EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0044

Avizul Băncii Centrale Europene din 12 septembrie 2016 cu privire la o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc și a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (CON/2016/44)

OJ C 394, 26.10.2016, p. 2–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 394/2


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 12 septembrie 2016

cu privire la o propunere de regulament de modificare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind fondurile europene cu capital de risc și a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social

(CON/2016/44)

(2016/C 394/03)

Introducere și temei juridic

La 3 august 2016, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii Europene o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la o propunere (1) de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 345/2013 privind fondurile europene cu capital de risc (2) și a Regulamentului (UE) nr. 346/2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (3) (denumit în continuare „regulamentul propus”).

Competența BCE de a adopta un aviz se întemeiază pe articolul 127 alineatul (4) și pe articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, întrucât directiva propusă conține dispoziții care au incidență asupra misiunilor Sistemului European al Băncilor Centrale de a pune în aplicare politica monetară și de a contribui la buna desfășurare a politicilor promovate de autoritățile competente în ceea ce privește stabilitatea sistemului financiar, astfel cum este prevăzut la articolul 127 alineatul (2) prima liniuță și la articolul 127 alineatul (5) din tratat. În conformitate cu articolul 17.5 prima teză din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

1.   Observații generale

BCE susține obiectivele regulamentului propus, care reprezintă o componentă esențială a Planului de acțiune privind uniunea piețelor de capital (4) și o completare a celorlalți piloni ai Planului de investiții pentru Europa (5). Regulamentul propus ar trebui să faciliteze utilizarea fondurilor europene cu capital de risc (denumite în continuare „EuVECA”) și a fondurilor europene de antreprenoriat social (denumite în continuare „EuSEF”) de către investitori, administratori de fonduri și societăți de portofoliu eligibile, susținând astfel finalizarea uniunii piețelor de capital și contribuind la diversificarea surselor de finanțare și la deblocarea capitalului.

2.   Observații specifice

2.1.   Înregistrarea fondurilor EuVECA și EuSEF și a administratorilor acestora

BCE observă că regulamentul propus stabilește condițiile care trebuie îndeplinite de administratorii autorizați în temeiul Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului (6) atunci când înregistrează fonduri EuVECA și EuSEF. Aceste condiții includ furnizarea de informații de identificare a fondurilor, a unităților sau a acțiunilor care urmează a fi distribuite și a persoanelor care administrează efectiv aceste fonduri.

Astfel cum și-a exprimat BCE în trecut opinia cu privire la uniunea piețelor de capital (7), standardizarea informațiilor statistice, și anume prin identificatori unici pentru instituții, produse și tranzacții, reprezintă o prioritate cheie pentru realizarea unei infrastructuri de date funcționale și de calitate ridicată. În special, BCE sprijină cu fermitate utilizarea de standarde convenite la nivel internațional, precum numărul internațional de identificare a valorilor mobiliare (International Securities Identification Number – ISIN) și identificatorul persoanei juridice (Legal Entity Identifier – LEI) global, ca identificatori unici pentru a îndeplini obligațiile de raportare pe piețele valorilor mobiliare (8). În cazul fondurilor EuVECA și EuSEF, BCE consideră că informațiile care trebuie furnizate de administratori la înregistrarea acestor fonduri ar trebui, ca o cerință obligatorie, să includă LEI global pentru a identifica fondurile și administratorii autorizați ai acestora (9). ISIN ar trebui inclus și pentru a identifica unitățile sau acțiunile fondurilor care urmează a fi distribuite. Aceasta va îmbunătăți fiabilitatea acestor informații statistice și, astfel, va permite punerea în aplicare efectivă a politicii monetare. Fondurile EuVECA și EuSEF fac parte din unitățile de observare statistică cu obligații de raportare pentru statisticile privind activele și pasivele fondurilor de investiții, astfel cum se stabilește în Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 al Băncii Centrale Europene (BCE/2013/38) (10), iar acțiunile sau unitățile acestora fac parte din baza de date centralizată a titlurilor de valoare, în conformitate cu Orientarea BCE/2012/21 a Băncii Centrale Europene (11). Aceste date sunt utilizate de BCE pentru a defini politica monetară a Uniunii, inclusiv monitorizarea și analiza măsurilor non-standard.

În plus, propunerea BCE de cerință obligatorie privind raportarea LEI global și a ISIN ar trebui aplicată tuturor piețelor financiare, nu doar anumitor segmente de piață. Această aplicare va asigura că toate părțile interesate vor beneficia de un set minim de informații standardizate care acoperă elementele principale ale tuturor instituțiilor, produselor și tranzacțiilor de pe piețele financiare.

Prin urmare, BCE consideră că, dacă este cazul și în măsura în care este posibil, alte modificări legislative care stau la baza uniunii piețelor de capital ar trebui să stabilească și raportarea obligatorie a identificatorilor unici. Aceasta ar putea deschide calea către stabilirea unor proceduri de prelucrare automată a datelor, care ar facilita distribuția de informații standardizate tuturor părților interesate de pe piețele de capital. BCE și-a exprimat anterior opinia potrivit căreia, în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe piețe financiare reglementate, informațiile cheie din rezumatul prospectului ar trebui puse la dispoziție într-un format care poate fi citit automat, iar acestea ar trebui să includă identificatori unici pentru emitent, ofertant, orice garant și valorile mobiliare în sine (12). Unitățile emise de organismele de plasament colectiv, altele decât cele de tip închis, au fost excluse în mod expres din domeniul de aplicare al regulamentului propus privind prospectul (13) și, prin urmare, nu sunt acoperite de solicitarea BCE privind raportarea obligatorie a identificatorilor unici în această privință (14). Prin urmare, pentru a acoperi parțial această lacună, regulamentul propus ar trebui să includă și raportarea obligatorie a identificatorilor unici, ca parte a modificările propuse pentru obligațiile de informare pentru administratori la înregistrarea fondurilor EuVECA și EuSEF ale acestora.

2.2.   Bazele de date centrale AEVMP ale administratorilor de fonduri EuVECA și EuSEF

BCE observă că regulamentul propus impune Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (AEVMP) să instituie baze de date centrale accesibile publicului: (a) care identifică toți administratorii de fonduri cu capital de risc eligibile care utilizează denumirea „EuVECA”, fondurile pentru care utilizează această denumire și țările în care aceste fonduri sunt distribuite; și (b) care identifică toți administratorii de fonduri de antreprenoriat social eligibile care utilizează denumirea „EuSEF”, fondurile pentru care utilizează această denumire și țările în care aceste fonduri sunt distribuite.

În conformitate cu observațiile de mai sus, BCE propune ca aceste baze de date care urmează a fi instituite de AEVMP să includă LEI al fiecărui fond și al administratorului acestuia și ISIN pentru unitățile și acțiunile fondului.

3.   Observații tehnice și propuneri de redactare

În cazul în care BCE recomandă modificarea regulamentului propus, propunerile de redactare specifice însoțite de o explicație se regăsesc într-un document tehnic de lucru separat.

Documentul tehnic de lucru este anexat la prezentul aviz și este disponibil în limba engleză pe website-ul BCE.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 12 septembrie 2016.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2016) 461 final.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 345/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene cu capital de risc (JO L 115, 25.4.2013, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 346/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2013 privind fondurile europene de antreprenoriat social (JO L 115, 25.4.2013, p. 18).

(4)  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor: Plan de acțiune privind edificarea unei Uniuni a piețelor de capital [COM(2015) 468 final].

(5)  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Banca Centrală Europeană, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Europeană de Investiții: Un Plan de investiții pentru Europa [COM(2014) 903 final].

(6)  Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p. 1).

(7)  A se vedea „Building a Capital Markets Union – Eurosystem contribution to the European Commission’s Green Paper” („Construirea unei uniuni a piețelor de capital – Contribuția Eurosistemului la Cartea verde a Comisiei Europene”), disponibilă la https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/150521_eurosystem_contribution_to_green_paper_-_building_a_cmuen.pdf

(8)  A se vedea punctul 2.4 al șaselea paragraf din Avizul CON/2014/49. Toate avizele BCE se publică pe website-ul BCE la adresa www.ecb.europa.eu. Sunt în curs de elaborare și alte standarde convenite la nivel internațional, și anume un identificator unic de produs și un identificator unic de tranzacție, care ar trebui luate în considerare pentru utilizare pe piețe ca identificatoare unice suplimentare.

(9)  Administratorii fondurilor cu capital de risc eligibile sunt definiți la articolul 3 litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 345/2013 ca o „persoană juridică a cărei activitate obișnuită constă în administrarea a cel puțin unui fond cu capital de risc eligibil”. Administratorii fondurilor de antreprenoriat social eligibile sunt definiți în mod similar la articolul 3 litera (c) din Regulamentul (UE) nr. 346/2013.

(10)  Regulamentul (UE) nr. 1073/2013 al Băncii Centrale Europene din 18 octombrie 2013 privind statisticile referitoare la activele şi pasivele fondurilor de investiţii (BCE/2013/38) (JO L 297, 7.11.2013, p. 73).

(11)  Orientarea BCE/2012/21 din 26 septembrie 2012 privind cadrul de referință pentru managementul calității datelor pentru baza de date centralizată a titlurilor de valoare (JO L 307, 7.11.2012, p. 89).

(12)  A se vedea punctele 2.2 și 2.3 din Avizul CON/2016/15.

(13)  A se vedea articolul 1 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul propus al Parlamentului European și al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare [COM(2015) 583 final].

(14)  A se vedea punctele 2.2 și 2.3 din Avizul CON/2016/15.


Top