EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0084

Avizul Băncii Centrale Europene din 6 noiembrie 2012 cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene (CON/2012/84)

OJ C 374, 4.12.2012, p. 2–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 374/2


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 6 noiembrie 2012

cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene

(CON/2012/84)

2012/C 374/02

Introducere și temei juridic

La 15 mai 2012, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii Europene o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 privind statisticile europene (1) (denumit în continuare „regulamentul propus”).

Competența BCE de a adopta un aviz se întemeiază pe articolul 127 alineatul (4) și pe articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, deoarece regulamentul propus intră în sfera acesteia de competență. În conformitate cu articolul 17.5 prima teză din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

Observații generale

Statisticile europene sunt elaborate, produse și difuzate de Sistemul Statistic European (SSE) și Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) care funcționează în temeiul a două cadre juridice separate dar complementare și care cooperează îndeaproape pentru îndeplinirea funcțiilor statistice care le sunt atribuite (2). Prin urmare, BCE apreciază îmbunătățirea cadrului juridic al SSE care va spori eficacitatea acestuia și, în special, îi va permite să atingă un nivel de independență similar cu cel al SEBC. Mai exact, BCE susține obiectivul de consolidare a guvernanței SSE prin: (a) consolidarea rolului institutelor naționale de statistică (INS) în coordonarea activităților statistice ale altor autorități naționale în ceea ce privește statisticile europene sub responsabilitatea exclusivă a SSE (3); (b) consolidarea independenței profesionale a președinților INS și a președintelui Eurostat (4); (c) consolidarea implementării Codului de bune practici al statisticilor europene prin impunerea obligației statelor membre de a adopta măsuri specifice de politică pe baza „Angajamentului privind fiabilitatea statisticilor” (Commitment on Confidence in Statistics), al cărei progres urmează a fi monitorizat de Comisie (5); și (d) îmbunătățirea accesului la și utilizării datelor administrative de INS (6).

1.   Rolul consolidat de coordonare al INS în cadrul SSE și cooperarea cu SEBC

1.1.

Conform regulamentului propus, INS „reprezintă punctul unic de contact pentru Comisie (Eurostat) cu privire la chestiuni statistice” (7) și „este, în special, responsabil cu coordonarea la nivel național a activităților statistice de programare și raportare, monitorizare a calității, metodologie, transmitere a datelor și comunicare privind acțiunile statistice ale SSE” (8). BCE apreciază propunerea de consolidare a responsabilităților INS la nivel național întrucât aceasta va susține producerea completă și coerentă a statisticilor europene. Totodată, BCE înțelege că astfel de competențe consolidate de coordonare se vor referi la „statisticile europene elaborate, produse și difuzate de SSE” (9). BCE reamintește că băncile central naționale (BCN) care sunt membre ale SEBC: (a) produc statistici europene în temeiul articolelor 3 și 5 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene, astfel cum este detaliat în Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (10); și (b) nu participă la producerea de statistici europene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 223/2009 deși în anumite condiții datele produse de BCN pot fi utilizate de INS, alte autorități naționale și de autoritatea statistică a Uniunii pentru producerea de statistici europene (11). Atribuțiile statistice ale BCN îndeplinite prin intermediul SEBC sunt coordonate de Consiliul guvernatorilor BCE. Rolul acestuia din urmă include în acest sens, printre altele, stabilirea diviziunii atribuțiilor în cadrul SEBC în ceea ce privește colectarea și verificarea informațiilor statistice și punerea în executare a obligațiilor de raportare statistică (12). Prin urmare BCE înțelege că aceste competențe de coordonare ale INS nu au legătură cu statisticile europene produse prin intermediul SEBC în temeiul articolelor 3 și 5 din Statutul SEBC și al Regulamentului (CE) nr. 2533/98.

1.2.

Deși membrii SEE și ai SEBC își îndeplinesc propriile responsabilități statistice, aceștia cooperează îndeaproape, în special în domenii stabilite pentru care au o responsabilitate comună, ca, de exemplu, producerea statisticilor privind conturile naționale și balanța de plăți (13). În acele domenii ale statisticilor europene pentru care SSE și SEBC sunt responsabile solidar, sunt esențiale menținerea și consolidarea acordurilor de cooperare curente, astfel cum sunt implementate la nivel european prin intermediul Comitetului pentru statistici monetare, financiare și ale balanței de plăți (14), precum și ale acordurilor de cooperare naționale respective care reflectă diviziunea responsabilităților în cazuri individuale.

1.3.

Regulamentul propus prevede că „președinții Institutelor Naționale de Statistică sunt singurele persoane responsabile cu luarea deciziilor privind procesele, metodele, standardele și procedurile statistice, precum și privind conținutul și termenele de publicare a statisticilor și publicațiilor pentru toate statisticile europene” (15). BCE apreciază propunerea de consolidare a independenței profesionale a președinților Institutelor Naționale de Statistică pentru activitățile desfășurate la nivel național în SSE; BCE înțelege rolul consolidat de coordonare al acestora nu aduce atingere îndeplinirii de către BCN a misiunilor de natură statistică ce le revin în temeiul Statutului SEBC și al Regulamentului (CE) nr. 2533/98 care intră în sfera de acoperire a principiului independenței prevăzut la articolul 130 din tratat și la articolul 7 din Statutul SEBC.

1.4.

Prin urmare, BCE recomandă introducerea unor clarificări de redactare care să asigure în regulamentul propus respectarea separării instituționale dintre SSE și SEBC. În plus, ar trebui recunoscută nevoia de cooperare adecvată pentru a permite îndeplinirea optimă de către cele două sisteme a atribuțiilor complementare ce le revin în ceea ce privește dezvoltarea, producerea și diseminarea statisticilor europene (16).

2.   Îmbunătățirea accesului la și utilizării datelor administrative de către INS

2.1.

Regulamentul propus prevede că INS, alte autorități statistice și Comisia (Eurostat) „au dreptul de a accesa și utiliza, imediat și gratuit, toate registrele administrative și de a integra aceste registre administrative cu statistici, în măsura în care acest lucru este necesar pentru elaborarea, producerea și difuzarea de statistici europene” (17). BCE observă faptul că introducerea conceptelor de „registre administrative” (anterior „surse de date administrative”) și de acces „imediat și gratuit” (18) poate presupune clarificări suplimentare. Astfel cum BCE a observat deja (19), accesul la registrele publice ar trebui guvernat de normele adoptate de statele membre și de Comisie în domeniile lor de competență (20).

2.2.

În plus, modificările propuse prevăd că „Institutele Naționale de Statistică și Comisia (Eurostat) sunt consultate și implicate în proiectarea inițială, dezvoltarea ulterioară și întreruperea registrelor administrative realizate și întreținute de alte organisme” și „au dreptul de a coordona activitățile de standardizare privind registrele administrative relevante pentru producerea de date statistice” (21). BCE apreciază modificările propuse întrucât acestea, aplicate în conformitate cu principiile generale ale tratatului, inclusiv cele ale subsidiarității și proporționalității (22), ar permite SSE să utilizeze mai bine sursele de date administrative în vederea creșterii eficienței, reducerii sarcinii de raportare și îmbunătățirii calității statisticilor europene produse de SSE. Totuși, BCE observă că modificările propuse ar trebui să nu aducă atingere principiului independenței băncii centrale prevăzut la articolul 130 din tratat și articolul 7 din Statutul SEBC și nici obligației păstrării secretului profesional prevăzute la articolul 37 din Statutul SEBC. Prin urmare, sunt necesare clarificări privind accesul potențial al INS și al Comisiei la registrele administrative păstrate de membrii SEBC, în special la registrele administrative referitoare la îndeplinirea misiunilor SEBC (23).

În cazul în care BCE recomandă modificarea regulamentului propus, propunerile de redactare specifice însoțite de o explicație în acest sens se regăsesc în anexă.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 6 noiembrie 2012.

Președintele BCE

Mario DRAGHI


(1)  COM(2012) 167 final.

(2)  A se vedea considerentele 7-10 și articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, articolul 5 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”), articolele 2a și 8a din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (JO L 318, 27.11.1998, p. 8) și considerentul 8 al Regulamentului (CE) nr. 951/2009 al Consiliului din 9 octombrie 2009 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2533/98 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (JO L 269, 14.10.2009, p. 1). A se compara cu punctul 1.1 din Avizul CON/2007/35 al BCE din 14 noiembrie 2007 la solicitarea Consiliului Uniunii Europene cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile europene (JO C 291, 5.12.2007, p. 1).

(3)  A se vedea articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, astfel cum a fost modificat de articolul 2 alineatul (2) din regulamentul propus.

(4)  A se vedea noul articol 5a introdus în Regulamentul (CE) nr. 223/2009 prin articolul 1 alineatul (3) din regulamentul propus. A se compara cu articolele 3 și 7 din Decizia 2012/504/UE a Comisiei din 17 septembrie 2012 privind Eurostat (JO L 251, 18.9.2012, p. 49).

(5)  A se vedea noul alineat (3) introdus la articolul 11 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 prin articolul 1 alineatul (5) din regulamentul propus.

(6)  A se vedea noul articol 17a introdus în Regulamentul (CE) nr. 223/2009 prin articolul 1 alineatul (8) din regulamentul propus.

(7)  A se vedea articolul 5 alineatul (1) prima teză din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, astfel cum este modificat de articolul 1 alineatul (2) din regulamentul propus.

(8)  A se vedea articolul 5 alineatul (1) a doua teză din Regulamentul (CE) nr. 223/2009, astfel cum este modificat de articolul 1 alineatul (2) din regulamentul propus.

(9)  A se vedea considerentul 6 din regulamentul propus.

(10)  JO L 318, 27.11.1998, p. 8. A se compara cu punctul 1.2 din Avizul BCE CON/2007/35.

(11)  A se vedea considerentul 9 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Dreptul național poate în anumite cazuri să încredințeze anumitor BCN, în măsura în care acest lucru este compatibil cu îndeplinirea atribuțiilor ce le revin în cadrul SEBC, producerea de date statistice care intră în sfera programelor statistice europene și sunt în mod normal colectate prin intermediul SSE în temeiul Regulamentului (CE) nr. 223/2009.

(12)  A se vedea considerentul 11 din Regulamentul (CE) nr. 2533/98.

(13)  A se vedea articolul 6 din Regulamentul (CE) nr. 2223/96 al Consiliului din 25 iunie 1996 privind Sistemul European de conturi naționale și regionale din Comunitate (JO L 310, 30.11.1996, p. 1). A se vedea și considerentul 9 din Regulamentul (CE) nr. 184/2005 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 ianuarie 2005 privind statisticile comunitare ale balanței de plăți, ale comerțului internațional cu servicii și ale investițiilor străine directe (JO L 35, 8.2.2005, p. 23). A se vedea și Orientarea BCE/2004/15 din 16 iulie 2004 privind cerințele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticilor privind balanța de plăți și poziția investițională internațională, precum și situația rezervelor internaționale (JO L 354, 30.11.2004, p. 34).

(14)  A se vedea Decizia 91/115/CEE a Consiliului de înființare a Comitetului pentru statistici monetare, financiare și referitoare la balanța de plăți (JO L 59, 6.3.1991, p. 19).

(15)  A se vedea noul articol 5a introdus în Regulamentul (CE) nr. 223/2009 prin articolul 1 alineatul (3) din regulamentul propus.

(16)  A se vedea modificările 1, 2 și 4-6 din anexa la prezentul aviz.

(17)  A se vedea noul articol 17a alineatul (1) introdus în Regulamentul (CE) nr. 223/2009 prin articolul 1 alineatul (8) din regulamentul propus.

(18)  A se vedea articolul 24 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 eliminat prin articolul 1 alineatul (10) din regulamentul propus.

(19)  A se vedea punctul 1.4 din Avizul BCE CON/2007/35.

(20)  Prevăzut în prezent de articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 al Consiliului. A se vedea modificările 3 și 7 din anexa la prezentul aviz.

(21)  A se vedea noul articol 17a alineatul (2) introdus în Regulamentul (CE) nr. 223/2009 prin articolul 1 alineatul (8) din regulamentul propus.

(22)  A se vedea articolul 5 alineatele (3) și (4) din Tratatul privind Uniunea Europeană.

(23)  A se vedea modificarea 7 din anexa la prezentul aviz.


ANEXĂ

Propuneri de redactare

Textul propus de Comisie

Modificările propuse de BCE (1)

Modificarea 1

Considerentul 9

„(9)

În plus, rolul de coordonare deja atribuit Institutelor Naționale de Statistică ar trebui clarificat în ceea ce privește domeniul său de aplicare, astfel încât să se obțină o coordonare mai eficientă a activităților statistice la nivel național, inclusiv privind managementul calității.”

„(9)

În plus, rolul de coordonare deja atribuit Institutelor Naționale de Statistică în legătură cu statisticile europene produse prin intermediul SSE ar trebui clarificat în ceea ce privește domeniul său de aplicare, astfel încât să se obțină o coordonare mai eficientă a activităților statistice din cadrul SSE la nivel național, inclusiv privind managementul calității.”

Explicație

A se vedea modificarea 2.

Modificarea 2

Noul considerent 9a

[Nu există text]

„(9a)

În conformitate cu articolul 9 din Regulamentul (CE) nr. 223/2009 și articolul 2a din Regulamentul (CE) nr. 2533/98 al Consiliului din 23 noiembrie 1998 privind colectarea informațiilor statistice de către Banca Centrală Europeană (2), SSE și Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) cooperează îndeaproape pentru a asigura producerea de statistici europene complete și coerente de către cele două sisteme statistice în domeniile de competență ale acestora în conformitate cu programele lor de activitate. Domenii speciale de cooperare includ statistici privind conturile naționale și balanța de plăți, precum și acordarea de consultanță Comisiei cu privire la statisticile legate de procedura aplicabilă deficitelor excesive.

Explicație

Conform Regulamentelor (CE) nr. 223/2009 și (CE) nr. 2533/98 statisticile europene sunt elaborate, produse și difuzate de SSE și de SEBC în temeiul a două cadre juridice separate, dar complementare. Astfel cum este prevăzut la considerentul 9 al Regulamentului (CE) nr. 223/2009, membrii SEBC nu participă la producerea statisticilor europene prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 223/2009. Cu toate acestea, SSE și SEBC cooperează îndeaproape asigurând îndeplinirea funcțiilor statistice care le revin. Mai exact, o BCN poate agrea cu autoritatea statistică a Uniunii, în sfera lor de competență și fără a aduce atingere mecanismelor naționale, ca INS, alte autorități naționale și autoritatea statistică a Uniunii să poată utiliza direct sau indirect datele produse de BCN pentru producerea de statistici europene. Modificările propuse reflectă aceste acorduri existente.

Modificarea 3

Considerentele 10 și 11

„(10)

În scopul de a reduce sarcina care le revine autorităților statistice și respondenților, Institutele Naționale de Statistică și alte autorități naționale ar trebui să aibă posibilitatea de a accesa și utiliza, imediat și gratuit, registrele administrative, inclusiv pe cele în format electronic și de a integra aceste evidențe cu statistici.

(11)

Mai mult, Institutele Naționale de Statistică ar trebui să fie consultate într-un stadiu incipient cu privire la proiectarea de noi registre administrative care ar putea oferi date în scopuri statistice și la modificările prevăzute ale surselor administrative existente sau la încetarea disponibilității acestora. Acestea ar trebui, de asemenea, să primească metadate relevante din partea deținătorilor de date administrative și să coordoneze activitățile de standardizare privind registrele administrative care sunt relevante pentru producerea de date statistice.”

„(10)

În scopul de a reduce sarcina care le revine autorităților statistice și respondenților, Institutele Naționale de Statistică și alte autorități naționale ar trebui să aibă posibilitatea de a accesa și utiliza, imediat și gratuit, registrele administrative, inclusiv pe cele în format electronic și de a integra aceste evidențe cu statistici.

Mai mult, Institutele Naționale de Statistică ar trebui să fie consultate într-un stadiu incipient cu privire la proiectarea de noi registre administrative care ar putea oferi date în scopuri statistice și la modificările prevăzute ale surselor administrative existente sau la încetarea disponibilității acestora. Acestea ar trebui, de asemenea, să primească metadate relevante din partea deținătorilor de date administrative și să coordoneze activitățile de standardizare privind registrele administrative care sunt relevante pentru producerea de date statistice. Exercitarea de către INS și celelalte autorități naționale a competențelor legate de accesul la, utilizarea, standardizarea, proiectarea inițială, dezvoltarea ulterioară și sistarea registrelor administrative din SEBC nu ar trebui să aducă atingere îndeplinirii misiunilor SEBC prevăzute la articolul 127 din tratat și garanțiilor privind independența băncilor centrale prevăzute la articolul 130 din tratat și articolul 7 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene.

Explicație

A se vedea modificarea 7.

Modificarea 4

Articolul 1 alineatul (2)

„(2)   La articolul 5, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

«1.   Autoritatea națională de statistică desemnată de fiecare stat membru ca fiind organismul responsabil cu coordonarea tuturor activităților la nivel național în vederea elaborării, producerii și difuzării statisticilor europene (INS), reprezintă punctul unic de contact pentru Comisie (Eurostat) cu privire la chestiuni statistice.

Responsabilitatea de coordonare a Institutelor Naționale de Statistică trebuie să acopere toate celelalte autorități naționale responsabile cu elaborarea, producerea și difuzarea statisticilor europene. INS este, în special, responsabil cu coordonarea la nivel național a activităților statistice de programare și raportare, monitorizare a calității, metodologie, transmitere a datelor și comunicare privind acțiunile statistice ale SSE.»”

„(2)   La articolul 5, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

«(1)   Autoritatea Națională de Statistică, desemnată de fiecare stat membru ca fiind organismul responsabil cu coordonarea tuturor activităților în vederea elaborării, producerii și difuzării statisticilor europene la nivel național în temeiul prezentului regulament (INS), reprezintă punctul unic de contact pentru Comisie (Eurostat) cu privire la chestiuni statistice.

Responsabilitatea de coordonare a Institutelor Naționale de Statistică trebuie să acopere toate celelalte autorități naționale responsabile cu elaborarea, producerea și difuzarea statisticilor europene produse în temeiul prezentului regulament. INS este, în special, responsabil cu coordonarea la nivel național a activităților statistice de programare și raportare, monitorizare a calității, metodologie, transmitere a datelor și comunicare privind acțiunile statistice ale SSE și cooperează cu respectiva bancă centrală națională (BCN) pentru asigurarea producerii de statistici europene coerente și complete prin intermediul SEE și al SEBC în domeniile de competență ale acestora.»”

Explicație

A se vedea modificarea 2.

Modificarea 5

Articolul 1 alineatul (3)

„(3)   Se adaugă articolul 5a după cum urmează:

«Articolul 5a

Președinții INS

1.   În cadrul sistemului lor național de statistică respectiv, președinții Institutelor Naționale de Statistică sunt singurele persoane responsabile cu luarea deciziilor privind procesele, metodele, standardele și procedurile statistice, precum și privind conținutul și termenele de publicare a statisticilor și publicațiilor pentru toate statisticile europene. Aceștia sunt împuterniciți să decidă cu privire la toate aspectele legate de gestionarea internă a Institutelor Naționale de Statistică. Președinții INS coordonează activitățile statistice ale tuturor autorităților naționale care contribuie la elaborarea, producerea și difuzarea statisticilor europene. Atunci când îndeplinesc aceste sarcini, președinții INS acționează în mod independent; nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni din partea niciunui guvern, instituție, organism, oficiu sau entitate și se abțin de la orice acțiune incompatibilă cu îndeplinirea acestor sarcini.»”

„(3)   Se adaugă articolul 5a după cum urmează:

«Articolul 5a

Președinții INS

(1)   În cadrul sistemului lor național de statistică respectiv, președinții Institutelor Naționale de Statistică sunt singurele persoane responsabile cu luarea deciziilor privind procesele, metodele, standardele și procedurile statistice, precum și privind conținutul și termenele de publicare a statisticilor și publicațiilor pentru toate statisticile europene produse în temeiul prezentului regulament. Aceștia sunt împuterniciți să decidă cu privire la toate aspectele legate de gestionarea internă a Institutelor Naționale de Statistică. Președinții INS coordonează activitățile statistice ale tuturor autorităților naționale care contribuie la elaborarea, producerea și difuzarea statisticilor europene produse prin intermediul SSE. În plus, aceștia cooperează cu BCN respective cu privire la chestiuni legate de producerea de statistici europene care sunt comune pentru SEE și SEBC. Atunci când îndeplinesc aceste sarcini, președinții INS acționează în mod independent; nu solicită și nici nu acceptă instrucțiuni din partea niciunui guvern, instituție, organism, oficiu sau entitate și se abțin de la orice acțiune incompatibilă cu îndeplinirea acestor sarcini.»”

Explicație

A se vedea modificarea 2.

Modificarea 6

Articolul 1 alineatul (5)

„(5)   La articolul 11, se adaugă alineatul (3) după cum urmează:

«3.   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Codului de bune practici în scopul de a menține încrederea în statisticile lor. În acest scop, fiecare stat membru, reprezentat de guvernul său, semnează și pune în aplicare un „Angajament privind fiabilitatea statisticilor” prin care se angajează să pună în aplicare codul și să creeze un cadru național de asigurare a calității, care să includă autoevaluări și acțiuni de ameliorare. Angajamentul este contrasemnat de Comisie.

Aceste angajamente sunt monitorizate periodic de către Comisie pe baza rapoartelor anuale trimise de statele membre. Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la punerea în aplicare a acestor angajamente în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.»”

„(5)   La articolul 11, se adaugă alineatul (3) după cum urmează:

«(3)   Statele membre iau toate măsurile necesare pentru punerea în aplicare a Codului de bune practici în scopul de a menține încrederea în contribuția lor la statisticile europene produse de SSE. În acest scop, fiecare stat membru, reprezentat de guvernul său, semnează și pune în aplicare un „Angajament privind fiabilitatea statisticilor” prin care se angajează să pună în aplicare codul și să creeze un cadru național de asigurare a calității, care să includă autoevaluări și acțiuni de ameliorare. Angajamentul este contrasemnat de Comisie.

Aceste angajamente sunt monitorizate periodic de către Comisie pe baza rapoartelor anuale trimise de statele membre. Comisia prezintă Parlamentului European și Consiliului un raport cu privire la punerea în aplicare a acestor angajamente în termen de 3 ani de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.»”

Explicație

A se vedea modificarea 2.

Modificarea 7

Articolul 1 alineatul (8)

„(8)   Se introduce următorul articol 17a:

«Articolul 17a

Utilizarea, integrarea și accesul la registrele administrative

1.   Pentru a reduce sarcina statistică pentru respondenți, Institutele Naționale de Statistică, alte autorități naționale menționate la articolul 4 și Comisia (Eurostat) au dreptul de a accesa și utiliza, imediat și gratuit, toate registrele administrative și de a integra aceste registre administrative cu statistici, în măsura în care acest lucru este necesar pentru elaborarea, producerea și difuzarea de statistici europene.

2.   Institutele Naționale de Statistică și Comisia (Eurostat) sunt consultate și implicate în proiectarea inițială, dezvoltarea ulterioară și sistarea registrelor administrative realizate și întreținute de alte organisme, facilitând astfel utilizarea ulterioară a acestor evidențe în scopuri statistice. Acestea au dreptul de a coordona activitățile de standardizare privind registrele administrative relevante pentru producerea de date statistice.

3.   Accesul și participarea Institutelor Naționale de Statistică, a altor autorități naționale și a Comisiei (Eurostat) în conformitate cu alineatele (1) și (2) se limitează la registrele administrative din cadrul propriului sistem administrativ public.

4.   Institutele Naționale de Statistică primesc metadate relevante de la deținătorii registrelor administrative utilizate în scopuri statistice.

5.   Institutele Naționale de Statistică și proprietarii registrelor administrative stabilesc mecanismele de cooperare necesare.»”

„(8)   Se introduce următorul articol 17a:

«Articolul 17a

Utilizarea, integrarea și accesul la registrele administrative

(1)   Pentru a reduce sarcina statistică pentru respondenți, Institutele Naționale de Statistică, alte autorități naționale menționate la articolul 4 și Comisia (Eurostat) au dreptul de a accesa și utiliza, imediat și gratuit, toate registrele administrative și de a integra aceste registre administrative cu statistici, în măsura în care acest lucru este necesar pentru elaborarea, producerea și difuzarea de statistici europene produse în temeiul prezentului regulament.

(2)   Institutele Naționale de Statistică și Comisia (Eurostat) sunt consultate și implicate în proiectarea inițială, dezvoltarea ulterioară și sistarea registrelor administrative realizate și întreținute de alte organisme, facilitând astfel utilizarea ulterioară a acestor evidențe în scopuri statistice. Acestea au dreptul de a coordona activitățile de standardizare privind registrele administrative relevante pentru producerea de date statistice.

(3)   Modalitățile practice și condițiile pentru dobândirea accesului efectiv sunt stabilite, atunci când este cazul, de fiecare stat membru și de Comisie, în cadrul sferelor lor specifice de competență. În ceea ce privește registrele administrative alcătuite și păstrate de SEBC, exercitarea de către INS, alte autorități naționale și Comisie (Eurostat) a competențelor prevăzute la alineatele (1) și (2) nu aduce atingere îndeplinirii misiunilor SEBC prevăzute la articolul 127 din tratat și garanțiilor privind independența băncilor centrale și păstrarea secretului profesional prevăzute la articolele 130 și 282 alineatul (3) din tratat și articolele 7 și 37 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene.

4.   Accesul și participarea Institutelor Naționale de Statistică, a altor autorități naționale și a Comisiei (Eurostat) în conformitate cu alineatele (1), (2) și (3) se limitează la registrele administrative din cadrul propriului sistem administrativ public.

5.   Institutele Naționale de Statistică primesc metadate relevante de la deținătorii registrelor administrative utilizate în scopuri statistice.

6.   Institutele Naționale de Statistică și proprietarii registrelor administrative stabilesc mecanismele de cooperare necesare.»”

Explicație

Modalitățile de acces la registrele publice ar trebui să fie definite în continuare de normele adoptate de statele membre și de Comisie în domeniile lor de competență, astfel cum este prevăzut de articolul 24 alineatul (2) al Regulamentului (CE) nr. 223/2009. Astfel de norme pot clarifica în special conceptele de„registre administrative”și„imediat și gratuit”.

În plus, modificările propuse cu privire la accesul la registrele publice nu ar trebui să aducă atingere îndeplinirii misiunilor SEBC prevăzute la articolul 127 din tratat și nici principiului independenței băncii centrale sau obligației păstrării secretului profesional prevăzute la articolul 130 din tratat sau la articolele 7 și 37 din Statutul SEBC. Prin urmare, sunt necesare clarificări privind accesul potențial al INS și al Comisiei la registrele administrative păstrate de SEBC, în special la registrele administrative referitoare la îndeplinirea misiunilor legate de SEBC.


(1)  Scrisul cu caractere aldine în cuprinsul textului arată unde BCE propune inserarea unui text nou. Pasajele tăiate din cuprinsul textului indică unde BCE propune eliminarea textului.

(2)  JO L 318, 27.11.1998, p. 8.”


Top