Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AE0824

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Comunicare privind politicile UE și voluntariatul: recunoașterea și promovarea activităților de voluntariat transfrontaliere în UE COM(2011) 568 final

OJ C 181, 21.6.2012, p. 150–153 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.6.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 181/150


Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Comunicare privind politicile UE și voluntariatul: recunoașterea și promovarea activităților de voluntariat transfrontaliere în UE

COM(2011) 568 final

2012/C 181/26

Raportor: dl Pavel TRANTINA

La 20 septembrie 2011, în conformitate cu articolul 304 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, Comisia a hotărât să consulte Comitetul Economic și Social European cu privire la

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind politicile UE și voluntariatul: recunoașterea și promovarea activităților de voluntariat transfrontaliere în UE

COM(2011) 568 final.

Secțiunea pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și cetățenie, însărcinată cu pregătirea lucrărilor Comitetului pe această temă, și-a adoptat avizul la 29 februarie 2012.

În cea de-a 479-a sesiune plenară, care a avut loc la 28 și 29 martie 2012 (ședința din 28 martie), Comitetul Economic și Social European a adoptat prezentul aviz cu 134 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă și 11 abțineri.

Cuvânt înainte

Voluntariatul este o expresie esențială a cetățeniei active, întrucât construiește capital social, contribuie la coeziunea socială și la solidaritate, oferă valoroase avantaje economice societății și contribuie la realizarea potențialului individual. Voluntariatul „cuprinde toate activitățile de voluntariat realizate de o persoană din proprie voință, alegere și motivație și fără a avea ca obiectiv câștigul material” (1). În contextul actualei crize din Europa, al schimbărilor demografice și al provocărilor generate de acestea, este important să fie recunoscut rolul-cheie pe care îl joacă voluntariatul în viața oamenilor, ca element care facilitează integrarea, autonomia, dobândirea de competențe și socializarea. Cu toate acestea, voluntariatul trebuie să se distingă în mod clar de munca remunerată și, sub nicio formă, nu trebuie să o înlocuiască.

Comitetul Economic și Social European (CESE) a fost prima instituție UE care a propus, în 2006, proclamarea Anului european al voluntariatului, susținând eforturile membrilor Alianței pentru Anul european al voluntariatului (EYV) 2011, urmat apoi de alte organisme. Atingerea acestui obiectiv în 2011 a reprezentat ocazia de a spori conștientizarea în privința valorii adăugate a sectorului voluntariatului și a contribuit la sporirea eficienței organizațiilor de voluntari la nivel local, național și european. Anul european al activităților de voluntariat pentru promovarea cetățeniei active 2011 a contribuit de asemenea direct la recunoașterea rolului voluntariatului ca mijloc pentru rezolvarea problemelor societale și pentru instaurarea unui climat de încredere.

1.   Recomandări

1.1   Pentru a crea un mediu eficient și durabil pentru voluntariat, CESE recomandă instituțiilor UE și statelor membre să ia măsuri pentru a garanta că legislația UE și cele naționale permit și încurajează voluntariatul, îi protejează pe voluntari și elimină obstacolele din calea activităților acestora.

1.2   Cu toate acestea, trebuie evitată orice reglementare care, fiind prea descriptivă sau neluând în seamă tradițiile locale de voluntariat, limitează sau împiedică activitățile de voluntariat; organizațiile din sector ar trebui să fie implicate direct în elaborarea acestei legislații. Dacă în unele țări absența unui cadru juridic nu reprezintă un obstacol, în unele țări, acest vid le face viața mai grea voluntarilor și prestatorilor de servicii de voluntariat, în vreme ce, în alte țări, voluntarii se confruntă cu un acces limitat la oportunitățile de voluntariat, din cauza unui cadru juridic restrictiv.

1.3   Comisia Europeană ar trebui să încurajeze crearea unei infrastructuri eficiente și bine organizate pentru voluntariat, la nivelul UE și al statelor membre, (cum ar fi facilități pentru organizațiile de voluntari, recrutare, formare, asistență pentru solicitări de finanțare) precum și să ajute serviciile de încadrare a organizațiilor și centrelor de voluntari să furnizeze informații și servicii de formare și să coordoneze activitățile între voluntari și organizații.

1.4   UE și statele membre ar trebui să asigure condiții de finanțare accesibile, fiabile și durabile pentru sectorul voluntariatului și să ajute organizațiile din domeniu să se adapteze la noul context de finanțare. CESE îndeamnă Comisia Europeană să majoreze sprijinul financiar acordat voluntariatului în cadrul programelor pe care le finanțează și al fondurilor structurale.

1.5   Instituțiile UE și statele membre ar trebui să permită și să sprijine voluntariatul ca o contribuție în natură pentru cofinanțare. CESE solicită, de asemenea, instituțiilor UE și statelor membre să asigure faptul că legislația privind TVA-ul nu generează sarcini administrative suplimentare pentru organizațiile de voluntari.

1.6   Pentru a menține dinamismul pe viitor, CESE propune să se ia o serie de măsuri practice pentru a conserva beneficiile aduse de Anul european al voluntariatului și după 2011 și a menține chestiunea voluntariatului printre preocupările naționale și europene. CESE îndeamnă Comisia Europeană să înceapă printr-un proces de consultare (de exemplu, printr-o Carte albă sau orice alte mijloace eficiente). Acest proces poate fi considerat moștenirea Anului european al voluntariatului, întrucât va garanta că dosarul voluntariatului continuă să fie o prioritate la nivel UE. În acest sens, ar trebui utilizați și anii tematici europeni 2012 și 2013.

1.7   Este necesară o abordare mai coordonată a politicii din domeniul voluntariatului din partea instituțiilor UE. Voluntariatul ar trebui recunoscut ca o chestiune transversală și ar trebui coordonat de către o unitate specială a Comisiei Europene, sprijinită prin structurile politice necesare din alte instituții UE (2). Acest lucru ar asigura continuitatea cooperării dintre organismele naționale de coordonare, o unitate responsabilă din cadrul Comisiei Europene, un intergrup sau un comitet din cadrul Parlamentului European, o entitate dotată cu o responsabilitate clară din cadrul Consiliului și organizațiile de voluntari la toate nivelurile.

1.8   De asemenea, toate părțile interesate ar trebui să depună eforturi pentru a se concentra în continuare pe promovarea activă a voluntariatului în rândul tuturor cetățenilor și, în funcție de situația pe plan național, cu precădere în rândul tinerilor și al persoanelor în vârstă. Pe viitor, trebuie sporită susținerea acordată de angajator voluntariatului, statele membre trebuind să ia măsuri în acest sens (cum ar fi examinarea posibilității reducerii impozitelor) și să încurajeze parteneriatele cu sectorul voluntariatului.

2.   Observații generale privind voluntariatul

2.1   Trebuie pusă în aplicare o abordare a voluntariatului orientată/bazată pe voluntari, pentru a garanta calitatea, recunoașterea, protecția și accesul, fără niciun fel de discriminare. Drepturile, demnitatea și responsabilitățile voluntarilor trebuie recunoscute și respectate, iar voluntarii și organizațiile aferente ar trebui să fie conștienți de acestea (3).

2.2   Trebuie să se acorde o atenție deosebită voluntariatului și să fie recunoscut ca instrument pentru îndeplinirea obiectivelor Strategiei UE 2020. Din acest motiv, este esențial ca voluntariatul să fie inclus și în programele naționale de reformă, pentru a asigura sprijinirea acestuia.

2.3   Trebuie menținută și după 2011 coordonarea sectorului voluntariatului, pentru a se înregistra progrese în calendarul acestuia, a se efectua schimburi de bune practici și a se crea/consolida platforme de voluntariat cu participarea tuturor părților interesate relevante (angajatori, organizații sindicale, alte organizații sectoriale, autorități naționale și UE). CESE apreciază lucrările Alianței pentru anul european al voluntariatului 2011 (4), care au culminat cu adoptarea agendei sale politice pentru voluntariatul în Europa (PAVE) (5), ce conține o serie de propuneri care pot servi de model pentru viitoarea dezvoltare a voluntariatului la nivel UE și al statelor membre, precum și pentru partenerii sociali și ONG-uri.

2.4   Pentru a spori conștientizarea față de valoarea socioeconomică și de contribuția pe care și-o aduce sectorul voluntariatului, CESE consideră că este important să se colecteze și să se difuzeze informații în legătură cu impactul social și economic al voluntariatului. Ca primă măsură este necesar să se ajungă la un acord și să se aplice utilizarea manualului OIM privind măsurarea muncii voluntare, pentru armonizarea metodologiei de colectare a datelor privind voluntariatul în statele membre. CESE insistă totuși asupra necesității de colectare a datelor la nivel național dincolo de PIB, cum ar fi datele privind „indicatorii sociali”, ca un criteriu de măsurare a bunăstării sociale.

2.5   Este important să fie analizate necesitățile tuturor voluntarilor care sunt activi în cadrul unor structuri formale sau desfășoară activități de voluntari pe cont propriu. Instituțiile UE și statele membre nu pot și nu trebuie să-i ignore pe cei care se pun la dispoziție pentru a ajuta societatea desfășurând activități de voluntariat. Trebuie atrasă atenția asupra muncii lor directe și indirecte cu organizațiile de voluntari. De asemenea, trebuie analizate în mod mai detaliat numeroase domenii ale voluntariatului (altele decât aspectele legate de tineret, sport sau sectorul social).

3.   Observații generale ale CESE cu privire la Comunicarea Comisiei

3.1   CESE salută Comunicarea Comisiei privind politicile UE și voluntariatul și susține definițiile propuse și provocările identificate.

3.2   CESE se declară în același timp îngrijorat de rapiditatea cu care a fost publicată, precum și de lipsa consultării publice și a evaluării de impact. Nu au fost incluse mai multe propuneri ale societății civile, în special cele integrate mai târziu în agenda politică pentru voluntariat în Europa.

3.3   Comisia enumeră, pe bună dreptate, o serie de obstacole în calea activităților de voluntariat și afirmă că: „În 2006, statele membre au înregistrat unele progrese în privința acestor aspecte atunci când s-au angajat să coopereze la depășirea obstacolelor (…). Rămân, însă, multe de făcut.” Comunicarea ar putea fi mult mai ambițioasă prezentând propuneri specifice pentru dezvoltarea acestui sector.

3.4   Este important să se recunoască faptul că responsabilitatea Comisiei Europene constă în a cataliza dezvoltarea unei politici în domeniul voluntariatului, chiar dacă aceasta s-ar axa pe aspectele transfrontaliere ale voluntariatului și pe mobilitatea în interiorul EU. Deși responsabilitatea de a elabora cadre legislative, orientări pentru bune practici și strategii le revine statelor membre, Comisia ar trebui să joace un rol în colectarea datelor, în extinderea metodei deschise de coordonare, pentru a garanta includerea voluntariatului în programele naționale de reformă și în regimurile de finanțare ale EU.

3.5   CESE salută faptul că „Comisia poate înainta propuneri care să acopere în mod specific voluntariatul în cadrul strategiei UE pentru ocuparea forței de muncă, în lupta sa împotriva sărăciei și excluziunii sociale și în contextul inițiativei Comisiei intitulată «Noi competențe pentru noi locuri de muncă» ”. Trebuie totuși recunoscut pericolul de a transforma voluntariatul într-un instrument cu scopuri politice, așa cum trebuie respectate și protejate valorile fundamentale ale voluntariatului.

4.   Observații speciale cu privire la propunerile Comisiei

4.1   CESE salută intenția Comisiei de a spori conștientizarea în rândul cetățenilor UE și al părților interesate în legătură cu diversele programe de finanțare care pot fi utilizate de voluntari și pentru activități de voluntariat. Pe lângă finanțarea bazată pe proiecte, ar trebui lărgite posibilitățile de finanțare ale voluntariatului, introducând de exemplu o finanțare a activităților de bază, subvenții mai reduse și sisteme de contracte. Acceptarea voluntariatului drept contribuție în natură pentru cofinanțare ar trebui să fie permisă, chiar obligatorie.

4.2   Având în vedere propunerea actuală de fuzionare a Programului de învățare pe tot parcursul vieții cu Programul „Tineretul în acțiune” într-un singur program intitulat „Erasmus pentru toți”, CESE se teme că învățarea non-formală prin participarea la activități de voluntariat ar putea fi compromisă, atât la nivel de conținut, cât și prin limitarea resurselor. Din acest motiv, CESE solicită Comisiei Europene să garanteze independența actualului Program „Tineretul în acțiune”, precum și finanțarea corespunzătoare, și să-și continue toate acțiunile benefice, inclusiv serviciul european de voluntariat, împreună cu inițiativele pentru tineret și sprijinirea structurilor europene în domeniul tineretului.

4.3   CESE este de acord cu Comisia în ce privește necesitatea asigurării desfășurării în continuare a inițiativelor „de promovare a voluntariatului transfrontalier în contextul Anului European al Cetățenilor 2013”. Cu toate acestea, nu este suficient să se menționeze doar voluntariatul transfrontalier, ci trebuie incluse toate activitățile de voluntariat. În acest scop și pentru a atrage atenția cetățenilor europeni, ar trebui extinsă tematica Anului european 2012, pentru a deveni Anul cetățeniei active.

4.4   CESE observă îndeaproape lucrările Comisiei în legătură cu propunerea de recomandare a Consiliului privind validarea învățării non-formale și informale care include dimensiunea voluntariatului și pașaportul european al competențelor. Pentru recunoașterea corespunzătoare a cunoștințelor dobândite prin voluntariat, pașaportul nu ar trebui să constea într-o serie de noi certificate separate, ci, mai curând dintr-un document global care să cuprindă toată experiența practică, formarea, competențele netehnice și aptitudinile profesionale dobândite prin învățarea pe tot parcursul vieții, inclusiv cele însușite prin voluntariat, dacă voluntarul dorește acest lucru.

4.5   În 2012, Comisia va prezenta propuneri pentru o dezvoltare ulterioară referitor la punerea în aplicare a strategiei UE pentru tineret și a recomandării privind mobilitatea tinerilor voluntari în Uniunea Europeană. CESE consideră că ar fi utilă extinderea metodei deschise de coordonare la întregul sector al voluntariatului în Europa. Acest lucru ar permite menținerea voluntariatului printre prioritățile UE, în mod structurat.

4.6   În ceea ce privește sportul, CESE salută propunerea care vizează noi finanțări din partea UE în acest domeniu și subliniază necesitatea sprijinirii activităților de voluntariat, în special la nivelul cel mai accesibil.

4.7   CESE consideră că trebuie sporită conștientizarea în ce privește diversele căi prin care angajatorii pot sprijini activitățile individuale voluntare ale salariaților lor, ca expresie a sistemelor lor de responsabilitate socială a întreprinderilor. Partenerii sociali ar trebui să aibă un cuvânt de spus în privința diverselor sisteme de voluntariat în rândul angajaților, care trebuie să se bazeze întotdeauna pe principiul caracterului voluntar al participării angajaților.

4.8   CESE a luat notă de existența mai multor inițiative menite să promoveze voluntariatul în rândul angajaților din instituțiile UE și al funcționarilor din statele membre. Având în vedere experiențele pozitive ale personalului CESE, Comitetul recomandă să se acorde o atenție specială propunerii „Solidaritate” (6).

4.9   CESE se aștepta la un răspuns mult mai consistent al Comisiei la apelul societății civile de a se simplifica procedurilor de obținere a vizelor pentru voluntarii din țările terțe. Ar trebui prezentate amendamente la Directiva Consiliului 2004/114/CE, pentru crearea unei categorii speciale de vize pentru voluntari, după modelul celei pentru studenți.

4.10   CESE salută ideea creării unui corp voluntar european de ajutor umanitar (7), dar se îndoiește de faptul că acesta ține cu adevărat de voluntariat. Ar trebui efectuată o evaluare corespunzătoare a proiectelor-pilot aflate în curs, înainte de introducerea propunerii finale privind corpul voluntar european de ajutor umanitar. Întrucât Comisia apreciază activitatea organizațiilor neguvernamentale în domeniul cooperării pentru dezvoltare, CESE propune o întărire a sprijinului UE față de aceste inițiative în esență voluntare, în vederea sporirii impactului acestora.

4.11   În ce privește legăturile dintre voluntariat și sănătate/asistență socială, CESE ar dori să sublinieze că voluntarii nu trebuie să înlocuiască personalul remunerat din sectorul îngrijirilor de sănătate în sarcinile lor obișnuite, esențiale de zi cu zi. Cu toate acestea, ei pot contribui cu valoare adăugată la serviciile prestate de profesioniști.

5.   Sinteza activităților CESE pe durata Anului european al voluntariatului 2011

5.1   În pregătirea Anului european al voluntariatului și pentru a gestiona activitățile din cadrul acestuia, CESE a creat un Grup de coordonare privind Anul european al voluntariatului 2011, condus de dl Pavel Trantina (Grupul III). Prin intermediul unei serii de audieri publice, CESE a procedat de asemenea la lansarea unei discuții între angajatori, sindicate și organizații neguvernamentale pe marginea căilor de încurajare a voluntariatului la nivelul UE. Grupul de coordonare a lucrat în strânsă cooperare cu grupul de lucru al Comisiei privind Anul european al voluntariatului 2011, Alianța EYV 2011, grupul din cadrul Parlamentului European care se ocupă cu voluntariatul și cu numeroase părți interesate, care au participat la evenimente organizate de CESE.

5.2   În 2011, Grupul de coordonare al CESE pentru EYV 2011 s-a întrunit de cinci ori. Patru dintre aceste ședințe au fost combinate cu audieri publice, fiecare dintre ele fiind consacrată unui aspect particular al voluntariatului, în vederea stimulării dialogului dintre diversele părți interesate din domeniu. Principalii parteneri în aceste audieri au fost Alianța EYV 2011, care a furnizat vorbitori din cadrul grupurilor sale de lucru pe teme particulare, și grupul de lucru al Comisiei pentru EYV 2011.

1.

Valoarea și recunoașterea voluntariatului (23 martie)

2.

Calitatea voluntariatului și infrastructura pentru voluntariat (23 mai)

3.

Cadrul juridic al voluntariatului (27 septembrie)

4.

Voluntariatul în rândul angajaților (9 noiembrie)

5.3   CESE a co-organizat mai multe evenimente, printre care:

a doua Conferință tematică la nivel UE (23 și 24 mai), organizată de Comisia Europeană - CESE a găzduit discuția privind în principal voluntariatul în rândul angajaților;

a doua Convenție privind voluntariatul și conferința părților interesate (7 și 8 septembrie) - organizată de Forumul european al tineretului la sediul CESE și al Parlamentului European;

ședințele de coordonare ale Alianței EYV 2011 au avut loc la sediul CESE la 17 martie, 19 mai și 29 septembrie 2011.

întrunirea juriului pentru decernarea Premiilor europene pentru voluntariat în rândul angajaților, februarie 2011.

5.4   Grupul III al CESE a organizat o conferință la nivel înalt pe tema voluntariatului pentru a sărbători prima Președinție poloneză a Consiliului European și Anul european al voluntariatului 2011 la Varșovia, la 30 septembrie 2011, la Palatul prezidențial, la care au asistat, printre alți vorbitori de seamă, președintele Poloniei, comisarul UE pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale, precum și ministrul polonez al politicii sociale și al ocupării forței de muncă. Tema generală a conferinței a fost: „Europa cetățenilor activi: voluntariatul”.

5.5   Președintele CESE, precum și președintele și membrii Grupului de coordonare pentru EYV 2011 au luat cuvântul la numeroase reuniuni pe această temă, printre care:

Conferința de deschidere a EYV 2011, de la Budapesta;

a doua Conferință tematică la nivel UE privind voluntariatul, de la Bruxelles;

Conferința de închidere a EYV 2011, de la Varșovia.

5.6   CESE elaborează în acest moment o carte privind cetățenia activă, care va ilustra gama largă a activităților realizate de membrii CESE în domeniile profesionale, politice și de voluntariat.

Bruxelles, 28 martie 2012

Președintele Comitetului Economic și Social European

Staffan NILSSON


(1)  Concluziile Consiliului: „Rolul activităților de voluntariat în cadrul politicii sociale”, din 3 octombrie 2011

(2)  Așa cum s-au exprimat organele naționale de coordonare ale Anului european al voluntariatului 2011 în Declarația de la Varșovia pentru durabilitatea acțiunilor privind activitățile de voluntariat și cetățenia activă (DESAVAC) la 1 decembrie 2011: „Comisia Europeană este invitată să instituie - respectând competențele și necesitățile naționale, regionale și locale - structuri adecvate de schimb și cooperare pentru toate părțile interesate și societatea civilă din domeniul voluntariatului, în afara contextului Anului european al activităților de voluntariat pentru promovarea cetățeniei active 2011. Este necesar un punct de convergență pentru voluntariat în cadrul Comisiei Europene.”

(3)  Din 2006, CESE susține discuțiile privind elaborarea unei Carte europene a voluntariatului, care să stabilească principiile fundamentale comune ale drepturilor și responsabilităților voluntarilor și organizațiilor aferente. De asemenea, această cartă ar contribui și la îmbunătățirea cadrului juridic al activităților de voluntariat.

(4)  www.eyv2011.eu

(5)  http://www.eyv2011.eu/images/stories/pdf/EYV2011Alliance_PAVE_copyfriendly.pdf

(6)  http://www.solidariteproposal.eu/

(7)  Cf. articolului 214 din TFUE


Top