EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52016AB0015

Avizul Băncii Centrale Europene din 17 martie 2016 cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare (CON/2016/15)

OJ C 195, 2.6.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.6.2016   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 195/1


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 17 martie 2016

cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare

(CON/2016/15)

(2016/C 195/01)

Introducere şi temei juridic

La 8 martie 2016, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Consiliului o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare (1) (denumit în continuare „regulamentul propus”).

Competența BCE de a emite un aviz se întemeiază pe articolul 127 alineatul (4) şi pe articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, întrucât regulamentul propus conţine dispoziţii care au incidenţă asupra misiunilor Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) de a pune în aplicare politica monetară şi de a contribui la buna desfășurare a politicilor promovate de autoritățile competente în ceea ce privește stabilitatea sistemului financiar în conformitate cu articolul 127 alineatul (2) prima liniuţă şi cu articolul 127 alineatul (5) din tratat. În conformitate cu articolul 17.5 prima teză din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

1.   Observaţii cu caracter general

Obiectivul principal al regulamentului propus, care ar abroga Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (2), este de a simplifica normele existente privind elaborarea, aprobarea şi difuzarea prospectelor şi, astfel, de a reduce costurile şi sarcinile aferente producerii acestor prospecte. Mai exact, regulamentul propus va stabili cerinţe de informare adaptate la nevoile specifice ale emitenţilor şi va facilita capacitatea societăţilor, şi în special a întreprinderilor mici şi mijlocii, de a atrage capital din întreaga Uniune. În plus, regulamentul propus are drept obiectiv să reducă normele divergente şi fragmentate existente la nivelul Uniunii, care au rezultat în urma transpunerii eterogene a Directivei 2003/71/CE în unele state membre. BCE apreciază şi sprijină în general obiectivele urmărite prin intermediul regulamentului propus şi consideră că acesta reprezintă un pas pozitiv înspre finalizarea uniunii pieţelor de capital (UPC).

2.   Observaţii specifice

2.1   Scutirea pentru ofertele de valori mobiliare, altele decât titlurile de capital, emise de BCE şi de băncile centrale naţionale (BCN) din SEBC şi pentru participaţiile la capitalul BCN din SEBC

BCE apreciază faptul că valorile mobiliare, altele decât titlurile de capital, emise de BCE şi de BCN din SEBC sunt excluse din domeniul de aplicare al regulamentului propus (3). Această excludere este vitală întrucât astfel se asigură că nu va exista nicio barieră în calea operaţiunilor de politică monetară ale Eurosistemului, inclusiv, de exemplu, orice eventuală emitere de titluri de creanţă de către BCE şi BCN din SEBC. De asemenea, BCE apreciază scutirea participaţiilor la capitalul BCN din SEBC (4), fapt ce prezintă o relevanţă directă pentru acele BCN cu participaţii care sunt deţinute de investitori privaţi şi/sau sunt cotate pe o piaţă reglementată sau în alte locuri de tranzacţionare.

2.2   Cerinţe obligatorii cu privire la utilizarea numărului internaţional de identificare a valorilor mobiliare (international securities identification Number) (ISIN) şi a identificatorului internaţional al entităţilor juridice (global legal entity identifier) (LEI)

Prezentul regulament are drept obiectiv garantarea protecției investitorilor și a eficienței pieței, în paralel cu consolidarea pieței unice de capital (5). În acest scop, informaţiile puse la dispoziţia investitorilor ar trebui să fie „suficiente şi obiective” şi ar trebui să fie prezentate într-o „formă ușor de analizat, concisă și ușor de înțeles” (6). Aceste informaţii ar trebui să conţină identificatori unici atât pentru valorile mobiliare, cât şi pentru emitenţi. Astfel cum a menţionat cu alte ocazii anterioare (7), BCE sprijină cu insistenţă utilizarea standardelor agreate la nivel internaţional, precum ISIN şi LEI internaţional. Identificarea unică a emitenţilor, a ofertanţilor şi a garanţilor, precum şi a valorilor mobiliare oferite publicului sau admise la tranzacționare pe o piață reglementată poate fi realizată cu succes numai în condiţiile în care se utilizează standarde internaţionale precum ISIN și LEI internaţional.

În primul rând, ISIN, care identifică în mod unic o emisiune de titluri de valoare, este un identificator consacrat, care este utilizat la scară largă pe pieţele financiare. Regulamentul propus recunoaşte necesitatea existenţei unui identificator unic pentru valorile mobiliare, astfel cum aceasta este recunoscută şi în Regulamentul (CE) nr. 809/2004 al Comisiei (8) şi în Regulamentul (UE) nr. 2015/2365 (9). Regulamentul propus prevede că rezumatul prospectului trebuie să includă o secţiune cu informaţii esenţiale cu privire la valorile mobiliare, printre care ar trebui să figureze „eventualul număr de identificare a valorilor mobiliare” (10). În mod similar, Regulamentul (CE) nr. 809/2004 prevede că prospectele pentru titluri de datorie, pentru acţiuni şi pentru instrumente derivate trebuie să conţină „o descriere a naturii și categoriei valorilor mobiliare oferite și admise la tranzacționare și codul ISIN […] sau orice alt cod de identificare” (11). Cu toate acestea, natura unor astfel de coduri alternative de identificare a valorilor mobiliare nu se precizează în mod suplimentar, lăsând loc de interpretare în ceea ce priveşte aspectul dacă ar putea constitui o alternativă codurile cu o aplicare limitată. Această lipsă de specificitate limitează utilitatea acestor informaţii pentru investitor şi ridică bariere în calea UPC. În sfârşit, Regulamentul (UE) nr. 2015/2365 prevede că, în cazul raportării operaţiunilor de finanţare prin instrumente financiare, acestea trebuie să includă, printre altele, ISIN a valorilor mobiliare respective (12). Marea majoritate a titlurilor de creanţă emise în zona euro au un cod ISIN, în timp ce titlurile de creanţă fără cod ISIN se concentrează în general pe pieţe şi în sectoare specifice şi se utilizează în scopuri specifice. Informaţiile disponibile arată că, în anumite împrejurări, prin emiterea de titluri de valoare fără cod ISIN s-ar intenţiona de fapt reducerea trasabilităţii acestor operaţiuni, în condiţii în care acestea pot să beneficieze totuşi de regimul juridic al titlurilor de creanţă. În plus, există preocupări cu privire la faptul s-ar putea emite titluri de valoare fără cod ISIN pentru a se evita dezvăluirea de informaţii către autorităţile de supraveghere şi factorii de elaborare a politicilor relevante. Pentru aceste motive şi în vederea asigurării unor condiţii de concurenţă echitabile între toate pieţele şi jurisdicţiile, BCE recomandă eliminarea oricăror lacune de informare existente prin introducerea obligaţiei de includere a codului ISIN în prospectele pentru valori mobiliare care intră sub incidenţa regulamentului propus.

În al doilea rând, BCE susţine utilizarea sistemului LEI internaţional, astfel cum este aprobat de Autoritatea bancară europeană (ABE) şi de Autoritatea europeană pentru valori mobiliare şi pieţe (AEVMP) (13), într-un mod care este în conformitate cu recomandările Consiliului pentru Stabilitate Financiară (CSF) (14). LEI internaţional permite emitenţilor, ofertanţilor şi garanţilor valorii mobiliare să fie identificaţi în mod unic, investitorului fiindu-i astfel furnizate informaţii esenţiale. În plus, utilizarea LEI internaţional ia amploare rapid în legătură cu identificarea persoanelor juridice şi a structurilor şi, în consecinţă, BCE consideră că ar fi benefică extinderea acestei utilizări prin instituirea unei obligaţii de a include LEI internaţional în prospectele sau în documentele de înregistrare aferente valorilor mobiliare reglementate prin regulamentul propus.

În opinia BCE, obligaţia de a raporta ISIN şi LEI ar trebui să fie instituită atât în regulamentul propus, cât şi orice acte delegate conexe ale Comisiei privind punerea în aplicare a regulamentului propus, pe care Comisia este obligată să le adopte în vederea precizării formatului prospectelor (15). BCE prezintă propuneri de redactare cu privire la acest aspect (16).

2.3   Publicarea prospectelor într-un mecanism de stocare online

Regulamentul propus prevede că AEVMP este responsabilă pentru publicarea tuturor prospectelor primite de la autorităţile competente pe site-ul său web. Publicarea urmează să fie asigurată de AEVMP prin intermediul unui mecanism de stocare centralizată (17). BCE înţelege că acest mecanism de stocare va avea o funcţie de căutare. BCE consideră că mecanismul de stocare ar trebui de asemenea să prezinte informaţiile cuprinse în prospecte într-un mod care poate fi citit automat cu ajutorul metadatelor cel puţin pentru anumite atribute esenţiale, precum identificarea valorilor mobiliare, a emitenţilor, a ofertanţilor şi a garanţilor, având în vedere că aceste informaţii sunt vitale pentru garantarea accesului investitorilor (instituţionali) la date fiabile care pot fi utilizate şi analizate în timp util şi în mod eficient. BCE prezintă propuneri de redactare cu privire la acest aspect (18).

2.4   Eliminarea stimulentelor de a se emite titluri de creanță cu valori nominale unitare mari

Pentru a beneficia de tratamentul favorabil prevăzut de Directiva 2003/71/CE, anumiţi emitenţi impun în prezent norme pentru decontarea unor sume minime şi/sau multiple în cazul anumitor valori mobiliare pe care le emit la nivelul depozitarilor centrali de titluri de valoare (CSD). Cu toate acestea, la nivel de CSD se pot realiza decontări care nu sunt conforme cu aceste norme, de exemplu compensarea la nivelul contrapărţii centrale (CPC) a activităţilor de tranzacţionare cu sume standard sau a altor activităţi aferente care nu sunt legate de tranzacţionare, precum procesarea acţiunilor corporative. În consecinţă, instrucţiunile pentru aceste decontări, chiar şi în cazul în care nu intră în contradicţie cu cerinţele Directivei 2003/71/CE, nu pot să fie efectuate prin intermediul procesării standard puse la dispoziţie de platformele tehnice ale infrastructurilor naţionale ale pieţelor financiare. Această situaţie este în mod normal atenuată prin utilizarea unor soluţii manuale riscante de evitare [proceduri tehnice de procesare indirectă (non-STP)] sau a unor funcţionalităţi tehnice mai complexe.

Având în vedere cele de mai sus, BCE apreciază eliminarea stimulentelor de a se emite titluri de creanţă cu valori nominale unitare mari, şi anume peste 100 000 EUR (19). În plus, BCE este de opinie că impunerea unor valori nominale unitare minime şi a unor sume minime la nivel de decontare este în contradicţie cu spiritul Directivei 2003/71/CE. Deşi această directivă impune astfel de restricţii doar în etapa ofertării iniţiale sau la nivel de tranzacţionare, unii emitenţi din Uniune impun aceste restricţii la nivel de CSD, situaţie care creează sarcini suplimentare pentru eficienţa infrastructurilor de piaţă financiară şi pentru utilizatorii acestora, şi anume CSD, CCP şi participanţii acestora, care ar putea să fie nevoiţi să recurgă la proceduri tehnice non-STP sau să dezvolte funcţionalităţi complexe suplimentare pentru a putea aborda aceste decontări nestandardizate. Mai mult, în contextul Regulamentului (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului (20) şi al lansării platformei de decontare a Eurosistemului TARGET2-Securities, problemele actuale de eficienţă care rezultă din aplicarea normelor privind decontarea sumelor minime se vor amplifica din cauza proliferării preconizate a activităţii de decontare transfrontalieră a titlurilor de valoare.

2.5   Observaţii tehnice şi propuneri de redactare

În cazul în care BCE recomandă modificarea regulamentului propus, propunerile de redactare specifice însoțite de o explicație se regăsesc într-un document tehnic de lucru separat. Documentul tehnic de lucru este anexat la prezentul aviz şi este disponibil în limba engleză pe website-ul BCE.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 17 martie 2016.

Preşedintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2015) 583 final.

(2)  Directiva 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 4 noiembrie 2003 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau pentru admiterea valorilor mobiliare la tranzacționare și de modificare a Directivei 2001/34/CE (JO L 345, 31.12.2003, p. 64).

(3)  A se vedea articolul 1 alineatul (2) litera (b) din regulamentul propus.

(4)  A se vedea articolul 1 alineatul (2) litera (c) din regulamentul propus.

(5)  A se vedea considerentul (7) al regulamentului propus.

(6)  A se vedea considerentul (21) al regulamentului propus.

(7)  A se vedea punctul 2.4 al şaselea paragraf din Avizul CON/2014/49 cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind raportarea și transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare. Toate avizele BCE se publică pe website-ul BCE, la adresa www.ecb.europa.eu.

(8)  Regulamentul (CE) nr. 809/2004 al Comisiei din 29 aprilie 2004 de punere în aplicare a Directivei 2003/71/CE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește informațiile conținute în prospecte, structura prospectelor, includerea de informații prin trimiteri, publicarea prospectelor și difuzarea comunicatelor cu caracter publicitar (JO L 149, 30.4.2004, p. 1).

(9)  Regulamentul (UE) 2015/2365 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 noiembrie 2015 privind transparența operațiunilor de finanțare prin instrumente financiare și transparența reutilizării și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 337, 27.6.2013, p. 1).

(10)  A se vedea articolul 7 alineatul (7) litera (a) prima liniuţă din regulamentul propus.

(11)  A se vedea punctul 4.1. din anexa III, punctul 4.1. din anexa V, punctul 4.1.1 din anexa XII şi punctul 4.2 din anexa XIII la Regulamentul (CE) nr. 809/2004.

(12)  A se vedea articolul 4 alineatul (10) litera (b) din Regulamentul (UE) nr. 2015/2365.

(13)  A se vedea Recomandarea ABE „Utilizarea identificatorului persoanei juridice (LEI)” (EBA/REC/2014/01), disponibilă pe website-ul ABE, la adresa www.eba.europa.eu, și Documentul cu întrebări și răspunsuri al AEVMP „Implementation of the Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (EMIR)” [„Punerea în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele de tranzacții (EMIR)”] (ESMA/2013/1527), 4 februarie 2016, p. 73, disponibil pe website-ul AEVMP, la adresa www.esma.europa.eu

(14)  A se vedea raportul CSF „A Global Legal Entity Identifier for Financial Markets” [„Un identificator global al persoanei juridice pentru piețele financiare”] din 8 iunie 2012, disponibil pe website-ul CSF, la adresa www.financialstabilityboard.org.

(15)  A se vedea articolele 13 şi 42 din regulamentul propus.

(16)  A se vedea modificările propuse 2, 3, 4 şi 5 din anexa la prezentul aviz.

(17)  A se vedea articolul 20 alineatul (6) din regulamentul propus.

(18)  A se vedea modificarea propusă 6 din anexa la prezentul aviz.

(19)  A se vedea modificarea propusă 1 din anexa la prezentul aviz.

(20)  Regulamentul (UE) nr. 909/2014 al Parlamentului European şi al Consiliului privind îmbunătățirea decontării titlurilor de valoare în Uniunea Europeană și privind depozitarii centrali de titluri de valoare și de modificare a Directivelor 98/26/CE și 2014/65/UE și a Regulamentului (UE) nr. 236/2012 (JO L 257, 28.8.2014, p. 1).


Top