Help Print this page 

Document 52014DC0228

Title and reference
RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind punerea în aplicare a programului pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio

/* COM/2014/0228 final */
  • In force
Multilingual display
Text

52014DC0228

RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind punerea în aplicare a programului pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio /* COM/2014/0228 final */


RAPORT AL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU

privind punerea în aplicare a programului pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio

Cuprins

1..... Introducere.. 3

2..... Programul UE pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio.. 3

2.1.     Inventarul spectrului de frecvențe radio. 4

2.2.     Serviciile fără fir în bandă largă. 4

2.2.1.       Implementarea benzii de frecvențe de 800 MHz. 5

2.3.     Utilizarea în comun. 7

2.3.1.       Spectrul de frecvențe în regim fără licență. 8

2.3.2.       Accesul comun cu licență. 9

2.4.     Alte politici ale UE.. 9

3..... Decizia privind spectrul de frecvențe radio.. 10

4..... Concluzii. 10

1.           Introducere

Prezentul raport răspunde cerințelor de la articolul 15 din Decizia 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio[1] (Decizia privind RSPP), care prevede prezentarea de către Comisie a unui raport cu privire la activitățile desfășurate și măsurile adoptate în cadrul RSPP până în aprilie 2014. De asemenea, obligații de raportare privind utilizarea armonizată a spectrului de frecvențe radio sunt prevăzute la articolul 9 din Decizia 676/2002/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrul de reglementare pentru politica de gestionare a spectrului de frecvențe radio în Comunitatea Europeană[2] (Decizia privind spectrul de frecvențe radio). Prin urmare, prezentul raport combină obligațiile respective într-o formă concisă.

Spectrul de frecvențe radio este baza comunicațiilor fără fir, cum ar fi rețelele Wi-Fi și telefoanele mobile, și reprezintă o resursă importantă pentru alte sectoare, inclusiv serviciile de radiodifuziune, industria prelucrătoare și transporturile, precum și serviciile esențiale necomerciale cum ar fi apărarea, serviciile de urgență și protecția mediului. Spectrul de frecvențe radio este o resursă naturală epuizabilă și reutilizabilă pentru care există o mare cerere, iar dispozitivele care îl folosesc pot trece cu ușurință frontierele. Utilizarea spectrului radio într-un mod cât mai eficient posibil pe întreaga piață internă, inclusiv partajarea spectrului radio între diferitele aplicații și utilizatori, necesită o coordonare la nivel internațional și la nivel european care să țină seama de impactul acesteia asupra politicilor UE.

2.           Programul UE pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio

Programul pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (RSPP) conține obiective principale de politică și principii generale pentru planificarea strategică și armonizarea utilizării spectrului de frecvențe radio în vederea asigurării funcționării pieței interne. Pe baza principiilor respective, RSPP vizează priorități de acțiune în domeniul comunicațiilor fără fir în bandă largă și al mediei audiovizuale, precum și în alte domenii de politică ale UE, cum ar fi programul Galileo, Programul european de monitorizare a Pământului (Copernicus), aplicațiile din domeniile transporturilor, sănătății, cercetării, protecției civile și ajutorului în caz de dezastre, mediului și economisirii energiei.

În temeiul Deciziei privind spectrul de frecvențe radio și al Deciziei privind RSPP, Comisia a adoptat decizii de punere în aplicare care sprijină domenii de politică specifice ale UE. Aceste domenii de politică specifice ale UE sunt:

Agenda digitală pentru Europa: armonizarea spectrului de frecvențe radio pentru comunicațiile fără fir în bandă largă, precum și pentru dispozitivele cu rază mică de acțiune, în scopul de a facilita aplicațiile în domeniul „internetului obiectelor”;

Cerul unic european: armonizarea spectrului de frecvențe radio pentru comunicații mobile la bordul aeronavelor;

Transporturile maritime și terestre: armonizarea utilizării spectrului de frecvențe radio pentru, printre altele, sistemele de transport inteligente, inclusiv sisteme electronice de percepere a tarifelor de trecere și sisteme radar cu rază scurtă de acțiune pentru autovehicule.

Comisia Europeană își continuă activitatea privind politica în domeniul spectrului de frecvențe radio în colaborare cu Comitetul pentru spectrul de frecvențe radio, Grupul pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio[3] și Conferința europeană a administrațiilor de poștă și telecomunicații (CEPT)[4].

Comisia își concentrează eforturile asupra mai multor priorități legate de spectrul de frecvențe radio, detaliate în secțiunile de mai jos.

2.1.        Inventarul spectrului de frecvențe radio

La articolul 9 din Decizia privind RSPP se prevede crearea unui inventar al spectrului de frecvențe radio pentru a analiza diferitele tipuri de utilizare a spectrului de frecvențe radio de către utilizatori privați și publici și pentru a obține astfel o mai bună cunoaștere a utilizărilor actuale ale spectrului. Acesta ar trebui să permită Comisiei să propună măsuri de utilizare mai eficientă a spectrului de frecvențe radio care să asigure durabilitatea conexiunilor fără fir. Aceste măsuri ar putea include posibilitatea de partajare a benzilor de frecvențe radio cu utilizatorii existenți sau identificarea benzilor care ar putea fi alocate sau realocate, în scopul de a îmbunătăți eficiența, de a promova inovarea și de a consolida concurența. Activitatea va sprijini Comisia să identifice un spectru de frecvențe radio suficient și adecvat pentru comunicațiile fără fir în bandă largă cu obiectivul de a desemna cei 210 MHz suplimentari necesari pentru realizarea obiectivului RSPP de 1 200 MHz de benzi de frecvențe armonizate pentru comunicațiile fără fir în bandă largă.

În temeiul articolului 9 alineatul (2) din Decizia privind RSPP, Comisia a adoptat, în aprilie 2013, Decizia de punere în aplicare 2013/195/UE[5] în care sunt definite modalități practice, modele uniforme și o metodologie pentru inventarul spectrului de frecvențe radio. În decizie se prevede obligația statelor membre de a continua încărcarea datelor în Sistemul de informații referitoare la frecvențe[6] și de a furniza Comisiei toate datele suplimentare disponibile, și anume, datele care nu sunt colectate în Sistemul de informații referitoare la frecvențe, în format care poate fi citit de calculator, în perioada 2013-2015.

În conformitate cu articolul 9 alineatul (4) din Decizia privind RSPP, Comisia comunică Parlamentului European și Consiliului rezultatele analizei tendințelor tehnologiei, a nevoilor viitoare și a cererii de spectru de frecvențe radio într-un raport separat privind inventarul, care este planificat pentru mijlocul anului 2014.

2.2.        Serviciile fără fir în bandă largă

La articolul 3 litera (b) din Decizia privind RSPP se prevede că statele membre și Comisia cooperează pentru alocarea unui spectru de frecvențe radio de cel puțin 1 200 MHz până în 2015, în scopul de a face față cererii tot mai mari din domeniul traficului fără fir de date. Până în prezent, prin deciziile Comisiei adoptate în temeiul Deciziei privind spectrul de frecvențe radio, a fost armonizat un total de 990 MHz pentru servicii fără fir în bandă largă. Statele membre au alocat, în medie, aproximativ 600 MHz pe baza acestor măsuri de punere în aplicare.

În vederea realizării obiectivului de 1 200 MHz, se efectuează studii în cooperare cu statele membre. De o importanță politică deosebită este viitorul benzii de frecvențe UHF (470-790 MHz), pentru care sunt în concurență servicii diverse: servicii audiovizuale și în bandă largă, microfoane fără fir, rețele pentru protecție publică și intervenție în caz de dezastre și dispozitive care utilizează „spațiile albe”. Comisia solicită consultanță strategică din partea Grupului pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio[7] și a instituit un Grup la nivel înalt al părților interesate[8] cu privire la posibilele utilizări viitoare ale spectrului de frecvențe UHF. Comisia dorește să găsească o situație reciproc avantajoasă pentru sectoarele radiodifuziunii și comunicațiilor fără fir în bandă largă.

De asemenea, activitățile desfășurate pentru găsirea unei soluții durabile pentru echipamentele audio folosite la realizarea programelor și la evenimentele speciale (PMSE) (de exemplu, microfoane fără fir), în conformitate cu articolul 6 alineatul (6) din Decizia privind RSPP, avansează și lasă să se întrevadă o utilizare mai eficientă a benzii de frecvențe UHF. Este necesar și oportun să se ofere certitudine utilizatorilor de PMSE cu privire la menținerea disponibilității spectrului de frecvențe radio pentru microfoanele fără fir. Comisia a lansat discuții cu statele membre în cadrul Comitetului pentru spectrul de frecvențe radio cu privire la un proiect de decizie a Comisiei privind armonizarea spectrului audio pentru serviciile audio utilizate la realizarea programelor și la evenimentele speciale, a cărei adoptare este prevăzută pentru a doua jumătate a anului 2014.

În cadrul procesului de inventariere sunt în curs de efectuare studii tehnice și o analiză pentru a stabili dacă coexistența serviciilor fără fir în bandă largă cu serviciile existente ar putea fi avută în vedere în alte benzi de frecvențe.

La articolul 6 alineatul (2) din Decizia privind RSPP se prevede obligația statelor membre de a autoriza, până în 2012, utilizarea benzilor de frecvență deja armonizate la nivelul UE[9]. Comisia a depus eforturi pentru a asigura punerea în aplicare la timp a obligațiilor care revin statelor membre în temeiul articolului 6 alineatul (2), folosind toate mijloacele de care dispune, inclusiv transmiterea unor scrisori-pilot către 23 de state membre și lansarea unei proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor.

2.2.1.     Implementarea benzii de frecvențe de 800 MHz

La articolul 6 alineatul (4) din Decizia privind RSPP se prevede obligația statelor membre de a desfășura, până la 1 ianuarie 2013, un proces de autorizare pentru a permite utilizarea benzii de 800 MHz, așa-numita „bandă a dividendului digital”, pentru furnizarea de servicii de comunicații electronice. Ca urmare a unor cereri motivate în mod corespunzător, Comisia a acordat derogări specifice unor state membre în care circumstanțe excepționale naționale sau locale sau probleme legate de coordonarea transfrontalieră a frecvențelor au împiedicat disponibilitatea benzii (Table 1).

Paisprezece state membre au solicitat derogări; cererile a două dintre acestea au fost respinse în întregime deoarece nu îndeplineau condițiile prevăzute la articolul 6 alineatul (4). Comisia a limitat durata derogărilor pentru restul de 12 state membre la durata minimă necesară, luând în considerare fiecare situație specifică. Două derogări au fost acordate doar parțial, în timp ce alte patru au fost acordate pentru o perioadă mai scurtă decât se solicitase. Deși s-a încercat evitarea consecințelor negative pentru statele membre vecine, derogările au fost justificate, în principal, de dificultăți în ceea ce privește întreruperea televiziunii analogice din cauza unor situații geografice sau economice specifice sau a unor probleme de coordonare între statele membre și cu țări terțe. Disponibilitatea spectrului de frecvențe de 800 MHz va fi întârziată în Bulgaria, întrucât, în conformitate cu articolul 1 alineatul (3) din Decizia privind RSPP, aceasta a notificat continuarea utilizării benzii de 800 MHz de către armată până la eliminarea treptată a echipamentului în uz. În ultimii doi ani, Grupul pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio a oferit „bune oficii” pentru a sprijini statele membre în aspectele de coordonare transfrontalieră în cadrul Uniunii; această mediere valoroasă a fost afectată însă de lipsa unor competențe clare de asigurare a respectării legislației.

Tabelul 1 – Alocări și derogări pentru banda armonizată de 800 MHz

Stadiu || State membre || Număr de state membre

Alocare în 2012 sau anterior || ES*, DK, DE, IE, FR, IT, LU, NL, PT, SE, HR || 11

Alocare în 2013** || LT, AT, SK, FI, CZ, BE, UK, EE*** || 8

Derogare până la 1.1.2014 || ES || 1

Derogare până la 5.4.2014 || RO || 1

Derogare până la 30.6.2014 || HU || 1

Derogare până la 30.10.2014 || EL || 1

Derogare până la 31.12.2014 || MT || 1

Derogare până la 30.6.2015 || LV || 1

Derogare până la sfârșitul anului 2015 || CY || 1

Nealocat încă || BG [utilizare militară notificată în conformitate cu articolul 1 alineatul (3)]; PL (derogare până la sfârșitul anului 2013, dar în întârziere), SI. || 3

*          Alocare în 2011, însă derogare până la 1.1.2014

**        Inclusiv derogări până la 1 ianuarie 2014

***      Numai 40 MHz alocați (20 MHz alocați în ianuarie 2014)

În ceea ce privește serviciile de comunicații electronice, în RSPP se prevede că, în cooperare cu statele membre, Comisia combate riscul de fragmentare a pieței interne care ar putea apărea ca urmare a unor criterii și proceduri de selecție diferite pentru spectrul armonizat. Acest lucru trebuie realizat prin facilitarea identificării și a schimbului de cele mai bune practici privind condițiile și procedurile de autorizare, precum și prin încurajarea schimbului de informații pentru a spori coerența pe întregul teritoriu al Uniunii. Cu toate acestea, dintr-un prim bilanț al punerii în aplicare a dispozițiilor referitoare la serviciile fără fir în bandă largă din Decizia privind RSPP și al monitorizării condițiilor și procedurilor naționale de autorizare în ultimii doi ani reiese că RSPP nu a fost suficient pentru a stimula o piață unică prin care să se ajungă la o convergență a condițiilor de acordare a licențelor, la integrarea rețelelor sau la investiții în rețele în bandă largă fără fir și la instalarea de astfel de rețele la viteze comparabile cu cele din alte regiuni sau necesare pentru atingerea obiectivului stabilit în Agenda digitală pentru Europa, și anume 30 Mbps pentru toți până în 2020.

2.3.        Utilizarea în comun

La articolul 4 din Decizia privind RSPP se prevede că statele membre și Comisia iau, atunci când este indicat, măsuri de sporire a eficienței și a flexibilității, în special prin utilizarea colectivă și în comun a spectrului de frecvențe radio, în scopul de a promova inovarea și investițiile. În septembrie 2012, Comisia Europeană și-a publicat punctele de vedere în cadrul unei comunicări intitulate „Promovarea utilizării în comun a resurselor spectrului de frecvențe radio pe piața internă”[10]. În această comunicare, care constituie primul document de urmărire a priorităților stabilite în Decizia privind RSPP, sunt evidențiate importanța tehnologiilor pentru partajarea spectrului de frecvențe radio și necesitatea de a crea stimulente și certitudine juridică pentru inovatori. În comunicare sunt propuse modalități de promovare a unei utilizări în comun mai eficiente a spectrului prin intermediul inovațiilor în domeniul tehnologiilor fără fir.

În materie de măsuri concrete pentru utilizarea în comun a spectrului de frecvențe radio, Comisia sprijină inovarea prin armonizarea benzilor de frecvență pentru care este necesară obținerea unei autorizații generale (spectru de frecvențe în regim fără licență) sau a drepturilor individuale de utilizare (acces comun cu licență), astfel cum sunt prezentate în secțiunile următoare, precum și prin solicitarea unor standarde aferente din partea organizațiilor europene de standardizare[11].

2.3.1.     Spectrul de frecvențe în regim fără licență

Pentru dispozitivele cu rază mică de acțiune este necesară, de obicei, numai obținerea unei autorizații generale, atunci când aceste dispozitive sunt folosite în aplicații precum identificarea prin radiofrecvență (RFID), utilizată în automatizarea lanțului de aprovizionare, și comunicarea de la mașină la mașină (M2M), în noile sisteme de transport inteligente (STI), inclusiv sistemele electronice de percepere a tarifelor de trecere și sistemele radar cu rază scurtă de acțiune pentru autovehicule și în aplicațiile utilizate de cetățeni, cum ar fi alarmele, dispozitivele medicale și routerele Wi-Fi. În Decizia 2006/771/CE a Comisiei Europene de armonizare a spectrului de frecvențe radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune[12] sunt stabilite benzile de frecvențe armonizate și condițiile tehnice în care dispozitivele cu rază mică de acțiune pot fi utilizate în întreaga Europă. Aplicațiile care utilizează benzile pentru dispozitive cu rază mică de acțiune scutite de licență beneficiază de acces ușor la spectrul de frecvențe radio, întrucât în Uniunea Europeană nu sunt necesare licențe pentru spectrul de frecvențe. Armonizarea benzilor pentru dispozitive cu rază mică de acțiune pe întreaga piață internă permite, de asemenea, producătorilor de echipamente să realizeze economii de scară.

Dată fiind cererea tot mai mare de benzi armonizate pentru dispozitivele cu rază mică de acțiune folosite în diferite aplicații, Comisia Europeană actualizează cu regularitate condițiile de armonizare a spectrului de frecvențe pentru dispozitivele cu rază mică de acțiune. În cadrul acestui proces de actualizare periodică, anexa tehnică la Decizia 2006/771/CE a Comisiei a fost actualizată de cinci ori de la adoptarea acesteia în 2006, ultima actualizare datând din 2013 (Decizia 2013/752/UE a Comisiei[13]). La ultima actualizare au fost introduse categorii mai largi de dispozitive cu rază mică de acțiune ca bază pentru medii de partajare armonizate, pentru a facilita accesul, inovarea și neutralitatea tehnologiilor și a serviciilor – toate acestea fiind principii importante cuprinse în RSPP.

Ca parte a propunerii pentru un „continent conectat”, Comisia a propus crearea unui mediu favorabil și a unui regim administrativ atât pentru instalarea de microcelule în scopul de a răspunde cererii viitoare de capacitate în ceea ce privește conexiunile în bandă largă, cât și pentru furnizarea de conexiuni pentru rețele radio locale (RLAN sau Wi-Fi) și pentru punerea în comun a capacităților RLAN ale diferiților utilizatori.

De asemenea, a fost emis un mandat pentru CEPT cu privire la o posibilă extindere a rețelelor RLAN în banda de 5 GHz, sub rezerva posibilității tehnice de a realiza această extindere fără a afecta alte servicii importante (GMES și STI) care constituie, de asemenea, priorități în cadrul RSPP. De asemenea, Comisia lucrează la o măsură de facilitare a tehnologiilor în bandă ultralargă, care transmit semnale radio cu putere redusă într-un domeniu larg de frecvențe și permit funcționarea unor aplicații cu rază mică de acțiune, cum ar fi comunicațiile de date de mare capacitate, dispozitivele de urmărire a poziției și georadarele.

2.3.2.     Accesul comun cu licență

În cadrul conceptului de acces comun cu licență, drepturile de utilizare în comun a spectrului de frecvențe se acordă deținătorilor de licență sub rezerva unor condiții stabilite de autoritatea de reglementare prin care se poate asigura o calitate previzibilă a serviciilor. Fiecare utilizator are nevoie de un drept individual (dar nu exclusiv) de utilizare pentru a accesa o anumită bandă de frecvențe, iar stabilirea condițiilor de autorizare este responsabilitatea autorității de gestionare a spectrului de frecvențe, care definește parametrii de acces prin intermediul reglementării și al condițiilor de acordare a licenței.

Avizul recent privind accesul comun cu licență, emis de Grupul pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio, poate fi considerat punctul de plecare pentru o aplicare mai largă a conceptului. Potrivit atât CEPT, cât și Grupului pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio, banda de 2,3 GHz este o posibilă bandă candidată pentru serviciile fără fir în bandă largă în UE. O astfel de utilizare este luată în considerare în contextul accesului comun cu licență, întrucât acest lucru ar garanta utilizarea pe termen lung a benzii în statele membre care doresc să mențină utilizările existente, asigurând, în același timp, certitudinea juridică pentru alți deținători de licență.

2.4.        Alte politici ale UE

La articolul 8 alineatul (2) din Decizia privind RSPP se prevede că, în cooperare cu statele membre, Comisia identifică posibilitățile de utilizare a spectrului de frecvențe radio pentru a contribui la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon. De asemenea, acestea trebuie să aibă în vedere punerea la dispoziție a spectrului de frecvențe pentru tehnologiile fără fir cu potențial de sporire a economiilor de energie și a eficienței rețelelor energetice inteligente și a contoarelor inteligente. În aprilie 2012, Comisia a efectuat o consultare publică referitoare la utilizarea spectrului de frecvențe radio pentru eficientizarea producției și a distribuției de energiei, din care a reieșit că nu există o poziție comună cu privire la utilizarea infrastructurilor TIC pentru rețelele inteligente și contoarele inteligente, și nici cu privire la utilizarea rezervată sau partajată a spectrului de frecvențe radio, cu sau fără licență.

În plus, nu există un punct de vedere comun asupra modului în care ar trebui să fie furnizate serviciile indispensabile. În acest scop, Comisia a lansat un studiu referitor la utilizarea rețelelor și a echipamentelor mobile comerciale pentru comunicații indispensabile de mare viteză în bandă largă în sectoare specifice. Obiectivul studiului constă în examinarea rolului pe care rețelele mobile comerciale l-ar putea avea pentru asigurarea furnizării de servicii de comunicații indispensabile, cum ar fi rețelele energetice inteligente. În acest studiu ar trebui formulate recomandări privind infrastructurile și utilizarea spectrului de frecvențe radio pentru astfel de aplicații.

3.           Decizia privind spectrul de frecvențe radio

Decizia privind spectrul de frecvențe radio prevede instrumente de reglementare menite să asigure coordonarea abordărilor de politică și condiții armonizate în ceea ce privește disponibilitatea și utilizarea eficientă a spectrului de frecvențe radio necesare pentru funcționarea pieței interne. Prin aceeași decizie a fost instituit Comitetul pentru spectrul de frecvențe radio, al cărui rol este de a asista Comisia în exercitarea competențelor de punere în aplicare, bazate pe mandate acordate CEPT în vederea atingerii obiectivelor de politică menționate mai sus. Punerea în aplicare cu succes a Deciziei privind spectrul de frecvențe radio s-a bazat pe promovarea bunelor relații de lucru între Comisie și statele membre reprezentate în Comitetul pentru spectrul de frecvențe radio. Colaborarea continuă în cadrul punerii în aplicare a RSPP. Toate măsurile supuse votului Comitetului pentru spectrul de frecvențe radio au primit un aviz favorabil. În anexa 1 este prezentată o listă a deciziilor adoptate în perioada 2006-2013.

Decizia privind spectrul de frecvențe radio s-a dovedit a fi un instrument reușit pentru punerea la dispoziție a unor resurse armonizate de spectru de frecvențe radio pentru sectoare strategice de pe piața internă și constituie un exemplu pozitiv de cooperare cu statele membre. De asemenea, RSPP reprezintă un cadru strategic important pentru punerea în aplicare a politicii Uniunii în domeniul spectrului de frecvențe radio prin intermediul mecanismelor instituite prin Decizia privind spectrul de frecvențe radio.

4.           Concluzii

RSPP a contribuit la o utilizare mai eficientă a spectrului de frecvențe radio prin promovarea unor abordări de partajare a spectrului, de exemplu, prin stabilirea unui obiectiv de 1 200 MHz pentru serviciile fără fir în bandă largă și prin demararea procesului de inventariere a spectrului, un instrument care va permite Comisiei și statelor membre să definească politici bazate într-o mai mare măsură pe fapte. De asemenea, programul a contribuit la promovarea inovării și a concurenței printr-o utilizare mai eficientă a spectrului de frecvențe radio, punând astfel frecvențe radio la dispoziția unor servicii inovatoare. Armonizarea spectrului oferă posibilitatea realizării unor economii de scară și, prin crearea celor mai extinse posibil condiții de utilizare a spectrului de frecvențe radio, permite accesul la cel mai mare posibil număr de aplicații noi, respectând, în același timp, utilizările existente.

Pe de altă parte, RSPP a prezentat limitări datorate caracterului general al unora dintre principiile de reglementare pe care le-a stabilit, care ar trebui să fie mai clare pentru o aplicare eficace. Deși fiecare stat membru continuă să stabilească condițiile și procedurile de autorizare a spectrului, diferențele mari în ceea ce privește condițiile și procedurile respective contribuie la fragmentarea pieței interne, ceea ce produce un impact negativ asupra integrării transfrontaliere a rețelelor și asupra capacităților terminalelor disponibile, precum și alte dezavantaje pentru consumatori[14]. Simplele schimburi de informații și de cele mai bune practici, bazate pe principiile și condițiile generale prevăzute în cadrul actual, nu par a fi suficiente pentru a înlătura astfel de obstacole din calea pieței unice. Certitudinea juridică cu privire la principii și criterii comune bine stabilite, care sunt aplicate de statele membre în mod coordonat în întreaga Uniune, pare a fi minimul necesar.

Întârzierile în alocarea benzii de 800 MHz demonstrează necesitatea unor mecanisme mai maniabile și mai flexibile pentru armonizarea termenelor de alocare pe întregul teritoriu al Uniunii sau pentru anumite categorii de state membre pe baza caracteristicilor pieței serviciilor fără fir în bandă largă, precum și pentru armonizarea duratei drepturilor de utilizare a spectrului. În acest sens, este important să se asigure o alocare eficientă și în timp util a actualului spectru armonizat de frecvențe radio pentru a spori potențialul de beneficii socioeconomice prin serviciile digitale furnizate prin intermediul rețelelor fără fir în bandă largă.

În astfel de domenii sunt necesare de urgență dispoziții mai specifice. Pentru remedierea acestor deficiențe, Comisia a propus măsuri legislative concrete, în cadrul pachetului privind un „continent conectat”[15]. Aceste măsuri stabilesc un set comun de principii și criterii de autorizare a spectrului de frecvențe radio, care sunt însoțite de un mecanism formal cu durată limitată pentru evaluarea inter pares a planurilor naționale în vederea asigurării celor mai bune practici.

De asemenea, certitudinea juridică privind caracterul comun al termenelor și al duratei alocărilor de spectru de frecvențe radio pentru serviciile fără fir în bandă largă va fi benefică pentru operatori în evaluările planurilor lor de afaceri și în strategiile lor transfrontaliere și va spori previzibilitatea atât în ceea ce privește accesul la spectrul de frecvențe radio, cât și condițiile de investiții.

Pentru a se asigura că politica în domeniul spectrului de frecvențe radio contribuie în mod eficace la politicile UE, este necesar să se intensifice eforturile de coordonare depuse în prezent în temeiul orientărilor strategice ale RSPP, precum și implementarea tehnică cu succes a acestuia prin intermediul Deciziei privind spectrul de frecvențe radio, prin consolidarea coordonării autorizațiilor în Europa. Un raport final privind primul RSPP și progresele înregistrate în îndeplinirea obiectivelor stabilite este planificat pentru sfârșitul anului 2015.

Anexa 1 – Lista deciziilor în domeniul spectrului de frecvențe radio în perioada 2006­2013

Programul de politică și definiție

Data || Decizia || Conținutul

16 decembrie 2009 || Decizia 2009/978/UE a Comisiei || modificarea Deciziei 2002/622/CE de instituire a unui Grup pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio

14 martie 2012 || Decizia nr. 243/2012/UE a Parlamentului European și a Consiliului || instituirea unui program multianual pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio (RSPP)

Servicii fără fir în bandă largă

Data || Actul Uniunii || Conținutul

12 februarie 2007 || Decizia 2007/90/CE a Comisiei || modificarea Deciziei 2005/513/CE privind folosirea armonizată a spectrului radio în banda de frecvență de 5 GHz pentru punerea în funcțiune a sistemelor de acces fără fir, inclusiv rețelele radio locale (WAS/RLAN)

14 februarie 2007 || Decizia 2007/98/CE a Comisiei || utilizarea armonizată a spectrului radio pentru benzile de frecvență de 2 GHz în vederea punerii în aplicare a sistemelor care furnizează servicii mobile prin satelit

21 mai 2008 || Decizia 2008/411/CE a Comisiei || armonizarea benzii de frecvențe 3 400-3 800 MHz pentru sisteme terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în cadrul Comunității

13 iunie 2008 || Decizia 2008/477/CE a Comisiei || armonizarea benzii de frecvențe 2 500-2 690 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în cadrul Comunității

5 august 2008 || Decizia 2008/671/CE a Comisiei || utilizarea armonizată a spectrului radio în banda de frecvențe 5 875-5 905 MHz pentru aplicațiile sistemelor inteligente de transport (SIT) legate de siguranță

16 septembrie 2009 || Directiva 2009/114/CE a Parlamentului și a Consiliului || modificarea Directivei GSM pentru a pune la dispoziție banda de 900 MHz pentru orice tip de sistem terestru capabil să furnizeze servicii de comunicații electronice care poate coexista cu sistemele GSM

16 octombrie 2009 || Decizia 2009/766/CE a Comisiei || armonizarea benzilor de frecvențe de 900 MHz și de 1 800 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii paneuropene de comunicații electronice în cadrul Comunității

6 mai 2010 || Decizia 2010/267/UE a Comisiei || condițiile tehnice armonizate de utilizare a benzii de frecvențe 790-862 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în Uniunea Europeană

18 aprilie 2011 || Decizia de punere în aplicare 2011/251/UE a Comisiei || modificarea Deciziei 2009/766/CE privind armonizarea benzilor de frecvențe de 900 MHz și de 1 800 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii paneuropene de comunicații electronice în cadrul Comunității

5 noiembrie 2012 || Decizia de punere în aplicare 2012/688/UE a Comisiei || armonizarea benzilor de frecvențe radio 1 920-1 980 MHz și 2 110-2 170 MHz pentru sistemele terestre capabile să furnizeze servicii de comunicații electronice în Uniune

Informații privind utilizarea spectrului de frecvențe radio

Data || Decizia Comisiei || Conținutul

16 mai 2007 || 2007/344/CE || disponibilitatea armonizată a informațiilor referitoare la utilizarea spectrului de frecvențe radio în cadrul Comunității

23 aprilie 2013 || 2013/195/UE || definirea modalităților practice, a modelelor uniforme și a unei metodologii referitoare la inventarul privind spectrul de frecvențe radio

Utilizarea în comun

Data || Decizia Comisiei || Conținutul

9 noiembrie 2006 || 2006/771/CE || armonizarea spectrului de frecvențe radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune

23 noiembrie 2006 || 2006/804/CE || armonizarea spectrului de frecvențe radio pentru dispozitivele de identificare prin radiofrecvență (RFID) care utilizează banda UHF (ultra înaltă frecvență)

21 februarie 2007 || 2007/131/CE || autorizarea utilizării în condiții armonizate a spectrului de frecvențe radio pentru echipamente care folosesc tehnologia de bandă ultralargă

23 mai 2008 || 2008/432/CE || modificarea Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune

5 august 2008 || 2008/673/CE || modificarea Deciziei 2005/928/CE privind armonizarea benzii de frecvențe 169,4-169,8125 MHz pentru anumite tipuri de dispozitive cu rază mică de acțiune

13 mai 2009 || 2009/381/CE || modificarea Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune

21 aprilie 2009 || 2009/343/CE || modificarea Deciziei 2007/131/CE privind autorizarea utilizării în condiții armonizate a spectrului de frecvențe radio pentru echipamente care folosesc tehnologia de bandă ultralargă în cadrul Comunității

30 iunie 2010 || 2010/368/UE || modificarea Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune

29 iulie 2011 || 2011/485/UE || modificarea Deciziei 2005/50/CE privind armonizarea spectrului în banda de frecvențe de 24 GHz în vederea utilizării pe durată limitată de către sistemele radar cu rază scurtă de acțiune pentru automobile în Comunitate

8 decembrie 2011 || 2011/829/UE || modificarea Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune

11 decembrie 2013 || 2013/752/UE || modificarea Deciziei 2006/771/CE de armonizare a spectrului de frecvențe radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune și abrogarea Deciziei 2005/928/CE

Comunicații la bordul aeronavelor și navelor

Data || Decizia Comisiei || Conținutul

7 aprilie 2008 || 2008/294/CE || condițiile armonizate de utilizare a spectrului de frecvențe radio pentru exploatarea serviciilor de comunicații mobile la bordul aeronavelor (servicii CMA) în Comunitate

19 martie 2010 || 2010/166/UE || condițiile armonizate de utilizare a spectrului de frecvențe radio pentru exploatarea serviciilor de comunicații mobile la bordul navelor (servicii MCV) în Uniunea Europeană

12 noiembrie 2013 || 2013/654/UE || modificarea Deciziei 2008/294/CE în vederea includerii unor tehnologii de acces și benzi de frecvențe suplimentare pentru serviciile de comunicații mobile de la bordul aeronavelor (serviciile CMA)

Perioade tranzitorii/acorduri de partajare – articolul 4 alineatul (5) din Decizia privind spectrul de frecvențe radio

Data || Decizia Comisiei || Conținutul

22 mai 2007 || 2007/346/CE || Franța – limitarea puterii de emisie pentru RFID

16 decembrie 2008 || 2009/1/CE || Bulgaria – armonizarea benzii de frecvențe de 2 500-2 690 MHz

25 februarie 2009 || 2009/159/CE || Austria – utilizarea benzii de frecvențe de 5 875-5 905 MHz pentru aplicațiile SIT legate de siguranță

6 octombrie 2009 || 2009/740/CE || Franța – armonizarea benzii de frecvențe de 2500-2690 MHz

26 octombrie 2009 || 2009/812/CE || Franța – armonizarea spectrului de frecvențe radio în vederea utilizării de dispozitive cu rază mică de acțiune

31 martie 2010 || 2010/194/UE || Bulgaria – armonizarea benzii de frecvențe de 2 500-2 690 MHz

Derogări în temeiul articolului 6 alineatul (4) din Decizia privind RSPP referitoare la banda de 800 MHz

Data deciziei || Decizia Comisiei notificată statelor membre || Conținutul

23 iulie 2013 || C(2013) 4546 || Spania – 12 luni

23 iulie 2013 || C(2013) 4547 || Finlanda – 12 luni

23 iulie 2013 || C(2013) 4569 || Ungaria – 18 luni

23 iulie 2013 || C(2013) 4570 || Austria – 9 luni

23 iulie 2013 || C(2013) 4590 || Malta – 24 de luni

23 iulie 2013 || C(2013) 4592 || Slovacia – nicio derogare acordată

23 iulie 2013 || C(2013) 4593 || România – până la 5.4.2014

23 iulie 2013 || C(2013) 4594 || Slovenia – nicio derogare acordată

23 iulie 2013 || C(2013) 4595 || Cipru – 36 de luni

23 iulie 2013 || C(2013) 4608 || Finlanda – 12 luni

23 iulie 2013 || C(2013) 4613 || Lituania – 6 luni*

17 octombrie 2013 || C(2013) 6765 || Grecia – 30.10.2014

17 octombrie 2013 || C(2013) 6764 || Letonia – 30 de luni

9 decembrie 2013 || C(2013) 8690 || Republica Cehă – 6 luni**

*          30 de luni pentru subbanda de frecvențe 820-821 MHz

**        Numai două districte

[1]       JO L 81, 21.3.2012, p. 7-17.

[2]       JO L 108, 24.4.2002, p. 1-6.

[3]       Grupul pentru politica în domeniul spectrului de frecvențe radio este un grup consultativ instituit prin Decizia 2002/622/CE pentru a asista Comisia.

[4]       CEPT este o platformă de cooperare tehnică în care membri din 48 de țări europene cooperează în domeniul poștei, al spectrului de frecvențe radio și al rețelelor de telecomunicații.

[5]       JO L 113, 25.4.2013, p. 18-21.

[6]       Sistemul de informații referitoare la frecvențe este o bază de date online creată pentru îndeplinirea cerințelor prevăzute în Decizia 2007/344/CE privind disponibilitatea armonizată a informațiilor referitoare la utilizarea spectrului de frecvențe radio în cadrul Comunității și administrată de Biroul european de comunicații din Copenhaga.

[7]       Documentul RSPG 13-543 (anexa 1): Programul de lucru al consultării publice din 2014, p. 2.

[8]       Comunicatul de presă al Grupului la nivel înalt, IP/14/14 din 13 ianuarie 2014.

[9]       JO L 144, 4.6.2008, p. 77-81; JO L 163, 24.6.2008, p. 37-41; JO L 274, 20.10.2009, p. 32-35.

[10]     Promovarea utilizării în comun a resurselor spectrului de frecvențe radio pe piața internă.

[11]     Mandatul de standardizare M 512 acordat CEN, CENELEC și ETSI pentru sisteme radio reconfigurabile.

[12]     JO L 312, 11.11.2006, p. 66-70.

[13]     JO L 334, 13.12.2013, p. 17-36.

[14]     Evaluarea impactului care însoțește Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a unor măsuri privind piața unică europeană a comunicațiilor electronice și de realizare a unui continent conectat, SWD(2013) 331 final.

[15]     Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind piața unică a telecomunicațiilor, COM(2013) 634.

Top