EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015HB0049

Recomandarea Băncii Centrale Europene din 17 decembrie 2015 privind politicile de distribuire a dividendelor (BCE/2015/49)

OJ C 438, 30.12.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.12.2015   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 438/1


RECOMANDAREA BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 17 decembrie 2015

privind politicile de distribuire a dividendelor

(BCE/2015/49)

(2015/C 438/01)

CONSILIUL GUVERNATORILOR BĂNCII CENTRALE EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 127 alineatul (6) și articolul 132,

având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 34,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (1), în special articolul 4 alineatul (3),

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 468/2014 al Băncii Centrale Europene din 16 aprilie 2014 de instituire a cadrului de cooperare la nivelul Mecanismului unic de supraveghere între Banca Centrală Europeană și autoritățile naționale competente și cu autoritățile naționale desemnate (Regulamentul-cadru privind MUS) (BCE/2014/17) (2),

întrucât:

Instituțiile de credit trebuie să continue pregătirile pentru aplicarea completă și în timp util a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (3) și a Directivei 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului (4) într-un mediu macroeconomic și financiar provocator care exercită presiune asupra profitabilității instituțiilor de credit și, prin urmare, asupra capacității acestora de a-și construi bazele de capital. În plus, de vreme ce instituțiile de credit trebuie să finanțeze economia, o politică de distribuire conservatoare face parte din gestionarea adecvată a riscurilor și dintr-un sistem bancar solid. Ar trebui aplicată metoda prevăzută de Recomandarea BCE/2015/2 a Băncii Centrale Europene (5),

ADOPTĂ PREZENTA RECOMANDARE:

I.

1.

Instituțiile de credit ar trebui să pună în aplicare politici privind dividendele bazate pe raționamente prudente și conservatoare astfel încât, după distribuire, să satisfacă cerințele de capital aplicabile.

(a)

Instituțiile de credit trebuie să respecte permanent cerințele minime de capital aplicabile („cerințele pilonului 1”). Acestea includ o rată a fondurilor proprii de nivel 1 de bază de 4,5 %, o rată a fondurilor proprii de nivel 1 de 6 % și o rată a fondurilor proprii totale de 8 % astfel cum este prevăzut la articolul 92 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

(b)

În plus, instituțiile de credit trebuie să îndeplinească permanent cerințele de capital impuse ca urmare a deciziei aplicabile referitoare la procesul de supraveghere și evaluare pentru aplicarea articolului 16 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 și care depășesc cerințele pilonului 1 („cerințele pilonului 2”).

(c)

Instituțiile de credit trebuie de asemenea să respecte amortizoarele sistemice și anticiclice de capital prevăzute la articolul 128 alineatele (2), (3), (4) și (5) din Directiva 2013/36/UE și toate celelalte amortizoare stabilite de autoritățile naționale competente și autoritățile naționale desemnate.

(d)

Instituțiile de credit trebuie de asemenea să respecte cerințele care le sunt aplicabile cu privire la rata fondurilor proprii de nivel 1 de bază, rata fondurilor proprii de nivel 1 și rata fondurilor proprii totale la nivelul „fully loaded” (6) până la finalul perioadei de introducere graduală aplicabile. Aceasta se referă la aplicarea deplină a ratelor sus-menționate după aplicarea dispozițiilor tranzitorii, precum și la aplicarea deplină a amortizoarelor sistemice și anticiclice de capital prevăzute la articolul 128 alineatele (2), (3), (4) și (5) din Directiva 2013/36/UE și toate celelalte amortizoare stabilite de autoritățile naționale competente și autoritățile naționale desemnate. Dispozițiile tranzitorii sunt prevăzute în titlul XI din Directiva 2013/36/UE și în Partea zece a Regulamentului (UE) nr. 575/2013.

Aceste cerințe trebuie îndeplinite atât la nivel consolidat, cât și la nivel individual, cu excepția cazului în care au fost acordate derogări individuale de la aplicarea cerințelor prudențiale, astfel cum este prevăzut la articolele 7 și 10 din Regulamentul (UE) nr. 575/2013.

2.

În ceea ce privește instituțiile de credit care plătesc dividende (7) în 2016 pentru exercițiul financiar 2015, BCE recomandă următoarele:

(a)    Categoria 1 : Instituțiile de credit care îndeplinesc cerințele de capital aplicabile prevăzute la punctul 1 literele (a), (b) și (c) și care au atins deja nivelul „fully loaded” pentru ratele care le sunt aplicabile la 31 decembrie 2015 astfel cum este prevăzut la punctul 1 litera (d) ar trebui să distribuie profitul lor net sub formă de dividende într-o manieră conservatoare care să le permită continuarea îndeplinirii tuturor cerințelor chiar și în cazul unor condiții economice și financiare deteriorate;

(b)    Categoria 2 : Instituțiile de credit care îndeplinesc cerințele de capital aplicabile la 31 decembrie 2015 prevăzute la punctul 1 literele (a), (b) și (c), dar care nu au atins nivelul „fully loaded” pentru ratele care le sunt aplicabile la 31 decembrie 2015 astfel cum este la punctul 1 litera (d), ar trebui să distribuie profitul lor net sub formă de dividende într-o manieră conservatoare care să le permită continuarea îndeplinirii tuturor cerințelor, chiar și în cazul unor condiții economice și financiare deteriorate. În plus, acestea ar trebui, în principiu, să plătească dividende doar în măsura în care este asigurat cel puțin un progres constant (8) către atingerea nivelului „fully loaded” al cerințelor de capital astfel cum este prevăzut la punctul 1 litera (d);

(c)    Categoria 3 : Instituțiile de credit care nu îndeplinesc cerințele prevăzute la punctul 1 litera (a), (b) sau (c) nu ar trebui în principiu să distribuie dividende.

Instituțiile de credit care nu se pot conforma prezentei recomandări pentru că apreciază că au obligația legală de a plăti dividende ar trebui să contacteze imediat echipa comună de supraveghere care le corespunde.

II.

Prezenta recomandare se adresează entităților supravegheate semnificative și grupurilor supravegheate semnificative astfel cum sunt definite la articolul 2 punctele 16 și 22 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (ECB/2014/17).

III.

Prezenta recomandare se adresează de asemenea autorităților naționale competente și autorităților naționale desemnate în ceea ce privește entitățile supravegheate mai puțin semnificative și grupurile supravegheate mai puțin semnificative astfel cum sunt definite la articolul 2 punctele 7 și 23 din Regulamentul (UE) nr. 468/2014 (ECB/2014/17). Se așteaptă ca autoritățile naționale competente și autoritățile naționale desemnate să aplice prezenta recomandare în ceea ce privește respectivele entități și grupuri, după caz (9).

Adoptată la Frankfurt pe Main, 17 decembrie 2015.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  1 JO L 287, 29.10.2013, p. 63.

(2)  JO L 141, 14.5.2014, p. 1.

(3)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 176, 27.6.2013, p. 1).

(4)  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a firmelor de investiții, de modificare a Directivei 2002/87/CE și de abrogare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE (JO L 176, 27.6.2013, p. 338).

(5)  Recomandarea BCE/2015/2 a Băncii Centrale Europene din 28 ianuarie 2015 privind politicile de distribuire a dividendelor (JO C 51, 13.2.2015, p. 1).

(6)  Toate amortizoarele la nivelul „fully loaded”, cu excepția amortizorului de conservare a capitalului, care din motive metodologice ar fi fixat la nivelul de introducere graduală din 2016 pentru calculele privind nivelul „fully loaded”.

(7)  Instituțiile de credit pot avea diferite forme juridice, de exemplu societăți cotate la bursă și alte societăți decât cele pe acțiuni, precum societățile mutuale, cooperativele sau instituțiile de economii. Termenul „dividend” astfel cum este folosit în prezenta recomandare se referă la orice tip de plată în numerar care face obiectul aprobării de către Adunarea generală.

(8)  Practic, aceasta înseamnă că în cursul unei perioade de patru ani care începe la 31 decembrie 2014 instituțiile de credit ar trebui în principiu să recupereze cel puțin 25 % pe an din diferența până la nivelul „fully loaded” al ratei fondurilor proprii de nivel 1 de bază, ratei fondurilor proprii de nivel 1 și ratei fondurilor proprii totale, astfel cum este prevăzut la punctul 1 litera (d).

(9)  Dacă recomandarea se aplică entităților supravegheate mai puțin semnificative și grupurilor supravegheate mai puțin semnificative care cred că nu se pot conforma prezentei recomandări pentru că apreciază că au obligația legală de a plăti dividende, acestea ar trebui să contacteze imediat autoritățile naționale competente care le corespund.


Top