EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016PC0064

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind încheierea Acordului de parteneriat economic între statele partenere din Comunitatea Africii de Est, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte

COM/2016/064 final - 2016/038 (NLE)

Bruxelles, 11.2.2016

COM(2016) 64 final

2016/0038(NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind încheierea Acordului de parteneriat economic între statele partenere din Comunitatea Africii de Est, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

·Motivele și obiectivele propunerii

Propunerea de decizie a Consiliului anexată constituie instrumentul juridic care permite încheierea Acordului de parteneriat economic (APE) între statele partenere din Comunitatea Africii de Est (CAE), pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte (APE CAE). Statele partenere din CAE sunt Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania și Uganda.

Negocierile au fost încheiate la nivel de negociatori-șefi la 14 octombrie 2014 la Bruxelles. Acordul a fost parafat la 16 octombrie 2014 la Bruxelles.

Kenya beneficiază în prezent de regimul prevăzut în Regulamentul privind accesul pe piață (RAP). Celelalte țări din regiune beneficiază în prezent de inițiativa „Totul în afară de arme” datorită încadrării lor în rândul țărilor cel mai puțin dezvoltate.

Acordul va oferi un regim de acces uniform pentru statele partenere CAE din momentul în care intră în vigoare.

·Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică

Prezenta propunere pune în aplicare Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific (ACP), pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte 1 (denumit în continuare „acordul de parteneriat ACP-UE”), care prevede încheierea unor acorduri de parteneriat economic compatibile cu normele OMC.

·Coerența cu alte politici ale Uniunii

APE CAE este un acord comercial orientat spre dezvoltare. El oferă statelor partenere CAE un acces asimetric pe piață, permițându-le să protejeze sectoarele sensibile de liberalizare, prevede un număr mare de măsuri de salvgardare și o clauză privind protecția industriilor incipiente, conține dispoziții privind regulile de origine pentru a facilita exporturile și elimină utilizarea de subvenții la export în comerțul dintre părți. Aceste dispoziții contribuie la obiectivul coerenței politicilor în favoarea dezvoltării și sunt conforme cu articolul 208 alineatul (2) din TFUE.

2.TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

·Temei juridic

Temeiul juridic al prezentei decizii a Consiliului este Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatele (3) și (4) și articolul 209 alineatul (2), coroborate cu articolul 218 alineatul (6) litera (a). 

·Subsidiaritate (pentru competență neexclusivă)

Conform articolului 3 din TFUE, politica comercială comună este definită ca fiind o competență exclusivă a Uniunii.

·Proporționalitate

Prezenta propunere este necesară pentru a pune în aplicare angajamentele internaționale ale Uniunii stabilite în Acordul de parteneriat ACP-CE.

·Alegerea instrumentului

Prezenta propunere este conformă cu articolul 218 alineatul (6) din TFUE, care prevede adoptarea de către Consiliu a deciziilor privind încheierea acordurilor internaționale. Nu există un alt instrument juridic care ar putea fi folosit în scopul realizării obiectivului exprimat în prezenta propunere.

3.REZULTATELE EVALUĂRILOR EX-POST, ALE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRII IMPACTULUI

·Evaluări ex-post/verificări ale adecvării legislației existente

Nu se aplică.

·Consultarea părților interesate

Nu se aplică.

·Obținerea și utilizarea expertizei

Nu se aplică.

·Evaluarea impactului

Între 2003 și 2007, s-a desfășurat o evaluare a impactului asupra dezvoltării durabile a acordurilor de parteneriat economic dintre UE și ACP. Termenii de referință ai acestui proiect au fost publicați de Comisia Europeană în 2002, în cadrul unei proceduri competitive de ofertare. Ca urmare a acestei proceduri de ofertare, în august 2002, a fost atribuit PwC Franța un contract-cadru cu o durată de cinci ani. Un proiect al raportului final al evaluării impactului asupra dezvoltării durabile a fost prezentat părților interesate din Europa cu ocazia dialogului cu societatea civilă al UE, organizat de Comisia Europeană la 23 martie 2007 la Bruxelles, Belgia.

·Adecvarea reglementărilor și simplificarea

APE CAE nu face obiectul procedurilor REFIT, nu implică niciun cost pentru IMM-urile din Uniune și nu ridică nicio problemă din punctul de vedere al mediului digital.

·Drepturi fundamentale

Propunerea nu are consecințe asupra protecției drepturilor fundamentale în Uniune.

4.IMPLICAȚIILE BUGETARE

Patru din cinci state partenere CAE sunt considerate ca țări mai puțin dezvoltate și beneficiază de inițiativa „Totul în afară de arme”, prin care li se oferă acces pe piața UE fără taxe vamale și fără contingente. Kenya beneficiază de Regulamentul privind accesul pe piață care oferă, de asemenea, acces pe piața UE fără taxe vamale și fără contingente. Prin urmare, nu vor exista implicații bugetare, dat fiind faptul că acordul va continua să promoveze accesul lor la piața UE în aceleași condiții.

5.ALTE ELEMENTE

·Planuri de punere în aplicare și măsuri de monitorizare, evaluare și raportare

Dispozițiile instituționale ale APE CAE prevăd crearea unui Consiliu APE responsabil cu supravegherea punerii în aplicare a APE. Consiliul APE este compus din reprezentanți ai părților la nivel ministerial și va fi asistat de un Comitet al înalților funcționari.

Un comitet consultativ va sprijini Comitetul înalților funcționari în vederea promovării dialogului și a cooperării între reprezentanții societății civile, sectorul privat și partenerii economici și sociali. În sfârșit, APE CAE se revizuiește o dată la cinci ani după data intrării sale în vigoare.

·Documente explicative (pentru directive)

Nu se aplică.

·Descriere detaliată a dispozițiilor specifice ale propunerii

APE CAE conține dispoziții privind comerțul cu mărfuri, aspecte vamale și facilitarea comerțului, barierele tehnice în calea comerțului, măsurile sanitare și fitosanitare, agricultura și pescuitul.

În plus, dispozițiile referitoare la cooperarea în vederea punerii în aplicare a componentei de dezvoltare indică domeniile prioritare de acțiune pentru punerea în aplicare a APE CAE, care sunt stabilite în Programul indicativ regional pentru perioada 2014-2020.

APE CAE conține angajamente în materie de integrare regională, care vor sprijini implementarea uniunii vamale a CAE.

APE CAE prevede și continuarea, la nivel regional, a negocierilor privind serviciile, politica în domeniul concurenței, investițiile și dezvoltarea sectorului privat, mediul și dezvoltarea durabilă, drepturile de proprietate intelectuală, precum și transparența în procedurile de achiziții publice.

2016/0038 (NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind încheierea Acordului de parteneriat economic între statele partenere din Comunitatea Africii de Est, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatele (3) și (4) și articolul 209 alineatul (2), coroborate cu articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene 2 ,

având în vedere aprobarea Parlamentului European,

întrucât:

(1)La 12 iunie 2002, Consiliul a autorizat Comisia să deschidă negocieri în vederea încheierii unor acorduri de parteneriat economic cu grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific.

(2)Negocierile au fost încheiate, iar Acordul de parteneriat economic între statele partenere din Comunitatea Africii de Est (Republica Burundi, Republica Kenya, Republica Rwanda, Republica Unită a Tanzaniei și Republica Uganda), pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, (denumit în continuare „acordul”) a fost parafat la 16 octombrie 2014.

(3)În conformitate cu Decizia nr. [..] a Consiliului din [..], 3 acordul a fost semnat la [..] sub rezerva încheierii sale la o dată ulterioară.

(4)Acordul se aplică cu titlu provizoriu de la [..], până la intrarea sa în vigoare.

(5)Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte 4 , prevede încheierea unor acorduri de parteneriat economic compatibile cu normele OMC.

(6)Acordul ar trebui încheiat în numele Uniunii Europene,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Se încheie Acordul de parteneriat economic între statele partenere din Comunitatea Africii de Est, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte.

Textul acordului este atașat la prezenta decizie.

Articolul 2

Președintele Consiliului desemnează persoana împuternicită să efectueze, în numele Uniunii, notificarea prevăzută la articolul 139 din acord, prin care se exprimă consimțământul Uniunii Europene de a-și asuma obligații în temeiul acordului 5 .

Articolul 3

Acordul nu se interpretează în sensul că ar conferi drepturi sau ar impune obligații care pot fi invocate direct în fața instanțelor judecătorești ale Uniunii sau ale statelor membre.

Articolul 4

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Adoptată la Bruxelles,

   Pentru Consiliu

   Președintele

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ PENTRU PROPUNERILE CU IMPLICAȚII BUGETARE STRICT LIMITATE LA VENITURI

1.TITLUL PROPUNERII:

DECIZIE A CONSILIULUI privind încheierea Acordului de parteneriat economic între statele partenere din Comunitatea Africii de Est, pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte

2.LINII BUGETARE

Capitol și articol: capitolul 12, articolul 120

Suma înscrisă în buget pentru exercițiul financiar 2014: 16 185 600 000 EUR

3.IMPLICAȚII FINANCIARE

Propunerea nu are implicații financiare

4.MĂSURI ANTIFRAUDĂ

Pentru a proteja resursele proprii ale Uniunii Europene, acordul conține dispoziții care vizează asigurarea unei aplicări corecte de către țara parteneră a condițiilor stabilite pentru punerea în aplicare a concesiilor comerciale în temeiul punctului 3 („Implicații financiare”), în special la articolul 16 „Dispoziții speciale privind cooperarea administrativă” (așa-numita „clauză OLAF“), precum și în protocolul 1 privind regulile de origine și în protocolul 2 privind asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal. Aceste dispoziții completează legislația vamală a Uniunii Europene aplicabilă tuturor mărfurilor importate (în special Codul Vamal al Uniunii Europene și dispozițiile de punere în aplicare a acestuia), precum și dispozițiile referitoare la responsabilitățile statelor membre privind controlul resurselor proprii [în special Regulamentul (CE) nr. 1150/2000 al Consiliului].

(1)    JO L 317, 15.12.2000, p. 3. Acordul astfel cum a fost modificat prin acordul semnat la Luxemburg la 25 iunie 2005 (JO L 209, 11.8.2005, p. 27) și prin acordul semnat la Ouagadougou la 22 iunie 2010 (JO L 287, 4.11.2010, p. 3).
(2)    JO C […], […], p. […].
(3)    JO L
(4)    JO L 317, 15.12.2000, p. 3. Acordul astfel cum a fost modificat prin acordul semnat la Luxemburg la 25 iunie 2005 (JO L 209, 11.8.2005, p. 27) și prin acordul semnat la Ouagadougou la 22 iunie 2010 (JO L 287, 4.11.2010, p. 3).
(5)    Data intrării în vigoare a acordului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene de Secretariatul General al Consiliului.
Top

Bruxelles, 11.2.2016

COM(2016) 64 final

ANEXĂ

la

Propunerea de decizie a Consiliului

privind încheierea Acordului de parteneriat economic (APE) între statele partenere din Comunitatea Africii de Est (CAE), pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte


APENDICE

ACORD DE PARTENERIAT ECONOMIC

ÎNTRE STATELE PARTENERE DIN COMUNITATEA AFRICII DE EST, PE DE O PARTE, ȘI UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI STATELE SALE MEMBRE,

PE DE ALTĂ PARTE

PĂRȚI LA ACORD

REPUBLICA BURUNDI

REPUBLICA KENYA

REPUBLICA RWANDA

REPUBLICA UNITĂ TANZANIA

REPUBLICA UGANDA

(denumite în continuare „statele partenere CAE”),

pe de o parte, și

REGATUL BELGIEI,

REPUBLICA BULGARIA,

REPUBLICA CEHĂ,

REGATUL DANEMARCEI,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,

REPUBLICA ESTONIA,

IRLANDA,

REPUBLICA ELENĂ,

REGATUL SPANIEI,

REPUBLICA FRANCEZĂ,

REPUBLICA CROAȚIA,

REPUBLICA ITALIANĂ,

REPUBLICA CIPRU,

REPUBLICA LETONIA,

REPUBLICA LITUANIA,

MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,

UNGARIA,

REPUBLICA MALTA,

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICA AUSTRIA,

REPUBLICA POLONĂ,

REPUBLICA PORTUGHEZĂ,

ROMÂNIA,

REPUBLICA SLOVENIA,

REPUBLICA SLOVACĂ,

REPUBLICA FINLANDA,

REGATUL SUEDIEI,

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

ȘI

UNIUNEA EUROPEANĂ

(denumită în continuare „UE”),

pe de altă parte

REAMINTIND angajamentele asumate în cadrul Organizației Internaționale a Comerțului, denumite în continuare „Acordul OMC”;

AVÂND ÎN VEDERE Acordul de instituire a grupului statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific, semnat la Georgetown la 6 iunie 1975;

AVÂND ÎN VEDERE Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, zona Caraibelor și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele membre ale acesteia, pe de altă parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost modificat pentru prima dată la Luxemburg la 25 iunie 2005 și pentru a doua oară la Ouagadougou la 22 iunie 2010, denumit în continuare „Acordul de la Cotonou”;

AVÂND ÎN VEDERE Tratatul de instituire a Comunității Africii de Est (CAE), semnat la Arusha la 30 noiembrie 1999 și protocolul la acesta privind instituirea Uniunii vamale a Comunității Africii de Est;

REAFIRMÂND dorința lor pentru o unitate mai amplă a Africii și pentru realizarea obiectivelor Tratatului de instituire a Comunității Africii de Est;

AVÂND ÎN VEDERE Tratatul privind Uniunea Europeană (TUE) și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE);

CONSIDERÂND că statele partenere CAE și UE și statele sale membre au convenit că procesul de cooperare economică și comerțul au drept obiectiv integrarea progresivă și armonioasă a statelor ACP în economia mondială, acordându-se atenția cuvenită opțiunilor politice, nivelurilor de dezvoltare și priorităților de dezvoltare care le sunt specifice, promovând astfel dezvoltarea lor durabilă și contribuind la eradicarea sărăciei în statele partenere CAE;

REAFIRMÂND, de asemenea, că Acordul de parteneriat economic (APE) va respecta obiectivele și principiile Acordului de la Cotonou și, în special, dispozițiile din partea 3, titlul II ale acestuia privind cooperarea economică și comercială;

REAFIRMÂND că APE va servi drept instrument de dezvoltare și va promova creșterea economică susținută, mărirea capacității de producție și de furnizare a statelor partenere CAE, va încuraja transformarea structurală a economiilor statelor partenere CAE și diversificarea și competitivitatea acestora și va duce la dezvoltarea comerțului, la atragerea investițiilor, a tehnologiei, precum și la crearea de locuri de muncă în statele partenere CAE;

REAFIRMÂND nevoia de a se asigura că se dă o atenție deosebită integrării regionale și acordării unui tratament special și diferențiat tuturor statelor partenere CAE, menținându-se în același timp un tratament special pentru statele partenere CAE cel mai puțin dezvoltate;

RECUNOSCÂND FAPTUL că sunt necesare investiții substanțiale pentru ridicarea standardului de viață în statele partenere CAE;

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

PARTEA I: DISPOZIȚII GENERALE

ARTICOLUL 1

Domeniul de aplicare al acordului

Părțile încheie un Acord de parteneriat economic (APE). Acordul cuprinde următoarele:

(a)Dispoziții generale

(b)Comerț cu mărfuri

(c)Pescuit

(d)Agricultură

(e)Cooperare economică și pentru dezvoltare

(f)Dispoziții instituționale

(g)Evitarea litigiilor și soluționarea acestora

(h)Excepții generale

(i)Dispoziții generale și finale

(j)Anexe și protocoale la cele de mai sus

ARTICOLUL 2

Obiective

1.Obiectivele prezentului acord sunt:

(a)să contribuie la creșterea și la dezvoltarea economică prin instituirea unui parteneriat consolidat și strategic în domeniul comerțului și al dezvoltării, conform cu obiectivele dezvoltării durabile;

(b)să promoveze integrarea regională, cooperarea economică și buna guvernanță în cadrul CAE;

(c)să promoveze integrarea progresivă a CAE în economia mondială, în conformitate cu opțiunile sale politice și prioritățile sale de dezvoltare;

(d)să promoveze transformarea structurală a economiilor CAE, a diversificării și a competitivității lor prin creșterea capacității de producție, de furnizare și de comercializare a acestora;

(e)să îmbunătățească capacitatea statelor CAE în materie de politică comercială și în aspectele legate de comerț;

(f)să stabilească și să pună în aplicare un cadru de reglementare regional eficient, previzibil și transparent pentru comerț și investiții în statele partenere CAE, sprijinind astfel condițiile pentru creșterea investițiilor și a inițiativei în sectorul privat; și

(g)să consolideze relațiile existente între părți pe baza solidarității și a interesului reciproc; În acest scop, în acord cu drepturile și obligațiile prevăzute în cadrul OMC, prezentul acord stimulează relațiile comerciale și economice, sprijină o nouă dinamică a comerțului între părți, prin intermediul unei liberalizări progresive și asimetrice a schimburilor comerciale dintre ele și consolidează, extinde și aprofundează cooperarea în toate domeniile relevante pentru comerț și investiții.

2.În conformitate cu articolele 34 și 35 din Acordul Cotonou, prezentul acord vizează de asemenea:

(a)să instituie un acord în conformitate cu articolul XXIV din Acordul General pentru Tarife și Comerț din 1994 („GATT 1994”);

(b)să faciliteze continuarea comerțului de către statele partenere CAE în condiții nu mai puțin favorabile decât acelea din cadrul Acordului de la Cotonou;

(c)să stabilească cadrul și domeniul de aplicare a eventualelor negocieri privind alte aspecte, inclusiv privind comerțul cu servicii, aspectele legate de comerț identificate în Acordul de la Cotonou și orice alte domenii de interes pentru ambele părți;

ARTICOLUL 3

Clauza de rendez-vous

Părțile se angajează să încheie negocierile în domeniile enumerate mai jos în termen de cinci (5) ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord.

(a)comerțul cu servicii;

(b)aspectele legate de comerț, și anume:

(i)politica în domeniul concurenței;

(ii)investițiile și dezvoltarea sectorului privat;

(iii)comerțul, mediul și dezvoltarea durabilă;

(iv)drepturile de proprietate intelectuală;

(v)transparența în domeniul achizițiilor publice;

(c)orice alte domenii pe care părțile le consideră necesare.

ARTICOLUL 4

Principii

Prezentul acord se bazează pe următoarele principii:

(a)dezvoltarea pe baza acquis-ului Acordului de la Cotonou;

(b)consolidarea integrării regionale în regiunea CAE;

(c)asigurarea asimetriei, în favoarea statelor partenere CAE, cu privire la liberalizarea comerțului și la aplicarea de măsuri legate de comerț, precum și a instrumentelor de protecție comercială;

(d)acordarea posibilității statelor partenere CAE să-și mențină preferințele regionale față de alte țări și regiuni africane fără a fi obligate să le extindă la nivelul UE; și

(e)contribuirea la creșterea capacităților de producție, de furnizare și de comercializare ale statelor partenere CAE.

PARTEA II: COMERȚUL CU MĂRFURI

ARTICOLUL 5

Domeniu de aplicare și obiective

1.Dispozițiile prezentei părți se aplică tuturor mărfurilor originare din UE și din statele partenere CAE.

2.Obiectivele în domeniul comerțului cu mărfuri sunt următoarele:

(a)asigurarea de condiții de acces pe piața UE, în regim total de scutire de taxe vamale și de neaplicare a contingentelor, pentru mărfurile originare din statele partenere CAE într-un mod sigur, pe termen lung și previzibil, în conformitate cu modalitățile stabilite în prezentul acord;

(b)liberalizarea progresivă și treptată a pieței mărfurilor din statele partenere CAE pentru mărfurile originare din UE, în conformitate cu modalitățile stabilite în prezentul acord; și

(c)protejarea și îmbunătățirea condițiilor de acces pe piață pentru a garanta că statele partenere CAE beneficiază din plin de APE.

TITLUL I: UNIUNEA VAMALĂ ȘI LIBERA CIRCULAȚIE A MĂRFURILOR

ARTICOLUL 6

Taxa vamală

1.O taxă vamală include orice taxă sau impunere de orice tip, aplicată importurilor de mărfuri sau în legătură cu acestea, incluzând orice formă de suprataxă sau supraimpunere, dar nu include:

(a)impuneri echivalente cu impozitele interne aplicate atât asupra mărfurilor importate, cât și a celor produse local, în conformitate cu dispozițiile articolului 20;

(b)măsuri antidumping, compensatorii sau de salvgardare aplicate în conformitate cu dispozițiile titlului VI; și

(c)redevențe sau alte impuneri aplicate în conformitate cu dispozițiile articolului 8.

2.Pentru fiecare produs, taxa vamală de bază căreia i se aplică reduceri succesive este cea specificată în calendarele de eliminare a taxelor vamale ale fiecărei părți.

ARTICOLUL 7

Clasificarea mărfurilor

1.Clasificarea mărfurilor comercializate, vizate de prezentul acord, este cea stabilită în nomenclatura tarifară respectivă a fiecărei părți, în conformitate cu Convenția internațională privind Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor („SA”).

2.Părțile își comunică reciproc toate informațiile necesare, în termen de trei luni de la orice modificare tarifară sau orice modificare în SA, privind taxele vamale pe care le aplică și nomenclaturile corespunzătoare produselor enumerate în anexele I și II.

ARTICOLUL 8

Redevențe și alte impuneri

Redevențele și alte impuneri menționate la articolul 6 litera (c) sunt limitate la costul aproximativ al serviciilor oferite și nu reprezintă un mijloc indirect de protecție pentru produsele naționale sau o impozitare cu caracter fiscal percepută pentru importuri. Nu se aplică redevențe și impuneri pentru servicii consulare.

ARTICOLUL 9

Reguli de origine

În sensul prezentei părți, prin termenul „originar” se înțelege orice produs conform cu regulile de origine prevăzute în protocolul 1 la prezentul acord.

ARTICOLUL 10

Taxe vamale aplicate produselor originare din statele partenere CAE

Produsele originare din statele partenere CAE se importă în UE cu scutire de taxe vamale, în condițiile stabilite în anexa I.

ARTICOLUL 11

Taxe vamale asupra produselor originare din UE

Produsele originare din UE se importă în statele partenere CAE în condițiile stabilite în calendarul de eliminare a taxelor vamale din anexa II.

ARTICOLUL 12

Statu-quo

1.Părțile convin să nu majoreze taxele vamale aplicate produselor care fac obiectul liberalizării aflate sub incidența prezentului acord, cu excepția măsurilor adoptate conform articolelor 48, 49 și 50.

2.Pentru a menține perspectiva proceselor de integrare regională africane mai extinse, părțile pot decide în Consiliul APE să modifice nivelul taxelor vamale prevăzute în anexele II (a), II (b) și II (c), care pot fi aplicate unui produs originar din UE la importul în statele partenere CAE. Părțile se asigură că orice modificare de acest fel nu determină o incompatibilitate a prezentului acord cu cerințele articolului XXIV din GATT 1994.

ARTICOLUL 13

Circulația mărfurilor

1.Taxele vamale se percep o singură dată pentru mărfurile originare din una dintre părți pe teritoriul celeilalte părți.

2.Orice taxă plătită la importul într-un stat partener CAE este rambursată în întregime pentru mărfurile care părăsesc statul partener CAE în care au fost importate prima dată având ca destinație un alt stat partener CAE. Taxa vamală se achită în statul partener CAE în care are loc consumul mărfurilor.

3.Părțile convin să coopereze în vederea facilitării circulației mărfurilor și simplificării procedurilor vamale.

ARTICOLUL 14

Taxe și impozite la export

1.Părțile nu instituie asupra mărfurilor exportate către cealaltă parte nicio taxă sau impozit nou care depășesc pe cele instituite asupra unor produse similare destinate comercializării pe piața internă.

2.În pofida dispozițiilor alineatului (1), statele partenere CAE pot institui o taxă sau un impozit temporar la exportul de mărfuri, după notificarea UE, în următoarele condiții:

(a)pentru promovarea dezvoltării industriei interne;

(b)pentru menținerea stabilității monetare, atunci când creșterea prețului mondial al unui produs destinat exportului generează riscul de supraevaluare a valorii monedei sau

(c)pentru a proteja veniturile, siguranța alimentară și mediul.

3.Aceste taxe ar trebui aplicate unui număr restrâns de produse pentru o perioadă limitată și sunt reexaminate de Consiliul APE, după 48 de luni, în vederea revalidării.

4.Orice tratament mai favorabil care constă în sau în legătură cu taxele aplicate de statele partenere CAE exporturilor de orice produse destinate unei mari puteri comerciale trebuie să fie acordate produsului similar destinat teritoriului UE de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

5.În sensul articolelor 14 și 15, prin „mare putere comercială” se înțelege orice țară dezvoltată sau orice țară care deține o cotă mai mare de 1 % din exporturile mondiale de mărfuri în cursul anului precedent intrării în vigoare a acordului de liber schimb menționat la articolul 15 sau orice grup de țări care, acționând individual, colectiv sau în cadrul unui acord de liber schimb, deține o cotă cumulată mai mare de 1,5 % din exporturile mondiale de mărfuri în cursul anului precedent intrării în vigoare a acordului de liber schimb menționat la articolul 15 1 .

ARTICOLUL 15

Un tratament mai favorabil ca urmare a unui acord de liber schimb

1.Cu privire la mărfurile reglementate de prezenta parte, UE acordă statelor partenere CAE orice tratament mai favorabil care s-ar aplica în urma încheierii de către UE a unui acord de liber schimb cu o parte terță ulterior semnării prezentului acord.

2.Cu privire la mărfurile reglementate de prezenta parte, statele partenere CAE acordă UE orice tratament mai favorabil care s-ar aplica în urma faptului că statele partenere CAE devin, ulterior semnării prezentului acord, părți la un acord de liber schimb cu orice mare putere comercială. Părțile se consultă și decid de comun acord, în măsura posibilităților, privind modalitățile optime de punere în aplicare a dispozițiilor prezentului alineat de la caz la caz, cu condiția ca UE să poată demonstra că a primit un tratament mai puțin favorabil decât cel oferit de statele partenere CAE oricăror alte mari puteri comerciale.

3.Dispozițiile prezentei părți nu sunt interpretate astfel încât să oblige părțile să își acorde în mod reciproc orice tratament preferențial aplicabil ca urmare a faptului că, la data semnării prezentului acord, una dintre acestea este parte la un acord de liber schimb încheiat cu o parte terță.

4.Dispozițiile alineatului (2) nu se aplică în cazul acordurilor comerciale încheiate între statele partenere CAE și țările din grupul statelor din Africa, zona Caraibilor și Pacific sau alte țări și regiuni din Africa.

5.În sensul prezentului articol, prin „acord de liber schimb” se înțelege un acord care liberalizează în mod substanțial comerțul și elimină în mod substanțial măsurile discriminatorii și/sau interzice noi măsuri discriminatorii sau măsuri mai discriminatorii între părți la data intrării în vigoare a acordului respectiv sau într-o perioadă rezonabilă de timp.

ARTICOLUL 16

Dispoziții speciale privind cooperarea administrativă

1.Părțile convin asupra importanței cruciale a cooperării administrative pentru punerea în aplicare și controlul tratamentului preferențial acordat în temeiul prezentei părți și își reafirmă angajamentul de a combate neregulile și frauda în domeniul vamal și în domeniile conexe.

2.În cazul în care una dintre părți constată, pe baza unor informații obiective, lipsa cooperării administrative și/sau nereguli sau fraudă, partea în cauză poate suspenda temporar tratamentul preferențial aferent produsului (produselor) în cauză, în conformitate cu prezentul articol.

3.În sensul prezentului articol, prin lipsa cooperării administrative se înțelege, printre altele:

(a)nerespectarea repetată a obligațiilor de a verifica caracterul de produs originar al produsului (produselor) în cauză;

(b)refuzul repetat sau întârzierea nejustificată repetată în a efectua și/sau a comunica rezultatele controlului ulterior al dovezii privind originea;

(c)refuzul repetat sau întârzierea nejustificată repetată în a obține autorizația de a desfășura misiuni de cooperare administrativă pentru a verifica autenticitatea documentelor sau acuratețea informațiilor relevante acordării tratamentului preferențial în cauză.

4.Pot fi constatate nereguli sau cazuri de fraudă, printre altele, atunci când are loc o creștere rapidă, fără o explicație satisfăcătoare, a importurilor de bunuri care depășesc nivelul obișnuit al capacității de producție și de export a celeilalte părți, corelată cu informații obiective privind existența unor nereguli sau cazuri de fraudă.

5.Aplicarea unei suspendări temporare are loc în următoarele condiții:

(a)Partea care a constatat, pe baza unor informații obiective, lipsa cooperării administrative și/sau nereguli sau fraudă notifică fără întârzieri nejustificate Comitetului înalților funcționari constatările sale, furnizând informații obiective, și lansează consultări în cadrul Comitetului înalților funcționari, pe baza tuturor informațiilor relevante și a constatărilor obiective, în vederea găsirii unei soluții acceptabile pentru ambele părți.

(b)Atunci când părțile demarează consultări în cadrul Comitetului înalților funcționari, astfel cum se prevede mai sus, și nu reușesc să ajungă la o soluție acceptabilă în termen de trei (3) luni de la efectuarea notificării, partea în cauză poate suspenda temporar tratamentul preferențial acordat produsului (produselor) în cauză. Suspendările temporare se notifică fără întârzieri nejustificate Consiliului APE.

(c)Suspendările temporare efectuate în temeiul prezentului articol se limitează la ceea ce este necesar pentru a proteja interesele financiare ale părții în cauză. Acestea nu depășesc o perioadă de șase (6) luni, care poate fi reînnoită. Ele fac obiectul unor consultări periodice în cadrul Comitetului înalților funcționari, în special pentru a li se pune capăt de îndată ce condițiile de aplicare nu mai sunt întrunite.

6.Odată cu notificarea Comitetului înalților funcționari efectuată în temeiul alineatului 5 litera (a) din prezentul articol, partea în cauză ar trebui să publice în jurnalul său oficial un aviz adresat importatorilor. În avizul adresat importatorilor ar trebui să se indice că, în cazul produsului respectiv, s-a constatat, pe baza unor informații obiective, lipsa cooperării administrative și/sau nereguli sau fraude.

ARTICOLUL 17

Gestionarea erorilor administrative

În caz de eroare comisă de către autoritățile competente în administrarea adecvată a sistemului preferențial de export și, în special, în aplicarea dispozițiilor protocolului 1 referitoare la definirea noțiunii de „produse originare” și la metodele de cooperare administrativă, atunci când această eroare are consecințe în ceea ce privește taxele la import, partea care suportă aceste consecințe poate să solicite Comitetului înalților funcționari să examineze posibilitatea adoptării tuturor măsurilor care se impun pentru a remedia situația.

ARTICOLUL 18

Determinarea valorii în vamă

1.Articolul VII din GATT 1994 și Acordul privind punerea în aplicare a articolului VII din GATT 1994 reglementează normele de determinare a valorii în vamă aplicate în cadrul schimburilor comerciale dintre părți.

2.Părțile cooperează în vederea adoptării unei abordări comune privind chestiunile legate de determinarea valorii în vamă.

TITLUL II: MĂSURI NETARIFARE

ARTICOLUL 19

Interzicerea restricțiilor cantitative

1.La intrarea în vigoare a prezentului acord, se elimină toate interdicțiile sau restricțiile la importul, exportul sau vânzarea în scop de export dintre cele două părți, altele decât taxele vamale, impozitele, redevențele și alte impuneri menționate la articolul 6, fie că sunt puse în aplicare prin intermediul contingentelor, al licențelor de import sau de export, fie prin alte măsuri. Nu se introduce nicio măsură nouă de acest tip în comerțul dintre părți. Dispozițiile prezentului articol nu aduc atingere dispozițiilor titlului VI din prezenta parte.

2.Dispozițiile alineatului (1) din prezentul articol nu se aplică în următoarele cazuri:

(a)interdicții sau restricții la export, aplicate temporar pentru a preveni sau a reduce penuriile grave de produse alimentare sau de alte produse esențiale părții contractante exportatoare;

(b)interdicții sau restricții la import și la export necesare pentru a aplica standarde sau reglementări în materie de clasificare, sortare sau comercializare a mărfurilor în cadrul comerțului internațional.

ARTICOLUL 20

Tratament național în materie de impozitare și reglementare internă

1.Produsele originare importate din una dintre părți nu sunt supuse, direct sau indirect, unor impozite interne sau altor impuneri interne, superioare celor aplicate direct sau indirect produselor naționale similare ale celeilalte părți. De asemenea, părțile nu aplică alte forme de impozite interne sau alte impuneri interne astfel încât să confere protecție producției proprii.

2.Produselor importate originare din una dintre părți li se aplică un tratament care nu este mai puțin favorabil decât cel aplicat produselor interne similare ale celeilalte părți în ceea ce privește toate actele cu putere de lege, normele administrative, precum și cerințele care afectează vânzarea, oferirea spre vânzare, cumpărarea, transportul, distribuția sau utilizarea lor pe piața internă. Dispozițiile prezentului alineat nu exclud aplicarea unor impuneri diferențiate pentru transportul intern, bazate în exclusivitate pe exploatarea economică a mijloacelor de transport și nu pe originea produsului.

3.Nicio parte nu stabilește sau menține vreo reglementare cantitativă internă referitoare la amestecul, prelucrarea sau utilizarea unor produse în cantități sau proporții specificate, care necesită, direct sau indirect, ca orice cantitate sau proporție specificată din orice produs care face obiectul reglementării să fie furnizată din surse interne. Mai mult, nicio parte nu aplică în alt mod reglementări cantitative interne astfel încât să acorde protecție producției proprii.

4.Dispozițiile prezentului articol nu împiedică plata unor subvenții rezervate exclusiv producătorilor naționali, inclusiv plăți acordate producătorilor naționali provenite din încasările din impozite sau impuneri interne aplicate în conformitate cu dispozițiile prezentului articol și subvenții acordate prin intermediul achizițiilor publice de produse naționale.

5.Dispozițiile prezentului articol nu se aplică actelor cu putere de lege, normelor administrative, procedurilor sau practicilor care reglementează achizițiile publice.

ARTICOLUL 21

Buna guvernanță în domeniul fiscal

Părțile recunosc importanța cooperării cu privire la principiile bunei guvernanțe în domeniul fiscal, prin autoritățile competente, în conformitate cu actele cu putere de lege și normele administrative naționale ale acestora.

TITLUL III: COOPERAREA VAMALĂ ȘI FACILITAREA COMERȚULUI

ARTICOLUL 22

Domeniu de aplicare și obiective

1.Părțile recunosc importanța cooperării vamale și a facilitării comerțului în contextul mediului comercial mondial în evoluție și convin:

(a)să consolideze cooperarea și să garanteze că legislația și procedurile relevante, precum și capacitatea administrativă a administrațiilor competente îndeplinesc obiectivul de promovare a facilitării comerțului.

(b)că statele partenere CAE au nevoie de perioade de tranziție și de consolidarea capacităților pentru a aplica în cele mai bune condiții dispozițiile prezentului titlu.

2.Obiectivele prezentului titlu sunt:

(a)facilitarea schimburilor comerciale între părți;

(b)promovarea armonizării legislației și a procedurilor vamale la nivel regional;

(c)oferirea de sprijin statelor partenere CAE pentru a consolida facilitarea comerțului;

(d)oferirea de sprijin administrațiilor vamale ale statelor partenere CAE pentru a pune în aplicare prezentul acord și alte bune practici internaționale în domeniul vamal;

(e)consolidarea cooperării între autoritățile vamale ale părților și alte agenții de frontieră implicate.

ARTICOLUL 23

Cooperare vamală și asistență administrativă reciprocă

1.Pentru a garanta respectarea dispozițiilor prezentului titlu și a răspunde în mod eficient obiectivelor prevăzute la articolul 22, părțile:

(a)fac schimb de informații privind legislația vamală și procedurile vamale;

(b)elaborează inițiative comune în domenii convenite de comun acord;

(c)cooperează în următoarele domenii:

(i)modernizarea sistemelor și procedurilor vamale, precum și reducerea timpului de vămuire;

(ii)simplificarea și armonizarea procedurilor vamale și a formalităților comerciale, inclusiv a celor referitoare la import, export și tranzit;

(iii)consolidarea sistemelor regionale de tranzit;

(iv)consolidarea transparenței în conformitate cu articolul 24 alineatul (3);

(v)consolidarea capacităților, inclusiv asistență financiară și tehnică pentru statele partenere CAE;

(vi)orice alt domeniu vamal convenit de către părți.

(d)pe cât posibil, adoptă poziții comune în organizațiile internaționale în domeniul vamal și al facilitării comerțului, precum OMC, Organizația Mondială a Vămilor (OMV), Organizația Națiunilor Unite (ONU) și Conferința Organizației Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD).

(e)promovează coordonarea între toate agențiile implicate, atât la nivel intern, cât și peste hotare.

2.În pofida dispozițiilor alineatului (1), părțile își acordă asistență administrativă reciprocă în domeniul vamal, în conformitate cu dispozițiile protocolului 2.

ARTICOLUL 24

Legislația vamală și procedurile vamale

1.Părțile convin asupra faptului că legislațiile și procedurile lor comerciale și vamale se inspiră din instrumentele și standardele internaționale aplicabile în domeniul vamal și comercial, inclusiv elementele de fond ale Convenției de la Kyoto revizuite privind simplificarea și armonizarea procedurilor vamale, elementele de fond din Standardele-cadru privind securitatea și facilitarea comerțului mondial ale OMV, baza de date a OMV și Convenția SA.

2.Părțile convin asupra faptului că legislațiile și procedurile lor comerciale și vamale se întemeiază pe:

(a)necesitatea de a proteja și de a facilita comerțul legitim prin asigurarea respectării și respectarea efectivă a cerințelor prevăzute de legislația vamală;

(b)necesitatea de a evita poveri inutile și discriminatorii asupra operatorilor economici, de a se proteja împotriva fraudei și a corupției și de a oferi sprijin suplimentar operatorilor care dau dovadă de un nivel înalt de respectare a legislației și a procedurilor vamale;

(c)necesitatea de a utiliza un singur document administrativ sau un singur echivalent electronic pentru a întocmi declarațiile vamale în UE și în statele partenere CAE;

(d)utilizarea unor tehnici vamale moderne, inclusiv evaluarea riscului, proceduri simplificate pentru introducerea și acordarea liberului de vamă pentru mărfuri, controalele ulterioare acordării liberului de vamă și auditul;

(e)dezvoltarea progresivă a sistemelor, inclusiv a celor bazate pe tehnologia informațiilor, pentru operațiunile de export, import și tranzit, pentru a facilita schimbul de informații între operatorii economici, administrațiile vamale și alte agenții;

(f)principiul că orice sancțiuni impuse pentru încălcări minore ale reglementărilor vamale sau ale cerințelor procedurale sunt proporționale și, prin aplicarea lor, nu ocazionează întârzieri nejustificate ale procedurilor vamale;

(g)un sistem de hotărâri obligatorii în ceea ce privește aspectele vamale, în special privind clasificarea tarifară și regulile de origine, în conformitate cu normele prevăzute în legislația regională și/sau națională;

(h)necesitatea de a aplica redevențe și impuneri care sunt proporționale cu serviciile prestate în legătură cu o tranzacție specifică și nu sunt calculate pe o bază ad valorem. Nu se aplică redevențe și impuneri pentru servicii consulare aplicabile comerțului cu mărfuri.

(i)eliminarea oricăror cerințe privind recurgerea obligatorie la controale înainte de expediere, în conformitate cu definiția din Acordul OMC privind inspecția înainte de expediere, sau a măsurilor echivalente;

(j)eliminarea tuturor cerințelor privind recurgerea obligatorie la agenți vamali, precum și norme transparente, nediscriminatorii și proporționale în ceea ce privește autorizarea acestora.

3.Pentru a îmbunătăți metodele de lucru și a garanta transparența și eficacitatea operațiunilor vamale, părțile:

(a)iau măsuri suplimentare pentru simplificarea și standardizarea documentației și a formalităților comerciale pentru a permite acordarea liberului de vamă și vămuirea rapidă a mărfurilor;

(b)instituie proceduri eficiente, rapide și nediscriminatorii, care să permită dreptul de a face recurs împotriva acțiunilor, hotărârilor și deciziilor administrative ale autorităților vamale sau ale altor agenții, care afectează importurile, exporturile sau mărfurile aflate în tranzit. Aceste proceduri vor fi ușor accesibile tuturor întreprinderilor;

(c)asigură menținerea integrității, prin aplicarea măsurilor care reflectă principiile prevăzute de convențiile și instrumentele internaționale aplicabile.

ARTICOLUL 25

Facilitarea operațiunilor de tranzit

1.Părțile asigură liberul tranzit al mărfurilor pe teritoriul lor, pe rutele cele mai convenabile. Orice restricție, control sau cerință trebuie să fie nediscriminatorie, proporțională și aplicată în mod uniform.

2.O parte poate solicita ca traficul de tranzit pe teritoriul său să intre la biroul vamal adecvat pe rute desemnate. În cazul în care una dintre părți solicită utilizarea unor astfel de rute, trebuie să facă acest lucru în deplină conformitate cu articolul V alineatul (3) din GATT 1994.

3.Fără a aduce atingere derulării controalelor vamale legitime, o parte acordă mărfurilor în tranzit pe teritoriul său un tratament nu mai puțin favorabil decât cel acordat mărfurilor naționale.

4.Părțile instituie regimuri de transport sub control vamal care permit tranzitul mărfurilor fără obligația de a plăti taxe vamale sau alte impuneri cu efect echivalent, sub rezerva depunerii unor garanții adecvate în conformitate cu legislațiile vamale regionale și/sau naționale.

5.Părțile promovează și pun în aplicare regimuri regionale de tranzit.

6.Părțile promovează coordonarea între toate agențiile în cauză, atât la nivel intern, cât și la nivel transfrontalier.

7.Legislația părților se bazează pe standardele și instrumentele internaționale relevante pentru tranzit.

ARTICOLUL 26

Relațiile cu mediul de afaceri

Părțile convin:

(a)să garanteze că toate informațiile privind legislația, procedurile, redevențele și impunerile sunt accesibile publicului, pe cât posibil prin mijloace electronice sau orice alte mijloace adecvate, și ori de câte ori este posibil să furnizeze clarificările necesare;

(b)să se consulte periodic și în timp util cu reprezentanți comerciali privind propunerile legislative și procedurile referitoare la aspectele vamale și comerciale;

(c)să prezinte legislația și procedurile noi sau modificate într-un mod care să le permită comercianților să fie bine pregătiți pentru a le respecta;

(d)să facă accesibile publicului informațiile relevante de natură administrativă, inclusiv cerințele și procedurile de înregistrare, orarele și procedurile de funcționare ale birourilor vamale situate în porturi și la punctele de trecere a frontierei, precum și punctele de contact pentru cererile de informații;

(e)să favorizeze cooperarea între operatorii economici și administrațiile competente prin utilizarea de proceduri nearbitrare și accesibile publicului, cum ar fi memorandumurile de înțelegere, bazate pe cele promulgate de OMV;

(f)să se asigure că administrațiile lor vamale și cerințele și procedurile vamale conexe continuă să răspundă necesităților mediului de afaceri, sunt conforme cu cele mai bune practici și rămân cât mai puțin restrictive asupra comerțului.

ARTICOLUL 27

Dispoziții tranzitorii

1.Având în vedere necesitatea de a consolida capacitatea statelor partenere CAE în domeniul vamal și al facilitării comerțului și fără a aduce atingere angajamentelor lor în cadrul OMC, părțile convin că statele partenere CAE beneficiază de o perioadă de tranziție de cinci (5) ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord pentru a îndeplini obligațiile prevăzute la articolele 23, 24 și 25.

2.Această perioadă de tranziție poate fi prelungită cu o autorizare din partea Consiliului APE.

ARTICOLUL 28

Armonizarea standardelor vamale la nivel regional

Părțile acceptă și recunosc importanța de a consolida armonizarea standardelor vamale și a măsurilor de facilitare a comerțului la nivel regional, inclusiv inițierea de reforme în domeniul vamal și al facilitării comerțului, acolo unde este necesar.

ARTICOLUL 29

Comitetul special pentru vămi și facilitarea comerțului

1.Părțile instituie un Comitet special pentru vămi și facilitarea comerțului, alcătuit din reprezentanți ai părților, care:

(a)se reunește la o dată și cu o ordine de zi convenite în prealabil de către părți;

(b)este prezidat alternativ de către fiecare parte;

(c)raportează Consiliului APE.

2.Funcțiile Comitetului special pentru vămi și facilitarea comerțului includ următoarele:

(a)monitorizarea punerii în aplicare și a administrării dispozițiilor prezentului titlu și ale protocolului privind regulile de origine;

(b)punerea la dispoziție a unui forum pentru consultări și discuții privind orice aspecte legate de vămi, inclusiv regulile de origine, procedurile vamale generale, evaluarea vamală, clasificarea tarifară, tranzitul și asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal;

(c)consolidarea cooperării privind dezvoltarea, aplicarea și respectarea regulilor de origine și a procedurilor vamale conexe, a procedurilor vamale generale și a asistenței administrative reciproce în domeniul vamal;

(d)consolidarea cooperării privind dezvoltarea capacităților și asistența tehnică;

(e)orice alte aspecte convenite între părți cu privire la prezentul titlu.

TITLUL IV: MĂSURI SANITARE ȘI FITOSANITARE

ARTICOLUL 30

Domeniu de aplicare și definiții

1.Dispozițiile prezentului titlu se aplică măsurilor reglementate de Acordul Organizației Mondiale a Comerțului privind aplicarea măsurilor sanitare și fitosanitare (denumit în continuare „Acordul SPS al OMC”).

2.În sensul prezentului titlu, cu excepția cazului în care se prevede altfel, se aplică definițiile furnizate de Acordul OMC SPS, Comisia Codex Alimentarius, Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor și Convenția internațională pentru protecția plantelor.

ARTICOLUL 31

Obiective

Obiectivele în domeniul măsurilor sanitare și fitosanitare vizează:

(a)să faciliteze schimburile comerciale interregionale și intraregionale ale părților, protejând în același timp sănătatea sau viața oamenilor, animalelor și plantelor în conformitate cu Acordul SPS al OMC;

(b)să abordeze problemele rezultate din măsurile SPS pentru sectoarele și produsele prioritare convenite, acordând atenția cuvenită integrării regionale;

(c)să stabilească proceduri și modalități de facilitare a cooperării în materie de SPS;

(d)să asigure transparența în ceea ce privește măsurile SPS aplicabile comerțului dintre părți și în cadrul părților;

(e)să promoveze armonizarea intraregională a măsurilor cu standardele internaționale, în conformitate cu Acordul SPS al OMC, precum și dezvoltarea de politici adecvate, de cadre legislative, de reglementare și instituționale în statele partenere CAE;

(f)să promoveze participarea efectivă a statelor partenere CAE în Comisia Codex Alimentarius, Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor și Convenția internațională pentru protecția plantelor;

(g)să promoveze consultări și schimburi între instituțiile și laboratoarele statelor partenere CAE și ale UE;

(h)să faciliteze dezvoltarea de capacități pentru stabilirea și punerea în aplicare a standardelor naționale și regionale în conformitate cu cerințele internaționale pentru a facilita integrarea regională;

(i)să stabilească și să consolideze capacitatea statelor partenere CAE de a pune în aplicare și de a monitoriza măsurile SPS în conformitate cu dispozițiile titlului VI din partea V privind cooperarea economică și pentru dezvoltare; și

(j)să promoveze transferul de tehnologie.

ARTICOLUL 32

Drepturi și obligații

1.Părțile își reafirmă drepturile și obligațiile care le revin în temeiul tratatelor internaționale și al acordurilor referitoare la prezentul titlu la care sunt părți.

2.Fiecare parte:

(a)are dreptul suveran de a pune în aplicare măsuri sanitare și fitosanitare, cu condiția ca aceste măsuri să fie compatibile cu dispozițiile Acordului SPS al OMC;

(b)consultă cealaltă parte înainte de introducerea oricărei noi măsuri SPS, prin mecanismele de notificare prevăzute în Acordul SPS al OMC și, dacă este necesar și după caz, prin punctele de contact ale părților;

(c)sprijină cealaltă parte în colectarea de informații necesare pentru a lua decizii în cunoștință de cauză;

(d)promovează legăturile, întreprinderile comune, acțiunile comune de cercetare și dezvoltare între instituțiile și laboratoarele statelor partenere CAE și ale UE.

ARTICOLUL 33

Justificare științifică a măsurilor

Sub rezerva dispozițiilor prezentului titlu, părțile se asigură că introducerea, alterarea sau modificarea oricărei măsuri SPS pe teritoriile lor se bazează pe justificări științifice și respectă dispozițiile Acordului SPS al OMC.

ARTICOLUL 34

Armonizare

1.Părțile depun eforturi pentru a realiza o armonizare a normelor și procedurilor lor respective pentru formularea măsurilor SPS, inclusiv în ceea ce privește inspecția, procedurile de testare și de certificare, în conformitate cu Acordul SPS al OMC.

2.Comitetul înalților funcționari elaborează modalități prin care să asiste și să monitorizeze acest proces de armonizare.

ARTICOLUL 35

Echivalență

Părțile aplică principiile echivalenței în conformitate cu dispozițiile Acordului SPS al OMC. În acest scop, fiecare parte acordă celeilalte părți, la cerere, un acces rezonabil în vederea efectuării inspecției, testării și a altor proceduri relevante.

ARTICOLUL 36

Zonarea și compartimentarea

Părțile recunosc, de la caz la caz, zone desemnate, care sunt indemne de dăunători sau boli sau zone cu o prevalență redusă a dăunătorilor sau bolilor, ca locuri de origine potențiale de produse de origine vegetală și animală, ținând seama de dispozițiile articolului 6 din Acordul SPS al OMC.

ARTICOLUL 37

Notificări, informare și transparență

1.Părțile dau dovadă de transparență în aplicarea măsurilor SPS, în conformitate cu Acordul SPS al OMC.

2.Părțile recunosc importanța unor mecanisme eficiente de consultare, notificare și schimb de informații cu privire la măsurile SPS, în conformitate cu Acordul SPS al OMC.

3.Partea importatoare informează partea exportatoare cu privire la orice modificări ale cerințelor sale SPS la import care pot afecta schimburile comerciale care fac obiectul prezentului titlu. Părțile se obligă, de asemenea, să instituie mecanisme pentru schimbul de astfel de informații.

ARTICOLUL 38

Evaluarea conformității

În vederea asigurării respectării standardelor SPS, părțile convin asupra procedurilor de evaluare a conformității.

ARTICOLUL 39

Schimbul de informații și transparența condițiilor comerciale

Cooperarea include:

1.schimbul de informații și consultarea cu privire la modificările aduse măsurilor SPS care pot afecta produsele al căror export prezintă un interes pentru oricare dintre părți.

2.schimbul de informații privind alte domenii care prezintă un interes potențial pentru relațiile lor comerciale, inclusiv alerte rapide, opinii științifice și evenimente, pe baza unei cereri specifice.

3.notificarea prealabilă pentru a garanta că statele partenere CAE sunt informate cu privire la noile măsuri SPS care pot afecta exporturile statelor CAE către UE. Acest sistem se bazează pe mecanismele existente în temeiul obligațiilor OMC, în special în temeiul articolului 7 din Acordul SPS al OMC.

4.promovarea transparenței în ceea ce privește eșantionarea, analiza și măsurile adoptate ca urmare a controalelor oficiale privind hrana pentru animale și produsele alimentare provenite din oricare dintre părți.

ARTICOLUL 40

Autoritățile competente

1.Autoritățile SPS respective ale părților sunt autoritățile competente din statele partenere CAE și din UE responsabile pentru punerea în aplicare a măsurilor menționate în prezentul titlu.

2.Autoritățile competente menționate la alineatul (1) au rolurile care le-au fost conferite în conformitate cu Acordul SPS al OMC.

3.Părțile se informează reciproc cu privire la autoritățile lor competente menționate la alineatul (1) și cu privire la orice modificări referitoare la acestea.

TITLUL V: STANDARDELE, REGLEMENTĂRILE TEHNICE ȘI EVALUAREA CONFORMITĂȚII

ARTICOLUL 41

Domeniu de aplicare și definiții

1.Dispozițiile prezentului titlu se aplică pregătirii, adoptării și aplicării reglementărilor tehnice, standardelor și evaluării conformității, astfel cum sunt definite în Acordul OMC privind barierele tehnice în calea comerțului (denumit în continuare „Acordul BTC“).

2.În sensul prezentului titlu, se aplică definițiile utilizate în Acordul BTC.

ARTICOLUL 42

Drepturi și obligații

1.Părțile își reafirmă drepturile și obligațiile care le revin în temeiul Acordului BTC, ținând seama de drepturile și angajamentele asumate în cadrul altor acorduri internaționale la care statele partenere CAE și UE și statele membre ale acesteia sunt părți, inclusiv cele legate de protecția mediului și a biodiversității, în special.

2.Părțile se asigură că reglementările tehnice nu sunt pregătite, adoptate sau aplicate astfel încât să creeze obstacole inutile în calea comerțului între părți sau astfel încât să aibă un astfel de efect, în conformitate cu dispozițiile Acordului BTC.

ARTICOLUL 43

Acorduri de recunoaștere reciprocă

Părțile pot negocia acorduri de recunoaștere reciprocă în sectoarele care prezintă un interes economic comun.

ARTICOLUL 44

Transparență și notificare

1.Părțile își reafirmă obligațiile care le revin în legătură cu notificarea și schimbul de informații referitor la reglementările tehnice, standardele și procedurile de evaluare a conformității prevăzute de Acordul BTC.

2.Părțile convin să facă schimb de informații cu privire la aspectele care pot fi relevante pentru relațiile lor comerciale, inclusiv alerte rapide, opinii științifice și evenimente, prin intermediul punctelor de contact.

3.Părțile pot coopera în instituirea și menținerea de puncte de contact și în ceea ce privește crearea și întreținerea de baze de date comune.

ARTICOLUL 45

Armonizare

Părțile întreprind măsurile necesare pentru a-și armoniza standardele, reglementările tehnice și procedurile de evaluare a conformității.

ARTICOLUL 46

Evaluarea conformității

1.Părțile își reafirmă angajamentele privind evaluarea conformității în conformitate cu Acordul BTC.

2.Ținând seama de gradul de aliniere a reglementărilor tehnice, a standardelor și a infrastructurii de evaluare a conformității, părțile pot lua în considerare posibilitatea negocierii de acorduri privind recunoașterea reciprocă a procedurilor de evaluare a conformității.

ARTICOLUL 47

Organismele de reglementare tehnică

1.Organismele de reglementare din statele partenere CAE sunt autoritățile competente din statele partenere CAE pentru punerea în aplicare a măsurilor menționate în prezentul titlu care au responsabilitatea și competența de a garanta sau supraveghea punerea în aplicare a standardizării, a metrologiei, a acreditării și a evaluării conformității

2.Organismul responsabil în UE pentru punerea în aplicare a prezentului titlu este Comisia Europeană.

3.În conformitate cu prezentul acord, statele partenere CAE notifică UE organismele lor de reglementare tehnică.

TITLUL VI: MĂSURI DE PROTECȚIE COMERCIALĂ

ARTICOLUL 48

Măsuri antidumping și măsuri compensatorii

1.Sub rezerva dispozițiilor prezentului articol, nicio dispoziție a prezentului acord nu împiedică UE sau statele partenere CAE să adopte, la nivel individual sau colectiv, măsurile antidumping sau compensatorii în conformitate cu acordurile corespunzătoare ale OMC. În sensul prezentului articol, originea se determină în conformitate cu regulile de origine nepreferențiale ale părților.

2.Înainte de instituirea măsurilor antidumping sau compensatorii definitive pentru produsele importate de la oricare dintre părți, părțile examinează posibilitatea unor soluții constructive, astfel cum se prevede în acordurile OMC relevante.

3.În cazul în care o măsură antidumping sau compensatorie a fost instituită de una dintre părți, există o instanță unică de control judiciar, inclusiv în etapa căilor de atac.

4.În cazul în care se pot institui măsuri antidumping sau compensatorii la nivel regional și la nivel național, după caz, părțile se asigură că măsurile respective nu sunt aplicate simultan pentru același produs, pe de o parte, de către autoritățile regionale și, pe de altă parte, de către autoritățile naționale.

5.Oricare dintre părți notifică părții exportatoare primirea unei plângeri documentate corespunzător înainte de deschiderea oricărei anchete.

6.Dispozițiile prezentului articol se aplică tuturor anchetelor deschise după intrarea în vigoare a prezentului acord.

7.Normele OMC privind soluționarea litigiilor se aplică în ceea ce privește orice litigiu legat de măsurile antidumping sau compensatorii.

ARTICOLUL 49

Măsuri de salvgardare multilaterale

1.Sub rezerva dispozițiilor prezentului articol, nicio dispoziție a prezentului acord nu împiedică statele partenere CAE și UE să adopte măsuri în conformitate cu articolul XIX din GATT 1994, cu Acordul OMC privind măsurile de salvgardare, cu articolul 5 din Acordul OMC privind agricultura anexat la Acordul de la Marrakech de înființare a Organizației Mondiale a Comerțului (denumit în continuare „Acordul OMC privind agricultura”) . În sensul prezentului articol, originea se determină în conformitate cu regulile de origine nepreferențiale ale părților.

2.În pofida dispozițiilor alineatului (1), ținând cont de obiectivele de dezvoltare generale ale prezentului acord și de dimensiunea redusă a economiilor statelor partenere CAE, UE exclude importurile provenite din orice stat partener CAE de la orice măsuri adoptate în temeiul articolului XIX din GATT 1994, al Acordului OMC privind măsurile de salvgardare și al articolului 5 din Acordul OMC privind agricultura.

3.Dispozițiile alineatului (2) se aplică pentru o perioadă de cinci (5) ani, începând de la data intrării în vigoare a acordului. Cel târziu cu o sută douăzeci (120) de zile înainte de încheierea acestei perioade, Consiliul APE reexaminează aplicarea dispozițiilor respective având în vedere nevoile de dezvoltare ale statelor partenere CAE pentru a stabili dacă aplicarea acestora ar trebui extinsă pentru o perioadă suplimentară.

4.Dispozițiile de la alineatul (1) se aplică sub rezerva Memorandumului de înțelegere al OMC privind regulile și procedurile de soluționare a litigiilor.

ARTICOLUL 50

Măsuri de salvgardare bilaterale

1.În urma examinării soluțiilor alternative, o parte poate aplica măsuri de salvgardare pe o perioadă limitată, care derogă de la dispozițiile articolelor 10 și 11, în condițiile și în conformitate cu procedurile prevăzute la prezentul articol.

2.Măsurile de salvgardare menționate la alineatul (1) se pot adopta atunci când un produs originar din una dintre părți este importat pe teritoriul celeilalte părți în cantități atât de importante și în astfel de condiții încât cauzează sau riscă să cauzeze:

(a)un prejudiciu grav ramurii industriei naționale de produse similare sau direct concurente pe teritoriul părții importatoare; sau

(b)disfuncționalități într-un sector al economiei, în special în cazul în care aceste disfuncționalități cauzează dificultăți sau probleme sociale majore care ar putea genera o gravă deteriorare a situației economice a părții importatoare; sau

(c)disfuncționalități pe piețele de produse agricole similare sau direct concurente 2 sau ale mecanismelor care reglementează acele piețe.

3.Măsurile de salvgardare menționate la prezentul articol nu depășesc ceea ce este necesar pentru a preveni sau a remedia prejudiciul grav sau disfuncționalitățile, astfel cum sunt definite la alineatul (2) și la alineatul (5) litera (b). Măsurile de salvgardare respective ale părții importatoare pot să fie reprezentate doar de una sau mai multe din următoarele:

(a)suspendarea reducerii suplimentare a nivelului taxei de import pentru produsul în cauză, prevăzută de prezentul acord;

(b)creșterea taxei vamale asupra produsului în cauză până la un nivel care nu depășește taxa vamală aplicată altor membri OMC; și

(c)introducerea contingentelor tarifare pentru produsul în cauză.

4.Fără a aduce atingere alineatelor (1) - (3), în cazul în care un produs originar din statele partenere CAE este importat în una sau mai multe regiuni ultraperiferice ale UE în cantități atât de importante și în astfel de condiții încât cauzează sau riscă să cauzeze una dintre situațiile menționate la alineatul (2), UE poate să adopte măsuri de supraveghere sau de salvgardare limitate la regiunea sau regiunile în cauză în conformitate cu procedurile prevăzute la alineatele (6) - (9).

5.(a)Fără a aduce atingere alineatelor (1) - (3), în cazul în care un produs originar din UE este importat în statele partenere CAE în cantități atât de importante și în astfel de condiții încât cauzează sau riscă să cauzeze una dintre situațiile menționate la alineatul (2), statele partenere CAE în cauză pot să adopte măsuri de supraveghere sau de salvgardare limitate la teritoriul lor în conformitate cu procedurile prevăzute la alineatele (6) - (9).

(b)Statele partenere CAE pot să adopte măsuri de salvgardare, în conformitate cu procedurile prevăzute la alineatele (6) - (9), în cazul în care, ca rezultat al reducerii taxelor, un produs originar din UE este importat pe teritoriul acestora în cantități atât de importante și în astfel de condiții încât cauzează sau riscă să cauzeze disfuncționalități unei industrii incipiente producătoare de produse similare sau direct concurente. O astfel de dispoziție este aplicabilă doar pentru o perioadă de zece (10) ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord. Această perioadă poate fi prelungită de către Consiliul APE pentru o perioadă de maximum cinci (5) ani.

6.(a)Măsurile de salvgardare menționate la prezentul articol sunt menținute în vigoare numai în perioada necesară pentru a preveni sau remedia prejudiciul grav sau disfuncționalitățile, astfel cum sunt definite la alineatele (2), (4) și (5).

(b)Măsurile de salvgardare menționate la prezentul articol se aplică pentru o perioadă de maximum doi (2) ani. În cazul în care circumstanțele care au justificat instituirea măsurilor de salvgardare continuă să existe, aceste măsuri pot fi prelungite pentru o perioadă suplimentară de maximum doi (2) ani. În cazul în care statele partenere CAE aplică o măsură de salvgardare, sau în cazul în care UE aplică o măsură de salvgardare limitată la teritoriul uneia sau mai multor regiuni ultraperiferice, astfel de măsuri pot fi instituite totuși pentru o perioadă de maximum patru ani, iar în cazul în care circumstanțele care au justificat instituirea măsurilor de salvgardare continuă să existe, acestea pot fi prelungite pentru o perioadă suplimentară de patru (4) ani.

(c)Măsurile de salvgardare menționate la prezentul articol care depășesc un (1) an conțin dispoziții clare care prevăd eliminarea lor treptată până cel târziu la sfârșitul perioadei stabilite.

(d)Nicio măsură de salvgardare menționată la prezentul articol nu se aplică importului unui produs care a făcut deja obiectul unei astfel de măsuri, timp de cel puțin un (1) an de la data expirării măsurii respective.

7.La punerea în aplicare a alineatelor anterioare, se aplică următoarele dispoziții:

(a)în cazul în care una dintre părți consideră că există una dintre circumstanțele prevăzute la alineatele (2), (4) și/sau (5), aceasta înaintează de îndată problema spre examinare Comitetului înalților funcționari;

(b)Comitetul înalților funcționari poate formula orice recomandare necesară pentru remedierea circumstanțelor apărute. În cazul în care Comitetul înalților funcționari nu formulează nicio recomandare pentru remedierea circumstanțelor sau în cazul în care nu s-a găsit nicio altă soluție satisfăcătoare în termen de treizeci (30) de zile de la înaintarea problemei către Comitetul înalților funcționari, partea importatoare poate adopta măsurile corespunzătoare pentru a remedia circumstanțele, în conformitate cu prezentul articol;

(c)Înainte de adoptarea oricărei măsuri prevăzute la prezentul articol sau în cazurile în care se aplică alineatul (8) din prezentul articol, statele partenere CAE furnizează, în cel mai scurt timp, Comitetului înalților funcționari toate informațiile relevante necesare unei analize în profunzime a situației, în vederea găsirii unei soluții acceptabile pentru părțile în cauză.

(d)La alegerea măsurilor de salvgardare în conformitate cu prezentul articol, se acordă prioritate celor care perturbă cel mai puțin funcționarea prezentului acord.

(e)Orice măsuri de salvgardare adoptate în temeiul prezentului articol se notifică de îndată în scris Comitetului înalților funcționari și fac obiectul unor consultări periodice în cadrul acestuia, în special în vederea stabilirii unui calendar pentru eliminarea acestora, de îndată ce circumstanțele permit acest lucru.

8.Atunci când circumstanțe excepționale impun luarea unor măsuri imediate, partea importatoare în cauză poate adopta cu titlu provizoriu măsurile prevăzute la alineatele (3), (4) sau (5), fără a respecta cerințele de la alineatul (7). Aceste măsuri pot fi luate pentru o perioadă maximă de o sută optzeci (180) de zile în cazul în care măsurile sunt adoptate de UE și de două sute (200) de zile în cazul în care măsurile sunt adoptate de statele partenere CAE sau în cazul în care măsurile luate de UE sunt limitate la teritoriul uneia sau mai multor regiuni ultraperiferice. Durata oricăror astfel de măsuri provizorii se consideră ca fiind o parte a perioadei inițiale și a oricărei prelungiri menționate la alineatul (6). În adoptarea acestor măsuri provizorii, se ține cont de interesul tuturor părților implicate, inclusiv de nivelul lor de dezvoltare. Partea importatoare în cauză informează cealaltă parte în cauză și înaintează de îndată problema spre examinare Comitetului înalților funcționari.

9.Dacă o parte importatoare supune importurile unui produs unei proceduri administrative care are drept scop furnizarea rapidă de informații privind tendința fluxurilor comerciale care pot provoca problemele menționate la prezentul articol, ea informează fără întârziere Comitetul înalților funcționari.

10.Acordul OMC nu se invocă în scopul de a împiedica o parte să adopte măsuri de salvgardare conforme cu prezentul articol.

PARTEA III: PESCUIT

TITLUL I: DISPOZIȚII GENERALE

ARTICOLUL 51

Domeniu de aplicare și principii

1.Cooperarea în materie de comerț și dezvoltare în domeniul pescuitului vizează pescuitul marin, pescuitul în apele interioare și acvacultura.

2.Părțile recunosc că pescuitul reprezintă o resursă economică esențială a statelor partenere CAE, care contribuie semnificativ la economiile statelor partenere CAE și reprezintă un potențial însemnat pentru dezvoltarea economică regională și reducerea sărăciei în viitor. De asemenea, sectorul pescuitului este o sursă importantă de hrană și de valută.

3.Părțile recunosc, de asemenea, că resursele piscicole prezintă un interes semnificativ atât pentru UE, cât și pentru statele partenere CAE și convin să coopereze pentru dezvoltarea și administrarea durabilă a sectorului pescuitului, spre interesul comun, ținând cont de impactul economic, asupra mediului și social.

4.Părțile convin că strategia adecvată de promovare a creșterii economice a sectorului pescuitului și de mărire a contribuției sale la economia statelor partenere CAE, luând în considerare în același timp durabilitatea sa pe termen lung, constă în intensificarea activităților cu valoare adăugată din cadrul acestui sector.

ARTICOLUL 52

Principiile cooperării

1.Principiile cooperării în domeniul pescuitului includ următoarele:

(a)sprijinul pentru dezvoltarea și consolidarea integrării regionale;

(b)menținerea acquis-ului din Acordul de la Cotonou;

(c)acordarea de tratament special și diferențiat;

(d)necesitatea de a ține cont de cele mai importante date științifice disponibile în vederea evaluării și gestionării resurselor;

(e)asigurarea unui sistem funcțional de monitorizare a impactului asupra mediului, economic și social în statele partenere CAE;

(f)asigurarea conformității cu legislația națională în vigoare, cu instrumentele internaționale relevante, inclusiv Convenția Națiunilor Unite privind dreptul mării (UNCLOS), și cu acordurile regionale și subregionale;

(g)asigurarea menținerii și prioritizării nevoilor speciale din domeniul pescuitului artizanal/de subzistență.

2.Aceste principii directoare ar trebui să contribuie la dezvoltarea durabilă și responsabilă a resurselor vii din apele interioare și marine, a acvaculturii și la optimizarea beneficiilor acestui sector pentru generațiile actuale și viitoare, prin creșterea investițiilor, dezvoltarea capacității și îmbunătățirea accesului pe piață.

3.Părțile cooperează pentru a asigura acordarea sprijinului financiar și de altă natură necesare în vederea îmbunătățirii competitivității și a capacității de producție a fabricilor de prelucrare, diversificării industriei pescuitului, dezvoltării și îmbunătățirii instalațiilor portuare în statele partenere CAE.

4.Domeniile specifice de cooperare sunt identificate în cadrul titlului IV al părții V din prezentul acord.

TITLUL II: PESCUIT MARIN

ARTICOLUL 53

Domeniu de aplicare și obiective

1.Dispozițiile prezentului titlu se aplică utilizării, conservării și administrării resurselor piscicole marine în scopul optimizării beneficiilor provenite din pescuit pentru statele partenere CAE, prin investiții, dezvoltarea capacităților și îmbunătățirea accesului pe piață.

2.Obiectivele cooperării sunt următoarele:

(a)promovarea dezvoltării și administrării durabile a sectorului pescuitului;

(b)consolidarea cooperării pentru a se asigura exploatarea și administrarea durabilă a resurselor piscicole, drept bază solidă pentru integrarea regională, având în vedere speciile transzonale și migratoare comune ale statelor partenere CAE de coastă și dat fiind faptul că niciun stat partener CAE nu deține în mod individual capacitatea de a garanta durabilitatea acestei resurse;

(c)asigurarea unei distribuții mai echitabile a beneficiilor derivate din sectorul pescuitului;

(d)asigurarea monitorizării, controlului și supravegherii eficiente (MCS) necesare pentru combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN);

(e)promovarea exploatării, conservării și administrării eficiente a resurselor marine vii din zona economică exclusivă (ZEE) și din apele care se află sub jurisdicția statelor partenere CAE în temeiul instrumentelor internaționale, inclusiv UNCLOS (Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării), pentru beneficiile reciproce sociale și economice ale părților;

(f)promovarea și dezvoltarea comerțului regional și internațional bazat pe cele mai bune practici;

(g)instituirea unui mediu propice, inclusiv infrastructura și crearea capacității, pentru ca statele partenere CAE să facă față cerințelor stricte ale pieței atât pentru pescuitul industrial, cât și la scară redusă;

(h)sprijinirea politicilor naționale și regionale destinate creșterii productivității și competitivității sectorului pescuitului; și

(i)dezvoltarea de legături cu alte sectoare economice.

ARTICOLUL 54

Aspecte legate de administrarea și conservarea resurselor piscicole

1.Se va aplica o abordare prudentă atunci când se stabilesc nivelurile pescuitului durabil, capacitatea de pescuit și alte strategii de administrare, în scopul de a evita sau de a contracara rezultatele nedorite, cum ar fi capacitatea excedentară sau pescuitul excesiv, precum și impactul indezirabil asupra ecosistemelor și pescuitului artizanal.

2.Fiecare stat partener CAE poate lua măsuri adecvate, inclusiv restricții sezonale și legate de uneltele de pescuit pentru a-și proteja apele teritoriale și pentru a asigura durabilitatea pescuitului artizanal și de coastă.

3.Părțile promovează aderarea tuturor statelor partenere CAE în cauză la Comisia Tonului din Oceanul Indian (IOTC), precum și la alte organizații relevante din domeniul pescuitului. Statele partenere CAE în cauză, alături de UE, își coordonează acțiunile pentru garantarea administrării și conservării tuturor speciilor de pești, inclusiv tonul și speciile înrudite, și facilitează cercetarea științifică în domeniu.

4.În cazul în care nu există dovezi științifice suficiente la dispoziția autorităților naționale de management competente pentru a stabili limitele și nivelurile urmărite corespunzătoare unei capturi durabile într-o zonă economică exclusivă (ZEE) din statele partenere CAE, părțile, prin consultare cu autoritatea națională competentă, alături de IOTC și, dacă este cazul, alături de alte organizații regionale din domeniul pescuitului, sprijină realizarea unei astfel de analize științifice.

5.Părțile convin să întreprindă măsuri adecvate atunci când o creștere a activităților are drept rezultat o creștere a nivelurilor de captură peste nivelul durabil urmărit, care a fost stabilit de autoritatea competentă națională.

6.Pentru a conserva și administra stocurile transzonale și stocurile de pești mari migratori, UE și statele partenere CAE din zona de coastă asigură conformitatea navelor care navighează sub pavilionul lor cu măsurile relevante de administrare a pescuitului la nivel național, regional și subregional și cu actele cu putere de lege și normele administrative.

ARTICOLUL 55

Gestionarea navelor și măsuri privind etapa ulterioară capturării

1.Se vor respecta măsurile privind administrarea navelor și etapa ulterioară capturării stabilite de IOTC, precum și de orice alte organizații de pescuit regionale relevante. Statele partenere CAE și UE stabilesc termenii și condițiile minime cu privire la monitorizarea, controlul și supravegherea navelor de pescuit ale UE care desfășoară activități în apele statelor partenere CAE, printre care se numără următoarele:

(a)va fi stabilit un sistem de monitorizare a navelor (Vessel Monitoring System – VMS) pentru toate statele partenere CAE și toate statele partenere CAE vor folosi un VMS compatibil. UE va sprijini stabilirea unui VMS compatibil pentru acele state partenere CAE care nu dispun de acesta.

(b)Pe lângă stabilirea unui sistem obligatoriu și compatibil VMS, toate statele partenere CAE din zona de coastă vor dezvolta alături de UE alte mecanisme de asigurare a monitorizării, controlului și supravegherii eficiente (MCS), iar UE va sprijini statele partenere CAE să instituie un astfel de sistem convenit și le va oferi asistență în punerea în aplicare a acestuia.

(c)UE și statele partenere CAE vor dispune de dreptul de a plasa observatori în apele naționale sau internaționale, iar procedurile privind plasarea observatorilor vor fi stipulate în mod corespunzător. Observatorii urmează a fi plătiți de către guvernele naționale, dar toate cheltuielile ocazionate de prezența la bordul navei urmează a fi suportate de către proprietarul navei. UE suportă costurile aferente instruirii observatorilor.

(d)Sistemele comune de raportare privind pescuitul vor fi dezvoltate și utilizate în întreaga regiune, stabilindu-se niște termeni minimi de raportare.

(e)Toate navele care debarcă sau transbordează capturile într-un stat partener CAE realizează aceste operațiuni în porturi sau în avanporturi. Este interzisă efectuarea transbordării pe mare, cu excepția condițiilor speciale prevăzute de Organizația regională pentru administrarea pescuitului (RFMO). Ambele părți vor coopera la dezvoltarea și modernizarea infrastructurii de debarcare și de transbordare din porturile statelor partenere CAE, inclusiv la capacitatea de dezvoltare a produselor pescărești.

(f)Este obligatorie raportarea capturilor aruncate înapoi în mare. Ar trebui să se acorde prioritate evitării aruncării capturilor înapoi în mare prin recurgerea la metode de pescuit selective conforme cu principiile IOTC și cu cele ale organizațiilor regionale de pescuit relevante. În măsura posibilului, capturile accidentale sunt aduse la țărm.

2.Părțile convin să coopereze la dezvoltarea și punerea în aplicare de programe de instruire naționale/regionale adresate resortisanților CAE în scopul de a facilita participarea lor eficientă la industria pescuitului. În cazul în care UE a negociat un acord bilateral în domeniul pescuitului, se va încuraja încadrarea în muncă a resortisanților CAE. Declarația Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă se aplică de drept marinarilor care activează pe navele UE.

3.Ambele părți întreprind eforturi coordonate pentru îmbunătățirea mijloacelor de prevenire, descurajare și eliminare a pescuitului INN și iau măsuri adecvate în acest sens. Navele de pescuit implicate în pescuitul INN ar trebui să fie confiscate, iar armatorii urmăriți penal de către autoritățile competente. Este necesar să se interzică acestor nave pescuitul în apele statelor partenere CAE în cauză, cu excepția situației în care a fost obținută o autorizație prealabilă atât din partea statului de pavilion, cât și din partea statelor partenere CAE în cauză, precum și, acolo unde este cazul, din partea RFMO competente.

TITLUL III: PESCUITUL ÎN APELE INTERIOARE ȘI DEZVOLTAREA ACVACULTURII

ARTICOLUL 56

Domeniu de aplicare și obiective

1.Dispozițiile prezentului titlu vizează pescuitul în apele interioare, pescuitul de coastă și dezvoltarea acvaculturii în statele partenere CAE în materie de dezvoltare a capacității, de transfer de tehnologie, de standarde SPS, de investiții și finanțarea investițiilor, de protecția mediului, precum și în ceea ce privește cadrul juridic și de reglementare.

2.Obiectivele cooperării în materie de pescuit în apele interioare și de dezvoltare a acvaculturii vor fi de promovare a exploatării durabile a resurselor piscicole din apele interioare, de creștere a producției de acvacultură, de eliminare a constrângerilor legate de furnizare, de îmbunătățire a calității peștelui și a produselor de pește pentru a îndeplini măsurile SPS internaționale, de îmbunătățire a accesului la piața UE, de suprimare a obstacolelor intraregionale din calea comerțului, de atragere a fluxurilor de capital și a investițiilor în acest sector, de consolidare a capacităților, precum și de îmbunătățire a accesului la sprijin financiar pentru investitorii privați pentru pescuitul în apele interioare și dezvoltarea acvaculturii.

PARTEA IV: AGRICULTURĂ

ARTICOLUL 57

Domeniu de aplicare și definiții

1.Dispozițiile prezentei părți se aplică culturilor și efectivelor de animale, inclusiv insectelor utile.

2.În scopul aplicării prezentei părți și a titlului II din partea V se aplică următoarele definiții:

(a)„agricultura“ include culturile, efectivele de animale și insectele utile.

(b)„produsele agricole“ sunt produsele reglementate de anexa I la Acordul OMC privind agricultura.

(c)prin „finanțarea agriculturii“ se înțelege punerea la dispoziție a resurselor financiare în sprijinul activităților legate de agricultură desfășurate de-a lungul întregului lanț valoric, de exemplu factori de producție, servicii agricole, producerea, stocarea, distribuția, transformarea și comercializarea produselor.

(d)prin „factori de producție agricolă“ se înțeleg toate substanțele sau materialele, echipamentele și uneltele utilizate în producția și prelucrarea produselor agricole.

(e)prin „tehnologie pentru agricultura durabilă“ se înțelege o tehnologie concepută ținându-se seama cu precădere de efectele sale asupra mediului, sociale și economice.

(f)„securitatea alimentară și nutrițională“ implică faptul că toți oamenii au permanent acces fizic și economic la alimente sigure, suficiente și nutritive în vederea satisfacerii nevoilor lor pentru o viață sănătoasă și productivă.

(g)„securitatea mijloacelor de subzistență“ se definește ca un acces adecvat și durabil la venituri și resurse pentru a-și satisface nevoile de bază în mod echitabil (inclusiv un acces adecvat la hrană, la apă potabilă, la structuri de sănătate, la oportunități educaționale, la locuințe și la timp pentru a participa la viața comunității și pentru integrare socială).

(h)„catastrofă naturală“ este consecința unor calamități naturale, de exemplu secetă, cutremure, alunecări de teren, erupții vulcanice, inundații, dăunători și boli.

(i)„micii agricultorii“ sunt producători cu resurse limitate, care dețin terenuri mai mici de două (2) hectare și desfășoară operațiuni a căror scară este prea mică pentru a atrage furnizarea de servicii necesare pentru creșterea semnificativă a productivității și valorificarea oportunităților de pe piață.

(j)„dezvoltarea durabilă“ în contextul acestei părți include gestionarea și protejarea bazei de resurse naturale pentru dezvoltarea economică și socială în așa fel încât să vizeze satisfacerea nevoilor umane pentru generațiile prezente și viitoare.

ARTICOLUL 58

Obiective

1.Părțile convin că obiectivul fundamental al prezentei părți este dezvoltarea unei agriculturi durabile, care include, dar nu se limitează la securitatea alimentară și a mijloacelor de subzistență, dezvoltarea rurală și reducerea sărăciei în statele partenere CAE.

2.Obiectivele prezentei părți sunt următoarele:

(a)să favorizeze cooperarea între părți cu scopul de a crea bunăstare și de a îmbunătăți calitatea vieții celor implicați în activități agricole prin creșterea producției, a productivității și a cotei de piață;

(b)să îmbunătățească securitatea alimentară și nutrițională în statele partenere CAE prin promovarea generării de valoare adăugată, creșterea producției, a calității, a siguranței, a integrării piețelor, a schimburilor comerciale, a disponibilității și a accesibilității;

(c)să contribuie la furnizarea unei activități profesionale remunerate de-a lungul întregului lanț valoric al sectorului agricol modernizat;

(d)să dezvolte agro-industrii moderne și competitive;

(e)să promoveze utilizarea și gestionarea durabilă a resurselor naturale și culturale, prin dezvoltarea de tehnologii ecologice și durabile, care să îmbunătățească productivitatea agricolă;

(f)să contribuie la creșterea competitivității prin promovarea generării de valoare adăugată de-a lungul lanțurilor de aprovizionare pentru a pătrunde pe piețe;

(g)să îmbunătățească veniturile producătorilor prin dezvoltarea comercializării produselor agricole cu valoare adăugată pe piață;

(h)să faciliteze adaptarea sectorului agricol și economia rurală, pentru a face față evoluțiilor economice la nivel mondial;

(i)să mobilizeze și să mărească performanța economică a micilor agricultori prin consolidarea capacităților organizațiilor de agricultori;

(j)să îmbunătățească facilitarea comerțului și a piețelor pentru produsele agricole în scopul de a crește veniturile în monedă străină.

(k)să îmbunătățească infrastructurile în statele partenere CAE pentru îmbunătățirea producției, a productivității, a comercializării și a distribuției de factori de producție agricolă și produse, cu o atenție deosebită pentru depozitare, sortare, manipulare, ambalare și transport.

ARTICOLUL 59

Principii generale

1.Părțile recunosc importanța sectorului agricol în economiile statelor partenere CAE, ca sursă principală de venituri pentru majoritatea populației statelor partenere CAE, ca factor principal pentru a asigura securitatea alimentară și nutrițională, ca sector potențial pentru o creștere economică ridicată și valoare adăugată și ca sursă de venituri din exporturi.

2.Având în vedere rolul multifuncțional pe care îl joacă agricultura în economia statelor partenere CAE, părțile convin să recurgă la o abordare cuprinzătoare a agriculturii, ca premisă de bază pentru dezvoltarea durabilă.

3.Părțile convin să coopereze în materie de promovare a creșterii durabile a sectorului agricol, ținând seama de multiplele sale fațete și de diversitatea caracteristicilor economice, sociale, de mediu, precum și de strategiile de dezvoltare ale statelor partenere CAE.

4.Părțile recunosc că o integrare mai profundă a sectorului agricol în toate statele partenere CAE va contribui la extinderea piețelor interregionale și va oferi posibilități mai mari pentru investiții și dezvoltarea sectorului privat.

5.Părțile recunosc importanța de a sprijini promovarea producției agricole, generarea de valoare adăugată, inițiativele de dezvoltare a comerțului agricol și a piețelor agricole prin instrumente adecvate și furnizarea unui cadru de reglementare adecvat pentru a răspunde la evoluțiile condițiilor de pe piață. În acest sens, părțile se angajează să lucreze împreună pentru a atrage investițiile necesare în statele partenere CAE.

6.Părțile convin că prioritățile agricole luate în considerare în această parte trebuie să fie în mod clar corelate cu cadrul global regional al politicilor în materie de securitate alimentară și nutrițională și de reducere a sărăciei pentru a asigura coerență și orientare agendei de dezvoltare regională.

ARTICOLUL 60

Dialog cuprinzător

1.Părțile stabilesc un dialog cuprinzător CAE-UE privind agricultura și politica de dezvoltare rurală (denumit în continuare „Dialogul privind agricultura”) pe marginea tuturor aspectelor prevăzute în prezenta parte. Dialogul privind agricultura monitorizează progresele realizate în punerea în aplicare a prezentei părți și oferă o platformă pentru schimburi și cooperare în domeniul politicilor agricole naționale respective ale părților și, în special, în ceea ce privește rolul agriculturii în statele partenere CAE în creșterea veniturilor agricole, securitatea alimentară, utilizarea durabilă a resurselor, dezvoltarea rurală și creșterea economică.

2.Dialogul privind agricultura va avea loc în cadrul Comitetului înalților funcționari instituit în temeiul articolul 106.

3.Părțile stabilesc de comun acord procedurile de lucru și modalitățile Dialogului privind agricultura.

ARTICOLUL 61

Integrare regională

Părțile recunosc că integrarea sectorului agricol în toate statele partenere CAE, prin eliminarea progresivă a barierelor și furnizarea unui cadru instituțional și de reglementare corespunzător, armonizarea și convergența politicilor, va contribui la aprofundarea procesului de integrare regională și deci la extinderea piețelor regionale, oferind posibilități mai mari pentru investiții și dezvoltarea sectorului privat.

ARTICOLUL 62

Politici de susținere

Părțile recunosc importanța adoptării și punerii în aplicare de politici și reforme instituționale pentru a permite și a facilita îndeplinirea obiectivelor prezentei părți.

ARTICOLUL 63

Dezvoltarea durabilă a agriculturii

Părțile cooperează în vederea dezvoltării durabile a agriculturii, acordând o atenție deosebită sprijinirii populației rurale vulnerabile din statele partenere CAE, în contextul evoluției, la scară mondială, a modelelor de producție și a structurii comerțului, precum și a preferințelor și gusturilor consumatorilor.

ARTICOLUL 64

Securitatea alimentară și nutrițională

1.Părțile convin că dispozițiile prezentului acord permit statelor partenere CAE să pună în aplicare măsuri eficiente de realizare a obiectivului privind securitatea alimentară și nutrițională și dezvoltarea agricolă durabilă și să dezvolte piețele agricole comerciale din regiune pentru a asigura securitatea alimentară și nutrițională.

2.Părțile se asigură că acțiunile întreprinse în conformitate cu prezenta parte vizează consolidarea securității alimentare și nutriționale și evitarea adoptării unor măsuri care ar putea pune în pericol realizarea obiectivului privind securitatea alimentară și nutrițională la nivel de gospodării, precum și la nivel național și regional.

ARTICOLUL 65

Gestionarea lanțului valoric

Părțile convin să elaboreze o strategie regională pentru consolidarea capacităților de aprovizionare în agricultură, identificarea subsectoarelor agricole cu valoare ridicată pentru care regiunea are un avantaj competitiv și valorificarea investițiilor care pot facilita trecerea de la avantaje comparative la avantaje competitive.

ARTICOLUL 66

Sistemele de alertă timpurie

Părțile recunosc necesitatea de a institui, îmbunătăți și dezvolta sistemele de informații privind securitatea alimentară, inclusiv sistemele naționale de alertă timpurie, precum și sistemele de supraveghere și de evaluare a vulnerabilității, și de a pune în aplicare măsuri de consolidare a capacităților în legătură cu mecanismele existente internaționale și regionale și prin intermediul acestora.

ARTICOLUL 67

Tehnologie

Părțile recunosc importanța tehnologiilor agricole moderne și durabile și convin să dezvolte și să promoveze utilizarea de tehnologii agricole moderne, de exemplu:

(a)tehnologiile de irigații și de fertigare durabile;

(b)culturile de țesuturi și micropropagarea;

(c)îmbunătățirea semințelor;

(d)inseminarea artificială;

(e)gestionarea integrată a dăunătorilor;

(f)ambalarea produselor;

(g)prelucrarea după recoltare;

(h)laboratoarele acreditate;

(i)biotehnologiile;

(j)evaluarea și gestionarea riscurilor.

ARTICOLUL 68

Măsuri de politică internă

1.Fiecare parte asigură transparența în domeniul ajutoarelor agricole legate de comerțul cu produse agricole. În acest scop, în cadrul Dialogului privind agricultura, UE raportează periodic statelor partenere CAE cu privire la temeiul juridic, forma și valoarea sprijinului respectiv. Aceste informații se consideră ca fiind transmise dacă sunt puse la dispoziție de către părți sau în numele acestora pe un site internet accesibil publicului.

2UE nu acordă subvenții la export pentru toate produsele agricole destinate statelor partenere CAE începând de la data intrării în vigoare a prezentului acord. Această interdicție este reexaminată de Consiliul APE după 48 de luni.

3.În plus, Comitetul înalților funcționari examinează chestiunile care pot apărea în legătură cu accesul produselor agricole ale părților la piețele lor respective. Comitetul poate adresa recomandări Consiliului APE în conformitate cu articolul 107.

ARTICOLUL 69

Producția și comercializarea de produse agricole de bază

1.Părțile recunosc provocările cu care se confruntă statele partenere CAE, ca urmare a dependenței lor de exportul de produse agricole de bază, care sunt supuse unei nivel ridicat de volatilitate a prețurilor și unei deteriorări a condițiilor schimburilor comerciale, pentru veniturile în monedă străină.

2.Părțile convin:

(a)să consolideze parteneriatul public-privat în investițiile în favoarea producției, prelucrării și comercializării produselor agricole de bază;

(b)să coopereze pentru a-și dezvolta capacitățile de a accesa piețe de nișă și de a facilita respectarea standardelor aplicabile produselor de bază pentru a răspunde cerințelor piețelor.

(c)să sprijine diversificarea producției agricole și a produselor de export în statele partenere CAE.

(d)să îmbunătățească veniturile producătorilor prin dezvoltarea comercializării de produse agricole cu valoare adăugată pe piață.

ARTICOLUL 70

Monitorizare

Părțile convin că Consiliul APE reexaminează și monitorizează punerea în aplicare a obligațiilor care le revin în temeiul prezentului acord. Consiliul APE asigură o supraveghere eficace a respectării obligațiilor prin garantarea transparenței și oferă părților posibilitatea de a evalua contribuția acestor obligații la obiectivul lor pe termen lung de a stabili un sistem de comerț cu produse agricole care să fie echitabil și axat pe piață.

ARTICOLUL 71

Țările importatoare nete de produse alimentare

1.Părțile recunosc importanța abordării preocupărilor statelor partenere CAE care sunt importatoare nete de produse alimentare. Obiectivul prezentului articol este, prin urmare, de a ajuta țările care sunt importatoare nete de produse alimentare să dezvolte programe care vizează să asigure securitatea alimentară.

2.Părțile convin:

(a)să răspundă constrângerilor legate de producția, stocarea și distribuția produselor alimentare în regiunea CAE;

(b)să procure ajutor alimentar în statele partenere CAE și în alte comunități economice regionale africane;

(c)să îmbunătățească coordonarea ajutorului alimentar.

3.Părțile convin să mențină un nivel adecvat de ajutor alimentar, ținând seama de interesele beneficiarilor ajutorului alimentar și să se asigure că măsurile menționate la alineatul (2) nu împiedică, în mod neintenționat, livrarea de ajutor alimentar furnizat pentru a răspunde unor situații de urgență.

4.Părțile se asigură că ajutorul alimentar este furnizat în deplină conformitate cu măsurile care vizează evitarea deplasării comerciale, care includ:

(a)asigurarea faptului că toate operațiunile de ajutor alimentar sunt condiționate de necesități și se realizează exclusiv sub formă de subvenții;

(b)nelegarea acestora în mod direct sau indirect de exporturile comerciale de produse agricole sau de alte mărfuri și servicii.

ARTICOLUL 72

Importanța anumitor sectoare

1.Părțile recunosc că:

(a)furnizarea de acces adecvat la hrană, la apă potabilă curată și sigură, la structuri de sănătate, la oportunități educaționale, la locuințe, posibilitatea de participare la viața comunității și de integrare socială sunt importante pentru securitatea mijloacelor de subzistență ale populației rurale;

(b)dezvoltarea infrastructurii agricole, inclusiv producția, prelucrarea, comercializarea și distribuția joacă un rol crucial în dezvoltarea rurală socio-economică a statelor partenere CAE și integrarea regională;

(c)serviciile de asistență tehnică, precum formarea în domeniul cercetării agricole, a serviciilor de consultanță și de informare publică sunt importante pentru creșterea productivității agricole;

(d)facilitarea finanțării agricole reprezintă o măsură importantă pentru transformarea sectorului agricol din statele partenere CAE. Este nevoie de finanțare pentru dezvoltarea tehnologiilor agricole, a creditului și a asigurărilor agricole, dezvoltarea infrastructurii și a piețelor, precum și pentru formarea agricultorilor; și

(e)dezvoltarea rurală durabilă este importantă pentru îmbunătățirea nivelului de trai al populației rurale din statele partenere CAE.

2.Părțile convin să coopereze în ceea ce privește securitatea mijloacelor de subzistență, infrastructura agricolă, serviciile de asistență tehnică, serviciile de finanțare a agriculturii și dezvoltarea rurală, astfel cum se prevede în titlul II din partea V.

ARTICOLUL 73

Schimb de informații și consultare

1.Părțile convin să facă schimb de experiență și informații privind cele mai bune practici și să se consulte în legătură cu toate aspectele legate de urmărirea obiectivelor prezentei părți.

2.Părțile convin:

(a)să facă schimb de informații privind producția, consumul și schimburile comerciale în sectorul agricol, precum și privind evoluția respectivelor piețe pentru produsele agricole;

(b)să facă schimb de informații privind oportunitățile de investiții și stimulentele disponibile în sectorul agricol, inclusiv la nivelul activităților de mică anvergură;

(c)să facă schimb de informații privind politicile, actele cu putere de lege și normele administrative în domeniul agriculturii între cele două părți;

(d)să discute cu privire la schimbările politice și instituționale necesare pentru susținerea transformărilor sectorului agricol, precum și elaborarea și punerea în aplicare a politicilor regionale în domeniul agriculturii și al dezvoltării rurale în perspectiva integrării regionale;

(e)să facă schimb de informații privind tehnologiile noi și adecvate, precum și privind politicile și măsurile referitoare la calitatea produselor agricole.

ARTICOLUL 74

Indicații geografice

1.Părțile recunosc importanța indicațiilor geografice pentru o agricultură și o dezvoltare rurală durabile.

2.Părțile convin să coopereze pentru identificarea, recunoașterea și înregistrarea produselor care ar putea să beneficieze de protecție ca indicații geografice și să pună în practică orice alte măsuri destinate să asigure protecție pentru produsele identificate.

PARTEA V: COOPERARE ECONOMICĂ ȘI PENTRU DEZVOLTARE

ARTICOLUL 75

Dispoziții generale

1.În conformitate cu articolele 34 și 35 din Acordul de parteneriat ACP-UE, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000, astfel cum a fost revizuit până în prezent, părțile reafirmă că cooperarea pentru dezvoltare este un element central al parteneriatului lor și un factor esențial pentru realizarea obiectivelor prezentului acord.

2.Părțile convin să abordeze nevoile de dezvoltare ale statelor partenere CAE, prin creșterea capacității de producție și de ofertare, stimularea transformării structurale și a competitivității economiilor acestora, diversificarea lor și generarea de valoarea adăugată, pentru a promova dezvoltarea durabilă și pentru a sprijini procesul de integrare regională.

3.Părțile se angajează să coopereze pentru a facilita punerea în aplicare a prezentului acord și a sprijini integrarea regională și strategiile de dezvoltare. Părțile convin că acțiunile de cooperare se bazează pe componenta de cooperare economică și pentru dezvoltare și pe matricea de dezvoltare a APE, pe lângă strategiile pentru dezvoltare regionale și naționale ale statelor partenere CAE. Matricea și criteriile, indicatorii și obiectivele de referință corespunzătoare care reflectă nevoile identificate de către statele partenere CAE în momentul semnării sunt atașate ca anexa III (a) și anexa III (b). Acestea trebuie să fie revizuite o dată la cinci (5) ani. Cooperarea ia forma unui sprijin financiar și nefinanciar destinat statelor partenere CAE.

4.În această privință, finanțarea aferentă cooperării pentru dezvoltare între statele partenere CAE și UE pentru punerea în aplicare a prezentului acord se efectuează în cadrul normelor și procedurilor relevante prevăzute de Acordul de la Cotonou, în special procedurile de programare ale Fondului European de Dezvoltare și în cadrul instrumentelor relevante succesive finanțate de bugetul general al UE. În acest context, ținând cont de noile provocări care derivă din integrarea regională consolidată și din concurența sporită pe piețele mondiale, părțile convin că sprijinirea punerii în aplicare a prezentului acord trebuie să constituie una dintre priorități. Părțile convin că instrumentele financiare prevăzute în Acordul de la Cotonou se mobilizează astfel încât să maximizeze avantajele preconizate de prezentul acord.

5.În sensul punerii în aplicare a prezentului acord, părțile se angajează să mobilizeze resurse în comun și individual cu ajutorul orientărilor oferite de dispozițiile specifice din titlul X privind mobilizarea resurselor.

6.În conformitate cu Declarația de la Paris privind eficacitatea ajutorului adoptată în 2005, părțile convin să utilizeze și să sprijine corespunzător mecanismele de sprijin, fondurile sau facilitățile deținute la nivel național sau regional în vederea direcționării și coordonării resurselor pentru implementarea prezentului acord.

ARTICOLUL 76

Obiective

Cooperarea economică și pentru dezvoltare are drept scop:

(a)consolidarea competitivității economiilor statelor partenere CAE;

(b)creșterea capacității de ofertare și înlesnirea punerii în aplicare în bune condiții a prezentului acord;

(c)transformarea structurală a economiilor statelor partenere CAE, prin crearea unei baze economice puternice, competitive și diversificate prin creșterea producției, distribuției, transportului și comerțului;

(d)dezvoltarea capacității comerciale, precum și a capacității de a atrage investiții;

(e)consolidarea politicilor și reglementărilor comerciale și de investiții;

(f)aprofundarea integrării regionale.

ARTICOLUL 77

Domenii de cooperare

Cooperarea economică și pentru dezvoltare include următoarele domenii:

(a)infrastructură;

(b)agricultură și creșterea animalelor;

(c)dezvoltarea sectorului privat;

(d)pescuit;

(e)apă și mediu;

(f)aspecte legate de accesul pe piață:

(i)SPS;

(ii)BTC;

(iii)regimul vamal și facilitarea comerțului în statele partenere CAE;

(g)măsuri de ajustare a APE;

(h)mobilizarea resurselor.

TITLUL I: INFRASTRUCTURĂ

ARTICOLUL 78

Domeniu de aplicare și obiective

1.Cooperarea în dezvoltarea infrastructurii fizice include în special sectoarele transportului, energiei, tehnologiei informației și comunicațiilor.

2.Obiectivele în acest domeniu sunt:

(a)creșterea competitivității statelor partenere CAE;

(b)abordarea constrângerilor în materie de ofertă la nivel instituțional, național regional; și

(c)consolidarea dezvoltării de parteneriate public-privat.

ARTICOLUL 79

Transportul

1.Cooperarea în domeniul transportului include transportul rutier, feroviar, aerian și transportul pe apă.

2.Obiectivele în acest domeniu sunt:

(a)îmbunătățirea conectivității la nivel național și regional pentru aprofundarea integrării economice regionale;

(b)dezvoltarea, restructurarea, reabilitarea, perfecționarea și modernizarea sistemelor de transport eficiente și durabile în statele partenere CAE;

(c)îmbunătățirea circulației persoanelor și mărfurilor; și

(d)furnizarea unui acces mai bun la piețe prin îmbunătățirea transportului rutier, aerian, maritim, a transportului pe căi navigabile interioare și a transportului feroviar. 

3.Sub rezerva dispozițiilor articolului 75, părțile convin să coopereze în următoarele domenii:

(a)gestionarea sistemelor de transport;

(b)îmbunătățirea, dezvoltarea și modernizarea infrastructurii la toate nivelurile, incluzând dezvoltarea rețelelor de infrastructură intermodale;

(c)consolidarea capacităților instituționale, tehnice și administrative ale statelor partenere CAE în materie de standarde, asigurare a calității, metrologie și servicii de evaluare a conformității;

(d)dezvoltarea tehnologică și transferul de tehnologie, inovarea, schimbul de informații, rețelele și comerțul;

(e)încurajarea parteneriatelor, a legăturilor și a întreprinderilor comune între operatorii economici;

(f)îmbunătățirea securității și fiabilității sectorului transportului, inclusiv prognozele meteorologice, gestionarea mărfurilor periculoase și intervențiile în cazurile de urgență;

(g)dezvoltarea politicilor de transport regional și a cadrelor de reglementare.

ARTICOLUL 80

Energie

1.Cooperarea în sectorul energetic trebuie să includă participarea sectoarelor public și privat la producția, transportul, distribuția de energie și la comerțul transfrontalier cu energie.

2.Obiectivele în acest domeniu sunt:

(a)să dezvolte, să sporească și să extindă capacitatea de producție de energie a regiunii;

(b)să sporească numărul de surse alternative de energie;

(c)să dezvolte, să sporească și să extindă rețelele;

(d)să dezvolte, să sporească și să extindă distribuția și transportul;

(e)să îmbunătățească accesul statelor CAE la surse moderne, eficiente, fiabile, diverse, durabile și regenerabile de energie nepoluantă, la prețuri competitive;

(f)să stimuleze producția, distribuția și capacitatea de gestionare a energiei la nivel național și regional;

(g)să promoveze interconectarea electrică, atât în interiorul, cât și în afara statelor partenere CAE, pentru o valorificare energetică maximă; și

(h)să sprijine crearea unui mediu propice pentru atragerea de investiții în acest sector.

3.Sub rezerva dispozițiilor articolului 75, părțile convin să coopereze în următoarele domenii:

(a)capacitatea de producție, transport și distribuție a surselor de energie existente, în special hidroenergia, petrolul și biomasa;

(b)diversificarea surselor de energie, pentru a include alte potențiale surse de energie care să fie acceptabile din punct de vedere social și ecologic și care să reducă dependența de petrol;

(c)dezvoltarea infrastructurii energetice, inclusiv în zonele rurale;

(d)elaborarea unor reforme adecvate a politicilor și reglementărilor din sectorul energetic, incluzând comercializarea și privatizarea;

(e)promovarea interconectivității regionale și interregionale și a cooperării în producția și distribuția de energie;

(f)consolidarea capacităților în domeniul resurselor umane, îmbunătățirea gestionării, a standardelor în servicii și a structurilor instituționale;

(g)dezvoltarea tehnologică și transferul de tehnologie, cercetarea și dezvoltarea, inovarea, schimbul de informații, dezvoltarea bazelor de date și a rețelelor;

(h)dezvoltarea parteneriatelor, a legăturilor și a întreprinderilor comune.

ARTICOLUL 81

Tehnologiile informației și comunicațiilor (TIC)

1.Cooperarea în sectorul TIC trebuie să includă: dezvoltarea tehnologiilor informației și comunicațiilor, competitivitatea, inovarea, precum și o tranziție armonioasă către societatea informațională.

2.Obiectivele în acest domeniu sunt:

(a)să dezvolte sectorul TIC;

(b)să consolideze contribuția TIC la facilitarea comerțului datorită serviciilor electronice, comerțului electronic, guvernării electronice, e-sănătății, tranzacțiilor securizate și altor sectoare socio-economice.

3.Sub rezerva dispozițiilor articolului 75, părțile convin să coopereze în următoarele domenii:

(a)conectivitatea TIC și eficiența din punctul de vedere al costurilor la nivel național, regional și mondial;

(b)difuzarea de noi tehnologii ale informației și comunicațiilor;

(c)elaborarea cadrelor juridice și de reglementare în domeniul TIC;

(d)dezvoltarea tehnologică și transferul de tehnologie, C&D, inovarea, schimbul de informații, rețelele și comerțul;

(e)consolidarea capacităților în domeniul resurselor umane, îmbunătățirea standardelor în servicii și a structurilor instituționale;

(f)încurajarea parteneriatelor, a legăturilor și a întreprinderilor comune între operatorii economici;

(g)promovarea și sprijinirea dezvoltării piețelor de nișă pentru serviciile bazate pe TIC.

TITLUL II: AGRICULTURĂ

ARTICOLUL 82

Domeniu de aplicare și obiective

1.Cooperarea din cadrul prezentului titlu se aplică culturilor și efectivelor de animale, inclusiv insectelor utile.

2.Părțile convin că obiectivul principal al prezentului titlu este dezvoltarea unei agriculturi durabile, care include, dar nu se limitează la securitatea alimentară și a mijloacelor de subzistență, dezvoltare rurală și reducerea sărăciei în statele partenere CAE.

3.Celelalte obiective ale prezentului titlu sunt stipulate la articolul 58 din partea IV.

ARTICOLUL 83

Domenii de cooperare

1.Părțile recunosc importanța sectorului agricol în economiile statelor partenere CAE și convin să coopereze pentru promovarea transformării sale pentru a-i spori competitivitatea, pentru a asigura securitatea alimentară și nutrițională, dezvoltarea rurală și pentru a facilita adaptarea agriculturii și a economiei rurale pentru a ține seama de efectele punerii în aplicare a prezentului acord, acordând o atenție specială micilor agricultori.

2.Părțile convin să coopereze în următoarele domenii:

(a) Integrarea regională

Îmbunătățirea accesului la piețele regionale și internaționale pentru produse agricole, inclusiv dezvoltarea sistemelor de piață și a strategiilor de dezvoltare a pieței;

(b) Politicile de susținere

(i)elaborarea unor politici agricole naționale și regionale, a unor cadre juridice și de reglementare, consolidarea capacităților necesare și sprijin pentru dezvoltarea instituțională;

(ii)consolidarea capacităților în statele partenere CAE pentru a profita din plin de creșterea oportunităților comerciale și pentru a maximiza beneficiile obținute în urma reformelor comerciale.

(c) Dezvoltarea durabilă a agriculturii

(i)realizarea unor activități comune la nivel regional, inclusiv producția de îngrășăminte, producția de semințe, dezvoltarea creșterii animalelor și controlul bolilor animalelor și ale plantelor;

(ii)promovarea și consolidarea prelucrării, comercializării, distribuirii și transportării și manipulării produselor agricole;

(iii)consolidarea capacităților pentru a se conforma standardelor internaționale legate de producția agricolă, ambalare și măsurile SPS.

(d) Infrastructura agricolă

(i)dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a agriculturii, inclusiv în ceea ce privește sistemele de irigații durabile, colectarea, stocarea și gestionarea apei, comercializarea și sortarea;

(ii)dezvoltarea infrastructurii de cercetare și formare, a instalațiilor de depozitare, a arterelor și drumurilor de acces ale comunităților locale;

(iii)dezvoltarea infrastructurii sectorului de prelucrare a produselor agricole;

(iv)instituirea unui centru de agrometeorologie în statele partenere CAE;

(v)dezvoltarea unor infrastructuri moderne ale piețelor pentru extinderea piețelor naționale și regionale.

(e) Securitatea alimentară și nutrițională

(i)consolidarea capacităților comunităților rurale și urbane pentru promovarea îmbunătățirii mijloacelor de subzistență, eradicarea sărăciei și dezvoltarea durabilă;

(ii)diversificarea producției agricole și dezvoltarea produselor care abordează nevoile în materie de securitate alimentară și nutrițională ale statelor partenere CAE;

(iii)conceperea și punerea în aplicare a programelor care duc la creșterea producției și a productivității în sectorul agricol, cu accent special pe micii agricultori;

(iv)dezvoltarea capacităților pentru respectarea normelor naționale și regionale în materie de siguranță alimentară; și

(v)conceperea și punerea în aplicare a programelor de ajustare socială în regiunile afectate de dezastre naturale.

(f) Gestionarea lanțului valoric

(i)promovarea utilizării tehnologiilor agricole durabile și furnizarea factorilor de producție agricolă necesari;

(ii)ameliorarea producției, a productivității și a competitivității sectorului agricol prin promovarea agroindustriilor;

(iii)creșterea valorii adăugate de-a lungul întregului lanț de aprovizionare cu produse agricole pentru a îndeplini cerințele piețelor naționale, regionale și internaționale; și

(iv)promovarea dezvoltării activităților în domeniile prelucrării, comercializării, distribuției și transportului de produse agricole.

(g) Sistemele de alertă timpurie

(i)consolidarea capacităților în ceea ce privește evaluarea și difuzarea de informații privind impactul probabil al unor dezastre iminente cu suficient timp înainte pentru a se lua măsuri urgente și de reacție rapidă;

(ii)dezvoltarea și gestionarea sistemelor informatice naționale și regionale;

(iii)dezvoltarea, consolidarea și stabilirea unei legături între sistemele de alertă timpurie și planurile de urgență și strategiile de gestionare a răspunsului în caz de dezastre la nivel național și regional; și

(iv)sprijinul acordat măsurilor de adaptare la schimbările climatice și de atenuare a efectelor acestora în statele partenere CAE.

(h) Producția și comercializarea de produse agricole de bază

(i)dezvoltarea capacităților pentru a avea acces la piețele de nișă și facilitarea respectării standardelor aplicabile produselor de bază pentru a răspunde cerințelor piețelor respective;

(ii)diversificarea producției agricole și a produselor de export în statele partenere CAE;

(iii)dezvoltarea unor infrastructuri moderne ale pieței pentru extinderea piețelor interne și regionale; și

(iv)elaborarea unor programe de etichetare și de ambalare a produselor care să permită producătorilor din statele partenere CAE să obțină prețuri mai ridicate pentru exporturile de produse de bază.

(i) Dezvoltare rurală

(i)consolidarea capacităților grupurilor de agricultori de-a lungul întregului lanț valoric agricol;

(ii)îmbunătățirea transportului, a comunicațiilor și a infrastructurilor pieței pentru comercializarea factorilor de producție și a produselor agricole;

(iii)înlăturarea barierelor socioculturale, precum diferențele lingvistice, nivelul de educație, prejudecățile bazate pe criterii de gen, situația sănătății în comunități, care influențează natura sistemelor de exploatare agricolă;

(iv)îmbunătățirea accesului agricultorilor la servicii de credite și servicii de gestionare a resurselor naturale și culturale; și

(v)elaborarea unor măsuri politice de sprijinire a disponibilității în timp util a factorilor de producție agricolă adecvați pentru micii agricultori.

(j) Țările importatoare nete de produse alimentare

Abordarea constrângerilor legate de producția, stocarea și distribuirea produselor alimentare în statele partenere CAE.

(k) Securitatea mijloacelor de subzistență

(i)consolidarea capacităților pentru dezvoltarea serviciilor sociale pentru populația din zonele rurale și periurbane.

(ii)îmbunătățirea veniturilor totale ale gospodăriilor din producția agricolă prin diversificare, valoare adăugată, ocuparea forței de muncă în afara exploatațiilor agricole și adoptarea de noi tehnologii agricole durabile printre altele în statele partenere CAE;

(iii)creșterea productivității în sectorul agricol în statele partenere CAE; și

(iv)creșterea gradului de utilizare a tehnologiilor agricole durabile.

(l) Servicii de asistență tehnică

UE se angajează să furnizeze resurse și asistență tehnică adecvate pentru consolidarea capacităților în statele partenere CAE în mod previzibil și durabil în următoarele domenii:

(i)consolidarea inovării și transferul de tehnologie, cunoștințe și C&D;

(ii)dezvoltarea și intensificarea utilizării mecanizării în sectorul agricol din statele partenere CAE;

(iii)amplasarea unor instalații de producție agricolă și de distribuție în statele partenere CAE;

(iv)promovarea și consolidarea investițiilor în cercetarea agricolă, în serviciile de informare publică, în formare și în legătura dintre cercetare, informare publică și agricultori;

(v)crearea și consolidarea centrelor de excelență regionale, inclusiv a unui centru de agrometeorologie, biotehnologie, a unor laboratoare de analiză și de diagnostic pentru culturi, animale și soluri; și

(vi)îmbunătățirea accesului la servicii în producția de plante și animale, inclusiv servicii de creștere a animalelor, servicii veterinare și servicii de protecție a plantelor.

(m) Servicii de finanțare a agriculturii

(i)consolidarea serviciilor financiare rurale pentru micii producători, prelucrători și comercianți;

(ii)dezvoltarea unor mecanisme la nivel regional sau a unui fond pentru agricultură și dezvoltare rurală;

(iii)dezvoltarea unor instituții de microfinanțare și a unor sisteme de asigurare pentru sectorul agricol;

(iv)facilitarea accesului la credite din partea băncilor și a altor instituții financiare pentru prelucrătorii agricoli, comercianți și agricultori; și

(v)sprijinirea instituțiilor financiare ale statelor partenere CAE care deservesc sectorul agricol și facilitează accesul sectorului privat la piețele de capital, pentru a mobiliza capital atât pe termen scurt, cât și pe termen lung.

(n) Indicații geografice

(i)elaborarea de politici și cadre juridice privind indicațiile geografice;

(ii)instituirea unor regulamente privind indicațiile geografice;

(iii)elaborarea unui cod de bune practici pentru a defini produsele în funcție de originea acestora;

(iv)facilitarea coordonării de către organizațiile și instituțiile locale a părților interesate pe plan local privind indicațiile geografice și conformitatea produsului;

(v)consolidarea capacităților în ceea ce privește identificarea, înregistrarea, comercializarea, trasabilitatea și conformitatea produselor cu indicații geografice; și

(vi)dezvoltarea oricărui alt domeniu de cooperare în acest domeniu care ar putea apărea în viitor.

TITLUL III: DEZVOLTAREA SECTORULUI PRIVAT

ARTICOLUL 84

Domeniu de aplicare și obiective

1.Cooperarea privind dezvoltarea sectorului privat include promovarea investițiilor și dezvoltarea întreprinderilor.

2.Obiectivele prezentului titlu sunt:

(a)să creeze un mediu propice pentru promovarea investițiilor și a întreprinderilor private, inclusiv pentru dezvoltarea de noi industrii, investițiile străine directe (ISD) și transferul de tehnologie;

(b)să consolideze capacitatea de aprovizionare, competitivitatea și valoarea adăugată;

(c)să îmbunătățească accesul la finanțarea investițiilor de către instituțiile de finanțare ale UE, cum ar fi Banca Europeană de Investiții;

(d)să consolideze capacitățile și să asigure sprijin instituțional pentru instituțiile de dezvoltare a sectorului privat, cum ar fi agențiile de promovare a investițiilor, organismele de coordonare, camerele de comerț, asociațiile, punctele de contact și instituțiile de facilitare a comerțului;

(e)să elaboreze și/sau să consolideze o politică, un cadru juridic și de reglementare care promovează și protejează investițiile;

(f)să îmbunătățească mecanismele de sprijin și de acordare a asistenței pentru sectorul privat din partea instituțiilor comune ACP-UE, inclusiv a Centrului pentru dezvoltarea agriculturii (CDA), printre altele, pentru promovarea investițiilor în statele partenere CAE; și

(g)să creeze și să consolideze parteneriate, întreprinderi comune, subcontractări, externalizări și legături.

ARTICOLUL 85

Promovarea investițiilor

Părțile convin să promoveze investiții în statele partenere CAE în următoarele domenii:

(a)susținerea reformelor în materie de politici, cadre juridice și de reglementare;

(b)sprijinirea consolidării capacităților instituționale, în special, consolidarea capacităților pentru agențiile de promovare a investițiilor din statele partenere CAE și instituțiile implicate în promovarea și facilitarea investițiilor locale și străine;

(c)sprijinirea instituirii unor structuri administrative adecvate, inclusiv a unor ghișee unice, pentru intrarea și constituirea investițiilor;

(d)sprijinirea creării și menținerii unui mediu de investiții previzibil și sigur;

(e)sprijinirea eforturilor statelor partenere CAE pentru a concepe instrumente generatoare de venituri în scopul de a mobiliza resurse destinate investițiilor;

(f)instituirea și sprijinirea sistemelor de asigurare împotriva riscurilor ca mecanism de atenuare a riscurilor, pentru a spori încrederea investitorilor în statele partenere CAE;

(g)sprijinirea instituirii unor mecanisme de schimb de informații între agențiile de investiții ale statelor partenere CAE și omologii lor din UE;

(h)încurajarea investițiilor sectorului privat din UE în statele partenere CAE;

(i)sprijinirea instituirii unor cadre și instrumente financiare adaptate la nevoile de investiții ale IMM-urilor; și

(j)facilitarea parteneriatelor prin intermediul întreprinderilor comune și al finanțării de capital.

ARTICOLUL 86

Dezvoltarea întreprinderilor

Părțile convin să coopereze pentru dezvoltarea întreprinderilor în statele partenere CAE prin sprijinirea:

(a)promovării dialogului economic, al cooperării și al parteneriatelor în sectorul privat CAE-UE;

(b)eforturilor pentru promovarea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici și mijlocii și integrarea în activitățile comerciale generale;

(c)promovării unei producții și comercializări eficace în întreprinderile din statele partenere CAE;

(d)punerii în aplicare a strategiilor de dezvoltare a sectorului privat din statele partenere CAE;

(e)promovării unui mediu favorabil dezvoltării și creșterii microîntreprinderilor și al întreprinderilor mici și mijlocii;

(f)capacităților organizațiilor din sectorul privat de a respecta standardele internaționale;

(g)protecției inovațiilor împotriva actelor de piraterie; și

(h)a capacităților statelor partenere CAE pentru explorarea, exploatarea și comercializarea resurselor naturale.

TITLUL IV: PESCUIT

ARTICOLUL 87

Domeniul de aplicare al cooperării

Cooperarea în materie de pescuit vizează pescuitul marin, pescuitul în apele interioare și acvacultura.

ARTICOLUL 88

Domenii de cooperare în domeniul pescuitului marin

1.Cooperarea în domeniul pescuitului marin include:

(a)aspecte legate de administrarea și conservarea resurselor piscicole;

(b)gestionarea navelor și măsuri privind etapa ulterioară capturării;

(c)măsuri financiare și comerciale; și

(d)dezvoltarea pescuitului, a produselor pescărești și a acvaculturii marine.

2.UE contribuie la mobilizarea resurselor în vederea punerii în aplicare a domeniilor de cooperare identificate la nivel național și regional, care vor include, de asemenea, sprijin pentru dezvoltarea capacităților regionale.

3.Sub rezerva dispozițiilor părții III din prezentul acord și ale articolului 75, părțile convin să coopereze în următoarele domenii:

(a)dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii de depozitare, comercializare și distribuție a peștelui și a produselor pescărești;

(b)consolidarea capacităților la nivel național și regional pentru a satisface cerințele tehnice SPS/BTC/analiza riscurilor și punctele critice de control, dezvoltarea unor sisteme de monitorizare, control și supraveghere din zonele economice exclusive (ZEE) ale statelor partenere CAE și introducerea și administrarea sistemelor de certificare pentru anumite tipuri de pescuit marin;

(c)investiții și transfer de tehnologie în operațiunile de pescuit, prelucrarea peștelui și serviciile portuare, crearea și îmbunătățirea facilităților portuare și diversificarea activităților de pescuit pentru a include alte specii decât tonul, care sunt slab exploatate sau neexploatate;

(d)întreprinderi comune și legături, în special cu microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii și pescuitul artizanal în cadrul lanțului de aprovizionare din sectorul pescuitului;

(e)crearea de valoare adăugată în sectorul pescuitului; și

(f)cercetare și dezvoltare privind evaluarea stocurilor și nivelurile de durabilitate.

4.Părțile se angajează să coopereze la promovarea înființării de întreprinderi comune cu activități în domeniul pescuitului, al prelucrării peștelui și al serviciilor portuare, să crească capacitatea de producție, să îmbunătățească competitivitatea pescuitului și a industriilor și serviciilor conexe, să promoveze prelucrarea în aval, dezvoltarea și ameliorarea instalațiilor portuare și diversificarea pescuitului pentru a se include alte specii decât tonul care sunt slab exploatate sau neexploatate.

ARTICOLUL 89

Pescuitul în apele interioare și dezvoltarea acvaculturii

Cooperarea privind pescuitul în apele interioare și dezvoltarea acvaculturii cuprinde contribuțiile UE la următoarele domenii:

(a)Dezvoltarea capacităților și dezvoltarea pieței de export prin:

(i)consolidarea capacităților în producția industrială și artizanală, prelucrarea și diversificarea produselor, care consolidează competitivitatea pescuitului în apele interioare și acvacultura regiunii. Acestea ar putea să fie obținute, de exemplu, prin crearea de centre de cercetare și dezvoltare (C&D), incluzând dezvoltarea acvaculturii în cadrul fermelor piscicole comerciale;

(ii)dezvoltarea capacităților de gestionare a lanțurilor comerciale de export, incluzând introducerea și gestionarea programelor de certificare pentru linii de produse specifice; și punerea în practică a promovării în scopuri comerciale, crearea de valoare adăugată și reducerea pierderilor de produse pescărești intervenite după capturare;

(iii)creșterea capacității în regiune, de exemplu, prin consolidarea autorităților competente din domeniul piscicol, a asociațiilor de comercianți și de pescari în vederea participării la comerțul cu pește cu partea UE și la programe de formare în materie de dezvoltare a produselor și de branding.

(b)Infrastructură prin:

(i)dezvoltarea și îmbunătățirea infrastructurii pentru pescuitul în apele interioare și acvacultură;

(ii)facilitarea accesului la finanțare pentru infrastructură, inclusiv pentru toate tipurile de echipamente.

(c)Tehnologie prin:

(i)dezvoltarea capacităților tehnice, inclusiv promovarea tehnologiei cu valoare adăugată, de exemplu, prin transfer de tehnologie de pescuit din UE către statele partenere CAE;

(ii)creșterea capacității de gestionare a activităților de pescuit în regiune, de exemplu prin sisteme de cercetare și de colectare de date și prin contribuții la tehnologii corespunzătoare în domeniul capturării și a gestionării după capturare;

(d)Cadrul juridic și de reglementare prin:

(i)elaborarea unor reglementări privind pescuitul în apele interioare și acvacultura și a unor sisteme de monitorizare, control și supraveghere;

(ii)crearea unor instrumente juridice și de reglementare adecvate privind drepturile de proprietate intelectuală și consolidarea capacităților pentru punerea în aplicare a acestora în cadrul comerțului internațional;

(iii)protecția etichetării ecologice și protecția proprietății intelectuale.

(e)Investiții și finanțare prin:

(i)promovarea întreprinderilor comune și a altor forme de investiții mixte între factorii interesați din statele partenere CAE și UE, de exemplu, prin stabilirea unor modalități de identificare a investitorilor pentru operațiunile întreprinderilor comune în domeniul pescuitului în apele interioare și al acvaculturii;

(ii)asigurarea accesului la instrumente de creditare pentru dezvoltarea de întreprinderi mici și mijlocii, precum și a pescuitului la scară industrială în apele interioare.

(f)Protecția mediului și conservarea stocurilor în domeniul pescuitului prin:

(i)măsuri care asigură că activitatea de comerț cu produse pescărești sprijină conservarea mediului și nu duce la diminuarea masivă a stocurilor de pește, menține biodiversitatea și asigură introducerea prudentă a speciilor exotice în acvacultură; de exemplu, prin intermediul introducerii prudente a speciilor exotice numai în spații administrate/închise, consultându-se în acest sens cu toate țările învecinate interesate.

(g)Măsuri socioeconomice și de reducere a sărăciei prin:

(i)contribuirea la promovarea pescarilor, prelucrătorilor și a comercianților de pește la scară mică și medie, prin dezvoltarea capacității statelor partenere CAE de a participa la activități de comerț cu UE;

(ii) participarea grupurilor marginale în sectorul pescuitului, de exemplu, prin promovarea egalității între femei și bărbați în sectorul menționat și, în special, dezvoltarea capacității comercianților femei implicate în sectorul pescuitului sau care intenționează să activeze în acest sector. De asemenea, având în vedere dezvoltarea socioeconomică durabilă, vor fi implicate în procese de acest tip alte grupuri defavorizate care dețin potențial de desfășurare de activități în sectorul pescuitului.

TITLUL V: APA ȘI MEDIUL

ARTICOLUL 90

Domeniu de aplicare și obiective

1.Cooperarea în cadrul prezentului titlu include resursele naturale, în special apa, mediul și biodiversitatea.

2.Obiectivele prezentului titlu sunt:

(a)consolidarea legăturilor dintre comerț și mediu;

(b)sprijinirea implementării acordurilor, convențiilor și tratatelor internaționale privind mediul;

(c)asigurarea unui echilibru între gestionarea mediului și reducerea sărăciei;

(d)protejarea mediului și stimularea conservării biodiversității și a capitalului genetic;

(e)promovarea utilizării echitabile și durabile a resurselor naturale;

(f)facilitarea și încurajarea utilizării durabile a resurselor comune;

(g)promovarea implicării sectorului public și privat în gestionarea resurselor naturale. 

ARTICOLUL 91

Resursele de apă

1.Cooperarea în domeniul resurselor de apă include irigațiile, producerea de hidroenergie, producerea și aprovizionarea cu apă și protecția bazinelor hidrografice.

2.Obiectivele cooperării în acest domeniu sunt:

(a)dezvoltarea utilizării durabile și gestionarea resurselor de apă în statele partenere CAE pentru a îmbunătăți nivelul de trai al populației din statele partenere CAE;

(b)promovarea cooperării regionale în scopul utilizării durabile a resurselor hidrice transfrontaliere.

(c)dezvoltarea infrastructurilor de aprovizionare cu apă în scopuri productive.

3.Sub rezerva dispozițiilor articolului 75, părțile convin să coopereze în următoarele domenii:

(a)dezvoltarea infrastructurilor de aprovizionare cu apă în regiune;

(b)elaborarea cadrelor juridice și de reglementare relevante;

(c)gestionarea integrată a resurselor de apă;

(d)consolidarea capacităților în domeniul resurselor umane, al îmbunătățirii standardelor în servicii, al gestionării resurselor hidrice și al structurilor instituționale;

(e)crearea parteneriatelor, a legăturilor și a întreprinderilor comune între operatorii economici;

(f)promovarea dezvoltării tehnologice, transferul de tehnologie, C&D, inovarea, schimbul de informații și rețelele;

(g)dezvoltarea controlului poluării, purificării și conservării apelor, tratamentului și igienizării apelor reziduale;

(h)promovarea unor sisteme de irigație durabile.

ARTICOLUL 92

Mediul

1.Cooperarea în domeniul mediului include protejarea și gestionarea durabilă a mediului și implementarea politicilor de mediu care au legătură cu comerțul;

2.Obiectivele cooperării în acest domeniu sunt:

(a)protejarea, restaurarea și conservarea mediului și a biodiversității (flora, fauna și resursele genetice microbiene, inclusiv ecosistemele lor);

(b)dezvoltarea industriilor statelor partenere CAE care utilizează tehnologii ecologice;

(c)promovarea dezvoltării tehnologice, transferul de tehnologie, cercetarea și dezvoltarea, inovarea și schimbul de informații;

3.Sub rezerva dispozițiilor articolului 75, părțile convin să coopereze în următoarele domenii:

(a)implementarea acordurilor, convențiilor și tratatelor internaționale privind mediul;

(b)consolidarea și promovarea echitabilă și utilizarea durabilă, conservarea și gestionarea mediului și a biodiversității, inclusiv în domeniul silviculturii și al resurselor vieții sălbatice;

(c)consolidarea cadrelor instituționale și juridice și a capacității de a dezvolta, a implementa, a administra și a aplica legislația, reglementările, standardele și politicile privind mediul;

(d)crearea parteneriatelor, a legăturilor și a întreprinderilor comune între operatori economici;

(e)prevenirea și atenuarea dezastrelor naturale și ecologice și a pierderii biodiversității;

(f)promovarea dezvoltării și adaptării tehnologice, transferul de tehnologie și aplicațiile tehnologice, C&D și inovarea;

(g)protejarea și gestionarea resurselor de coastă și marine, precum și a resurselor biologice și genetice autohtone domestice și sălbatice;

(h)dezvoltarea unor activități și mijloace de subzistență alternative ecologice;

(i)producția și facilitarea comerțului cu mărfuri și servicii, pentru care etichetarea ecologică este importantă;

(j)schimbul de informații și crearea de rețele privind produsele și cerințele privitoare la acestea în termeni de procese de producție, transport, comercializare și etichetare;

(k)dezvoltarea infrastructurilor pentru produsele ecologice;

(l)integrarea comunităților locale în gestionarea biodiversității, silviculturii și resurselor vieții sălbatice;

(m)dezvoltarea gestionării deșeurilor și eliminarea deșeurilor industriale și a celor toxice;

(n)promovarea participării părților interesate în dialoguri la nivel internațional privind mediul.

TITLUL VI: MĂSURI SANITARE ȘI FITOSANITARE

ARTICOLUL 93

Domeniu de aplicare și obiective

1.Cooperarea în cadrul prezentului titlu include sprijinul și consolidarea capacităților în ceea ce privește armonizarea, zonarea și compartimentarea, evaluarea conformității, schimbul de informații și transparența condițiilor comerciale.

2.Obiectivele cooperării în cadrul prezentului titlu sunt următoarele:

(a)să faciliteze schimburile comerciale interregionale și intraregionale ale părților, protejând în același timp sănătatea sau viața oamenilor, animalelor și plantelor în conformitate cu Acordul SPS al OMC;

(b)să abordeze problemele rezultate din măsurile SPS privind sectoarele și produsele prioritare convenite, acordând atenția necesară integrării regionale;

(c)să prevadă proceduri și modalități de facilitare a cooperării în materie de SPS;

(d)să asigure transparența în ceea ce privește măsurile SPS aplicabile comerțului între părți și pe teritoriul acestora;

(e)să promoveze armonizarea măsurilor cu standardele internaționale, în conformitate cu Acordul SPS al OMC, și elaborarea de politici, cadre legislative, de reglementare și instituționale adecvate în statele partenere CAE;

(f)să crească participarea efectivă a statelor partenere CAE în Comisia Codex Alimentarius, Organizația Mondială pentru Sănătatea Animalelor (OIE) și Convenția internațională pentru protecția plantelor (IPPC);

(g)să promoveze consultări și schimburi între instituțiile și laboratoarele CAE și ale UE;

(h)să faciliteze dezvoltarea de capacități pentru stabilirea și punerea în aplicare a standardelor naționale și regionale în conformitate cu cerințele internaționale, pentru a facilita integrarea regională;

(i)să consolideze și să crească capacitatea statelor partenere CAE de a pune în aplicare și de a monitoriza măsurile SPS în conformitate cu dispozițiile prezentului articol; și

(j)să promoveze transferul de tehnologie.

3.Sub rezerva dispozițiilor articolului 75, părțile convin să coopereze în următoarele domenii:

(a)sprijin acordat statelor partenere CAE pentru a se conforma măsurilor SPS, inclusiv în ceea ce privește elaborarea de cadre de reglementare adecvate, politicile, aspectele legate de activitatea organismelor internaționale de standardizare relevante, formarea, acțiunile de informare, consolidarea capacităților și asistența tehnică;

(b)sprijin pentru armonizarea măsurilor SPS în statele partenere CAE și înființarea unor comitete de coordonare SPS naționale și promovarea capacității sectoarelor public și privat în materie de control sanitar. Printre domeniile prioritare se numără elaborarea și punerea în aplicare a unui program în materie de calitate, formarea, acțiunile de informare, crearea, îmbunătățirea, modernizarea și acreditarea de laboratoare.

(c)sprijin privind aspecte legate de activitatea organismelor de standardizare internaționale relevante. Această cooperare poate include formarea, activitățile de informare, consolidarea capacităților și asistența tehnică;

(d)sprijin acordat în domeniul pescuitului în scopul de a elabora norme regionale armonizate, legislație și standarde pentru produsele pescărești, în vederea promovării comerțului între părți și în regiunea CAE;

(e)sprijin în scopul de a promova cooperarea între instituțiile SPS din statele partenere CAE și instituțiile SPS echivalente din UE.

(f)sprijin pentru punerea în aplicare a Acordului SPS, în special pentru consolidarea autorităților competente și a punctelor de notificare și de informare din statele partenere CAE;

(g)sprijin pentru schimbul de informații.

ARTICOLUL 94

Armonizare

1.Părțile depun eforturi pentru a realiza o armonizare a normelor și procedurilor lor respective pentru formularea măsurilor SPS proprii, inclusiv în ceea ce privește procedurile de inspecție, de testare și de certificare, în conformitate cu Acordul SPS al OMC.

2.Statele partenere CAE vor elabora, cu sprijinul UE, un program și un calendar pentru armonizarea standardelor lor SPS.

3.Comitetul înalților funcționari elaborează modalități pentru a asista și a monitoriza acest proces de armonizare în cadrul regiunilor, după caz.

ARTICOLUL 95

Zonarea și compartimentarea

Părțile recunosc, de la caz la caz, zone desemnate care sunt indemne de dăunători sau boli sau zone cu o prevalență redusă a dăunătorilor sau bolilor ca locuri de origine potențiale de produse de origine vegetală și animală, ținând seama de dispozițiile articolului 6 din Acordul SPS al OMC.

ARTICOLUL 96

Tratament special și diferențiat și asistență tehnică

1.UE este de acord să furnizeze asistență tehnică și un tratament special și diferențiat în conformitate cu articolele 9 și 10 din Acordul SPS al OMC.

2.Părțile cooperează pentru a aborda nevoile speciale ale statelor partenere CAE care decurg din punerea în aplicare a dispozițiilor prezentului titlu.

3.Părțile convin că următoarele domenii sunt prioritare pentru asistența tehnică:

(a)dezvoltarea capacităților tehnice în sectoarele public și privat ale statelor partenere CAE pentru a permite controlul sanitar și fitosanitar, inclusiv acțiunile de formare și de informare în materie de inspecții, certificare, supraveghere și control;

(b)ameliorarea capacităților tehnice pentru punerea în aplicare și monitorizarea măsurilor SPS, inclusiv promovarea unei utilizări mai mari a standardelor internaționale;

(c)dezvoltarea capacităților pentru analiza riscurilor, armonizare, conformare, testare, certificare, monitorizarea reziduurilor, trasabilitate și acreditare, inclusiv prin modernizarea sau înființarea de laboratoare sau instalarea de alte echipamente care să ajute statele partenere CAE să respecte standardele internaționale;

(d)sprijinirea participării statelor partenere CAE la activitatea organismelor internaționale de standardizare relevante;

(e)dezvoltarea capacităților statelor partenere CAE pentru a le permite o participare efectivă la procesele de notificare.

TITLUL VII: BARIERE TEHNICE ÎN CALEA COMERȚULUI

ARTICOLUL 97

Domeniu de aplicare și obiective

1.Cooperarea în cadrul prezentului titlu include pregătirea, adoptarea și aplicarea reglementărilor tehnice, a standardelor și a procedurilor de evaluare a conformității, astfel cum sunt definite în Acordul OMC privind barierele tehnice în calea comerțului (denumit în continuare „Acordul BTC al OMC“).

2.Obiectivele cooperării în cadrul prezentului titlu sunt următoarele:

(a)să elimine treptat barierele tehnice în calea comerțului, pentru a facilita comerțul între părți și între statele partenere CAE;

(b)să consolideze integrarea regională între statele partenere CAE prin armonizarea standardelor, a reglementărilor tehnice și a procedurilor de evaluare a conformității aplicate în statele partenere CAE, în conformitate cu Acordul BTC al OMC;

(c)să promoveze o utilizare pe scară mai largă a reglementărilor tehnice internaționale, a standardelor și a procedurilor de evaluare a conformității, inclusiv a măsurilor sectoriale specifice;

(d)să dezvolte legături funcționale, întreprinderi comune și lucrări comune de cercetare și dezvoltare între statele partenere CAE și instituțiile din UE responsabile de standardizare, evaluarea conformității și reglementare;

(e)să consolideze accesul la piață pentru produsele originare din statele partenere CAE prin îmbunătățirea siguranței, a calității și a competitivității produselor lor;

(f)să promoveze utilizarea pe scară mai largă a celor mai bune practici internaționale pentru reglementările tehnice, standardele internaționale și procedurile de evaluare a conformității;

(g)să garanteze că pregătirea, adoptarea și aplicarea standardelor și a reglementărilor tehnice sunt transparente și nu creează obstacole inutile în calea comerțului între părți, în conformitate cu dispozițiile Acordului BTC al OMC;

(h)să sprijine dezvoltarea unui cadru de reglementare adecvat, a unor politici și reforme în statele partenere CAE, pentru a respecta practicile acceptate la nivel internațional;

(i)să asiste statele partenere CAE la punerea în aplicare a Acordului BTC al OMC și la respectarea cerințelor în materie de BTC ale partenerilor lor comerciali în contextul Acordului BTC al OMC.

3.Sub rezerva dispozițiilor articolului 75, părțile convin să coopereze în următoarele domenii:

(a)să sprijine promovarea unei utilizării mai mari a standardelor internaționale, a reglementărilor tehnice și a evaluării conformității, inclusiv a măsurilor sectoriale specifice pe teritoriile părților;

(b)să sprijine consolidarea capacităților în statele partenere CAE în domeniile standardizării, metrologiei, acreditării și procedurilor de evaluare a conformității, inclusiv modernizarea și crearea de laboratoare și instituții relevante, precum și achiziționarea de echipamente relevante;

(c)să sprijine gestionarea și asigurarea calității în anumite sectoare importante pentru statele partenere CAE;

(d)să sprijine participarea activă a organismelor de standardizare și a altor organisme de reglementare tehnică din statele partenere CAE la organismele internaționale de standardizare și la consolidarea rolului standardelor internaționale ca bază pentru reglementările tehnice;

(e)să sprijine eforturile depuse de organismele de evaluare a conformității din statele partenere CAE pentru a obține acreditare internațională;

(f)dezvoltarea unor legături funcționale între instituțiile de standardizare, de evaluare a conformității și de certificare ale părților;

(g)să sprijine dezvoltarea unei înțelegeri comune a bunelor practici de reglementare, printre care se numără:

(i)transparența în elaborarea, adoptarea și aplicarea reglementărilor tehnice, a standardelor și a procedurilor de evaluare a conformității;

(ii)necesitatea și proporționalitatea măsurilor de reglementare și a procedurilor conexe de evaluare a conformității, care pot include utilizarea declarației de conformitate a furnizorilor;

(iii)utilizarea standardelor internaționale ca bază pentru elaborarea reglementărilor tehnice, cu excepția cazului în care aceste standarde internaționale ar fi un mijloc ineficient sau inadecvat de realizare a obiectivelor legitime urmărite;

(iv)asigurarea aplicării reglementărilor tehnice și a activităților de supraveghere a pieței; și

(v)instituirea unor mecanisme și metode de revizuire a reglementărilor tehnice, a standardelor și a procedurilor de evaluare a conformității.

(h)identificarea, stabilirea priorităților și acordarea sprijinului pentru dezvoltarea infrastructurii tehnice necesare și transferul de tehnologie, în ceea ce privește metrologia, standardizarea, testarea, certificarea și acreditarea, în vederea sprijinirii reglementărilor tehnice;

(i)consolidarea cooperării în materie de reglementare și în domeniile tehnic și științific, printre altele, prin schimb de informații, de experiență și de date, în vederea îmbunătățirii calității și a nivelului reglementărilor tehnice proprii și în vederea utilizării eficiente a resurselor de reglementare;

(j)dezvoltarea compatibilității și a convergenței reglementărilor tehnice respective, a standardelor și a procedurilor de evaluare a conformității;

(k)promovarea și încurajarea cooperării bilaterale între organizațiile respective ale părților responsabile de metrologie, standardizare, testare, certificare și acreditare;

(l)promovarea cooperării între părți și între statele partenere CAE în legătură cu activitatea instituțiilor și organizațiilor internaționale competente, precum și a forurilor care se ocupă de chestiuni legate de BTC.

TITLUL VIII: REGIMUL VAMAL ȘI FACILITAREA COMERȚULUI

ARTICOLUL 98

Domeniu de aplicare și obiective

1.Părțile admit și recunosc importanța cooperării vamale și a facilitării comerțului în contextul mediului comercial internațional în evoluție.

2.Părțile convin să consolideze cooperarea în scopul de a garanta că legislația și procedurile relevante, precum și capacitatea administrativă a administrațiilor competente permit realizarea obiectivului de promovare a facilitării comerțului.

3.Părțile recunosc necesitatea unei capacități administrative adecvate pentru a atinge aceste obiective. Părțile sunt de acord că statele partenere CAE au nevoie de perioade de tranziție și de consolidare a capacităților pentru a aplica în cele mai bune condiții dispozițiile prezentului titlu.

4.Obiectivele cooperării în cadrul prezentului titlu sunt următoarele:

(a)să faciliteze comerțul între părți;

(b)să promoveze armonizarea legislației și a procedurilor vamale la nivel regional;

(c)să ofere sprijin statelor partenere CAE în vederea consolidării facilitării comerțului;

(d)să ofere sprijin pentru ca administrațiile vamale ale statelor partenere CAE să pună în aplicare prezentul acord și alte bune practici internaționale în domeniul vamal;

(e)să consolideze cooperarea între autoritățile vamale și alte agenții de frontieră conexe ale părților.

5.Sub rezerva dispozițiilor articolului 75, părțile convin să coopereze în următoarele domenii:

(a)schimbul de informații privind legislația vamală și procedurile vamale;

(b)elaborarea de inițiative comune în domenii convenite de comun acord;

(c)acordarea de sprijin pentru:

(i)modernizarea sistemelor și a procedurilor vamale, precum și reducerea timpului de vămuire;

(ii)simplificarea și armonizarea procedurilor vamale și comerciale, inclusiv a celor referitoare la import, export și tranzit;

(iii)consolidarea sistemelor regionale de tranzit;

(iv)creșterea transparenței în conformitate cu articolul 134;

(v)consolidarea capacităților, inclusiv asistență financiară și tehnică pentru statele partenere CAE în acest domeniu; și

(vi)orice alt domeniu vamal convenit de către cele două părți.

(d)definirea, în măsura în care este posibil, de poziții comune în cadrul organizațiilor internaționale în domeniul vamal și al facilitării comerțului, cum ar fi OMC, OMV, ONU și UNCTAD;

(e)promovarea coordonării între toate agențiile conexe, atât pe plan intern, cât și transfrontalier.

6.Părțile își acordă reciproc asistență administrativă în domeniul vamal, în conformitate cu dispozițiile protocolului 1 privind regulile de origine după cum urmează:

(a)introducerea procedurilor și practicilor care reflectă instrumentele și standardele internaționale aplicabile în domeniul vamal și al facilitării comerțului, inclusiv normele OMC și instrumentele și standardele OMV;

(b)punerea în aplicare a activităților care vizează o armonizare mai mare a standardelor vamale și a măsurilor de facilitare a comerțului;

(c)aplicarea unor tehnici vamale moderne, inclusiv a evaluării riscurilor, a hotărârilor obligatorii, a procedurilor simplificate, a controalelor ulterioare acordării liberului de vamă și a metodelor de audit;

(d)automatizarea procedurilor vamale și a altor proceduri comerciale, inclusiv schimbul electronic de informații vamale și comerciale;

(e)formarea funcționarilor vamali și a altor funcționari din sectorul public și privat în domeniul vamal și al facilitării comerțului; și

(f)orice alte domenii care ar putea fi identificate de părți.

TITLUL IX: MĂSURI DE AJUSTARE CARE DECURG DIN APE

ARTICOLUL 99

Domeniu de aplicare și obiective

1.Părțile recunosc că eliminarea și/sau reducerea substanțială a taxelor vamale, astfel cum se prevede în prezentul acord, va constitui o provocare pentru statele partenere CAE. Părțile convin că această provocare specifică trebuie abordată prin crearea unui cadru compensatoriu.

2.Părțile recunosc, de asemenea, că punerea în aplicare a prezentului acord ar putea duce la eventuale dificultăți, printre altele, de ordin social, economic și de mediu pentru economiile statelor partenere CAE. Părțile convin că aceste dificultăți trebuie abordate prin intermediul acțiunilor de cooperare economică și pentru dezvoltare.

3.Cooperarea în cadrul prezentului titlu vizează remedierea dificultăților reale și potențiale de ajustare care rezultă din punerea în aplicare a prezentului acord.

ARTICOLUL 100

Domenii de cooperare

1.În ceea ce privește pierderile de venituri legate de reducerea taxelor vamale, UE:

(a)se angajează la un dialog aprofundat privind reformele și măsurile de adaptare fiscală; 

(b)stabilește modalități de cooperare pentru a sprijini reforma fiscală;

(c)furnizează resurse financiare pentru a acoperi cu titlu tranzitoriu pierderile din veniturile publice, convenite de comun acord, care rezultă din eliminarea sau reducerea substanțială a taxelor vamale.

2.Pentru a garanta că economiile statelor partenere CAE profită din plin de prezentul acord, UE este de acord să colaboreze cu statele partenere CAE pentru a întreprinde activități de cooperare adecvate care vizează:

(a)îmbunătățirea competitivității sectoarelor de producție în statele partenere CAE;

(b)îmbunătățirea capacităților productive și profesionale ale forței de muncă din statele partenere CAE , inclusiv formarea lucrătorilor care și-au pierdut locul de muncă din cauza închiderii întreprinderilor sau permițându-le dobândirea de noi competențe pentru noi activități etc;

(c)sprijinirea măsurilor în favoarea creării unui mediu durabil;

(d)consolidarea capacităților pentru a crește disciplina macroeconomică;

(e)atenuarea repercusiunilor posibile care afectează securitatea alimentară și nutrițională, dezvoltarea rurală, securitatea mijloacelor de subzistență și veniturile realizate din export în statele partenere CAE;

(f)abordarea altor domenii de cooperare posibile legate de dificultățile de punere în aplicare a prezentului acord.

TITLUL X: MOBILIZAREA RESURSELOR

ARTICOLUL 101

Principii și obiective

1.Recunoscând angajamentul ferm al UE de a sprijini punerea în aplicare a prezentului acord și eforturile consimțite de statele partenere CAE de a-și finanța nevoile de dezvoltare, părțile convin să colaboreze atât împreună, cât și în mod independent în vederea mobilizării resurselor financiare pentru a sprijini punerea în aplicare a prezentului acord, integrarea regională și strategiile de dezvoltare ale statelor partenere CAE.

2.Obiectivul mobilizării resurselor comune este de a completa, sprijini și promova, în spirit de interdependență, eforturile depuse de statele partenere CAE în urmărirea unor surse alternative de finanțare pentru a sprijini integrarea regională și strategiile de dezvoltare, în special matricea de dezvoltare a APE, prevăzute în prezentul acord.

ARTICOLUL 102

Obligații

1.Statele partenere CAE:

(a)angajează resurse provenite din mecanismele proprii de finanțare în timp util și în mod previzibil pentru a sprijini integrarea regională și strategiile și proiectele de dezvoltare aferente APE, astfel cum figurează în matricea de dezvoltare a APE;

(b)dezvoltă propriile strategii de dezvoltare, cu respectarea dreptului statelor partenere CAE de a determina orientarea și succesiunea strategiilor și priorităților lor de dezvoltare;

(c)instituie un fond APE destinat direcționării resurselor aferente APE;

(d)încorporează prioritățile matricei de dezvoltare a APE în strategiile regionale și naționale.

2.Statele partenere CAE elaborează norme și reglementări privind gestionarea fondului, pentru a asigura transparența, răspunderea și un bun raport costuri/beneficii în utilizarea acestor resurse. Fără a aduce atingere altor contribuții ale partenerilor la fondul APE CAE, direcționarea resurselor UE va fi subordonată unei evaluări pozitive a procedurilor de funcționare a fondului de către UE.

3.UE angajează resurse în timp util și în mod previzibil, ținând seama în special de constrângerile la nivelul ofertei din statele partenere CAE legate de punerea în aplicare a prezentului acord, inclusiv deficitele de finanțare identificate în matricea de dezvoltare a APE, prin:

(a)Fondul european de dezvoltare (FED) (facilități naționale și regionale);

(b)bugetul UE;

(c)orice alt instrument care va fi utilizat pentru a pune în aplicare asistența oficială pentru dezvoltare a UE (AOD).

În plus, UE acționează în direcția mobilizării resurselor din statele sale membre în timp util și în mod previzibil.

4.Părțile se angajează să acționeze în comun în favoarea mobilizării următoarelor resurse:

(a)fondurile altor donatori (donatori multilaterali și bilaterali);

(b)granturi, credite concesionale, parteneriate public-privat și facilități specializate;

(c)orice alte resurse disponibile din AOD de la partenerii de dezvoltare.

PARTEA VI: DISPOZIȚII INSTITUȚIONALE

ARTICOLUL 103

Domeniu de aplicare și obiectiv

1.Dispozițiile prezentei părți se aplică Consiliului APE, Comitetului înalților funcționari, Comitetului consultativ, oricăror instituții și comitete care pot fi instituite în temeiul prezentului acord. 

2.Obiectivul prezentei părți este de a stabili instituțiile care vor facilita realizarea obiectivelor stabilite de prezentul acord.

ARTICOLUL 104

Consiliul APE

1.Se instituie un Consiliu APE de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

2.Consiliul APE este compus din reprezentanți ai părților la nivel ministerial.

3.Consiliul APE își adoptă regulamentul de procedură în termen de șase (6) luni de la intrarea în vigoare a prezentului acord.

4.Consiliul APE este prezidat în comun de câte un reprezentant al fiecărei părți, în conformitate cu dispozițiile prevăzute de regulamentul său de procedură.

5.Consiliul APE se reunește la intervale regulate care nu depășesc o perioadă doi (2) ani și, în mod extraordinar, ori de câte ori circumstanțele o impun, cu acordul părților.

6.Consiliul APE este responsabil de:

(a)funcționarea și punerea în aplicare a prezentului acord și monitorizarea îndeplinirii obiectivelor acestuia;

(b)examinarea oricărui aspect major care apare în cadrul prezentului acord, precum și de orice altă chestiune de interes comun care afectează comerțul dintre părți, fără a aduce atingere drepturilor conferite în partea VII; și

(c)examinarea propunerilor și a recomandărilor formulate de părți în vederea revizuirii și modificării prezentului acord;

ARTICOLUL 105

Competențele Consiliului APE

1.Consiliul APE dispune de competența de a lua decizii și poate adopta recomandări formulate de Comitetul înalților funcționari, în scris, de comun acord între părți.

2.Deciziile luate sunt obligatorii pentru părți, care iau toate măsurile necesare pentru a le pune în aplicare în conformitate cu normele lor interne.

3.Consiliul APE va stabili și va adopta, în termen de șase (6) luni de la intrarea în vigoare a prezentului acord, regulamentul de procedură necesar pentru instituirea comisiei de arbitraj.

4.În situațiile în care un stat partener CAE acționează în mod individual, adoptarea unor astfel de decizii de către Consiliul APE necesită acordul statului partener CAE în cauză.

ARTICOLUL 106

Comitetul înalților funcționari

1.Se instituie un Comitet al înalților funcționari de la data intrării în vigoare a prezentului acord.

2.Acesta este format din secretari permanenți sau secretari principali, după caz, din statele partenere CAE și din reprezentanți ai UE, la nivel de înalți funcționari.

3.Sub rezerva oricăror instrucțiuni care pot fi date de Consiliul APE, Comitetul înalților funcționari se reunește cel puțin o dată pe an și poate organiza reuniuni extraordinare ori de câte ori circumstanțele o impun, în orice moment convenit de către părți. Comitetul înalților funcționari se reunește, de asemenea, înaintea reuniunilor Consiliului APE.

4.Comitetul este prezidat în comun de către un reprezentant al fiecărei părți.

5.Comitetul înalților funcționari este responsabil de:

(a)sprijinirea Consiliul APE în executarea atribuțiilor care îi revin;

(b)primirea și examinarea rapoartelor comisiilor specializate, ale sesiunilor de lucru, ale grupurilor de lucru sau ale oricăror alte organisme instituite de Comitet în conformitate cu articolul 107 alineatul (1) și coordonarea activităților lor, precum și formularea de recomandări care urmează a fi examinate de către Consiliul APE;

(c)prezentarea de rapoarte și recomandări Consiliului APE cu privire la punerea în aplicare a prezentului acord, din proprie inițiativă, la cererea Consiliului APE sau la cererea uneia dintre părți;

(d)În domeniul comerțului:

(i)să supravegheze și să fie responsabil de punerea în aplicare și aplicarea adecvată a dispozițiilor prezentului acord și să discute și să recomande domenii de cooperare în acest sens;

(ii)să întreprindă măsuri în sensul evitării și rezolvării litigiilor care pot apărea cu privire la interpretarea sau aplicarea acordului, în conformitate cu dispozițiile titlului I din partea VII;

(iii)să asiste Consiliul APE în exercitarea funcțiilor sale, inclusiv la prezentarea de recomandări pentru deciziile care urmează să fie luate de către Consiliul APE;

(iv)să monitorizeze evoluția integrării regionale și a relațiilor economice și comerciale între părți;

(v)să monitorizeze și să evalueze impactul punerii în aplicare a prezentului acord asupra dezvoltării durabile a părților;

(vi)să discute și să întreprindă acțiuni care pot încuraja comerțul, investițiile și oportunitățile de afaceri între părți; și

(vii)să discute orice aspecte referitoare la prezentul acord și orice subiect care poate afecta îndeplinirea obiectivelor acestuia.

(e)În domeniul dezvoltării:

(i)să asiste Consiliul APE în îndeplinirea funcțiilor sale privind aspectele legate de cooperarea pentru dezvoltare care fac obiectul prezentului acord;

(ii)să monitorizeze punerea în aplicare a dispozițiilor privind cooperarea prevăzute în prezentul acord și să coordoneze această acțiune alături de donatorii terți;

(iii)să formuleze recomandări privind cooperarea în domeniul comerțului dintre părți;

(iv)să revizuiască periodic domeniile de cooperare stabilite în prezentul acord și să formuleze recomandări cu privire la includerea de noi priorități, dacă este cazul; și

(v)să examineze și să discute aspecte de cooperare legate de integrarea regională și punerea în aplicare a prezentului acord.

ARTICOLUL 107

Competențele Comitetului înalților funcționari

1.În exercitarea atribuțiilor sale, Comitetul înalților funcționari:

(a)stabilește, dacă este cazul, comitete specializate, sesiuni de lucru, grupuri de lucru sau alte organisme care să se ocupe de aspecte care țin de competența Comitetului, le dă instrucțiuni și le supervizează; Comitetul determină componența, atribuțiile și regulamentul de procedură al acestora, în lipsa unor dispoziții contrare prevăzute în prezentul acord;

(b)ia decizii sau adoptă recomandări în cazurile prevăzute de prezentul acord sau atunci când o astfel de competență de executare i-a fost delegată de către Consiliul APE; în astfel de cazuri, Comitetul ia decizii sau formulează recomandări în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 105; și

(c)examinează orice aspect din prezentul acord și întreprinde acțiuni corespunzătoare în exercitarea atribuțiilor sale;

2.Comitetul organizează sesiuni de lucru specifice pentru executarea atribuțiilor prevăzute la alineatul (1) litera (a).

3.Comitetul își adoptă regulamentul de procedură în termen de trei (3) luni de la intrarea în vigoare a prezentului acord.

ARTICOLUL 108

Comitetul consultativ APE

1.Se instituie un Comitet consultativ APE însărcinat cu sprijinirea Comitetului înalților funcționari în promovarea dialogului și a cooperării între reprezentanții sectorului privat, ai organizațiilor societății civile, inclusiv comunitatea academică, și partenerii economici și sociali. Acest dialog și această cooperare înglobează toate aspectele reglementate de prezentul acord pe măsură ce apar în contextul punerii în aplicare a prezentului acord.

2.Consiliul APE decide participarea la Comitetul consultativ APE, pe baza recomandărilor formulate de Comitetul înalților funcționari, în vederea asigurării unei largi reprezentări a tuturor părților interesate.

3.Comitetul consultativ APE își desfășoară activitățile pe baza unei consultări cu Comitetul înalților funcționari sau din proprie inițiativă și formulează recomandări în atenția Comitetului înalților funcționari . Reprezentanții părților participă la reuniunile Comitetului consultativ APE.

4.Comitetul consultativ APE își adoptă regulamentul de procedură în termen de trei (3) luni de la înființarea sa, în acord cu Comitetul înalților funcționari.

PARTEA VII: EVITAREA ȘI SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

ARTICOLUL 109

Domeniu de aplicare și obiectiv

1.Prezenta parte se aplică în cazul oricărui litigiu referitor la interpretarea și aplicarea dispozițiilor prezentului acord, în lipsa unor dispoziții contrare.

2.Obiectivul prezentei părți este de a evita și de a soluționa orice litigii între părți referitoare la interpretarea și aplicarea cu bună-credință a prezentului acord și de a se ajunge, dacă este posibil, la o soluție de comun acord.

TITLUL I: EVITAREA LITIGIILOR

ARTICOLUL 110

Consultări

1.Părțile inițiază consultări și depun eforturi pentru soluționarea oricărui litigiu privind interpretarea și aplicarea cu bună-credință a prezentului acord, în scopul de a se ajunge la o soluție de comun acord.

2.O parte solicită consultări celeilalte părți printr-o cerere în scris, o copie fiind transmisă Comitetului înalților funcționari, identificând măsura contestată și dispozițiile din acord cu care partea consideră că măsura nu este în conformitate.

3.Cu excepția cazului în care părțile convin altfel, consultările se desfășoară pe teritoriul părții pârâte și au loc în termen de douăzeci (20) de zile de la de la data primirii cererii. Consultările sunt considerate încheiate în termen de șaizeci (60) de zile de la data primirii cererii de către partea pârâtă, cu excepția cazului în care părțile convin să continue consultările. Toate informațiile comunicate în cursul consultărilor rămân confidențiale.

4.Consultările privind aspectele urgente, inclusiv cele privind mărfurile perisabile sau de sezon se organizează cât mai curând posibil și, în orice caz, în termen de cincisprezece (15) zile de la data primirii cererii și sunt considerate încheiate în termen de treizeci (30) de zile de la data primirii cererii, cu excepția cazului în care părțile convin să continue consultările.

5.În cazul în care partea căreia îi este adresată cererea nu răspunde la cererea de participare la consultări în termen de zece (10) zile de la data primirii acesteia sau în cazul în care consultările nu au loc în termenele prevăzute la alineatul (3) sau, respectiv, la alineatul (4) sau în cazul în care consultările au fost încheiate fără a se conveni asupra unei soluții reciproc agreate, oricare dintre părți poate solicita soluționarea litigiului prin arbitraj, în conformitate cu articolul 112.

6.Părțile pot decide de comun acord să modifice termenele menționate la alineatele (3)-(5) de mai sus având în vedere dificultățile și complexitatea cazului cu care se confruntă oricare dintre părți.

ARTICOLUL 111

Mediere

1.În cazul în care consultările nu duc la o soluție de comun acord, părțile pot conveni să recurgă la un mediator. Problema menționată în cererea pentru consultări constituie obiectul medierii, sub rezerva cazului în care părțile hotărăsc altfel.

2.Oricare dintre părți poate proceda la arbitraj în temeiul articolul 112 fără a recurge la mediere.

3.Cu excepția cazului în care părțile convin asupra unui mediator în termen de cincisprezece (15) zile de la data înțelegerii privind solicitarea unei medieri, președintele Comitetului înalților funcționari sau delegatul acestuia selectează prin tragere la sorți un mediator dintr-un grup de persoane care se află pe lista menționată la articolul 125 și care nu sunt resortisante ale niciuneia dintre părți. Selectarea are loc în termen de douăzeci și cinci (25) de zile de la data depunerii înțelegerii privind solicitarea unei medieri, în prezența unui reprezentant al fiecărei părți. Mediatorul convoacă o reuniune cu părțile nu mai târziu de treizeci (30) de zile după ce a fost selectat. Mediatorul primește opiniile fiecărei părți nu mai târziu de cincisprezece (15) zile înainte de reuniune și comunică un aviz nu mai târziu de patruzeci și cinci (45) de zile după ce a fost selectat.

4.Avizul mediatorului poate include o recomandare privind modul de soluționare a diferendului, în conformitate cu dispozițiile prezentului acord. Avizul mediatorului nu are caracter obligatoriu.

5.Părțile pot conveni asupra modificării termenelor menționate la alineatul (3). De asemenea, mediatorul poate decide să modifice termenele respective la solicitarea oricăreia dintre părți sau din proprie inițiativă, având în vedere dificultățile cu care se confruntă partea în cauză sau complexitatea cazului.

6.Procedurile de mediere, cu precădere toate informațiile comunicate și pozițiile luate de părți pe parcursul acestor proceduri rămân confidențiale.

TITLUL II: SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

ARTICOLUL 112

Inițierea procedurii de arbitraj

1.În cazul în care părțile nu reușesc să soluționeze litigiul prin recurgerea la consultări, astfel cum se prevede la articolul 110, partea reclamantă poate emite o notificare de inițiere a procedurii de instituire a unei comisii de arbitraj, care se instituie în conformitate cu articolul 113.

2.Notificarea de instituire a unei comisii de arbitraj este adresată în scris părții pârâte și Comitetului înalților funcționari. În notificarea sa, partea reclamantă identifică măsurile specifice contestate și explică în mod clar modul în care astfel de măsuri constituie o încălcare a dispozițiilor prezentului acord.

ARTICOLUL 113

Instituirea comisiei de arbitraj

1.O comisie de arbitraj este formată din trei arbitri.

2.În termen de zece (10) zile de la data prezentării notificării de instituire a unei comisii de arbitraj Comitetului înalților funcționari, părțile se consultă reciproc pentru a ajunge la un acord privind alcătuirea comisiei de arbitraj.

3.În cazul în care părțile nu reușesc să convină asupra alcătuirii acesteia în termenul prevăzut la alineatul (2), fiecare parte va desemna un arbitru din lista arbitrilor stabilită în temeiul articolul 125, în termen de cinci (5) de zile. În cazul în care una dintre părți nu își numește arbitrul, la cererea celeilalte părți, arbitrul este ales prin tragere la sorți de către președintele Comitetului înalților funcționari sau de către delegatul președintelui din sublista părții respective stabilită în temeiul articolul 125.

4.Cu excepția cazului în care părțile ajung la un acord privind președintele comisiei de arbitraj în termenul stabilit la alineatul (2), cei doi arbitri desemnează, la rândul lor, un al treilea arbitru ca președinte al comisiei din lista stabilită în conformitate cu articolul 125, în termen de cinci (5) zile de la numirea acestora, și informează Comitetul înalților funcționari în legătură cu decizia de numire. În cazul în care nu se reușește desemnarea președintelui comisiei, oricare dintre părți poate solicita președintelui Comitetului înalților funcționari sau delegatului președintelui să selecteze prin tragere la sorți președintele comisiei de arbitraj din sublista președinților care figurează pe lista stabilită în conformitate cu articolul 125 în termen de cinci (5) zile.

5.Data instituirii comisiei de arbitraj este data la care cei trei arbitri sunt selectați și și-au acceptat numirea în conformitate cu regulamentul de procedură.

ARTICOLUL 114

Raportul intermediar al comisiei de arbitraj

1.Comisia de arbitraj comunică părților un raport intermediar care include atât secțiunea descriptivă, cât și constatările și concluziile acesteia, de regulă, nu mai târziu de nouăzeci (90) de zile de la data instituirii sale. Atunci când consideră că termenul limită nu poate fi respectat, președintele comisiei de arbitraj trebuie să comunice în scris acest lucru părților și Comitetului înalților funcționari, precizând motivele întârzierii și data la care comisia plănuiește să prezinte raportul intermediar. În niciun caz, hotărârea nu trebuie pronunțată mai târziu de o sută douăzeci (120) de zile de la data instituirii comisiei de arbitraj. Orice parte poate prezenta comentarii în scris comisiei de arbitraj referitoare la aspecte din raportul intermediar al acesteia, în termen de cincisprezece (15) zile de la comunicarea raportului.

2.În cazuri de urgență, inclusiv cele care implică bunuri perisabile sau sezoniere, comisia de arbitraj depune toate eforturile pentru a transmite raportul intermediar în termen de treizeci (30) de zile și, în orice caz, nu mai târziu de patruzeci și cinci (45) de zile de la data instituirii sale. Orice parte poate depune la comisia de arbitraj o cerere scrisă de reexaminare a unor aspecte precise ale raportului intermediar, în termen de șapte (7) zile de la transmiterea acestuia.

3.După analizarea tuturor observațiilor formulate în scris de părți cu privire la raportul intermediar, comisia de arbitraj își poate modifica raportul și poate efectua orice examinare suplimentară pe care o consideră adecvată. Hotărârea finală a comisiei de arbitraj cuprinde o analiză a argumentelor prezentate în etapa intermediară de reexaminare și răspunde clar întrebărilor și observațiilor formulate de părți.

ARTICOLUL 115

Hotărârea comisiei de arbitraj

1.Comisia de arbitraj:

(a)notifică hotărârea sa părților și Comitetului înalților funcționari în termen de o sută douăzeci (120) de zile de la data instituirii sale.

(b)În pofida dispozițiilor literei (a) de mai sus, atunci când consideră că termenul limită nu poate fi respectat, președintele comisiei de arbitraj comunică în scris acest lucru părților și Comitetului înalților funcționari, precizând motivele întârzierii și data la care comisia plănuiește să pronunțe hotărârea. În nici un caz hotărârea nu este pronunțată mai târziu de o sută cincizeci (150) de zile de la data instituirii comisiei de arbitraj;

2.În cazuri de urgență, inclusiv în cele care privesc bunuri perisabile și de sezon, comisia de arbitraj:

(a)notifică hotărârea sa în termen de șaizeci (60) de zile de la data instituirii sale;

(b)poate pronunța o hotărâre preliminară, cât mai curând posibil și, în orice caz, în termen de șapte (7) zile de la instituirea sa, în care precizează dacă consideră cazul ca fiind urgent.

3.Hotărârea comisiei de arbitraj include recomandări privind modul în care partea pârâtă ar putea să își asigure punerea în conformitate.

4.În pofida dispozițiilor de la alineatele (6)-(10) cu privire la termenul rezonabil de punere în conformitate, partea pârâtă ia orice măsură necesară pentru a se conforma imediat și cu bună credință hotărârii comisiei de arbitraj.

5.Dacă nu este posibilă conformarea imediată, părțile depun eforturi pentru a conveni asupra perioadei de timp necesare pentru a se conforma hotărârii. În acest caz, în termen de maximum douăzeci și una (21) de zile de la notificarea hotărârii comisiei de arbitraj părților, partea pârâtă notifică părții reclamante și Comitetului înalților funcționari termenul pe care îl solicită pentru conformare.

6.În cazul în care există un dezacord între părți cu privire la termenul rezonabil de punere în conformitate cu hotărârea comisiei de arbitraj, partea reclamantă poate solicita comisiei de arbitraj, în scris, în termen de paisprezece (14) zile de la notificarea efectuată în temeiul alineatului (1), să stabilească durata termenului rezonabil. Această cerere este notificată în același timp celeilalte părți și Comitetului înalților funcționari. Comisia de arbitraj comunică părților și Comitetului înalților funcționari hotărârea sa în termen de douăzeci și una (21) de zile de la data depunerii cererii.

7.În cazul în care comisia inițială de arbitraj sau unii dintre membrii săi nu pot să se întrunească din nou, se aplică procedurile prevăzute la articolul 113. Termenul pentru notificarea hotărârii este de treizeci și cinci (35) de zile de la data depunerii cererii menționate la alineatul (6).

8.În ceea ce privește stabilirea duratei termenului rezonabil de punere în conformitate, comisia de arbitraj ia în considerare timpul necesar în mod normal părții pârâte să adopte măsuri legislative sau administrative comparabile cu cele identificate de partea pârâtă ca fiind necesare pentru asigurarea conformității și, în special, comisia ia în considerare dificultățile cu care se pot confrunta statele partenere CAE din cauza lipsei de capacitate necesare.

9.Termenul rezonabil poate fi prelungit cu acordul părților.

ARTICOLUL 116

Reexaminarea măsurilor adoptate pentru punerea în conformitate cu hotărârea comisiei de arbitraj

1.Partea pârâtă notifică părții reclamante și Comitetului înalților funcționari, înainte sfârșitul termenului rezonabil, orice măsură pe care a adoptat-o pentru a respecta hotărârea comisiei de arbitraj.

2.În cazul în care, la expirarea termenului rezonabil, partea pârâtă nu a respectat alineatul (1) de mai sus, partea reclamantă poate lua, în urma notificării celeilalte părți și a Comitetului înalților funcționari, măsuri adecvate în conformitate cu articolul 118 alineatul (2).

3.În cazul în care există un dezacord între părți cu privire la chestiunea dacă partea pârâtă s-a conformat sau nu dispozițiilor prezentului acord, oricare dintre părți poate solicita în scris comisiei de arbitraj să ia o hotărâre în această privință. Cererea identifică măsura specifică în discuție și explică în mod clar modul în care măsura respectivă este incompatibilă sau compatibilă cu dispozițiile prezentului acord și cu hotărârea comisiei de arbitraj.

4.Comisia de arbitraj depune eforturi să își notifice hotărârea în termen de patruzeci și cinci (45) de zile de la data depunerii cererii menționate mai sus. În cazuri de urgență, inclusiv în cele care privesc bunuri perisabile și de sezon, comisia de arbitraj își pronunță hotărârea în termen de treizeci (30) de zile de la data depunerii cererii.

5.În cazul în care comisia de arbitraj inițială sau unii dintre membrii acesteia nu pot să se întrunească din nou în termen de cincisprezece (15) zile, se aplică procedurile prevăzute la articolul 113. În astfel de cazuri, termenul-limită pentru notificarea hotărârii este de optzeci (80) de zile de la data depunerii cererii menționate la alineatul (3) de mai sus.

ARTICOLUL 117

Măsuri temporare în caz de neconformitate

1.În cazul în care partea pârâtă nu notifică nicio măsură adoptată pentru a se conforma hotărârii comisiei de arbitraj înainte de expirarea termenului rezonabil sau în cazul în care comisia de arbitraj hotărăște că măsura notificată în temeiul articolului 116 alineatul (1) nu este compatibilă cu obligațiile care revin părții pârâte în temeiul dispozițiilor prezentului acord, partea reclamantă are dreptul, după notificarea celeilalte părți, să adopte măsuri adecvate.

2.Atunci când adoptă astfel de măsuri, partea reclamantă se străduiește să selecteze măsuri care afectează în cea mai redusă măsură obiectivele prezentului acord și ia în considerare impactul acestora asupra economiei părții pârâte. În plus, în cazul în care UE a obținut dreptul de a adopta astfel de măsuri, ea selecționează măsurile care sunt destinate cu precădere să asigure punerea în conformitate a statelor partenere CAE despre ale căror măsuri se consideră că încalcă prezentul acord.

3.În orice moment după expirarea termenului rezonabil, partea reclamantă poate cere părții pârâte să prezinte o ofertă de compensare temporară, iar partea pârâtă trebuie să prezinte o astfel de ofertă.

4.Compensarea sau măsurile de retorsiune sunt temporare și se aplică numai până în momentul retragerii sau modificării oricărei măsuri considerate ca încălcând dispozițiile prezentului acord, astfel încât să se asigure punerea în conformitate a acesteia cu dispozițiile respective sau până în momentul în care părțile au convenit să soluționeze litigiul.

ARTICOLUL 118

Reexaminarea măsurilor adoptate pentru punerea în conformitate după adoptarea măsurilor adecvate

1.Partea pârâtă notifică celeilalte părți și Comitetului înalților funcționari orice măsură adoptată pentru a se conforma hotărârii comisiei de arbitraj și cererea sa ca partea reclamantă să înceteze aplicarea măsurilor adecvate.

2.În cazul în care părțile nu ajung la un acord privind compatibilitatea măsurii notificate cu dispozițiile prezentului acord în termen de treizeci (30) de zile de la data depunerii notificării, partea reclamantă cere în scris comisiei de arbitraj să hotărască în această privință. Această cerere este notificată celeilalte părți și Comitetului înalților funcționari. Comisia de arbitraj notifică părților și Comitetului înalților funcționari hotărârea sa, în termen de patruzeci și cinci (45) de zile de la data depunerii cererii.

3.În cazul în care comisia de arbitraj hotărăște că măsurile adoptate pentru a asigura punerea în conformitate nu respectă dispozițiile prezentului acord, ea hotărăște dacă partea reclamantă poate continua să aplice măsuri adecvate. În cazul în care comisia de arbitraj hotărăște că măsurile adoptate pentru a asigura punerea în conformitate respectă dispozițiile prezentului acord, aplicarea măsurilor adecvate încetează imediat după data hotărârii.

4.În cazul în care comisia inițială de arbitraj sau unii dintre membrii săi nu pot să se întrunească din nou, se aplică procedurile prevăzute la articolul 113. Termenul pentru notificarea hotărârii este de șaizeci (60) de zile de la data depunerii cererii menționate la alineatul (2) de mai sus.

TITLUL III: DISPOZIȚII COMUNE

ARTICOLUL 119

Soluții de comun acord

În temeiul prezentei părți, părțile pot ajunge, în orice moment, la o soluție de comun acord la un litigiu și notifică Comitetului înalților funcționari soluția convenită. În cazul în care soluția necesită aprobare în temeiul procedurilor naționale relevante ale uneia dintre părți, notificarea face trimitere la această cerință, iar procedurile se suspendă. În cazul în care o astfel de aprobare nu este necesară sau la notificarea finalizării unor astfel de proceduri naționale, procedura se încheie.

ARTICOLUL 120

Regulamentul de procedură

Procedurile de soluționare a litigiilor sunt reglementate prin regulamentul de procedură care urmează să fie adoptat de către Consiliul APE în termen de șase (6) luni de la intrarea în vigoare a prezentului acord.

ARTICOLUL 121

Informații și consiliere tehnică

La cererea unei părți sau din proprie inițiativă, comisia de arbitraj își poate procura informații din orice sursă pe care o consideră potrivită pentru procedura comisiei de arbitraj, inclusiv de la părțile implicate în litigiu. Comisia de arbitraj are, de asemenea, dreptul să solicite opinia pertinentă a experților, după caz. Persoanele fizice sau juridice interesate, stabilite pe teritoriul părților și al altor părți terțe, sunt autorizate să transmită comisiei de arbitraj observații cu titlul de „amicus curiae”, în conformitate cu regulamentul de procedură. Orice informații obținute în acest fel trebuie comunicate părților și pot face obiectul observațiilor acestora.

ARTICOLUL 122

Regimul lingvistic al observațiilor

1.Observațiile scrise sau orale ale părților se formulează în oricare dintre limbile oficiale ale părților.

2.Părțile depun eforturi să convină asupra unei limbi de lucru comune pentru orice proceduri specifice în temeiul prezentei părți. În cazul în care părțile nu reușesc să ajungă la un acord cu privire la o limbă de lucru comună, fiecare parte asigură, suportând costurile aferente, traducerea observațiilor scrise și interpretarea pe parcursul audierilor, în limba aleasă de partea pârâtă, cu excepția situației în care limba respectivă este o limbă oficială a părții pârâte 3 .

ARTICOLUL 123

Norme de interpretare

1.Comisiile de arbitraj interpretează dispozițiile prezentului acord în conformitate cu normele obișnuite de interpretare a dreptului internațional public, inclusiv în conformitate cu normele stabilite în Convenția de la Viena privind dreptul tratatelor.

2.Interpretările și hotărârile comisiei de arbitraj nu pot extinde sau restrânge drepturile și obligațiile prevăzute de dispozițiile prezentului acord.

ARTICOLUL 124

Procedura aplicabilă hotărârilor comisiei de arbitraj

1.Comisia de arbitraj depune toate eforturile pentru a lua orice decizie prin consens. În cazul în care nu se poate adopta o decizie prin consens, se decide asupra chestiunii în cauză prin vot majoritar.

2.Orice hotărâre a comisiei de arbitraj prezintă constatările efective, aplicabilitatea dispozițiilor relevante ale prezentului acord și justificarea oricăreia dintre constatările, recomandările și concluziile sale. Comitetul înalților funcționari pune hotărârile comisiei de arbitraj la dispoziția publicului.

3.Hotărârea comisiei de arbitraj este finală și obligatorie pentru părți.

ARTICOLUL 125

Lista arbitrilor

1.Comitetul înalților funcționari stabilește, în termen de cel mult șase (6) luni de la intrarea în vigoare a prezentului acord, o listă cu cel puțin cincisprezece (15) persoane care doresc și sunt în măsură să fie arbitri. Lista se compune din trei subliste: pentru fiecare parte, o sublistă de persoane care să exercite funcția de arbitri; și o sublistă de persoane care nu sunt resortisanți ai niciuneia dintre părți, pentru a li se încredința funcția de președinte al comisiei de arbitraj. Fiecare sublistă cuprinde cel puțin cinci (5) persoane. Comitetul înalților funcționari se asigură că lista este menținută permanent la acest nivel, în conformitate cu regulamentul de procedură.

2.În cazul în care nu a fost întocmită nicio sublistă sau sublistele nu conțin suficiente nume de persoane fizice la data prezentării notificării în temeiul articolului 113 alineatul (2), arbitrii sunt trași la sorți dintre persoanele care au fost propuse în mod oficial pentru sublista respectivă de către una dintre părți sau de către ambele părți. În cazul în care o singură parte a propus nume, cei trei arbitri sunt trași la sorți dintre persoanele care au fost propuse.

3.În cazul în care nu există o astfel de listă de arbitri, menționată la alineatul (1) de mai sus și nici nume de arbitri propuși în conformitate cu alineatul (2), partea care inițiază procesul de arbitraj solicită secretarului general al Curții Permanente de Arbitraj să acționeze în calitate de autoritate împuternicită să facă numiri.

4.Arbitrii trebuie să dețină cunoștințe specializate și experiență în drept și în comerț internațional. Ei sunt independenți, își exercită funcțiile în nume propriu, nu acceptă instrucțiuni din partea vreunei organizații sau vreunui guvern și nici nu au legătură cu guvernul vreuneia dintre părți și se supun Codului de conduită anexat la regulamentul de procedură care urmează să fie adoptat de către Consiliul APE în termen de șase (6) luni de la intrarea în vigoare a prezentului acord.

ARTICOLUL 126

Relațiile cu Organul de soluționare a litigiilor al OMC

1.Comisiile de arbitraj constituite în temeiul prezentului acord nu se pronunță asupra litigiilor legate de drepturile și obligațiile fiecărei părți care decurg din Acordurile OMC.

2.Recurgerea la dispozițiile prezentului acord privind soluționarea litigiilor nu aduce atingere niciunei acțiuni din cadrul OMC și nici acțiunii de soluționare a litigiilor. Cu toate acestea, atunci când o parte a inițiat, în legătură cu o anumită măsură, o procedură de soluționare a litigiilor, în temeiul prezentului titlu sau al Acordului OMC, ea nu poate iniția o procedură de soluționare a litigiilor cu privire la aceeași măsură înaintea celuilalt for decât după încheierea primei proceduri. În plus, o parte nu poate solicita reparații pentru încălcarea unei obligații identice, prevăzute atât de prezentul acord, cât și de Acordul OMC, înaintea ambelor foruri. În acest caz, odată ce a fost inițiată procedura de soluționare a litigiilor, partea respectivă nu poate pretinde reparații pentru încălcarea obligației identice prevăzute de celălalt acord înaintea celuilalt for decât în cazul în care, din motive procedurale sau jurisdicționale, forul ales nu ajunge la nicio concluzie în ceea ce privește solicitarea de reparații pentru încălcarea obligației respective.

3.O parte poate iniția o procedură de soluționare a litigiilor în legătură cu o anumită măsură, fie în temeiul prezentei părți, fie în temeiul Acordului OMC:

(a)procedurile de soluționare a litigiilor prevăzute de prezenta parte se consideră a fi inițiate din momentul în care una dintre părți formulează o cerere de instituire a unei comisii de arbitraj în conformitate cu articolul 112 și se consideră încheiate atunci când comisia de arbitraj notifică hotărârea sa părților și Comitetului înalților funcționari în conformitate cu articolul 115 sau când s-a ajuns la o soluție convenită de comun acord în conformitate cu articolul 119;

(b)procedurile de soluționare a litigiilor în temeiul Acordului OMC se consideră a fi inițiate din momentul în care una dintre părți formulează o cerere de instituire a unei comisii în conformitate cu articolul 6 din Memorandumul de înțelegere privind regulile și procedurile de soluționare a litigiilor al OMC și se consideră a fi încheiate atunci când Organul de soluționare a litigiilor adoptă raportul comisiei și, după caz, raportul organului de apel, în conformitate cu articolul 16 și cu articolul 17 alineatul (14) din memorandumul respectiv.

4.Nicio dispoziție din prezentul acord nu împiedică o parte să pună în aplicare suspendarea obligațiilor sale autorizate de Organul de soluționare a litigiilor al OMC. Acordul OMC nu poate împiedica o parte să-și suspende obligațiile în temeiul prezentului acord.

ARTICOLUL 127

Termene

1.Toate termenele prevăzute în prezenta parte, inclusiv termenele în care comisiile de arbitraj trebuie să își notifice hotărârile, se calculează în zile calendaristice începând din ziua următoare acțiunii sau faptei la care se referă.

2.Orice termene menționate în prezenta parte pot fi prelungite prin acordul comun al părților.

Partea VIII: EXCEPȚII GENERALE

ARTICOLUL 128

Clauza privind excepțiile generale

Sub rezerva cerinței conform căreia măsurile de acest tip nu sunt puse în aplicare într-un mod care ar constitui un mijloc de discriminare arbitrară sau nejustificată între părți atunci când există condiții similare sau o restricție disimulată privind comerțul internațional, nicio dispoziție a prezentului acord nu se interpretează ca împiedicând UE sau statele partenere CAE să adopte sau să aplice măsuri:

(a)necesare pentru protejarea securității și moralității publice sau pentru menținerea ordinii publice;

(b)necesare pentru protecția vieții sau a sănătății oamenilor, a animalelor sau a plantelor;

(c)legate de importul sau exportul de aur sau argint;

(d)necesare pentru a asigura respectarea actelor cu putere de lege și a normelor administrative care nu sunt incompatibile cu dispozițiile prezentului acord, inclusiv a celor legate de asigurarea respectării normelor vamale, de menținerea în vigoare a monopolurilor care funcționează în temeiul articolului II alineatului (4) și al articolului XVII din GATT, de protecția brevetelor, a mărcilor și a drepturilor de autor, precum și de prevenirea practicilor de natură să inducă în eroare;

(e)legate de produsele realizate în penitenciare;

(f)impuse pentru protecția patrimoniului național de valoare artistică, istorică sau arheologică;

(g)referitoare la conservarea resurselor naturale epuizabile, în cazul în care aceste măsuri sunt aplicate în coroborare cu restricțiile asupra producției sau consumului intern;

(h)adoptate în conformitate cu obligațiile asumate în cadrul oricărui acord interguvernamental privind produsele de bază care se conformează criteriilor prezentate părților contractante la GATT și care nu sunt dezaprobate de acestea sau care este el însuși prezentat părților și nu este dezaprobat de acestea 4 ;

(i)care implică restricții asupra exporturilor de materii prime de pe piața internă, necesare pentru asigurarea de cantități esențiale de astfel de materii pentru o industrie națională de prelucrare, pe parcursul unor perioade în care prețul intern al acestor materii prime este menținut sub nivelul prețului mondial în cadrul unui plan guvernamental de stabilizare. Totuși, aceste măsuri nu trebuie să aibă ca efect creșterea exporturilor sau a protecției acordate industriei naționale și nu trebuie să deroge de la dispozițiile prezentului acord referitoare la nediscriminare;

(j)sunt esențiale pentru achiziționarea sau distribuirea de produse pentru care există o penurie generală sau locală, cu condiția ca măsurile de acest tip să respecte principiul conform căruia UE sau statele partenere CAE au dreptul la o parte echitabilă din oferta internațională de astfel de produse și ca orice astfel de măsuri care nu sunt conforme cu alte dispoziții din prezentul acord să fie oprite de îndată ce condițiile care le generează au încetat să mai existe.

ARTICOLUL 129

Excepții privind securitatea

1.Nicio dispoziție a prezentului acord nu se interpretează astfel încât:

(a)să impună UE sau statelor partenere CAE să furnizeze orice informație a cărei divulgare o consideră contrară intereselor sale fundamentale în domeniul securității; sau

(b)să împiedice UE sau un stat partener CAE să întreprindă vreo acțiune pe care o consideră necesară pentru protejarea intereselor sale fundamentale în domeniul securității:

(i)privind materialele fisionabile sau materialele din care sunt obținute acestea;

(ii)privind traficul cu arme, muniții și material de război, precum și la traficul cu alte articole și materiale destinate direct sau indirect aprovizionării unităților militare;

(iii)privind achizițiile publice indispensabile pentru securitatea națională sau pentru apărarea națională;

(iv)întreprinsă pe timp de război sau în alte situații de urgență în relațiile internaționale sau

(c)să împiedice UE sau statele partenere CAE să întreprindă acțiuni în vederea îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul Cartei Organizației Națiunilor Unite în ceea ce privește menținerea păcii și securității internaționale. 

2.Comitetul înalților funcționari este informat cât mai complet posibil cu privire la măsurile luate în temeiul alineatului (1) literele (b) și (c) de mai sus și cu privire la încetarea acestora.

ARTICOLUL 130

Fiscalitate

1.Nicio dispoziție a prezentului acord sau a aranjamentelor adoptate în temeiul prezentului acord nu poate fi interpretată în așa fel încât să împiedice o parte să opereze, pentru aplicarea dispozițiilor pertinente din legislația sa fiscală, o distincție între contribuabilii care nu se află într-o situație identică, în special în ceea ce privește locul lor de reședință sau locul în care este investit capitalul lor.

2.Nicio dispoziție a prezentului acord sau a măsurilor adoptate în temeiul prezentului acord nu poate fi interpretată ca împiedicând adoptarea sau aplicarea vreunei măsuri destinate să prevină eludarea sau evaziunea fiscală conform dispozițiilor fiscale ale acordurilor privind evitarea dublei impozitări sau conform dispozițiilor altor măsuri fiscale sau legislației fiscale naționale.

3.Nicio dispoziție a prezentului acord nu va afecta drepturile și obligațiile părților prevăzute de orice convenție în domeniul fiscal. În cazul existenței unei neconcordanțe între prezentul acord și orice astfel de convenție, aceasta din urmă prevalează în ceea ce privește neconcordanța.

PARTEA IX: DISPOZIȚII GENERALE ȘI FINALE

ARTICOLUL 131

Dificultăți legate de balanța de plăți

1.În cazul în care una dintre părți se confruntă cu dificultăți grave privind balanța de plăți sau situația finanțelor externe sau este amenințată de producerea acestora, ea poate adopta sau menține măsuri restrictive cu privire la comerțul cu mărfuri.

2.Părțile se străduiesc să evite aplicarea măsurilor restrictive menționate la alineatul (1).

3.Orice măsură restrictivă adoptată sau menținută în temeiul prezentului articol este nediscriminatorie, are o durată limitată și nu depășește ceea ce este necesar de întreprins pentru a îndrepta balanța de plăți și situația finanțelor externe. Măsurile sunt conforme cu condițiile stabilite în acordurile OMC și cu articolele din Acordul privind Fondul Monetar Internațional (FMI), dacă este cazul.

4.O parte care menține sau care adoptă măsuri restrictive sau modificări ale acestora le notifică prompt celeilalte părți și Consiliului APE și prezintă, cât mai curând posibil, un calendar de eliminare a acestora.

5.Se organizează cu promptitudine consultări în cadrul Consiliului APE, iar aceste consultări evaluează situația balanței de plăți a părții în cauză și restricțiile adoptate sau menținute în temeiul prezentului articol, luând în considerare, printre altele, factori precum:

(a)natura și amploarea dificultăților privind balanța de plăți și situația financiară externă;

(b)mediul economic și comercial extern;

(c)măsuri corective alternative care pot fi disponibile.

6.Consultările examinează conformitatea oricăror măsuri restrictive cu alineatele (3) și (4). Toate constatările privind datele statistice și de altă natură prezentate de Fondul Monetar Internațional referitoare la schimburi valutare, rezerve monetare și balanța de plăți se acceptă, iar concluziile se bazează pe evaluarea de către Fond a situației balanței de plăți și a situației financiare externe a părții în cauză care adoptă sau menține măsura.

ARTICOLUL 132

Definirea părților și îndeplinirea obligațiilor

1.Părțile contractante la prezentul acord sunt părțile contractante la Tratatul de instituire a Comunității Africii de Est, denumite în continuare, „statele partenere CAE”, pe de o parte, și Uniunea Europeană sau statele sale membre sau Uniunea Europeană și statele sale membre, în funcție de domeniile de competență ale acestora prevăzute în Tratatul privind Uniunea Europeană și în Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (denumită în continuare „UE”), pe de altă parte.

2.În sensul prezentului acord, termenul „parte” se referă la statele partenere CAE care acționează colectiv sau la UE, după cum este cazul. Termenul „părți” se referă la statele partenere CAE care acționează în mod colectiv și la UE.

3.Statele partenere CAE pot împuternici pe unul dintre reprezentanții lor să acționeze în numele lor cu privire la toate aspectele reglementate de prezentul acord asupra cărora au convenit să acționeze în mod colectiv.

4.Părțile adoptă orice măsuri generale sau specifice necesare în vederea îndeplinirii obligațiilor care le revin în temeiul prezentului acord și se asigură că respectă obiectivele stabilite în prezentul acord.

ARTICOLUL 133

Puncte de contact

1.În scopul facilitării comunicării privind aplicarea eficientă a prezentului acord, părțile desemnează un punct de contact pentru schimbul de informații de la intrarea în vigoare a prezentului acord. Desemnarea unui punct de contact pentru schimbul de informații nu aduce atingere desemnării specifice a autorităților competente în temeiul dispozițiilor specifice ale prezentului acord.

2.La solicitarea punctelor de contact pentru schimbul de informații, fiecare parte indică biroul sau responsabilul oficial de orice aspect legat de punerea în aplicare a prezentului acord și furnizează sprijinul necesar pentru facilitarea comunicării cu partea solicitantă.

3.În măsura în care este posibil din punct de vedere juridic, fiecare parte furnizează, după caz, informații la cererea celeilalte părți și răspunde fără întârziere la orice întrebare a celeilalte părți privind o măsură existentă sau propusă care ar putea afecta comerțul dintre părți.

ARTICOLUL 134

Transparență și confidențialitate

1.Fiecare parte se asigură că orice acte cu putere de lege, norme administrative, proceduri și hotărâri administrative general aplicabile, precum și orice angajamente internaționale privind orice aspect comercial vizat de prezentul acord sunt de îndată publicate sau puse la dispoziția publicului și sunt comunicate celeilalte părți.

2.Fără a aduce atingere dispozițiilor specifice privind transparența din prezentul acord, se consideră că informațiile menționate la prezentul articol au fost furnizate atunci când informațiile au fost comunicate secretariatului Comunității Africii de Est și Comisiei Europene sau OMC sau atunci când au fost publicate pe site-ul internet al părților, oficial și accesibil publicului în mod gratuit.

3.Nicio dispoziție a prezentului acord nu obligă vreo parte să furnizeze informații confidențiale a căror divulgare ar împiedica aplicarea legii, ar fi contrară interesului public în alt mod sau ar aduce atingere intereselor comerciale legitime ale anumitor întreprinderi publice sau private, exceptând cazul în care poate fi necesar ca informațiile să fie divulgate în contextul unei proceduri de soluționare a litigiilor în temeiul părții VII din prezentul acord. În cazul în care o comisie instituită în temeiul articolului 113 din partea VII consideră necesară o astfel de divulgare de informații, aceasta se asigură de protejarea deplină a confidențialității.

ARTICOLUL 135

Regiuni ultraperiferice ale Uniunii Europene

1.Având în vedere apropierea geografică dintre regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene și statele partenere CAE și în scopul întăririi legăturilor economice și sociale dintre regiunile respective și statele partenere CAE, părțile depun eforturi în sensul favorizării cooperării, în toate domeniile vizate de prezentul acord, între regiunile ultraperiferice ale UE și statele partenere CAE.

2.De asemenea, obiectivele enunțate la alineatul (1) de la prezentul articol sunt urmărite, atunci când este cazul, prin încurajarea participării comune a statelor partenere CAE și a regiunilor ultraperiferice ale UE la programe-cadru și la programe specifice ale UE în domenii vizate de prezentul acord.

3.UE depune eforturi să asigure coordonarea dintre diferitele instrumente financiare ale politicilor de coeziune și de dezvoltare ale UE, în vederea încurajării cooperării între statele partenere CAE și regiunile ultraperiferice ale UE în domeniile vizate de prezentul acord.

4.Nicio dispoziție a prezentului acord nu împiedică UE să aplice măsurile existente destinate remedierii situației economice și sociale structurale a regiunilor sale ultraperiferice, în temeiul articolului 349 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

ARTICOLUL 136

Raportul cu alte acorduri

1.Cu excepția dispozițiilor privind cooperarea pentru dezvoltare prevăzute în titlul II din partea 3 a Acordului de la Cotonou, în cazul existenței unei neconcordanțe între dispozițiile prezentului acord și dispozițiile titlului II din partea 3 a Acordului de la Cotonou, dispozițiile prezentului acord prevalează.

2.Nicio dispoziție a prezentului acord nu se interpretează astfel încât să împiedice adoptarea de către oricare dintre părți a măsurilor corespunzătoare compatibile cu prezentul acord și conforme cu Acordul de la Cotonou.

ARTICOLUL 137

Raportul cu Acordurile OMC

Părțile convin că nicio dispoziție a prezentului acord nu le impune să acționeze într-un mod incompatibil cu normele OMC.

ARTICOLUL 138

Notificări

Notificările prevăzute în temeiul prezentului acord se efectuează în scris și se transmit secretariatului Comunității Africii de Est sau Comisiei Europene, după caz.

ARTICOLUL 139

Data intrării în vigoare

1.Prezentul acord se semnează și se ratifică sau se aprobă în conformitate cu normele și procedurile constituționale sau interne aplicabile ale părților respective.

2.Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a celei de a doua luni care urmează datei la care părțile și-au notificat reciproc finalizarea procedurilor juridice interne menționate la alineatul (1).

3.Notificările privind intrarea în vigoare se transmit, în cazul statelor partenere CAE, Secretarului General al Comunității Africii de Est și, în cazul părții UE, Secretarului General al Consiliului Uniunii Europene, care sunt depozitarii comuni ai prezentului acord. Fiecare depozitar notifică celuilalt depozitar primirea ultimului instrument de ratificare, ceea ce indică finalizarea procedurilor lor juridice interne necesare pentru intrarea în vigoare.

4.Până la intrarea în vigoare a acordului, statele partenere CAE și UE convin să aplice dispozițiile prezentului acord care sunt de competența lor. Acest lucru poate fi realizat fie prin aplicarea provizorie, atunci când este posibil, fie prin ratificarea acordului.

5.Aplicarea provizorie se notifică depozitarilor. Acordul se aplică cu titlu provizoriu la zece (10) zile după data la care părțile își notifică reciproc finalizarea procedurilor juridice interne necesare în acest scop.

6.Atunci când se aplică o dispoziție a prezentului acord în conformitate cu alineatul (4), orice trimitere din această dispoziție la data intrării în vigoare a prezentului acord se înțelege ca desemnând data de la care părțile convin să aplice dispoziția respectivă în conformitate cu alineatul (4).

7.În pofida dispozițiilor alineatului (4), statele partenere CAE și UE pot întreprinde unilateral măsuri în vederea aplicării prezentului acordul, înainte de aplicarea provizorie, în măsura în care acest lucru este posibil.

ARTICOLUL 140

Denunțare

1.O parte la prezentul acord poate notifica în scris celeilalte părți intenția sa de denunțare a prezentului acord.

2.Denunțarea intră în vigoare la un an de la data notificării.

ARTICOLUL 141

Aplicarea teritorială

Prezentul acord se aplică, pe de o parte, teritoriilor în care se aplică Tratatul privind Uniunea Europeană și Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și, pe de altă parte, teritoriilor statelor partenere CAE. Trimiterile din prezentul acord la termenul „teritoriu“ se interpretează în acest sens.

ARTICOLUL 142

Clauza de revizuire

1.Prezentul acord se revizuiește o dată la cinci (5) ani după intrarea sa în vigoare.

2.În ceea ce privește punerea în aplicare a prezentului acord, o parte poate formula sugestii care să vizeze ajustarea cooperării în domeniul comerțului, luând în considerare experiența acumulată pe parcursul punerii în aplicare a prezentului acord.

3.În pofida dispozițiilor alineatului (1), părțile convin că prezentul acord poate fi revizuit având în vedere expirarea Acordului de la Cotonou.

ARTICOLUL 143

Clauza de modificare

1.Părțile pot conveni în scris să modifice prezentul acord. O parte poate prezenta spre examinare Consiliului APE propuneri de modificare a prezentului acord. Cealaltă parte poate prezenta observații privind propunerile de modificare în termen de nouăzeci (90) de zile de la data primirii propunerii.

2.În cazul în care Consiliul APE adoptă modificări la prezentul acord, aceste modificări sunt supuse spre ratificare, acceptare sau aprobare de către părți, în conformitate cu cerințele constituționale sau de drept intern ale acestora.

3.Orice modificare intră în vigoare după ce părțile își comunică notificări în scris care să ateste că au îndeplinit cerințele și procedurile juridice aplicabile, la data pe care părțile o stabilesc de comun acord.

ARTICOLUL 144

Aderarea unor noi membri la Comunitatea Africii de Est

1.Orice nou stat partener al CAE devine parte la prezentul acord de la data aderării sale la CAE, prin intermediul unei clauze înscrise în acest sens în actul de aderare. În cazul în care actul de aderare la CAE nu prevede această aderare automată a statului partener CAE la prezentul acord, statul partener CAE respectiv aderă prin depunerea unui act de aderare la Secretarul General al Comunității Africii de Est, care trimite copii certificate către UE.

2.Părțile examinează efectele aderării a noi state partenere CAE asupra prezentului acord. Consiliul APE poate hotărî cu privire la orice măsuri tranzitorii sau de modificare care ar putea fi necesare.

ARTICOLUL 145

Aderarea unor noi membri la Uniunea Europeană

1.Orice nou stat membru al UE devine parte la prezentul acord de la data aderării sale la UE, prin intermediul unei clauze înscrise în acest sens în actul de aderare. În cazul în care actul de aderare la Uniune nu prevede această aderare automată a statului membru UE la prezentul acord, statul membru UE respectiv aderă prin depunerea unui act de aderare la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene, care trimite copii certificate statelor partenere CAE.

2.Părțile examinează efectele aderării unor noi state membre ale UE asupra prezentului acord. Consiliul APE poate hotărî cu privire la orice măsuri tranzitorii sau de modificare care ar putea fi necesare.

ARTICOLUL 146

Texte autentice

Prezentul acord se întocmește în următoarele limbi ale părților: bulgară, cehă, croată, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și swahili, fiecare din aceste texte fiind în egală măsură autentic.

ARTICOLUL 147

Anexe

Anexele și protocoalele la prezentul acord fac parte integrantă din acesta.

Anexa I

Taxele vamale aplicate produselor originare din statele partenere CAE

Anexa II

Taxele vamale aplicate produselor originare din UE

Anexa III (a)

Matricea de dezvoltare a APE CAE

Anexa III (b)

Valori de referință, obiective și indicatori privind dezvoltarea

Anexa IV

Declarație comună privind țările care au stabilit o uniune vamală cu Uniunea Europeană

Protocolul 1

privind definirea noțiunii de „produse originare“ și metodele de cooperare administrativă

Protocolul 2

privind asistența administrativă reciprocă în domeniul vamal

(1)    Pentru acest calcul, se utilizează date oficiale ale OMC privind principalii exportatori din cadrul comerțului mondial cu mărfuri (cu excepția comerțului în interiorul UE).
(2)    În sensul prezentului articol, produsele agricole sunt produsele reglementate de anexa I la Acordul OMC privind agricultura.
(3)    În sensul prezentului articol, limbile oficiale sunt cele enumerate la articolul 146.
(4)    Excepția prevăzută la prezentul paragraf se extinde la orice acord privind produsele de bază care se conformează principiilor aprobate de Consiliul Economic și Social prin Hotărârea nr. 30 (IV) din 28 martie 1947.
Top

Bruxelles, 11.2.2016

COM(2016) 64 final

ANEXĂ

la

Propunerea de decizie a Consiliului

privind încheierea Acordului de parteneriat economic (APE) între statele partenere din Comunitatea Africii de Est (CAE), pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte


ANEXA I

TAXELE VAMALE APLICATE PRODUSELOR ORIGINARE DIN STATELE PARTENERE CAE

1.Fără a aduce atingere punctului 4, la data intrării în vigoare a prezentului acord, taxele vamale ale UE (denumite în continuare „taxele vamale UE”) se elimină integral pentru toate produsele de la capitolele 1-97 din Sistemul armonizat, cu excepția celor de la capitolul 93, originare într-un stat partener CAE. Pentru produsele de la capitolul 93, UE continuă să instituie taxa vamală aplicabilă națiunii celei mai favorizate (denumită în continuare „taxa vamală MFN“).

2.Importul de produse de la poziția tarifară 1701 originare din orice stat partener CAE, recunoscut de ONU ca țară cel mai puțin dezvoltată, rămâne sub incidența dispozițiilor articolului 51 1 .

3.De la 1 octombrie 2015, în sensul aplicării dispozițiilor articolului 50, se poate considera că se produc perturbări pe piețele produselor de la poziția tarifară 1701 atunci când prețul de piață al zahărului alb în UE scade timp de două luni consecutive sub 80% din prețul de piață al zahărului alb în UE care a prevalat în cursul anului de comercializare anterior.

4.Punctul 1 nu se aplică produselor de la poziția tarifară 1701 și 0803 0019 originare din statele partenere CAE și puse în liberă circulație în departamentele franceze de peste mări. Prezenta dispoziție se aplică pe o perioadă de zece (10) ani de la data intrării în vigoare a prezentului acord. Această perioadă se prelungește pentru o perioadă suplimentară de zece (10) ani, cu excepția cazului în care părțile convin altfel.

(1)    În acest sens și prin derogare de la articolul 50, un stat recunoscut de Organizația Națiunilor Unite ca țară cel mai puțin dezvoltată poate face obiectul unor măsuri de salvgardare.
Top

Bruxelles, 11.2.2016

COM(2016) 64 final

ANEXĂ

la

Propunerea de decizie a Consiliului

privind încheierea Acordului de parteneriat economic (APE) între statele partenere din Comunitatea Africii de Est (CAE), pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte


ANEXA II – PARTEA 1

TAXELE VAMALE APLICATE PRODUSELOR ORIGINARE DIN UE

1.La intrarea în vigoare a prezentului acord, se elimină taxele vamale aplicabile produselor originare din UE importate pe teritoriul statelor partenere CAE, pentru mărfurile prezentate în anexa II (a).

2.Taxele vamale aplicabile produselor originare din UE importate pe teritoriul statelor partenere CAE pentru mărfurile prezentate în anexa II (b) se elimină în mod treptat, în conformitate cu următorul calendar:

la șapte ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 80 % din taxa de bază;

la opt ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 70 % din taxa de bază;

la nouă ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 60 % din taxa de bază;

la zece ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 50 % din taxa de bază;

la unsprezece ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 40 % din taxa de bază;

la doisprezece ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 30 % din taxa de bază;

la treisprezece ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 20 % din taxa de bază;

la paisprezece ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 10 % din taxa de bază;

la cincisprezece ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, se elimină taxele rămase.

3.Taxele vamale aplicabile produselor originare din UE importate pe teritoriul statelor partenere CAE pentru mărfurile prezentate în anexa II (c) se elimină în mod treptat, în conformitate cu următorul calendar:

la doisprezece ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 95 % din taxa de bază;

la treisprezece ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 90 % din taxa de bază;

la paisprezece ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 85 % din taxa de bază;

la cincisprezece ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 80 % din taxa de bază;

la șaisprezece ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 70 % din taxa de bază;

la șaptesprezece ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 65 % din taxa de bază;

la optsprezece ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 60 % din taxa de bază;

la nouăsprezece ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 55 % din taxa de bază;

la douăzeci de ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 50 % din taxa de bază;

la douăzeci și unu de ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 40 % din taxa de bază;

la douăzeci și doi de ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 30 % din taxa de bază;

la douăzeci și trei de ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 20 % din taxa de bază;

la douăzeci și patru de ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, fiecare taxă se reduce la 10 % din taxa de bază;

la douăzeci și cinci de ani de la intrarea în vigoare a prezentului acord, se elimină taxele rămase.

4.Taxele vamale aplicabile produselor originare din UE importate pe teritoriul statelor partenere CAE pentru mărfurile enumerate în anexa II (d) se exclud de la orice formă de eliminare treptată a taxelor vamale prevăzută de prezenta anexă.

Top

Bruxelles, 11.2.2016

COM(2016) 64 final

ANEXĂ

la

Propunerea de decizie a Consiliului

privind încheierea Acordului de parteneriat economic (APE) între statele partenere din Comunitatea Africii de Est (CAE), pe de o parte, și Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte


ANEXA II(a) – PARTEA 2

TAXELE VAMALE APLICATE PRODUSELOR ORIGINARE DIN UE

Codul SA, 8 cifre

Codul SA, 6 cifre

Descriere

Taxa vamală

Anul angajamentului față de UE

01012100

010121

-- Reproducători de rasă pură

0%

T0

01013010

010130

--- Reproducători de rasă pură

0%

T0

01022100

010221

-- Reproducători de rasă pură

0%

T0

01023100

010231

-- Reproducători de rasă pură

0%

T0

01029010

010290

-- Reproducători de rasă pură

0%

T0

01031000

010310

- Reproducători de rasă pură

0%

T0

01041010

010410

--- Reproducători de rasă pură

0%

T0

01042010

010420

--- Reproducători de rasă pură

0%

T0

05111000

051110

- Spermă de bovine

0%

T0

05119110

051191

--- Icre de pește și lapți

0%

T0

05119120

051191

--- Deșeuri de pește

0%

T0

05119910

051199

--- Spermă animală, alta decât sperma de bovine

0%

T0

06011000

060110

- Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberculate, grife și rizomi, în repaus vegetativ

0%

T0

06012000

060120

- Bulbi, tuberculi, cepe, rădăcini tuberculate, grife și rizomi, în vegetație sau în floare; puieți, plante și rădăcini de cicoare

0%

T0

06021000

060210

- Butași nerădăcinoși și altoi

0%

T0

06022000

060220

- Arbori, arbuști, copăcei și tufișuri, cu fructe comestibile, altoiți sau nealtoiți

0%

T0

06023000

060230

- Rododendroni și azalee, altoiți sau nealtoiți

0%

T0

06024000

060240

- Trandafiri, altoiți sau nealtoiți

0%

T0

06029000

060290

- Altele

0%

T0

10011100

100111

-- Destinat însămânțării

0%

T0

10011900

100119

-- Altele

0%

T0

10019100

100191

-- Destinat însămânțării

0%

T0

10021000

100210

- Destinată însămânțării

0%

T0

10029000

100290

- Altele

0%

T0

10031000

100310

- Destinat însămânțării

0%

T0

10041000

100410

- Destinat însămânțării

0%

T0

10049000

100490

- Altele

0%

T0

12091000

120910

- Semințe de sfeclă de zahăr

0%

T0

12092100

120921

-- Semințe de lucernă

0%

T0

12092200

120922

-- Semințe de trifoi (Trifolium spp.)

0%

T0

12092300

120923

-- Semințe de păiuș

0%

T0

12092400

120924

-- Semințe de plantă furajeră de Kentucky (Poa pratensis L.)

0%

T0

12092500

120925

-- Semințe de raigras (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.)

0%

T0

12092900

120929

-- Altele

0%

T0

12093000

120930

- Semințe de plante erbacee cultivate în principal pentru flori

0%

T0

12099100

120991

-- Semințe de legume

0%

T0

12099900

120999

-- Altele

0%

T0

12101000

121010

- Conuri de hamei, nesfărâmate, nemăcinate și nici sub formă de pelete

0%

T0

12102000

121020

- Conuri de hamei, sfărâmate, măcinate sau sub formă de pelete; lupulină

0%

T0

12119010

121190

-- În scopuri farmaceutice, de exemplu scoarță de arbore de chinină

0%

T0

13012000

130120

- Gumă arabică

0%

T0

13019000

130190

- Altele

0%

T0

13021100

130211

-- Opiu

0%

T0

13021200

130212

-- Din lemn-dulce

0%

T0

13021300

130213

-- Din hamei

0%

T0

13021900

130219

-- Altele

0%

T0

13022000

130220

- Substanțe pectice, pectinați și pectați

0%

T0

13023100

130231

-- Agar-agar

0%

T0

13023200

130232

-- Mucilagii și agenți de mărire a viscozității, derivați din roșcove, din boabe de roșcove sau din semințe de guar, chiar modificați

0%

T0

13023900

130239

-- Altele

0%

T0

15029000

150290

- Altele

0%

T0

15050000

150500

Usuc și grăsimi derivate din acesta, inclusiv lanolina

0%

T0

15071000

150710

- Ulei brut, chiar demucilaginat

0%

T0

15081000

150810

- Ulei brut

0%

T0

15091000

150910

- Uleiuri virgine

0%

T0

15111000

151110

- Ulei brut

0%

T0

15131100

151311

-- Ulei brut

0%

T0

15132100

151321

-- Ulei brut

0%

T0

15141100

151411

-- Ulei brut

0%

T0

15149100

151491

-- Ulei brut

0%

T0

15151100

151511

-- Ulei brut

0%

T0

15200000

152000

Glicerină brută; ape și leșii de glicerină

0%

T0

15220000

152200

Degras; reziduuri provenite de la tratarea grăsimilor sau a cerii de origine animală sau vegetală

0%

T0

18031000

180310

- Nedegresată

0%

T0

18032000

180320

- Degresată total sau parțial

0%

T0

18040000

180400

Unt, grăsime și ulei de cacao

0%

T0

18050000

180500

Pudră de cacao, fără adaos de zahăr sau alți îndulcitori

0%

T0

19053210

190532

--- Ostii

0%

T0

19059010

190590

--- Cașete goale de tipul celor utilizate pentru medicamente

0%

T0

25020000

250200

Pirite de fier neprăjite

0%

T0

25030000

250300

Sulf de orice fel, cu excepția sulfului sublimat, a sulfului precipitat și a sulfului coloidal

0%

T0

25041000

250410

- Sub formă de pulbere sau foițe

0%

T0

25049000

250490

- Altele

0%

T0

25051000

250510

- Nisipuri silicioase și nisipuri cuarțoase

0%

T0

25059000

250590

- Altele

0%

T0

25061000

250610

- Cuarț

0%

T0

25062000

250620

- Cuarțite

0%

T0

25081000

250810

- Bentonită

0%

T0

25083000

250830

- Argile refractare

0%

T0

25084000

250840

- Alte argile

0%

T0

25085000

250850

- Andaluzit, cianit și silimanit

0%

T0

25086000

250860

- Mulit

0%

T0

25087000

250870

- Pământuri de șamotă sau de cărămizi silicioase

0%

T0

25090000

250900

Cretă

0%

T0

25101000

251010

- Nemăcinate

0%

T0

25102000

251020

- Măcinate

0%

T0

25111000

251110

- Sulfat de bariu natural (baritină)

0%

T0

25112000

251120

- Carbonat de bariu natural (witherit)

0%

T0

25120000

251200

Făină silicioasă fosilă (de exemplu, kieselgur, tripolit și diatomit) și alte pământuri silicioase similare, cu o densitate aparentă de maximum 1, chiar calcinate

0%

T0

25131000

251310

- Piatră ponce

0%

T0

25132000

251320

- Emeri (piatră de șlefuit), corindon natural, granat natural și alte abrazive naturale

0%

T0

25140000

251400

Ardezie, chiar degroșată sau simplu debitată prin tăiere cu ferăstrăul sau prin alt procedeu, în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară

0%

T0

25151100

251511

-- Brute sau degroșate

0%

T0

25151200

251512

-- Simplu debitate, prin tăiere cu ferăstrăul sau prin alt procedeu, în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară

0%

T0

25152000

251520

- Ecausin și alte pietre calcaroase pentru cioplit sau pentru construcții; alabastru

0%

T0

25161100

251611

-- Brute sau degroșate

0%

T0

25161200

251612

-- Simplu debitate, prin tăiere cu ferăstrăul sau prin alt procedeu, în blocuri sau în plăci de formă pătrată sau dreptunghiulară

0%

T0

25162000

251620

- Gresie

0%

T0

25169000

251690

- Alte pietre pentru cioplit sau pentru construcții

0%

T0

25201000

252010

- Gips; anhidrit

0%

T0

25202000

252020

- Ipsos

0%

T0

26011100

260111

-- Neaglomerate

0%

T0

26011200

260112

-- Aglomerate

0%

T0

26012000

260120

- Pirite de fier prăjite (cenușă de pirite)

0%

T0

26020000

260200

Minereuri de mangan și concentratele lor, inclusiv minereuri de mangan feruginoase și concentratele lor cu un conținut minim de mangan de 20 % din greutatea produsului uscat

0%

T0

26030000

260300

Minereuri de cupru și concentratele lor

0%

T0

26040000

260400

Minereuri de nichel și concentratele lor

0%

T0

26050000

260500

Minereuri de cobalt și concentratele lor

0%

T0

26060000

260600

Minereuri de aluminiu și concentratele lor

0%

T0

26070000

260700

Minereuri de plumb și concentratele lor

0%

T0

26080000

260800

Minereuri de zinc și concentratele lor

0%

T0

26090000

260900

Minereuri de staniu și concentratele lor

0%

T0

26100000

261000

Minereuri de crom și concentratele lor

0%

T0

26110000

261100

Minereuri de tungsten și concentratele lor

0%

T0

26121000

261210

- Minereuri de uraniu și concentratele lor

0%

T0

26122000

261220

- Minereuri de toriu și concentratele lor

0%

T0

26131000

261310

- Prăjite

0%

T0

26139000

261390

- Altele

0%

T0

26140000

261400

Minereuri de titan și concentratele lor

0%

T0

26151000

261510

- Minereuri de zirconiu și concentratele lor

0%

T0

26159000

261590

- Altele

0%

T0

26161000

261610

- Minereuri de argint și concentratele lor

0%

T0

26169000

261690

- Altele

0%

T0

26171000

261710

- Minereuri de antimoniu și concentratele lor

0%

T0

26179000

261790

- Altele

0%

T0

26180000

261800

Zgură de furnal granulată (nisip de zgură) rezultată de la fabricarea fontei, fierului sau oțelului

0%

T0

26190000

261900

Zgură, zgură de furnal (altele decât zgura de furnal granulată), coji, țunder și alte deșeuri rezultate de la fabricarea fontei, fierului sau a oțelului

0%

T0

26201100

262011

-- Mate de galvanizare

0%

T0

26201900

262019

-- Altele

0%

T0

26202100

262021

-- Nămoluri de benzină cu plumb și nămoluri de compuși antidetonanți care conțin plumb

0%

T0

26202900

262029

-- Altele

0%

T0

26203000

262030

- Care conțin în principal cupru

0%

T0

26204000

262040

- Care conțin în principal aluminiu

0%

T0

26206000

262060

- Care conțin arsen, mercur, taliu sau amestecuri ale acestora, de tipul celor utilizate la extracția arsenului sau a metalelor specificate ori pentru fabricarea compușilor lor chimici

0%

T0

26209100

262091

-- Care conțin antimoniu, beriliu, cadmiu, crom sau amestecuri ale acestora

0%

T0

26209900

262099

-- Altele

0%

T0

26211000

262110

- Cenușa și reziduuri provenind de la incinerarea deșeurilor orășenești

0%

T0

26219000

262190

- Altele

0%

T0

27090000

270900

Uleiuri brute din petrol sau din minerale bituminoase

0%

T0

27101210

271012

--- Benzină pentru motoare, standard

0%

T0

27101220

271012

--- Benzină pentru motoare, extra

0%

T0

27101230

271012

--- Benzine pentru aviație

0%

T0

27101240

271012

--- Benzină tip „jet fuel”

0%

T0

27101250

271012

--- Benzină specială la punctul de fierbere și white spirit

0%

T0

27101290

271012

--- Alte uleiuri ușoare și preparate

0%

T0

27101910

271019

--- Parțial rafinate (inclusiv țițeiul parțial rafinat)

0%

T0

27101921

271019

---- Kerosen tip „jet fuel”

0%

T0

27101922

271019

---- Petrol lampant (IK)

0%

T0

27101929

271019

---- Alte uleiuri medii și preparate

0%

T0

27101931

271019

---- Motorină (pentru autovehicule, ușoară, de culoare galben-chihlimbar, pentru motoarele de mare viteză)

0%

T0

27101932

271019

---- Carburant diesel (greu industrial, negru, pentru motoare marine de mică viteză și motoare staționare)

0%

T0

27101939

271019

---- Alte motorine

0%

T0

27101941

271019

---- Păcură reziduală (păcură pentru uz marin, pentru furnale și alte utilizări similare) cu o vâscozitate cinematică de 125 de centistokes

0%

T0

27101942

271019

---- Păcură reziduală (păcură pentru uz marin, furnale și alte utilizări similare) cu o vâscozitate cinematică de 180 de centistokes

0%

T0

27101943

271019

---- Păcură reziduală (păcură pentru uz marin, pentru furnale și alte utilizări similare) cu o vâscozitate cinematică de 280 de centistokes

0%

T0

27101949

271019

---- Alți combustibili reziduali

0%

T0

27101955

271019

---- Uleiuri pentru transformatoare

0%

T0

27101957

271019

---- Ulei alb – Puritate tehnică

0%

T0

27102000

271020

- Uleiuri din petrol și uleiuri din minerale bituminoase (altele decât uleiurile brute) și preparate nedenumite și necuprinse în altă parte, care conțin în greutate minimum 70 % uleiuri din petrol sau din minerale bituminoase și pentru care aceste uleiuri constituie elementele de bază, care conțin biodiesel, altele decât deșeurile de uleiuri

0%

T0

27122000

271220

- Ceară de parafină care conține în greutate sub 0,75 % ulei

0%

T0

27129000

271290

- Altele

0%

T0

27131200

271312

-- Calcinat

0%

T0

28011000

280110

- Clor

0%

T0

28012000

280120

- Iod

0%

T0

28013000

280130

- Fluor; brom

0%

T0

28020000

280200

Sulf sublimat sau precipitat; sulf coloidal

0%

T0

28030000

280300

Carbon (negru de fum și alte forme de carbon nedenumite și necuprinse în altă parte)

0%

T0

28041000

280410

- Hidrogen

0%

T0

28042100

280421

-- Argon

0%

T0

28042900

280429

-- Altele

0%

T0

28043000

280430

- Azot

0%

T0

28045000

280450

- Bor; telur

0%

T0

28046100

280461

-- Cu un conținut în greutate de minimum 99,99 % siliciu

0%

T0

28046900

280469

-- Altele

0%

T0

28047000

280470

- Fosfor

0%

T0

28048000

280480

- Arsen

0%

T0

28049000

280490

- Seleniu

0%

T0

28051100

280511

-- Sodiu

0%

T0

28051200

280512

-- Calciu

0%

T0

28051900

280519

-- Altele

0%

T0

28053000

280530

- Metale din pământuri rare, scandiu și ytriu, chiar amestecate sau aliate între ele

0%

T0

28054000

280540

- Mercur

0%

T0

28061000

280610

- Clorura de hidrogen (acid clorhidric)

0%

T0

28062000

280620

- Acid clorosulfuric

0%

T0

28080000

280800

Acid nitric (azotic); acizi sulfonitrici

0%

T0

28091000

280910

- Pentaoxid de difosfor

0%

T0

28092000

280920

- Acid fosforic și acizi polifosforici

0%

T0

28100000

281000

Oxizi de bor; acizi borici

0%

T0

28112200

281122

-- Dioxid de siliciu

0%

T0

28112900

281129

-- Altele

0%

T0

28121000

281210

- Cloruri și oxicloruri

0%

T0

28129000

281290

- Altele

0%

T0

28131000

281310

- Disulfură de carbon

0%

T0

28139000

281390

- Altele

0%

T0

28141000

281410

- Amoniac anhidru

0%

T0

28142000

281420

- Amoniac în soluție apoasă

0%

T0

28151100

281511

-- Solid

0%

T0

28151200

281512

-- În soluție apoasă (leșie de sodă caustică)

0%

T0

28152000

281520

- Hidroxid de potasiu (potasă caustică)

0%

T0

28153000

281530

- Peroxizi de sodiu sau de potasiu

0%

T0

28161000

281610

- Hidroxid și peroxid de magneziu

0%

T0

28164000

281640

- Oxizi, hidroxizi și peroxizi de stronțiu sau de bariu

0%

T0

28170010

281700

--- Oxid de zinc

0%

T0

28170020

281700

--- peroxid de zinc

0%

T0

28181000

281810

- Corindon artificial, cu compoziție chimică definită sau nu

0%

T0

28182000

281820

- Oxid de aluminiu altul decât corindon artificial

0%

T0

28183000

281830

- Hidroxid de aluminiu

0%

T0

28191000

281910

- Trioxid de crom

0%

T0

28199000

281990

- Altele

0%

T0

28201000

282010

- Dioxid de mangan

0%

T0

28209000

282090

- Altele

0%

T0

28211000

282110

- Oxizi și hidroxizi de fier

0%

T0

28212000

282120

- Pământuri colorante

0%

T0

28220000

282200

Oxizi și hidroxizi de cobalt; oxizi de cobalt comerciali

0%

T0

28230000

282300

Oxizi de titan

0%

T0

28241000

282410

- Monoxid de plumb (litargă, massicot)

0%

T0

28249000

282490

- Altele

0%

T0

28251000

282510

- Hidrazină și hidroxilamină și sărurile lor anorganice

0%

T0

28252000

282520

- Oxid și hidroxid de litiu

0%

T0

28253000

282530

- Oxizi și hidroxizi de vanadiu

0%

T0

28254000

282540

- Oxizi și hidroxizi de nichel

0%

T0

28255000

282550

- Oxizi și hidroxizi de cupru

0%

T0

28256000

282560

- Oxizi de germaniu și dioxid de zirconiu

0%

T0

28257000

282570

- Oxizi și hidroxizi de molibden

0%

T0

28258000

282580

- Oxizi de antimoniu

0%

T0

28259000

282590

- Altele

0%

T0

28261200

282612

-- De aluminiu

0%

T0

28261900

282619

-- Altele

0%

T0

28263000

282630

- Hexafluoroaluminat de sodiu (criolit sintetic)

0%

T0

28269000

282690

- Altele

0%

T0

28271000

282710

- Clorură de amoniu

0%

T0

28272000

282720

- Clorură de calciu

0%

T0

28273100

282731

-- De magneziu

0%

T0

28273200

282732

-- De aluminiu

0%

T0

28273500

282735

-- De nichel

0%

T0

28273900

282739

-- Altele

0%

T0

28274100

282741

-- De cupru

0%

T0

28274900

282749

-- Altele

0%

T0

28275100

282751

-- Bromuri de sodiu sau de potasiu

0%

T0

28275900

282759

-- Altele

0%

T0

28276000

282760

- Ioduri și oxiioduri

0%

T0

28281000

282810

- Hipoclorit de calciu comercial și alți hipocloriți de calciu

0%

T0

28289000

282890

- Altele

0%

T0

28291100

282911

-- De sodiu

0%

T0

28291900

282919

-- Altele

0%

T0

28299000

282990

- Altele

0%

T0

28301000

283010

- Sulfuri de sodiu

0%

T0

28309000

283090

- Altele

0%

T0

28311000

283110

- De sodiu

0%

T0

28319000

283190

- Altele

0%

T0

28321000

283210

- Sulfiți de sodiu

0%

T0

28322000

283220

- Alți sulfiți

0%

T0

28323000

283230

- Tiosulfați

0%

T0

28331100

283311

-- Sulfat de disodiu

0%

T0

28331900

283319

-- Altele

0%

T0

28332100

283321

-- De magneziu

0%

T0

28332200

283322

-- De aluminiu

0%

T0

28332400

283324

-- De nichel

0%

T0

28332500

283325

-- De cupru

0%

T0

28332700

283327

-- De bariu

0%

T0

28332900

283329

-- Altele

0%

T0

28333000

283330

- Alauni

0%

T0

28334000

283340

- Persulfați

0%

T0

28341000

283410

- Nitriți (azotiți)

0%

T0

28342100

283421

-- De potasiu

0%

T0

28342900

283429

-- Altele

0%

T0

28351000

283510

- Fosfinați (hipofosfiți) și fosfonați (fosfiți)

0%

T0

28352200

283522

-- De mono- sau de disodiu

0%

T0

28352400

283524

-- De potasiu

0%

T0

28352500

283525

-- Hidrogenoortofosfat de calciu (fosfat dicalcic)

0%

T0

28352600

283526

-- Alți fosfați de calciu

0%

T0

28352900

283529

-- Altele

0%

T0

28353100

283531

-- Trifosfat de sodiu (tripolifosfat de sodiu)

0%

T0

28353900

283539

-- Altele

0%

T0

28362000

283620

- Carbonat disodic

0%

T0

28363000

283630

- Hidrogenocarbonat de sodiu (bicarbonat de sodiu)

0%

T0

28364000

283640

- Carbonați de potasiu

0%

T0

28365000

283650

- Carbonat de calciu

0%

T0

28366000

283660

- Carbonat de bariu

0%

T0

28369100

283691

-- Carbonați de litiu

0%

T0

28369200

283692

-- Carbonat de stronțiu

0%

T0

28369900

283699

-- Altele

0%

T0

28371100

283711

-- De sodiu

0%

T0

28371900

283719

-- Altele

0%

T0

28372000

283720

- Cianuri complexe

0%

T0

28391100

283911

-- Metasilicați

0%

T0

28391900

283919

-- Altele

0%

T0

28399000

283990

- Altele

0%

T0

28401100

284011

-- Anhidru

0%

T0

28401900

284019

-- Altele

0%

T0

28402000

284020

- Alți borați

0%

T0

28403000

284030

- Perborați

0%

T0

28413000

284130

- Dicromat de sodiu

0%

T0

28415000

284150

- Alți cromați și dicromați; percromați

0%

T0

28416100

284161

-- Permanganat de potasiu

0%

T0

28416900

284169

-- Altele

0%

T0

28417000

284170

- Molibdați

0%

T0

28418000

284180

- Tungstenați (wolframați)

0%

T0

28419000

284190

- Altele

0%

T0

28421000

284210

- Silicați dubli sau complecși, inclusiv aluminosilicați cu compoziție chimică definită sau nu

0%

T0

28429000

284290

- Altele

0%

T0

28431000

284310

- Metale prețioase în stare coloidală

0%

T0

28432100

284321

-- Nitrat de argint

0%

T0

28432900

284329

-- Altele

0%

T0

28433000

284330

- Compuși ai aurului

0%

T0

28439000

284390

- Alți compuși; amalgame

0%

T0

28441000

284410

- Uraniu natural și compușii săi; aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice), produse ceramice și amestecuri care conțin uraniu natural sau compuși de uraniu natural

0%

T0

28442000

284420

- Uraniu îmbogățit în U 235 și compușii săi; plutoniu și compușii săi; aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice), produse ceramice și amestecuri care conțin uraniu îmbogățit în U 235, plutoniu sau compuși ai acestor produse

0%

T0

28443000

284430

- Uraniu sărăcit în U 235 și compușii săi; toriu și compușii săi; aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice), produse ceramice și amestecuri care conțin uraniu sărăcit în U 235, toriu sau compuși ai acestor produse

0%

T0

28444000

284440

- Elemente și izotopi radioactivi și compuși radioactivi, altele decât cele de la subpozițiile 284410, 284420 sau 284430; aliaje, dispersii (inclusiv metaloceramice), produse ceramice și amestecuri care conțin aceste elemente, izotopi sau compuși; reziduuri radioactive

0%

T0

28445000

284450

- Elemente combustibile (cartușe) uzate (iradiate) ale reactoarelor nucleare (Euratom)

0%

T0

28451000

284510

- Apă grea (oxid de deuteriu) (Euratom)

0%

T0

28459000

284590

- Altele

0%

T0

28461000

284610

- Compuși ai ceriului

0%

T0

28469000

284690

- Altele

0%

T0

28470000

284700

Peroxid de hidrogen (apă oxigenată) chiar solidificat cu uree

0%

T0

28480000

284800

Fosfuri cu compoziție chimică definită sau nu, cu excepția ferofosfurilor

0%

T0

28491000

284910

- De calciu

0%

T0

28492000

284920

- De siliciu

0%

T0

28499000

284990

- Altele

0%

T0

28500000

285000

Hidruri, nitruri, azide, siliciuri și boruri, cu compoziție chimică definită sau nu, altele decât compușii care constituie în același timp carburi de la poziția 2849

0%

T0

28521000

285210

- Cu compoziție chimică definită

0%

T0

28529000

285290

- Altele

0%

T0

28530000

285300

Alți compuși anorganici (inclusiv apă distilată, apă de conductibilitate și de puritate similară); aer lichid (inclusiv aerul lichid din care au fost eliminate gazele rare); aer comprimat; amalgame, altele decât amalgamele de metale prețioase

0%

T0

29011000

290110

- Saturate

0%

T0

29012100

290121

-- Etilenă

0%

T0

29012200

290122

-- Propenă (propilenă)

0%

T0

29012300

290123

-- Butenă (butilenă) și izomerii acesteia

0%

T0

29012400

290124

-- Buta-1,3-dienă și izopren

0%

T0

29012900

290129

-- Altele

0%

T0

29021100

290211

-- Ciclohexan

0%

T0

29021900

290219

-- Altele

0%

T0

29022000

290220

- Benzen

0%

T0

29023000

290230

- Toluen

0%

T0

29024100

290241

-- o-Xilen

0%

T0

29024200

290242

-- m-Xilen

0%

T0

29024300

290243

-- p-Xilen

0%

T0

29024400

290244

-- Amestec de izomeri ai xilenului

0%

T0

29025000

290250

- Stiren

0%

T0

29026000

290260

- Etilbenzen

0%

T0

29027000

290270

- Cumen

0%

T0

29029000

290290

- Altele

0%

T0

29031100

290311

-- Clormetan (clorură de metil) și cloretan (clorură de etil)

0%

T0

29031200

290312

-- Diclormetan (clorură de metilen)

0%

T0

29031300

290313

-- Cloroform (triclormetan)

0%

T0

29031400

290314

-- Tetraclorură de carbon

0%

T0

29031500

290315

-- Clorură de etilenă (ISO) (1,2-dicloretan)

0%

T0

29031910

290319

- - - 1,1,1-tricloretan (metilcloroform)

0%

T0

29031990

290319

- - - Altele

0%

T0

29032100

290321

-- Clorură de vinil (cloretilenă)

0%

T0

29032200

290322

-- Tricloretilenă

0%

T0

29032300

290323

-- Tetracloretilenă (percloretilenă)

0%

T0

29032900

290329

-- Altele

0%

T0

29033100

290331

-- Dibromură de etilenă (ISO) (1,2-dibrometan)

0%

T0

29033910

290339

- - - Brom-metan (bromură de metil)

0%

T0

29033990

290339

- - - Altele

0%

T0

29037100

290371

-- Clorodifluormetan

0%

T0

29037200

290372

-- Diclorotrifluoroetani

0%

T0

29037300

290373

-- Diclorofluoroetani

0%

T0

29037400

290374

-- Clorodifluoroetani

0%

T0

29037500

290375

-- Dicloropentafluoropropani

0%

T0

29037600

290376

-- Bromclordifluormetan, bromtrifluormetan și dibromtetrafluoretani

0%

T0

29037700

290377

-- Alții, perhalogenați numai cu fluor și clor

0%

T0

29037800

290378

-- Alți derivați perhalogenați

0%

T0

29037900

290379

-- Altele

0%

T0

29038100

290381

-- 1,2,3,4,5,6-Hexaclorciclohexan (HCH (ISO)), inclusiv lindan (ISO, DCI)

0%

T0

29038200

290382

-- Aldrin (ISO), clordan (ISO) și heptaclor (ISO)

0%

T0

29038900

290389

-- Altele

0%

T0

29039100

290391

-- Clorbenzen, orto-diclorbenzen și para-diclorbenzen

0%

T0

29039200

290392

-- Hexaclorbenzen (ISO) și DDT (ISO) [clofenotan (DCI), 1,1,1-triclor-2,2-bis(p-clorfenil)etan]

0%

T0

29039900

290399

-- Altele

0%

T0

29041000

290410

- Derivați care conțin numai grupe sulfonice, sărurile lor și esterii lor etilici

0%

T0

29042000

290420

- Derivați care conțin numai grupe nitro sau nitrozo

0%

T0

29049000

290490

- Altele

0%

T0

29051100

290511

-- Metanol (alcool metilic)

0%

T0

29051200

290512

-- Propan-1-ol (alcool propilic) și propan-2-ol (alcool izopropilic)

0%

T0

29051300

290513

-- Butan-1-ol (alcool n-butilic)

0%

T0

29051400

290514

-- Alți butanoli

0%

T0

29051600

290516

-- Octanol (alcool octilic) și izomerii acestuia

0%

T0

29051700

290517

-- Dodecan-1-ol (alcool lauric), hexadecan-1-ol (alcool cetilic) și octadecan-1-ol (alcool stearic)

0%

T0

29051900

290519

-- Altele

0%

T0

29052200

290522

-- Alcooli terpenici aciclici

0%

T0

29052900

290529

-- Altele

0%

T0

29053100

290531

-- Etilen glicol (etandiol)

0%

T0

29053200

290532

-- Propilen glicol (propan-1,2-diol)

0%

T0

29053900

290539

-- Altele

0%

T0

29054100

290541

-- 2-Etil-2-(hidroximetil)propan-1,3-diol (trimetilolpropan)

0%

T0

29054200

290542

-- Pentaeritritol

0%

T0

29054300

290543

-- Manitol

0%

T0

29054400

290544

-- D-Glucitol (sorbitol)

0%

T0

29054500

290545

-- Glicerină

0%

T0

29054900

290549

-- Altele

0%

T0

29055100

290551

-- Etclorvinol (DCI)

0%

T0

29055900

290559

-- Altele

0%

T0

29061100

290611

-- Mentol

0%

T0

29061200

290612

-- Ciclohexanol, metilciclohexanoli și dimetilciclohexanoli

0%

T0

29061300

290613

-- Steroli și inozitoli

0%

T0

29061900

290619

-- Altele

0%

T0

29062100

290621

-- Alcool benzilic

0%

T0

29062900

290629

-- Altele

0%

T0

29071100

290711

-- Fenol (hidroxibenzen) și sărurile lui

0%

T0

29071200

290712

-- Crezoli și sărurile lor

0%

T0

29071300

290713

-- Octifenol, nonilfenol și izomerii lor; sărurile acestor produse

0%

T0

29071500

290715

-- Naftoli și sărurile lor

0%

T0

29071900

290719

-- Altele

0%

T0

29072100

290721

-- Rezorcinol și sărurile lui

0%

T0

29072200

290722

-- Hidrochinonă și sărurile ei

0%

T0

29072300

290723

-- 4,4′-Izopropilidendifenol (bisfenol A, difenilolpropan) și sărurile lui

0%

T0

29072900

290729

-- Altele

0%

T0

29081100

290811

-- Pentaclorfenol (ISO)

0%

T0

29081900

290819

-- Altele

0%

T0

29089100

290891

-- Dinoseb (ISO) și sărurile sale

0%

T0

29089200

290892

-- 4,6-Dinitro-o-crezol (DNOC (ISO)) și sărurile sale

0%

T0

29089900

290899

-- Altele

0%

T0

29091100

290911

-- Eter etilic (oxid de dietil)

0%

T0

29091900

290919

-- Altele

0%

T0

29092000

290920

- Eteri ciclanici, ciclenici, cicloterpenici și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

0%

T0

29093000

290930

- Eteri aromatici și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

0%

T0

29094100

290941

-- 2,2′-Oxidietanol (dietilenglicol)

0%

T0

29094300

290943

-- Eteri monobutilici de etilen glicol sau de dietilen glicol

0%

T0

29094400

290944

-- Alți eteri monoalchilici de etilen glicol sau de dietilen glicol

0%

T0

29094900

290949

-- Altele

0%

T0

29095000

290950

- Eteri-fenoli, eteri-alcooli-fenoli și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

0%

T0

29096000

290960

- Peroxizi ai alcoolilor, peroxizi ai eterilor, peroxizi ai cetonelor și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

0%

T0

29101000

291010

- Oxiran (oxid de etilenă)

0%

T0

29102000

291020

- Metiloxiran (oxid de propilenă)

0%

T0

29103000

291030

- 1-Clor-2,3-epoxipropan (epiclorhidrină)

0%

T0

29104000

291040

- Dieldrin (ISO, DCI)

0%

T0

29109000

291090

- Altele

0%

T0

29110000

291100

Acetali și semiacetali, care conțin chiar alte funcții oxigenate, și derivații lor halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

0%

T0

29121100

291211

-- Metanal (formaldehidă)

0%

T0

29121200

291212

-- Etanal (acetaldehidă)

0%

T0

29121900

291219

-- Altele

0%

T0

29122100

291221

-- Benzaldehidă (aldehidă benzoică)

0%

T0

29122900

291229

-- Altele

0%

T0

29124100

291241

-- Vanilina (metilprotocatechualdehida sau 4-hidroxi-3-metoxibenzaldehida)

0%

T0

29124200

291242

-- Etilvanilina (etil protocatechualdehida sau 3-etoxi-4-hidroxibenzaldehidă)

0%

T0

29124900

291249

-- Altele

0%

T0

29125000

291250

- Polimeri ciclici ai aldehidelor

0%

T0

29126000

291260

- Paraformaldehidă

0%

T0

29130000

291300

Derivați halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați ai produselor de la poziția 2912

0%

T0

29141100

291411

-- Acetonă

0%

T0

29141200

291412

-- Butanonă (metiletilcetonă)

0%

T0

29141300

291413

-- 4-Metilpentan-2-onă (metilizobutilcetonă)

0%

T0

29141900

291419

-- Altele

0%

T0

29142200

291422

-- Ciclohexanonă și metilciclohexanone

0%

T0

29142300

291423

-- Ionone metilionone

0%

T0

29142900

291429

-- Altele

0%

T0

29143100

291431

-- Fenilacetonă (fenilpropan-2-onă)

0%

T0

29143900

291439

-- Altele

0%

T0

29144000

291440

- Cetone-alcooli și cetone-aldehide

0%

T0

29145000

291450

- Cetone-fenoli și cetone care conțin alte funcții oxigenate

0%

T0

29146100

291461

-- Antrachinonă

0%

T0

29146900

291469

-- Altele

0%

T0

29147000

291470

- Derivați halogenați, sulfonați, nitrați sau nitrozați

0%

T0

29151100

291511

-- Acid formic

0%

T0

29151200

291512

-- Sărurile acidului formic

0%

T0

29151300

291513

-- Esterii acidului formic

0%

T0

29152100

291521

-- Acid acetic

0%

T0

29152400

291524

-- Anhidridă acetică

0%

T0

29152900

291529

-- Altele

0%

T0

29153100

291531

-- Acetat de etil

0%

T0

29153200

291532

-- Acetat de vinil

0%

T0

29153300

291533

-- Acetat de n-butil

0%

T0

29153600

291536

-- Dinoseb (ISO) acetat

0%

T0

29153900

291539

-- Altele

0%

T0

29154000

291540

- Acizi mono-, di- sau tricloracetici, sărurile și esterii lor

0%

T0

29155000

291550

- Acid propionic, sărurile și esterii lui

0%

T0

29156000

291560

- Acizi butanoici, acizi pentanoici, sărurile și esterii lor

0%

T0

29157000

291570

- Acid palmitic, acid stearic, sărurile și esterii lor

0%

T0

29159000

291590

- Altele

0%

T0

29161100

291611

-- Acid acrilic și sărurile lui

0%

T0

29161200

291612

-- Esterii acidului acrilic

0%

T0

29161300

291613

-- Acid metacrilic și sărurile lui

0%

T0

29161400

291614

-- Esterii acidului metacrilic

0%

T0

29161500

291615

-- Acizi oleic, linoleic sau linolenic, sărurile și esterii lor

0%

T0

29161600

291616

-- Binapacril (ISO)

0%

T0

29161900

291619

-- Altele

0%

T0

29162000

291620

- Acizi monocarboxilici ciclanici, ciclenici sau cicloterpenici, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii și derivații lor

0%

T0

29163100

291631

-- Acid benzoic, sărurile și esterii lui

0%

T0

29163200

291632

-- Peroxid de benzoil și clorură de benzoil

0%

T0

29163400

291634

-- Acid fenilacetic și sărurile sale

0%

T0

29163900

291639

-- Altele

0%

T0

29171100

291711

-- Acid oxalic, sărurile și esterii lui

0%

T0

29171200

291712

-- Acid adipic, sărurile și esterii lui

0%

T0

29171300

291713

-- Acid azelaic, acid sebacic, sărurile și esterii lor

0%

T0

29171400

291714

-- Anhidridă maleică

0%

T0

29171900

291719

-- Altele

0%

T0

29172000

291720

- Acizi policarboxilici ciclanici, ciclenici sau cicloterpenici, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii și derivații lor

0%

T0

29173200

291732

-- Ortoftalații de dioctil

0%

T0

29173300

291733

-- Ortoftalații de dinonil sau de didecil

0%

T0

29173400

291734

-- Alți esteri ai acidului ortoftalic

0%

T0

29173500

291735

-- Anhidridă ftalică

0%

T0

29173600

291736

-- Acid tereftalic și sărurile lui

0%

T0

29173700

291737

-- Tereftalat de dimetil

0%

T0

29173900

291739

-- Altele

0%

T0

29181100

291811

-- Acid lactic, sărurile și esterii lui

0%

T0

29181200

291812

-- Acid tartric

0%

T0

29181300

291813

-- Sărurile și esterii acidului tartric

0%

T0

29181400

291814

-- Acid citric

0%

T0

29181500

291815

-- Sărurile și esterii acidului citric

0%

T0

29181600

291816

-- Acid gluconic, sărurile și esterii lui

0%

T0

29181800

291818

-- Clorbenzilat (ISO)

0%

T0

29181900

291819

-- Altele

0%

T0

29182100

291821

-- Acid salicilic și sărurile lui

0%

T0

29182200

291822

-- Acid o-acetilsalicilic, sărurile și esterii lui

0%

T0

29182300

291823

-- Alți esteri ai acidului salicilic și sărurile lor

0%

T0

29182900

291829

-- Altele

0%

T0

29183000

291830

- Acizi carboxilici cu funcție aldehidă sau cetonă, dar fără alte funcții oxigenate, anhidridele, halogenurile, peroxizii, peroxiacizii și derivații lor

0%

T0

29189100

291891

-- 2,4,5-T (ISO) (acid 2,4,5-triclorfenoxiacetic), sărurile și esterii lui

0%

T0

29189900

291899

-- Altele

0%

T0

29191000

291910

- Tris(2,3-dibromopropil) fosfat

0%

T0

29199000

291990

- Altele

0%

T0

29201100

292011

-- Paration (ISO) și paration metil (ISO) (metil-paration)

0%

T0

29201900

292019

-- Altele

0%

T0

29209000

292090

- Altele

0%

T0

29211100

292111

-- Mono-, di- sau trimetilamină și sărurile lor

0%

T0

29211900

292119

-- Altele

0%

T0

29212100

292121

-- Etilendiamină și sărurile ei

0%

T0

29212200

292122

-- Hexametilendiamină și sărurile ei

0%

T0

29212900

292129

-- Altele

0%

T0

29213000

292130

- Monoamine și poliamine ciclanice, ciclenice sau cicloterpenice și derivații lor; sărurile acestor produse

0%

T0

29214100

292141

-- Anilina și sărurile ei

0%

T0

29214200

292142

-- Derivați ai anilinei și sărurile acestor produse

0%

T0

29214300

292143

-- Toluidine și derivații lor; sărurile acestor produse

0%

T0

29214400

292144

-- Difenilamina și derivații ei; sărurile acestor produse

0%

T0

29214500

292145

-- 1-Naftilamină (alfa-naftilamină), 2-naftilamină (beta-naftilamină) și derivații lor; sărurile acestor produse

0%

T0

29214600

292146

-- Amfetamina (DCI), benzfetamina (DCI), dexamfetamina (DCI), etilamfetamina (DCI), fencamfamina (DCI), lefetamina (DCI), levamfetamina (DCI), mefenorex (DCI) și fentermina (DCI); sărurile acestor produse

0%

T0

29214900

292149

-- Altele

0%

T0

29215100

292151

-- o-, m-, p-Fenilendiamina, diaminotolueni și derivații lor; sărurile acestor produse

0%

T0

29215900

292159

-- Altele

0%

T0

29221100

292211

-- Monoetanolamina și sărurile ei

0%

T0

29221200

292212

-- Dietanolamina și sărurile ei

0%

T0

29221300

292213

-- Trietanolamina și sărurile ei

0%

T0

29221400

292214

-- Dextropropoxifen (DCI) și sărurile lui

0%

T0

29221900

292219

-- Altele

0%

T0

29222100

292221

-- Acizi aminonaftolsulfonici și sărurile lor

0%

T0

29222900

292229

-- Altele

0%

T0

29223100

292231

-- Amfepramona (DCI), metadona (DCI) și normetadona (DCI); sărurile acestor produse

0%

T0

29223900

292239

-- Altele

0%

T0

29224100

292241

-- Lizina și esterii ei; sărurile acestor produse

0%

T0

29224200

292242

-- Acid glutamic și sărurile lui

0%

T0

29224300

292243

-- Acid antranilic și sărurile lui

0%

T0

29224400

292244

-- Tilidina (DCI) și sărurile ei

0%

T0

29224900

292249

-- Altele

0%

T0

29225000

292250

- Amino-alcooli-fenoli; amino-acizi-fenoli și alți amino-compuși cu funcții oxigenate

0%

T0

29231000

292310

- Colina și sărurile ei

0%

T0

29232000

292320

- Lecitine și alte fosfoaminolipide

0%

T0

29239000

292390

- Altele

0%

T0

29241100

292411

-- Meprobamat (DCI)

0%

T0

29241200

292412

-- Fluoracetamid (ISO), monocrotofos (ISO) și fosfamidon (ISO)

0%

T0

29241900

292419

-- Altele

0%

T0

29242100

292421

-- Ureine și derivații lor; sărurile acestor produse

0%

T0

29242300

292423

-- Acid 2-acetamidobenzoic (acid N-acetilantranilic) și sărurile lui

0%

T0

29242400

292424

-- Etinamat (DCI)

0%

T0

29242900

292429

-- Altele

0%

T0

29251100

292511

-- Zaharină și sărurile ei

0%

T0

29251200

292512

-- Glutetimid (DCI)

0%

T0

29251900

292519

-- Altele

0%

T0

29252100

292521

-- Clordimeform (ISO)

0%

T0

29252900

292529

-- Altele

0%

T0

29261000

292610

- Acrilonitril

0%

T0

29262000

292620

- 1-Cianoguanidină (diciandiamida)

0%

T0

29263000

292630

- Fenproporex (DCI) și sărurile lui; metadona (DCI) intermediar (4-ciano-2-dimetilamino-4,4-difenilbutan)

0%

T0

29269000

292690

- Altele

0%

T0

29270000

292700

Compuși diazoici, azoici sau azoxici

0%

T0

29280000

292800

Derivați organici ai hidrazinei sau ai hidroxilaminei

0%

T0

29291000

292910

- Izocianați

0%

T0

29299000

292990

- Altele

0%

T0

29302000

293020

- Tiocarbamați și ditiocarbamați

0%

T0

29303000

293030

- Mono-, di-sau tetrasulfuri de tiouram

0%

T0

29304000

293040

- Metionină

0%

T0

29305000

293050

- Captafol (ISO) și metamidofos (ISO)

0%

T0

29309000

293090

- Altele

0%

T0

29311000

293110

- Tetrametil de plumb și tetraetil de plumb

0%

T0

29312000

293120

- Compuși tributilstanici

0%

T0

29319000

293190

- Altele

0%

T0

29321100

293211

-- Tetrahidrofuran

0%

T0

29321200

293212

-- 2-Furaldehidă (furfuraldehidă, furfural)

0%

T0

29321300

293213

-- Alcool furfurilic și alcool tetrahidrofurfurilic

0%

T0

29321900

293219

-- Altele

0%

T0

29322000

293220

- Lactone

0%

T0

29329100

293291

-- Izosafrol

0%

T0

29329200

293292

-- 1-(1,3-Benzodioxal-5-il)propan-2-onă

0%

T0

29329300

293293

-- Piperonal

0%

T0

29329400

293294

-- Safrol

0%

T0

29329500

293295

-- Tetrahidroxocanabinoli (toți izomerii)

0%

T0

29329900

293299

-- Altele

0%

T0

29331100

293311

-- Fenazonă (antipirină) și derivații ei

0%

T0

29331900

293319

-- Altele

0%

T0

29332100

293321

-- Hidantoină și derivații ei

0%

T0

29332900

293329

-- Altele

0%

T0

29333100

293331

-- Piridină și sărurile ei

0%

T0

29333200

293332

-- Piperidină și sărurile ei

0%

T0

29333300

293333

-- Alfentanil (DCI), anileridină (DCI), benzitramidă (DCI), bromazepam (DCI), cetobemidonă (DCI), difenoxină (DCI), difenoxilat (DCI), dipipanona (DCI), fentanil (DCI), metilfenidat (DCI), pentazocină (DCI), petidină (DCI), petidină (DCI) intermediar A, fenciclidină (DCI) (PCP), fenoperidină (DCI), pipradrol (DCI), piritramidă (DCI), propiram (DCI) și trimeperidină (DCI); sărurile acestor produse

0%

T0

29333900

293339

-- Altele

0%

T0

29334100

293341

-- Levorfanol (DCI) și sărurile lui

0%

T0

29334900

293349

-- Altele

0%

T0

29335200

293352

-- Maloniluree (acid barbituric) și sărurile ei

0%

T0

29335300

293353

-- Alobarbital (DCI), amobarbital (DCI), barbital (DCI), butalbital (DCI), butobarbital, ciclobarbital (DCI), metilfenobarbital (DCI), pentobarbital (DCI), fenobarbital (DCI), secbutabarbital (DCI), secobarbital (DCI) și vinilbital (DCI); sărurile acestor produse

0%

T0

29335400

293354

-- Alte derivate de maloniluree (acid barbituric); sărurile acestor produse

0%

T0

29335500

293355

-- Loprazolam (DCI), meclocualonă (DCI), metacualonă (DCI) și zipeprol; sărurile acestor produse

0%

T0

29335900

293359

-- Altele

0%

T0

29336100

293361

-- Melamină

0%

T0

29336900

293369

-- Altele

0%

T0

29337100

293371

-- 6-Hexanlactamă (epsilon-caprolactamă)

0%

T0

29337200

293372

-- Clobazam (DCI) și metiprilonă (DCI)

0%

T0

29337900

293379

-- Alte lactame

0%

T0

29339100

293391

-- Alprazolam (DCI), camazepam (DCI), clordiazepoxid (DCI), clonazepam (DCI), clorazepat, delorazepam (DCI), diazepam (DCI), estazolam (DCI); fludiazepam (DCI), flunitrazepam (DCI), flurazepam (DCI), halazepam (DCI), loflazepat de etil (DCI), lorazepam(DCI), lormetazepam (DCI), mazindol (DCI), medazepam (DCI), midazolam (DCI), nimetazepam (DCI), nitrazepam (DCI), nordazepam (DCI), oxazepam (DCI), pinazepam (DCI), prazepam (DCI), pirovaleronă (DCI), temazepam (DCI), tetrazepam (DCI) și triazolam (DCI); sărurile acestor produse

0%

T0

29339900

293399

-- Altele

0%

T0

29341000

293410

- Compuși a căror structură conține un ciclu tiazol (hidrogenat sau nu) necondensat

0%

T0

29342000

293420

- Compuși a căror structură conține cicluri benzotiazol (hidrogenate sau nu), fără alte condensări

0%

T0

29343000

293430

- Compuși a căror structură conține cicluri fenotiazină (hidrogenate sau nu), fără alte condensări

0%

T0

29349100

293491

-- Aminorex (DCI), brotizolam (DCI), clotiazepam (DCI), cloxazolam (DCI), dextromoramidă (DCI), haloxazolam (DCI), ketazolam (DCI), mesocarb (DCI), oxazolam (DCI), pemolină (DCI), fendimetrazina (DCI), fenmetrazină (DCI) și sufentanil (DCI); sărurile acestor produse

0%

T0

29349900

293499

-- Altele

0%

T0

29350000

293500

Sulfonamide

0%

T0

29362100

293621

-- Vitaminele A și derivații lor

0%

T0

29362200

293622

-- Vitamina B1 și derivații ei

0%

T0

29362300

293623

-- Vitamina B2 și derivații ei

0%

T0

29362400

293624

-- Acidul D- sau DL-pantotenic (vitamina B3 sau vitamina B5) și derivații lor

0%

T0

2936250