Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AR1666

Avizul Comitetului Regiunilor — Instrumentele financiare ale UE în domeniul afacerilor interne

OJ C 277, 13.9.2012, p. 23–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

13.9.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 277/23


Avizul Comitetului Regiunilor — Instrumentele financiare ale UE în domeniul afacerilor interne

2012/C 277/05

COMITETUL REGIUNILOR

salută eforturile depuse în vederea realizării unui veritabil spațiu de libertate, securitate și justiție prin propuneri bugetare care recunosc importanța asigurării resurselor necesare pentru bugetul destinat imigrării, azilului și securității;

afirmă importanța modificărilor propuse pentru autoritățile locale și regionale (ALR), acestea având un impact direct asupra sarcinilor lor și vieții de zi cu zi a cetățenilor Uniunii Europene;

subliniază că este important să se răspundă preocupărilor legate de securitate, care decurg dintr-o mobilitate crescută la nivel global, în contextul protecției universale a drepturilor și libertăților fundamentale;

salută accentul pus pe flexibilitate și pe obținerea de rezultate, subliniind că acest lucru necesită o bună planificare, precum și participarea și asumarea responsabilității de către toate părțile interesate. Subliniază, prin urmare, necesitatea de a implica, încă din etapa de planificare, autoritățile locale și regionale, precum și alte părți interesate, cum ar fi organizațiile internaționale de profil, societatea civilă și beneficiarii înșiși, deoarece aceștia sunt adesea cei care pun în aplicare programele și proiectele;

consideră că accesul la finanțare este mult îmbunătățit prin reformele propuse. Cu toate acestea, încurajează dezvoltarea în continuare a mecanismelor de difuzare a informațiilor privind oportunitățile de finanțare. În țările mai mari, s-ar putea face apel la autoritățile locale și regionale pentru a organiza consultări la nivel regional și local care să permită participarea acelor organizații și părți interesate care își desfășoară activitatea mai departe de principalele orașe.

Raportor

dl Samuel AZZOPARDI (MT-PPE), primarul orașului Victoria, Gozo

Documente de referință

 

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Construirea unei Europe deschise și sigure: bugetul în domeniul afacerilor interne în perioada 2014-2020

COM(2011) 749 final

 

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize

COM (2011) 750 final

 

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru azil și migrație

COM (2011) 751 final

 

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil și migrație și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor

COM (2011) 752 final

 

Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire, ca parte a Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor

COM (2011) 753 final

I.   RECOMANDĂRI POLITICE

COMITETUL REGIUNILOR,

Observații generale

1.

salută eforturile depuse în vederea realizării unui veritabil spațiu de libertate, securitate și justiție prin propuneri bugetare care recunosc importanța asigurării resurselor necesare pentru bugetul destinat imigrării, azilului și securității (1);

2.

sprijină simplificarea instrumentelor existente, prin contopirea acestora în două fonduri;

3.

afirmă importanța modificărilor propuse pentru autoritățile locale și regionale (ALR), acestea având un impact direct asupra sarcinilor lor și vieții de zi cu zi a cetățenilor Uniunii Europene;

4.

subliniază că este important să se răspundă preocupărilor legate de securitate, care decurg dintr-o mobilitate crescută la nivel global, în contextul protecției universale a drepturilor și libertăților fundamentale;

5.

subliniază că acest obiectiv poate fi realizat prin punerea în aplicare a unor instrumente coerente în domeniul libertății, securității și justiției, bazate pe respectarea drepturilor omului, solidaritate și responsabilitate, acordându-se o atenție deosebită egalității de gen și nediscriminării (2);

6.

consideră că este nevoie de un echilibru între cheltuielile legate de securitate și frontiere și cheltuielile în domenii cum ar fi integrarea migranților și condițiile de primire a solicitanților de azil;

7.

susține crearea unui buget bazat pe necesități, care să contribuie la dezvoltarea de sinergii între instrumentele financiare ale UE, în special între fondurile structurale și fondurile din domeniul afacerilor interne. Bugetul Uniunii Europene ar trebui să aloce resurse adecvate domeniului afacerilor interne, atât prin fondurile structurale, cât și prin intermediul unor instrumente specializate destinate spațiului de libertate, securitate și justiție;

8.

subliniază faptul că eliminarea posibilității de a utiliza în mod complementar alte instrumente comunitare și ale Uniunii prin abrogarea Deciziei 2007/125/JAI a Consiliului limitează în mod considerabil flexibilitatea dorită a utilizării instrumentelor financiare și periclitează continuarea fără întrerupere a proiectelor transfrontaliere ale regiunilor în domeniul securității interne, care au fost sprijinite până acum prin finanțarea acordată de FEDER pentru obiectivul 3; se pronunță, de aceea, pentru menținerea complementarității între instrumentele comunitare;

9.

subliniază faptul că în gestionarea bugetului și a instrumentelor financiare este necesar un anumit grad de flexibilitate, oferind posibilitatea unei revizuiri reale la mijlocul perioadei, în conformitate cu prioritățile politice identificate; trebuie totodată subliniat faptul că o astfel de flexibilitate trebuie să fie compatibilă cu alocarea echitabilă a resurselor;

10.

salută inițierea unei politici în domeniul imigrației care să înceapă în țările de origine și să țină cont de nevoile pieței forței de muncă și de schimbările demografice din Europa, conducând spre un sistem avantajos pentru toate părțile, inclusiv țările de origine, care beneficiază deseori de fondurile trimise de cei care lucrează în UE (3);

11.

subliniază necesitatea unei cooperări strânse la nivelul UE pentru a realiza o mai bună coordonare între statele membre cu privire la gestionarea frontierelor externe ale Uniunii, precum și trecerea la un sistem european comun de azil;

12.

subliniază nevoia de transparență în utilizarea bugetului, pe baza unor propuneri, proiecte și rezultate obținute care să fie vizibile, ușor accesibile și de înțeles pentru cetățenii obișnuiți;

Programarea și gestionarea fondurilor

13.

salută accentul pus pe flexibilitate și pe obținerea de rezultate, subliniind că acest lucru necesită o bună planificare, precum și participarea și asumarea responsabilității de către toate părțile interesate. Subliniază, prin urmare, necesitatea de a implica, încă din etapa de planificare, autoritățile locale și regionale, precum și alte părți interesate, cum ar fi organizațiile internaționale de profil, societatea civilă și beneficiarii înșiși, deoarece aceștia sunt adesea cei care pun în aplicare programele și proiectele;

14.

subliniază necesitatea unei monitorizări și evaluări independente, pentru a asigura utilizarea eficientă a fondurilor și gestionarea riguroasă de către organizațiile executive. Acest lucru poate fi un stimulent pentru îmbunătățirea performanței instituțiilor. Atât indicatorii calitativi, cât și cei cantitativi trebuie selecționați într-un mod participativ de către toate părțile interesate. Comitetul subliniază faptul că anumiți indicatori calitativi pot fi eficienți și rentabili. CESE solicită, de asemenea, o supraveghere mai bună a fondurilor de către Comisia Europeană și Parlamentul European, pentru a contribui la caracterul independent al monitorizării și evaluării;

Accesul la finanțare

15.

consideră că accesul la finanțare este mult îmbunătățit prin reformele propuse. Cu toate acestea, încurajează dezvoltarea în continuare a mecanismelor de difuzare a informațiilor privind oportunitățile de finanțare. În țările mai mari, s-ar putea face apel la autoritățile locale și regionale pentru a organiza consultări la nivel regional și local care să permită participarea acelor organizații și părți interesate care își desfășoară activitatea mai departe de principalele orașe;

Alocarea de resurse

16.

subliniază faptul că, pe lângă aspectele pozitive ale simplificării și flexibilității, reformele propuse creează totodată incertitudine cu privire la alocarea resurselor între diferitele sectoare și chestiuni tematice. Prin urmare, subliniază importanța alocării fondurilor în funcție de nevoi, pe baza unei atente analize a acestora, cu stabilirea unor priorități, în cadrul unei abordări bazate pe drepturi. Acest lucru poate fi realizat prin intermediul unor mecanisme și măsuri de protecție instituite pentru a asigura stabilirea priorităților în mod eficient, inclusiv participarea ALR și a altor părți interesate la elaborarea strategiilor naționale;

17.

subliniază necesitatea de a distribui fondurile în mod uniform în funcție de capacitatea instituțională și de propunerile de proiecte, în loc de a concentra fondurile pe numai câțiva beneficiari;

18.

în cazul în care fondurile sunt insuficiente, consideră că ar trebui acordată prioritate fondurilor destinate protecției drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, inclusiv standardelor de viață minime, chestiunilor specifice de gen și dreptului la azil, precum și resurselor pentru consolidarea capacității autorităților locale și regionale de a gestiona fluxurile migratorii.

Obligația de participare a părților interesate

19.

subliniază importanța unei abordări participative pentru obținerea unor rezultate reale și sprijină propunerile care obligă statele membre să organizeze parteneriate cu toate autoritățile publice implicate, precum și cu părțile interesate relevante, inclusiv cu societatea civilă și organizațiile internaționale, pentru dezvoltarea, aplicarea și monitorizarea programelor naționale;

20.

prin urmare, solicită consolidarea parteneriatului între părțile interesate și impunerea obligativității acestuia. Indică faptul că, în prezent, principiul care stă la baza proiectului de regulament de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil și migrație (4) ar putea să asigure participarea într-un mod suficient de ferm. În timp ce mecanismele de coordonare sunt obligatorii, în alte domenii, încheierea unui parteneriat oportun este în mare parte facultativă;

21.

sugerează faptul că numirea unei singure autorități responsabile pentru toate acțiunile susținute prin fonduri ar putea fi inoportună, în ciuda simplificării pe care ar putea-o aduce. Pentru a se asigura adoptarea unor decizii corecte, trebuie asigurată transparența și instituite mecanisme de verificare și echilibrare. Este preocupat de faptul că ar putea exista probleme de natură juridică care să nu permită unei autorități delegate să lucreze sub supravegherea autorității responsabile la nivel național și, prin urmare, propune ca reglementările să fie îndeajuns de flexibile încât să satisfacă toate normele naționale aflate în vigoare în UE și să nu oblige statele membre să-și modifice structura constituțională, dacă obiectivele pot fi realizate la fel de bine printr-o abordare în parteneriat.

Sistemul european comun de azil

22.

salută etapele parcurse pe drumul către un sistem european comun de azil, subliniind totodată faptul că acesta trebuie să urmărească să atingă standardele statelor cu sisteme și structuri mai bune și nu să conducă la o scădere generală a calității, în conformitate cu sistemele mai puțin bune din unele state.

23.

ar dori mai multă claritate cu privire la faptul dacă Biroul European de Sprijin pentru Azil (EASO) va folosi numai fondurile care îi sunt alocate în mod direct sau dacă va putea avea acces și la fondurile pentru afaceri interne;

Primirea și integrarea persoanelor care beneficiază de protecție internațională și a resortisanților țărilor terțe

24.

ia notă în mod favorabil de recunoașterea importanței ALR în cadrul sistemelor de primire și de azil, precum și pentru integrarea resortisanților țărilor terțe și a migranților legali;

25.

elogiază ideea concentrării asupra persoanelor celor mai vulnerabile, inclusiv asupra victimelor traficului.

26.

subliniază că integrarea trebuie să se concentreze asupra unor acțiuni durabile pe termen lung, ținând seama de faptul că este un proces bidirecțional, în cadrul căruia acțiunile pot viza comunitățile-gazdă sau comunitățile de migranți.

27.

recomandă ca fondurile pentru afaceri interne să susțină și acțiuni recomandate de Comisia Europeană, în conformitate cu strategia guvernanței pe mai multe niveluri propusă de cea de-a doua Agendă europeană privind integrarea (5);

28.

subliniază că practicile administrative de detenție în vigoare în UE se află în vizorul CEDO și al autorităților din domeniul drepturilor omului și evidențiază faptul că finanțarea proiectelor care au legătură cu deținerea persoanelor trebuie să asigure că aceasta este în conformitate cu legislația UE și cu hotărârile CEDO.

29.

subliniază faptul că membrilor familiilor care beneficiază de protecție internațională în state membre diferite ar trebui să li se permită să locuiască împreună și să beneficieze de protecție în același stat membru;

Repartizarea responsabilităților și transferul în interiorul UE

30.

subliniază faptul că regiunile de frontieră ale Europei ar trebui să beneficieze în mai mare măsură de un sprijin adecvat în ceea ce privește azilul și migrația, în special în perioadele extrem de dificile (6);

31.

evidențiază că mecanismele și criteriile pentru transferul în interiorul UE trebuie să fie nediscriminatorii și să se concentreze asupra persoanelor celor mai vulnerabile, ținând totodată seama de considerentele legate de piața forței de muncă din UE, în special în cazul persoanelor care sunt în prezent blocate în regiuni unde accesul la piața forței de muncă este limitat. Aceste mecanisme și criterii nu ar trebui să se concentreze asupra acordării priorității persoanelor cu înaltă calificare și deja integrate în societatea-gazdă;

32.

subliniază faptul că ALR sunt în măsură să participe la crearea unor asemenea mecanisme (7);

33.

este de părere că solidaritatea cu privire la sprijinirea statelor extrem de solicitate ar trebui să fie condiționată de o reputație bună în domeniul drepturilor omului și de respectarea standardelor UE în materie de primire a imigranților, oferind astfel stimulente pentru îmbunătățirea situației;

Programul de relocare al UE

34.

salută instituirea unui program de relocare al UE și încurajează crearea unui cadru clar, care să fie dezvoltat în parteneriat între EASO, ICNUR și ONG-uri, ținând seama de bunele practici din alte părți ale lumii. UE ar trebui să dea un exemplu, căutând să identifice și să asigure protecția persoanelor celor mai neglijate de comunitatea internațională;

35.

subliniază nevoia de stimulente și de informații cu privire la avantajele legate de sporirea numărului de locuri oferite de statele membre pentru relocare.

36.

subliniază nevoia de a se menține o distincție clară între relocarea din țări terțe și transferul în interiorul UE, precum și între numerele de persoane încadrate în aceste două programe.

Returnarea voluntară asistată

37.

reafirmă că, în principiu, programele ar trebui aplicate strict voluntar și în conformitate cu obiectivele cooperării pentru dezvoltare, având drept rezultat integrarea socială pe termen lung a persoanelor în cauză (8). Returnarea trebuie să fie viabilă și să asigure că nu va fi inițiat niciun alt proiect de migrație (9). Acest lucru ar putea fi realizat prin încheierea unor parteneriate cu o organizație internațională de profil, cum ar fi Organizația Internațională pentru Migrație (OIM);

38.

indică faptul că strategiile reușite de returnare nu pot fi evaluate îndeajuns prin indicatorul strict cantitativ al numărului de persoane repatriate. Un indicator potrivit ar putea fi numărul de persoane repatriate în raport cu numărul de cazuri și luându-se în considerare factorii calitativi pe termen lung;

Strategia de securitate internă

39.

subliniază că implicarea sa în procesul de îmbunătățire a securității interne în Europa este indispensabilă și că este necesar să se consolideze capacitățile ALR;

40.

subliniază că finanțarea asigurată prin Fondul pentru securitate internă trebuie să țină seama de necesitatea realizării unor investiții suplimentare în cercetare și a unor schimburi de experiență în domenii cum ar fi securitatea informatică, medicina legală, protejarea infrastructurilor esențiale și securitatea în mediul urban, precum și de faptul că Comisia Europeană promovează acest scop în conformitate cu nevoia tot mai mare de a face față unor probleme tot mai specifice și mai complexe.

41.

reafirmă importanța implicării ALR în cooperarea în domeniul polițienesc și al securității, aceasta putându-se realiza prin formări, schimburi de bune practici și programe de prevenire, prin intermediul dezvoltării unor instrumente și sisteme comune în domeniul TIC, precum și printr-o comunicare mai bună.

Combaterea terorismului și a crimei organizate

42.

recomandă consolidarea și utilizarea rețelelor existente ale autorităților locale și regionale în fiecare stat membru sau, după caz, instituirea unor rețele noi, pentru a facilita schimbul de bune practici în materie de integrare socială, perfecționare profesională și înțelegere a formelor de extremism violent care iau naștere la nivel local, în cartiere. Acest sistem ar putea sprijini activitatea desfășurată în cadrul recent înființatei rețele europene împotriva radicalizării;

43.

recomandă ca finanțarea prin intermediul FSI să includă consultarea publică la nivel local în statele membre și implicarea persoanelor care se simt izolate de societate. Acest lucru poate contribui la crearea unei înțelegeri nuanțate a experiențelor pe plan local, a conceptelor de terorism și a motivațiilor care stau la baza extremismului.

44.

subliniază importanța examinării riguroase a practicilor din domeniul bancar și din cel al afacerilor, în vederea identificării și urmăririi surselor de finanțare ale terorismului și ale crimei organizate, bazate pe spălarea de bani și pe asocierea activităților infracționale cu întreprinderi care urmăresc un scop legitim;

45.

reamintește, de asemenea, importanța confiscării bunurilor provenite din săvârșirea de infracțiuni, ceea ce este, fără îndoială, o modalitate importantă de combatere a infracțiunilor de orice fel, în toate domeniile și, prin urmare, salută faptul că Comisia Europeană a propus proiecte de acte legislative în vederea consolidării cadrului juridic al UE privind confiscările (10);

46.

subliniază faptul că, în timp ce parteneriatele public-privat ar putea avea efecte pozitive, privatizarea securității ar trebui evitată;

Controlul la frontiere și acțiunile de salvare

47.

subliniază nevoia de a finanța în mod corespunzător controalele la frontieră (11). În același timp consideră că, în ceea ce privește abordarea migrației ilegale, există semne de întrebare cu privire la faptul dacă investițiile masive în controalele la frontieră sunt modalitatea cea mai eficientă de a determina schimbări importante și pe termen lung;

48.

subliniază necesitatea unei monitorizări independente a acțiunilor la frontieră de către o organizație cum ar fi ICNUR, pentru a asigura respectarea drepturilor fundamentale ale omului, inclusiv a tratamentului specific în funcție de sex;

49.

subliniază că grija pentru viața omenească ar trebui să prevaleze față de orice alte chestiuni și solicită o colaborare sporită și partajarea responsabilităților între statele membre cu privire la persoanele salvate, în vederea asigurării unor stimulente pentru acțiunile de salvare; Consideră că repartizarea în mod automat a responsabilității ar putea contribui la salvarea mai multor vieți omenești pe mare;

Reacția în situații de urgență

50.

salută modificările care vizează creșterea vitezei de răspuns în situații de urgență;

51.

îndeamnă Comisia să își asume angajamentul de a planifica și dezvolta operațiuni transfrontaliere care să presupună participarea activă a regiunilor de frontieră. Acest lucru ar permite regiunilor să își pună laolaltă experiența lor în domeniul protecției civile și să ofere o bază operațională solidă pe care să poată fi construită o forță europeană de răspuns în situații de urgență;

52.

solicită Comisiei să își asume un rol sporit de gestionare directă în situațiile de urgență, pentru a menține un nivel de supraveghere și a contribui la coordonarea transfrontalieră;

53.

încurajează statele membre să înființeze echipe multidisciplinare, pentru intervenții rapide în situații de urgență, în special atunci când situația de urgență prezintă aspecte cum ar fi fluxurile de migrație mixtă, caz în care cunoștințele de specialitate în materie de drept de azil și drepturile omului sunt esențiale.

54.

subliniază faptul că unele situații de urgență pot fi situații pe termen mai lung și că fondurile pentru situații de urgență trebuie să fie disponibile atât timp cât durează urgența;

Aspecte externe ale gestionării fluxurilor de migrație

55.

salută abordarea mai coerentă a aspectelor interne și externe ale gestionării migrației și securității interne, subliniind faptul că sunt necesare cooperarea și dialogul cu țările terțe, atât pentru a face față imigrației ilegale, cât și pentru a se concentra asupra migrației legale;

56.

subliniază faptul că autoritățile locale și regionale, care sunt cele mai apropiate de țările terțe sau care au legăturile cele mai puternice cu acestea, pot asigura conexiuni vitale pentru cooperarea UE cu aceste țări, aducând o contribuție substanțială la îmbunătățirea relațiilor și a condițiilor de trai din orașele și regiunile de origine și de tranzit (12). Prin cooperarea cu autoritățile locale și regionale din țările implicate în procesul de extindere și din țările învecinate (de exemplu, prin intermediul grupurilor de lucru și al comitetelor consultative mixte, CORLEAP, ARLEM), CoR este bine poziționat pentru a promova obiectivele fondurilor dincolo de frontierele UE;

57.

nu vede o linie clară de demarcare între activitățile legate de dezvoltare și cele care nu au legătură cu aceasta în țările terțe și solicită coerență și coordonare între proiectele finanțate în domeniul ajutorului și dezvoltării și proiectele finanțate în domeniul afacerilor interne, în spiritul solidarității și al partajării responsabilităților cu țările terțe;

58.

solicită instituirea unor garanții care să împiedice statele membre să-și urmărească propriile interese naționale prin intermediul componentei externe a fondurilor destinate afacerilor interne, precum și a unor mecanisme care să asigure transparența cooperării bilaterale dintre statele membre și țările terțe.

II.   RECOMANDĂRI DE AMENDAMENTE

COM(2011) 750 final

Regulamentul privind instituirea, ca parte a Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize

Amendamentul 1

Articolul 3

Se modifică alineatul (2) litera (b)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

(b)

acordarea de asistență pentru gestionarea frontierelor, în vederea asigurării, pe de o parte, a unui nivel ridicat de protecție a frontierelor externe și, pe de altă parte, a fluidizării trecerii frontierelor externe, în conformitate cu acquis-ul Schengen

(b)

acordarea de asistență pentru gestionarea frontierelor, în vederea asigurării, pe de o parte, a unui nivel ridicat de protecție a frontierelor externe și, pe de altă parte, a fluidizării trecerii frontierelor externe, în conformitate cu acquis-ul Schengen

Îndeplinirea acestui obiectiv este evaluată pe baza indicatorilor, cum ar fi, printre altele, dezvoltarea de echipamente de control la frontieră și reținerea resortisanților țărilor terțe aflați în situații ilegale la frontiera externă, în raport cu riscul pe care îl presupune secțiunea în cauză a frontierei externe.

Îndeplinirea acestui obiectiv este evaluată pe baza indicatorilor, cum ar fi, printre altele, dezvoltarea de echipamente de control la frontieră reținerea resortisanților țărilor terțe aflați în situații ilegale la frontiera externă, în raport cu riscul pe care îl presupune secțiunea în cauză a frontierei externe, .

Expunere de motive

A se vedea punctul 5. Cei care se confruntă cu fluxurile de migrație mixtă necesită un anumit grad de cunoaștere a dreptului de azil, pentru ca acest drept să poată fi respectat.

Amendamentul 2

Articolul 3

Se introduce un nou punct (c) la alineatul (2)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

 

Expunere de motive

A se vedea punctul 48.

Amendamentul 3

Articolul 3

Se modifică alineatul (3) litera (f)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

(f)

consolidarea cooperării dintre statele membre care acționează în țări terțe cu privire la fluxurile de resortisanți ai țărilor terțe pe teritoriul statelor membre, precum și a cooperării cu țări terțe în acest sens.

(f)

consolidarea cooperării dintre statele membre – – care acționează în țări terțe cu privire la fluxurile de resortisanți ai țărilor terțe pe teritoriul statelor membre, precum și a cooperării cu țări terțe în acest sens.

Expunere de motive

A se vedea punctul 55.

Amendamentul 4

Articolul 3

Se introduce un nou punct (g) la alineatul (3)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

 

Expunere de motive

A se vedea punctul 47.

Amendamentul 5

Articolul 4

Se introduce litera (f) la alineatul (1)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

 

Expunere de motive

A se vedea punctul 48.

Amendamentul 6

Articolul 4

Se introduce litera (g) la alineatul (1)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

 

Expunere de motive

A se vedea punctele 47 și 48.

Amendamentul 7

Articolul 4

Se introduce litera (h) la alineatul (1)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

 

Expunere de motive

A se vedea punctul 5.

Amendamentul 8

Articolul 9

Se modifică alineatul (2) litera (b)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

(b)

susținerea și extinderea capacității existente la nivel național în materie de gestionare a frontierelor externe, luând în considerare, între altele, noile evoluții, tehnologii și/sau standarde în ceea ce privește gestionarea fluxurilor de migrație;

(b)

susținerea și extinderea capacității existente la nivel național în materie de gestionare a frontierelor externe, luând în considerare, între altele, noile evoluții, tehnologii și/sau standarde în ceea ce privește gestionarea fluxurilor de migrație, ;

Expunere de motive

A se vedea punctul 5.

Amendamentul 9

Articolul 13

Se modifică alineatul (2) litera (g)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

(g)

sporirea capacității rețelelor europene de promovare, susținere și dezvoltare în continuare a politicilor și obiectivelor Uniunii;

(g)

sporirea capacității rețelelor europene, , de promovare, susținere și dezvoltare în continuare a politicilor și obiectivelor Uniunii;

Expunere de motive

A se vedea punctele 3 și 55.

COM(2011) 751 final

Regulamentul de instituire a Fondului pentru azil și migrație

Amendamentul 1

Articolul 3

Se modifică alineatul (2) litera (c)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

(c)

consolidarea unor strategii de returnare echitabile și eficace în statele membre, punând accentul pe durabilitatea returnării și pe readmisia efectivă în țările de origine.

(c)

consolidarea unor strategii de returnare echitabile și eficace în statele membre, punând accentul pe durabilitatea returnării și pe readmisia efectivă în țările de origine.

Realizarea acestui obiectiv se măsoară cu ajutorul indicatorilor, printre care numărul persoanelor returnate;

Realizarea acestui obiectiv se măsoară cu ajutorul indicatorilor, printre care numărul persoanelor returnate g;

Expunere de motive

A se vedea punctul 37.

Amendamentul 2

Articolul 5

Se modifică alineatul (1) litera (e)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

(e)

furnizarea de informații pentru comunitățile locale, precum și formarea personalului autorităților locale care va interacționa cu persoanele primite;

(e)

furnizarea de informații pentru comunitățile locale , precum și formarea personalului autorităților locale care va interacționa cu persoanele primite;

Expunere de motive

Părțile interesate din societatea civilă pun adesea în aplicare proiecte de integrare.

Amendamentul 3

Articolul 5

Se introduce litera (g) la alineatul (1)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

 

Expunere de motive

A se vedea punctul 28.

Amendamentul 4

Articolul 6

Se modifică litera (b)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

(b)

acțiuni care contribuie direct la evaluarea politicilor în domeniul azilului, precum evaluări naționale ale impactului, sondaje în rândul grupurilor-țintă, dezvoltarea de indicatori și indici de referință.

(b)

acțiuni care contribuie direct la evaluarea politicilor în domeniul azilului, precum evaluări naționale ale impactului, sondaje în rândul grupurilor-țintă , dezvoltarea de indicatori și indici de referință.

Expunere de motive

A se vedea punctul 13.

Amendamentul 5

Articolul 7

Se introduce litera (h)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

 

Expunere de motive

A se vedea punctul 30.

Amendamentul 6

Articolul 8

Se modifică litera (a)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

(a)

(pachetele informative și campaniile de sensibilizare, inclusiv prin intermediul tehnologiei de comunicare și de informare ușor accesibile și prin site-uri internet;

(a)

pachetele informative campaniile de sensibilizare , inclusiv prin intermediul tehnologiei de comunicare și de informare ușor accesibile și prin site-uri internet;

Expunere de motive

A se vedea punctul 25.

Amendamentul 7

Articolul 9

Se modifică alineatul (1)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

1.   În obiectivul specific definit la articolul 3 alineatul (2) litera (b), acțiunile eligibile se desfășoară în cadrul unor strategii coerente, puse în aplicare de organizații neguvernamentale, autorități locale și/sau regionale, care sunt concepute special pentru integrarea, la nivel local și/sau regional, după caz, a persoanelor menționate la articolul 4 alineatul (1) literele (a) - (g). În acest context, acțiunile eligibile includ, în special, următoarele:

1.   În obiectivul specific definit la articolul 3 alineatul (2) litera (b), acțiunile eligibile se desfășoară în cadrul unor strategii coerente, , puse în aplicare de organizații neguvernamentale, autorități locale și/sau regionale, care sunt concepute special pentru integrarea, la nivel local și/sau regional, după caz, a persoanelor menționate la articolul 4 alineatul (1) literele (a) - (g). În acest context, acțiunile eligibile includ, în special, următoarele:

Expunere de motive

A se vedea punctul 25.

Amendamentul 8

Articolul 9

Se modifică alineatul (1) litera (a)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

(a)

stabilirea și elaborarea unor astfel de strategii de integrare, inclusiv o analiză a nevoilor, îmbunătățirea indicatorilor și evaluarea;

(a)

stabilirea și elaborarea unor astfel de strategii de integrare, inclusiv o analiză a nevoilor, îmbunătățirea indicatorilor și evaluarea ;

Expunere de motive

A se vedea punctele 18 și 23.

Amendamentul 9

Articolul 9

Se introduce litera (i) la alineatul (1)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

 

Expunere de motive

A se vedea punctul 26.

Amendamentul 10

Articolul 9

Se introduce litera (j) la alineatul (1)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

 

Expunere de motive

A se vedea punctul 26.

Amendamentul 11

Articolul 10

Se introduce litera (f)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

 

Expunere de motive

A se vedea punctele 46 și 54.

Amendamentul 12

Articolul 11

Se modifică litera (a)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

(a)

înființarea și îmbunătățirea infrastructurii sau a serviciilor de cazare și a condițiilor de primire și de detenție;

(a)

înființarea și îmbunătățirea infrastructurii sau a serviciilor de cazare și a condițiilor de primire și de detenție,

Expunere de motive

A se vedea punctul 27.

Amendamentul 13

Articolul 12

Se modifică litera (b)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

(b)

măsuri de returnare voluntară asistată, inclusiv examinări și asistență medicală, organizarea călătoriei, contribuții financiare, consiliere și asistență anterior și ulterior returnării;

(b)

măsuri de returnare voluntară asistată, inclusiv examinări și asistență medicală, organizarea călătoriei, contribuții financiare, consiliere și asistență anterior și ulterior returnării, ;

Expunere de motive

A se vedea punctele 36 și 37.

Amendamentul 14

Articolul 13

Se modifică litera (a)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

(a)

acțiuni de promovare și de consolidare a cooperării operaționale între serviciile de returnare din statele membre, inclusiv în ceea ce privește cooperarea cu autoritățile consulare și cu serviciile de imigrare ale țărilor terțe;

(a)

acțiuni de promovare și de consolidare a cooperării operaționale între serviciile de returnare din statele membre, inclusiv în ceea ce privește cooperarea cu autoritățile consulare și cu serviciile de imigrare ale țărilor terțe, ;

Expunere de motive

A se vedea punctul 36.

Amendamentul 15

Articolul 17

Se modifică alineatul (4)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

4.   Următoarele grupuri vulnerabile de refugiați sunt incluse, în orice eventualitate, în prioritățile comune în materie de relocare ale Uniunii și li se acordă suma forfetară prevăzută la alineatul (2):

femeile și copiii în aflați în situații de risc;

minorii neînsoțiți;

persoanele care au nevoie de îngrijire medicală care poate fi acordată numai prin relocare;

persoanele care au nevoie de relocare în situații de urgență sau de relocare urgentă pentru protecție fizică sau juridică

4.   Următoarele grupuri vulnerabile de refugiați sunt incluse, în orice eventualitate, în prioritățile comune în materie de relocare ale Uniunii și li se acordă suma forfetară prevăzută la alineatul (2):

femeile și copiii în aflați în situații de risc;

minorii neînsoțiți;

persoanele care au nevoie de îngrijire medicală care poate fi acordată numai prin relocare;

persoanele care au nevoie de relocare în situații de urgență sau de relocare urgentă pentru protecție fizică sau juridică.

Expunere de motive

A se vedea punctul 33. Acordarea de prioritate persoanelor cu nevoi psihologice este o bună practică aplicată de ICNUR și de alte organisme.

Amendamentul 16

Articolul 18

Se introduce alineatul (5)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

 

   

Expunere de motive

A se vedea punctul 32.

Amendamentul 17

Articolul 18

Se introduce alineatul (6)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

 

   

Expunere de motive

A se vedea punctul 30.

Amendamentul 18

Articolul 19

Se modifică alineatul (1)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

1.   Pentru a aloca suma indicată la articolul 15 alineatul (1) litera (c), până la 31 mai 2017, Comisia evaluează nevoile statelor membre în ceea ce privește sistemele proprii de azil și de primire, situația lor privind fluxurile de migrație în perioada 2014 - 2016 și evoluțiile preconizate.

1.   Pentru a aloca suma indicată la articolul 15 alineatul (1) litera (c), până la 31 mai 2017, Comisia evaluează nevoile statelor membre în ceea ce privește sistemele proprii de azil și de primire, situația lor privind fluxurile de migrație în perioada 2014 - 2016 și evoluțiile preconizate, .

Expunere de motive

Situația în domeniul migrației se poate schimba brusc, iar sistemul ar trebui să fie îndeajuns de flexibil pentru a face față acestor schimbări.

Amendamentul 19

Articolul 22

Se modifică alineatul (1)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

1.   Fondul acordă asistență financiară pentru a răspunde nevoilor urgente și specifice în cazul unei situații de urgență.

1.   Fondul acordă asistență financiară pentru a răspunde nevoilor urgente și specifice în cazul unei situații de urgență ță.

Expunere de motive

A se vedea punctul 53.

Amendamentul 20

Articolul 23

Se modifică alineatul (2) litera (a)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

(a)

să servească drept consiliu consultativ al Uniunii pentru migrație și azil, prin coordonare și cooperare, atât la nivel național, cât și la nivelul UE, cu reprezentanți ai statele membre, ai mediului academic, ai societății civile, ai grupurilor de reflecție și ai altor entități ale Uniunii/internaționale;

(a)

să servească drept consiliu consultativ al Uniunii pentru migrație și azil, prin coordonare și cooperare, atât la nivel național, cât și la nivelul UE, cu reprezentanți ai statel membre, ai mediului academic, ai societății civile, , ai grupurilor de reflecție și ai altor entități ale Uniunii/internaționale;

Expunere de motive

A se vedea punctul 15.

Amendamentul 21

Articolul 23

Se modifică alineatul (5) litera (c)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

(c)

puncte naționale de contact desemnate de statele membre, fiecare dintre acestea cuprinzând cel puțin trei experți care dețin, la nivel colectiv, competențe în domeniul azilului și migrației, acoperind aspecte legate de elaborarea politicilor, drept, cercetare și statistică, și care coordonează și asigură contribuțiile naționale la activitățile menționate la articolul 19 alineatul (1), pentru a dispune de contribuții din partea tuturor părților interesate relevante;

(c)

puncte naționale de contact desemnate de statele membre, fiecare dintre acestea cuprinzând cel puțin trei experți care dețin, la nivel colectiv, competențe în domeniul azilului și migrației, acoperind aspecte legate de elaborarea politicilor, drept, cercetare și statistică, și care coordonează și asigură contribuțiile naționale la activitățile menționate la articolul 19 alineatul (1), pentru a dispune de contribuții din partea tuturor părților interesate relevante;

Expunere de motive

A se vedea punctul 13. Acest lucru ar contribui la sporirea transparenței mecanismelor.

COM(2011) 752 final

Regulamentul de stabilire a dispozițiilor generale privind Fondul pentru azil și migrație și instrumentul de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor

Amendamentul 1

Articolul 4

Se modifică

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

Acțiunile finanțate prin regulamentele specifice trebuie fie conforme cu legislația Uniunii și cu legislația națională aplicabilă.

Acțiunile finanțate prin regulamentele specifice trebuie fie conforme cu legislația Uniunii și cu legislația națională aplicabilă.

Expunere de motive

Jurisprudența CEDO face parte din UE, însă uneori concluziile desprinse din aceste hotărâri nu sunt puse în aplicare de statele membre. Evidențierea importanței acestora este utilă.

Amendamentul 2

Articolul 8

Se introduce alineatul (5)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

 

   

Expunere de motive

A se vedea punctul 53.

Amendamentul 3

Articolul 12

Se modifică alineatul (1)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

1.   Fiecare stat membru organizează, în conformitate cu normele și practicile naționale în vigoare, un parteneriat cu autoritățile și organismele în cauză, pentru a elabora și pune în aplicare programele naționale.

1.   Fiecare stat membru organizează, în conformitate cu normele și practicile naționale în vigoare, un parteneriat cu autoritățile și organismele în cauză, pentru a elabora și pune în aplicare programele naționale.

Aceste autorități și organisme trebuie să includă autoritățile regionale, locale, urbane și alte autorități publice competente și, după caz, organizațiile și organismele internaționale care reprezintă societatea civilă, cum ar fi organizațiile neguvernamentale sau partenerii sociali.

Aceste autorități și organisme trebuie să includă autoritățile regionale, locale, urbane și alte autorități publice competente și organizațiile și organismele internaționale relevante care reprezintă societatea civilă ă, cum ar fi organizațiile neguvernamentale sau partenerii sociali.

Expunere de motive

Spre deosebire de sintagma „după caz”, termenul „relevant” înlătură un element de discreție, care ar putea duce la o lipsă de claritate. Contribuția grupurilor-țintă reprezintă un element central în programarea UE.

Amendamentul 4

Articolul 12

Se modifică alineatul (4)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

4.   Fiecare stat membru instituie un comitet de monitorizare pentru a sprijini punerea în aplicare a programelor naționale.

4.   Fiecare stat membru instituie un comitet de monitorizare pentru a sprijini punerea în aplicare a programelor naționale

Expunere de motive

A se vedea punctul 13. Acest lucru ar duce la o transparență sporită și la evitarea unor potențiale conflicte de interese.

Amendamentul 5

Articolul 12

Se modifică alineatul (5)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

5.   Comisia poate participa la lucrările comitetului de monitorizare, cu titlu consultativ.

5.   Comisia particip la lucrările comitetului de monitorizare, cu titlu consultativ.

Expunere de motive

Participarea Comisiei este un element extrem de important și nu ar trebui să fie facultativă.

Amendamentul 6

Articolul 14

Se introduce litera (g) la alineatul (5)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

 

Expunere de motive

A se vedea punctele 18 și 19.

Amendamentul 7

Articolul 20

Se modifică alineatul (2) litera (c)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

(c)

cheltuieli legate de evaluările acțiunilor sau proiectelor;

(c)

cheltuieli legate de evaluările acțiunilor sau proiectelor, ;

Expunere de motive

A se vedea punctele 18 și 19. Părțile interesate relevante sunt în măsură să evalueze performanțele unui proiect.

Amendamentul 8

Articolul 23

Se modifică alineatul (1) litera (b)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

(b)

o autoritate responsabilă acreditată: un organism din sectorul public al statului membru respectiv, care să fie unicul responsabil de buna gestionare și controlul programului național și care să proceseze toate comunicările cu Comisia;

(b)

o autoritate responsabilă acreditată: un organism din sectorul public al statului membru respectiv, care să fie unicul responsabil de buna gestionare și controlul programului național și care să proceseze toate comunicările cu Comisia;

Expunere de motive

A se vedea punctele 18 și 19.

Amendamentul 9

Articolul 25

Se introduce litera (d) la alineatul (5)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

 

Expunere de motive

A se vedea punctele 18 și 19. Părțile interesate relevante sunt în măsură să evalueze performanțele unui proiect.

Amendamentul 10

Articolul 48

Se modifică alineatul (1) litera (b)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

(b)

să informeze potențialii beneficiari cu privire la oportunitățile de finanțare în cadrul programelor naționale;

(b)

să informeze potențialii beneficiari cu privire la oportunitățile de finanțare în cadrul programelor naționale, ;

Expunere de motive

A se vedea punctul 14.

Amendamentul 11

Articolul 50

Se introduce alineatul (7)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

 

   

Expunere de motive

A se vedea punctele 18 și 19.

Amendamentul 12

Articolul 51

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

2.   Statele membre se asigură că sunt instituite proceduri pentru generarea și colectarea datelor necesare pentru evaluări, inclusiv datele referitoare la indicatorii comuni, specifici programului.

2.   Statele membre se asigură că sunt instituite proceduri pentru generarea și colectarea datelor necesare pentru evaluări, inclusiv datele referitoare la indicatorii comuni, specifici programului.

Expunere de motive

A se vedea punctul 13.

Amendamentul 13

Articolul 55

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

1.   Comisia este asistată de comitetul comun pentru „azil, migrație și securitate”, stabilit prin prezentul regulament. Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011.

1.   Comisia este asistată de comitetul comun pentru „azil, migrație și securitate”, stabilit prin prezentul regulament, . Comitetul respectiv este un comitet în sensul Regulamentului (UE) nr. 182/2011

Expunere de motive

A se vedea punctele 18 și 19.

COM(2011) 753 final

Regulamentul de instituire, ca parte a Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru cooperarea polițienească, prevenirea și combaterea criminalității și gestionarea crizelor

Amendamentul 1

Articolul 3

Se modifică alineatul (2) litera (a)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

(a)

prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere, a formelor grave de criminalitate și a criminalității organizate, inclusiv a terorismului, consolidarea coordonării și cooperării între autoritățile de asigurare a aplicării legii din statele membre și cu țările terțe relevante.

(a)

prevenirea și combaterea criminalității transfrontaliere, a formelor grave de criminalitate și a criminalității organizate, inclusiv a terorismului, consolidarea coordonării și cooperării între autoritățile de asigurare a aplicării legii din statele membre, , și cu țările terțe relevante.

Expunere de motive

A se vedea punctele 41 și 55.

Amendamentul 2

Articolul 3

Se modifică alineatul (3) litera (a)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

a)

măsurile (metodologii, instrumente, structuri) de consolidare a capacității statelor membre de prevenire și combatere a criminalității transfrontaliere, a formelor grave de criminalitate și a criminalității organizate, inclusiv a terorismului, în special prin parteneriate de tip public-privat, schimb de informații și de cele mai bune practici, acces la date, tehnologii interoperabile, statistică comparată și criminologie aplicată, comunicații publice și acțiuni de sensibilizare;

(a)

măsurile (metodologii, instrumente , structuri) de consolidare a capacității statelor membre de prevenire și combatere a criminalității transfrontaliere, a formelor grave de criminalitate și a criminalității organizate, inclusiv a terorismului, în special prin parteneriate de tip public-privat, schimb de informații și de cele mai bune practici, , acces la date, , tehnologii interoperabile, statistică comparată și criminologie aplicată, comunicații publice și acțiuni de sensibilizare.

Expunere de motive

A se vedea punctele 38, 39, 40, 41, 43 și 44.

Amendamentul 3

Articolul 4

Se modifică alineatul (1) litera (a)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

(a)

acțiuni de îmbunătățire a cooperării polițienești și a coordonării între autoritățile de aplicare a legii, inclusiv echipele comune de anchetă și orice altă formă de operațiune comună transfrontalieră, accesul la informații și schimbul de informații și tehnologii interoperabile;

(a)

acțiuni de îmbunătățire a cooperării polițienești și a coordonării între autoritățile de aplicare a legii , inclusiv echipele comune de anchetă și orice altă formă de operațiune comună transfrontalieră, accesul la informații și schimbul de informații și tehnologii interoperabile;

Expunere de motive

A se vedea punctele 38 și 40.

Amendamentul 4

Articolul 4

Se introduce litera (h) la alineatul (1)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

 

;

Expunere de motive

A se vedea punctul 42.

Amendamentul 5

Articolul 4

Se introduce litera (i) la alineatul (1)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

 

Expunere de motive

A se vedea punctul 41.

Amendamentul 6

Articolul 6

Se modifică alineatul (1)

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

1.   Programul național care trebuie pregătit în temeiul acestui instrument și cel care trebuie pregătit în temeiul Regulamentului (UE) nr. XXX/2012 de instituire, ca parte a Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize se elaborează în comun de statele membre și se propun Comisiei sub forma unui program național unic pentru fond, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. XXX/2012 [regulamentul orizontal].

1.   Programul național care trebuie pregătit în temeiul acestui instrument și cel care trebuie pregătit în temeiul Regulamentului (UE) nr. XXX/2012 de instituire, ca parte a Fondului pentru securitate internă, a instrumentului de sprijin financiar pentru frontiere externe și vize se elaborează în comun de statele membre, , și se propun Comisiei sub forma unui program național unic pentru fond, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul (UE) nr. XXX/2012 [regulamentul orizontal].

Expunere de motive

A se vedea punctele 18 și 19.

Amendamentul 7

Articolul 14a)

Se introduce un nou articol

Textul propus de Comisie

Amendament

 

   

   

Expunere de motive

Pentru sprijinirea măsurilor polițienești transfrontaliere, s-a putut utiliza până acum la alegere programul ISEC (Programul Comisiei pentru prevenirea și combaterea criminalității) sau finanțarea pentru obiectivul 3 (din partea FEDER) (principiul complementarității, articolul 11 din Decizia 2007/125/JAI a Consiliului). În timp ce în cadrul ISEC măsurile au fost finanțate de Uniune la nivel central, finanțarea pentru obiectivul 3 a fost alocată prin gestionarea descentralizată a fondurilor. Prin articolul 14 din proiectul de regulament privind Fondul pentru securitate internă, decizia Consiliului din 2007 urmează să fie abrogată în următoarea perioadă de finanțare. Prin aceasta se elimină și principiul complementarității între instrumentele comunitare și astfel, nu mai este posibil să se aleagă între Fondul pentru securitate internă și finanțarea pentru obiectivul 3. Nu ar trebui însă să se renunțe la avantajele unei utilizări flexibile a diferitelor instrumente de finanțare. În măsura în care eliminarea complementarității trebuie să servească evitării dublei finanțări, se poate ține seama suficient de acest lucru în procesul de punere în aplicare. Se propune, prin urmare, să se consfințească principiul complementarității, precum și clauza de protecție de la articolul 11 alineatul (3). ISEC ar trebui prezentat într-un nou articol 14a al regulamentului.

Bruxelles, 18 iulie 2012

Președinta Comitetului Regiunilor

Mercedes BRESSO


(1)  CdR 201/2009, punctul 1.

(2)  CdR 201/2009, punctele 8 și 9.

(3)  CdR 170/2010, punctul 43.

(4)  COM(2011) 752 final

(5)  Comunicarea Comisiei: Agenda europeană pentru integrarea resortisanților țărilor terțe – COM(2011) 455 final

(6)  CdR 170/2010, punctele 41 și 42

(7)  CdR 201/2009, punctul 92

(8)  CdR 170/2010, punctul 48

(9)  CdR 201/2009, punctul 87

(10)  COM (2012) 85 final

(11)  CdR 210/2008, punctul 30

(12)  CdR 201/2009, punctele 76 și 77.


Top