EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AB0072

Avizul Băncii Centrale Europene din 10 octombrie 2013 cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind furnizarea și calitatea statisticilor pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice (CON/2013/72)

OJ C 14, 18.1.2014, p. 5–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

18.1.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 14/5


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 10 octombrie 2013

cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind furnizarea și calitatea statisticilor pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice

(CON/2013/72)

2014/C 14/06

Introducere și temei juridic

La 2 iulie 2013 și la 12 iulie 2013, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Parlamentului European și, respectiv, a Consiliului solicitări de emitere a unui aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind furnizarea și calitatea statisticilor pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice (1) (denumit în continuare „regulament propus”).

Competența BCE de a emite un aviz se întemeiază pe articolul 127 alineatul (4) și articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și pe articolul 2 și articolul 3.1 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”), deoarece regulamentul propus cuprinde dispoziții care au implicații pentru anumite misiuni și obiective ale SEBC. Articolul 5.1 din Statutul SEBC permite BCE să colecteze informațiile statistice necesare pentru îndeplinirea misiunilor SEBC. În conformitate cu articolul 5.3 din Statutul SEBC, BCE are datoria să promoveze, în cazul în care este necesar, armonizarea regulilor și practicilor privind culegerea, elaborarea și difuzarea datelor statistice din domeniile care sunt de competența sa. Statisticile pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice sunt necesare pentru definirea politicii monetare, care este o misiune a SEBC în conformitate cu articolul 127 alineatul (2) din tratat și articolul 3.1 din Statutul SEBC, precum și pentru menținerea stabilității prețurilor, care este obiectivul principal al SEBC, în conformitate cu articolul 127 alineatul (1) din tratat și cu articolul 2 din Statutul SEBC.

În conformitate cu articolul 17.5 prima teză din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

1.    Observații generale

1.1.

BCE subliniază importanța asigurării de date statistice fiabile pentru procedura privind dezechilibrele macroeconomice (PDM) stabilită în temeiul Regulamentului (UE) nr. 1176/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 noiembrie 2011 privind prevenirea și corectarea dezechilibrelor macroeconomice (2). Într-unul dintre avizele sale anterioare (3), BCE a susținut introducerea Regulamentului (UE) nr. 1176/2011.

1.2.

În conformitate cu articolul 4 alineatul (2) din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011, tabloul de bord pentru PDM ar trebui să conțină un număr redus de indicatori macroeconomici și macrofinanciari relevanți, practici, simpli, măsurabili și disponibili pentru statele membre. De asemenea, în conformitate cu articolul 4 alineatul (7), Comisia ar trebui să evalueze periodic caracterul adecvat al indicatorilor, inclusiv structura acestora, pragurile fixate și metodologia utilizată, ajustându-le sau modificându-le dacă este necesar.

1.3.

În acest context, Comisia a lansat o inițiativă legislativă pentru a asigura calitatea statistică a PDM. Inițiativa urmărește să garanteze că elaborarea, monitorizarea și publicarea statisticilor macroeconomice și financiare relevante pentru pregătirea indicatorilor din tabloul de bord pentru PDM stabiliți de Comisie pe baza articolului 4 din Regulamentul (UE) nr. 1176/2011 (denumite în continuare „date relevante pentru PDM”) se desfășoară într-un mod care furnizează cifre sigure și independente. În conformitate cu regulamentul propus, Comisia poate efectua misiuni pentru a analiza toate problemele și poate propune Consiliului să impună amenzi statelor membre care declară, în mod intenționat sau prin neglijență gravă, date relevante pentru PDM eronate.

2.    Elaborarea de statistici macroeconomice și financiare care susțin uniunea economică și monetară și alte politici ale Uniunii

2.1.

Indicatorii pentru PDM provin, de regulă, din statisticile macroeconomice și financiare disponibile, precum statistica balanței de plăți, conturile financiare și conturile naționale. Sistemul Statistic European (SSE) și Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) (4) produc aceste statistici macroeconomice și financiare de mulți ani în sferele de competență respective ale acestora și aplică în mod continuu mecanisme de asigurare a calității statistice pentru a se asigura că aceste statistici corespund standardelor statistice internaționale și sunt fiabile și comparabile între statele membre.

2.2.

Prin realizarea unui echilibru între respectarea termenelor, fiabilitate și nivelul de detaliu, SSE și SEBC produc statistici macroeconomice și financiare care corespund scopului avut în vedere într-un mod eficient din punct de vedere al costurilor. Statisticile cu frecvență ridicată sunt elaborate cu mai puține detalii, pentru a asigura o respectare corespunzătoare a termenelor, în timp ce statisticile mai detaliate devin disponibile în general după un interval de timp mai mare. Aceste statistici se bazează pe anchete, date administrative și estimări necesare, în plus față de utilizarea tehnicilor statistice și a opiniilor experților. De asemenea, întregul proces ține seama de necesitatea de a limita sarcina de raportare pentru respondenții de tipul întreprinderilor mici și mijlocii.

Statisticile macroeconomice și financiare stau de mulți ani la baza deciziilor de politică economică și monetară la nivel național și european. De asemenea, aceleași statistici sunt utilizate de organizațiile internaționale, precum Fondul Monetar Internațional și Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, în rapoartele de supraveghere ale acestora.

3.    Asigurarea de către SSE și SEBC a calității statisticilor care stau la baza PDM

3.1.

Asigurarea calității statisticilor financiare și macroeconomice este furnizată de SSE și SEBC, în calitate de producători de statistici europene. BCE consideră că, în general, aceste aranjamente de asigurare a calității au produs statistici de calitate ridicată, care sprijină politicile economice și monetare care servesc uniunea economică și monetară, precum și Uniunea în ansamblu.

3.2.

Pentru statisticile balanței de plăți, conturile financiare, conturile naționale, statisticile privind finanțele publice și statisticile privind prețurile, legislația statistică a Uniunii în vigoare deja prevede elaborarea de rapoarte de calitate periodice privind datele statistice, ce însoțesc adesea inventarele care cuprind o descriere a surselor și metodelor aplicate în colectarea statisticilor.

3.3.

Rapoartele de calitate produse de SSE și SEBC evaluează, printre altele, măsura în care statisticile produse corespund cerințelor stabilite în dreptul Uniunii, sunt fiabile și comparabile între statele membre și corespund scopurilor pentru care sunt utilizate.

3.4.

Cadrul privind calitatea sugerat în regulamentul propus vizează datele statistice pentru PDM, neglijând alte scopuri de politică economică și monetară. Prin urmare, acesta pare să stabilească evaluări paralele ale calității, în loc să integreze datele statistice pentru PDM în cadrele existente privind calitatea.

3.5.

În consecință, BCE recomandă ca, în loc să fie introdus un cadru nou de asigurare a calității prin intermediul regulamentului propus, aranjamentele deja existente ale SSE și SEBC privind asigurarea calității să fie aplicate și datelor statistice pentru PDM. Această abordare este sprijinită de principiile relevanței datelor, eficienței costurilor și reducerii la minimum a sarcinii de raportare, astfel cum au fost stabilite în Regulamentul (CE) nr. 223/2009 și Regulamentul (CE) nr. 2533/98.

4.    Îmbunătățirea asigurării calității statisticilor printr-o cooperare mai strânsă a SSE și SEBC

4.1.

Deoarece responsabilitățile pentru producerea statisticilor macroeconomice și financiare care stau la baza indicatorilor pentru PDM sunt împărțite între SSE și SEBC, pentru a le asigura calitatea este necesară o cooperare strânsă între cele două sisteme, în conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 și articolul 2a din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 și astfel cum a subliniat Consiliul în concluziile privind statisticile UE din 30 noiembrie 2011 și 13 noiembrie 2012 (5).

4.2.

Având în vedere cele de mai sus, BCE face trimitere la lucrările inițiate de Comitetul pentru statistici monetare, financiare și ale balanței de plăți (Committee on Monetary, Financial and Balance of Payments Statistics) (CMFB), în vederea evaluării calității și comparabilității datelor relevante pentru PDM în cadrul juridic actual privind statisticile. De asemenea, CMFB poate oferi sugestii cu privire la posibile modalități de a spori conștientizarea publicului cu privire la aceste aspecte. Pe măsură ce lucrările CMFB evoluează, dacă se va considera adecvat, ar putea fi stabilite într-un memorandum de înțelegere aranjamente practice pentru cooperarea dintre SSE și SEBC privind cadrele de asigurare a calității datelor statistice pentru PDM.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 10 octombrie 2013.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2013) 342 final.

(2)  JO L 306, 23.11.2011, p. 25.

(3)  Avizul CON/2011/13 al BCE din 16 februarie 2011 cu privire la reforma guvernanței economice în Uniunea Europeană (JO C 150, 20.5.2011, p. 1). Toate avizele BCE se publică pe site-ul internet BCE, la adresa: http://www.ecb.europa.eu

(4)  A se vedea Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 martie 2009 privind statisticile europene (JO L 87, 31.3.2009, p. 164) și Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (JO L 318, 27.11.1998, p. 8).

(5)  Concluziile Consiliului privind statisticile UE, a 3129-a reuniune a Consiliului Afaceri Economice și Financiare, Bruxelles, 30 noiembrie 2011, și concluziile Consiliului privind statisticile UE, a 3198-a reuniune a Consiliului Afaceri Economice și Financiare, Bruxelles, 13 noiembrie 2012, disponibile pe site-ul internet al Consiliului, la adresa: http://www.consilium.europa.eu


Top