EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52014AB0003

Avizul Băncii Centrale Europene din 22 ianuarie 2014 cu privire la o propunere de regulament privind amânarea datei de migrare la SEPA (CON/2014/3)

OJ C 80, 19.3.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 80/1


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 22 ianuarie 2014

cu privire la o propunere de regulament privind amânarea datei de migrare la SEPA

(CON/2014/3)

2014/C 80/01

Introducere și temei juridic

La 14 ianuarie 2014, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii Europene o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 260/2012 în ceea ce privește migrarea la operațiuni de transfer de credit și de debitare directă efectuate la nivelul Uniunii (1) (denumit în continuare „regulamentul propus”).

Competența BCE de a emite un aviz se întemeiază pe articolul 127 alineatul (4) și articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și pe articolul 3.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, deoarece regulamentul propus cuprinde dispoziții care intră în sfera de competență a BCE, în special în legătură cu misiunea de bază a Eurosistemului de promovare a bunei funcționări a sistemelor de plăți, prevăzută la articolul 127 alineatul (2) din tratat. În conformitate cu articolul 17.5 prima teză din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

Scopul și conținutul regulamentului propus

La 9 ianuarie 2014, Comisia Europeană a publicat regulamentul propus, care ar urma să modifice Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (2) prin introducerea unei perioade suplimentare de tranziție de șase luni. Conform regulamentului propus, o „clauză tranzitorie” ar permite băncilor și altor prestatori de servicii de plată să proceseze plăți neconforme cu Regulamentul (UE) nr. 260/2012 până la 1 august 2014, pentru a asigura posibilitatea ca participanții la piață care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 260/2012 până în februarie 2014 să continue să efectueze plăți și pentru a evita toate inconveniențele pentru consumatori.

1.    Observații generale

1.1.

Imediat după publicarea regulamentului propus, Eurosistemul a recunoscut într-o declarație (3) eforturile consistente și eficiente depuse în legătură cu migrarea de către părțile interesate din zona euro. Declarația menționa faptul că cele mai recente informații primite de la comunitățile naționale din cadrul zonei unice de plăți în euro (SEPA) sugerau că ritmul migrării era alert și în curs de accelerare, indicând finalizarea la timp a migrării de către marea majoritate a părților interesate.

1.2.

Regulamentul propus a generat confuzie pe piețe cu privire la termenul pentru migrare, prin urmare este necesară clarificarea urgentă a acestui aspect. O preocupare suplimentară este lipsa de securitate juridică în cazul adoptării regulamentului propus după actualul termen, respectiv 1 februarie 2014. Această preocupare ar fi parțial soluționată prin propusa aplicare retroactivă a regulamentului propus, și anume de la 31 ianuarie 2014. Ar trebui evitată pe cât posibil o situație în care actualul termen pentru migrare se aplică până la adoptarea regulamentului propus, timp în care pe piețe există nesiguranță cu privire la adoptarea regulamentului propus.

1.3.

Prin urmare, este extrem de important să se restaureze securitatea juridică, să se diminueze confuzia pe piețe și să li se ofere acestora orientări clare cu privire la termen. Aceste obiective pot fi asigurate cel mai bine prin adoptarea rapidă a regulamentului propus de Consiliu și Parlament, fără alte alterări ale elementelor principale ale acestuia.

2.    Observații specifice

Ținând seama de obiectivele de mai sus, și în măsura în care procedura legislativă rapidă o permite, BCE propune modificări menite: (a) să clarifice sfera de aplicare a regulamentului propus (introducerea unei perioade suplimentare de tranziție, pe cale de derogare) și justificarea acesteia (este puțin probabil ca migrarea la SEPA să fie finalizată până la 1 februarie 2014); (b) să alinieze terminologia regulamentului propus cu cea a Regulamentului (UE) nr. 260/2012; și (c) să asigure clarificarea efectului perioadei de tranziție asupra sancțiunilor.

În cazul în care BCE recomandă modificarea regulamentului propus, propunerile de redactare specifice însoțite de o explicație în acest sens se regăsesc în anexă.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 22 ianuarie 2014.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 937 final.

(2)  Regulamentul (UE) nr. 260/2012 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 martie 2012 de stabilire a cerințelor tehnice și comerciale aplicabile operațiunilor de transfer de credit și de debitare directă în euro și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 924/2009 (JO L 94, 30.3.2012, p. 22).

(3)  Comunicatul de presă din 9 ianuarie 2014. Disponibil pe site-ul internet al BCE la adresa: http://www.ecb.europa.eu


ANEXĂ

Propuneri de redactare

Textul propus de Comisie

Modificările propuse de BCE (1)

Modificarea 1

Considerentul 6

„(6)

În temeiul obligațiilor legale existente, va trebui ca, începând cu 1 februarie 2014, băncile și alți prestatori de servicii de plată să nu accepte să prelucreze operațiunile de transfer de credit sau de debitare directă care nu sunt conforme cu SEPA, chiar dacă, așa cum este deja cazul, aceștia ar avea posibilitatea tehnică să prelucreze plățile respective prin utilizarea în paralel a sistemelor tradiționale de plăți existente și a sistemelor SCT și SDD. În lipsa unei migrări integrale la SCT și SDD, nu se poate exclude apariția unor incidente legate de plăți care ar putea genera întârzieri în cazul respectivelor plăți. Ar putea fi afectați toți utilizatorii de servicii de plată și, în special, IMM-urile și consumatorii.”

„(6)

În temeiul obligațiilor legale existente în temeiul Regulamentului (UE) nr. 260/2012, va trebui ca, începând cu 1 februarie 2014, băncile și alți prestatori de servicii de plată să nu accepte să prelucreze operațiunile de transfer de credit sau de debitare directă care nu sunt conforme cu SEPA, chiar dacă, așa cum este deja cazul, aceștia ar avea posibilitatea tehnică să prelucreze plățile respective prin utilizarea în paralel a sistemelor tradiționale de plăți existente și a sistemelor SCT și SDD. În lipsa unei migrări integrale la SCT și SDD, nu se poate exclude apariția unor incidente legate de plăți care ar putea genera întârzieri în cazul respectivelor plăți. Ar putea fi afectați toți utilizatorii de servicii de plată și, în special, IMM-urile și consumatorii.”

Explicație

Termenul„obligații existente”este vag și s-ar putea face o trimitere la Regulamentul (UE) nr. 260/2012.

Modificarea 2

Considerentul 7

„(7)

Este esențial să se evite orice perturbare inutilă a plăților cauzată de faptul că migrarea la SEPA nu este realizată integral până la 1 februarie 2014. (…) Prin urmare, ar trebui introdusă o perioadă de tranziție care să permită continuarea acestei prelucrări în paralel a plăților în diferite formate. (…) În perioada de tranziție ar trebui ca statele membre să nu aplice sancțiuni nici prestatorilor de servicii de plată care prelucrează plăți neconforme, nici utilizatorilor de servicii de plată care nu au migrat încă.”

„(7)

Este esențial să se evite orice perturbare inutilă a plăților cauzată de faptul că improbabilitatea realizării integrale a migrării area la SEPA nu este realizată integral până la 1 februarie 2014. (…) Prin urmare, ar trebui introdusă o perioadă suplimentară de tranziție care să permită continuarea acestei prelucrări în paralel a plăților în diferite formate. (…) Ar trebui indicat clar că î În perioada de tranziție ar trebui ca statele membre trebuie să nu aplice sancțiuni nici prestatorilor de servicii de plată care prelucrează plăți neconforme, nici utilizatorilor de servicii de plată care nu au migrat încă.”

Explicație

Propoziția„faptul că migrarea la SEPA nu este realizată integral până la 1 februarie 2014”este contrazisă de considerentul 5 care prevede că„este foarte puțin probabil, prin urmare, ca toți participanții la piață să se conformeze cerințelor SEPA până la 1 februarie 2014”. Cele două considerente ar trebui să fie consecvente. Totodată, sintagma„perioadă suplimentară de tranziție”ar trebui aplicată în mod consecvent. În final, pentru securitate juridică, trebuie afirmată clar neaplicabilitatea sancțiunilor ca urmare a și pe parcursul perioadei suplimentare de tranziție.

Modificarea 3

Articolul 1 alineatul (1)

„(1)   Fără a aduce atingere articolului 6 alineatele (1) și (2), prestatorii de servicii de plată pot continua, până la 1 august 2014, să prelucreze operațiuni de plată în euro în formate diferite de cele prevăzute pentru operațiunile de transfer de credit în cadrul SEPA și de debitare directă în cadrul SEPA.”

„(1)   Fără a aduce atingere Prin derogare de la articolului 6 alineatele (1) și (2), prestatorii de servicii de plată pot continua, până la 1 august 2014, să prelucreze operațiuni de plată în euro în formate tradiționale diferite de cele prevăzute pentru operațiunile de transfer de credit în cadrul SEPA și de debitare directă în cadrul SEPA conform prezentului regulament.”

Explicație

Sintagma„prin derogare”este preluată din actualul text al Regulamentului (UE) nr. 260/2012 și conferă precizie juridică. Termenii„operațiuni de transfer de credit în cadrul SEPA”și„operațiuni de debitare directă în cadrul SEPA”nu sunt definiți în Regulamentul (UE) nr. 260/2012. Din motive de securitate juridică, sfera de aplicare a derogării trebuie să fie clară.

Modificarea 4

Articolul 1 alineatul (1) al doilea paragraf

„Statele membre aplică regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării articolului 6 alineatele (1) și (2), stabilit în conformitate cu articolul 11, numai cu începere de la 2 august 2014.”

„Statele membre aplică regimul sancțiunilor aplicabile în cazul încălcării articolului 6 alineatele (1) și (2), stabilit în conformitate cu articolul 11, numai cu începere de la 2 august 2014și numai cu privire la tranzacțiile de plată inițiate la 2 august 2014 sau după această dată.”

Explicație

Din motive de securitate juridică, trebuie să fie clar că sunt excluse sancțiunile pentru tranzacțiile procesate în cursul perioadei suplimentare de tranziție.

Modificarea 5

Articolul 1 alineatul (1) al treilea paragraf

„Prin derogare de la articolul 6 alineatele (1) și (2), statele membre pot să permită prestatorilor de servicii de plată să furnizeze servicii de conversie până la 1 februarie 2016, pentru operațiunile de plată naționale, utilizatorilor serviciilor lor de plată care au statut de consumatori, permițându-le să folosească în continuare numărul BBAN în locul numărului de identificare al contului de plăți menționat la punctul 1 litera (a) din anexă, cu condiția asigurării interoperabilității prin conversia numerelor BBAN ale plătitorului și beneficiarului plății prin mijloace tehnice și în condiții de siguranță în numărul corespondent de identificare al contului de plăți menționat la punctul 1 litera (a) din anexă. (…)”

[Propunerea BCE nu privește versiunea (RO).]

Explicație

Aliniere cu terminologia din Regulamentul (UE) nr. 260/2012.


(1)  Scrisul cu caractere aldine în cuprinsul textului arată unde BCE propune inserarea unui text nou. Pasajele tăiate din cuprinsul textului indică unde BCE propune eliminarea textului.


Top