EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52012AB0010

Avizul Băncii Centrale Europene din 10 februarie 2012 cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și a Directivei 2007/14/CE a Comisiei (CON/2012/10)

OJ C 93, 30.3.2012, p. 2–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

30.3.2012   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 93/2


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 10 februarie 2012

cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și a Directivei 2007/14/CE a Comisiei

(CON/2012/10)

2012/C 93/02

Introducere și temei juridic

La 30 noiembrie 2011, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii Europene o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și a Directivei 2007/14/CE (1) (denumită în continuare „directiva propusă”).

Competența BCE de a emite un aviz se întemeiază pe articolul 127 alineatul (4) și pe articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, deoarece directiva propusă cuprinde prevederi care au incidență asupra contribuției Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) la buna desfășurare a politicilor puse în aplicare de autoritățile competente în ceea ce privește supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și stabilitatea sistemului financiar prevăzută la articolul 127 alineatul (5) din Tratat. În conformitate cu articolul 17.5 prima teză din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

Observații generale

Directiva propusă modifică Directiva 2004/109/CE (2) în vederea realizării, printre altele, a următoarelor obiective de reglementare:

1.

Limitarea sarcinii de raportare pentru emitenții valorilor mobiliare cotate prin eliminarea sau armonizarea anumitor obligații de raportare. Directiva propusă elimină cerința aplicabilă emitenților de a face publice declarațiile intermediare ale conducerii în vederea reducerii sarcinii de raportare devenită excesivă în special pentru întreprinderile mici și mijlocii (3). În principiu, BCE susține aceste modificări și apreciază că obligația de a face publice declarațiile intermediare ale conducerii ar trebui să se aplice în continuare în cazul instituțiilor financiare pentru a contribui la încrederea publică în aceste instituții și pentru a menține stabilitatea financiară (4). În același timp, formularele și modelele standard utilizate pentru a pregăti rapoartele de gestiune și rapoartele intermediare de gestiune ar trebui armonizate prin intermediul unor standarde tehnice care să fie elaborate de către Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP). Conținutul declarațiilor financiare care însoțesc rapoartele de gestiune și rapoartele intermediare de gestiune ar trebui de asemenea armonizat prin utilizarea standardelor tehnice (5).

2.

Asigurarea eficienței obligației de a raporta achizițiile de pachete majore de acțiuni, inclusiv astfel de achiziții realizate prin utilizarea instrumentelor financiare derivate. Directiva propusă introduce obligația de raportare a instrumentelor financiare cu efecte economice similare cu a acorda deținătorului acestora dreptul de a dobândi acțiunile-suport ale unei companii cotate, chiar și în cazul în care acest efect economic se realizează fără un acord formal între deținătorul unui instrument financiar și contrapartida acestuia (6). Prin urmare, în temeiul directivei propuse, trei categorii de dețineri fac obiectul obligației de raportare: (a) deținerile importante de acțiuni sau deținerile unor procente importante din drepturile de vot (7); (b) deținerile de instrumente cu efect echivalent cu deținerile din prima categorie (8); și (c) deținerile agregate din cele două categorii anterioare (9). BCE este de acord cu această modificare și susține și menținerea excepțiilor existente de la obligațiile de divulgare, inclusiv excepția privind participațiile legate de activitatea de formare de piață.

3.

Îmbunătățirea accesului la informațiile de natură financiară divulgate de emitenți. Directiva propusă deleagă Comisiei competența de a adopta măsuri, precum și standardele tehnice care urmează să fie elaborate de AEVMP, care: (a) va introduce normele privind interoperabilitatea care urmează să fie respectate de mecanismele naționale desemnate în mod oficial pentru colectarea informațiilor reglementate de la emitenții de valori mobiliare cotate; și (b) va facilita crearea la nivelul Uniunii Europene a unui punct central de acces la astfel de informații reglementate (10). BCE susține aceste modificări, însă face unele propuneri de redactare destinate creșterii eficienței și preciziei legislative a acestora (11).

În cazul în care BCE recomandă modificarea directivei propuse, propunerile de redactare specifice însoțite de o explicație în acest sens se regăsesc în anexă.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 10 februarie 2012.

Vicepreședintele BCE

Vítor CONSTÂNCIO


(1)  COM(2011) 683 final.

(2)  Directiva 2004/109/CE privind armonizarea obligațiilor de transparență în ceea ce privește informația referitoare la emitenții ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată și de modificare a Directivei 2001/34/CE (JO L 390, 31.12.2004, p. 38).

(3)  A se vedea articolul 1 alineatele (5) și (6) din directiva propusă.

(4)  A se vedea modificările propuse 1, 2 și 5 din anexă.

(5)  A se vedea modificările propuse 3 și 4 din anexă.

(6)  A se vedea articolul 1 alineatul (8) din directiva propusă.

(7)  A se vedea articolele 9 și 10 din Directiva 2004/109/CE.

(8)  A se vedea articolul 13 din Directiva 2004/109/CE.

(9)  A se vedea articolul 13a din Directiva 2004/109/CE introdus prin articolul 1 alineatul (9) din directiva propusă.

(10)  A se vedea articolul 1 alineatele (12) și (13) din directiva propusă.

(11)  A se vedea modificările propuse 6, 7 și 8 din anexă.


ANEXĂ

Propuneri de redactare

Textul propus de Comisie

Modificările propuse de BCE (1)

Modificarea 1

Considerentul 5 din directiva propusă

„(5)

Pentru a se asigura reducerea eficientă a sarcinii administrative pe teritoriul Uniunii, statele membre nu trebuie să fie autorizate să impună în continuare, în legislația națională, obligația de publicare a declarațiilor intermediare ale conducerii.”

„(5)

Pentru a se asigura reducerea eficientă a sarcinii administrative pe teritoriul Uniunii, statele membre nu trebuie să fie autorizate să impună în continuare, în legislația națională, obligația generală de a face publice declarațiile intermediare ale conducerii. Această obligație ar trebui menținută numai în cazul instituțiilor financiare pentru care considerentele privind stabilitatea financiară impun standarde de transparență mai ridicate. În plus, ar trebui menținută pentru toate categoriile de emitenți posibilitatea de a face publice declarațiile intermediare ale conducerii sau rapoartele trimestriale, în mod voluntar sau în cazul în care acest lucru este impus de normele unui loc de tranzacționare, în cadrul unui standard de cotare specific.

Explicație

Eliminarea obligației de a face publice declarațiile intermediare ale conducerii nu ar trebui să se aplice în cazul instituțiilor financiare. În acest sens, ar trebui menținute standarde de transparență mai ridicate, care să contribuie la încrederea publicului în instituțiile financiare și să mențină stabilitatea financiară. Această modificare are legătură cu modificările 2 și 5.

În plus, modificările introduse nu ar trebui să aducă atingere posibilității oferite tuturor emitenților de a face publice declarațiile intermediare ale conducerii sau rapoartele trimestriale în mod voluntar sau când emitentul dorește să respecte un standard de cotare specific prevăzut de un loc de tranzacționare. Astfel de tipuri de divulgări răspund nevoii de un nivel mai ridicat de transparență a emitentului, în funcție de anumite categorii de investitori. Această posibilitate de a divulga mai multe date contribuie la funcționarea eficientă a piețelor de capital și ar trebui menținută.

Modificarea 2

Articolul 1 alineatul (1) din directiva propusă

„(1)   Articolul 2 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

c)

se adaugă litera (q) după cum urmează:

«(q)   „acord formal”: un acord obligatoriu în temeiul legislației aplicabile.».”

„(1)   Articolul 2 alineatul (1) se modifică după cum urmează:

(c)

litera (o) se înlocuiește cu următorul text:

«(o)   „instituție de credit”: o întreprindere în sensul articolului 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) nr. xx/xx al Parlamentului European și al Consiliului din [data] privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții  (7)»;

(d)

se adaugă litera (q) după cum urmează:

«(q)   „instituție financiară”:

o entitate autorizată să îndeplinească oricare dintre activitățile prevăzute de Directiva xx/xx/UE a Parlamentului European și a Consiliului din [data] cu privire la accesul la activitatea instituțiilor de credit și supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și a societăților de investiții și de modificare a Directivei 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a societăților de investiții care aparțin unui conglomerat financiar (8), Regulamentul (UE) nr. xx/xx al Parlamentului European și al Consiliului din [data] privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartidele centrale și registrele centrale de tranzacții (9), Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurareși de reasigurare (Solvabilitate II) (10), Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (11), Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 iunie 2003 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (12), precum și Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (13);

(e)

se adaugă litera (r) după cum urmează:

«(r)   „acord formal”: un acord obligatoriu în temeiul legislației aplicabile.».”

Explicație

BCE propune să nu se elimine obligația de a face publice declarațiile intermediare ale conducerii în ceea ce privește instituțiile financiare (a se vedea modificările 1 și 5). În consecință, este necesar să se introducă o definiție a „instituției financiare” în directiva propusă. În plus, este necesar ca definiția „instituției de credit” din Directiva 2004/109/CE în sensul Directivei 2000/12/CE, să fie actualizată pentru a face trimitere la regulamentul propus privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții.

Modificarea 3

Articolul 1 alineatul (3) din directiva propusă

„(3)   La articolul 4, se adaugă alineatul (7) după cum urmează:

«(7)   Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (denumită în continuare „AEVMP”), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (14), publică linii directoare, inclusiv formulare sau modele standard, pentru a specifica informațiile care trebuie incluse în raportul de gestiune.

„(3)   La articolul 4, se adaugă alineatul (7) după cum urmează:

„(3)«(7)   Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (denumită în continuare „AEVMP”), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului (15), elaborează, în cooperare cu Autoritatea bancară europeană (denumită în continuare „ABE”), instituită prin Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului  (16), proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare, inclusiv formulare sau modele standard, pentru a specifica informațiile care trebuie incluse în:

(a)

raportul de gestiune, prin care AEVMP se asigură că astfel de modele sunt compatibile cu articolele 20 și 29 din Directiva xx/xx/UE a Parlamentului European și a Consiliului din [data] privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de entități  (17);

(b)

declarațiile financiare prevăzute la alineatul (2), prin care AEVMP se asigură că astfel de modele sunt compatibile cu modelele pentru raportarea informațiilor financiare de către instituțiile de credit și societățile de investiții care urmează să fie menționate în proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare, elaborate de ABE în temeiul articolului 95 din Regulamentul (UE) nr. xx/xx [privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții].

AEVMP implică, după caz, Comitetul comun al autorităților europene de supraveghere (denumit în continuare „Comitetul comun”) prevăzut la articolul 54 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 și înaintează Comisiei proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare până la 31 decembrie 2014.

În conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, Comisiei îi este delegată competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare prevăzute la primul paragraf al acestui alineat.

Explicație

În vederea realizării obiectivelor directivei propuse de modernizare a mecanismului de raportare pentru emitenți și de reducere a sarcinii de raportare, AEVMP ar trebui să elaboreze standarde tehnice de punere în aplicare care să armonizeze formularele și modelele standard utilizate pentru îndeplinirea obligațiilor de raportare. Această armonizare ar trebui să privească atât rapoartele de gestiune, cât și declarațiile financiare care le însoțesc, printre care:

(a)

formularele și modelele standard utilizate pentru rapoartele de gestiune ar trebui armonizate cu dispozițiile privind conținutul rapoartelor de gestiune și al rapoartelor consolidate de gestiune din directiva propusă de Parlamentul European și Consiliu privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de entități  (2);

(b)

formularele și modelele standard pentru situațiile financiare care însoțesc rapoartele de gestiune ar trebui armonizate cu modelele de raportare care urmează să fie elaborate de ABE în temeiul regulamentului propus privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții.

Modificarea 4

Articolul 1 alineatul (4) din directiva propusă

„(4)   La articolul 5, se adaugă alineatul (7) după cum urmează:

«(7)   AEVMP publică linii directoare, inclusiv formulare sau modele standard, pentru a specifica informațiile care trebuie incluse în raportul intermediar de gestiune.»”

„(4)   La articolul 5, se adaugă alineatul (7) după cum urmează:

„(4)«(7)   AEVMP elaborează, în cooperare cu ABE, proiecte de standarde tehnice de punere în aplicare, inclusiv formulare sau modele standard, pentru a specifica informațiile care trebuie incluse în:

(a)

raportul intermediar de gestiune;

(b)

setul condensat de situații financiare prevăzut la alineatul (2), prin care AEVMP se asigură că astfel de modele sunt compatibile cu modelele pentru raportarea informațiilor financiare de către instituțiile de credit și societățile de investiții care vor fi menționate în proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare, elaborate de ABE în temeiul articolului 95 din Regulamentul (UE) nr. xx/xx [privind cerințele prudențiale aplicabile instituțiilor de credit și societăților de investiții].

AEVMP implică, după caz, Comitetul comun și înaintează Comisiei proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare până la 31 decembrie 2014.

În conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, Comisiei îi este delegată competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare prevăzute la primul paragraf al acestui alineat.»”

Explicație

A se vedea explicația referitoare la modificarea 3 care se aplică în cazul formularelor și modelelor standard pentru rapoartele intermediare de gestiune și pentru seturile condensate de situații financiare care le însoțesc.

Modificarea 5

Articolul 1 alineatul (5) și noul articol 1 alineatul (5a) din directiva propusă

„(5)   Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

«Articolul 6

Raport privind plățile efectuate către guverne

…».”

„(5)   Articolul 6 se înlocuiește cu următorul text:

«Articolul 6

Declarații intermediare ale conducerii

„(5)1.   Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 12 din Regulamentul (UE) nr. xx/xx al Parlamentului European și al Consiliului din [data] privind operațiunile pe bază de informațiile privilegiate și manipulările pieței (abuzul de piață) (18), un emitent care este o instituție financiară ale cărei acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată face publice declarațiile conducerii în primul și al doilea semestru al exercițiului financiar. Declarațiile respective se întocmesc în intervalul de timp care începe la zece săptămâni de la începerea semestrului în cauză și se termină cu șase săptămâni înainte de terminarea semestrului respectiv. Acestea conțin informații privind perioada cuprinsă între începutul semestrului în cauză și data publicării lor. Declarațiile conțin:

o explicație a evenimentelor și tranzacțiilor importante petrecute în perioada în cauză și impactul acestora asupra poziției financiare a emitentului și a întreprinderilor pe care le controlează acesta, și

o descriere generală a poziției financiare și a rezultatelor emitentului și a întreprinderilor pe care le controlează, pentru perioada în cauză.

2.   Instituțiile financiare emitente care, în conformitate cu legislația internă, cu normele pieței reglementate în cauză sau din proprie inițiativă, publică rapoarte financiare trimestriale, nu sunt obligate să publice declarațiile intermediare ale conducerii prevăzute la alineatul (1).

„(5)3.   Autoritatea competentă poate hotărî dacă o instituție financiară emitentă poate întârzia publicarea informațiile specificate în declarația intermediară a conducerii, atunci când sunt îndeplinite următoarele condiții:

(a)

informațiile sunt de importanță sistemică;

(b)

întârzierea publicării acestora este de interes public;

(c)

confidențialitatea informațiilor poate fi asigurată.

Autoritatea competentă adoptă decizia din proprie inițiativă sau la cererea unei instituții financiare emitente, a băncii centrale relevante din cadrul SEBC, a autorității care supraveghează instituția financiară emitentă sau a autorității naționale macroprudențiale.

Decizia se redactează în scris.

Autoritatea competentă se asigură că întârzierea se limitează la o perioadă justificată de interesul public.

Cel puțin o dată pe săptămână autoritatea competentă evaluează îndeplinirea condițiilor prevăzute la literele (a), (b) sau (c), în strânsă cooperare cu banca centrală relevantă din cadrul SEBC, autoritatea care supraveghează instituția financiară emitentă și, după caz, autoritatea macroprudențială națională și revocă decizia imediat dacă vreuna dintre condiții nu mai este îndeplinită.

4.   AEVMP elaborează, în cooperare cu ABE, proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare, inclusiv formularele sau modelele standard, pentru a specifica informațiile care trebuie incluse în declarațiile intermediare ale conducerii prevăzute la alineatul (1), prin care AEVMP se asigură că aceste modele sunt compatibile cu modelele pentru raportarea informațiilor financiare de către instituțiile de credit și societățile de investiții, care vor fi menționate în proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare elaborate de ABE în temeiul articolului 95 din Regulamentul (UE) nr. xx/xx [privind cerințele prudențiale aplicabile instituțiilor de credit și societăților de investiții].

AEVMP implică, după caz, Comitetul comun și înaintează Comisiei proiectele de standarde tehnice de punere în aplicare până la 31 decembrie 2014.

În conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, Comisiei îi este delegată competența de a adopta standardele tehnice de punere în aplicare prevăzute la primul paragraf al acestui alineat.

(5a)   Se introduce următorul articol 6a:

«Articolul 6a

Raport privind plățile efectuate către guverne

».”

Explicație

Actualul articol 1 alineatul (5) din directiva propusă înlocuiește actualul articol 6 din Directiva 2004/109/CE privind declarațiile intermediare ale conducerii cu noul text privind raportarea de către emitenții activi în industria extractivă sau de exploatare. BCE propune menținerea articolului 6 ca dispoziție referitoare la declarațiile intermediare ale conducerii. În același timp, BCE propune modificarea articolului 6 în vederea realizării următoarelor obiective:

(a)

obligația de a face publice declarațiile intermediare ale conducerii ar trebui să se aplice în continuare numai în cazul instituțiilor financiare emitente (a se vedea explicațiile referitoare la modificările 1 și 2);

(b)

standardele tehnice de punere în aplicare elaborate de AEVMP ar trebui utilizate pentru armonizarea declarațiilor intermediare ale conducerii și pentru alinierea acestora cu modelele de raportare care urmează să fie elaborate de ABE pe baza regulamentului propus privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și societățile de investiții;

(c)

autoritatea pentru valori mobiliare și piețe competentă ar trebui să fie în măsură să întârzie divulgarea de către emitent a informațiilor de importanță sistemică, atunci când aceasta este de interes public, din proprie inițiativă sau la cererea instituției financiare emitente, a băncii centrale relevante din cadrul SEBC, a autorității care supraveghează instituția financiară emitentă sau a autorității macroprudențiale naționale  (3). Această propunere este conformă cu articolul 12 din regulamentul propus de Parlamentul European și Consiliu privind operațiunile pe bază de informațiile privilegiate și manipulările pieței (abuzul de piață)  (4);

(d)

este necesar ca trimiterea la Directiva 2003/6/CE din articolul 6 din Directiva 2004/109/CE să fie înlocuită cu o trimitere la regulamentul propus menționat anterior.

Modificarea 6

Noul articol 1 alineatul (11a) din directiva propusă

[Nu există text]

(11a)   La articolul 19, se adaugă următorul alineat (5):

(11a)«(5)   AEVMP elaborează proiectele de standarde tehnice de reglementare privind:

(a)

introducerea taxonomiei comune pentru tipurile de informații reglementate;

(b)

armonizarea formatelor în care se raportează informațiile reglementate, ținând seama de nivelurile diferite de armonizare fezabilă pentru tipuri specifice de informații reglementate.

AEVMP înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la 31 decembrie 2014.

În conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, Comisiei îi este delegată competența de a adopta standardele tehnice de reglementare prevăzute la primul paragraf al acestui alineat.».

Explicație

BCE susține inițiativele de îmbunătățire a accesului la informații financiare, inclusiv accesul la informațiile privind societățile reglementate de Directiva 2004/109/CE. Punerea în aplicare a unor practici de raportare bine definite, pe baza formatelor de date standardizate și a infrastructurii eficiente de raportare, va permite ca informațiile reglementate să fie utilizate de investitori și de autoritățile de reglementare pentru a monitoriza evoluția pieței și, în special, pentru a analiza riscurile sistemice în timp util. Prin urmare, BCE susține modificările introduse de directiva propusă pentru îmbunătățirea accesului la informațiile reglementate, printr-o funcționare mai bună a mecanismelor oficial desemnate („officially appointed mechanisms”) (MOD) și prin stabilirea la nivelul Uniunii Europene a unui punct unic de acces pentru căutarea informațiilor colectate de MOD naționale. În același timp, BCE observă că utilitatea unui punct unic de acces depinde de anumiți factori, inclusiv:

(a)

introducerea taxonomiei comune pentru tipurile de informații reglementate;

(b)

armonizarea formatelor în care se raportează informațiile reglementate, ținând seama de diferențele dintre tipurile de informații reglementate care pot fi ușor armonizate, de exemplu raportarea participațiilor importante, și alte tipuri de informații reglementate care sunt mai eterogene, de exemplu informațiile privilegiate, a căror armonizare poate fi limitată la categoriile de raportare generale;

(c)

armonizarea standardelor tehnice de transmitere utilizate de emitenți în ceea ce privește transmiterea către MOD, care ar trebui să asigure: (i) prelucrarea automată a informațiilor raportate; și (ii) funcții fiabile de înregistrare electronică și de administrare a versiunilor;

(d)

alegerea unor soluții tehnice eficiente pentru funcționalitatea de căutare centrală, inclusiv conținutul informațiilor, de exemplu metadate sau indici, colectate central cu privire la informațiile și documentele păstrate la nivelul MOD;

(e)

asigurarea unei interfețe multilingve de căutare corespunzătoare pentru utilizatorii care accesează MOD prin intermediul punctului central de acces, care ar trebui să includă: (i) funcțiile de căutare interactivă, precum căutările dinamice sau în lanț, și (ii) căutările în mai multe țări inițiate printr-o singură solicitare;

(f)

armonizarea interfețelor de căutare furnizate de MOD naționale, de care vor beneficia în special investitorii care doresc să îmbunătățească rezultatele căutării obținute prin intermediul unui punct central de acces prin intermediul căutărilor complementare ulterioare în cadrul MOD național relevant.

Cerințele detaliate din domeniile enumerate mai sus ar trebui să fie stabilite în cadrul măsurilor adoptate de Comisie și în cadrul standardelor tehnice de reglementare elaborate de AEVMP pentru a fi adoptate de Comisie. BCE prezintă unele propuneri de redactare în acest sens, pe baza recomandărilor anterioare ale Comisiei și CERS  (5).

În plus, pentru rațiuni de tehnică legislativă adecvată, BCE consideră că: (i) competențe delegate în legătură cu taxonomia și formatele de raportare comună ar trebui incluse la articolul 19 din Directiva 2004/19/CE; (ii) competențe delegate în legătură cu mecanismele tehnice utilizate în transmiterea către MOD naționale și cu armonizarea interfețelor de căutare ale MOD ar trebui incluse la articolul 21 din directiva menționată; și (iii) competențe delegate în legătură cu interoperabilitatea MOD naționale, inclusiv utilizarea identificatorului unic, precum și funcționarea punctului de acces central la nivelul Uniunii Europene, vor trebui incluse la articolul 22 din directiva menționată, astfel cum s-a propus în modificările 6-8.

Modificarea 7

Articolul 1 alineatul (12) din directiva propusă

„(12)   Articolul 21 alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(12)«(4)   Comisia este împuternicită să adopte, prin intermediul unor acte delegate în temeiul articolului 27 alineatele (2a), (2b) și (2c) și sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 27a și 27b, măsuri în vederea precizării următoarelor standarde minime și norme:

(a)

standarde minime pentru difuzarea informațiilor reglementate menționată la alineatul (1);

(b)

standarde minime pentru mecanismul de stocare centralizată menționat la alineatul (2);

(c)

norme privind interoperabilitatea tehnologiilor de informare și comunicare utilizate de mecanismele oficial desemnate naționale și accesul la informațiile reglementate la nivelul Uniunii, în sensul alineatului (2).

Comisia poate stabili și actualiza o listă a mijloacelor de comunicare pentru difuzarea informațiilor către public.».”

„(12)   La articolul 21 , se adaugă alineatul (5) după cum urmează:

„(12)«   

;

;

(5)   AEVMP elaborează proiectele de standarde tehnice de reglementare prin care se stabilesc cerințe tehnice privind:

(a)

armonizarea mecanismelor tehnice utilizate de emitenți în transmiterea către mecanismele oficial desemnate, în special pentru a permite utilizarea tehnologiei de prelucrare automată, pentru a înregistra momentul transmiterii (înregistrarea electronică) și pentru a înregistra orice modificări ulterioare ale informațiilor raportate inițial (administrarea versiunilor);

(b)

armonizarea interfețelor de căutare furnizate de mecanismele oficial desemnate.

AEVMP înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la 31 decembrie 2014.

În conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, Comisiei îi este delegată competența de a adopta standardele tehnice de reglementare prevăzute la primul paragraf al acestui alineat.».

Explicație

A se vedea explicația de la modificarea 6. Competențele delegate stabilite în temeiul articolului 21 din Directiva 2004/109/CE ar trebui să privească armonizarea mecanismelor tehnice de transmitere și a interfețelor de căutare realizate de MOD naționale, pornind în acest sens de la recomandările anterioare ale Comisiei și CESR.

Modificarea 8

Articolul 1 alineatul (13) din directiva propusă

„(13)   Articolul 22 se înlocuiește cu următorul text:

«Articolul 22

Accesul la informațiile reglementate la nivelul Uniunii

„(13)1.   AEVMP elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru stabilirea cerințelor tehnice privind accesul la informațiile reglementate la nivelul Uniunii, pentru a preciza următoarele:

(a)

cerințele tehnice privind interoperabilitatea tehnologiilor de informare și comunicare utilizate de mecanismele oficial desemnate naționale;

(b)

cerințele tehnice privind funcționarea unui punct central de acces pentru căutarea informațiilor reglementate la nivelul Uniunii;

(c)

cerințele tehnice privind folosirea, de către mecanismele oficial desemnate naționale, a unui identificator unic pentru fiecare emitent;

(d)

formatul comun pentru stocarea informațiilor reglementate de către mecanismele oficial desemnate naționale;

(e)

clasificarea comună a informațiilor reglementate de către mecanismele oficial desemnate naționale și lista comună a tipurilor de informații reglementate.

2.   La elaborarea proiectelor de standarde tehnice de reglementare, AEVMP trebuie să se asigure că cerințele tehnice precizate la articolul 22 alineatul (1) sunt compatibile cu cerințele tehnice pentru rețeaua electronică de registre naționale ale societăților instituită prin Directiva 2011/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului (19).

AEVMP înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la 31 decembrie 2014.

În conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, Comisiei îi este delegată competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf al acestui alineat.

„(13)   Articolul 22 se înlocuiește cu următorul text:

«Articolul 22

Interoperabilitatea și accesul la informațiile reglementate la nivelul Uniunii

„(13)1.   Comisia este împuternicită să adopte, prin intermediul unor acte delegate în temeiul articolului 27 alineatele (2a), (2b) și (2c) și sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 27a și 27b, măsuri în vederea precizării următoarelor standarde minime și norme:

(a)

normele privind interoperabilitatea tehnologiilor de informare și comunicare utilizate de mecanismele oficial desemnate naționale;

(b)

normele privind funcționarea unui punct central de acces la informațiile reglementate, creat la nivelul Uniunii Europene pentru a facilita efectuarea de către investitori a unor căutări eficiente, complete și fiabile în ceea ce privește informațiile reglementate și, în special, pentru a permite efectuarea unor comparații directe între informațiile raportate de emitenții din diferite state membre.

„(13)2.   AEVMP elaborează proiecte de standarde tehnice de reglementare pentru stabilirea cerințelor tehnice privind următoarele:

(a)

interoperabilitatea tehnologiilor de informare și comunicare utilizate de mecanismele oficial desemnate naționale;

(b)

funcționarea la nivelul Uniunii Europene a unui punct central de acces la mecanismele oficial desemnate, care, ca o cerință minimă: (i) se bazează pe o soluție tehnică ce permite efectuarea de căutări de informații reglementate în mod eficient în mai multe țări printr-o singură căutare; și (ii) va oferi o interfață multilingvă de căutare cu funcții avansate precum căutările dinamice sau în lanț;

(c)

folosirea, de către mecanismele oficial desemnate naționale, a unui identificator unic pentru fiecare emitent și aplicarea identificatorului unic în funcțiile de căutare ale mecanismelor oficial desemnate și ale punctului central de acces pentru a permite investitorilor să identifice relațiile de bază de grup dintre entitățile cu identificatori unici diferiți;

;

.

3.   La elaborarea proiectelor de standarde tehnice de reglementare, AEVMP trebuie să se asigure că cerințele tehnice precizate la articolul 22 alineatul (1) sunt compatibile cu cerințele tehnice pentru rețeaua electronică de registre naționale ale societăților instituită prin Directiva 2011/…/UE a Parlamentului European și a Consiliului (20).

AEVMP înaintează Comisiei aceste proiecte de standarde tehnice de reglementare până la 31 decembrie 2014.

În conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010, Comisiei îi este delegată competența de a adopta standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf al acestui alineat.

4.   Până la 30 iunie 2016 Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport privind funcționarea mecanismelor de interoperabilitate și de acces la informațiile reglementate la nivelul Uniunii pentru a se stabili dacă soluțiile introduse pentru accesul la informațiile reglementate îndeplinesc obiectivul de a permite investitorilor să compare în mod eficient emitenții din diferite state membre. Un astfel de raport include o evaluare a impactului oricăror propuneri de modificare a acestui articol.» ”.

Explicație

A se vedea explicația de la modificarea 6. Competențele delegate prevăzute la articolul 22 din Directiva 2004/109/CE ar trebui să trateze în mod exhaustiv accesul la informațiile reglementate, interoperabilitatea MOD naționale și funcționarea punctului central de acces la nivelul Uniunii Europene. Parametrii tehnici și caracteristicile interfeței unui astfel de punct central de acces la nivelul Uniunii ar trebui să permită investitorilor să îl considere drept un punct de acces unic și comod pentru căutarea de informații reglementate raportate tuturor MOD naționale și pentru a obține informații comparate fiabile despre emitenții din diferite state membre. Funcționarea mecanismelor de interoperabilitate și de acces ar trebui evaluate de Comisie după un interval de timp stabilit în vederea propunerii oricăror ajustări necesare.

Dezvoltarea și utilizarea unui identificator unic pentru fiecare emitent este o caracteristică deosebit de utilă a mecanismelor propuse. Propunerile în acest sens ale Comisiei ar putea utiliza rezultatele activităților desfășurate la nivel internațional pentru introducerea identificatorului persoanelor juridice (Legal Entity Identifier) drept un cod de referință standard pentru emitenți și contrapartidele la tranzacțiile financiare  (6). Mai specific, un identificator unic va spori fiabilitatea și comparabilitatea informațiilor reglementate colectate de MOD naționale și va permite acestor informații să fie puse în legătură cu datele colectate în alte baze de date reglementate care ar putea folosi același identificator unic. Avantajele utilizării unui identificator unic vor fi vizibile în domeniul diferitelor tipuri de obligații de raportare, precum publicarea de rapoarte anuale de identificare a filialelor sau de raportare a achizițiilor de participații importante. Informațiile privind structura și relațiile de grup au implicații multiple atât pentru investitori, cât și pentru autoritățile de supraveghere și reglementare care, de exemplu, pot evalua mai bine potențiala propagare a riscurilor în cadrul unui grup de societăți. Deși pot exista anumite limitări practice pentru divulgarea relațiilor de grup, chiar și accesul parțial la astfel de informații ar constitui o îmbunătățire bine-venită.


(1)  Scrisul cu caractere aldine în cuprinsul textului indică unde BCE propune inserarea unui text nou. Pasajele tăiate din cuprinsul textului indică unde BCE propune eliminarea textului.

(2)  COM(2011) 684 final.

(3)  A se vedea, în acest sens, Recomandarea CERS CERS/2011/3 privind mandatul macroprudențial al autorităților naționale, disponibilă pe site-ul internet CERS la http://www.esrb.europa.eu

(4)  COM(2011) 651 final.

(5)  A se vedea Recomandările Comisiei din 11 octombrie 2007 privind rețeaua electronică de mecanisme oficial desemnate pentru stocarea centralizată a informațiilor reglementate prevăzută în Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European și a Consiliului (JO L 267, 12.10.2007, p. 16); a se vedea, de asemenea, documentul de consultare al CESR din iulie 2010, „Dezvoltarea accesului paneuropean la informațiile financiare divulgate de societățile cotate”, disponibil pe site-ul internet AEVMP la adresa http://www.esma.europa.eu

(6)  A se vedea „Raportul privind cerințele de raportare și agregare a datelor privind instrumentele financiare derivate extrabursiere – raport consultativ” (Report on OTC derivatives data reporting and aggregation requirements – Consultative report), Comitetul pentru sisteme de plăți și decontare, Comitetul tehnic al Organizației internaționale a comisiilor de valori mobiliare, august 2011, secțiunea 4.5.1, disponibil pe site-ul internet al Băncii Reglementelor Internaționale, la adresa http://www.bis.org

(7)  JO L […].

(8)  JO L […].

(9)  JO L […].

(10)   JO L 335, 17.12.2009, p. 1.

(11)   JO L 302, 17.11.2009, p. 32.

(12)   JO L 235, 23.9.2003, p. 10.

(13)   JO L 174, 1.7.2011, p. 1.»;

(14)  JO L 331, 15.12.2010, p. 84.».”

(15)  JO L 331, 15.12.2010, p. 84.

(16)   JO L 331, 15.12.2010, p. 12.

(17)  JO L […].».”

(18)  JO L […].».

(19)  JO L […].».”

(20)  JO L […].


Top