Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015PC0648

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri

COM/2015/0648 final - 2015/0295 (COD)

Bruxelles, 16.12.2015

COM(2015) 648 final

2015/0295(COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri

(Text cu relevanță pentru SEE)


EXPUNERE DE MOTIVE

1.CONTEXTUL PROPUNERII

Motivele și obiectivele propunerii

Termenul „comerciant de mărfuri” acoperă un spectru larg de actori de pe piața energiei și a mărfurilor: pentru unii, care pot fi asimilați întreprinderilor de investiții în privința funcțiilor și a riscurilor, negocierea de contracte derivate pe mărfuri constituie singura activitate, în schimb, pentru alții, ea reprezintă doar o activitate auxiliară a producției de mărfuri. Cerințele stabilite în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 („Regulamentul privind cerințele de capital” sau „CRR”) și în Directiva 2013/36/UE („Directiva privind cerințele de capital” sau „CRD”) se aplică atât instituțiilor de credit, cât și societăților de investiții. Regimul prudențial aplicabil societăților de investiții este derivat din regimul impus instituțiilor de credit, fiind adaptat în funcție de serviciile de investiții pe care le furnizează.

Articolul 493 alineatul (1) și articolul 498 alineatul (1) din CRR acordă comercianților de mărfuri („firmelor de investiții a căror activitate principală constă exclusiv în furnizarea de servicii de investiții sau de activități legate de instrumentele financiare prevăzute la secțiunea C punctele 5, 6, 7, 9 și 10 din anexa I la Directiva 2004/39/CE și cărora Directiva 93/22/CEE a Consiliului din 10 mai 1993 privind serviciile de investiții în domeniul valorilor mobiliare nu li s-a aplicat la 31 decembrie 2006”), o derogare de la respectarea cerințelor privind expunerile mari și, respectiv, a cerințelor de fonduri proprii.

Ambele derogări expiră la 31 decembrie 2017. Inițial, această „clauză de limitare în timp” a fost inclusă în CRR pentru a li se acorda autorităților de reglementare timpul necesar pentru a stabili o reglementare prudențială adaptată la profilul de risc al comercianților de mărfuri 1 . În acest scop, articolul 493 alineatul (2) și articolul 498 alineatul (2) din CRR impun Comisiei să pregătească rapoarte de informare până la sfârșitul anului 2015. Pe baza rapoartelor respective, Comisia poate decide să prezinte propuneri de modificare a CRR. De asemenea, Comisia este invitată să prezinte, în același termen, un raport cu privire la un regim corespunzător pentru supravegherea prudențială a societăților de investiții în general. Raportul poate fi însoțit, și în acest caz, de o propunere legislativă a Comisiei.

Întrucât rapoartele menționate mai sus sunt legate între ele, Comisia a decis să întreprindă o reexaminare unică (denumită în continuare „reexaminarea cadrului privind societățile de investiții”) și să pregătească un raport unic cu privire la chestiunile menționate. Acest lucru a fost considerat necesar pentru a se asigura dezvoltarea unui cadru prudențial coerent pentru toate tipurile de societăți de investiții. Activitatea de reexaminare a cadrului privind societățile de investiții este în desfășurare: Comisia a solicitat Autorității Bancare Europene (EBA) și Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA) să furnizeze un aviz tehnic în această privință. Avizul este așteptat la sfârșitul lunii septembrie 2015. Ulterior, Comisia se va baza pe acest aviz pentru pregătirea propriului raport. În cazul în care Comisia decide să schimbe cadrul prudențial existent pentru societățile de investiții, raportul va detalia etapele viitoare ale reexaminării privind societățile de investiții, precum și liniile generale ale modificărilor pe care Comisia le are în vedere.

Reexaminarea cadrului privind societățile de investiții reprezintă un proiect complex, care nu va fi definitivat până la sfârșitul acestui an. Prin urmare, este foarte puțin probabil că o legislație care ar putea rezulta în urma acestei reexaminări ar putea fi elaborată, adoptată și aplicată înainte de expirarea derogărilor existente (cu alte cuvinte înainte de sfârșitul anului 2017). Acest lucru are implicații pentru comercianții de mărfuri: în cazul în care, până la acea dată, nu ar fi în vigoare un cadru prudențial specific rezultat din reexaminarea privind societățile de investiții, acestea ar intra sub incidența tuturor cerințelor din CRR/CRD începând cu 1 ianuarie 2018.

Există două probleme referitoare la acest scenariu. În primul rând, comercianții de mărfuri ar face obiectul tuturor cerințelor CRR/CRD fără să se fi luat, în mod conștient și în cunoștință de cauza, decizia că un asemenea tratament este într-adevăr cel mai potrivit pentru ei. În al doilea rând, presupunând că reexaminarea privind societățile de investiții ar conduce la un cadru prudențial adaptat comercianților de mărfuri, aceștia nu vor beneficia de un cadru de reglementare stabil. Aceștia ar trece de la actualul tratament, care le acordă derogări de la cerințele de expuneri mari și fonduri proprii, la un tratament temporar care ar cuprinde toate cerințele din CRR/CRD și, în cele din urmă, la cadrul adaptat menționat anterior, într-o perioadă de timp foarte scurtă (între unul și doi ani). Acest rezultat nu este de dorit.

Prin urmare, pentru a se evita apariția acestei situații, este oportun să se prelungească derogările existente prevăzute de CRR. Prelungirea ar trebui să fie acordată luându-se în considerare timpul care va fi necesar pentru a se încheia procedura de reexaminare a cadrului privind societățile de investiții și pentru a se pregăti, adopta și aplica legislația care ar putea rezulta din această reexaminare.

Coerența cu dispozițiile existente în domeniul de politică

Prezenta propunere este pe deplin coerentă cu dispozițiile existente prevăzute în CRR (în sensul că ar prelungi derogările existente prevăzute de acest regulament). De asemenea, propunerea este pe deplin coerentă cu obiectivul general al reexaminării cadrului privind societățile de investiții (identificarea cadrului prudențial adecvat pentru societățile de investiții), prevăzut în acest regulament (prin faptul că ar permite menținerea tratamentului existent aplicat comercianților de mărfuri până la încheierea reexaminării și la punerea în aplicare a eventualelor propuneri legislative care ar rezulta).

Coerența cu celelalte politici ale Uniunii

Prezenta propunere este legată de legislația de punere în aplicare a Directivei 2014/65/UE („MiFID 2”), prin care se vor identifica acei comercianții de mărfuri ce vor fi clasificați ca societăți de investiții 2 . De asemenea, propunerea este legată de politicile din domeniul piețelor energetice, dat fiind că comercianții de mărfuri sunt activi pe astfel de piețe (poate chiar să facă parte din mari grupuri energetice) 3 .

2.TEMEI JURIDIC, SUBSIDIARITATE ȘI PROPORȚIONALITATE

Temei juridic

Având în vedere că propunerea modifică CRR, s-a optat pentru același temei juridic.

Subsidiaritate (pentru competență neexclusivă)

Actualele derogări sunt prevăzute în legislația Uniunii, îndeosebi în CRR. Întrucât CRR nu acordă statelor membre posibilitatea de a prelungi derogările în cauză, acestea pot fi prelungite doar la nivelul Uniunii.

Proporționalitate

Prezenta propunere este proporțională, deoarece introduce o modificare foarte limitată a legislației actuale, în vederea soluționării problemei descrise în secțiunea 1.

Alegerea instrumentului

A fost ales un regulament întrucât prelungirea necesită modificarea CRR.

3.REZULTATELE EVALUĂRILOR EX-POST, ALE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRII IMPACTULUI

Evaluări ex-post/verificări ale adecvării legislației existente

După cum s-a menționat mai sus, în prezent cadrul prudențial aplicabil societăților de investiții (inclusiv comercianților de mărfuri) prevăzut de CRR și de CRD este în curs de revizuire. Rezultatele acestei revizuiri vor determina tratamentul prudențial adecvat pentru comercianții de mărfuri. Scopul prezentei propuneri este de a prelungi tratamentul aplicat în prezent comercianților de mărfuri până când se va finaliza reexaminarea cadrului pentru societățile de investiții și până când vor fi puse în aplicare eventualele modificări aduse cadrului prudențial existent care decurg din aceasta.

Consultări cu părțile interesate

Nu au avut loc consultări specifice cu părțile interesate.

Obținerea și utilizarea expertizei

Nu s-a recurs la opinii ale experților externi.

Evaluarea impactului

Nu este prevăzută nicio evaluare a impactului pentru prezenta propunere, deoarece aceasta nu va avea niciun impact economic, de mediu sau social semnificativ. Dimpotrivă, un impact semnificativ ar putea apărea în cazul în care derogările nu ar fi extinse și, în consecință, comercianții de mărfuri ar trebui să facă obiectul tuturor cerințelor prevăzute de CRR și de CRD (fără o analiză a măsurii în care un astfel de tratament ar fi adecvat în cazul lor).

Adecvarea reglementărilor și simplificarea acestora

Propunerea nu modifică în niciun fel sarcina de reglementare căreia i se supun în prezent comercianții de mărfuri, în raport cu normele existente. Presupunând că reexaminarea societăților de investiții va avea drept rezultat elaborarea unui nou cadru prudențial pentru comercianții de mărfuri, prezenta propunere este mai degrabă destinată să prevină eventualitatea în care comercianții de mărfuri ar face obiectul tuturor cerințelor prevăzute de CRR și CRD (precum și sarcinii de reglementare aferente), pentru ca, la scurt timp după aceea, să fie supuși noului cadru menționat anterior.

Cu alte cuvinte, prezenta propunere are ca scop să împiedice o creștere temporară a sarcinii de reglementare impuse comercianților de mărfuri.

Drepturi fundamentale

Propunerea nu are consecințe asupra protecției drepturilor fundamentale.

4.IMPLICAȚII BUGETARE

Prezenta propunere nu are implicații bugetare.

5.ALTE ELEMENTE

Planuri de punere în aplicare și măsuri de monitorizare, evaluare și raportare

Scopul prezentei propuneri este de a prelungi perioada în care comercianții de mărfuri sunt exceptați de la anumite cerințe prevăzute de CRR. Nu sunt necesare planuri specifice de punere în aplicare, dat fiind că prelungirea este direct aplicabilă și permite continuarea practicilor existente. Din aceleași motive nu este necesar să se instituie cadre specifice de monitorizare, evaluare și raportare. Acestea ar trebui să fie puse în aplicare în contextul eventualelor modificări, rezultate din reexaminarea privind societățile de investiții, ale cadrului prudențial aplicabil comercianților de mărfuri.

Documente explicative (pentru directive)

Nu se aplică.

Descriere detaliată a dispozițiilor specifice ale propunerii

Dispozițiile cuprinse în propunere se referă doar la prelungirea, în cazul comercianților de mărfuri, a unor derogări de la cerințele prevăzute de CCR privind expunerile mari și fondurile proprii. Secțiunile anterioare ale prezentului memorandum explicativ au oferit deja o explicație detaliată a motivelor și a argumentelor care stau la baza propunerii și a dispozițiilor acesteia.

2015/0295 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește derogările prevăzute pentru comercianții de mărfuri

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European 4 ,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene 5 ,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului 6 conține derogări prin care sunt exceptate de la cerințele privind expunerile mari și cerințele de fonduri proprii a societăților de investiții a căror activitate principală constă exclusiv în prestarea de servicii de investiții sau de activități legate de instrumentele financiare prevăzute la secțiunea C punctele 5, 6, 7, 9 și 10 din anexa I la Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului 7 și cărora la 31 decembrie 2006 nu li se aplica Directiva 93/22/CEE a Consiliului 8 („comercianți de mărfuri”). Derogările menționate se aplică până la 31 decembrie 2017.

(2)Regulamentul (UE) nr. 575/2013 impune, de asemenea, Comisiei să pregătească, până la 31 decembrie 2015, un raport de informare privind un regim corespunzător pentru supravegherea prudențială a comercianților de mărfuri. În plus, regulamentul respectiv impune Comisiei să pregătească un raport privind un regim corespunzător pentru supravegherea prudențială a societăților de investiții în general, până la aceeași dată. După caz, rapoartele respective vor fi urmate de propuneri legislative.

(3)În prezent, reexaminarea tratamentului prudențial al societăților de investiții („reexaminarea cadrului privind societățile de investiții”), inclusiv al comercianților de mărfuri, este în desfășurare, însă nu a fost finalizată încă. Finalizarea procesului de reexaminare și adoptarea de noi acte legislative care s-ar putea dovedi necesare ca urmare a reexaminării se vor finaliza numai după 31 decembrie 2017.

(4)În cadrul regimului existent, comercianții de mărfuri ar urma să facă obiectul, după 31 decembrie 2017, cerințelor privind expunerile mari și cerințelor de fonduri proprii. Acest lucru i-ar putea constrânge să majoreze în mod semnificativ cuantumul fondurilor proprii de care aceștia trebuie să dispună pentru a-și putea continua activitățile și, prin urmare, ar putea să atragă după sine o creștere a costurilor aferente exercitării acestor activități.

(5)Decizia de a se impune comercianților de mărfuri cerințe privind expuneri mari și cerințe de fonduri proprii nu ar trebui să fie rezultatul expirării derogărilor. Respectiva decizie ar trebui, dimpotrivă, să fie motivată temeinic, pe baza concluziilor extrase din reexaminarea cadrului privind societățile de investiții, și exprimată în mod clar în legislație.

(6)Prin urmare, ar trebui să se fixeze o nouă dată-limită până la care ar trebui să se aplice derogările. Regulamentul (UE) nr. 575/2013 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (UE) nr. 575/2013 se modifică după cum urmează:

(1) la articolul 493 alineatul (1), teza a doua se înlocuiește cu următorul text:

„Această derogare este valabilă până la 31 decembrie 2020 sau până la data intrării în vigoare a oricăror amendamente adoptate în temeiul alineatului (2) de la prezentul articol, luându-se în considerare data cea mai apropiată.”;

(2) la articolul 498 alineatul (1), paragraful al doilea se înlocuiește cu următorul text:

„Această excepție se aplică până la 31 decembrie 2020 sau până la data intrării în vigoare a oricăror modificări adoptate în temeiul alineatelor (2) și (3), luându-se în considerare data cea mai apropiată.”

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European    Pentru Consiliu

Președintele    Președintele

(1) De fapt, CRR a prelungit derogările care erau deja cuprinse în Directiva 2006/48/CE deoarece nu s-a dispus de suficient timp pentru a se dezvolta un cadru prudențial adecvat pentru comercianții de mărfuri.
(2) Există o corelație între MiFID 2 și cadrul de reglementare reprezentat de CRR și CRD: dacă un comerciant de mărfuri este clasificat ca societate de investiții în conformitate cu MiFID 2, aceasta va face și obiectul cerințelor CRR/CRD.
(3) O prelungire a derogării în cauză va preveni eventualele perturbări ale acestor piețe și va oferi suficient timp pentru a se ajunge la un cadru prudențial adecvat pentru comercianții de mărfuri.
(4) JO C , , p. .
(5) JO C , , p. ,
(6) Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).
(7) Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului (JO L 145, 30.4.2004, p. 1).
(8) Directiva 93/22/CEE a Consiliului din 10 mai 1993 privind serviciile de investiții în domeniul valorilor mobiliare (JO L 141, 11.6.1993, p. 27).
Top