EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013AB0002

Avizul Băncii Centrale Europene din 7 ianuarie 2013 cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de instituire a unui mecanism de asistență financiară pentru statele membre a căror monedă nu este euro (CON/2013/2)

OJ C 96, 4.4.2013, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.4.2013   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 96/11


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 7 ianuarie 2013

cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de instituire a unui mecanism de asistență financiară pentru statele membre a căror monedă nu este euro

(CON/2013/2)

2013/C 96/03

Introducere și temei juridic

La 19 iulie 2012, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii Europene o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de instituire a unui mecanism de asistență financiară pentru statele membre a căror monedă nu este euro (1) (denumit în continuare „regulament propus”).

Competența BCE de a adopta un aviz se întemeiază pe articolul 127 alineatul (4) și pe articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, deoarece regulamentul propus cuprinde dispoziții care intră în sfera de competență a acesteia. În special, BCE administrează asistența acordată statelor membre a căror monedă nu este euro (denumite în continuare „state membre din afara zonei euro”) în temeiul mecanismului actual, instituit prin Regulamentul (CE) nr. 332/2002 (2), și în temeiul regulamentului propus ar avea un rol în evaluarea, monitorizarea și administrarea asistenței financiare. În conformitate cu articolul 17.5 prima teză din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

1.    Observații generale

Regulamentul propus este menit să înlocuiască Regulamentul (CE) nr. 332/2002 pentru a organiza asistența financiară pe termen mediu pentru statele membre din afara zonei euro în condiții mai flexibile și în vederea asigurării unor condiții mai echitabile între statele membre din zona euro și cele din afara zonei euro, ca răspuns la criza financiară actuală. Regulamentul propus introduce instrumente și proceduri similare celor deja dezvoltate pentru furnizarea de asistență financiară pentru statele membre a căror monedă este euro (denumite în continuare „state membre din zona euro”). Întrucât Regulamentul (CE) nr. 332/2002 (în urma ultimei modificări) prevede în mod explicit doar asistența financiară pe termen mediu sub forma împrumuturilor acordate statelor membre din afara zonei euro cu condiția adoptării unor programe de ajustare, regulamentul propus pune la dispoziție două instrumente de finanțare suplimentare: o linie de credit condiționată cu scop preventiv (PCCL) și o linie de credit cu condiții mai stricte (ECCL). Într-adevăr, PCCL și ECCL se numără printre instrumentele care pot fi folosite pentru furnizarea de asistență pentru statele membre din zona euro. Limita asistenței financiare pe termen mediu care poate fi acordată în temeiul regulamentului propus este egală cu cea prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 332/2002, respectiv 50 de miliarde EUR.

BCE înțelege că până la abrogarea Regulamentului (UE) nr. 407/2010 de instituire a unui mecanism european de stabilizare financiară (3), asistența financiară acordată de Uniunea Europeană statelor membre din afara zonei euro se poate desfășura în temeiul Regulamentului (UE) nr. 407/2010 sau al regulamentului propus. Prin urmare, BCE apreciază eforturile depuse pentru a pune la dispoziția statelor din zona euro și a celor din afara zonei euro instrumente identice pe cât posibil și pentru a sincroniza procedurile de acordare a acestei asistențe. Având în vedere încetarea funcționării Mecanismului european de stabilizare financiară (MESF) (4) în temeiul intrării în vigoare a Tratatului de instituire a Mecanismului european de stabilitate, poate fi benefic să se clarifice dacă orice asistență care ar putea fi acordată unui stat membru din afara zonei euro în temeiul Regulamentului (UE) nr. 407/2010 ar fi guvernată de regulamentul propus după încetarea funcționării MESF.

2.    Observații specifice

2.1.

BCE ia notă de introducerea liniilor de credit care permit acordarea de asistență pentru statele membre din afara zonei euro a căror situație economică și financiară este, în esență, solidă (5). BCE apreciază că acordarea liniilor de credit este compatibilă cu articolul 143 din tratat, care prevede posibilitatea Uniunii de a interveni nu doar când un stat membru din afara zonei euro este în dificultate, ci și „în cazul riscului apariției unor dificultăți grave” pentru balanța de plăți a acestuia, atunci când aceste potențiale dificultăți pot să pună în pericol în special funcționarea pieței interne. În același timp, BCE apreciază că este foarte importantă interpretarea restrânsă a criteriilor de eligibilitate cu ocazia evaluării accesului la liniile de credit, și respectarea strictă a acestora pe parcurs. Este într-adevăr esențială prevenirea comportamentului specific hazardului moral în cazul destinatarilor acestor linii de credit. Precum în cazul statelor membre din zona euro, aceasta va implica un efort deosebit din partea tuturor părților relevante.

2.2.

În ceea ce privește rolul BCE și al Eurosistemului, regulamentul propus conține prevederi similare referitoare la administrarea asistenței financiare, respectiv deschiderea și utilizarea conturilor la banca centrală națională (BCN) a statului membru relevant și a conturilor BCN respective la BCE. În acest sens, BCE înțelege că în temeiul regulamentului propus ar acționa ca agent fiscal, în conformitate cu articolul 21.2 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, și că nu se are în vedere finanțarea de către Sistemul European al Băncilor Centrale, în conformitate cu interdicția de finanțare monetară prevăzută la articolul 123 din tratat. Prin urmare, BCE reiterează faptul că acele conturi deschise la BCN și BCE care urmează a fi folosite pentru administrarea acestei asistențe financiare nu dau posibilitatea unui credit acordat pe descoperit de cont (overdraft) (6).

2.3.

Regulamentul propus prevede, pe lângă administrarea împrumuturilor și a liniilor de credit, o participare mai largă a BCE în cazul asistenței financiare acordate de Uniunea Europeană statelor membre din afara zonei euro decât cea prevăzută de Regulamentul (CE) nr. 332/2002. Deși acesta din urmă limitează rolul BCE la administrarea împrumutului, BCE a participat în calitate de observator la misiunile organizate în statele membre din afara zonei euro care primesc asistență financiară în temeiul Regulamentul (CE) nr. 332/2002. Regulamentul propus ține seama de acest fapt și propune, printre altele, ca BCE să poată coopera cu Comisia în ceea ce privește evaluarea sustenabilității datoriei publice și a nevoilor de finanțare actuale sau potențiale, pregătirea de programe de ajustare macroeconomică, monitorizarea progresului acestora prin misiuni regulate și supravegherea consolidată atunci când o ECCL este acordată sau o PCCL este retrasă. De asemenea, în majoritatea cazurilor este avută în vedere implicarea Fondului Monetar Internațional (FMI). În temeiul Regulamentului (CE) nr. 332/2002 aceste activități desfășurate în contextul asistenței financiare pe termen mediu în scopul balanței de plăți au fost atribuite doar Comisiei. Rolul BCE și al FMI prevăzut de regulamentul propus pare să reflecte, în mare măsură, sistemul aplicat pentru statele membre din zona euro în cadrul MESF, al Fondului european de stabilitate financiară (FESF) și al Mecanismului european de stabilitate (MES). Întrucât BCE nu este autoritatea monetară a statelor membre din afara zonei euro, BCE ar dori ca, în ceea ce privește implicarea sa, să se facă distincția între statele membre din zona euro și cele dinafara zonei euro, și observă că va trebui ca rolul său în cadrul cooperării propuse cu Comisia să fie organizat în limitele mandatului său și cu respectarea independenței sale.

2.4.

BCE observă că, pentru evaluarea îndeplinirii criteriilor de convergență prevăzute la articolul 140 din tratat și detaliate într-un protocol atașat tratatului, va continua să țină seama de implicațiile susținerii și asistenței privind lichiditatea acordate la nivel internațional în ceea ce privește balanța de plăți pentru evaluarea stabilității cursului de schimb, în special pentru monedele participante la Mecanismul Cursului de Schimb II, MCS II. Această practică va continua în viitor și prin urmare va fi aplicată și în ceea ce privește asistența acordată în temeiul regulamentului propus.

2.5.

BCE observă că adoptarea regulamentului propus nu poate avea implicații pentru funcționarea MCS II în etapa a treia a Uniunii economice și monetare, care va fi guvernată în continuare de cadrul legal existent (7).

În cazul în care BCE recomandă modificarea regulamentului propus, propunerile de redactare specifice însoțite de o explicație în acest sens se regăsesc în anexă.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 7 ianuarie 2013.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2012) 336 final.

(2)  Regulamentul (CE) nr. 332/2002 din 18 februarie 2002 de înființare a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre (JO L 53, 23.2.2002, p. 1).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 407/2010 al Consiliului din 11 mai 2010 de instituire a unui mecanism european de stabilizare financiară (JO L 118, 12.5.2010, p. 1).

(4)  A se vedea Concluziile Consiliului European din 16 și 17 decembrie 2010; http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/118578.pdf

(5)  Articolul 4 din regulamentul propus.

(6)  A se vedea punctul 1 al doilea paragraf din Avizul CON/2009/37 al BCE din 20 aprilie 2009 cu privire la o propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 332/2002 de înființare a unui mecanism de asistență financiară pe termen mediu pentru balanțele de plăți ale statelor membre (JO C 106, 8.5.2009, p. 1).

(7)  Acordul din 16 martie 2006 dintre BCE și băncile centrale naționale ale statelor membre din afara zonei euro de stabilire a procedurilor de funcționare ale mecanismului cursului de schimb în etapa a treia a Uniunii economice și monetare (JO C 73, 25.3.2006, p. 21).


ANEXĂ

Propuneri de redactare

Textul propus de Consiliu

Modificările propuse de BCE (1)

Modificarea 1

Articolul 3 alineatele (2), (3), (7) și (8) și articolul 5 alineatul (2)

„Articolul 3

(2)   Comisia evaluează, în cooperare cu BCE și, ori de câte ori este posibil, cu FMI, sustenabilitatea datoriei publice și necesitățile financiare actuale sau potențiale ale statului membru în cauză și transmite această evaluare către CEF.

(3)   Statul membru respectiv elaborează de comun acord cu Comisia, acționând în colaborare cu BCE și, ori de câte ori este posibil, cu FMI, un proiect de program de ajustare macroeconomică care cuprinde cerințe privind politicile și care are drept obiectiv restabilirea unei balanțe de plăți sustenabile și refacerea capacității de a se finanța integral pe piețele financiare. Proiectul de program de ajustare macroeconomică trebuie să țină cont de recomandările adresate statului membru în cauză în conformitate cu articolele 121, 126 și 148 din tratat și de acțiunile întreprinse în vederea respectării acestora, vizând în același timp extinderea, consolidarea și aprofundarea măsurilor de politică necesare.

[…]

(7)   Comisia, în colaborare cu BCE și, ori de câte ori este cazul, cu FMI, monitorizează progresele realizate în punerea în aplicare a programului de ajustare macroeconomică prin intermediul unor misiuni periodice de evaluare. Comisia transmite CEF informări trimestriale. Statul membru vizat trebuie să coopereze pe deplin cu Comisia și cu BCE. În mod concret, el furnizează Comisiei și BCE toate informațiile pe care acestea le consideră necesare pentru monitorizarea programului. Statul membru în cauză are, de asemenea, obligațiile prevăzute în articolul 6 alineatul (2).

(8)   Comisia, în colaborare cu BCE și, ori de câte ori este posibil, cu FMI, examinează împreună cu statul membru în cauză modificările care ar putea fi aduse programului său de ajustare macroeconomică. Consiliul, hotărând cu majoritate calificată pe baza unei recomandări din partea Comisiei, aprobă modificările care urmează să fie aduse acestui program.

Articolul 5

(2)   Comisia evaluează, în cooperare cu BCE și, ori de câte ori este posibil, cu FMI, sustenabilitatea datoriei publice și necesitățile financiare actuale sau potențiale ale statului membru în cauză și transmite această evaluare către CEF.”

„Articolul 3

(2)   Comisia evaluează, în cooperare cu BCE și, ori de câte ori este posibil adecvat, cu FMI, sustenabilitatea datoriei publice și necesitățile financiare actuale sau potențiale ale statului membru în cauză și transmite această evaluare către CEF.

(3)   Statul membru respectiv elaborează de comun acord cu Comisia, acționând în colaborare cu BCE având în vedere avizele BCE, în cazul în care BCE a hotărât să emită un aviz în acest sens, și, ori de câte ori este posibil adecvat, acționând în colaborare cu FMI, un proiect de program de ajustare macroeconomică care cuprinde cerințe privind politicile și care are drept obiectiv restabilirea unei balanțe de plăți sustenabile și refacerea capacității de a se finanța integral pe piețele financiare. Proiectul de program de ajustare macroeconomică trebuie să țină cont de recomandările adresate statului membru în cauză în conformitate cu articolele 121, 126 și 148 din tratat și de acțiunile întreprinse în vederea respectării acestora, vizând în același timp extinderea, consolidarea și aprofundarea măsurilor de politică necesare. Când statul membru în cauză este un stat membru a cărui monedă participă la MCS II, angajamentele asumate în cadrul MCS II ar trebui avute în vedere.

[…]

(7)   Comisia, în colaborare cu BCE și, ori de câte ori este cazul adecvat, cu FMI, monitorizează progresele realizate în punerea în aplicare a programului de ajustare macroeconomică prin intermediul unor misiuni periodice de evaluare. Comisia transmite CEF informări trimestriale. Statul membru vizat trebuie să coopereze pe deplin cu Comisia și cu BCE. În mod concret, el furnizează Comisiei și BCE toate informațiile pe care acestea le consideră necesare pentru monitorizarea programului. Statul membru în cauză are, de asemenea, obligațiile prevăzute în articolul 6 alineatul (2).

(8)   Comisia, în colaborare cu BCE având în vedere avizele BCE, în cazul în care BCE a hotărât să emită un aviz în acest sens, și, ori de câte ori este posibil adecvat, acționând în colaborare cu FMI, examinează împreună cu statul membru în cauză modificările care ar putea fi aduse programului său de ajustare macroeconomică. Consiliul, hotărând cu majoritate calificată pe baza unei recomandări din partea Comisiei, aprobă modificările care urmează să fie aduse acestui program.

Articolul 5

(2)   Comisia evaluează, în cooperare cu BCE și, ori de câte ori este posibil adecvat, cu FMI, sustenabilitatea datoriei publice și necesitățile financiare actuale sau potențiale ale statului membru în cauză și transmite această evaluare către CEF.”

Explicație

Pentru evitarea oricărei îndoieli în ceea ce privește rolul FMI, este necesară utilizarea unei terminologii consecvente în textul regulamentului propus. În plus, regulamentul propus ar trebui să rămână consecvent cu alte instrumente juridice comparabile care cuprind prevederi referitoare la asistența financiară în UE și în afara UE, de exemplu Regulamentul (UE) nr. 407/2010, Acordul-cadru privind FESF și Tratatul privind MES.

Eliminarea cuvintelor „acționând în colaborare cu BCE” din articolul 3 alineatul (3) și „în colaborare cu BCE” din articolul 3 alineatul (8), precum și introducerea cuvintelor „având în vedere avizele BCE, în cazul în care BCE a hotărât să emită un aviz în acest sens” în ambele paragrafe au scopul de a reflecta faptul că BCE ar trebui să fie implicată mai puțin în pregătirea programelor de ajustare. În timp ce restul textului propus de Consiliu prevede pentru BCE un rol care poate fi descris ca fiind mai mult de monitorizare, rolul BCE prevăzut la articolul 3 alineatele (3) și (8) ar fi cel al unei instituții care dezvoltă un program de ajustare economică. BCE apreciază nepotrivită asumarea unui asemenea rol pentru un stat membru din afara zonei euro având în vedere că banca centrală națională a statului membru respectiv este responsabilă cu politica monetară a acelui stat. BCE ar trebui, prin urmare, să nu se amestece în procesul independent de decizie al acelei bănci centrale naționale prin contribuirea la un program de ajustare economică.

Modificarea 2

Articolul 3 alineatele (11) și (12)

„(11)   În cazul în care se confruntă cu o capacitate administrativă insuficientă sau cu probleme semnificative în punerea în aplicare a programului său, statul membru în cauză solicită asistență tehnică din partea Comisiei, care poate constitui în acest scop grupuri de experți împreună cu statele membre și cu alte instituții europene și/sau internaționale competente. Asistența tehnică poate include desemnarea unui reprezentant rezident și a unor asistenți care să ofere autorităților consiliere cu privire la punerea în aplicare a programului de ajustare.

(12)   Comisia de specialitate a Parlamentului European poate oferi statului membru în cauză ocazia de a participa la un schimb de opinii cu privire la progresele realizate în punerea în aplicare a programului de ajustare.”

„(11)   În cazul în care se confruntă cu o capacitate administrativă insuficientă sau cu probleme semnificative în punerea în aplicare a programului său de ajustare macroeconomică, statul membru în cauză solicită asistență tehnică din partea Comisiei, care poate constitui în acest scop grupuri de experți împreună cu statele membre și cu alte instituții europene și/sau internaționale competente. Asistența tehnică poate include desemnarea unui reprezentant rezident și a unor asistenți care să ofere autorităților consiliere cu privire la punerea în aplicare a programului de ajustare.

(12)   Comisia de specialitate a Parlamentului European poate oferi statului membru în cauză ocazia de a participa la un schimb de opinii cu privire la progresele realizate în punerea în aplicare a programului de ajustare macroeconomică.”

Explicație

Pentru evitarea îndoielilor în ceea ce privește natura programului la care se face referire și din motive de consecvență, se sugerează ca în textul regulamentului propus să se facă referire la „programul de ajustare macroeconomică”.

Modificarea 3

Articolul 3 alineatul (10)

„(10)   Cel târziu în termen de șase luni de la data deciziei prevăzute la alineatul (9), Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate decide să reia plățile în cazul în care consideră că statul membru în cauză respectă condițiile convenite pentru acordarea asistenței financiare. În cazul în care o astfel de decizie nu a fost adoptată până la termenul prevăzut, nu se mai efectuează plăți din asistența financiară din partea Uniunii acordată în temeiul prezentului regulament.”

„(10)   Cel târziu în termen de șase luni de la data deciziei prevăzute la alineatul (9), Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, poate decide să reia plățile în cazul în care consideră că statul membru în cauză respectă condițiile convenite pentru acordarea asistenței financiare. În cazul în care o astfel de decizie nu a fost adoptată până la termenul prevăzut, nu se mai efectuează plăți din asistența financiară din partea Uniunii convenită și acordată în temeiul prezentului regulament.”

Explicație

Scopul acestei sugestii este de a clarifica faptul că această dispoziție nu este menită să împiedice accesul la o nouă asistență financiară, care de exemplu ar putea fi necesară din cauza unor evoluții care nu intră în sfera statutului membru în cauză.

Modificarea 4

Articolul 4 alineatul (1)

„(1)   Numai statele membre a căror situație economică și financiară continuă să fie, în esență, solidă au acces la PCCL.”

„(1)   [Propunerea BCE nu este aplicabilă versiunii RO.]”

Explicație

Modificarea propusă este menită să clarifice faptul că doar statele membre a căror situație continuă să fie, în esență, solidă și nu se va schimba în viitorul apropiat pot avea acces la PCCL. De asemenea, această modificare are drept scop asigurarea faptului că folosirea unei terminologii diferite de cea folosită până acum în contextul cadrului juridic al FESF/MES nu este înțeleasă ca implicând o schimbare materială.

Modificarea 5

Articolul 5 alineatul (5)

„(5)   Comisia și statul membru în cauză încheie un memorandum în care detaliază condițiile aferente liniei de credit.”

„(5)   Comisia și statul membru în cauză încheie un memorandum în care detaliază condițiile aferente liniei de credit. Comisia transmite memorandumul Parlamentului European și Consiliului.

Explicație

Pentru consecvență cu articolul 3 alineatul (6) se propune includerea unei prevederi cu privire la transmiterea către Parlamentul European și Consiliu a memorandumului, inclusiv a unei prezentări detaliate a condițiilor atașate liniei de credit.

Modificarea 6

Articolul 11 alineatul (1)

„(1)   Statul membru în cauză trebuie să informeze Comisia în legătură cu intenția de a trage fonduri din linia sa de credit cu cel puțin 45 de zile calendaristice în avans. Decizia menționată la articolul 5 alineatul (5) prevede reguli detaliate în acest sens.”

„(1)   Statul membru în cauză trebuie să informeze Comisia și BCE în legătură cu intenția de a trage fonduri din linia sa de credit cu cel puțin 45 de zile calendaristice în avans. Decizia menționată la articolul 5 alineatul (5) prevede reguli detaliate în acest sens.”

Explicație

Întrucât se alocă BCE anumite responsabilități referitoare la administrarea împrumuturilor, aceasta ar trebui informată concomitent cu Comisia despre intenția statului membru respectiv de a trage fonduri din linia sa de credit.

Modificarea 7

Articolul 12 alineatul (3)

„(3)   Odată ce Consiliul a decis acordarea unui împrumut, Comisia este autorizată să împrumute de pe piețele de capital sau de la instituțiile financiare la momentul cel mai indicat între plățile planificate, astfel încât să optimizeze costul finanțării și să își păstreze reputația ca emitent al Uniunii pe piețe. Fondurile astfel obținute, dar care încă nu au fost puse la dispoziție sunt păstrate permanent într-un cont special de lichidități sau de titluri, gestionat în conformitate cu normele aplicabile operațiunilor extrabugetare, și nu pot fi utilizate în alt scop decât acordarea de asistență financiară statelor membre în cadrul prezentului mecanism.”

„(3)   Odată ce Consiliul a decis acordarea unui împrumut, sau cererea unui stat membru de a trage fonduri din linia sa de credit a fost primită, Comisia este autorizată să împrumute de pe piețele de capital sau de la instituțiile financiare la momentul cel mai indicat între plățile planificate, astfel încât să optimizeze costul finanțării și să își păstreze reputația ca emitent al Uniunii pe piețe. Fondurile astfel obținute, dar care încă nu au fost puse la dispoziție sunt păstrate permanent într-un cont special de lichidități sau de titluri, gestionat în conformitate cu normele aplicabile operațiunilor extrabugetare, și nu pot fi utilizate în alt scop decât acordarea de asistență financiară statelor membre în cadrul prezentului mecanism.”

Explicație

Este necesară extinderea sferei de aplicare a articolului 12 alineatul (3) pentru a permite Comisiei să împrumute de pe piețele de capital sau de la instituțiile financiare la momentul cel mai potrivit în contextul tuturor tipurilor de asistență financiară, inclusiv în cazul în care un stat membru decide să tragă fonduri din linia sa de credit.

Modificarea 8

Articolul 14 alineatul (2) – Administrarea împrumuturilor și a liniilor de credit

„(2)   Statul membru în cauză deschide un cont special la banca sa centrală națională în vederea gestionării asistenței financiare din partea Uniunii. De asemenea, statul membru respectiv transferă principalul și dobânda datorată aferente împrumutului într-un cont deschis la BCE cu paisprezece zile lucrătoare TARGET2 înainte de data scadentă corespunzătoare.”

„(2)   Statul membru în cauză deschide un cont special la banca sa centrală națională în vederea gestionării asistenței financiare din partea Uniunii. Banca centrală a statului membru în cauză deschide un cont special la BCE. De asemenea, prin intermediul contului deschis la banca sa centrală, statul membru respectiv transferă principalul și dobânda datorată aferente împrumutului sau liniei de credit într-un cont deschis la BCE cu paisprezece zile lucrătoare TARGET2 înainte de data scadentă corespunzătoare.”

Explicație

Este clarificat faptul că statul membru în cauză nu deține un cont deschis la BCE; în schimb, banca centrală a statului membru respectiv deschide un cont la BCE în numele acelui stat membru. Se sugerează, de asemenea, clarificarea faptului că administrarea privește nu doar împrumuturile, ci și liniile de credit întrucât acestea constituie instrumente de finanțare diferite și astfel vor necesita deschiderea unui cont la BCE.


(1)  Scrisul cu caractere aldine în cuprinsul textului arată unde BCE propune inserarea unui text nou. Pasajele tăiate din cuprinsul textului indică unde BCE propune eliminarea textului.


Top