EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0574

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI de autorizare a semnării, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare dintre Uniunea Europeană și Agenția pentru Siguranța Navigației Aeriene în Africa și Madagascar (ASECNA) privind dezvoltarea sistemelor de radionavigație prin satelit și furnizarea de servicii conexe în zona de competență a ASECNA în beneficiul aviației civile

COM/2016/0574 final - 2016/0271 (NLE)

Bruxelles, 12.9.2016

COM(2016) 574 final

2016/0271(NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

de autorizare a semnării, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare dintre Uniunea Europeană și Agenția pentru Siguranța Navigației Aeriene în Africa și Madagascar (ASECNA) privind dezvoltarea sistemelor de radionavigație prin satelit și furnizarea de servicii conexe în zona de competență a ASECNA în beneficiul aviației civile


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Motivele și obiectivele propunerii

Obiectivul prezentei propuneri de decizie a Consiliului este de a autoriza semnarea, în numele Uniunii, în conformitate cu articolul 218 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumit în continuare „TFUE”), a Acordului de cooperare dintre Uniunea Europeană, pe de o parte, și Agenția pentru Siguranța Navigației Aeriene în Africa și Madagascar (ASECNA) 1 , pe de altă parte, privind dezvoltarea sistemelor de radionavigație prin satelit și furnizarea de servicii conexe în zona de competență a ASECNA în beneficiul aviației civile. Propunerea este conformă cu Regulamentul (UE) nr. 1285/2013, care constituie actul de bază al programelor europene de radionavigație prin satelit și, care, la articolul 29, prevede că Uniunea poate încheia acorduri cu țările terțe și cu organizații internaționale în cadrul programelor Galileo și EGNOS.

Radionavigația prin satelit face obiectul cooperării dintre Uniunea Europeană și Africa încă de la adoptarea planului de acțiune 2011-2013 pentru punerea în aplicare a Parteneriatului strategic Africa-UE în cadrul celei de-a treia reuniuni la nivel înalt Africa-UE organizate la Tripoli în noiembrie 2010. Necesitatea cooperării în acest domeniu a fost reafirmată în „Foaia de parcurs 2014-2017”, adoptată în cadrul reuniunii la nivel înalt UE-Africa din aprilie 2014.

Există studii care au subliniat importantele avantaje socioeconomice pentru continentul african. Această cooperare va aduce, deopotrivă, beneficii industriei spațiale europene, care va dispune astfel de o piață extinsă la Africa pentru a-și dezvolta tehnologia, pentru a implementa o nouă infrastructură și pentru a utiliza serviciile asociate radionavigației prin satelit 2 .

La 25 septembrie 2014, pe baza recomandării Comisiei [COM(2014)260], Consiliul Competitivitate a autorizat Comisia să negocieze, în numele Uniunii, un acord internațional cu ASECNA de stabilire a condițiilor aplicabile furnizării serviciului de augmentare cu ajutorul sateliților (SBAS) în Africa, pe baza programului european de radionavigație prin satelit EGNOS. Negocierile au demarat în martie 2015. În aprilie 2016, ele au dus la elaborarea unui proiect de acord care stabilește cadrul cooperării necesare pentru constituirea și exploatarea unui sistem SBAS autonom, dar bazat pe sistemul european EGNOS, în zona de competență a ASECNA. În conformitate cu mandatul acordat de Consiliu, acordul cuprinde o parte tehnică și abordează, de asemenea, aspectele finanțării și guvernanței.

Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică și cu alte politici ale Uniunii

Programele europene de radionavigație prin satelit reprezintă un element important al politicii Uniunii Europene în domeniul transporturilor, în special în cel al transportului aerian. Ele contribuie la sporirea siguranței și a continuității serviciilor de navigație aeriană, îmbunătățindu-le totodată din punct de vedere economic și de mediu. Aceste programe au fost promovate pe plan internațional, îndeosebi prin încheierea de acorduri de cooperare cu țări precum Statele Unite ale Americii, China, Coreea de Sud și Israel.

Date fiind beneficiile comune pentru Europa și Africa oferite de dezvoltarea serviciilor de radionavigație prin satelit pe continentul african, numeroase inițiative politice au vizat, de-a lungul anilor, o cooperare activă în acest sens între Uniunea Europeană și Africa. Printre acestea se numără:

Declarația grupului de referință pentru infrastructuri din cadrul Parteneriatului strategic Africa-UE pentru întâlnirea la nivel de colegiu dintre Comisia Europeană și Comisia Uniunii Africane (Addis Abeba, 25-26 februarie 2016);

Foaia de parcurs (2014-2017) adoptată la cea de-a patra reuniune la nivel înalt UE-Africa (Bruxelles, 2-3 aprilie 2014);

Declarația antreprenorială comună de la cel de-al cincilea Forum de afaceri UE-Africa (Bruxelles, 1 aprilie 2014);

Poziția comună adoptată la Conferința ministerială a Uniunii pentru Mediterana cu privire la transporturi (Bruxelles, 14 noiembrie 2013);

Comunicarea comună către Consiliul European, Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor din 8 martie 2011, intitulată „Un parteneriat pentru democrație și prosperitate împărtășită cu țările sud-mediteraneene” [COM(2011) 200 final];

Comunicarea Comisiei „Plan de acțiune privind aplicațiile Sistemului global de radionavigație prin satelit (GNSS)” [COM(2010)308 final din 14 iunie 2010];

Concluziile reuniunii la nivel înalt cu tema „Utilizarea spațiului în serviciul cetățeanului african”, organizată de președinția belgiană a UE la 16 septembrie 2010;

Rezoluția celui de-al șaptelea Consiliu Spațiu, intitulată „Provocări globale: valorificarea la maximum a sistemelor spațiale europene” (Bruxelles, 25 noiembrie 2010);

Planul de acțiune 2011-2013 pentru punerea în aplicare a Parteneriatului strategic Africa-UE, adoptat în cadrul celei de-a treia reuniuni la nivel înalt Africa-UE (Tripoli, 29-30 noiembrie 2010);

Declarația antreprenorială comună de la cel de-al patrulea Forum de afaceri UE-Africa (Tripoli, 26 și 28 noiembrie 2010);

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu din 24 iunie 2009, intitulată „Parteneriat Uniunea Europeană - Africa. Crearea unei conexiuni între Africa și Europa: către consolidarea cooperării în domeniul transporturilor” [COM(2009)301 final din 24 iunie 2009].

2.TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

Temei juridic

Temeiul juridic al propunerii este articolul 172 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, coroborat cu articolul 218 alineatul (5).

Subsidiaritate

Principiul subsidiarității nu se aplică în acest caz, întrucât sistemul european de radionavigație prin satelit aparține Uniunii Europene.

Proporționalitate

Dispozițiile acordului îndeplinesc obiectivul urmărit, și anume să permită ASECNA să își dezvolte propriul sistem de augmentare cu ajutorul sateliților pe baza programului european de radionavigație prin satelit EGNOS. Ele corespund, de asemenea, intereselor Uniunii Europene de a-și exporta în Africa know-how-ul în materie de radionavigație prin satelit.

Alegerea instrumentului

Instituirea unui cadru de cooperare obligatoriu se face prin încheierea unui acord internațional. Articolul 29 din Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 prevede în mod expres posibilitatea de a încheia acorduri cu organizațiile internaționale în cadrul programelor Galileo și EGNOS.

3.REZULTATELE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE

Comisia a raportat periodic, atât în scris, cât și oral, comitetului special desemnat de Consiliu cu privire la progresele înregistrate în procesul de negociere. În plus, statele membre ale Uniunii Europene au fost informate în permanență referitor la evoluția discuțiilor și au avut posibilitatea să participe la reuniunile de negociere. În fine, grupului de lucru pentru transport - chestiuni intermodale și rețele al Consiliului i s-a oferit posibilitatea de a formula comentarii preliminare asupra proiectului de acord înainte de finalizarea negocierilor, iar comentariile sale au fost luate în considerare în propunerea finală.

Utilizarea serviciilor de radionavigație prin satelit bazate pe EGNOS în Africa a făcut obiectul unei analize socio-economice și tehnice. Rezultatele acestei analize au fost prezentate și discutate de mai multe ori cu țările africane interesate, cu ocazia unor seminare, ateliere și forumuri internaționale, precum Grupul regional de planificare și de implementare AFI (APIRG) din cadrul Organizației Aviației Civile Internaționale (OACI).

4.IMPLICAȚIILE BUGETARE

Acordul avut în vedere nu are implicații bugetare asupra bugetului alocat, prin Regulamentul (UE) nr. 1285/2013, programelor europene de radionavigație prin satelit.

Costurile constituirii și exploatării infrastructurii prevăzute de acord, care aparține ASECNA, vor fi finanțate din bugetul ASECNA de către statele membre ale acesteia sau din contribuții, sub formă de împrumuturi sau de donații, din partea Uniunii Europene și a instituțiilor financiare internaționale (Banca Europeană de Investiții, Banca Africană de Dezvoltare etc.).

5.ALTE ELEMENTE

Acordul prevede instituirea unui comitet mixt pentru gestionarea și aplicarea corespunzătoare a acestuia. Totodată, se prevede o procedură de arbitraj la care se poate recurge în cazul apariției de litigii între cele două părți la acord.

2016/0271 (NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

de autorizare a semnării, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare dintre Uniunea Europeană și Agenția pentru Siguranța Navigației Aeriene în Africa și Madagascar (ASECNA) privind dezvoltarea sistemelor de radionavigație prin satelit și furnizarea de servicii conexe în zona de competență a ASECNA în beneficiul aviației civile

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 172 coroborat cu articolul 218 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)La 25 septembrie 2014, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze, în numele Uniunii, un acord internațional cu Agenția pentru Siguranța Navigației Aeriene în Africa și Madagascar (denumită în continuare „ASECNA”) de stabilire a condițiilor aplicabile furnizării serviciului de augmentare cu ajutorul sateliților (SBAS) în Africa, pe baza programului european de radionavigație prin satelit EGNOS.

(2)În urma negocierilor respective, la 12 mai 2016, s-a parafat acordul dintre Uniunea Europeană și ASECNA privind dezvoltarea sistemelor de radionavigație prin satelit și furnizarea de servicii conexe în zona de competență a ASECNA în beneficiul aviației civile.

(3)Este necesară semnarea acordului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se autorizează semnarea, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare dintre Uniunea Europeană și Agenția pentru Siguranța Navigației Aeriene în Africa și Madagascar (ASECNA) privind dezvoltarea sistemelor de radionavigație prin satelit și furnizarea de servicii conexe în zona de competență a ASECNA în beneficiul aviației civile.

Textul acordului este anexat la prezenta decizie.

Articolul 2

Secretariatul general al Consiliului stabilește instrumentul prin care se acordă competențe depline în vederea semnării acordului, sub rezerva încheierii acestuia, persoanei (persoanelor) indicate de negociatorul acordului.

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles,

   Pentru Consiliu

   Președintele

(1)

   ASECNA este o organizație internațională cu sediul la Dakar, în Senegal, a cărei misiune este să asigure siguranța navigației aeriene în beneficiul celor 18 state membre ale sale: Benin, Burkina Faso, Camerun, Republica Centrafricană, Ciad, Comore, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guineea Bissau, Guineea Ecuatorială, Madagascar, Mali, Mauritania, Niger, Senegal, Togo și Franța.

(2) Avantajele socio-economice pentru întregul continent african au fost evaluate, pe baza unor analize cost-beneficiu, la peste 4,8 miliarde de euro, fără a ține seama de beneficiile la nivelul dezvoltării economice și al integrării regionale care nu au putut fi cuantificate.
Top

Bruxelles, 12.9.2016

COM(2016) 574 final

ANEXĂ

ACORD DE COOPERARE (PROIECT)
între Uniunea Europeană și Agenția pentru Siguranța Navigației Aeriene în Africa și Madagascar (ASECNA) privind dezvoltarea sistemelor de radionavigație prin satelit și furnizarea de servicii conexe în zona de competență a ASECNA în beneficiul aviației civile

la

DECIZIA CONSILIULUI

de autorizare a semnării, în numele Uniunii, a Acordului de cooperare dintre Uniunea Europeană și Agenția pentru Siguranța Navigației Aeriene în Africa și Madagascar (ASECNA) privind dezvoltarea sistemelor de radionavigație prin satelit și furnizarea de servicii conexe în zona de competență a ASECNA în beneficiul aviației civile


UNIUNEA EUROPEANĂ, pe de o parte,

și

AGENȚIA PENTRU SIGURANȚA NAVIGAȚIEI AERIENE ÎN AFRICA ȘI MADAGASCAR, denumită în continuare „ASECNA”, pe de altă parte,

denumite în continuare „părțile”,

AVÂND ÎN VEDERE dezvoltarea tot mai mare a aplicațiilor sistemelor mondiale de radionavigație prin satelit în Uniunea Europeană, în Africa și în alte regiuni ale lumii, în special în sectorul aviației civile,

ÎNTRUCÂT ASECNA are ca sarcini principale furnizarea de servicii de navigație aeriană în spațiile aeriene care i-au fost atribuite, organizarea acestor spații, publicarea de informații aeronautice, prognozarea și transmiterea de informații în domeniul meteorologiei aeronautice,

RECUNOSCÂND importanța programelor de radionavigație prin satelit ale Uniunii Europene, Galileo și EGNOS, concepute special pentru uz civil, dar și beneficiile asociate punerii lor în aplicare și interesul arătat de ASECNA în privința serviciilor de radionavigație prin satelit,

RECUNOSCÂND faptul că sistemul EGNOS, infrastructura regională axată pe Europa care monitorizează și corectează semnalele deschise emise de sistemele globale de radionavigație prin satelit oferind mai multă precizie și o funcție de integritate, furnizează servicii deosebit de adaptate la nevoile aviației civile,

ÎNTRUCÂT serviciile bazate pe tehnologia sistemului EGNOS ar putea fi tehnic extinse la întregul continent african în măsura în care, pe de o parte, există sinergii între infrastructurile de la sol aflate sub responsabilitatea părților și, pe de altă parte, transponderele sistemului EGNOS sunt instalate pe sateliți plasați pe orbita geostaționară deasupra Africii,

AVÂND ÎN VEDERE Rezoluția Consiliului Spațiu al Uniunii Europene intitulată „Provocări globale: valorificarea la maximum a sistemelor spațiale europene”, adoptată la 25 noiembrie 2010, care invită Comisia Europeană să conlucreze cu Comisia Uniunii Africane în vederea construirii
capacității în acest domeniu și a explorării modalităților prin care o infrastructură similară

EGNOS poate fi implementată în Africa,

AVÂND ÎN VEDERE Comunicarea Comisiei Europene din 26 aprilie 2007 privind politica spațială europeană, care acordă o importanță deosebită cooperării Europei cu Africa în domeniul spațial, precum și Comunicarea Comisiei din 4 aprilie 2011 intitulată „Către o strategie spațială a Uniunii Europene în serviciul cetățeanului”, care subliniază intenția Uniunii Europene de a-și pune cunoștințele și infrastructurile în serviciul Africii și de a consolida cooperarea cu acest continent,

AVÂND ÎN VEDERE Rezoluția nr. 2005 CM (44-11) din 7 iulie 2005 a Comitetului de Miniștri al ASECNA privind implementarea sistemelor de radionavigație prin satelit (GNSS) de către ASECNA, prin care se solicită sprijinul autorităților europene pentru a beneficia de implementarea EGNOS, respectiv a GALILEO pentru nevoile operaționale ale agenției,

AVÂND ÎN VEDERE Rezoluția nr. 2011 CA 120-18 din 7 iulie 2011 a Consiliului de administrație al ASECNA privind participarea efectivă a agenției la implementarea EGNOS/Galileo în regiunea Africii și a Oceanului Indian, prin care directorul general este autorizat să facă demersurile necesare în acest sens pe lângă organismele europene de resort,

ÎNTRUCÂT, în cadrul punerii în aplicare a rezoluției menționate, ASECNA a dezvoltat un program SBAS-ASECNA în vederea furnizării, în zona de competență a agenției, a serviciilor SBAS bazate pe tehnologia sistemului EGNOS,

ÎNTRUCÂT o cooperare pe termen lung între Uniunea Europeană și ASECNA în domeniul radionavigației prin satelit se înscrie în cadrul general al Parteneriatului strategic dintre Uniunea Europeană și Africa, dat fiind că, în scopul de a defini cooperarea dintre cele două continente în perioada 2014-2017, foaia de parcurs adoptată în cadrul celei de-a patra reuniuni la nivel înalt UE-Africa, desfășurată la Bruxelles în 2 și 3 aprilie 2014, prevede afectarea de resurse umane și financiare adecvate și disponibile pe termen lung în vederea instalării unor infrastructuri de radionavigație prin satelit bazate pe EGNOS și a creării unor sisteme de guvernanță și de finanțare pentru cheltuielile cu investițiile și pentru cele operaționale ale EGNOS în Africa pentru țările în cauză,

ÎNTRUCÂT, în temeiul Parteneriatului strategic dintre Africa și Uniunea Europeană, ASECNA și Uniunea Europeană colaborează deja în cadrul programului de sprijin pentru sectorul transportului aerian și al serviciilor prin satelit din Africa, finanțat din cel de-al 10-lea Fond european de dezvoltare, precum și în cadrul Programului pan-african de sprijinire a EGNOS în Africa, finanțat de Instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, în special prin înființarea unui birou comun de gestionare a programului (Joint Programme Office - JPO) EGNOS-Africa,

ÎNTRUCÂT există un interes comun pentru cooperarea pe termen lung între Uniunea Europeană și ASECNA în ceea ce privește dezvoltarea radionavigației prin satelit în beneficiul aviației civile și DORIND să stabilească în mod oficial o astfel de cooperare,

AVÂND ÎN VEDERE necesitatea de a asigura un nivel excelent de protecție a serviciilor de radionavigație prin satelit pe teritoriile aflate sub responsabilitatea părților,

ÎNTRUCÂT Uniunea Europeană a înființat agenții proprii care să o asiste în anumite domenii specifice, în speță Agenția GNSS European pentru programele europene de radionavigație prin satelit și Agenția Europeană de Siguranță a Aviației pentru domeniul aviației civile, iar exploatarea sistemului EGNOS în perioada 2014-2021 a făcut obiectul unui acord de delegare între Uniunea Europeană și Agenția GNSS European,

RECUNOSCÂND faptul că Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013 privind punerea în aplicare și exploatarea sistemelor europene de radionavigație prin satelit (1) prevede că Uniunea Europeană este proprietara tuturor activelor corporale sau necorporale constituite sau dezvoltate în cadrul programelor Galileo și EGNOS, că Uniunea Europeană poate încheia acorduri cu țările terțe și cu organizațiile internaționale în cadrul acestor programe și că cheltuielile unei posibile extinderi a acoperirii sistemului EGNOS în afara Europei nu vor fi acoperite de resursele bugetare alocate în temeiul regulamentului menționat,

AVÂND ÎN VEDERE Regulamentul (UE) nr. 912/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 septembrie 2010 prin care se instituie Agenția GNSS European (2),

RECUNOSCÂND importanța coordonării abordărilor în materie de standardizare și de certificare, precum și cu privire la toate aspectele referitoare la sistemele și serviciile de radionavigație prin satelit în cadrul organismelor internaționale de standardizare și de certificare, în special pentru a promova o utilizare extinsă și inovatoare a serviciilor Galileo, EGNOS și SBAS-ASECNA ca standard mondial de radionavigație și de sincronizare în sectorul aviației civile,

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:PARTEA I.

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiective

(1) Obiectivele prezentului acord sunt dezvoltarea serviciilor de radionavigație prin satelit și furnizarea de servicii conexe în zona de competență a ASECNA în beneficiul aviației civile, permițând acestei agenții să beneficieze de programele europene de radionavigație prin satelit.

Prezentul acord se înscrie în cadrul promovării, pe continentul african, a serviciilor bazate pe aceste programe europene de radionavigație prin satelit.

(2) Forma și condițiile cooperării dintre părți pentru a atinge obiectivele menționate la alineatul (1) se stabilesc prin prezentul acord.

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentului acord:

1.    „GNSS” sau „sistem global de radionavigație prin satelit” înseamnă o infrastructură alcătuită dintr-o constelație de sateliți și o rețea de centre și stații aflate la sol, care utilizează semnalele radio emise pentru a furniza, pe întreg globul pământesc, un serviciu foarte precis de măsurare a timpului și de geolocalizare utilizatorilor care dispun de un receptor corespunzător;

2.    „sisteme europene de radionavigație prin satelit” înseamnă sistemul global de radionavigație prin satelit creat în cadrul programului Galileo și sistemul EGNOS, care sunt proprietatea Uniunii Europene;

3.    „zonă de competență a ASECNA” înseamnă zona geografică în care ASECNA furnizează servicii de navigație aeriană, indiferent dacă este vorba sau nu despre spațiul aerian al statelor sale membre; 

4.    „EGNOS” este acronimul pentru „European Geostationary Navigation Overlay Service” (Serviciul european geostaționar mixt de navigare) și înseamnă o infrastructură regională a sistemului de radionavigație prin satelit, care controlează și corectează semnalele deschise emise de sistemele globale de radionavigație prin satelit, în principal GPS și Galileo, permițând utilizatorilor acestor sisteme globale să obțină performanțe optime în ceea ce privește precizia și integritatea. EGNOS cuprinde stații aflate la sol și mai multe transpondere instalate pe sateliți geostaționari. Stațiile de la sol sunt constituite de un centru de inginerie, centre de control al misiunilor, stații RIMS, stații NLES, un centru de servicii și un server EDAS. Acoperirea regională a EGNOS vizează cu prioritate teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene situat din punct de vedere geografic în Europa;

5.    „SBAS-ASECNA” înseamnă sistemul de radionavigație prin satelit al ASECNA, care controlează și corectează semnalele deschise emise de sistemele globale de radionavigație prin satelit, în principal GPS și Galileo, permițând utilizatorilor acestor sisteme globale să obțină performanțe optime, în special în ceea ce privește precizia și integritatea. SBAS-ASECNA este proprietatea ASECNA. Acest sistem cuprinde o infrastructură la sol și mai multe transpondere instalate pe sateliți geostaționari. Infrastructura la sol va fi constituită, în speță, din stații RIMS, unul sau mai multe centre de control al misiunilor și stații NLES. SBAS-ASECNA acoperă cu prioritate zona de competență a ASECNA. Prin sistemul SBAS-ASECNA se înțelege atât versiunea sa inițială, cât și toate îmbunătățirile sale ulterioare, inclusiv îmbunătățirile care utilizează dubla frecvență și tehnici multiconstelație. Constituirea acestui sistem cuprinde etapele de definire și de concepere, de dezvoltare și de instalare, precum și de omologare și de certificare. După aceea, urmează etapa de exploatare;

6.    „zonă de acoperire a EGNOS” sau „zonă de acoperire a SBAS-ASECNA” înseamnă zona în care se pot recepționa semnalele emise de sistem (de exemplu, amprenta sateliților geostaționari);

7.    „zonă de servicii SBAS-ASECNA” înseamnă zona din cadrul zonei de acoperire a SBAS-ASECNA în care sistemul SBAS-ASECNA furnizează un serviciu ce îndeplinește cerințele definite de ASECNA și stabilite în conformitate cu standardele și practicile recomandate (Standards And Recommended Practices - SARPs) ale OACI și ia în primire operațiunile aprobate corespunzătoare;

8.    „zonă de servicii SoL ale EGNOS” înseamnă zona din cadrul zonei de acoperire a EGNOS în care sistemul EGNOS furnizează un serviciu ce îndeplinește standardele și practicile recomandate ale OACI și ia în primire operațiunile aprobate corespunzătoare;

9.    „stații RIMS” înseamnă stațiile care aparțin sistemelor EGNOS sau SBAS-ASECNA și al căror rol este de a colecta, în timp real, date de geolocalizare obținute din semnalele emise de sistemele globale de radionavigație prin satelit;

10.     „stații NLES” înseamnă stațiile care aparțin sistemelor EGNOS sau SBAS-ASECNA și care transmit către transponderele instalate pe sateliți geostaționari datele corectate ce permit receptoarelor de semnale GNSS situate în aria de acoperire a unuia dintre cele două sisteme să efectueze corecțiile corespunzătoare geolocalizării lor;

11.     „Galileo” înseamnă un sistem european civil autonom de radionavigație și de sincronizare prin satelit cu acoperire globală, aflat sub control civil și destinat furnizării serviciilor GNSS, proiectat și dezvoltat de Uniunea Europeană, de Agenția Spațială Europeană și de statele membre ale acestora. Exploatarea Galileo poate fi transferată unei entități private. Galileo urmărește să ofere un serviciu deschis, un serviciu comercial, un serviciu public reglementat și un serviciu de căutare și salvare, dar și să contribuie la serviciile de control al integrității destinate utilizatorilor de aplicații de salvgardare a vieții;

12.     „interoperabilitate” înseamnă capacitatea unuia sau mai multor sisteme de radionavigație prin satelit și a serviciilor pe care acestea le furnizează de a fi utilizate împreună pentru a oferi utilizatorului capacități mai bune decât acelea care ar fi obținute utilizând numai un singur sistem;

13.     „proprietate intelectuală” are sensul definit la articolul 2 punctul (viii) din Convenția de instituire a Organizației Mondiale a Proprietății Intelectuale, semnată la Stockholm, la 14 iulie 1967;

14.     „informație clasificată” înseamnă o informație, sub orice formă, care necesită protecție împotriva divulgării neautorizate care ar putea prejudicia, în diverse grade, interesele fundamentale ale părților sau ale unui stat membru, inclusiv securitatea lor națională. Clasificarea sa este indicată printr-un marcaj de securitate. O astfel de informație este clasificată de către părți în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative aplicabile și trebuie protejată de orice pierdere a confidențialității, a integrității și a disponibilității.

Articolul 3

Principiile cooperării

Părțile desfășoară activitățile de cooperare reglementate prin prezentul acord respectând următoarele principii:

1. avantajul reciproc, bazat pe un echilibru global al drepturilor și obligațiilor, inclusiv contribuții și acces la toate serviciile;

2. posibilități reciproce de participare la activități de cooperare în cadrul programelor de radionavigație prin satelit ale Uniunii Europene și ale ASECNA;

3. schimbul tempestiv al oricărei informații utile pentru punerea în aplicare a prezentului acord;

4. protecția adecvată și efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală.

Articolul 4

Agențiile Uniunii Europene

Uniunea Europeană poate încredința Agenției GNSS European și Agenției Europene de Siguranță a Aviației executarea tuturor sau a unei părți a sarcinilor care îi revin în temeiul prezentului acord. Într-un astfel de caz, ea rămâne responsabilă față de ASECNA în ceea ce privește executarea corectă și completă a obligațiilor care îi revin în temeiul prezentului acord.

Articolul 5

Relațiile cu părți terțe

Uniunea Europeană facilitează și susține orice inițiativă de colaborare sau de parteneriat între ASECNA și alte entități implicate în programele europene de radionavigație prin satelit Galileo și EGNOS, în special Agenția Spațială Europeană, care pot stimula dezvoltarea și furnizarea, de către ASECNA, a serviciilor de radionavigație prin satelit bazate pe aceste două programe.PARTEA II

DISPOZIȚII REFERITOARE LA COOPERARE

Articolul 6

Activități de cooperare

(1) Activitățile de cooperare în temeiul prezentului acord se referă, în principal, la cele care vizează constituirea și exploatarea sistemului SBAS-ASECNA, bazat pe tehnologia sistemului EGNOS. Aceste activități vizează de asemenea utilizarea, în Africa, a sistemului creat în cadrul programului Galileo, spectrul de frecvențe radio, standardele, certificarea și organizațiile internaționale, securitatea, cercetarea și dezvoltarea, resursele umane, comunicarea și vizibilitatea, schimburile de personal și promovarea pe continentul african a serviciilor de radionavigație prin satelit.

Părțile pot modifica această listă de activități în conformitate cu articolul 33 din prezentul acord.

(2) Prezentul acord nu aduce atingere autonomiei instituționale a Uniunii Europene în ceea ce privește reglementarea programelor europene de radionavigație și nici structurii instituite de Uniunea Europeană pentru implementarea programelor respective. Acordul nu aduce atingere nici măsurilor de reglementare prin care se pun în aplicare angajamentele de neproliferare, controlul exporturilor și controlul transferurilor intangibile de tehnologie. El nu aduce atingere nici măsurilor de securitate națională.

(3) Prezentul acord nu aduce atingere nici autonomiei instituționale a ASECNA.

(4) Sub rezerva respectării normelor proprii, părțile încurajează cât mai mult posibil activitățile de cooperare desfășurate în temeiul prezentului acord.SUBPARTEA I

Articolul 7

Constituirea și exploatarea sistemului SBAS-ASECNA

(1) Uniunea Europeană asistă ASECNA în procesul de constituire și de exploatare a sistemului SBAS-ASECNA. În plus față de dispozițiile specifice prevăzute la articolele 8-16 de mai jos, ea se angajează, în general, să faciliteze constituirea și exploatarea sistemului SBAS-ASECNA, în special punând la dispoziția ASECNA orice informație utilă în mod gratuit, oferind ASECNA consultanță cu privire la gestionarea programului, dar și pe plan tehnic și organizatoric, precum și contribuind la evaluările și la monitorizarea programului SBAS-ASECNA.

(2) În cazul în care se stabilesc interconectări între EGNOS și SBAS-ASECNA, fiecare parte este responsabilă de modificările propriului sistem și suportă costurile de investiții și de exploatare aferente. Fiecare parte comunică celeilalte părți informațiile necesare și cooperează la modificările sistemului aparținând celeilalte părți. Se instituie un proces de asumare a unor angajamente în materie de performanțe și de monitorizare a acestora, care stabilește obligațiile respective.

Articolul 8

Definirea și conceperea sistemului SBAS-ASECNA

Uniunea Europeană asistă ASECNA în procesul de definire și de concepere a sistemului SBAS-ASECNA, în special în ceea ce privește arhitectura sistemului, locurile de amplasare a infrastructurii de la sol și conceptul de operare. Studiile realizate în acest scop vor preciza interconectările dintre sistemele SBAS-ASECNA și EGNOS.

Articolul 9

Dezvoltarea și instalarea stațiilor RIMS

Uniunea Europeană asistă ASECNA în procesul de dezvoltare și de instalare a stațiilor RIMS ale sistemului SBAS-ASECNA, în special în ceea ce privește echipamentele, procedurile de exploatare, calificarea operatorilor și validarea locurilor de amplasare a infrastructurii de la sol, printre altele prin stabilirea unor cerințe de securitate și verificarea acestora.

În scopul de a optimiza performanțele și zonele de servicii ale sistemelor EGNOS și SBAS-ASECNA, părțile coordonează instalarea stațiilor lor RIMS, inclusiv a celor situate în zonele vecine comune ambelor sisteme, astfel încât aceste stații să fie distribuite în mod armonios și să poată funcționa în sinergie pe baza schimbului de date generate de stațiile RIMS în cauză, cu respectarea cerințelor de securitate și de siguranță prevăzute de normele aplicabile fiecăreia dintre părți.

Articolul 10

Dezvoltarea și instalarea centrelor de control

Uniunea Europeană asistă ASECNA în procesul de dezvoltare și de instalare a unor centre de control ale sistemului SBAS-ASECNA, în special în ceea ce privește echipamentele, procedurile de exploatare, calificarea operatorilor și validarea locurilor de amplasare a infrastructurii de la sol, printre altele prin stabilirea unor cerințe de securitate și verificarea acestora

Articolul 11

Dezvoltarea și instalarea stațiilor NLES și a transponderelor

Uniunea Europeană asistă ASECNA în procesul de dezvoltare și de implementare a serviciilor de difuzare de date bazate pe transponderele sistemului SBAS-ASECNA instalate pe sateliți geostaționari și pe stațiile terestre de transmitere a datelor asociate. Ea asistă totodată ASECNA în ceea ce privește procedurile și demersurile necesare pentru a obține coduri PRN care sunt indispensabile pentru exploatarea sistemului SBAS-ASECNA și fără de care această exploatare nu ar fi posibilă.

Articolul 12

Omologarea și certificarea sistemului SBAS-ASECNA

Uniunea Europeană asistă ASECNA, la cererea acesteia, în ceea ce privește:

- certificarea sistemului SBAS-ASECNA;

- omologarea securității sistemului SBAS-ASECNA, inclusiv aprobarea locurilor de amplasare a infrastructurii de la sol;

- certificarea serviciilor furnizate de sistemul SBAS-ASECNA.

Totodată, Uniunea Europeană poate să asiste ASECNA, la cererea acesteia, în elaborarea metodologiei și a proceselor:

- de aprobare, înainte de publicarea în publicația de informare aeronautică, a procedurilor aferente sistemului SBAS-ASECNA referitoare la decolarea, zborul și aterizarea aeronavelor;

- de certificare a echipamentelor instalate la bordul aeronavelor și destinate recepționării și prelucrării semnalelor de radionavigație prin satelit, precum și de aprobare a operatorilor de aeronave și a echipajelor.

Articolul 13

Exploatarea sistemului SBAS-ASECNA

(1) Uniunea Europeană asistă ASECNA în exploatarea sistemului SBAS-ASECNA.

Legat de pregătirea demarării acestei exploatări, ea asistă ASECNA în special în ceea ce privește:

- crearea sistemului de guvernanță pentru furnizarea serviciilor;

- adaptarea la sistemul SBAS-ASECNA a procedurilor operaționale și a documentației de formare aferente sistemului EGNOS;

- implementarea unui sistem integrat de gestionare pentru furnizarea serviciilor, care să acopere în special aspectele legate de calitate, de siguranță, de securitate și de mediu;

- analiza și punerea în aplicare a regimurilor de subcontractare;

- formarea operatorilor;

- declararea serviciilor.

Uniunea Europeană asistă de asemenea ASECNA în procesul de soluționare a problemelor operaționale apărute după declararea serviciilor, în special punându-i la dispoziție proceduri și instrumente de analiză a performanțelor, un suport pentru formare și personal detașat la locurile de operare în perioada de început.

UE oferă de asemenea sprijin ASECNA pentru implementarea îmbunătățirilor rezultate din evoluția sistemului în exploatare.

(2) Părțile își acordă reciproc asistență pentru a încuraja adoptarea, de către utilizatori, a serviciilor furnizate de sistemele EGNOS și SBAS-ASECNA și pentru a stimula dezvoltarea piețelor corespunzătoare.

Articolul 14

Zonele de servicii

Părțile se consultă între ele pentru definirea zonei de servicii SoL ale EGNOS și a zonei de servicii SBAS-ASECNA pentru a evita orice fel de probleme de exploatare, în special în ceea ce privește interoperabilitatea și responsabilitatea. Părțile depun eforturi în acest sens pentru a găsi soluții comune.

În cazul în care zona de servicii SoL ale EGNOS acoperă o parte din zona de responsabilitate a ASECNA sau în cazul în care zona de servicii SBAS-ASECNA acoperă o parte din teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene, se instituie un proces de asumare a unor angajamente în materie de performanțe și de monitorizare a acestora, care stabilește obligațiile respective.

În cazul în care zona de servicii SoL ale EGNOS și zona de servicii SBAS-ASECNA acoperă un teritoriu situat în afara teritoriului statelor membre ale Uniunii Europene și a zonei de responsabilitate a ASECNA - sau se suprapun cu un alt sistem decât EGNOS și SBAS-ASECNA - părțile se informează reciproc și își coordonează demersurile pe lângă autoritățile teritoriului sau teritoriilor în cauză pentru a se asigura că găsesc soluții comune la problemele apărute, în special în materie de interoperabilitate și de responsabilitate.

Articolul 15

Achiziții publice

(1) La cerere, Uniunea Europeană asistă ASECNA în ceea ce privește pregătirea documentației aferente procedurii de ofertare și analizarea ofertelor pentru atribuirea contractelor de achiziții publice legate de constituirea și exploatarea sistemului SBAS-ASECNA.

(2) Fără a aduce atingere articolului XXIII din Acordul privind achizițiile publice încheiat în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului (articolul III din acordul revizuit), organismele publice și societățile din statele membre ale Uniunii Europene au dreptul să participe la procedurile de ofertare legate de constituirea și exploatarea sistemului SBAS-ASECNA, cu excepția cazului în care există un conflict de interese.

(3) Achizițiile legate de constituirea și exploatarea sistemelor EGNOS și SBAS-ASECNA pot face obiectul unor achiziții publice comune ale Uniunii Europene și ale ASECNA în funcție de interesele fiecăreia dintre părți, în special în ceea ce privește stațiile de la sol și transponderele.

Articolul 16

Drepturile de proprietate intelectuală

(1) Fiecare parte pune la dispoziția celeilalte părți, în mod gratuit, toate drepturile de proprietate intelectuală asupra lucrărilor sau a invențiilor pe care le deține și care sunt utile pentru constituirea și exploatarea sistemelor EGNOS și SBAS-ASECNA. Prezentul acord este echivalent cu o licență de utilizare a drepturilor respective.

Dacă una dintre părți creează sau generează noi drepturi de proprietate intelectuală bazate pe drepturile de proprietate intelectuală puse la dispoziția sa de cealaltă parte, aceasta din urmă devine titulara noilor drepturi de proprietate intelectuală create sau generate astfel și acordă gratuit o licență de utilizare a acestor noi drepturi părții care le-a creat sau generat. Cu toate acestea, partea care deține aceste drepturi noi nu poate acorda o licență unei părți terțe decât după ce a primit acordul expres al celeilalte părți.

Condițiile de utilizare a licenței menționate la primul și al doilea paragraf sunt stabilite la alineatele (2) și (3).

(2) Licența de utilizare menționată la alineatul (1) este personală, neexclusivă și netransmisibilă, fără a aduce atingere dispozițiilor de la alineatul (1) al doilea paragraf. Această licență include, după caz, dreptul de a utiliza, de a asigura utilizarea, de a modifica, de a reproduce și de a fabrica, exclusiv în scopul constituirii și al exploatarea sistemelor EGNOS și SBAS-ASECNA.

Niciuna dintre părți nu poate pune la dispoziția unei părți terțe și nici nu poate comercializa în niciun fel drepturile de proprietate intelectuală puse la dispoziția sa de cealaltă parte în temeiul alineatului (1) fără consimțământul explicit al celeilalte părți în cauză, cu excepția cazului în această punere la dispoziția unei părți terțe are loc în cadrul achizițiilor publice sau al contractelor atribuite de una dintre părți pentru constituirea și exploatarea sistemului EGNOS, a sistemului creat în cadrul programului Galileo și a sistemului SBAS-ASECNA.

(3) Fiecare parte ține la zi un registru al drepturilor de proprietate intelectuală pe care le pune la dispoziția celeilalte părți în temeiul alineatului (1). Ea transmite o copie celeilalte părți. Pentru fiecare drept de proprietate intelectuală pus la dispoziție, registrul indică mai exact:

   - obiectul dreptului, de exemplu invenție, program informatic, bază de date etc.;

   - natura dreptului, de exemplu drept de autor, brevet etc.;

   - dreptul de utilizare acordat, de exemplu dreptul de a reproduce, de a adapta, de a fabrica etc.;

   - teritoriul pentru care este pus la dispoziție respectivul drept;

   - durata punerii la dispoziție.

(4) Fiecare parte care acordă celeilalte părți o licență de utilizare în temeiul alineatului (1) o poate revoca în cazul în care constată nerespectarea condițiilor de exercitare care decurg din alineatele (2) și (3).

(5) Părțile acordă și asigură protecția adecvată și efectivă a drepturilor de proprietate intelectuală în domeniile și în sectoarele care au legătură cu constituirea și exploatarea sistemelor EGNOS și SBAS-ASECNA în conformitate cu cele mai înalte standarde internaționale stabilite în Acordul privind aspectele legate de comerț ale drepturilor de proprietate intelectuală (acordul TRIPS) al OMC, inclusiv prevăzând mijloace eficace care să permită asigurarea respectării standardelor respective.SUBPARTEA II

Alte activități

Articolul 17

Galileo

(1) Părțile cooperează pentru promovarea și utilizarea sistemului creat în cadrul programului Galileo pe continentul african, îndeosebi în ceea ce privește dezvoltarea de aplicații și utilizarea de servicii bazate pe acest sistem, și mai ales în ceea ce privește domeniile măsurării timpului, al navigației, al supravegherii și al căutării și salvării, precum și în ceea ce privește evidențierea avantajelor aplicațiilor și serviciilor bazate pe acest sistem.

(2) ASECNA se abține de la orice acțiune sau inițiativă care ar putea aduce atingere intereselor Uniunii Europene în ceea ce privește drepturile de proprietate intelectuală legate de programul Galileo.

Articolul 18

Spectrul de frecvențe radio

(1) Părțile cooperează și își oferă reciproc asistență în ceea ce privește spectrul de frecvențe radio gestionat de Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (denumită în continuare „UIT”), în special pentru protejarea benzilor de frecvență legate de serviciile de radionavigație prin satelit și de comunicații aeronautice.

(2) Părțile fac schimb de informații și își oferă reciproc asistență în ceea ce privește partajarea și atribuirea benzilor de frecvență din partea UIT. Ele încurajează și protejează atribuirea benzilor de frecvență corespunzătoare pentru sistemele EGNOS și SBAS-ASECNA, precum și pentru cel creat în cadrul programului Galileo, în scopul de a asigura accesibilitatea serviciilor oferite de aceste sisteme în Uniunea Europeană și în Africa.

(3) Pentru a proteja spectrul de frecvențe radio alocat radionavigației de perturbări precum interferențele, accidentale sau intenționate, și „mascarea”, părțile depun eforturi pentru a identifica sursele perturbărilor și caută soluții reciproc acceptabile.

(4) Nicio prevedere din prezentul acord nu poate fi interpretată ca o derogare de la dispozițiile aplicabile ale UIT, în special de la cele care reglementează radiocomunicațiile.

Articolul 19

Standarde, certificare și organizații internaționale

(1) Părțile depun eforturi pentru a adopta o abordare comună în materie de standardizare și în privința tuturor chestiunilor legate de sistemele de radionavigație prin satelit tratate de organizațiile și asociațiile internaționale, în special de Organizația Aviației Civile Internaționale, de Asociația „Radio Technical Commission for Aeronautics” (denumită în continuare „RTCA”) și de Organizația Europeană pentru Echipamente de Aviație Civilă (denumită în continuare „EUROCAE”), precum și de asociațiile sau grupările active în domeniul standardizării.

(2) Părțile susțin împreună dezvoltarea standardelor de radionavigație prin satelit în cadrul organizațiilor internaționale, în special a standardelor și a practicilor recomandate ale OACI, precum și a specificațiilor minime de performanță operațională ale RTCA și EUROCAE (minimum operational performance specifications - MOPS). În acest cadru, ele susțin împreună recunoașterea standardelor Galileo, EGNOS și SBAS-ASECNA de către respectivele organizații internaționale și promovează aplicarea lor la scară mondială, punând accentul pe interoperabilitatea cu alte sisteme de radionavigație prin satelit.

Articolul 20

Securitate

Pentru a proteja sistemele europene de radionavigație prin satelit și sistemul SBAS-ASECNA față de amenințări și acțiuni răuvoitoare precum interferențele intenționate și „mascarea”, părțile iau toate măsurile practicabile, în special în ceea ce privește controlul și neproliferarea tehnologiilor, pentru a asigura continuitatea, securitatea și siguranța serviciilor de radionavigație prin satelit și ale infrastructurii și activelor esențiale aferente, fără a aduce atingere articolului 6 alineatul (2).

Articolul 21

Cercetare și dezvoltare

Părțile depun eforturi pentru a desfășura activități comune de cercetare și dezvoltare în domeniul radionavigației prin satelit, în special în vederea dezvoltării și a planificării evoluției tehnologice viitoare a sistemelor de radionavigație prin satelit.

Fiecare parte încurajează participarea celeilalte părți la propriile programe de cercetare și dezvoltare.

Uniunea Europeană facilitează accesul ASECNA la fondurile programelor sale cadru de cercetare și dezvoltare.

Articolul 22

Resurse umane

Pe baza propriei experiențe, Uniunea Europeană oferă ASECNA toate informațiile utile pentru gestionarea capitalului uman necesar pentru punerea în aplicare a programului SBAS-ASECNA.

Uniunea Europeană asistă ASECNA în procesul de creare a locurilor de muncă și de dezvoltare a competențelor necesare pentru constituirea și exploatarea sistemului SBAS-ASECNA.

Uniunea Europeană facilitează orice inițiativă de colaborare și de parteneriat între ASECNA și entitățile implicate în consolidarea capacităților în domeniile legate de programele europene de radionavigație prin satelit. Totodată, ea facilitează accesul ASECNA la fondurile programelor europene de formare.

Pot fi derulate activități comune de formare pentru a răspunde nevoilor aferente constituirii și exploatarea sistemelor EGNOS, SBAS-ASECNA și a celui creat în cadrul programului Galileo, dar și pregătirii evoluției tehnologice a acestora.

Articolul 23

Comunicare și vizibilitate

Părțile depun eforturi să desfășoare activități comune de comunicare și de promovare a programelor proprii de radionavigație prin satelit.

Uniunea Europeană asistă ASECNA în ceea ce privește definirea și implementarea strategiilor de comunicare destinate atât entităților vizate de constituirea și de exploatarea sistemului SBAS-ASECNA, cât și publicului larg.

Articolul 24

Schimburi de personal

Părțile fac schimb de personal în cadrul activităților de cooperare prevăzute în prezentul acord.

 

Articolul 25

Promovarea radionavigației prin satelit pe continentul african

Părțile își oferă reciproc asistență în scopul promovării radionavigației prin satelit pe continentul african și se consultă ori de câte ori este necesar pentru a conveni asupra acțiunilor comune care trebuie puse în aplicare în acest domeniu. Ele susțin în special inițiativele care ar putea încuraja adoptarea radionavigației prin satelit de către utilizatori și dezvoltarea piețelor asociate acestei tehnologii. PARTEA III

DISPOZIȚII FINANCIARE

Articolul 26

Finanțare

(1) ASECNA finanțează constituirea și exploatarea sistemului SBAS-ASECNA din resurse proprii, din ajutoare sau din subvenții, în special din cele menționate la alineatul (3), din împrumuturi contractate de la instituții financiare sau prin orice alt mijloc de finanțare sub rezerva dispozițiilor de la alineatul (2).

(2) Constituirea și exploatarea sistemului SBAS-ASECNA nu pot fi finanțate, în niciun caz, din contribuțiile bugetare prevăzute pentru sistemele europene de radionavigație prin satelit și menționate la capitolul II din Regulamentul (UE) nr. 1285/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2013.

(3) Pentru constituirea și exploatarea sistemului SBAS-ASECNA, Uniunea Europeană facilitează accesul ASECNA la fondurile sale dedicate cooperării și dezvoltării pentru care aceasta este eligibilă, atât pentru programele aflate în curs de derulare, cât și pentru cele viitoare. Programele aflate în curs de derulare sunt programul pan-african prevăzut la articolul 9 din Regulamentul (UE) nr. 233/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2014 de stabilire a unui instrument de finanțare a cooperării pentru dezvoltare în perioada 2014-2020 și în anexa III la același regulament și programele din cadrul Fondului fiduciar UE pentru infrastructura din Africa prevăzut în Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European din 13 iulie 2006, intitulată „Interconectarea Africii: parteneriatul UE-Africa pentru infrastructuri” [COM(2006) 376 final].PARTEA IV

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 27

Răspundere juridică

(1) Întrucât nu este proprietara sistemelor europene de radionavigație prin satelit, ASECNA nu are nicio răspundere care derivă drepturile de proprietate asupra acestor sisteme.

Întrucât nu este proprietara sistemului SBAS-ASECNA, Uniunea Europeană nu are nicio răspundere care derivă din drepturile de proprietate asupra acestui sistem.

(2) Niciuna dintre părți nu poate fi trasă la răspundere pentru daunele care rezultă din utilizarea de către cealaltă parte a tehnologiilor reglementate prin prezentul acord și nici nu poate garanta buna funcționare a acestora.

Articolul 28

Schimbul de informații clasificate

Părțile fac schimb de informații clasificate numai în cazul în care au încheiat un acord în acest sens. Ele depun eforturi pentru a crea un cadru juridic complet și coerent, care să permită încheierea unui astfel de acord.

Articolul 29

Comitetul mixt

(1) Se instituie un comitet mixt, denumit „comitetul GNSS UE/ASECNA”. Acesta este alcătuit din reprezentanți ai părților și este responsabil cu gestionarea și cu aplicarea corespunzătoare a prezentului acord. În acest scop, comitetul ia decizii în cazurile prevăzute în prezentul acord, iar părțile execută respectivele decizii în conformitate cu normele proprii. Deciziile comitetului mixt se iau de comun acord. Totodată, comitetul mixt formulează recomandări în privința aspectelor pentru care nu are nicio putere de decizie.

Comitetul mixt definește condițiile și modalitățile care nu sunt specificate în prezentul acord.

(2) Comitetul mixt își stabilește regulamentul de procedură care cuprinde, printre alte dispoziții, modalitățile de convocare a reuniunilor sale, de desemnare a președintelui, de stabilire a duratei mandatului acestuia din urmă și de efectuarea a contactelor între părți.

(3) Comitetul mixt se reunește ori de câte ori este necesar. Uniunea Europeană sau ASECNA poate solicita convocarea unei reuniuni. Comitetul mixt se întrunește în termen de 15 zile de la formularea unei astfel de solicitări.

(4) Comitetul mixt poate hotărî să constituie orice grup de lucru sau de experți despre care consideră că îl poate asista în îndeplinirea sarcinilor sale.

(5) Comitetul mixt poate hotărî să modifice anexa I.

Articolul 30

Consultări

(1) În scopul aplicării corespunzătoare a prezentului acord, părțile fac schimb de informații în mod regulat și, la cererea oricăreia dintre ele, se reunesc în cadrul comitetului mixt.

(2) Părțile se consultă rapid, la cererea oricăreia dintre ele, asupra oricărei chestiuni referitoare la interpretarea sau la aplicarea prezentului acord.

(3) Părțile se informează în mod regulat și își oferă vizibilitate reciprocă în ceea ce privește gestionarea și evoluția propriilor programe de radionavigație prin satelit. Dacă o parte are în vedere adoptarea unei decizii care ar putea afecta sistemul sau sistemele de radionavigație prin satelit ale celeilalte părți, aceasta din urmă este consultată în prealabil pentru a putea formula un aviz fără caracter obligatoriu. Dacă nu contravine cerințelor de confidențialitate prevăzute de normele aplicabile părților, fiecare parte acceptă participarea, în calitate de observator, a unui reprezentant al celeilalte părți la lucrările propriilor grupuri de lucru, organisme și comitete de gestionare.

Articolul 31

Măsuri de salvgardare

(1) Fiecare parte poate, după consultarea în cadrul comitetului mixt, să adopte măsurile de salvgardare care se impun, inclusiv suspendarea uneia sau mai multor activități de cooperare, în cazul în care consideră că nu se mai asigură între părți un nivel echivalent de control al exporturilor sau de securitate. Atunci când orice întârziere riscă să compromită buna funcționare a sistemelor europene de radionavigație prin satelit sau a sistemului SBAS-ASECNA, se pot adopta măsuri de protecție provizorii fără consultare prealabilă, cu condiția să aibă loc consultări imediat după adoptarea măsurilor menționate.

(2) Sfera și durata măsurilor menționate la alineatul (1) se limitează la ceea ce este necesar pentru a rezolva situația și pentru a asigura un echilibru corect între drepturile și obligațiile care decurg din prezentul acord. Cealaltă parte poate solicita comitetului mixt să inițieze consultări cu privire la proporționalitatea măsurilor respective. În cazul în care nu este posibilă soluționarea respectivului litigiu în termen de șase luni, el poate fi supus de către oricare dintre părți unui arbitraj obligatoriu, în conformitate cu procedura prevăzută în anexa I. Niciun aspect legat de interpretarea dispozițiilor prezentului acord care sunt identice cu dispozițiile corespunzătoare din dreptul Uniunii Europene nu poate fi soluționat în acest cadru.

Articolul 32

Soluționarea litigiilor

Fără a aduce atingere articolului 31, orice litigiu cu privire la interpretarea sau la aplicarea prezentului acord se soluționează prin consultări în cadrul comitetului mixt.

În cazul nesoluționării unui litigiu în termen de trei luni de la data sesizării comitetului mixt, se recurge la procedura de arbitraj prevăzută în anexa I.

Articolul 33

Anexe

Anexele la prezentul acord fac parte integrantă din acesta.

Articolul 34

Revizuire

Prezentul acord poate fi modificat și extins în orice moment printr-un avenant semnat de părți, în conformitate cu procedurile interne ale fiecăreia dintre ele.

Articolul 35

Denunțarea

(1) Uniunea Europeană sau ASECNA pot denunța prezentul acord prin notificarea celeilalte părți. Prezentul acord încetează să producă efecte la șase luni de la data primirii respectivei notificări.

(2) Denunțarea prezentului acord nu aduce atingere nici valabilității, nici duratei eventualelor dispoziții de fond convenite în cadrul aplicării acordului. Ea nu aduce atingere nici drepturilor și obligațiilor specifice stabilite în domeniul proprietății intelectuale în cadrul prezentului acord, iar partea care a acordat celeilalte părți o licență de utilizare își menține, și după denunțarea acordului, dreptul de a revoca respectiva licență dacă constată nerespectarea condițiilor de utilizare a licenței în cauză.

(3) În caz de denunțare a prezentului acord, comitetul mixt înaintează o propunere pentru a permite părților să soluționeze orice problemă nerezolvată, inclusiv consecințele financiare, ținând seama, după caz, de principiul pro rata temporis.

Articolul 36

Intrarea în vigoare

(1) Prezentul acord este aprobat de către părți în conformitate cu propriile proceduri interne. El intră în vigoare în prima zi a primei luni următoare datei semnării de către cea din urmă parte care a îndeplinit această formalitate.

(2) Prezentul acord, redactat în două exemplare în limba franceză, se încheie pe o perioadă nedeterminată.

Pentru Uniunea Europeană

Pentru ASECNA

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 1-24.

(2) JO L 276, 20.10.2010, p. 11-21.ANEXA I

PROCEDURA DE ARBITRAJ

Dacă un litigiu este supus unui arbitraj, se desemnează trei arbitri, cu excepția situației în care părțile decid altfel.

Fiecare parte desemnează un arbitru în termen de treizeci de zile de la constatarea dezacordului în cadrul comitetului mixt.

Cei doi arbitri astfel desemnați numesc de comun acord un supraarbitru care nu este resortisant al niciunuia dintre statele membre ale părților. Dacă nu se pot pune de acord asupra numirii supraarbitrului în termen de două luni de la data desemnării ultimului dintre ei, arbitrii aleg respectivul supraarbitru de pe o listă de șapte persoane întocmită de comitetul mixt. Comitetul mixt întocmește și ține la zi o astfel de listă în conformitate cu regulamentul său de procedură.

Cu excepția cazului în care părțile decid altfel, instanța de arbitraj este cea care stabilește regulamentul de procedură. Instanța de arbitraj adoptă deciziile cu majoritate de voturi.

Top