Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AP0146

P8_TA(2016)0146 Indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare ***I Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 28 aprilie 2016 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare (COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD)) P8_TC1-COD(2013)0314 Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 28 aprilie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/… al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014

OJ C 66, 21.2.2018, p. 68–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.2.2018   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 66/68


P8_TA(2016)0146

Indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare ***I

Rezoluţia legislativă a Parlamentului European din 28 aprilie 2016 referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare (COM(2013)0641 – C7-0301/2013 – 2013/0314(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

(2018/C 066/14)

Parlamentul European,

având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2013)0641),

având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7-0301/2013),

având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere avizul motivat prezentat de către Camera Comunelor din Regatul Unit în cadrul Protocolului nr. 2 privind aplicarea principiilor subsidiarității și proporționalității, în care se susține că proiectul de act legislativ nu respectă principiul subsidiarității,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 7 ianuarie 2014 (1),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 21 ianuarie 2014 (2),

având în vedere angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 9 decembrie 2015, de a aproba poziția Parlamentului European în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare și avizul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie (A8-0131/2015),

1.

adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare (3);

2.

solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care intenționează să modifice în mod substanțial propunerea sau să o înlocuiască cu un alt text;

3.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.


(1)  JO C 113, 15.4.2014, p. 1.

(2)  JO C 177, 11.6.2014, p. 42.

(3)  Prezenta poziție înlocuiește amendamentele adoptate la 19 mai 2015 (Texte adoptate, P8_TA(2015)0195).


P8_TC1-COD(2013)0314

Poziția Parlamentului European adoptată în primă lectură la 28 aprilie 2016 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2016/… al Parlamentului European și al Consiliului privind indicii utilizați ca indici de referință în cadrul instrumentelor financiare și al contractelor financiare sau pentru a măsura performanțele fondurilor de investiții și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2014/17/UE și a Regulamentului (UE) nr. 596/2014

(Întrucât s-a ajuns la un acord între Parlament şi Consiliu, poziţia Parlamentului corespunde cu actul legislativ final, Regulamentul (UE) 2016/1011.)


Top