EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014HB0013

Recomandare privind un regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (BCE/2014/13) (prezentată de Banca Centrală Europeană)

OJ C 188, 20.6.2014, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 188/1


Recomandare privind un regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană

(BCE/2014/13)

(prezentată de Banca Centrală Europeană)

(2014/C 188/01)

EXPUNERE DE MOTIVE

I.   INTRODUCERE

La 23 noiembrie 1998, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului (1). În concordanță cu articolul 107 alineatul (6) din Tratatul de instituire a Comunității Europene, BCE a transmis în trecut Consiliului Recomandarea BCE/1998/10 (2). Ulterior, BCE a mai transmis Recomandarea BCE/2008/9 (3) care a precedat adoptarea Regulamentului (CE) nr. 951/2009 al Consiliului (4). Prin urmare, este potrivit să se urmeze aceeași procedură, astfel cum este în prezent prevăzut în articolul 129 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, și să se introducă modificările propuse pentru Regulamentul (CE) nr. 2533/98.

II.   COMENTARII PE ARTICOLE

Utilizarea informațiilor statistice pentru îndeplinirea funcțiilor de supraveghere

În vederea minimizării sarcinii de raportare, și astfel încât colectarea datelor să trebuiască efectuată doar o dată, în temeiul articolului 8 alineatul (1) litera (d) din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 băncile centrale naționale (BCN) sunt în prezent autorizate să folosească informații statistice confidențiale pentru îndeplinirea funcțiilor acestora în domeniul supravegherii. Ar trebui specificat faptul că BCE, căreia prin Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului (5) i-au fost conferite atribuții specifice în domeniul supravegherii prudențiale a instituțiilor de credit, în mod asemănător cu BCN cărora le-au fost conferite atribuții specifice în domeniul supravegherii prudențiale, poate utiliza informații statistice confidențiale pentru îndeplinirea atribuțiilor respective.

În același timp, ar trebui clarificat faptul că informațiile statistice confidențiale transmise între membrii SEBC și alte autorități din statele membre și Uniune responsabile cu (a) supravegherea instituțiilor, piețelor și infrastructurilor financiare, și (b) stabilitatea sistemului financiar, pot fi transmise și Mecanismului european de stabilitate (MES) pentru susținerea îndeplinirii atribuțiilor respective. Autoritățile pot include, printre altele, autoritățile competente responsabile cu supravegherea și supravegherea macroprudențială, autoritățile europene de supraveghere (6), Comitetul european pentru risc sistemic precum și autoritățile autorizate să efectueze rezoluția instituțiilor de credit.

Recomandare privind un

„REGULAMENT AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2533/98 al Consiliului privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Având în vedere Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, în special articolul 5.4,

având în vedere recomandarea Băncii Centrale Europene,

având în vedere avizul Parlamentului European,

având în vedere avizul Comisiei,

hotărând în conformitate cu procedura stabilită la articolul 129 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și articolul 41 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene,

întrucât:

(1)

Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului (7) este o componentă cheie a cadrului juridic aflat la baza atribuțiilor de colectare a informațiilor statistice ale Băncii Centrale Europene (BCE) cu sprijinul băncilor centrale naționale. BCE s-a întemeiat în mod constant pe acest regulament pentru efectuarea și monitorizarea colectării coordonate a informațiilor statistice necesare pentru desfășurarea sarcinilor Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC), inclusiv sarcina de a contribui la buna desfășurare a politicilor urmărite de autoritățile competente în legătură cu supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și stabilitatea sistemului financiar, astfel cum este prevăzut la articolul 127 alineatul (5) din tratat.

(2)

Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului (8) conferă BCE atribuții specifice în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și stabilitatea sistemului financiar în cadrul Uniunii și al statelor membre individuale.

(3)

Pentru a minimiza sarcina de raportare ce revine agenților raportori și pentru a permite efectuarea corespunzătoare a supravegherii instituțiilor, piețelor și infrastructurilor financiare conferite tuturor autorităților competente precum și efectuarea corespunzătoare a atribuțiilor conferite autorităților responsabile cu protecția stabilității sistemului financiar, este necesară modificarea Regulamentului (CE) nr. 2533/98 pentru a permite transmiterea și utilizarea informațiilor statistice colectate de SEBC între membrii SEBC și autoritățile relevante. Aceste autorități ar trebui să includă autoritățile competente responsabile cu supravegherea instituțiilor, piețelor și infrastructurilor financiare și supravegherea macroprudențială, autoritățile europene de supraveghere (9), Comitetul european pentru risc sistemic, precum și autoritățile autorizate să efectueze rezoluția instituțiilor de credit,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări specifice

Articolul 8 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 se modifică după cum urmează:

1.

la alineatul (1), litera (d) se înlocuiește cu următorul text și se adaugă litera (e):

«(d)

în ceea ce privește BCE și băncile centrale naționale, dacă respectivele informații statistice sunt utilizate în domeniul supravegherii prudențiale,

(e)

în ceea ce privește băncile centrale naționale în conformitate cu articolul 14.4 din Statut, pentru exercitarea altor funcții decât cele precizate în Statut.»;

2.

la alineatul (4), litera (a) se înlocuiește cu următorul text:

«(a)

în măsura și la nivelul de detaliu necesar pentru îndeplinirea misiunilor SEBC prevăzute în tratat sau a atribuțiilor din domeniul supravegherii prudențiale conferite membrilor SEBC; sau»;

3.

se adaugă următorul alineat (4a):

«(4a)

SEBC poate transmite informații statistice confidențiale autorităților sau organismelor statelor membre și Uniunii responsabile cu supravegherea instituțiilor, piețelor și infrastructurilor financiare sau cu stabilitatea sistemului financiar în conformitate cu legislația națională sau a Uniunii, precum și Mecanismului european de stabilitate (MES) în măsura și la nivelul de detaliu necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor ce le revin. Orice transmitere ulterioară trebuie autorizată explicit de către membrul SEBC care a colectat respectivele informații statistice confidențiale.»

Articolul 2

Dispoziții finale

Prezentul regulament intră în vigoare la [data].

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.”

Adoptată la Frankfurt pe Main, 21 martie 2014.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (JO L 318, 27.11.1998, p. 8).

(2)  Recomandarea BCE/1998/10 privind un regulament (CE) al Consiliului privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (JO C 246, 6.8.1998, p. 12).

(3)  Recomandarea BCE/2008/9 privind un regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2533/98 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (JO C 251, 3.10.2008, p. 1).

(4)  Regulamentul (CE) nr. 951/2009 al Consiliului din 9 octombrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2533/98 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (JO L 269, 14.10.2009, p. 1).

(5)  Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (JO L 287, 29.10.2013, p. 63).

(6)  Autoritățile europene de supraveghere sunt Autoritatea bancară europeană, Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.

(7)  Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (JO L 318, 27.11.1998, p. 8).

(8)  Regulamentul (UE) nr. 1024/2013 al Consiliului din 15 octombrie 2013 de conferire a unor atribuții specifice Băncii Centrale Europene în ceea ce privește politicile legate de supravegherea prudențială a instituțiilor de credit (JO L 287, 29.10.2013, p. 63).

(9)  Autoritățile europene de supraveghere sunt Autoritatea bancară europeană, Autoritatea europeană de asigurări și pensii ocupaționale și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.


Top