EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016DC0646

COMUNICARE A COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN, CONSILIUL EUROPEAN, CONSILIU, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR Garanția pentru tineret și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, după trei ani

COM/2016/0646 final

Bruxelles, 4.10.2016

COM(2016) 646 final

COMUNICARE A COMISIEI

Garanția pentru tineret și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, după trei ani

{SWD(2016) 323 final}
{SWD(2016) 324 final}


Rezumat

Tinerii sunt viitorul Europei. Misiunea noastră este să creăm condițiile necesare pentru a le asigura dezvoltarea optimă și a le oferi cele mai bune șanse de a fi activi pe piața muncii și în societate. Însă tinerii au fost în același timp grupul cel mai afectat în perioada crizei și, potrivit unui recent sondaj Eurobarometru, jumătate dintre tinerii europeni se simt excluși și marginalizați, neputând participa în mod semnificativ la viața economică și socială.

După cum spunea președintele Juncker în discursul său privind starea Uniunii în 2016, „Uniunea Europeană nu ar trebui doar să păstreze modul nostru de viață european, ci și să-i capaciteze pe cei care trăiesc astfel. Nu pot accepta și nu voi accepta niciodată ca Europa să fie și să rămână continentul șomajului în rândul tinerilor.” Totodată, Jean-Claude Juncker și-a reafirmat angajamentul de a „continua punerea în aplicare a Garanției UE pentru tineret în întreaga Europă, îmbunătățind competențele europenilor și oferind sprijin regiunilor și tinerilor care au cea mai mare nevoie de acesta.” Pentru a exploata cu adevărat dinamismul și potențialul cetățenilor europeni, trebuie să combatem în continuare cu hotărâre șomajul în rândul tinerilor și să mobilizăm integral toate instrumentele disponibile la nivel național și la nivelul UE. Acesta este, de altfel, obiectivul noii inițiative privind tineretul, anunțată în 2016 în scrisoarea de intenție adresată președintelui Parlamentului European și președintelui Consiliului, care propune continuarea și dezvoltarea proceselor funcționale existente și crearea de noi instrumente pentru soluționarea aspectelor insuficient abordate. Prezentul raport și concluziile sale fac parte din această inițiativă.

Începând cu anul 2013, Uniunea și statele sale membre au implementat o strategie ambițioasă de reducere a șomajului în rândul tinerilor. În urma unei propuneri a Comisiei, toate statele membre au aderat la inițiativa înființării unei Garanții pentru tineret, care reprezintă un angajament politic sub forma unei recomandări a Consiliului, adoptată în aprilie 2013, cu scopul de a pune la dispoziția tuturor tinerilor o ofertă de locuri de muncă de bună calitate, de continuare a educației, de participare la un program de ucenicie sau de stagiu, în termen de patru luni de la intrarea în șomaj sau de la absolvirea unui sistem de învățământ formal. Crearea Garanției pentru tineret a fost însoțită de orientări de politică și de sprijin financiar la nivelul UE, în special prin intermediul Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor.

La trei ani de la lansarea Garanției pentru tineret, numărul tinerilor șomeri a scăzut cu 1,4 milioane. Până în 2015, ratele anuale ale șomajului în rândul tinerilor au scăzut cu 3,4 puncte procentuale, ajungând la 20,3 %, iar numărul tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) a scăzut cu 1 punct procentual, ajungând la un o medie de 12 % la nivelul UE. Rata șomajului în rândul tinerilor și ratele NEET sunt extrem de neuniforme pe teritoriul UE, însă ambele au scăzut în majoritatea statelor membre. În aceeași perioadă, rata șomajului a scăzut mai rapid pentru populația tânără decât pentru populația adultă, atât în ansamblul UE, cât și în numeroase state membre. Aceste cifre sugerează că reformele structurale ale pieței muncii și politicile de educație și de formare profesională sprijinite de Garanția pentru tineret au avut un impact semnificativ.

Garanția pentru tineret a devenit o realitate în întreaga UE. Începând cu ianuarie 2014, 14 milioane de tineri au luat parte la programele propuse în cadrul acesteia. Aproximativ nouă milioane de tineri au beneficiat de oferte, majoritatea fiind oferte de angajare. Aproape două treimi dintre tinerii care au beneficiat de Garanția pentru tineret în 2015 au primit oferte de angajare, de educație, de stagiu sau de ucenicie. Garanția pentru tineret a facilitat considerabil reformele structurale și politicile inovatoare la nivelul statelor membre. Ea este completată de alte inițiative, de exemplu noua Agendă pentru competențe sau Alianța pentru ucenicii. Cu toate acestea, șomajul în rândul tinerilor rămâne la niveluri inacceptabile, iar statele membre trebuie să ia măsuri în acest sens. Pentru a profita din plin de rezultatele eforturilor depuse până acum este necesară continuarea angajamentului politic față de Garanția pentru tineret ca reformă structurală pe termen lung. O mai bună coordonare internă și consolidarea capacităților instituțiilor implicate, printre care serviciile publice de ocupare a forței de muncă și furnizorii de programe de educație și formare, vor duce la sudarea parteneriatelor promițătoare și la îmbunătățirea rezultatelor. În final, mai rămân încă multe de făcut pentru a aduce Garanția pentru tineret mai aproape de grupurile greu accesibile și de persoanele cu cele mai mari probleme de acces pe piața muncii.

În sprijinul acestui proces a fost mobilizat un sprijin financiar semnificativ din partea UE. În perioada 2014-2020, Fondul social european (FSE) va investi direct cel puțin 6,3 miliarde EUR - în plus față de Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor - pentru a susține integrarea tinerilor pe piața muncii în cadrul aceleiași priorități de investiții.

Totodată, Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI), cu un buget inițial de 6,4 miliarde EUR, a oferit pentru prima dată sprijin adresat direct tinerilor NEET din regiuni care se confruntă cu rate ale șomajului de peste 25 %. În 2015, Comisia a decis să accelereze implementarea YEI prin suplimentarea prefinanțării acordate statelor membre cu aproape 1 miliard de euro. Pe baza rezultatelor inițiale și a evaluării nevoilor până în 2020, Comisia a propus să se prelungească finanțarea YEI prin adăugarea sumei de 1 miliard EUR din bugetul UE, care urmează să fie completată de o sumă egală provenind din alocările de la Fondul social european destinate statelor membre eligibile.

1.Introducere

Tineretul reprezintă o prioritate pe agenda politică a UE. Politica UE în domeniul tineretului pune un accent deosebit pe încurajarea incluziunii sociale a tuturor tinerilor, pe intensificarea participării la viața democratică și civică și pe facilitarea tranziției la vârsta adultă, în special integrarea pe piața forței de muncă 1 .

În 2013, în mijlocul unei crize care a avut un impact puternic asupra ocupării forței de muncă în rândul tinerilor, statele membre s-au angajat în direcția unei abordări globale privind combaterea șomajului în rândul tinerilor ca obiectiv special și imediat.

Garanția pentru tineret a fost așadar creată pentru a pune la dispoziția tuturor tinerilor cu vârste sub 25 de ani oferte de locuri de muncă de bună calitate, de continuare a educației sau de participare la programe de ucenicie sau stagiu, în termen de patru luni de la intrarea în șomaj sau de la absolvirea unui sistem de educație formală 2 . Prin îmbunătățirea tranziției de la școală la locul de muncă și investind în capacitatea de inserție profesională a tinerilor, Garanția pentru tineret și-a propus totodată să evite pierderea potențialului de creștere ca urmare a scăderii nivelului calificărilor, a dispariției coeziunii sociale și a ieșirilor de pe piața muncii, situație care ar afecta masiv economia Europei, în special într-o perioadă marcată de îmbătrânirea populației.

Împreună cu Garanția pentru tineret au fost luate mai multe inițiative la nivelul UE. Alianța europeană pentru ucenicii a fost lansată în 2013 cu scopul de a îmbunătăți calitatea, oferta și imaginea programelor de ucenicie în Europa. Recomandarea Consiliului privind un cadru de calitate pentru stagii a fost adoptată în martie 2014. Pactul european pentru tineret din 2015 se bazează pe aceste inițiative prin promovarea unor parteneriate de calitate între mediul de afaceri și sistemul educațional.

La trei ani de la lansarea Garanției pentru tineret, numărul tinerilor șomeri din UE a scăzut cu 1,4 milioane, iar numărul tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) s-a diminuat semnificativ, deși rezultate au variat de la un stat membru la altul.

Figura 1 oferă o imagine de ansamblu care ilustrează diversitatea ratelor șomajului în rândul tinerilor din UE la începutul anului 2016 și evidențiază statele membre care au cunoscut cea mai puternică reducere a șomajului în rândul tinerilor față de 2013. Din 2013 până în prezent, rezultatele înregistrate de tineri pe piața muncii le-au depășit pe cele constatate la nivelul altor grupe de vârstă. Deși ar putea fi luate în considerare și alte elemente (cum ar fi o mai mare sensibilitate ciclică a tinerilor la condițiile macroeconomice), reformele structurale ale pieței muncii și politicile în materie de educație și formare – sprijinite de Garanția pentru tineret – au constituit factori care au contribuit la obținerea acestor rezultate. 

Figura 1: Ratele șomajului în rândul tinerilor din UE în 2016 și schimbările din perioada 2013-2016

Garanția pentru tineret a devenit o realitate în întreaga UE. Începând din 2014, a avut loc o implementare rapidă. De atunci, peste 14 milioane de tineri au participat la programe din cadrul Garanției pentru tineret, numărul mediu al persoanelor înregistrate în orice moment fiind de aproape două milioane 3 . În cadrul Garanției pentru tineret, aproximativ nouă milioane de tineri au beneficiat de oferte de angajare, de educație sau de participare la stagii sau la programe de ucenicie.

În perioada 2013-2015, au fost adoptate numeroase reforme ale pieței muncii destinate tinerilor în majoritatea statelor membre. Garanția pentru tineret a contribuit nu numai la accelerarea măsurilor în materie de cerere și ofertă pentru tineri, ci a acționat și ca un puternic catalizator al reformei la nivelul politicilor. Astfel, ea a facilitat considerabil reformele structurale și politicile inovatoare, promovând investițiile în capitalul uman și convergența ascendentă între statele membre. De asemenea, Garanția pentru tineret a contribuit la consolidarea parteneriatelor dintre piața muncii și sistemele de învățământ. În ciuda acestor evoluții pozitive, sunt necesare eforturi suplimentare pentru sprijinirea tinerilor care se află cel mai departe de piața muncii, și anume tinerii NEET, care au beneficiat cel mai puțin de aceste schimbări în bine.

Au fost mobilizate resurse financiare semnificative din partea UE în sprijinul Garanției pentru tineret, prin intermediul Fondului social european (FSE) și al Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI). YEI a fost lansată în 2013, cu resurse financiare în valoare de 6,4 miliarde EUR, pentru a oferi - pentru prima dată - sprijin direct și specific tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare, în regiunile cu rate ale șomajului în rândul tinerilor de peste 25 %. Actuala Comisie a decis să accelereze implementarea YEI prin suplimentarea prefinanțării acordate statelor membre cu aproape 1 miliard EUR în 2015. Pe baza rezultatelor inițiale și a evaluării nevoilor până în 2020, Comisia propune să se prelungească finanțarea YEI prin adăugarea sumei de 1 miliard EUR din bugetul UE, care urmează să fie completată de o sumă egală provenind din alocarea FSE pentru statele membre eligibile. Pentru perioada de programare 2014-2020, FSE va investi direct - în plus față de YEI - cel puțin 6,3 miliarde EUR pentru sprijinirea integrării tinerilor pe piața muncii în întreaga Europă.

Din 2013, Banca Europeană de Investiții oferă un program bazat pe doi piloni, intitulat „Competențe și locuri de muncă - Investiții pentru tineret” 4 . Pilonul „Investiții în competențe” sprijină investițiile în capitalul uman (de exemplu, competențe legate de locul de muncă și formare la locul de muncă, formare profesională, împrumuturi pentru studenți și programe de mobilitate). În perioada 2013-2015, BEI a acordat aproape 7 miliarde EUR prin intermediul acestui pilon. La rândul său, pilonul, „Locuri de muncă pentru tineri” oferă acces la finanțare pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor în cadrul IMM-urilor. În perioada iulie 2013 - decembrie 2015, au fost alocate peste 26 de miliarde EUR IMM-urilor beneficiare.

În 2013, șefii de state și guverne din UE au solicitat Comisiei să „întocmească în 2016 un raport cu privire la implementarea Garanției pentru tineret și la funcționarea YEI 5 . Prezenta comunicare reprezintă răspunsul Comisiei la această solicitare și reflectă totodată mesajele Consiliului 6 , ale Parlamentului European 7 , ale partenerilor sociali și ale părților interesate. Documentul examinează măsurile adoptate în statele membre și la nivelul UE în vederea implementării Garanției pentru tineret și a Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor.

Comunicarea evaluează primele rezultate și identifică provocările, ținând seama de faptul că, în anumite state membre, a fost nevoie de mai mult timp pentru a se instaura procesele și structurile necesare implementării integrale a măsurilor aferente Garanției pentru tineret 8 .

2.Garanția pentru tineret și Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, după trei ani

2.1.Implementare rapidă a politicilor în întreaga Europă

Programele naționale asociate Garanției pentru tineret prind contur...

Garanția pentru tineret este o reformă structurală care a fost rapid implementată în întreaga UE datorită unei conjuncturi fără precedent care a reunit un puternic entuziasm politic, resurse financiare semnificative prin YEI și FSE și mecanisme solide de monitorizare la nivelul UE.

Toate statele membre și-au definit abordarea strategică prin intermediul unor planuri specifice de implementare a Garanției pentru tineret 9 . Acestea au inclus atât măsuri pe termen scurt care au oferit soluții imediate pentru combaterea nivelurilor ridicate ale șomajului și ale inactivității în rândul tinerilor 10 , cât și o viziune asupra unor reforme structurale pe termen mai lung, în vederea ameliorării tranziției de la studii la piața muncii. Implementarea a început în 2014 și au fost puse în aplicare progresiv o serie de măsuri esențiale.Principalele caracteristici ale Garanției pentru tineret 11

Garanția pentru tineret urmărește ca toți tinerii cu vârste sub 25 de ani să primească o ofertă de locuri de muncă de bună calitate, de continuare a educației, de intrare în ucenicie sau de efectuare a unui stagiu, în termen de patru luni de la intrarea în șomaj sau de la absolvirea sistemului de educație formală.

Garanția pentru tineret se aplică tuturor tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET). Tinerii NEET sunt însă un grup eterogen, care poate fi subîmpărțit în două mari categorii: tinerii NEET șomeri, care se află în căutarea unui loc de muncă; tinerii NEET inactivi, care nu caută un loc de muncă. Inactivitatea acestor tineri poate fi rezultatul mai multor factori, printre care responsabilitățile familiale și problemele de sănătate, dar și al descurajării și lipsei de stimulente pentru a se înregistra ca șomeri 12 .

Coordonarea programelor naționale aferente Garanției pentru tineret intră, în cele mai multe cazuri, în sfera de responsabilitate a Ministerului Muncii, în timp ce serviciile publice de ocupare a forței de muncă acționează, în general, ca punct principal de acces. În aproximativ o treime din statele membre sunt implicați furnizori alternativi (printre care camere de comerț, industrie și artizanat, centre de tineret, instituții de învățământ, furnizori de programe educaționale și municipalități), iar în trei state membre tinerii se pot înscrie prin intermediul unor platforme online dedicate Garanției pentru tineret.

În timp ce majoritatea statelor membre vizează tinerii cu vârste sub 25 de ani, astfel cum este prevăzut în recomandarea Consiliului, 13 state membre au extins sfera de acoperire a programelor, incluzând tinerii cu vârste sub 30 de ani. În majoritatea statelor membre, termenul pentru furnizarea unei oferte este stabilit la patru luni, în conformitate cu recomandarea Consiliului.

Iată câteva exemple tipice de oferte din cadrul Garanției pentru tineret:

1.oferte de muncă pe piața deschisă (subvenționate sau nu), sprijinirea activităților independente prin subvenții pentru demararea unei afaceri și alte subvenții speciale,

2.programe de studiu, inclusiv activități de formare profesională, reintegrare în sistemul de învățământ general, cursuri de recuperare care să faciliteze această reintegrare, cursuri din categoria „a doua șansă”,

3.programe de ucenicie și

4.stagii....contribuind la o scădere semnificativă a ratelor șomajului în rândul tinerilor în general și al tinerilor NEET, în paralel cu o accentuare a convergenței...

Performanța tinerilor pe piața muncii s-a îmbunătățit semnificativ din 2013, an care a reprezentat un punct critic în ceea ce privește inversarea principalilor indicatori (a se vedea figura 2 de mai jos). Până în 2015, ratele anuale ale șomajului în rândul tinerilor scăzuseră cu 3,4 puncte procentuale, ajungând la 20,3 %, iar ratele NEET se diminuaseră cu 1 punct procentual, ajungând la o medie de 12 % la nivelul UE. De la momentul inversării tendințelor de pe piața muncii pentru tineri, în 2014, atât ratele șomajului în rândul tinerilor în general, cât și ratele NEET au scăzut în majoritatea statelor membre ale UE. Cu toate acestea, tendințele referitoare la NEET din câteva state membre care prezentau ratele cele mai ridicate în 2013, în special Italia și România, au înregistrat puține schimbări. În ansamblu, reducerea ratelor NEET la nivelul UE pare să se fi datorat atât tranzițiilor către cursuri, cât și tranzițiilor către un loc de muncă, cu diferențele de rigoare între statele membre.

Figura 2: Rata de ocupare a forței de muncă, rata șomajului, NEET, rata abandonului școlar timpuriu în sistemele de educație și formare și rata șomajului în UE, 2008-2015

Garanția pentru tineret a contribuit la stimularea cererii de pe piața muncii pentru tineri și a sprijinit măsurile de creare a locurilor de muncă. În implementarea garanției pentru tineret, majoritatea statelor membre au utilizat subvenții pentru recrutare, în multe cazuri cu ajutorul fondurilor UE. Eficiența acestor programe s-a îmbunătățit și datorită accentului pus asupra identificării, formării și monitorizării tinerilor beneficiari ai subvențiilor pentru recrutare.

...generând reforme politice semnificative și politici inovatoare...

Garanția pentru tineret a acționat ca un puternic catalizator în domeniul politicilor, în completarea instrumentelor macroeconomice și a altor politici orientate către încurajarea ocupării forței de muncă în rândul tinerilor. Numeroase state membre aveau deja în vigoare o serie de politici relevante de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor încă dinaintea adoptării recomandării. Garanția pentru tineret a mutat însă accentul pe intervenția timpurie și pe tinerii NEET neînregistrați 13 , fapt care a impus elaborarea unor noi politici și măsuri în acest sens. Pe de altă parte, datorită faptului că a solicitat gruparea unor servicii și programe și furnizarea lor într-un anumit interval de timp și pe baza unor parteneriate sistematice, Garanția pentru tineret a reprezentat o forță generatoare de schimbare în multe state membre. În perioada 2013-2015, statele membre au adoptat în total 132 de reforme ale pieței muncii în beneficiul tinerilor, fapt care ilustrează atenția deosebită acordată politicilor de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor 14 .

Statele membre pot fi împărțite în trei grupe, în funcție de măsura în care Garanția pentru tineret a acționat ca un catalizator al reformelor. Această împărțire ține seama de punctele de plecare diferite în ceea ce privește contextul instituțional și condițiile macroeconomice ale statelor membre în momentul în care a fost adoptată recomandarea 15 .

-Grupa A (reforme accelerate): Garanția pentru tineret a oferit un nou impuls și a accelerat evoluția politicilor într-o serie de state membre, în special în cele care se confruntă cu dificultăți majore și care beneficiază de sprijin financiar important din partea UE (BE, BG, FR, HR, HU, IT, LT, LV, PL, PT, SI), cu toate că există diferențe în ceea ce privește stadiile de implementare.

-Grupa B (consolidarea cadrului de politici existent): Garanția pentru tineret a contribuit la consolidarea politicilor deja în vigoare prin dezvoltarea sau ajustarea măsurilor existente, în statele membre care utilizau deja instrumente complexe, corespunzătoare în linii mari, recomandării (AT, DE, DK, EE, FI, IE, LU, MT, NL, SE, UK).

-Grupa C (până în prezent, reforme cu caracter limitat): schimbările au fost mai limitate sub influența mai multor factori, printre care prioritatea redusă acordată acestor politici, întârzieri sau întreruperi în aplicarea unor măsuri esențiale sau axarea pe sisteme preexistente (CY, CZ, EL, ES, RO, SK).

În documentul de lucru al serviciilor Comisiei care însoțește prezenta comunicare 16 sunt prezentate date naționale privind realizările de până acum, principalele măsuri, provocările rămase și, unde este cazul, implementarea YEI.

Garanția pentru tineret a contribuit la eliminarea barierelor care separau domeniile de politică și a ajutat la clădirea unor parteneriate viabile. Coordonarea între sectoare de politică precum ocuparea forței de muncă, educația și politicile în domeniul tineretului a fost intensificată, în special ca urmare a impulsului dat de planurile statelor membre de implementare a Garanției pentru tineret. Au fost create noi parteneriate cu serviciile pentru tineret, inclusiv organizații de tineri, și cu partenerii sociali. Mai precis, organizațiile de tineri au fost implicate în elaborarea și punerea în aplicare a sistemelor naționale aferente Garanției pentru tineret, deși gradul lor de implicare a variat de la un stat membru la altul.

O serie de reforme consistente în domeniul programelor de ucenicie și de stagiu i-au ajutat pe tineri să fie mai bine pregătiți pentru a răspunde nevoilor pieței muncii și să-și dezvolte competențele și, în același timp, au contribuit la consolidarea angajamentului comunității de afaceri. Jumătate dintre statele membre au efectuat - sau intenționează să efectueze - schimbări legislative pentru a-și alinia cadrul național la Cadrul de calitate pentru stagii, adoptat în 2014. 17 Aproape toate statele membre au luat măsuri pentru a îmbunătăți calitatea, oferta sau gradul de atractivitate al programelor de ucenicie, în spiritul Alianței europene pentru ucenicii, lansată în iulie 2013. Implicarea comunității de afaceri a avut un rol esențial și a condus la noi angajamente, de exemplu în cadrul Pactului european pentru tineret (a se vedea secțiunea 3.3).

Majoritatea serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și-au îmbunătățit modul de furnizare a serviciilor către beneficiarii vizați și și-au extins oferta existentă de servicii pentru a-i include și pe tineri; două treimi din serviciile publice de ocupare a forței de muncă au stabilit obiective specifice pentru serviciile lor care vizează tineretul 18 . S-a pus un accent special pe reorganizarea structurilor și pe o personalizare mai accentuată a serviciilor de consiliere. A fost, de asemenea, consolidată capacitatea personalului prin programe de formare specifice furnizate în 2014 în beneficiul a mai mult de jumătate din serviciile publice pentru ocuparea forței de muncă. De asemenea, statele membre au extins sfera de aplicare a sprijinului oferit incluzând programe de studiu sau stagii de scurtă durată, precum și abordări destinate persoanelor cel mai greu accesibile.

Accentul pus pe intervenția timpurie și pe tinerii NEET neînregistrați a evidențiat lacunele existente în ceea ce privește furnizarea serviciilor și a subliniat atenția care trebuie acordată informării. Majoritatea statelor membre i-au încurajat pe tineri să se înregistreze pe lângă furnizorii de servicii din cadrul Garanției pentru tineret, iar două treimi din serviciile publice de ocupare a forței de muncă s-au implicat în desfășurarea de activități de informare ca parte a procesului de implementare a Garanției pentru tineret. Sporirea gradului de conștientizare și de accesibilitate și dezvoltarea gamei de servicii au avut un rol esențial în acest sens, prin desfășurarea nu numai a unor campanii de înregistrare online și a altor campanii specifice, ci și prin crearea de ghișee unice, de servicii mobile sau descentralizate și prin organizarea de activități proactive, în colaborare cu o gamă mai largă de parteneri. Rezultatele sunt tot mai vizibile pe teren, însă programele aferente Garanției pentru tineret nu au ajuns încă la toți tinerii care au devenit șomeri sau care au ieșit din sistemele de învățământ.

Exemple de măsuri de politică sau de reforme în cadrul programelor naționale aferente Garanției pentru tineret

În Belgia, Regiunea Bruxelles a lansat în mai 2013 „Stagiile de tranziție” care vizează studenții și tinerii aflați în căutarea unui loc de muncă și care au un nivel scăzut de studii. Programul se concentrează în special pe îndrumare și monitorizare. La douăsprezece luni de la sfârșitul perioadei de stagiu, s-au înregistrat rezultate pozitive pentru stagiari (inclusiv găsirea unui loc de muncă și reluarea studiilor) în 73 % din cazuri, comparativ cu 47 % în cadrul unui grup de control.

În Bulgaria, a fost înființată în 2015 o rețea de mediatori pentru tineret, cu scopul de a se adresa tinerilor NEET neînregistrați, direct în mediul lor și de a determina activarea acestora. Mediatorii pentru tineret acționează ca intermediari în relația cu instituțiile publice care furnizează servicii sociale, educaționale, de sănătate și de altă natură. În perioada mai-decembrie 2015, mediatorii pentru tineret au oferit consultanță unui număr de 5 078 de tineri.

În 2015, Finlanda a lansat ghișee unice în 35 de localități, finanțate în principal prin intermediul FSE, cu finanțare națională suplimentară. Acestea vizează consolidarea și simplificarea serviciilor oferite tinerilor cu vârste sub 30 de ani prin consiliere și îndrumare personalizată, sprijin pentru organizarea vieții, planificarea carierei, dezvoltarea de aptitudini sociale, educație și găsirea unui loc de muncă.

În Italia, Garanția pentru tineret a promovat schimbări care s-au reflectat în contextul mai larg al reformelor întreprinse prin intermediul „Jobs Act”. Numărul tinerilor înregistrați în cadrul programului a crescut constant, ajungând la peste un milion la 1 martie 2016.

În Letonia, proiectul „Știi și faci” și sprijină activitățile de informare la nivel municipal. Scopul este de a identifica, de a motiva și de a activa tinerii NEET cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani, ajutându-i să revină la studii, pe piața muncii sau la activitățile de formare. Lansat în toamna anului 2015 cu sprijin din partea din FSE, proiectul vizează un număr de 5 260 de tineri.

În Slovenia, programul „Prima provocare 2015” urmărește să ajute un număr de până la 2 859 de tineri cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani să obțină un loc de muncă subvenționat timp de 15 luni cu sprijin din partea YEI și FSE.

Sistemul de ucenicie din Spania a trecut prin reforme structurale semnificative, determinând creșterea numărului de ucenici de la 4 000 la 15 000 în doar trei ani (între 2013 și 2016). În aceeași perioadă, numărul întreprinderilor participante la programele de formare de tip ucenicie a crescut de la numai 500 la 5 660.

...și progrese în furnizarea ofertelor...

Începând cu ianuarie 2014, 14 milioane de tineri au luat parte la programele aferente Garanției pentru tineret. Aproximativ nouă milioane de tineri au beneficiat de oferte, majoritatea fiind oferte de angajare 19 . În total, aproape două treimi dintre tinerii care au participat la Garanția pentru tineret în 2015 au părăsit sistemul primind oferte de angajare, de educație, de stagiu sau de ucenicie. Dintre toate ofertele furnizate în perioada de patru luni, majoritatea au fost de angajare (70,2 %), urmate de oferte de studii (13,6 %), de stagii (12,1 %) și de ucenicie (4,1 %) (Figura 3).Figura 3: Distribuția ieșirilor din sistem soldate cu rezultate pozitive și în termenul preconizat, 2015 (%)

Sursa: Comisia Europeană, monitorizarea Garanției pentru tineret 20

Factorii de succes ai Garanției pentru tineret

La trei ani de la lansarea Garanției pentru tineret, următorii factori sunt esențiali pentru o implementare de succes:

-susținere instituțională și coordonare internă puternică;

-strategii de comunicare capabile să atragă cât mai mulți tineri în programele Garanției pentru tineret;

-un punct de contact unic, care să ofere servicii special adaptate nevoilor fiecărei persoane;

-înlăturarea barierelor dintre sistemele de învățământ și piața muncii într-un spirit de parteneriat;

-sisteme moderne de educație și formare profesională care să asigure competențele necesare pe piața muncii; și

-implicarea puternică a angajatorilor.

...cu toate că rămân încă multe de făcut pentru ca toți tinerii să beneficieze de Garanția pentru tineret

În ciuda acestor evoluții pozitive, sunt necesare mai multe eforturi pentru sprijinirea tinerilor care se află cel mai departe de piața muncii, și anume tinerii NEET care au fost dintotdeauna cel mai greu accesibili (chiar și înainte de criză) și care au beneficiat cel mai puțin de pe urma progreselor înregistrate până în prezent. Este în special vorba despre tinerii care se confruntă cu sărăcia, excluziunea socială, handicapul și discriminarea, inclusiv cei care aparțin unei minorități etnice sau care provin din familii de migranți, solicitanți de azil și refugiați. Scăderea ratelor NEET rezultă în principal din reducerea numărului de tineri NEET care caută un loc de muncă și mai puțin din reducerea numărului de tineri NEET inactivi, care sunt izolați de piața muncii. În 2013, proporția tinerilor care căutau un loc de muncă în UE a depășit-o pe cea a tinerilor NEET inactivi, în timp ce, în 2015, cele două categorii au ajuns la același nivel. Aceste date sugerează că politicile ar fi putut furniza un sprijin mai rapid tinerilor NEET aflați în șomaj, însă reintegrarea lor efectivă pe piața muncii sau în sistemele de educație și formare necesită în realitate mai mult timp. Scăderea ratelor tinerilor NEET inactivi poate fi însă observată în câteva state membre, de exemplu în Cipru, Ungaria și Portugalia.

2.2.Semne ale impactului schimbărilor structurale susținute de Garanția pentru tineret

Analiza impactului implementării Garanției pentru tineret asupra rezultatelor tinerilor pe piața muncii necesită examinarea situației de pe piața muncii pentru tineri, anterioară implementării Garanției pentru tineret, precum și a modului în care s-a schimbat această piață începând cu 2013, an în care când au apărut primele semne de redresare economică 21 .

Cu toate că rezultatele trebuie să fie luate în considerare cu prudență, deoarece îmbunătățirea comparativă a indicatorilor poate fi atribuită, în parte, și unui grad mai mare de sensibilitate ciclică a tinerilor la condițiile macroeconomice, concluziile analizei indică faptul că ameliorările structurale susținute de Garanția pentru tineret au jucat un rol favorizant. Deși șomajul în rândul populației adulte a cunoscut o scădere în această perioadă, această diminuare a fost mai puternică pentru populația tânără decât pentru cea adultă, atât în ansamblul UE, cât și în numeroase state membre. Rezultate pozitive se observă în special în Belgia, Croația, Cipru, Republica Cehă, Finlanda, Grecia, Ungaria, Irlanda, Letonia, Țările de Jos, Portugalia, România, Slovenia, Spania, Suedia și Regatul Unit.

În urma semestrului european s-au constatat progrese susținute în aproape toate statele membre care au primit recomandări specifice în domeniul tineretului în 2013 și 2014, după cum se menționează în concluziile evaluării EMCO din 2015 și în rapoartele de țară ale Comisiei din 2016.

Totodată, valoarea adăugată generată de Garanția pentru tineret a fost recunoscută în numeroase rapoarte și evaluări externe care sunt enumerate în anexă.

2.3. Sprijinul financiar acordat prin YEI: un stimulent pentru schimbare

În majoritatea statelor membre, implementarea cu succes a Garanției pentru tineret a fost sprijinită prin mobilizarea fondurilor UE pentru toate aspectele legate de programele naționale aferente Garanției pentru tineret și de reformele structurale asociate. Împreună, YEI și FSE investesc direct cel puțin 12,7 miliarde EUR pentru măsuri de integrare a tinerilor pe piața muncii pentru perioada de programare 2014-2020.

Principalele caracteristici ale Inițiativei pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor 22

YEI, o resursă financiară a Uniunii în valoare de 6,4 miliarde EUR, îi sprijină în mod direct pe tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare din regiunile care se confruntau în 2012 cu o rată a șomajului în rândul tinerilor de peste 25 %. Aceste fonduri vin în completarea finanțării din FSE care sprijină atât persoanele, cât și reformele structurale ale unor sisteme și servicii esențiale.

Cele 20 de țări eligibile pentru finanțare în cadrul YEI sunt: BE, BG, CY, CZ, EL, ES, FR, HR, HU, IE, IT, LV, LT, PL, PT, RO, SI, SK, SE, UK.

Pentru a accelera mobilizarea efectivă a acțiunilor finanțate de YEI, toate resursele respective au fost angajate în bugetul UE pentru primii doi ani (2014/2015) din ciclul financiar 2014-2020. Câteva dintre principalele state membre beneficiare au solicitat o mărire a nivelului de lichidități financiare pentru a facilita lansarea rapidă a acțiunilor YEI pe teren. Acest lucru a dus la o modificare a regulamentului privind FSE 23 și la eliberarea de către Comisie în 2015 a aproximativ 1 miliard EUR pentru statele membre sub formă de prefinanțare suplimentară.YEI este o sursă principală de finanțare a Garanției pentru tineret...

În cele 20 de state membre eligibile, YEI constituie un mecanism esențial pentru implementarea Garanției pentru tineret. În unele cazuri, ea este utilizată pentru a sprijini majoritatea sau totalitatea măsurilor din cadrul Garanției pentru tineret. În Spania, de exemplu, 80 % din toate acțiunile din cadrul Garanției pentru tineret sunt finanțate prin YEI. În alte state membre, aceasta este o sursă suplimentară de finanțare utilizată în completarea altora.

Statele membre utilizează YEI pentru a sprijini acțiuni esențiale legate de Garanția pentru tineret. Se pune un accent deosebit pe furnizarea unei prime experiențe profesionale, a unor stagii, ucenicii și programe de educație și formare profesională de calitate. În plus, mai mult de jumătate dintre toate statele membre eligibile susțin tinerii antreprenori sau oferă măsuri de mobilitate în domeniul formării profesionale și al ocupării forței de muncă. În unele state membre 24 , YEI sprijină instrumentele financiare care acordă tinerilor credite și garanții pentru a desfășura activități independente sau pentru a-și deschide propria afacere.

Inițiativa pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor este precis orientată către anumite regiuni și grupuri de tineri (de exemplu, tinerii din afara pieței muncii și a sistemelor de educație și formare). Indicatorii specifici de rezultat acționează ca stimul suplimentar la nivelul calității acțiunilor și accentuează orientarea către rezultate a intervențiilor YEI, spre deosebire de alte acțiuni sprijinite din fondurile UE. Totodată, evaluările naționale din mai multe state membre evidențiază faptul că YEI a determinat acordarea unei atenții sporite asistenței individualizate.

...iar implementarea pe teren a început să se intensifice, atât ca acoperire, cât și ca execuție financiară...

Până în prezent, acțiunile YEI au sprijinit peste 1,4 milioane de tineri 25 . Deși raportarea cu privire la rezultatele pozitive este posibilă doar la finalul intervenției, numeroase evaluări naționale 26 indică deja că tinerii care au făcut obiectul unei intervenții YEI și-au îmbunătățit semnificativ șansele de a-și găsi un loc de muncă sau de a-și continua studiile ulterior (de exemplu, în CY, EL, FR, IT, LV, PL, SE). Important este faptul că autoritățile de management cred cu tărie în succesul YEI. Totodată, în unele state membre există o cerere peste așteptări pentru aceste măsuri, datorită interesului din ce în ce mai puternic al tinerilor.

Implementarea măsurilor din cadrul YEI se desfășoară conform calendarului în majoritatea statelor membre. Implementarea YEI a înregistrat progrese semnificative în a doua jumătate a anului 2015 și mai ales în 2016. Până la sfârșitul lunii iulie 2016, statele membre eligibile selecționaseră operațiuni a căror valoare se ridica la peste 4 miliarde EUR; acestea fie funcționează deja, fie sunt pe punctul de a fi lansate. Creșterea este de aproape 2 miliarde EUR față de martie 2016. Jumătate dintre aceste state membre au utilizat aproape integral bugetul care le revenea în cadrul YEI. În plus, tot până la sfârșitul lunii iulie 2016, beneficiarii au solicitat rambursarea a 800 de milioane EUR din partea autorităților de management ale YEI. În ceea ce privește rambursarea cheltuielilor statelor membre de către Comisie, până la sfârșitul lunii august 2016, statele membre au solicitat rambursarea a 682 de milioane EUR din cheltuielile YEI. Peste 70 % dintre aceste cereri de plată au fost deja rambursate de Comisie (iar ale plăți sunt în curs de rambursare). Odată înființate structurile aferente YEI, implementarea acesteia câștigă teren în majoritatea statelor membre. În prezent, este prioritar să se continue și, în anumite cazuri, să se accelereze implementarea acțiunilor YEI.

...în ciuda unor întârzieri inițiale în implementare...

În ciuda concentrării eforturilor în primii doi ani ai perioadei de programare, etapa inițială a implementării YEI nu a fost la înălțimea așteptărilor politice legate de lansarea rapidă a măsurilor. Această situație s-a datorat în mare parte faptului că statele membre nu erau pregătite să conceapă și să lanseze măsuri relevante de ocupare a forței de muncă în rândul tinerilor, precum și procesului îndelungat de instituire a sistemelor de implementare corespunzătoare noilor cerințe.

Noile obligații care decurg din cadrul fondurilor structurale și de investiții europene (fondurile ESI), care se aplică și pentru YEI, au reprezentat un factor important în etapa începutului lent. Mai exact, statele membre au înregistrat întârzieri în finalizarea instituirii de sisteme de monitorizare și structuri de management al programelor (definite în cadrul juridic ca „desemnare a autorităților”). Cu toate acestea, în momentul de față procesul de „desemnare a autorităților” a fost finalizat pentru majoritatea programelor operaționale sprijinite prin YEI.

Statele membre finanțează măsuri de încadrare în muncă a tinerilor cu ajutorul fondurilor disponibile atât din ciclul de programare 2007-2013, cât și din ciclul de programare 2014-2020. Implementarea lor în paralel a creat probleme de capacitate în ceea ce privește prelucrarea verificării cheltuielilor și certificarea acestora față de Comisie.

În consecință, mai multe state membre nu au putut să valorifice suma suplimentară de 930 de milioane EUR acordată în 2015 sub formă de prefinanțare în cadrul YEI 27 . Cu toate acestea, statele membre utilizează în continuare fondurile disponibile pentru perioada de programare 2007-2013. Numărul mare de tineri care beneficiază deja de măsurile YEI demonstrează, de asemenea, că desfășurarea operațiunilor la fața locului nu a fost afectată în mod semnificativ. În orice caz, mai mult de jumătate din statele membre consideră că suplimentarea cu 30 % a prefinanțării în 2015 a avut un impact pozitiv, permițându-le autorităților de management să aloce mai multe fonduri proiectelor existente și/sau să lanseze un număr mai mare de proiecte noi 28 .

...în timp ce finanțarea prin FSE completează YEI și sprijină măsurile structurale

În perioada de programare 2014-2020, FSE va investi direct - în plus față de YEI - cel puțin 6,3 miliarde EUR pentru sprijinirea integrării tinerilor pe piața muncii.

De asemenea, pentru perioada 2014-2020, statele membre au alocat aproximativ 27 de miliarde EUR pentru a combate abandonul școlar timpuriu și pentru a susține învățarea pe tot parcursul vieții, educația și formarea profesională. Totodată, tinerii sunt unul dintre principalele grupuri vizate de investițiile din FSE pentru antreprenoriat și activități independente, care se ridică la peste 2 miliarde EUR.

Mai mult decât atât, Fondul european de dezvoltare regională va fi disponibil pentru a sprijini dezvoltarea infrastructurilor pentru educație și formare, antreprenoriatul și măsurile legate de înființarea de întreprinderi în sprijinul tinerilor, pe baza necesităților și a oportunităților care reies din programele operaționale naționale și/sau regionale 29 .

În fine, reformele structurale ale serviciilor publice de ocupare a forței de muncă din statele membre, care sunt necesare pentru implementarea cu succes a Garanției pentru tineret, beneficiază și ele de sprijin financiar din partea FSE, atât în statele membre eligibile în cadrul YEI, cât și în statele membre neeligibile. În perioada de programare 2014-2020, acest sprijin se ridică la aproximativ 1 miliard EUR.

Investițiile FSE menționate mai sus reprezintă importante surse complementare de finanțare, esențiale pentru implementarea Garanției pentru tineret în toate cele 28 de state membre, așadar nu doar în cele 20 de țări eligibile în cadrul YEI.

...însă nevoile sunt în continuare semnificative și necesită mai multe fonduri pentru sprijinirea intrării tinerilor pe piața muncii

O serie de regiuni din UE mai au încă nevoie de sprijin în cadrul YEI. Utilizând cele mai recente date anuale privind șomajul în rândul tinerilor (2015) pentru a determina regiunile eligibile în cadrul YEI, se observă că 14 dintre cele 20 de state membre actualmente eligibile s-ar califica în continuare pentru sprijinul acordat prin acest instrument. În plus, statele membre cu cel mai mare număr de șomeri tineri la nivel regional (40-50 %) rămân aceleași. Mai multe state membre (în special Italia, Portugalia și Franța) au indicat că ele consideră continuarea Inițiativei privind ocuparea forței de muncă ca fiind esențială pentru realizarea obiectivelor politice ambițioase pe care și le-au stabilit în combaterea șomajului în rândul tinerilor și că au utilizat deja toate resursele puse la dispoziția lor în cadrul YEI.

În consecință, având în vedere persistența nivelurilor ridicate ale șomajului în rândul tinerilor în multe regiuni și faptul că primele rezultate sunt încurajatoare, Comisia a propus suplimentarea alocării inițiale din cadrul YEI cu 1 miliard EUR în perioada 2017-2020 (finanțare completată de încă 1 miliard EUR din FSE), fundurile ajungând astfel la o sumă totală de 8,4 miliarde EUR de la lansarea inițiativei 30 . Totodată, după cum s-a anunțat cu prilejul ajustării tehnice a cadrului financiar multianual pentru anul 2017 31 , Comisia s-a angajat în discuții cu statele membre care beneficiază cel mai mult de ajustările alocărilor din cadrul politicii de coeziune în vederea orientării sumelor suplimentare, printre altele, către măsuri de combatere a șomajului în rândul tinerilor.

3.Mobilizarea unor instrumente la nivelul UE pentru a sprijini statele membre și pentru a monitoriza progresele înregistrate

3.1.Un puternic impuls politic și un sprijin la nivelul UE pentru elaborarea politicilor

Instrumentele disponibile la nivelul UE au îmbunătățit capacitatea de a dezvolta programe în cadrul Garanției pentru tineret...

Datorită puternicului impuls politic, alături de sprijinul oferit la nivelul UE pentru dezvoltarea politicilor și de mecanismele de învățare reciprocă, statele membre au putut să instituie un cadru instituțional adecvat și să învețe din experiența celorlalți. Șefii de state și guverne și-au reafirmat angajamentul în acest sens în cursul a trei reuniuni dedicate care au avut loc la Berlin, Paris și Milano în perioada 2013-2014. Aceste conferințe pe tema ocupării forței de muncă în rândul tinerilor au ajutat la cimentarea unui sentiment de responsabilitate reciproc împărtășit și la schimbul de idei și experiențe la nivel european cu privire la modalitățile de stimulare a creării de locuri de muncă pentru tineri și de garantare a faptului că tânăra generație dispune de condiții mai bune și este mai bine pregătită pentru a înfrunta viitorul. În iunie 2013, partenerii sociali au negociat un cadru de acțiuni privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor și au întreprins o serie de acțiuni în acest context 32 .

Programul de învățare reciprocă din cadrul Strategiei europene privind ocuparea forței de muncă a ameliorat procesul de învățare transnațională printr-o serie de evaluări reciproce 33 . A fost creată o rețea de coordonatori naționali în cadrul Garanției pentru tineret, cu rolul de a facilita un schimb continuu 34 . Garanția pentru tineret a reprezentat, de asemenea, o prioritate pe agenda rețelei europene a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă 35 , contribuind la dezvoltarea capacității acestora de a furniza servicii adaptate tinerilor.

Instrumentele de politică special elaborate în acest scop s-au dovedit utile statelor membre în efortul lor de a aborda anumite provocări. Comisia a lansat o pagină de internet dedicată Garanției pentru tineret, 36  a organizat un seminar de lucru privind conceperea și implementarea programelor din cadrul Garanției pentru tineret, precum și o conferință la nivel înalt, și a oferit un serviciu special de consultanță privind instituirea unor programe de ucenicie și de stagiu în 2013 și 2014. Din 2015, un proiect comun desfășurat de Comisie și de OIM oferă sprijin adaptat pentru consolidarea capacităților naționale de evaluare și furnizare a programelor aferente Garanției pentru tineret. De asemenea, la cererea Parlamentului European, în 2013 Comisia a gestionat direct 18 proiecte-pilot din cadrul Garanției pentru tineret în șapte state membre 37 . În plus, în 2015, Comisia a prezentat un set de instrumente de informare și sensibilizare pentru a încuraja tinerii să se înregistreze pe lângă furnizorii locali și l-a lansat sub forma unui proiect-pilot în patru state membre. Până la nouă noi state membre vor beneficia de sprijin în activitățile lor de informare în perioada 2016-2017.

...acordând în același timp asistență statelor membre pentru a lansa intervenții finanțate prin YEI pe teren.

De îndată ce a fost adoptat cadrul juridic privind mecanismele de programare pentru YEI, Comisia a elaborat un document special de orientare privind implementarea inițiativei și a redactat instrucțiuni detaliate privind monitorizarea și evaluarea intervențiilor din cadrul YEI.

În 2014 și 2016, au fost organizate împreună cu autoritățile de management două seminare tehnice speciale cu privire la YEI, care au contribuit la accelerarea desemnării autorităților implicate în gestionarea programelor sprijinite prin YEI. Mecanismele de monitorizare și evaluare a YEI au fost discutate periodic cu autoritățile de management în cadrul Comitetului FSE, al Grupului tehnic de lucru privind FSE și al reuniunilor parteneriatului de evaluare a FSE.

3.2.Un cadru solid de monitorizare: urmărirea progreselor înregistrate și susținerea ameliorării continue

Existența unui cadru vast de monitorizare la nivelul UE a ajutat statele membre să monitorizeze implementarea Garanției pentru tineret. Astfel, chestiunea rămâne o prioritate pe agenda politică și contribuie la perfecționarea constantă a sistemelor naționale.

Semestrul european a jucat un rol esențial în abordarea provocărilor structurale legate de implementarea garanției pentru tineret la cel mai înalt nivel. Progresele înregistrate sunt evaluate anual în rapoartele de țară ale Comisiei și prin intermediul evaluărilor din cadrul supravegherii multilaterale ale Comitetului pentru ocuparea forței de muncă (EMCO). Numărul recomandărilor specifice fiecărei țări privind îmbunătățirea tranziției de la școală la locul de muncă a crescut în mod semnificativ în 2014, când majoritatea statelor membre au primit recomandări specifice legate de domeniul tineretului. În 2015 și 2016 au fost adresate mai puține recomandări specifice în acest sens. Această schimbare a fost determinată de diminuarea șomajului în rândul tinerilor și de progresele înregistrate de statele membre în realizarea reformelor recomandate, reflectând astfel eficientizarea semestrului european (a se vedea documentul de lucru al serviciilor Comisiei pentru o prezentare generală a recomandărilor specifice fiecărei țări în domeniul tineretului și a progreselor înregistrate în implementare).

Cu sprijinul Comisiei, EMCO a elaborat un cadru de indicatori ambițios pentru monitorizarea Garanției pentru tineret 38 . Rezultatele celor două runde de colectare de date, pentru anii 2014 și 2015, sunt prezentate în prezenta comunicare.

Măsurile menționate mai sus constituie un răspuns la recomandarea Curții de Conturi Europene privind instituirea unui amplu sistem de monitorizare.

Miniștrii muncii reprezentați în cadrul Consiliului pentru ocuparea forței de muncă, politică socială, sănătate și consumatori din martie 2016 au aprobat documentul EMCO „Mesaje-cheie privind calea de urmat în ceea ce privește Garanția pentru tineret pentru perioada de după 2016”. Aceștia au subliniat rezultatele pozitive înregistrate și au solicitat în același timp continuarea angajamentului politic în vederea abordării provocărilor legate de parteneriate, de accesul la tinerii NEET și de monitorizare 39 .

În ceea ce privește monitorizarea eficacității și eficienței YEI, cadrul de reglementare aplicabil conține un set de indicatori de rezultat pentru YEI, care fac ca inițiativa să fie mai orientată către rezultate. Cadrul YEI în ansamblul său, precum și direcționarea intervențiilor către regiunile cel mai afectate de șomajul în rândul tinerilor și către grupurile țintă care locuiesc în aceste regiuni reprezintă, de altfel, o noutate în comparație cu operațiunile FSE. În plus, indicatorii de rezultat specifici pentru YEI face posibilă urmărirea directă a legăturii dintre finanțarea acordată și rezultatele și realizările obținute pentru grupul țintă.

3.3.Inițiative specifice care stimulează furnizarea unor oferte de calitate

Eforturile de a impulsiona furnizarea de programe de ucenicie și stagii și de a promova antreprenoriatul și mobilitatea în rândul tinerilor au contribuit la creșterea numărului de oferte din cadrul Garanției pentru tineret și ar putea fi îmbunătățite în continuare. De la lansarea sa în 2013, Alianța europeană pentru ucenicii a mobilizat 31 de guverne naționale și 120 de părți interesate pentru a îmbunătăți calitatea, oferta și imaginea stagiilor de ucenicie, furnizând în total 250 000 de cursuri de formare și locuri de muncă. Cadrul de calitate pentru stagii din 2014 a devenit un punct de referință important în acest domeniu. Pactul european pentru tineret a fost lansat în noiembrie 2015 împreună cu CSR Europe. Acesta urmărește să creeze 10 000 de parteneriate de calitate între mediul de afaceri și sistemul educațional și să furnizeze, în următorii doi ani, 100 000 de noi programe de ucenicie și stagiu, de înaltă calitate, sau locuri de muncă pentru începutul carierei. Este sprijinit antreprenoriatul în rândul tinerilor sub forma unor intervenții în cadrul Garanției pentru tineret efectuate de serviciile publice pentru ocuparea forței de muncă din majoritatea statelor membre, în unele cazuri ca parte a unor programe sau proiecte distincte.

Proiectul „Primul tău loc de muncă EURES” a oferit un sprijin specific pentru ocuparea forței de muncă și formare profesională în context european și ar putea fi dezvoltat în continuare pentru a sprijini mobilitatea tinerilor. În perioada 2011-2014, programul a sprijinit 4 251 de plasamente profesionale, cu un buget total de aproximativ 12 milioane EUR.

Pentru a completa actualul program pe termen scurt (3 săptămâni în medie), a fost lansat recent un proiect-pilot cu scopul de a testa mobilitatea ucenicilor pe termen mai lung (de la 6 la 12 luni) în statele membre, avându-se în vedere instituirea ulterioară a unui program permanent bazat pe experiențele anterioare.

Alianța europeană pentru ucenicii

Alianța europeană pentru ucenicii este o inițiativă care implică o multitudine de părți interesate (state membre, parteneri sociali, camere de comerț, întreprinderi, furnizori de educație și formare profesională, organizații profesionale, organizații de tineret și regiuni) și care are scopul de a îmbunătăți calitatea, oferta și imaginea stagiilor de ucenicie din Europa. Dezvoltarea mobilității ucenicilor se anunță a fi un alt subiect important.

Comisia oferă sprijin financiar în acest sens prin cereri de propuneri specifice în cadrul programului Erasmus+ și prin alte modalități. Alianța a elaborat un plan de acțiune pentru 2016 care cuprinde 12 acțiuni-cheie ce urmează a fi implementate pe parcursul anului.

Cadrul de calitate pentru stagii

Recomandarea Consiliului privind un cadru de calitate pentru stagii a fost adoptată în martie 2014. Ea și-a adus o contribuție esențială la furnizarea unor stagii de calitate în cadrul Garanției pentru tineret.

Recomandarea vizează îmbunătățirea calității stagiilor (atât pe piața deschisă, cât și la nivelul politicilor active de pe piața muncii), prin intermediul a 22 de elemente calitative direct transferabile în legislația națională sau în acordurile încheiate între partenerii sociali. Acestea se referă în special la conținutul învățării, la condițiile de lucru și la transparența condițiilor financiare și a practicilor de recrutare.

Prezentarea detaliată a măsurilor adoptate de statele membre pentru implementarea cadrului de calitate pentru stagii poate fi consultată într-un document de lucru specific al serviciilor Comisiei care însoțește prezenta comunicare.

3.4.Garanția pentru tineret pe agenda internațională

Garanția pentru tineret s-a bucurat de o atenție deosebită la nivel internațional, ea făcând parte dintr-o nouă abordare la nivelul UE de combatere a nivelurilor ridicate ale șomajului în rândul tinerilor, preocupare pe care o împărtășesc și alte regiuni ale lumii. Atât în cadrul G20, cât și cu prilejul reuniunii Asia-Europa, miniștrii muncii și ai ocupării forței de muncă au recunoscut Garanția pentru tineret ca fiind o reformă structurală majoră pentru tranzițiile sistematice de la școală la muncă. OIM și OCDE au prezentat experiențe de la începutul perioadei de implementare a Garanției pentru tineret, împărtășind astfel lecțiile învățate din colaborarea cu țări din afara UE. Totodată, se preconizează că implementarea Garanției pentru tineret în întreaga UE va contribui la îndeplinirea primului obiectiv cantitativ stabilit vreodată la nivelul G20 în ceea ce privește ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor, și anume acela de a reduce cu 15 % până în 2025, în țările G20, proporția tinerilor care se confruntă cel mai mult cu riscul de a fi permanent excluși de pe piața muncii.

La nivel mondial, un nou impuls a fost dat de adoptarea în 2015 a Agendei 2030 pentru dezvoltare durabilă, cu cele 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD) ale sale. ODD 8 vizează în mod specific promovarea creșterii economice durabile și favorabile incluziunii, a ocupării forței de muncă și a unui loc de muncă decent pentru toți, și include obiectivul de a reduce în mod semnificativ, până în 2020, procentul tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare, vizând în același timp ocuparea deplină și productivă a forței de muncă și locuri de muncă decente pentru toți, inclusiv pentru tineri, până în 2030.

Garanția pentru tineret poate juca un rol important în cadrul măsurilor luate de UE pentru a atinge aceste obiective.

4.Accelerarea și extinderea Garanției pentru tineret: lecții învățate după primii ani de implementare

4.1.Asigurarea unei implementări complete și sustenabile

Pentru a profita din plin de rezultatele eforturilor depuse până acum, este esențială continuarea angajamentului politic și financiar față de Garanția pentru tineret ca reformă structurală pe termen lung. Implementarea la scară largă este încă recentă în mai multe state membre, deoarece multe măsuri au necesitat reforme substanțiale și parteneriate ample: extinderea inițiativelor pentru a asigura o acoperire completă ar trebui accelerată astfel încât Garanția pentru tineret să își valorifice pe deplin potențialul. Accelerarea implementării va implica, de asemenea, continuarea eforturilor de monitorizare, eficientizarea proceselor de colectare a datelor existente, depășirea obstacolelor tehnice și îmbunătățirea calității datelor colectate în contextul cadrului comun de indicatori.

4.2.O mai mare implicare a tinerilor NEET neînregistrați și slab calificați

Garanția pentru tineret trebuie să fie în beneficiul tuturor tinerilor și toți tinerii trebuie să beneficieze de primele semne de redresare. Cu toate acestea, în ciuda eforturilor semnificative depuse de statele membre în vederea îmbunătățirii activităților de informare, tinerii aflați în situațiile cele mai vulnerabile, inclusiv tinerii slab calificați și tinerii NEET neînregistrați, sunt insuficient reprezentați în rândul beneficiarilor.

Corectarea acestei situații va necesita nu numai o abordare mai eficientă în ceea ce privește informarea, ci și extinderea gamei de intervenții propuse în cadrul celor patru tipuri de oferte aferente Garanției pentru tineret. Deși termenul de patru luni este esențial pentru a asigura o activare rapidă, tinerii care se confruntă cu obstacole multiple necesită deseori intervenții complexe, îndelungate și individualizate înainte de a putea beneficia de o ofertă. Pentru a răspunde mai bine nevoilor lor, este necesară extinderea ofertelor de educație continuă astfel încât ele să includă abordări axate pe identificarea unei traiectorii de urmat și pe intensificarea sprijinului furnizat de diferiți parteneri.

4.3.Consolidarea capacităților și îmbunătățirea calității ofertelor

O mai bună coordonare internă și o mai bună consolidare a capacităților vor suda parteneriate promițătoare și vor ameliora furnizarea programelor. Implementarea Garanției pentru tineret a întărit cooperarea dintre instituțiile publice, precum și cu părțile interesate. Cu toate acestea, domeniul larg de aplicare al acesteia a scos la iveală, în egală măsură, lacunele existente. Procesul este coordonat, în principal, de ministerele muncii, cu o implicare mai redusă a autorităților din domeniul educației și/sau al tineretului. Totodată, capacitatea partenerilor, în special a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, a fost supusă unor presiuni, având în vedere gama largă de sarcini care trebuie îndeplinite.

Consolidarea cooperării dintre instituțiile de învățământ și angajatori rămâne esențială pentru extinderea gamei de oferte de bună calitate pentru tineri. Deși statele membre au încercat să asigure implicarea angajatorilor, în practică participarea acestora a fost destul de limitată până în prezent. Această situație este în principal o consecință a condițiilor macroeconomice nefavorabile și a dificultăților întâmpinate în corelarea cererii și a ofertei de forță de muncă, a implicării reduse în elaborarea și implementarea programelor, precum și a cooperării structurate limitate cu serviciile publice de ocupare a forței de muncă. O mai mare implicare a angajatorilor ar îmbunătăți, de asemenea, capacitatea de a anticipa viitoarele deficite de competențe.

Introducerea unor mecanisme mai eficiente care să garanteze că tinerii primesc oferte de înaltă calitate este esențială. Problemele sunt legate de durata scurtă a ofertelor și de faptul că ofertele de educație continuă nu asigură întotdeauna obținerea unor rezultatele (de exemplu, un nivel minim de competențe de bază) sau a unei calificări recunoscute. Alte probleme sunt legate de lipsa reglementării ofertelor de stagii de pe piața deschisă în ceea ce privește transparența angajării, durata și recunoașterea. Variațiile la nivelul calității ofertelor depind în principal de piața națională a muncii, însă ele rezultă și din modul în care ofertele „de bună calitate” au fost definite și furnizate în practică, dacă acest lucru s-a întâmplat. De exemplu, dacă o ofertă de bună calitate este direct sau indirect definită, ea vizează în general sustenabilitatea rezultatelor 40 și satisfacția personală a tinerilor. Numai câteva state membre au stabilit criterii minime în ceea ce privește calitatea, inclusiv cu scopul de a monitoriza Garanția pentru tineret.

Comisia, împreună cu OIM, lucrează la identificarea principalelor elemente care constituie o ofertă de calitate în cadrul Garanției pentru tineret. Acest demers face parte din răspunsul Comisiei la recomandarea Curții de Conturi de a promova un set de atribute calitative pentru ofertele din cadrul Garanției pentru tineret. În plus, Comisia va analiza posibilitatea de a discuta standardele pentru criteriile de calitate în contextul lucrărilor de monitorizare a Garanției pentru tineret în cadrul EMCO.

5.Etape următoare: ancorarea Garanției pentru tineret și mobilizarea integrală a resurselor Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor

Prosperitatea Europei și modul său de viață se bazează pe cel mai important atu al său: cetățenii.
Comisia Europeană a luat măsuri pentru a plasa locurile de muncă, creșterea economică, investițiile și echitatea socială în centrul agendei Uniunii Europene și a făcut din combaterea șomajului, în special a șomajului în rândul tinerilor, o prioritate absolută.

În ciuda îmbunătățirilor recente, șomajul și inactivitatea în rândul tinerilor se situează încă peste nivelurile anterioare crizei și necesită continuarea eforturilor de ameliorare. Garanția pentru tineret a creat condițiile necesare unui sprijin mai eficient pentru tineri în tranziția de la studii la piața forței de muncă.

În prezent, ar trebui să se acorde prioritate implementării integrale a programelor naționale aferente Garanției pentru tineret, prin accelerarea și extinderea aplicării lor și, în paralel, să se abordeze problemele apărute și să se execute intervenții mai eficiente susținute de YEI și FSE. Prezenta comunicare reprezintă o contribuție la acest proces prin faptul că ilustrează principalii factori ai succesului și identifică domeniile în care sunt necesare măsuri suplimentare. Comisia va continua să sprijine învățarea reciprocă și schimbul de bune practici între statele membre.

Statele membre vor continua să utilizeze sprijinul YEI până în 2018, cu condiția să mai fie disponibile fonduri din perioada 2014-2015. Pentru a permite continuarea YEI, în cadrul revizuirii cadrului financiar multianual 2014-2020 41 , Comisia a propus suplimentarea alocării inițiale aferente YEI cu 1 miliard EUR în perioada 2017-2020. Această sumă va fi completată de o contribuție egală din partea Fondului social european. Asigurarea unui volum suficient de fonduri suplimentare din partea UE pentru ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor după 2017 rămâne o prioritate importantă pentru Comisie.

După cum se preciza în Scrisoarea de intenție din 2016, Comisia dorește să-și intensifice eforturile de susținere a tinerilor în general, iar instrumentele din cadrul Garanției pentru tineret ar trebui să-și joace din plin rolul ca parte a unui set mai vast de inițiative în beneficiul tinerilor.

De exemplu, în discursul său despre starea Uniunii din 14 septembrie 2016, Președintele Juncker a anunțat crearea unui Corp european de solidaritate. Acesta se va baza pe valorile angajamentului și solidarității, valori fundamentale ale Uniunii, și le va oferi tinerilor sub 30 de ani care au preocupări sociale, indiferent dacă ei beneficiază sau nu de Garanția pentru tineret, posibilitatea de a ajuta și sprijini alte persoane, de a-și forma noi aptitudini și de a acumula experiență, atât în țara lor, cât și în alte state membre.

În ceea ce privește stagiile de ucenicie, implementarea unui proiect-pilot pentru mobilitatea pe termen lung a ucenicilor va oferi cunoștințele și experiența necesare pentru elaborarea unui program cu caracter permanent în viitorul apropiat. Totodată, dezvoltarea unui cadru de calitate pentru ucenicii ar completa actuala strategie care vizează valorizarea programelor de ucenicie și sporirea atractivității lor pentru tineri și întreprinderi deopotrivă.

Această agendă politică pentru tineri, în special principiul sprijinului activ pentru o integrare sustenabilă pe piața muncii și angajamentul de a le actualiza competențele și calificările, reprezintă o parte importantă din eforturile mai ample ale Comisiei de a promova o convergență în sens ascendent, în interiorul statelor membre și între acestea. Astfel se justifică, de altfel, și crearea pilonului european al drepturilor sociale, care face în prezent obiectul unor ample consultări și pe care Comisia îl va prezenta anul viitor.ANEXĂ - Rapoarte și evaluări externe ale Garanției pentru tineret.

- Eurofound (2015), „Beyond the Youth Guarantee. Lessons learned in the first year of implementation” (Dincolo de Garanția pentru tineret. Lecții învățate în primul an de implementare), Document de referință elaborat de Eurofound ca o contribuție la reuniunea informală a EPSCO, 16-17 iulie 2015, Luxemburg.

- Comisia Europeană (2015), Programe-pilot de parteneriat pe teren în cadrul Garanției pentru tineret. Raport privind acțiunea pregătitoare a Parlamentului European (EPPA) cu privire la Garanția pentru tineret.

- Rețeaua europeană a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (2014), catalogul măsurilor SPOFM pentru implementarea Garanției pentru tineret.

- Rețeaua europeană a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (2015), Raport privind practicile SPOFM de informare și activare a tinerilor NEET.

- Rețeaua europeană a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, (2015), Raport privind implementarea de către SPFOM a Garanției pentru tineret, iulie 2015 ,

-Rețeaua europeană a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, (2016), Raport privind implementarea de către SPFOM a Garanției pentru tineret, septembrie 2016 (în curs de publicare).

- Centrul European de Politici (2015), One year after the youth guarantee: policy fatigue or signs of action?, Claire Dhéret și Martina Morosi; Policy Brief nr. 27, mai 2015.

- Centrul European de Politici (2016), Towards a europeanisation of youth employment Policies? A comparative analysis of regional Youth Guarantee policy designs, de Claire Dhéret și Julie Roden, document tematic nr. 81, septembrie 2016

- Forumul European de Tineret (2014) Organizațiile de tineret și Garanția pentru tineret în Europa, dialog strategic cu societatea civilă.

- OIM (2015), Programul Garanția pentru tineret în Europa: Caracteristici, implementare și provocări.

- OCDE (2014), Implementarea locală a Garanției pentru tineret: lecții învățate din experiențele europene.

(1) Comisia Europeană (2015), Raportul UE privind tineretul 2015, Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg.
(2)  2013/C 120/01 din 22 aprilie 2013.
(3)  Este de reținut faptul că aceste cifre se bazează pe date colectate în cadrul sistemului de indicatori ai Garanției pentru tineret și al estimărilor pentru 2016. Date detaliate sunt prezentate în documentul de lucru însoțitor al serviciilor Comisiei cu privire la punerea în aplicare a Garanției pentru tineret și funcționarea YEI [SWD (2016) 323].
(4) http://www.eib.org/projects/priorities/investing-for-youth/index.htm?lang=en Pentru mai multe informații:  
(5)  EUCO 104/2/13.
(6) În martie 2016, Consiliul a luat act de faptul că „Garanția pentru tineret a acționat ca un puternic vector de politici” și a subliniat că „pentru a culege roadele eforturilor depuse până în prezent, este esențială continuarea angajamentului politic față de Garanția pentru tineret, văzută ca reformă structurală pe termen lung”. Consiliul Uniunii Europene, 6154/16.
(7) Parlamentul European a îndemnat „statele membre să implementeze integral Garanția pentru tineret”. 2015/2351 (INI).
(8)  Pentru mai multe detalii, a se vedea documentul de lucru al serviciilor Comisiei însoțitor [SEC (2016) 323].
(9) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1161&langId=en  .
(10) O persoană este inactivă din punct de vedere economic dacă nu face parte din forța de muncă. Așadar, tinerii inactivi nu sunt nici încadrați în muncă, nici șomeri, ceea ce înseamnă că nici nu lucrează, dar nici nu sunt disponibili sau în căutarea unui loc de muncă. .
(11) Informații specifice pentru fiecare țară se regăsesc în fișele pe țări anexat la documentul de lucru al serviciilor Comisiei.
(12) Eurofound (2016), Exploring the diversity of NEETs (O analiză a diversității tinerilor NEET), Oficiul pentru Publicații al UE, Luxemburg.
(13) În contextul Garanției pentru tineret, termenul „ tineri NEET înregistrați” se referă la tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare și care sunt înregistrați pe lângă un furnizor din cadrul Garanției pentru tineret (de regulă, un serviciu public de ocupare a forței de muncă național sau regional).
(14) Sursa: Baza de date LABREF a Comisiei Europene.
(15) Repartizarea se bazează în special pe numărul de măsuri destinate tinerilor adoptate în perioada 2013-2015, după cum reiese din baza de date LABREF. Rezultatele au fost apoi analizate din punct de vedere calitativ, insistându-se în special asupra stadiului de implementare a Garanției pentru tineret și asupra domeniului de aplicare al măsurilor (pe baza EMCO, a rapoartelor de țară ale Comisiei Europene și a analizelor experților naționali din cadrul Observatorului european pentru politica privind ocuparea forței de muncă).
(16) Informații suplimentare defalcate pe țări pot fi găsite pe site-ul Comisiei Europene, http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1161&langId=en.
(17) Recomandarea Consiliului din 10 martie 2014 privind un cadru de calitate pentru stagii (2014/C 88/01).
(18) Rețeaua europeană a serviciilor publice de ocupare a forței de muncă, raport privind implementarea de către SPFOM a Garanției pentru tineret, 2015.
(19) Preluarea unei oferte are loc atunci când un tânăr începe efectiv să lucreze, să studieze într-un sistem de continuare a educației, să efectueze un stagiu sau să participe la un program de ucenicie.
(20) Rezultatele reflectă stadiul implementării Garanției pentru tineret, precum și alte aspecte legate de date; prin urmare, comparabilitatea datelor între țări este limitată.
(21) Analiza se bazează pe constatările prezentate mai detaliat într-un document tehnic al Comisiei Europene, intitulat „O analiză a rezultatelor Garanției pentru tineret în statele membre ale UE în perioada 2013-2015” (2016, în curs de publicare).
(22) Informații specifice fiecărei țări pot fi găsite în anexa B la documentul de lucru însoțitor al serviciilor Comisiei.
(23) Regulamentul (UE) nr. 1304/2013.
(24) 64,6 milioane EUR în Italia și 23,5 milioane EUR în Bulgaria.
(25) Informații din partea autorităților de management al FSE colectate ad hoc de Comisie în iulie 2016.
(26) Primele evaluări naționale ale YEI au fost depuse de statele membre la sfârșitul anului 2015, în conformitate cu cadrul de reglementare. O a doua evaluare națională trebuie prezentată până la sfârșitul anului 2018.
(27) În conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 779/2015, JO L 126/1 din 21.5.2015.
(28) Comisia Europeană (2016), „Primele rezultate ale Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor”
(29) http://ec.europa.eu/regional_policy/ro/atlas/ Informații despre programele aferente FEDR pentru fiecare stat membru/regiune sunt disponibile la adresa:
(30) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind evaluarea/revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual 2014-2020 [COM(2016) 603].
(31) Ajustare tehnică a cadrului financiar pentru 2017 în funcție de evoluția VNB și ajustarea pachetelor privind politica de coeziune, adoptată în temeiul articolelor 6 și 7 din Regulamentul nr. 1311/2013 al Consiliului de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020, COM(2016) 311, 30.6.2016.
(32) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=521&langId=en&agreementId=5314   
(33) Prevenirea abandonului școlar timpuriu și facilitarea tranziției de la studii la ocuparea unui loc de muncă s-au numărat, de asemenea, printre temele prioritare în domeniul politicilor educaționale și de tineret.
(34) http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=11490&langId=en  .
(35) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1100&langId=en  . În mod concret, rețeaua realizează o monitorizare anuală a implementării de către serviciile publice pentru ocuparea forței de muncă a Garanției pentru tineret.
(36)   http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=ro .
(37) http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1099&langId=en  .
(38) Comitetul pentru ocuparea forței de muncă, Cadrul de indicatori pentru monitorizarea Garanției pentru tineret, INDIC/10/12052015/EN-rev.
(39)

Mesaje-cheie privind calea de urmat în ceea ce privește Garanția pentru tineret pentru perioada de după 2016, care încorporează raportul EMCO privind stadiul actual al implementării Garanției pentru tineret, ST 6154 2016 INIT.

(40) O abordare bazată pe rezultate consideră că, în general, o ofertă este de calitate dacă ea îi permite beneficiarului să obțină o legătură sustenabilă cu piața forței de muncă. Cu alte cuvinte, beneficiarul nu se întoarce ulterior la șomaj sau la inactivitate; astfel, o ofertă „de calitate” poate fi măsurată prin rezultatul său.
(41) Comunicarea Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind evaluarea/revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual 2014-2020 [COM(2016) 603].
Top