20 de kilograme, și alte porcine

Ovine și caprine

Păsări de curte

cel puțin 7,5 % din unitățile vită mare în regiune și cel puțin 5 % din caracteristică în țară

< 5 %

Date de bază pentru extinderea cadrului în 2020

Conform articolului 6

Caracteristicile terenurilor

Teren arabil

Pajiști permanente, exclusiv pășunile pe teren accidentat

Culturi permanente

cel puțin 7,5 % din suprafața agricolă utilizată în regiune

< 7,5 %

Caracteristica efectivelor de animale

Total unități vită mare

cel puțin 5 % din caracteristică în țară

< 7,5 %

Modul „Dezvoltare rurală” și

Modul „Utilaje și echipamente”

Conform articolului 7

Caracteristicile terenurilor ca pentru modulul „Forța de muncă și alte activități lucrative”

cel puțin 7,5 % din suprafața agricolă utilizată în regiune

< 7,5 %

Caracteristicile efectivelor de animale ca pentru Modulul „Forța de muncă și alte activități lucrative”

cel puțin 7,5 % din unitățile vită mare în regiune și cel puțin 5 % din caracteristică în țară

< 7,5 %

Modulul „Adăposturi pentru animale și gestionarea dejecțiilor animaliere”

Subansamblul populației exploatațiilor definit la articolul 7 cu cel puțin unul dintre următoarele elemente: bovine, porcine, ovine, caprine, păsări de curte

Caracteristicile efectivelor de animale ca pentru Modulul „Forța de muncă și alte activități lucrative”

cel puțin 7,5 % din unitățile vită mare în regiune și cel puțin 5 % din caracteristică în țară

< 7,5 %

Modulul „Irigații”

Subansamblul populației exploatațiilor definit la articolul 7 cu suprafețe irigabile

Caracteristicile terenurilor

Suprafața irigabilă totală

cel puțin 7,5 % din suprafața agricolă utilizată în regiune

< 7,5 %

Modulul „Practici de gestionare a solului”

Subansamblul populației de exploatații definit la articolul 7 cu teren arabil

Caracteristicile terenurilor

Teren arabil

cel puțin 7,5 % din suprafața agricolă utilizată în regiune

< 7,5 %Modulul „Livezi”

Subansamblul populației de exploatații definit la articolul 7 având oricare dintre caracteristicile livezilor individuale care respectă pragul menționat la articolul 7 alineatul (5)

Caracteristicile livezilor

Caracteristicile livezilor, dintre mere, pere, caise, piersici, nectarine, portocale, citrice mici, lămâi, măsline, struguri de masă, struguri pentru stafide care respectă pragul menționat la articolul 7 alineatul (5)

cel puțin 5 % din suprafața agricolă utilizată în regiune

< 7,5 %

Modulul „Plantații viticole”

Subansamblul populației de exploatații definit la articolul 7 cu struguri pentru vin

Caracteristicile plantațiilor viticole

Struguri pentru vin 

cel puțin 5 % din suprafața agricolă utilizată în regiune

< 7,5 %

(1) Pragurile fizice sunt aplicabile la nivelul grupului de elemente enumerate.
(2) L - zone, altele decât zonele montane, care se confruntă cu constrângeri naturale semnificative; M - zonă muntoasă defavorizată; O - alte zone care se confruntă cu constrângeri specifice; N - zonă normală (non-ZD). Această clasificare ar putea fi adaptată în viitor ca urmare a evoluțiilor PAC.
(3) Intervalul procentual 2 de unități anuale de muncă (UAM): (> 0-< 25), (≥ 25-< 50), (≥ 50-< 75), (≥ 75-< 100), (100)
(4) Intervale procentuale: (≥ 0-≤ 10), (> 10-≤ 50), (> 50-< 100)
(5) Regulamentul (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului din 30 noiembrie 2009 de creare a unei rețele de colectare de date contabile agricole privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Comunitatea Europeană (JO L 328, 15.12.2009, p. 27).
(6) Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/220 al Comisiei din 3 februarie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1217/2009 al Consiliului privind crearea unei rețele de colectare de informații contabile privind veniturile și activitatea economică a exploatațiilor agricole în Uniunea Europeană (JO L 46, 19.2.2015, p. 1).
Top