Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012PC0514

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de instituire a Corpului voluntar european de ajutor umanitar EU Aid Volunteers

/* COM/2012/0514 final - 2012/0245 (COD) */

52012PC0514

Propunere de REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI de instituire a Corpului voluntar european de ajutor umanitar EU Aid Volunteers /* COM/2012/0514 final - 2012/0245 (COD) */


EXPUNERE DE MOTIVE

1.           CONTEXTUL PROPUNERII

Motivele și obiectivele propunerii

Astfel cum se prevede la articolul 214 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), prezenta propunere stabilește cadrul pentru Corpul voluntar european de ajutor umanitar, care ar trebui să permită aducerea de contribuții comune ale voluntarilor europeni la operațiuni de ajutor umanitar. Obiectivul său este de a exprima valorile umanitare ale Uniunii și solidaritatea cu persoanele aflate în dificultate, prin promovarea unui corp voluntar european de ajutor umanitar, eficace și vizibil, care să contribuie la consolidarea capacității Uniunii de a răspunde la crizele umanitare și la consolidarea capacității și a rezistenței comunităților vulnerabile sau afectate de catastrofe din țările terțe.

Uniunea trebuie să asigure un ajutor umanitar adecvat pentru a răspunde numărului și amplorii sporite a crizelor umanitare, fie că este vorba de dezastre naturale sau de crize provocate de om. Capacitatea Uniunii de a face față acestor nevoi umanitare suplimentare poate fi sprijinită de un corp de voluntari bine pregătiți.

Îmbunătățirea gradului de mobilizare a capacității de a se implica în activități de voluntariat a cetățenilor europeni poate să proiecteze, de asemenea, o imagine pozitivă a Uniunii în lume și să promoveze interesul pentru proiectele paneuropene de sprijinire a activităților de ajutor umanitar. Deși se înregistrează o creștere a multor activități de voluntariat, există încă un potențial semnificativ de a continua dezvoltarea solidarității între cetățenii Uniunii cu persoane din țările terțe, victime ale unor crize provocate de om sau de dezastre naturale.Cetățenii europeni consideră că ajutorul umanitar este sectorul în care voluntariatul are cel mai mare impact, iar instituirea unui corp voluntar european de ajutor umanitar se bucură de un sprijin considerabil în rândul acestora. O mare majoritate a cetățenilor europeni și-a exprimat, de asemenea, un sprijin covârșitor în favoarea activităților Uniunii de acordare a ajutorului umanitar. Cu toate acestea, este necesar să se promoveze în continuare comunicarea cu cetățenii Uniunii pentru a mări nivelul de sensibilizare cu privire la ajutorul umanitar acordat de Uniune și la vizibilitatea acestuia[1].

Propunerea se bazează pe Comunicarea din 2010 „Modalități de exprimare a solidarității cetățenilor Uniunii Europene prin intermediul voluntariatului: primele reflecții privind un corp voluntar european de ajutor umanitar”[2]. Comunicarea prezintă principiile directoare, lacunele și condițiile necesare pentru a avea o contribuție pozitivă la ajutorul umanitar al Uniunii. Pentru a testa unele dintre posibilele caracteristici ale sistemului, au fost lansate o serie de proiecte-pilot, care au constituit experiențe utile pentru prezenta propunere.

Consiliul[3] și Parlamentul European[4] și-au exprimat sprijinul ferm pentru inițiativă, reafirmând rolul important al Uniunii în promovarea voluntariatului și în identificarea anumitor componente-cheie ale corpului.

Propunerea ar trebui să contribuie la îndeplinirea obiectivelor de politică externă ale Uniunii și, în special, a obiectivelor de ajutor umanitar ale Uniunii, și anume salvarea de vieți omenești, prevenirea și alinarea suferinței umane și păstrarea demnității umane. Aceasta ar urma să consolideze avantajele oferite comunităților de primire din țările terțe, precum și impactul pe care îl au activitățile de voluntariat asupra voluntarilor înșiși. În plus, formarea și experiența învățării informale pe care o vor dobândi voluntarii reprezintă o investiție puternică în capitalul uman, care le va spori capacitatea de inserție profesională în economia mondială și va contribui astfel la obiectivele Strategiei Europa2020 pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

Coerența cu alte politici și obiective ale Uniunii

S-a acordat o atenție deosebită asigurării unei coordonări strânse între acțiunile Corpului voluntar de ajutor umanitar cu politica Uniunii în materie de ajutor umanitar și cu acțiunile desfășurate în cadrul politicilor externe ale UE, în special în domeniul cooperării pentru dezvoltare. Deși axat pe obiectivele de ajutor umanitar ale Uniunii, Corpul voluntar de ajutor umanitar ar trebui să contribuie, de asemenea, la o serie de alte politici interne ale Uniunii, precum învățarea, tineretul și cetățenia activă.

Corpul voluntar de ajutor umanitar va completa lacunele programelor europene existente, cum ar fi Serviciul european de voluntariat. Activitățile Serviciului european de voluntariat au loc în principal în Europa, sunt axate pe promovarea tinerilor cu vârsta de până la 30 de ani pentru sporirea coeziunii sociale și a înțelegerii reciproce în cadrul Uniunii și nu se bazează pe principii umanitare. Obiectivele Corpului voluntar de ajutor umanitar, domeniul său de aplicare și activitățile sale corespund nevoilor specifice activităților și operațiunilor umanitare.

2.           REZULTATELE CONSULTĂRILOR CU PĂRȚILE INTERESATE ȘI ALE EVALUĂRII IMPACTULUI

De la prima depunere a propunerii privind instituirea Corpului voluntar european de ajutor umanitar, în proiectul de Tratat de instituire a unei constituții pentru Europa, s-au efectuat două evaluări externe, în 2006 și 2010, și s-au organizat mai multe consultări cu numeroase părți interesate, în scopul de a se evalua situația actuală în domeniul voluntariatului pentru acordarea de ajutor umanitar, de a se identifica lacunele și provocările existente și de a se stabili obiectivele și domeniile prioritare de acțiune.

Părțile interesate, inclusiv principalele organizații de ajutor umanitar (ONG-uri, Crucea Roșie și Semiluna Roșie, agențiile ONU), principalele organizații de voluntari, voluntarii individuali, reprezentanții statelor membre și alți actori relevanți au fost consultați în mod specific cu ocazia a două conferințe[5] dedicate acestei teme și prin intermediul unei consultări publice on-line. În plus, în cadrul grupului de lucru al Consiliului privind ajutorul umanitar și ajutorul alimentar[6], statele membre au discutat diverse aspecte legate de Corpul voluntar de ajutor umanitar. Consultările au cuprins, de asemenea, un forum public on-line privind denumirea potrivită pentru viitoarea organizație. În urma unei analize detaliate s-a ajuns la alegerea „EU Aid Volunteers” (Voluntarii UE în materie de ajutor umanitar) ca denumire adecvată a inițiativei. Aceasta va fi folosită în continuare atât pentru referirile la inițiativă, cât și pentru cele privind voluntarii individuali care vor fi mobilizați în operațiuni umanitare.

A fost pregătit un raport de evaluare a impactului, pentru a se examina opțiunile de politică și impactul potențial al acestora. Acest proces s-a derulat sub egida unui grup de coordonare pentru evaluarea impactului, cu implicarea serviciilor relevante ale Comisiei[7] și a beneficiat de contribuțiile unui studiu pregătitor extern. S-a ținut seama[8] și de lecțiile învățate și de concluziile celor două seminare organizate cu coordonatorii proiectelor-pilot.

Toate observațiile părților interesate au fost luate pe deplin în considerare și sunt reflectate în raportul de evaluare a impactului.

Evaluarea impactului

Principalele probleme identificate sunt următoarele:

(1) lipsa unei abordări structurate, la nivelul UE, a voluntariatului;

(2) vizibilitatea scăzută a acțiunii umanitare a UE și a solidarității cu persoanele aflate în dificultate;

(3) lipsa unui mecanism coerent de identificare și de selecție la nivelul statelor membre;

(4) disponibilitatea insuficientă a voluntarilor calificați în acordarea de ajutor umanitar;

(5) deficiențe în ceea ce privește capacitatea de intervenție rapidă pentru acordarea ajutorului umanitar;

(6) capacitatea scăzută a organizațiilor de primire.

În cadrul evaluării impactului s-au examinat o serie de opțiuni de politică care rezultă din combinarea diferitelor module și moduri de gestionare:

opțiunea de politică 1, care include: (1) elaborarea de standarde pentru identificarea, selectarea și formarea voluntarilor și (2) crearea unui mecanism de certificare pentru organizațiile de trimitere;

opțiunea de politică 2, care include modulele opțiunii 1 plus (3) acordarea de sprijin pentru formarea voluntarilor UE în domeniul ajutorului umanitar, (4) crearea unui registru european de voluntari formați, (5) elaborarea de standarde și crearea unui mecanism de certificare a gestionării activității de voluntariat în organizațiile de primire;

opțiunea de politică 3, care include toate modulele opțiunii 2 plus (6) sprijinirea trimiterii pe teren a voluntarilor UE, (7) consolidarea capacității organizațiilor de primire din țările terțe (8), instituirea unei rețele a UE de voluntari umanitari. Această opțiune ar urma să fie pusă în aplicare în parteneriat cu organizațiile de ajutor umanitar, care ar identifica, selecta și trimite pe teren voluntarii;

opțiunea de politică 4, care include toate modulele opțiunii 3 puse în aplicare în cadrul gestiunii directe de către Comisia Europeană.

Pe baza evaluării potențialului impact economic, social și de mediu, opțiunea de politică 3 a fost recomandată drept opțiunea cea mai eficientă și cea mai eficace pentru soluționarea problemelor identificate.

3.           ELEMENTELE JURIDICE ALE PROPUNERII

Prezenta propunere stabilește procedurile și normele de funcționare a EU Aid Volunteers, în conformitate cu articolul 214 alineatul (5) din tratat. Propunerea se bazează pe o abordare de abilitare și se limitează la elementele esențiale necesare pentru punerea în aplicare a regulamentului, incluzând specificarea obiectivelor generale și operaționale, a principiilor și acțiunilor pe care le prevede, a dispozițiilor privind asistența financiară și a dispozițiilor generale de punere în aplicare.

Propunerea preia principiile ajutorului umanitar (articolul 4) și definiția ajutorului umanitar din Consensul european privind ajutorul umanitar[9]. În plus față de răspunsul la situațiile de criză, propunerea acoperă, de asemenea, acțiunile de prevenire a dezastrelor, de pregătire și de redresare, precum și activitățile de ajutor umanitar care au scopul de a mări capacitatea comunităților și de a consolida rezistența acestora la situații de criză.

Principalele elemente ale propunerii se referă la diferitele acțiuni ale EU Aid Volunteers care pot fi sprijinite prin intermediul asistenței financiare și puse în aplicare de diferiți beneficiari, pe baza unui program de lucru anual al Comisiei (articolul 21). În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului[10], Comisia are intenția de a delega gestionarea programului către o agenție executivă.

Propunerea precizează următoarele tipuri de acțiuni:

– Standarde privind voluntarii candidați și voluntarii activi în cadrul EU Aid Volunteers (articolul 9)

Comisia va elabora standarde care vor stabili cadrul de politică și cerințele minime pentru asigurarea unor procese eficace, eficiente și coerente de recrutare și pregătire a voluntarilor candidați și de trimitere pe teren și gestionare a membrilor EU Aid Volunteers; acestea sunt principalele acțiuni ale acestei inițiative. Standardele vor garanta obligația de diligență și vor acoperi în special responsabilitățile organizațiilor de trimitere și ale organizațiilor de primire, cerințele minime privind suportarea cheltuielilor de ședere, de cazare și a altor cheltuieli relevante, a poliței de asigurare și a altor elemente relevante.

– Certificarea (articolul 10)

Organizațiile de trimitere care vor dori să selecteze, să pregătească și să trimită pe teren membrii EU Aid Volunteers vor trebui să dețină un certificat de conformitate cu aceste standarde. Organizațiile ar trebui să îndeplinească diferite cerințe de eligibilitate și să urmeze o procedură de certificare diferențiată (care urmează să fie definită în acte de punere în aplicare), în funcție de natura și calitatea lor (de exemplu, organisme publice ale statelor membre, ONG-uri). Actorii din sectorul protecției civile și al cooperării pentru dezvoltare care acționează în domeniul ajutorului umanitar ar trebuie să fie, de asemenea, considerați eligibili. Pentru organizațiile de primire eligibile se va stabili un mecanism de certificare diferențiat. Cu toate că societățile private nu sunt eligibile pentru a fi organizații de trimitere sau organizații de primire, acestea pot fi asociate în proiecte și pot cofinanța o parte din costurile voluntarilor, pentru a încuraja utilizarea voluntariatului în cadrul întreprinderilor astfel cum se solicită în comunicarea „O nouă strategie a UE (2011-2014) pentru responsabilitatea socială a întreprinderilor”[11].

– Identificarea și selectarea voluntarilor candidați (articolul 11)

La inițiativa EU Aid Volunteers pot participa cetățenii Uniunii, precum și persoanele cu reședința legală pe termen lung în UE. Sub rezerva încheierii acordurilor menționate la articolul 23 alineatul (1), cetățenii din țările candidate și potențial candidate, precum și cei din țările partenere în cadrul politicii europene de vecinătate se pot înscrie în EU Aid Volunteers.

Pe baza unui program de lucru anual, Comisia va publica cereri de propuneri pentru identificarea și selectarea voluntarilor candidați de către organizațiile de trimitere certificate. Organizațiilor de trimitere cărora li s-au atribuit contracte în urma cererilor de propuneri vor identifica și selecta voluntarii candidați pentru formare, după evaluarea prealabilă a nevoilor în țările terțe efectuată de organizațiile de trimitere sau de organizațiile de primire ori de alți actori relevanți.

– Formarea și pregătirea înainte de trimiterea pe teren (articolul 12)

Voluntarii candidați selecționați vor urma cursuri de formare adaptate, ținându-se seama de experiența anterioară a acestora. Programul de formare va fi organizat de Comisie și va fi pus în practică de organizații specializate în formare. În plus, ca parte a formării și în funcție de nevoile de formare ale candidaților voluntari, aceștia vor fi în măsură să acumuleze experiență practică prin stagii sau alte forme de pregătire pe termen scurt, înainte de trimiterea pe teren, oferite de organizațiile de trimitere certificate.

– Registrul membrilor EU Aid Volunteers (articolul 13)

Ar trebui să se verifice dacă voluntarii candidați sunt pregătiți să fie trimiși pe teren, înainte de a fi mobilizați în țări terțe. Candidații admiși ar trebui să fie incluși într-un registru al EU Aid Volunteers eligibili pentru a fi trimiși pe teren, care va fi gestionat de Comisie. Registrul va include, de asemenea, voluntarii care au fost deja trimiși, în cazul în care aceștia sunt dispuși să fie avuți în vedere pentru viitoarele operațiuni.

– Mobilizarea membrilor EU Aid Volunteers în țări terțe (articolul 14)

Pe baza programului său de lucru anual, Comisia va publica cereri de propuneri pentru trimiterea pe teren a membrilor EU Aid Volunteers de către organizațiile de trimitere certificate. Organizațiile de trimitere cărora li s-au atribuit contracte ca răspuns la cererile de propuneri pot selecta voluntari din registru și îi pot trimite la organizațiile de primire. De asemenea, Comisia poate trimite voluntari înscriși în registru în antenele de ajutor umanitar ale Comisiei sau în operațiuni de reacție în țările terțe prin intermediul Centrului de răspuns pentru situații de urgență[12] care facilitează răspunsul Uniunii în caz de catastrofe. Condițiile de trimitere vor fi stabilite într-un contract încheiat între organizația de trimitere și voluntar.

– Consolidarea capacității organizațiilor de primire (articolul 15)

Prin această acțiune, Comisia poate sprijini acțiunile de consolidare a capacităților organizațiilor de primire, astfel încât să se asigure gestionarea eficientă a EU Aid Volunteers și un impact durabil al activității acestei inițiative, inclusiv promovarea voluntariatului local.

– Rețeaua membrilor EU Aid Volunteers (articolul 16)

Această acțiune vizează instituirea unei rețele a membrilor EU Aid Volunteers, care va fi gestionată de Comisie. Aceasta va cuprinde și va facilita interacțiunile dintre membrii EU Aid Volunteers și, de asemenea, va efectua activități specifice, în special prin intermediul schimbului de cunoștințe și prin diseminarea informațiilor. Aceasta va sprijini, de asemenea, activități precum seminare, ateliere și activități ale foștilor voluntari.

– Comunicare, sensibilizare și vizibilitate (articolul 17)

Această acțiune va susține măsuri de informare a publicului, de comunicare și de sensibilizare pentru promovarea EU Aid Volunteers și pentru încurajarea voluntariatului în domeniul ajutorului umanitar. Comisia va elabora un plan de acțiune de informare și comunicare, care va fi pus în aplicare de toți beneficiarii, în special de organizațiile de trimitere și de primire.

Comisia este împuternicită să adopte modalitățile de derulare a anumitor acțiuni prin acte delegate (astfel cum se prevede la articolul 25) privind standardele și indicatorii de modificare pentru obiectivele operaționale sau prin acte de punere în aplicare (articolul 24), incluzând mecanismul de certificare și modalitățile de funcționare a programului de formare.

Temeiul juridic

Temeiul juridic al prezentei propuneri îl constituie articolul 214 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

Principiul subsidiarității

Întrucât instituirea EU Aid Volunteers de către Uniune are ca într-un temei juridic specific o prevedere din tratat, principiul subsidiarității nu se aplică.

Principiul proporționalității

Propunerea completează lacunele identificate în sistemele existente de voluntariat și nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivelor urmărite.

Sarcina administrativă care revine Uniunii este limitată și asigură condițiile necesare pentru trimiterea voluntarilor în operațiunile de ajutor umanitar, inclusiv elaborarea standardelor, crearea unui mecanism de certificare, a unor programe de formare și a unui registru de voluntari formați. Principalele acțiuni privind EU Aid Volunteers referitoare la identificarea, selecția, pregătirea și trimiterea pe teren a voluntarilor se vor realiza în mod descentralizat și vor fi puse în aplicare de organizațiile de trimitere și de primire. Comisia are, de asemenea, intenția de a delega gestionarea programului către o agenție executivă.

Alegerea instrumentului

Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului.

4.           IMPLICAȚIILE BUGETARE

Comunicarea Comisiei intitulată „Un buget pentru Europa 2020”[13] are în vedere angajamente bugetare pentru instituirea unui corp voluntar european de ajutor umanitar (EU Aid Volunteers) în valoare de 239,1 milioane EUR în prețuri curente.

2012/0245 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de instituire a Corpului voluntar european de ajutor umanitar

EU Aid Volunteers

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 214 alineatul (5),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după consultarea Autorității Europene pentru Protecția Datelor,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)       Solidaritatea este o valoare fundamentală a Uniunii și există potențialul să se dezvolte în continuare mijloacele de exprimare a solidarității cetățenilor Uniunii cu persoanele din țările terțe vulnerabile sau afectate de crize provocate de om sau de dezastre naturale.

(2)       Voluntariatul este o expresie concretă și vizibilă a solidarității care permite persoanelor să își pună cunoștințele, aptitudinile și timpul în serviciul altor persoane, fără obiectivul primordial de a avea un câștig financiar.

(3)       Viziunea Uniunii în ceea ce privește ajutorul umanitar, inclusiv un obiectiv comun, principii și bune practici comune și un cadru comun pentru acordarea de ajutor umanitar al Uniunii, este prezentată în „Consensul european privind ajutorul umanitar”[14]. Consensul European subliniază angajamentul ferm al Uniunii de a respecta și a promova principiile fundamentale ale ajutorului umanitar: umanitatea, neutralitatea, imparțialitatea și independența. Acțiunile Corpului voluntar european (denumit în continuare „EU Aid Volunteers”) ar trebui să fie ghidate de Consensul european privind ajutorul umanitar.

(4)       Ajutorul umanitar al Uniunii este acordat în situații în care intervin și alte instrumente legate de cooperarea pentru dezvoltare, gestionarea crizelor și protecția civilă. EU Aid Volunteers ar trebui să lucreze în mod coerent și complementar cu politicile și instrumentele relevante pentru a asigura utilizarea cât mai eficace a acestor instrumente, promovând în același timp, în mod sistematic, principiile umanitare și de dezvoltare pe termen lung. Ar trebui să se urmărească realizarea de sinergii între acțiunile EU Aid Volunteers și mecanismul Uniunii de protecție civilă, Centrul de răspuns pentru situații de urgență instituit prin Decizia XX/XXXX[15], precum și cu SEAE și cu delegațiile UE, pentru a se coordona răspunsul Uniunii la crizele umanitare din țări terțe.

(5)       Numărul crizelor umanitare, sfera și complexitatea acestora la nivel mondial au crescut în mod semnificativ în decursul anilor, conducând la o cerere tot mai mare ca actorii umanitari să ofere un răspuns eficace, eficient și coerent și să sprijine comunitățile locale din țările terțe, pentru a le face mai puțin vulnerabile și a le consolida gradul de reziliență la dezastre.

(6)       Voluntarii pot consolida operațiunile de ajutor umanitar și pot contribui la profesionalizarea ajutorului umanitar atunci când aceștia sunt selecționați și formați în mod adecvat și pregătiți pentru trimitere pe teren, astfel încât să se asigure faptul că aceștia au aptitudinile și competențele necesare pentru a ajuta în modul cel mai eficient persoanele aflate în dificultate.

(7)       Există în Europa și la nivel mondial sisteme de voluntariat care pun accentul pe dezvoltarea țărilor terțe. Adesea, acestea sunt programe naționale care se concentrează în principal sau exclusiv pe proiecte de dezvoltare. EU Aid Volunteers ar trebui, prin urmare, să evite duplicarea și să aducă un plus de valoare, oferind voluntarilor oportunități de a contribui împreună în operațiuni de ajutor umanitar, consolidând, astfel, noțiunea de cetățenie activă a Uniunii Europene și încurajând cooperarea transnațională a organizațiilor de punere în aplicare care participă la acțiunile Corpului.

(8)       Peisajul actual al voluntariatului umanitar prezintă unele lacune, pe care Voluntarii UE în domeniul ajutorului umanitar le pot remedia cu voluntari având profilul potrivit, trimiși pe teren la momentul potrivit, la locul potrivit. Acest lucru ar putea fi realizat în special prin definirea unor standarde europene de identificare și selectare a voluntarilor umanitari, a unor obiective de referință stabilite de comun acord pentru formarea și pregătirea voluntarilor umanitari pentru trimitere pe teren, a unor registre îmbunătățite de voluntari potențiali, identificați pe baza nevoilor existente în domeniu, și a unor oportunități pentru voluntari de a contribui la operațiuni umanitare, nu numai prin prezență la fața locului, ci și prin activități de sprijin administrativ și online[16].

(9)       Securitatea și siguranța voluntarilor trebuie să rămână de o importanță capitală.

(10)     Uniunea își desfășoară operațiunile de ajutor umanitar în parteneriat cu organismele de punere în aplicare. Aceste organizații ar trebui să joace un rol semnificativ în punerea în practică a inițiativei EU Aid Volunteers pentru a se asigura asumarea responsabilității de către actori și pentru a se maximiza participarea la acțiunile Corpului voluntar de pe teren. Uniunea ar trebui să încredințeze organizațiilor de punere în aplicare în special misiunile de identificare, selectare, pregătire și trimitere pe teren a membrilor EU Aid Volunteers, în conformitate cu normele stabilite de Comisie. Comisia ar trebui, în plus, să fie în măsură să facă apel la voluntari instruiți și pregătiți cu succes pentru trimitere pe teren, după caz.

(11)     Societățile private pot juca un rol important și pot contribui la operațiunile de ajutor umanitar ale Uniunii, în special prin campaniile de voluntariat ale angajaților[17].

(12)     Voluntariatul în domeniul ajutorului umanitar ar putea contribui la menținerea tinerilor în activitate, la dezvoltarea lor personală și a conștiinței interculturale și la îmbunătățirea competențelor și a capacității de inserție profesională în economia globală. Astfel, s-ar contribui la inițiativa privind oportunitățile pentru tineri[18] și la o serie de alte obiective-cheie ale Uniunii, cum ar fi incluziunea socială, ocuparea forței de muncă, cetățenia activă, educația, precum și dezvoltarea de competențe[19].

(13)     Conform principiilor Uniunii privind egalitatea de șanse și nediscriminarea, cetățenii Uniunii și persoanele cu drept de ședere pe termen lung în Uniune din toate categoriile sociale și de toate vârstele ar trebui să fie în măsură să se implice în calitate de cetățeni activi. Având în vedere provocările specifice ale contextului umanitar, participanții la EU Aid Volunteers ar trebui să aibă vârsta mai mare de 18 ani.

(14)     Un statut juridic clar este o condiție preliminară esențială pentru ca voluntarii să participe la mobilizarea în țări din afara Uniunii. Condițiile de trimitere pe teren a voluntarilor ar trebui să fie definite prin contract, inclusiv standardele de protecție și de securitate a voluntarilor, responsabilitățile organizațiilor de trimitere și de primire, acoperirea contractului de asigurare, cheltuielile de ședere, de cazare și alte cheltuielile relevante. Eligibilitatea voluntarilor pentru trimiterea pe teren în țările terțe ar trebui să facă obiectul unor acorduri privind securitatea și siguranța.

(15)     EU Aid Volunteers ar trebui să sprijine organizațiile de ajutor umanitar din țări terțe. Activitățile lor ar trebui să sporească capacitatea organizațiilor de primire de a face față crizelor umanitare și de a gestiona în mod profesional EU Aid Volunteers, de a utiliza în mod eficace calificările și competențele voluntarilor și de a se asigura impactul durabil al contribuțiilor voluntarilor asupra comunităților locale în sprijinul persoanelor în dificultate, afectate de crize umanitare, care sunt beneficiarii finali ai ajutorului umanitar al Uniunii.

(16)     Este necesar ca dispozițiile financiare cuprinse în prezentul regulament să se aplice de la 1 ianuarie 2014, întrucât acestea sunt legate de cadrul financiar multianual 2014­2020. Alocarea asistenței financiare ar trebui să fie pusă în aplicare în conformitate cu Regulamentul nr. XXX/2012[20] aplicabil bugetului general al Uniunii Europene (Regulamentul financiar). Datorită naturii specifice a acțiunii EU Aid Volunteers, este necesar să se prevadă că asistența financiară poate fi acordată persoanelor fizice și persoanelor juridice de drept public și privat. De asemenea, este important să se asigure faptul că normele regulamentului sunt respectate, în special în ceea ce privește principiile economiei, eficienței și eficacității.

(17)     Interesele financiare ale Uniunii ar trebui să fie protejate prin măsuri proporționale de-a lungul întregului ciclu de cheltuire a fondurilor, inclusiv prevenirea, depistarea și investigarea neregulilor, recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau incorect utilizate și, dacă este cazul, impunerea unor penalități. Ar trebui să fie adoptate măsuri corespunzătoare pentru prevenirea neregulilor și a fraudei și să fie efectuate demersurile necesare pentru recuperarea fondurilor pierdute, plătite în mod necuvenit sau utilizate incorect, în conformitate cu Regulamentul (CE, Euratom) nr. 2988/95 al Consiliului din 18 decembrie 1995 privind protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene[21], cu Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96 al Consiliului din 11 noiembrie 1996 privind controalele și inspecțiile la fața locului efectuate de Comisie în scopul protejării intereselor financiare ale Comunităților Europene împotriva fraudei și a altor abateri[22] și cu Regulamentul (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF)[23].

(18)     Participarea țărilor terțe, în special a țărilor în curs de aderare, a țărilor candidate, a țărilor membre AELS și a țărilor partenere din cadrul politicii europene de vecinătate ar trebui să fie posibilă pe baza unor convenții de cooperare.

(19)     Pentru a se permite primirea unui feedback continuu și îmbunătățit, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene ar trebui să fie delegată Comisiei în ceea ce privește dispozițiile referitoare la standardele de gestionare a EU Aid Volunteers și modificarea indicatorilor de performanță. Este deosebit de important ca, în etapa pregătitoare, inclusiv la nivel de experți, Comisia să desfășoare consultări adecvate. În momentul pregătirii și elaborării actelor delegate, Comisia trebuie să garanteze transmiterea simultană, promptă și adecvată a documentelor relevante către Parlamentul European și Consiliu.

(20)     În scopul de a se asigura condiții uniforme pentru punerea în aplicare a prezentului regulament, Comisiei trebuie să i se confere competențe de executare. Competențele menționate ar trebui exercitate în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 182/2011 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 februarie 2011 de stabilire a normelor și principiilor generale privind mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie[24]. Procedura de examinare ar trebui utilizată pentru adoptarea mecanismului de certificare, a programului de formare și a programul anual de lucru al Corpului.

(21)     Prezentul regulament respectă drepturile fundamentale și ține seama de principiile care sunt recunoscute de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene.

(22)     Prelucrarea datelor cu caracter personal care se realizează în cadrul prezentului regulament nu depășește ceea ce este necesar și proporțional pentru a se asigura buna funcționare a Voluntarilor UE în materie de ajutor. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal de către Comisie va fi reglementată de Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date[25]. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal de către organizațiile de punere în aplicare stabilite legal în Uniune va fi reglementată de Directiva 95/46/CE privind protecția datelor[26],

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Capitolul I Obiective, domeniu de aplicare și definiții

Articolul 1 Obiect

Prezentul regulament instituie un Corp voluntar european de ajutor umanitar (denumit în continuare „Voluntarii UE în materie de ajutor”) drept cadru al contribuțiilor comune ale voluntarilor europeni la operațiunile de ajutor umanitar ale Uniunii.

Prezentul regulament stabilește normele și procedurile de funcționare ale Voluntarilor UE în domeniul ajutorului umanitar și normele de acordare a asistenței financiare.

Articolul 2 Domeniul de aplicare

Prezentul regulament se aplică:

1.           mobilizării membrilor EU Aid Volunteers în operațiuni de ajutor umanitar în țări terțe;

2.           acțiunilor din interiorul Uniunii care sprijină, promovează și pregătesc mobilizarea membrilor EU Aid Volunteers în operațiuni de ajutor umanitar;

3.           acțiunilor din interiorul și din afara Uniunii care au ca scop consolidarea capacității organizațiilor de primire din țările terțe de a gestiona membrii EU Aid Volunteers.

Articolul 3 Obiective

Obiectivul Voluntarilor UE în materie de ajutor este de a exprima valorile umanitare și solidaritatea Uniunii cu persoanele aflate în dificultate, prin promovarea unei inițiative a Voluntarilor UE în materie de ajutor, eficace și vizibile, care să contribuie la consolidarea capacității Uniunii de a răspunde la crizele umanitare și la consolidarea capacității și a rezilienței comunităților vulnerabile sau afectate de catastrofe, din țările terțe.

Articolul 4 Principii generale

1.           Acțiunile Voluntarilor UE în domeniul ajutorului umanitar se desfășoară în conformitate cu principiile ajutorului umanitar: umanitatea, neutralitatea, imparțialitatea și independența.

2.           Acțiunile Voluntarilor UE în domeniul ajutorului umanitar răspund nevoii comunităților locale și a organizațiilor de primire și ar trebui să contribuie la profesionalizarea acordării de ajutor umanitar.

3.           Siguranța și securitatea voluntarilor este o prioritate.

4.           Voluntarii UE în domeniul ajutorului umanitar promovează activitățile comune și participarea voluntarilor din diferite țări și încurajează proiecte comune și parteneriate transnaționale între organisme responsabile de punerea în aplicare, astfel cum sunt menționate la articolul 10.

Articolul 5 Definiții

În sensul prezentului regulament, se aplică următoarele definiții:

(a) „voluntar” înseamnă o persoană care alege, în mod liber și fără a avea ca obiectiv primordial obținerea unui câștig financiar, să se implice în activități în beneficiul comunității, al său și al societății în general;

(b) „voluntar candidat” înseamnă o persoană eligibilă în sensul articolului 11 alineatul (1), care solicită participarea la activitățile umanitare ale Voluntarilor UE în materie de ajutor;

(c) „un EU Aid Volunteer” înseamnă un candidat voluntar care a fost selecționat, format, evaluat ca fiind eligibil și înregistrat ca fiind disponibil pentru mobilizare în operațiuni de ajutor umanitar în țări terțe;

(d) „ajutor umanitar” înseamnă activități și operațiuni concepute pentru acordarea de asistență de urgență bazată pe necesități, în scopul salvării de vieți omenești, prevenirii și alinării suferinței umane și păstrării demnității umane în cazul unei crize provocate de om sau al unui dezastru natural. Acesta cuprinde operațiunile de asistență, ajutor și protecție, desfășurate în timpul crizelor umanitare sau după acestea, măsurile de sprijin prin care se asigură accesul la persoanele aflate în dificultate și se facilitează libera circulație a asistenței, precum și acțiunile care au drept obiectiv consolidarea gradului de pregătire și de reducere a riscului de dezastre și contribuția la consolidarea rezilienței și a capacității de a face față crizelor și de a se redresa după crize;

(e) „țară terță” înseamnă o țară din afara Uniunii în care se desfășoară activități și operațiuni de ajutor umanitar, în conformitate cu litera (d).

Articolul 6 Coerența și complementaritățile acțiunii Uniunii

1.           La punerea în aplicare a prezentului regulament, se asigură coerența cu alte domenii de acțiune externă a Uniunii și cu alte politici relevante ale acesteia. Se acordă o atenție deosebită asigurării unei tranziții fără dificultăți între acordarea de ajutor, reconstrucție și dezvoltare.

2.           Comisia și statele membre cooperează pentru îmbunătățirea consecvenței și a coerenței între sistemele naționale relevante de voluntari și acțiunile Voluntarilor UE în materie de ajutor.

3.           Uniunea încurajează cooperarea cu organizațiile internaționale relevante, în special cu Organizația Națiunilor Unite, și cu alți parteneri în materie de ajutor umanitar pentru punerea în practică a acțiunilor Voluntarilor UE în materie de ajutor.

Articolul 7 Obiective operaționale

1.           Voluntarii UE în domeniul ajutorului umanitar urmăresc următoarele obiective operaționale:

(a) creșterea și îmbunătățirea capacității Uniunii de a oferi ajutor umanitar;

Progresele în direcția atingerii acestui obiectiv operațional sunt evaluate pe baza unor indicatori, precum:

– numărul de membrii ai EU Aid Volunteers trimiși pe teren sau gata de a fi trimiși pe teren;

– numărul de persoane care au beneficiat de ajutor umanitar acordat de Uniune.

(b) îmbunătățirea aptitudinilor și a competențelor voluntarilor în domeniul ajutorului umanitar și a condițiilor în care aceștia își desfășoară activitatea;

Progresele în direcția atingerii acestui obiectiv operațional sunt evaluate pe baza unor indicatori, precum:

– numărul de voluntari formați și calitatea formării, pe baza evaluărilor și a nivelului de satisfacție;

– numărul de organizații de trimitere certificate care respectă standardele în materie de mobilizare și gestionare a membrilor EU Aid Volunteers.

(c) consolidarea capacității organizațiilor de primire și promovarea voluntariatului în țări terțe;

Progresele în direcția atingerii acestui obiectiv operațional sunt evaluate pe baza unor indicatori, precum:

– numărul și tipul de acțiuni de consolidare a capacităților;

– numărul de angajați și de voluntari din țări terțe care participă la acțiunile de consolidare a capacităților.

(d) promovarea vizibilității valorilor Uniunii în domeniul ajutorului umanitar;

Progresele în direcția atingerii acestui obiectiv operațional sunt evaluate pe baza unor indicatori, precum:

– nivelul de cunoștințe ale membrilor EU Aid Volunteers despre ajutorul umanitar oferit de UE;

– gradul de sensibilizare privind Voluntarii UE în domeniul ajutorului umanitar în rândul populației vizate din Uniune, al comunităților participante și beneficiare din țările terțe și al altor actori din sectorul ajutorului umanitar.

(e) sporirea coerenței și a consecvenței voluntariatului la nivelul statelor membre, pentru a le crea cetățenilor Uniunii mai multe oportunități de a participa la activitățile și operațiunile de ajutor umanitar;

Progresele în direcția atingerii acestui obiectiv operațional sunt evaluate pe baza unor indicatori, precum:

– numărul de organizații de trimitere certificate;

– difuzarea și reproducerea standardelor de gestionare a EU Aid Volunteers în alte sisteme de voluntariat.

2.           Indicatorii menționați la alineatul (1) literele (a) - (e) sunt utilizați pentru monitorizarea, evaluarea și examinarea rezultatelor, după caz. Aceștia sunt orientativi și pot fi modificați în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 25, pentru a se ține cont de experiența acumulată în urma evaluării progreselor înregistrate.

CAPITOLUL II ACȚIUNILE VOLUNTARILOR UE ÎN MATERIE DE AJUTOR

Articolul 8 Acțiunile EU Aid Volunteers

Voluntarii UE în domeniul ajutorului umanitar urmăresc obiectivele menționate la articolele 3 și 7 prin următoarele tipuri de acțiuni:

– elaborarea și gestionarea de standarde în ceea ce privește voluntarii candidați și membrilor EU Aid Volunteers;

– dezvoltarea și gestionarea unui mecanism de certificare pentru organizațiile de trimitere și de primire;

– identificarea și selectarea voluntarilor candidați;

– instituirea unui program de formare și de sprijin pentru formare și a unor stagii de pregătire;

– crearea, gestionarea și actualizarea unui registru al membrilor EU Aid Volunteers;

– mobilizarea membrilor EU Aid Volunteers în țările terțe pentru activitățile și operațiunile de ajutor umanitar;

– consolidarea capacității organizațiilor de primire;

– instituirea și gestionarea unei rețele a membrilor EU Aid Volunteers;

– comunicare, sensibilizare și vizibilitate;

– activități auxiliare de promovare a responsabilității, a transparenței și a eficacității EU Aid Volunteers.

Articolul 9 Standarde privind voluntarii candidați și membrii EU Aid Volunteers

1.           Comisia adoptă acte delegate, în conformitate cu articolul 25, în vederea stabilirii de standarde pentru:

(a) identificarea, selectarea și pregătirea de voluntari candidați în vederea mobilizării lor în cadrul acțiunilor de ajutor umanitar;

(b) gestionarea și mobilizarea membrilor EU Aid Volunteers în țările terțe.

2.           Aceste standarde asigură asumarea obligației de diligență și acoperă în special responsabilitățile organizațiilor de trimitere și de primire, cerințele minime privind cheltuielile de ședere, de cazare și a altor cheltuielilor relevante, a poliței de asigurare, procedurile de securitate și alte elemente relevante.

Articolul 10 Certificarea

1.           Comisia stabilește un mecanism de certificare prin care se garantează faptul că organizațiile de trimitere respectă standardele menționate la articolul 9 și un mecanism de certificare diferențiat pentru organizațiile de primire.

2.           Organizațiile de trimitere sunt eligibile pentru certificare dacă sunt active în domeniul ajutorului umanitar, conform definiției de la articolul 5 litera (d) și dacă se încadrează în oricare dintre următoarele categorii:

(a) organizații non-profit neguvernamentale, care sunt constituite în conformitate cu legislația unui stat membru și care își au sediul pe teritoriul Uniunii;

(b) Comitetul Internațional al Crucii Roșii (CICR), Federația Internațională a Societăților Naționale ale Crucii Roșii și Semilunii Roșii;

(c) organisme de drept public reglementate de legislația unui stat membru.

Organizațiile non-profit neguvernamentale și organismele de drept public constituite în țările menționate la articolul 23 sunt, de asemenea, eligibile pentru certificare în condițiile prevăzute la articolul respectiv și în acordurile menționate în acesta.

3.           Organizațiile din țări terțe care aderă la standardele menționate la articolul 9 alineatul (1) litera (b) sunt eligibile ca organizații de primire dacă sunt active în domeniul ajutorului umanitar, astfel cum sunt definite la articolul 5 litera (d) și dacă se încadrează în oricare dintre următoarele categorii:

(a) organizații non-profit neguvernamentale care funcționează sau sunt constituite într-o țară terță în conformitate cu legislația în vigoare în țara respectivă;

(b) organisme de drept public reglementate de legislația unei țări terțe;

(c) agenții și organizații internaționale.

4.           Fără a aduce atingere cerințelor menționate la alineatele (2) și (3), organizațiile de trimitere și organizațiile de primire pot desfășura acțiuni ale Voluntarilor UE în domeniul ajutorului umanitar în asociere cu organizații lucrative private.

5.           Funcționarea și modalitățile mecanismelor de certificare se adoptă prin intermediul actelor de punere în aplicare, în conformitate cu procedura menționată la articolul 24 alineatul (2).

Articolul 11 Identificarea și selectarea voluntarilor candidați

1.           Cetățenii Uniunii, persoanele cu drept de ședere pe termen lung pe teritoriul unui stat membru al Uniunii și cetățenii provenind din țările și organizațiile menționate la articolul 23 alineatul (1), în condițiile menționate la acel articol, cu vârsta de cel puțin 18 ani sunt eligibili să își propună candidatura pentru a fi voluntari candidați.

2.           Pe baza unei evaluări prealabile a nevoilor în țări terțe de către organizațiile de trimitere sau de primire ori de către alți actori relevanți, organizațiile de trimitere certificate pot identifica și selecta voluntari candidați pentru formare.

3.           Identificarea și selectarea voluntarilor candidați trebuie să se desfășoare în conformitate cu standardele menționate în articolul 9 alineatul (1) litera (a).

Articolul 12 Formarea voluntarilor candidați și stagiile de pregătire

1.           Comisia stabilește un program de formare în vederea pregătirii voluntarilor candidați să desfășoare activități umanitare și a mobilizării acestora în operațiuni de ajutor umanitar.

2.           Voluntarii candidați care au fost identificați și selectați în conformitate cu articolul 11 sunt eligibili să participe la programul de formare. Sfera și conținutul programului individual de formare pe care fiecare voluntar candidat trebuie să îl urmeze se determină pe baza nevoilor sale, ținându-se seama de experiența sa anterioară.

3.           Ca parte a formării și în special a pregătirii lor pentru mobilizare, voluntarii candidați pot efectua stagii de pregătire în organizații de trimitere certificate, dacă se poate, într-o altă țară decât țara lor de origine.

4.           Fără a aduce atingere alineatului (3), voluntarii candidați care nu au beneficiat de un stagiu de pregătire pot beneficia, dacă este cazul, de o pregătire suplimentară înainte de trimiterea pe teren, asigurată de organizațiile de trimitere certificate. Această pregătire și stagiile trebuie să respecte standardele de pregătire menționate la articolul 9 alineatul (1) litera (a).

5.           Programul de formare include o evaluare a gradului de pregătire a voluntarilor candidați de a fi mobilizați în cadrul operațiunilor de ajutor umanitar.

6.           Modalitățile programului de formare și procedura de evaluare a gradului de pregătire a voluntarilor candidați care urmează să fie trimiși pe teren se adoptă prin intermediul unor acte de punere în aplicare în conformitate cu procedura menționată la articolul 24 alineatul (2).

Articolul 13 Registrul membrilor EU Aid Volunteers

1.           Voluntarii candidați care au trecut cu succes evaluarea menționată la articolul 12 alineatul (5) sunt considerați membrii ai EU Aid Volunteers. Aceștia pot fi incluși cu acest statut în registrul membrilor EU Aid Volunteers (denumit în continuare „registrul”) și sunt eligibili pentru mobilizare.

2.           Comisia creează, gestionează și actualizează registrul și reglementează accesul și utilizarea acestuia.

Articolul 14 Mobilizarea membrilor EU Aid Volunteers în țările terțe

1.           Membrii EU Aid Volunteers incluși în registru pot fi mobilizați în activități și operațiuni de ajutor umanitar, astfel cum sunt definite la articolul 5 litera (d):

(a) de către organizațiile de trimitere certificate la organizațiile de primire din țările terțe sau

(b) de către Comisie la antenele sale de ajutor umanitar sau în operațiuni de răspuns în țările terțe.

2.           În cazul mobilizării menționate la alineatul (1) litera (a), organizațiile de trimitere certificate asigură conformitatea cu standardele menționate la articolul 9.

3.           Condițiile specifice de mobilizare a voluntarilor, inclusiv durata și locul mobilizării și sarcinile voluntarului, se prevăd într-un contract încheiat între organizațiile de trimitere și voluntar.

4.           În cazul mobilizării prevăzute la alineatul (1) litera (b), Comisia semnează un „contract de mobilizare” cu voluntarii, în care se definesc condițiile specifice de mobilizare. Contractele de mobilizare a voluntarilor nu conferă voluntarilor drepturile și obligațiile care decurg din „Statutul funcționarilor Uniunii Europene” și „Regimul aplicabil altor agenți ai Uniunii Europene”.

Articolul 15 Consolidarea capacității organizațiilor de primire

Comisia sprijină acțiunile care au ca scop consolidarea capacității organizațiilor de primire de a asigura eficacitatea membrilor EU Aid Volunteers și un impact durabil al activității lor, inclusiv:

(a) formarea având ca obiect gestionarea activității voluntarilor, îndrumarea, pregătirea și acțiunile de răspuns în caz de dezastre și alte domenii relevante pentru personalul și voluntarii din organizațiile de primire;

(b) schimbul de bune practici, asistența tehnică, programele de înfrățire și schimburile de personal și de voluntari, crearea de rețele și alte acțiuni relevante, în scopul de a îmbunătăți gestionarea membrilor EU Aid Volunteers în țările terțe și de a încuraja și sprijini calitatea voluntariatului în țările terțe.

Articolul 16 Rețeaua Voluntarilor UE în domeniul ajutorului umanitar

1.           Comisia instituie și gestionează o rețea a membrilor EU Aid Volunteers (denumită în continuare „rețeaua”).

2.           Rețeaua va facilita interacțiunea dintre voluntarii candidați și membrii EU Aid Volunteers care participă sau au participat la inițiativă, între acești voluntari și alți beneficiari ai inițiativei, în special cei menționați la articolul 15, și între alți actori relevanți. Comisia oferă posibilități de interacțiuni virtuale, în special prin intermediul schimbului de cunoștințe și al difuzării de informații privind inițiativa EU Aid Volunteers și sprijină alte activități adecvate, cum ar fi organizarea de seminare și ateliere.

3.           De asemenea, rețeaua oferă și promovează posibilități de voluntariat online, pentru a completa și consolida activitățile Voluntarilor UE în domeniul ajutorului umanitar.

Articolul 17 Comunicarea, sensibilizarea și vizibilitatea

1.           Comisia sprijină acțiunile de informare, comunicare și sensibilizare în rândul publicului pentru promovarea inițiativei EU Aid Volunteers și pentru încurajarea voluntariatul în domeniul ajutorului umanitar în Uniune și în țările terțe care beneficiază de acțiunile sale.

2.           Comisia elaborează un plan de acțiune de informare și de comunicare cu privire la obiectivele, acțiunile și rezultatele Voluntarilor UE în domeniul ajutorului umanitar, în care sunt definite activități de comunicare și de difuzare destinate publicului, în special cetățenilor europeni, viitorilor potențiali candidați voluntari pentru a fi voluntari UE în domeniul ajutorului umanitar și beneficiarilor acțiunilor EU Aid Volunteers. Toți beneficiarii inițiativei EU Aid Volunteers, în special organizațiile de trimitere și cele de primire, pun în aplicare acest plan de acțiune.

3.           Voluntarii europeni care participă la inițiativa Voluntarii UE în domeniul ajutorului umanitar, în cazul în care este necesar, cu asistența și sub direcția organizațiilor de trimitere și de primire, participă la activități de informare, comunicare și sensibilizare înainte de mobilizare, în timpul acesteia și după aceasta, pentru a promova EU Aid Volunteers și angajamentul lor față de această inițiativă. Aceste activități sunt definite de Comisie și nu impun obligații disproporționate voluntarilor.

CAPITOLUL III Dispoziții financiare

Articolul 18 Acțiuni eligibile

1.           Acțiunile menționate la articolul 8 sunt eligibile pentru a beneficia de asistență financiară, inclusiv măsurile necesare pentru punerea în aplicare a acestora, precum și măsurile menite să consolideze coordonarea dintre inițiativa EU Aid Volunteers și celelalte sisteme relevante la nivel național și internațional.

2.           Alocarea financiară menționată la alineatul (1) poate acoperi, de asemenea, cheltuielile care decurg din activitățile de pregătire, monitorizare, control, audit și evaluare necesare pentru gestionarea inițiativei EU Aid Volunteers și pentru îndeplinirea obiectivelor acesteia.

3.           Aceste cheltuieli pot acoperi, în special, studii, reuniuni ale experților, acțiuni de informare și comunicare, inclusiv comunicare instituțională a priorităților de politică ale Uniunii, în măsura în care acestea sunt legate de obiectivele generale ale prezentului regulament; sunt incluse, de asemenea, cheltuielile referitoare la rețelele informatice specializate în prelucrarea și schimbul de informații (inclusiv interconectarea acestora cu sistemele existente sau viitoare destinate promovării schimburilor intersectoriale de date și cu echipamentele aferente), precum și toate celelalte cheltuieli cu asistența tehnică și administrativă efectuate de Comisie.

Articolul 19 Beneficiari financiari

În temeiul prezentului regulament, asistența financiară poate fi acordată persoanelor fizice și persoanelor juridice, de drept privat sau public, care sunt considerate beneficiari financiari în sensul Regulamentului financiar XX/2012.

Articolul 20 Resurse bugetare

Suma de referință destinată punerii în aplicare a prezentului regulament pentru perioada 2014­2020 este de 239 100 000 EUR, în prețuri curente. În cazul în care este necesar, creditele pot fi incluse în bugetul aferent perioadei de după anul 2020 pentru a acoperi cheltuieli similare, astfel încât să se permită gestionarea acțiunilor nefinalizate până la 31 decembrie 2020.

Articolul 21 Tipuri de intervenții financiare și proceduri de punere în aplicare

1.           Comisia pune în aplicare asistența financiară a Uniunii în conformitate cu Regulamentul financiar XX/2012 aplicabil bugetului general al Uniunii.

2.           Asistența financiară în conformitate cu prezentul regulament poate fi acordată în oricare dintre formele prevăzute de Regulamentul financiar.

3.           În vederea punerii în aplicare a prezentului regulament, Comisia adoptă un program anual de lucru al EU Aid Volunteers, în conformitate cu procedura menționată la articolul 24 alineatul (2). Comisia stabilește obiectivele urmărite, rezultatele preconizate, metoda de punere în aplicare și valoarea totală a acestei inițiative. Programul conține, de asemenea, descrierea acțiunilor care urmează să fie finanțate, indicarea sumei alocate fiecărei acțiuni și un calendar orientativ de punere în aplicare. În cazul granturilor, acestea includ prioritățile, criteriile esențiale de evaluare și rata maximă de cofinanțare.

4.           Comisia poate avea în vedere valoarea adăugată și avantajele în materie de gestionare pe care le reprezintă crearea unui fond fiduciar al UE.

Articolul 22 Protejarea intereselor financiare ale Uniunii

1.           La punerea în aplicare a acțiunilor finanțate în temeiul prezentului regulament, Comisia ia măsurile corespunzătoare pentru a garanta protejarea intereselor financiare ale Uniunii prin aplicarea de măsuri preventive împotriva fraudei, a corupției și a oricăror alte activități ilegale, prin efectuarea unor controale eficace, și, în cazul în care se constată nereguli, prin recuperarea sumelor plătite în mod necuvenit, precum și, dacă este necesar, prin impunerea unor sancțiuni eficace, proporționale și disuasive.

2.           Comisia sau reprezentanții acesteia și Curtea de Conturi au competența de a desfășura audituri, pe baza documentelor și la fața locului, cu privire la toți beneficiarii de granturi, contractanții și subcontractanții care au primit fonduri din partea Uniunii în temeiul prezentului regulament.

3.           Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua controale și inspecții la fața locului la operatorii economici care beneficiază direct sau indirect de o astfel de finanțare, în conformitate cu procedurile prevăzute în Regulamentul (Euratom, CE) nr. 2185/96, cu scopul de a stabili existența unei fraude, a unui act de corupție sau a oricărei alte activități ilegale care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii în legătură cu un acord de grant sau cu o decizie de acordare a unui grant ori în legătură cu un contract de finanțare din partea Uniunii.

4.           Fără a aduce atingere alineatelor (1) și (2), acordurile de cooperare cu țări terțe și cu organizații internaționale, precum și acordurile de grant, deciziile de acordare a granturilor și contractele rezultate din punerea în aplicare a prezentului regulament împuternicesc în mod expres Comisia, Curtea de Conturi și OLAF să efectueze astfel de audituri, controale și inspecții la fața locului.

CAPITOLUL IV DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 23 Cooperarea cu alte țări și cu organizațiile internaționale

1.           La inițiativa EU Aid Volunteers pot participa:

(a) cetățenii și organizațiile de trimitere din țările în curs de aderare, din țările candidate și din țările potențial candidate și țărilor partenere din cadrul politicii europene de vecinătate, în conformitate cu principiile generale și cu clauzele și condițiile generale de participare a acestor țări la programele Uniunii, stabilite în acordurile-cadru, în deciziile Consiliului de asociere sau în acordurile similare respective;

(b) cetățenii și organizațiile de trimitere din țările care fac parte din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) și din Spațiul Economic European (SEE), în conformitate cu condițiile stabilite în Acordul privind SEE;

(c) cetățenii și organizațiile de trimitere din alte țări europene, sub rezerva încheierii unor acorduri bilaterale cu aceste țări;

(d) personalul organizațiilor internaționale care îndeplinește criteriile de eligibilitate prevăzute la articolul 11 alineatul (1).

(7) Această cooperare se bazează, dacă este cazul, pe credite suplimentare puse la dispoziție de țările partenere în conformitate cu procedurile stabilite de comun acord cu țările respective.

Articolul 24 Procedura comitetului

1.           Comisia este asistată de comitetul instituit în conformitate cu articolul 17 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului privind ajutorul umanitar. Respectivul comitet este un comitet în înțelesul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

2.           În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 din Regulamentul (UE) nr. 182/2011.

Articolul 25 Exercitarea competențelor delegate Comisiei

1.           Competența de a adopta acte delegate îi este conferită Comisiei sub rezerva respectării condițiilor prevăzute la prezentul articol.

2.           Competența de a adopta actele delegate menționate la articolul 7 alineatul (2) și la articolul 9 sunt conferite Comisiei pentru o perioadă de 7 ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

3.           Delegarea de competențe poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. Decizia de revocare pune capăt delegării competenței specificate în respectiva decizie. Aceasta intră în vigoare în ziua următoare publicării deciziei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară specificată în decizie. Aceasta nu aduce atingere valabilității actelor delegate aflate deja în vigoare.

4.           De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

5.           Un act delegat adoptat intră în vigoare numai în cazul în care nu a fost exprimată nicio obiecție din partea Parlamentului European sau a Consiliului în termen de 2 luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu 2 luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Articolul 26 Monitorizare și evaluare

1.           Acțiunile care beneficiază de asistență financiară sunt monitorizate în mod regulat, pentru a se urmări punerea în aplicare a acestora și fac obiectul unei evaluări externe periodice, efectuate de un organism independent pentru a se verifica dacă eficiența, eficacitatea și impactul acestora corespund obiectivelor inițiativei EU Aid Volunteers. Monitorizarea și evaluarea includ rapoartele prevăzute la alineatul (5) și alte activități privind aspecte specifice ale prezentului regulament, care pot fi inițiate în orice moment pe parcursul punerii în aplicare a acțiunilor.

2.           În faza de evaluare, Comisia asigură consultarea periodică a tuturor părților interesate, inclusiv a voluntarilor, a organizațiilor de trimitere și a celor de primire, a populației locale asistate, a organizațiilor umanitare și a lucrătorilor în domeniu. Rezultatele evaluării sunt luate în considerare în conceperea programelor și atribuirea resurselor.

3.           Organizațiile care trimit voluntari în implementarea operațiunilor în afara Uniunii sunt responsabile de monitorizarea activităților lor și prezintă Comisiei rapoarte de monitorizare în mod periodic.

4.           Comisia informează, în mod periodic, SEAE și delegațiile UE cu privire la activitățile Voluntarilor UE în domeniul ajutorului umanitar în conformitate cu acordurile de lucru relevante.

5.           Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului:

(a) un raport de evaluare interimar cu privire la rezultatele obținute și la aspectele calitative și cantitative legate de punerea în aplicare a prezentului regulament în cursul primilor trei ani de la punerea sa în aplicare nu mai târziu de 31 decembrie 2017;

(b) o comunicare cu privire la punerea în aplicare în continuare a prezentului regulament, până la 31 decembrie 2018;

(c) un raport de evaluare ex-post, până la 31 decembrie 2021.

Concluziile rapoartelor sunt însoțite, după caz, de propuneri de modificare a prezentului regulament.

CAPITOLUL V DISPOZIȚII FINALE

Articolul 27 Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European                      Pentru Consiliu

Președintele                                                  Președintele

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

[care trebuie folosită pentru orice propunere sau inițiativă prezentată autorității legislative

(articolul 28 din Regulamentul financiar și articolul 22 din Normele de punere în aplicare)]

1.           CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

              1.1.    Denumirea propunerii/inițiativei

              1.2.    Domeniul (domeniile) de politică vizate în structura ABM/ABB

              1.3.    Tipul propunerii/inițiativei

              1.4.    Obiectivele

              1.5.    Motivele propunerii/inițiativei

              1.6.    Durata acțiunii și impactul financiar al acesteia

              1.7.    Metoda (metodele) de gestionare preconizată (preconizate)

2.           MĂSURILE DE GESTIONARE

              2.1.    Dispoziții în materie de monitorizare și raportare

              2.2.    Sistemul de gestionare și control

              2.3.    Măsurile de prevenire a fraudelor și a neregulilor

3.           IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

              3.1.    Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia bugetară (liniile bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)

              3.2.    Impactul estimat asupra cheltuielilor

              3.2.1. Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor

              3.2.2. Impactul estimat asupra creditelor operaționale

              3.2.3. Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ

              3.2.4. Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual

              3.2.5. Participarea terților la finanțare

              3.3.    Impactul estimat asupra veniturilor

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1.           CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

1.1.        Denumirea propunerii/inițiativei

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului

de instituire a Corpului voluntar european de ajutor umanitar

1.2.        Domeniul (domeniile) de politică vizate în structura ABM/ABB[27]

Domeniul de politică vizat cauză și activitatea asociată/activitățile asociate:

Domeniul de politică 23 - Ajutor umanitar

23 02 04 – Corpul voluntar european de ajutor umanitar

1.3.        Tipul propunerii/inițiativei

¨ Propunere/inițiativă care se referă la o acțiune nouă

Propunere/inițiativă care se referă la o acțiune nouă ca urmare a unui proiect-pilot/a unei acțiuni pregătitoare[28]

¨ Propunere/inițiativă care se referă la prelungirea unei acțiuni existente

¨ Propunere/inițiativă care se referă la o acțiune reorientată către o acțiune nouă

1.4.        Obiectivele

1.4.1.     Obiectiv(e) strategic(e) multianual(e) al(e) Comisiei vizat(e) de propunere/inițiativă

Titlul 4 – Europa globală

1.4.2.     Obiectiv(e) specific(e) și activitatea (activitățile) ABM/ABB vizate

Obiectiv operațional nr. 1

Creșterea și îmbunătățirea capacității Uniunii de a acorda ajutor umanitar.

Obiectiv operațional nr. 2

Îmbunătățirea aptitudinilor și a competențelor voluntarilor în domeniul ajutorului umanitar și a condițiilor în care aceștia își desfășoară activitatea.

Obiectiv operațional nr. 3

Consolidarea capacității organizațiilor de primire și promovarea activităților de voluntariat în țări terțe.

Obiectiv operațional nr. 4

Promovarea vizibilității valorilor Uniunii în domeniul ajutorului umanitar.

Obiectiv operațional nr. 5

Sporirea coerenței și a consecvenței voluntariatului între statele membre, pentru a le crea cetățenilor europeni mai multe oportunități de a participa la operațiuni și activități de ajutor umanitar.

Activitatea (activitățile) ABM/ABB vizate

23 02 04 – EU Aid Volunteers (Corpul voluntar european de ajutor umanitar)

1.4.3      Rezultatul (rezultatele) și impactul preconizate

A se preciza efectele pe care propunerea/inițiativa ar trebui să le aibă asupra beneficiarilor vizați/grupurilor vizate.

Prin propunere:

- se va institui un Corp voluntar european de ajutor umanitar (EU Aid Volunteers) care va îndeplini rolul de cadru al contribuțiilor comune ale voluntarilor europeni la acțiunile de ajutor umanitar;

- se va viza îmbunătățirea capacităților Uniunii de a face față crizelor umanitare, se vor consolida cunoștințele și experiența și se va asigura vizibilitatea valorilor Uniunii și solidaritatea acesteia cu victimele catastrofelor naturale și ale crizelor provocate de om în țări terțe;

- se va răspunde nevoilor comunităților vulnerabile sau afectate și se va contribui la consolidarea capacităților în țările terțe și a rezilienței la dezastre;

- se vor respecta îndeaproape principiile umanității, nediscriminării, neutralității, imparțialității și independenței ajutorului umanitar și se va urmări aducerea unei contribuții la profesionalizarea acordării de ajutor umanitar;

- se vor lua măsurile necesare pentru ca siguranța și securitatea membrilor EU Aid Volunteers să constituie o prioritate;

- se vor mobiliza EU Aid Volunteers în țări terțe, evitându-se înlăturarea forței de muncă locale și a voluntarilor locali.

1.4.4.     Indicatori de rezultat și de impact

A se preciza indicatorii care permit monitorizarea punerii în aplicare a propunerii/inițiativei.

–          numărul de EU Aid Volunteers mobilizați sau pregătiți pentru de mobilizare;

–          numărul persoanelor care au beneficiat de ajutorul umanitar oferit de Uniune;

–          numărul de voluntari instruiți și calitatea formării pe baza evaluărilor inter pares și a nivelului de satisfacție;

–          numărul de organizații de trimitere certificate în cadrul cărora sunt aplicate standardele de mobilizare și de gestionare a membrilor EU Aid Volunteers;

–          numărul și tipul de acțiuni de consolidare a capacităților;

–          numărul de angajați și de voluntari din țări terțe care participă la acțiunile de consolidare a capacităților;

–          nivelul de cunoștințe în domeniul ajutorului umanitar acordat de UE de care dispun membrii EU Aid Volunteers;

–          gradul de cunoaștere a Corpului voluntar umanitar de către populația vizată din Uniune, comunitățile participante și beneficiare din țările terțe și alți actori din sectorul ajutorului umanitar;

–          difuzarea și reproducerea standardelor de gestionare a membrilor EU Aid Volunteers în alte scheme de voluntariat.

1.5         Motivele propunerii/inițiativei

1.5.1.     Cerința (cerințele) de îndeplinit pe termen scurt sau lung

La articolul 214 alineatul (5) din Tratatul de la Lisabona se prevede astfel:

„Pentru a stabili un cadru al contribuțiilor comune ale tinerilor europeni la acțiunile de ajutor umanitar ale Uniunii, se creează un Corp voluntar european de ajutor umanitar. Parlamentul European și Consiliul, hotărând prin regulamente în conformitate cu procedura legislativă ordinară, stabilesc statutul și modalitățile de funcționare a acestuia.”

Comunicarea intitulată „Modalități de exprimare a solidarității cetățenilor Uniunii Europene prin intermediul voluntariatului: primele reflecții privind un Corp voluntar european de ajutor umanitar”, COM(2010) 683.

Concluziile Consiliului adoptate în mai 2011

Declarația scrisă a Parlamentului European din noiembrie 2011

1.5.2.     Valoarea adăugată a implicării UE

Valoarea adăugată a UE se manifestă prin:

(a) caracterul european și transnațional al inițiativei EU Aid Volunteers, în care cetățeni ai Uniunii din diferite state membre se reunesc pentru a-și aduce contribuțiile comune la operațiunile de ajutor umanitar;

(b) promovarea cooperării transnaționale a organizațiilor de ajutor umanitar cu părțile interesate, în vederea realizării acțiunilor corpului;

(c) permiterea realizării unor economii de scară și a unor efecte prin complementarități și sinergii cu alte programe și politici naționale și internaționale și cu alte programe și politici ale Uniunii;

(d) exprimarea concretă a valorilor europene, în general, și a solidarității Uniunii și a cetățenilor săi cu persoanele cele mai vulnerabile și aflate în cea mai mare dificultate, în special;

(e) contribuirea la consolidarea unei cetățenii active a Uniunii Europene prin crearea posibilității ca cetățeni ai Uniunii având vârste diferite și provenind dintr-un mediu social, educativ și profesional diferit să se implice în activități de ajutor umanitar.

1.5.3.     Învățăminte desprinse din experiențele anterioare similare

Propunerile de față au la bază următoarele:

- experiența dobândită în urma proiectelor-pilot finanțate în cadrul cererilor de propuneri lansate în 2011 și, respectiv, 2012 sub denumirea de „Corpul voluntar european de ajutor umanitar - cerere de propuneri pentru proiecte-pilot”;

- o analiză privind instituirea Corpului voluntar european de ajutor umanitar;

- Comunicarea Comisiei „Modalități de exprimare a solidarității cetățenilor Uniunii Europene prin intermediul voluntariatului: primele reflecții privind un corp voluntar european de ajutor umanitar”, COM(2010) 683.

1.5.4.     Coerența și posibila sinergie cu alte instrumente relevante

Coerența cu următoarele acte legislative:

- articolul 215 alineatul (4) din tratat;

- Regulamentul (CE) nr. 1257/96 al Consiliului din 20 iunie 1996 privind ajutorul umanitar;

- acțiunile care beneficiază de asistență financiară în temeiul prezentului regulament nu primesc asistență din partea altor instrumente financiare ale Uniunii.

Comisia se asigură că solicitanții de asistență financiară în temeiul prezentului regulament și beneficiarii financiari a unei astfel de asistențe îi transmit informațiile necesare cu privire la asistența financiară primită din alte surse, inclusiv de la bugetul general al Uniunii Europene, și cu privire la solicitările în curs având ca obiect o astfel de asistență.

- se urmărește obținerea unor complementarități cu alte instrumente financiare ale Uniunii.

1.6.        Durata acțiunii și impactul financiar al acesteia

¨      Propunere/inițiativă pe durată limitată

– ¨  Propunere/inițiativă în vigoare de la [ZZ/LL]AAAA până la [ZZ/LL]AAAA

– ¨  Impact financiar din AAAA până în AAAA

X Propunere/inițiativă pe durată nelimitată

Dispoziții financiare cu durată limitată:

Alocarea bugetară acoperă perioada cuprinsă între 1.1.2014 și 31.12.2020.

Impact financiar în perioada cuprinsă între 1.1.2014 și 31.12.2020 (cu efectuare de plăți până la 31.12.2023)

1.7.        Metoda (metodele) de gestionare preconizată (preconizate)[29]

X Gestiune centralizată directă asigurată de Comisie

X Gestiune centralizată indirectă, cu delegarea sarcinilor de execuție către:

– X  agenții executive

– ¨  organisme instituite de Comunități[30]

– ¨  organisme publice naționale/organisme cu misiune de serviciu public

– ¨  persoane cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în temeiul titlului V din Tratatul privind Uniunea Europeană, identificate în actul de bază relevant în sensul articolului 49 din Regulamentul financiar

¨ Gestiune partajată cu state membre

¨ Gestiune descentralizată împreună cu țări terțe

¨ Gestiune în comun cu organizații internaționale

În cazul bifării mai multor metode de gestionare, vă rugăm să furnizați detalii suplimentare în secțiunea „Observații“.

Observații

Programul ar putea fi pus în aplicare fie direct de către Comisie (DG ECHO), prin metoda de gestiune centralizată directă, fie prin intermediul unei agenții executive (metoda de gestiune indirectă). Aceste două opțiuni rămân deschise, urmând a se lua o decizie în timp util.

La inițiativa EU Aid Volunteers pot participa:

(a)        cetățeni și organizații de trimitere din țările în curs de aderare, țările candidate, țările potențial candidate, țările din cadrul politicii europene de vecinătate și țările partenere din cadrul acestei politici, în conformitate cu principiile generale și cu clauzele și condițiile generale de participare a acestor țări la programele Uniunii, stabilite în acordurile-cadru, în deciziile Consiliului de asociere sau în acordurile similare respective;

(b)        cetățeni și organizații de trimitere din țările din Asociația Europeană a Liberului Schimb (AELS) care sunt membre ale Spațiul Economic European, conform condițiilor prevăzute în Acordul privind SEE;

(c)        cetățeni și organizații de trimitere din alte țări europene, sub rezerva încheierii unor acorduri bilaterale cu aceste țări.

(d)        angajați ai organizațiilor internaționale care îndeplinesc criteriile de eligibilitate menționate la articolul 11 alineatul (1).

2.         Această cooperare se bazează, dacă este cazul, pe credite suplimentare puse la dispoziție de țările participante respective în conformitate cu procedurile stabilite de comun acord cu acestea.

2.           MĂSURILE DE GESTIONARE

2.1.        Dispoziții în materie de monitorizare și raportare

A se preciza frecvența monitorizării și a raportării, precum și condițiile în care acestea au loc.

Acțiunile care beneficiază de asistență financiară sunt monitorizate în mod regulat, pentru a se urmări punerea lor în aplicare, și fac obiectul unei evaluări externe periodice, efectuate de un organism independent, pentru a se verifica dacă eficiența, eficacitatea și impactul acestora corespund obiectivelor inițiativei EU Aid Volunteers și valorii adăugate pe care aceasta o reprezintă pentru UE. Activitatea de monitorizare cuprinde rapoartele prevăzute la articolul 25 alineatul (5) și alte activități pe aspecte specifice ale prezentului regulament, care pot fi lansate în orice moment pe parcursul punerii acestuia în aplicare.

În faza de evaluare, Comisia asigură consultarea cu regularitate a tuturor părților interesate, inclusiv a voluntarilor, a organizațiilor de trimitere și de primire, a organizațiilor umanitare și a lucrătorilor din domeniu. De rezultatele evaluării se va ține seama la proiectarea programului și la alocarea resurselor.

Organizațiile de trimitere care mobilizează voluntari în operațiuni din afara Uniunii au sarcina de a monitoriza activitățile acestora și de a prezenta Comisiei rapoarte de monitorizare în mod regulat.

Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului:

(a) un raport de evaluare intermediar privind rezultatele obținute și aspectele calitative și cantitative ale punerii în aplicare a prezentului regulament în primii trei ani de punere în aplicare, până la 31 decembrie 2017;

(b) o comunicare cu privire la continuarea punerii în aplicare a prezentului regulament, până la 31 decembrie 2018;

(c) un raport de evaluare ex-post, până la 31 decembrie 2021.

Concluziile rapoartelor sunt însoțite, dacă este cazul, de propuneri de modificare a prezentului regulament.

Comisia informează cu regularitate SEAE și delegațiile UE cu privire la activitățile desfășurate în cadrul inițiativei EU Aid Volunteers.

2.2.        Sistemul de gestionare și control

2.2.1.     Riscul (riscurile) identificat(e)

Programul ar putea fi pus în aplicare fie direct de către DG ECHO (gestiune centralizată directă), fie prin intermediul unei agenții executive existente (gestiune centralizată indirectă), urmând să cuprindă atribuirea granturilor și a contractelor de prestări servicii.

În ambele variante au fost identificate următoarele riscuri:

(a) risc referitor la capacitatea organizațiilor partenere (în special a organizațiilor neguvernamentale de mici dimensiuni) de a-și adapta la nivel intern structurile organizatorice astfel încât să își poată îndeplini obligațiile financiare și de execuție prevăzute în contracte;

(b) constrângeri la nivel de securitate și de acces, apărute ca urmare a desfășurării activităților în regiuni în care au loc conflicte armate și/sau în care accesul este dificil, ceea ce poate să pună în pericol integritatea fizică a persoanelor responsabile de punerea în aplicare (voluntarii) și să afecteze capacitatea de atingere a obiectivelor operaționale;

(c) risc reputațional pentru Comisie, însoțit de riscul inerent al unei utilizări frauduloase a fondurilor.

Dacă, în cele din urmă, se optează pentru varianta unei agenții executive, ar putea interveni un risc suplimentar legat de:

(d) necoordonarea cu agenția executivă, ca urmare a lipsei unei definiții clare a limitelor responsabilităților în ceea ce privește gestionarea și controlul sarcinilor delegate agenției executive respective.

Se preconizează că aceste riscuri sunt reduse; în orice caz, ele vor face constant obiectul unei monitorizări atente. De exemplu, se vor aplica măsuri de simplificare (cum ar fi utilizarea extinsă a sumelor forfetare și a ratelor forfetare), în conformitate cu Regulamentul financiar revizuit.

Pe baza ratelor de eroare identificate în ultimii trei ani, rata de eroare potențială în cazul gestiunii centralizate directe de către DG ECHO va fi, probabil, de sub 2 %.

În ceea ce privește punerea în aplicare prin intermediul unei agenții executive, pornind de la rata de eroare globală a unei agenții (de exemplu, în raportul său anual de activitate pentru anul 2011, Agenția Executivă pentru Educație, Audiovizual și Cultură a prezentat o rată de eroare de 0,81 %), se preconizează că nivelul de nerespectare va fi de sub 2 %.

2.2.2.     Metoda (metodele) de control preconizată (preconizate)

Ca și în cazul gestiunii directe centralizate, se aplică structura generală de control a DG ECHO. Prin urmare, se va verifica în principal dacă procedurile administrative, operaționale și financiare utilizate sunt conforme și eficace, precum și dacă se respectă legislația în vigoare. Aceste verificări vor intra, de asemenea, în atribuțiile structurilor de audit intern ale DG ECHO.

În plus, granturile și contractele acordate în temeiul instrumentului vor fi supuse unui audit ex-post întreprins de sectorul de audit extern al DG ECHO, precum și unei evaluări efectuate de către parteneri externi. Ca de obicei, acțiunile pot face obiectul auditurilor și investigațiilor efectuate de către Serviciul de Audit Intern (IAS), Curtea de Conturi și OLAF. Costurile preconizate ale controlului efectuat de DG ECHO, calculate pe baza valorilor din 2011, sunt cuprinse între 2,7 % și 3,1 %.

Dacă acțiunile se desfășoară prin intermediul unei agenții executive, Comisia va aplica măsurile de control prevăzute pentru agențiile executive în conformitate cu articolul 59 din Regulamentul financiar și cu Regulamentul (CE) nr. 58/2003 al Consiliului privind agențiile executive. În plus, Comisia va monitoriza agenția executivă și va verifica dacă aceasta îndeplinește obiectivele de control corespunzătoare pentru acțiunile care îi vor fi încredințate spre gestionare. Această supraveghere va fi prevăzută în condițiile de cooperare dintre DG tutelară și agenția executivă, precum și în raportul semestrial al agenției.

Caracteristicile principale ale sistemului de control intern al unei agenții executive (pe baza EACEA) sunt următoarele:

(a) circuitele financiare și separarea funcțiilor;

(b) verificarea eligibilității costurilor prin intermediul controalelor ex-ante (verificarea documentelor, misiuni de monitorizare);

(c) procedura de supraveghere;

(d) măsurile de simplificare și de armonizare puse în aplicare în cadrul aceluiași program și între diferite programe (schimbul de bune practici);

(e) utilizarea de sume forfetare și de rate forfetare în cazul anumitor linii de acțiune/acțiuni;

(f) întocmirea de rapoarte de gestiune (lunare, trimestriale și anuale, cum ar fi rapoartele anuale de activitate);

(g) controlul ex-ante centralizat în cazul achizițiilor publice, cererilor de propuneri și acordurilor de grant;

(h) structurile de audit intern.

Activitățile agenției executive sunt supuse auditurilor și investigațiilor efectuate de către Serviciul de Audit Intern (IAS), Curtea de Conturi și OLAF.

În ceea ce privește costurile controalelor, acestea sunt estimate pe baza experienței EACEA din anii precedenți. Aceasta din urmă a estimat costurile pentru controlarea celor două programe care urmează să fie puse în aplicare în perioada 2014-2020 după cum urmează: conform cifrelor prezentate în raportul anual de activitate din 2011, costurile estimate ale controalelor se ridică la 2,8 % și la 2,9 % din bugetul total aferent celor două programe. Dacă se aplică aceleași rezultate, costurile estimate pentru controlarea instituirii inițiativei EU Aid Volunteers s-ar situa între 6,7 milioane EUR și 6,9 milioane EUR pentru perioada 2014-2020.

În ceea ce privește DG ECHO, costurile pentru controlul aferent rolului său de DG cotutelară ar fi de aproximativ 210 mii EUR, reprezentând 0,1 % din bugetul total. Introducerea acestor controale, combinată cu efectul probabil al noilor simplificări ale Regulamentului financiar, ar permite evitarea erorilor materiale (> 2 %).

2.3.        Măsurile de prevenire a fraudelor și a neregulilor

A se preciza măsurile de prevenire și de protecție existente sau preconizate.

DG ECHO își va elabora în detaliu strategia antifraudă în conformitate cu noua strategie antifraudă a Comisiei (SAFC), adoptată la 24 iunie 2011, pentru a se asigura, printre altele:

că există o aliniere deplină a controalelor interne antifraudă ale DG ECHO la SAFC;

că metoda DG ECHO de gestionare a riscului de fraudă este orientată spre identificarea domeniilor cu risc de fraudă și a reacției adecvate;

că Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) poate efectua controale și inspecții la fața locului.

În scopul reducerii potențialelor fraude și nereguli, sunt avute în vedere următoarele măsuri:

- prevenirea potențialelor fraude și nereguli este luată în calcul încă din etapa de concepere a programului, prin simplificarea regulilor și printr-o utilizare mai largă a ratelor și sumelor forfetare;

- se va efectua un control sistematic al potențialelor duble finanțări și se vor identifica beneficiarii mai multor granturi;

- vor fi realizate audituri ad-hoc în cazul în care există preocupări grave cu privire la eventuale nereguli și/sau suspiciuni de fraudă.

3.           IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

3.1.        Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia bugetară (liniile bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)

· Linii bugetare de cheltuieli existente

În ordinea rubricilor din cadrul financiar multianual și a liniilor bugetare

Rubrica din cadrul financiar multianual || Linia bugetară || Tipul cheltuielilor || Contribuție

Europa globală || Dif./ Nedif. ([31]) || țări AELS[32] || țări candidate[33] || țări terțe || În sensul articolului 18 alineatul (1) litera (aa) din Regulamentul financiar

4 || 23 02 04 (Corpul voluntar european de ajutor umanitar) EU Aid Volunteers || Dif. || DA || DA || NU || DA/NU

La inițiativa EU Aid Volunteers pot participa și alte țări europene, sub rezerva respectării condițiilor prevăzute la articolul 23.

3.2.        Impactul estimat asupra cheltuielilor

3.2.1.     Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor

milioane EUR (cu 3 zecimale)

Rubrica din cadrul financiar multianual: || Număr || 4. EUROPA GLOBALĂ

DG: ECHO || || || Anul 2014 || Anul 2015 || Anul 2016 || Anul 2017 || Anul 2018 || Anul 2019 || Anul 2020 || Anii următori || TOTAL 2014 - 2020

Ÿ Credite operaționale || || || || || || || || ||

23 02 04 || Angajamente || (1) || 21,200 || 23,800 || 27,600 || 32,700 || 37,900 || 44,500 || 51,400 || || 239,100

Plăți || (2) || 13,780 || 18,650 || 23,630 || 29,895 || 34,680 || 40,640 || 47,145 || 30,680 || 239,100

Credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul anumitor programe[34] || || || || || || || || ||

|| || (3) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

TOTAL credite pentru DG ECHO || Angajamente || =1+3 || 21,200 || 23,800 || 27,600 || 32,700 || 37,900 || 44,500 || 51,400 || || 239,100

Plăți || =2+3 || 13,780 || 18,650 || 23,630 || 29,895 || 34,680 || 40,640 || 47,145 || 30,680 || 239,100

Ÿ TOTAL credite operaționale || Angajamente || (4) || 21,200 || 23,800 || 27,600 || 32,700 || 37,900 || 44,500 || 51,400 || || 239,100

Plăți || (5) || 13,780 || 18,650 || 23,630 || 29,895 || 34,680 || 40,640 || 47,145 || 30,680 || 239,100

Ÿ TOTAL credite cu caracter administrativ finanțate din bugetul anumitor programe || (6) || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0 || 0

TOTAL credite în cadrul RUBRICII 4 din cadrul financiar multianual || Angajamente || =4+ 6 || 21,200 || 23,800 || 27,600 || 32,700 || 37,900 || 44,500 || 51,400 || || 239,100

Plăți || =5+ 6 || 13,780 || 18,650 || 23,630 || 29,895 || 34,680 || 40,640 || 47,145 || 30,680 || 239,100

Rubrica din cadrul financiar multianual: || 5 || „Cheltuieli administrative”

milioane EUR (cu 3 zecimale)

|| || || Anul 2014 || Anul 2015 || Anul 2016 || Anul 2017 || Anul 2018 || Anul 2019 || Anul 2020 || TOTAL 2014 - 2020

DG: ECHO ||

Ÿ Resurse umane || 1,146 || 1,146 || 1,146 || 1,146 || 1,274 || 1,274 || 1,593 || 8,725

Ÿ Alte cheltuieli administrative || 0,063 || 0,063 || 0,143 || 0,063 || 0,065 || 0,122 || 0,045 || 0,564

TOTAL DG ECHO || Credite || 1,209 || 1,209 || 1,289 || 1,209 || 1,339 || 1,396 || 1,683 || 9,289

TOTAL credite în cadrul RUBRICII 5 din cadrul financiar multianual || (Total angajamente = Total plăți) || 1,209 || 1,209 || 1,289 || 1,209 || 1,339 || 1,396 || 1,683 || 9,289

milioane EUR (cu 3 zecimale)

|| || || Anul 2014 || Anul 2015 || Anul 2016 || Anul 2017 || Anul 2018 || Anul 2019 || Anul 2020 || Anii următori || TOTAL 2014 - 2020

TOTAL credite în cadrul RUBRICILOR 1 - 5 din cadrul financiar multianual || Angajamente || 22,409 || 25,009 || 28,889 || 33,909 || 39,239 || 45,896 || 53,083 || || 248,434

Plăți || 14,989 || 19,859 || 24,919 || 31,104 || 36,019 || 42,036 || 48,828 || 30,680 || 248,434

3.2.2.     Impactul estimat asupra creditelor operaționale

– ¨  Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite operaționale.

– X  Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite operaționale, conform explicațiilor de mai jos:

Credite de angajament în milioane EUR (cu 3 zecimale)

Obiective și realizări ò || Anul 2014 || Anul 2015 || Anul 2016 || Anul 2017 || Anul 2018 || Anul 2019 || Anul 2020 || TOTAL 2014 - 2020

OUTPUTS

|| Tipul de realizări[35] || Costul mediu al realizării || Nr. de realizări || Costuri || Nr. de realizări || Costuri || Nr. de realizări || Costuri || Nr. de realizări || Costuri || Nr. de realizări || Costuri || Nr. de realizări || Costuri || Nr. de realizări || Costuri || Număr total de realizări || Costuri totale

OBIECTIVUL OPERAȚIONAL nr. 1 Creșterea și îmbunătățirea capacității Uniunii de a acorda ajutor umanitar || || || || || || || || || || || || || || || ||

Realizare || Registru, numărul de stagii de pregătire, numărul de voluntari mobilizați || 0,014 || 376 || 5,271 || 941 || 13,367 || 1130 || 15,976 || 1356 || 20,222 || 1560 || 22,867 || 1950 || 27,361 || 2291 || 32,074 || 9604 || 137,136

Subtotal obiectivul operațional nr. 1 || 376 || 5,271 || 941 || 13,367 || 1130 || 15,976 || 1356 || 20,222 || 1560 || 22,867 || 1950 || 27,361 || 2291 || 32,074 || 9604 || 137,136

Obiective și realizări ò || Anul 2014 || Anul 2015 || Anul 2016 || Anul 2017 || Anul 2018 || Anul 2019 || Anul 2020 || TOTAL 2014 - 2020

REALIZĂRI

|| Tipul de realizări[36] || Costul mediu al realizării || Nr. de reali zări || Costuri || Nr. de realizări || Costuri || Nr. de realizări || Costuri || Nr. de reali zări || Costuri || Nr. de reali zări || Costuri || Nr. de reali zări || Costuri || Nr. de realizări || Costuri || Număr total de realizări || Costuri totale

OBIECTIVUL OPERAȚIONAL nr. 2 Îmbunătățirea aptitudinilor și competențelor voluntarilor în domeniul ajutorului umanitar și a condițiilor în care aceștia își desfășoară activitatea || || || || || || || || || || || || || || || ||

Realizare || Formarea voluntarilor, elaborarea de standarde || 0,0075 || 938 || 7,034 || 711 || 5,330 || 837 || 6,280 || 863 || 6,476 || 1193 || 8,946 || 1535 || 11,511 || 1600 || 12,000 || 7677 || 57,576

Subtotal obiectivul operațional nr. 2 || 938 || 7,034 || 711 || 5,330 || 837 || 6,280 || 863 || 6,476 || 1193 || 8,946 || 1535 || 11,511 || 1600 || 12,000 || 7677 || 57,576

OBIECTIVUL OPERAȚIONAL nr. 3 Consolidarea capacității organizațiilor de primire și promovarea activităților de voluntariat în țări terțe || || || || || || || || || || || || || || || ||

Realizare || Numărul de gestionari/ voluntari locali/formare pentru formatori/numărul de participanți/ seminare || 0,00471 || 1418 || 6,681 || 785 || 3,700 || 857 || 4,038 || 901 || 4,244 || 1037 || 4,886 || 849 || 3,999 || 1263 || 6,000 || 7110 || 33,549

Subtotal obiectivul operațional nr. 3 || 1418 || 6,681 || 785 || 3,700 || 857 || 4,038 || 901 || 4,244 || 1037 || 4,886 || 849 || 3,999 || 1263 || 6,000 || 7110 || 33,549

Obiective și realizări ò || Anul 2014 || Anul 2015 || Anul 2016 || Anul 2017 || Anul 2018 || Anul 2019 || Anul 2020 || TOTAL 2014 - 2020 ||

OUTPUTS ||

|| Tipul de realizări[37] || Costul mediu al realizării || Nr. de realizări || Costuri || Nr. de realizări || Costuri || Nr. de reali zări || Costuri || Nr. de reali zări || Costuri || Nr. de reali zări || Costuri || Nr. de realizări || Costuri || Nr. de realizări || Costuri || Număr total de realizări || Costuri totale ||

|| OBIECTIVUL OPERAȚIONAL nr. 4 Promovarea vizibilității valorilor Uniunii în domeniul ajutorului umanitar || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| Realizare || Dezvoltarea rețelei EU Aid Volunteers; conferințe, comunicare, vizibilitate; numărul de afectări de voluntari online || 0,00081 || 300 || 1,737 || 700 || 0,940 || 1300 || 0,769 || 1700 || 1,395 || 2000 || 0,769 || 2000 || 1,053 || 2000 || 0,826 || 10000 || 7,488

|| Subtotal obiectivul operațional nr. 4 || 300 || 1,737 || 700 || 0,940 || 1300 || 0,769 || 1700 || 1,395 || 2000 || 0,769 || 2000 || 1,053 || 2000 || 0,826 || 10000 || 7,488

|| OBIECTIVUL OPERAȚIONAL nr. 5 Sporirea coerenței și a consecvenței voluntariatului între statele membre, pentru a le crea cetățenilor europeni mai multe oportunități de a participa la operațiunile și activitățile de ajutor umanitar || || || || || || || || || || || || || || || ||

|| Realizare || Elaborarea de standarde, revizuire, mecanism de certificare || || || 0,477 || || 0,464 || || 0,538 || || 0,364 || || 0,433 || || 0,575 || || 0,500 || || 3,351

|| Subtotal obiectivul operațional nr. 5 || || 0,477 || || 0,464 || || 0,538 || || 0,364 || || 0,433 || || 0,575 || || 0,500 || || 3,351

|| COSTURI TOTALE || 3032 || 21,200 || 3137 || 23,800 || 4124 || 27,600 || 4820 || 32,700 || 5790 || 37,900 || 6334 || 44,500 || 7154 || 51,400 || 34391 || 239,100

3.2.3.     Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ

3.2.3.1.  Sinteză

– ¨  Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de credite administrative.

– X  Propunerea/inițiativa implică utilizarea de credite administrative, conform explicațiilor de mai jos:

milioane EUR (cu 3 zecimale)

|| Anul 2014 || Anul 2015 || Anul 2016 || Anul 2017 || Anul 2018 || Anul 2019 || Anul 2020 || TOTAL

RUBRICA 5 din cadrul financiar multianual || || || || || || || ||

Resurse umane || 1,146 || 1,146 || 1,146 || 1,146 || 1,274 || 1,274 || 1,593 || 8,725

Alte cheltuieli administrative || 0,063 || 0,063 || 0,143 || 0,063 || 0,065 || 0,122 || 0,045 || 0,564

Subtotal RUBRICA 5 din cadrul financiar multianual || 1,209 || 1,209 || 1,289 || 1,209 || 1,339 || 1,396 || 1,683 || 9,289

În afara RUBRICII 5[38] din cadrul financiar multianual || NA || NA || NA || NA || NA || NA || NA || NA

Resurse umane || || || || || || || ||

Alte cheltuieli cu caracter administrativ || || || || || || || ||

Subtotal în afara RUBRICII 5 din cadrul financiar multianual || NA || NA || NA || NA || NA || NA || NA || NA

TOTAL || 1,209 || 1,209 || 1,289 || 1,209 || 1,339 || 1,396 || 1,683 || 9,289

Cifrele de mai sus vor fi ajustate în conformitate cu rezultatele procedurii de externalizare preconizate.

 3.2.3.2. Necesarul de resurse umane estimat

– ¨  Propunerea/inițiativa nu implică utilizarea de resurse umane

– X  Propunerea/inițiativa implică utilizarea de resurse umane, conform explicațiilor de mai jos:

Estimarea trebuie exprimată în valoare întreagă (sau cel mult cu o zecimală)

|| Anul 2014 || Anul 2015 || Anul 2016 || Anul 2017 || Anul 2018 || Anul 2019 || Anul 2020

Ÿ Posturi din schema de personal (posturi de funcționari și de agenți temporari)

XX 01 01 01 (la sediu și în birourile de reprezentare ale Comisiei) || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 6 || 7

XX 01 01 02 (în delegații) || || || || || || ||

XX 01 05 01 (cercetare indirectă) || || || || || || ||

10 01 05 01 (cercetare directă) || || || || || || ||

Ÿ Personal extern (în echivalent normă întreagă: ENI)[39]

XX 01 02 01 (AC, INT, END din „pachetul global”) || 6 || 6 || 6 || 6 || 8 || 8 || 11

XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL și END în delegații) || || || || || || ||

XX 01 04 yy [40] || - la sediu[41] || || || || || || ||

- în delegații || || || || || || ||

XX 01 05 02 (AC, INT, END în cadrul cercetării indirecte) || || || || || || ||

10 01 05 02 (AC, INT, END în cadrul cercetării directe) || || || || || || ||

Alte linii bugetare (a se preciza) || || || || || || ||

TOTAL || 12 || 12 || 12 || 12 || 14 || 14 || 18

23 este domeniul de politică sau titlul din buget în cauză.

Necesarul de resurse umane va fi acoperit de efectivele de personal ale DG-ului în cauză alocate deja gestionării acțiunii și/sau redistribuite intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, prin resurse suplimentare, care ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii de alocare anuală și ținând cont de constrângerile bugetare.

Cifrele de mai sus vor fi ajustate în conformitate cu rezultatele procedurii de externalizare preconizate.

Descrierea sarcinilor care trebuie efectuate:

Funcționari și agenți temporari || Elaborarea de politici și concepte. Punerea în aplicare de acte și măsuri.

Personal extern || Gestionarea acordurilor de grant și a contractelor; punerea în aplicare și monitorizarea inițiativelor la nivel de politică; sprijin administrativ.

3.2.4.     Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual

– X  Propunerea/inițiativa este compatibilă cu propunerea Comisiei pentru cadrul financiar multianual 2014-2020, conform Comunicării „Un buget pentru Europa 2020” [COM(2011) 500 final].

– ¨  Propunerea/inițiativa necesită o reprogramare a rubricii corespunzătoare din cadrul financiar multianual.

A se explica reprogramarea necesară, precizându-se liniile bugetare în cauză și sumele aferente.

– ¨  Propunerea/inițiativa necesită recurgerea la instrumentul de flexibilitate sau la revizuirea cadrului financiar multianual[42].

A se explica acțiunea necesară, precizându-se rubricile și liniile bugetare în cauză, precum și sumele aferente.

[…]

3.2.5.     Participarea terților la finanțare

– Propunerea/inițiativa nu prevede cofinanțare din partea terților.

– Propunerea/inițiativa prevede cofinanțare, estimată în cele ce urmează:

Credite în milioane EUR (cu 3 zecimale)

|| Anul N || Anul N+1 || Anul N+2 || Anul N+3 || A se introduce numărul de ani necesar pentru a reflecta durata impactului (a se vedea punctul 1.6) || Total

A se preciza organismul care asigură cofinanțarea || || || || || || || ||

TOTAL credite cofinanțate || || || || || || || ||

Propunerea prevede participarea terților la finanțare: țările AELS care sunt membre ale SEE, țările aderente, țările candidate și țările potențial candidate care beneficiază de o strategie de preaderare, precum și țările partenere din cadrul politicii europene de vecinătate.

3.3.        Impactul estimat asupra veniturilor

– X Propunerea/inițiativa nu are impact financiar asupra veniturilor.

– ¨  Propunerea/inițiativa are următorul impact financiar:

¨         asupra resurselor proprii

¨         asupra diverselor venituri

milioane EUR (cu 3 zecimale)

Linia bugetară pentru venituri: || Credite disponibile pentru exercițiul bugetar în curs || Impactul propunerii/inițiativei[43]

Anul N || Anul N+1 || Anul N+2 || Anul N+3 || A se introduce numărul de coloane necesar pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6)

Articolul …………. || || || || || || || ||

Pentru diversele venituri alocate, a se preciza linia bugetară (liniile bugetare) de cheltuieli afectată (afectate).

[…]

A se preciza metoda de calcul a impactului asupra veniturilor.

[…]

[1]               Eurobarometrul standard 73/2010, Eurobarometrul special 343/2010 și Eurobarometrul special 384/2012.

[2]               COM(2010) 683.

[3]               Concluziile Consiliului din 25 mai 2011 privind Corpul voluntar european de ajutor umanitar.

[4]               Declarația scrisă 25/2011 a Parlamentului European din 9 mai 2011.

[5]               În 2010 la Bruxelles și în 2011 la Budapesta – cu participarea activă a peste 150 de organizații interesate.

[6]               COHAFA.

[7]               SG, SJ, DG BUDG, DG DEVCO, FPI, SEAE, DG EAC, EACEA, DG EMPL, DG ELARG.

[8]               S-au organizat două seminare de centralizare a contribuțiilor, în decembrie 2011 și iunie 2012, la Bruxelles, cu peste 70 de participanți.

[9]               JO C 25, 2008, p. 1.

[10]             JO L 11, 2003, p. 1.

[11]             COM(2011) 681 final.

[12]             Instituit prin Decizia X/XX de instituire a mecanismului Uniunii de protecție civilă.

[13]             COM(2011)500 final.

[14]             JO C 25, 2008, p. 1.

[15]             Încă nepublicată.

[16]             Comunicarea Comisiei COM(2010) 683 „Modalități de exprimare a solidarității cetățenilor Uniunii Europene prin intermediul voluntariatului: primele reflecții privind un corp voluntar european de ajutor umanitar” (JO C 121/59, 2011).

[17]             Comunicarea Comisiei intitulată „O nouă strategie a UE (2011-2014) pentru responsabilitatea socială a întreprinderilor”, COM(2011) 681 final (JO C 37, 2012, p. 24).

[18]             Comunicarea Comisiei COM (2011) 933 (JO C 102, 2012, p. 35).

[19]             Comunicarea Comisiei COM(2011) 568 intitulată „Politicile UE și voluntariatul: recunoașterea și promovarea activităților de voluntariat transfrontaliere în UE ” (JO C 335, 2011, p. 19).

[20]             Încă nepublicat.

[21]             JO L 312, 1995, p. 1.

[22]             JO L 292, 1996, p. 2.

[23]             JO L 136, 1999, p. 1.

[24]             JO L 55, 2011, p. 13.

[25]             JO L 8, 2001, p. 1.

[26]             JO L 281, 1995, p. 31

[27]             ABM: gestiune pe activități (Activity Based Management) – ABB: întocmirea bugetului pe activități (Activity-Based Budgeting).

[28]             Astfel cum sunt menționate la articolul 49 alineatul (6) litera (a) sau (b) din Regulamentul financiar.

[29]             Explicațiile privind modurile de gestionare, precum și trimiterile la Regulamentul financiar sunt disponibile pe site­ul BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[30]             Astfel cum sunt menționate la articolul 185 din Regulamentul financiar.

[31]             Dif. = credite diferențiate / Nedif. = credite nediferențiate.

[32]             AELS: Asociația Europeană a Liberului Schimb.

[33]             Țările candidate și, după caz, țările potențial candidate din Balcanii de Vest.

[34]             Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă.

[35]             Realizările se referă la produsele și serviciile care vor fi furnizate (de ex.: numărul de schimburi de studenți finanțate, numărul de km de străzi construiți etc.).

[36]             Realizările se referă la produsele și serviciile care vor fi furnizate (de ex.: numărul de schimburi de studenți finanțate, numărul de km de străzi construiți etc.).

[37]             Realizările se referă la produsele și serviciile care vor fi furnizate (de ex.: numărul de schimburi de studenți finanțate, numărul de km de străzi construiți etc.).

[38]             Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli de sprijin pentru punerea în aplicare a programelor și/sau a acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă și cercetare directă.

[39]             AC= agent contractual; INT = personal pus la dispoziție de agenți de muncă temporară (Intérimaire); JED = expert tânăr în delegații (Jeune Expert en Délégation); AL= agent local; END= expert național detașat.

[40]             Sub plafonul pentru personal extern din credite operaționale (fostele linii „BA”).

[41]             În special pentru fonduri structurale, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit (FEP).

[42]             A se vedea punctele 19 și 24 din Acordul interinstituțional.

[43]             În ceea ce privește resursele proprii tradiționale (taxe vamale, cotizațiile pentru zahăr), sumele indicate trebuie să fie sume nete, și anume sume brute după deducerea a 25 % pentru costuri de colectare.

Top