EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0603

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind încheierea protocolului convenit între Uniunea Europeană și Republica Guineea-Bissau de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului în vigoare între cele două părți

/* COM/2011/0603 final - 2011/0257 (NLE) */

52011PC0603
EXPUNERE DE MOTIVE

Pe baza mandatului acordat de către Consiliu[1], Comisia Europeană a negociat cu Republica Guineea-Bissau în vederea reînnoirii Protocolului la Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau din 17 martie 2008. La încheierea respectivelor negocieri, a fost parafat un nou protocol la 15 iunie 2011.

Negocierile noului protocol au fost întârziate de consultările din 2011 între Uniunea Europeană și Guineea-Bissau în temeiul articolului 96 al Acordului de la Cotonou. Deoarece timpul disponibil pentru încheierea unui nou protocol înaintea de expirarea celui precedent era foarte limitat, cele două părți au decis să încheie un protocol pentru un an, pentru a-și acorda timpul necesar în vederea evaluării posibilităților de a semna un protocol ulterior pe o durată mai lungă.

Noul protocol acoperă o perioadă de un an începând de la 16 iunie 2011. El reia termenii protocolului precedent și conține în plus o clauză prin care poate fi suspendat în cazul în care se încalcă drepturile omului și principiile democratice.

Prezenta procedură este demarată în paralel cu procedurile aferente deciziei Consiliului, prin care se adoptă punerea în aplicare provizorie a respectivului protocol și regulamentului Consiliului referitor la alocarea posibilităților de pescuit între statele membre ale UE.

Obiectivul principal al protocolului este de a păstra posibilitățile de pescuit pentru navele Uniunii Europene în limitele surplusului disponibil. Comisia s-a bazat, printre altele, pe rezultatele unei evaluări ex post efectuate de experți externi și pe opiniile Comitetului științific înființat în cadrul acestui acord.

Obiectivul general este acela de a continua cooperarea dintre Uniunea Europeană și Republica Guineea-Bissau în vederea instituirii unui cadru de parteneriat pentru dezvoltarea unei politici sustenabile în domeniul pescuitului și pentru exploatarea responsabilă a resurselor halieutice din zona de pescuit a Republicii Guineea-Bissau, în interesul ambelor părți.

Noul protocol se înscrie în linia eforturilor celor două părți de a consolida parteneriatul și cooperarea în sectorul pescuitului cu ajutorul tuturor instrumentelor financiare disponibile. În acest scop, se subliniază încă o dată importanța unui cadru propice dezvoltării investițiilor.

Contribuția financiară globală a protocolului, în valoare de 7 500 000 EUR pentru întreaga perioadă, se bazează pe: a) maxim 27 de autorizații pentru nave de pescuit ton și 8 800 GRT pentru traulere, pentru o contribuție financiară de 4 550 000 EUR și b) sprijinul acordat dezvoltării politicii sectoriale a Republicii Guineea-Bissau în domeniul pescuitului în valoare de 2 950 000 EUR. Acest sprijin răspunde obiectivelor politicii naționale în materie de pescuit.

În mod concret, acest protocol – ca și protocolul anterior – prevede posibilități de pescuit în următoarele categorii:

- 4 400 GRT pentru traulere frigorifice pentru creveți

- 4 400 GRT pentru traulere frigorifice pentru pești și cefalopode

- 23 toniere cu plasă pungă și nave de pescuit cu paragate plutitoare

- 14 nave de pescuit ton cu platformă și paragate

Pe această bază, Comisia propune adoptarea prin decizie de către Consiliu, cu aprobarea Parlamentului, a acestui nou protocol.

2011/0257 (NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind încheierea protocolului convenit între Uniunea Europeană și Republica Guineea-Bissau de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului în vigoare între cele două părți

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 43 alineatul (2) coroborat cu articolul 218 alineatul (6) litera (a),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European[2],

întrucât:

(1) La 17 martie 2008 Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 241/2008 privind încheierea Acordului de parteneriat în domeniul pescuitului între Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau[3],

(2) Uniunea Europeană a negociat cu Republica Guineea-Bissau un nou protocol care oferă navelor din UE posibilități de pescuit în apele asupra cărora Guineea-Bissau deține suveranitatea sau jurisdicția în sectorul pescuitului.

(3) La încheierea negocierilor, a fost parafat noul protocol, la 15 iunie 2011.

(4) Acest nou protocol a fost semnat în baza Deciziei nr. …./2011/UE[4][5] și se aplică provizoriu de la 16 iunie 2011.

(5) Este necesară încheierea protocolului,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Protocolul convenit între Uniunea Europeană și Republica Guineea-Bissau de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat dintre Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau în sectorul pescuitului în vigoare între cele două părți se aprobă în numele Uniunii.

Articolul 2

Președintele Consiliului procedează, în numele Uniunii Europene, la notificarea prevăzută la articolul 14 din protocol, prin care se exprimă consimțământul Uniunii de a-și asuma obligații în temeiul protocolului[6].

Articolul 3

Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene .

Adoptată la

Pentru Consiliu,

Președintele

PROTOCOL convenit între Uniunea Europeană și Republica Guineea-Bissau de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului în vigoare între cele două părți

Articolul 1 Perioada de aplicare și posibilitățile de pescuit

1. Începând cu 16 iunie 2011, pentru o perioadă de un an, posibilitățile de pescuit acordate în temeiul articolelor 5 și 6 din acord sunt stabilite după cum urmează:

- Crustacee și pești demersali

a) traulere frigorifice pentru creveți: 4 400 TRB pe an;

b) traulere frigorifice pentru pește și cefalopode: 4 400 TRB pe an;

- pești mari migratori (specii enumerate în anexa 1 la Convenția Națiunilor Unite din 1982)

c) toniere frigorifice cu plasă pungă și nave de pescuit cu paragate: 23 nave;

d) nave de pescuit ton cu platformă și paragate: 14 nave;

2. Alineatul (1) se aplică sub rezerva dispozițiilor articolelor 5 și 6 din prezentul protocol.

3. În aplicarea articolului 6 din acord, navele care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene pot desfășura activități de pescuit în zonele de pescuit ale Guineei-Bissau doar dacă dețin o licență de pescuit eliberată în temeiul prezentului protocol și în conformitate cu procedurile descrise în anexele la prezentul protocol.

Articolul 2Contribuția financiară și contribuția specifică - Modalități de plată

1. Contribuția financiară menționată la articolul 7 din acord este stabilită, pentru perioada specificată la articolul 1 din protocol, la 7 milioane EUR.

2. Cu toate acestea, în cazul îmbunătățirii utilizării de către navele Uniunii a posibilităților de pescuit prevăzute la articolul 1 alineatul (1) literele a) și b) din prezentul protocol, Uniunea îi va acorda Guineei-Bissau o contribuție financiară suplimentară, proporțională cu această creștere, în limitele posibilităților de pescuit stabilite prin prezentul protocol și până la o sumă maximă de 1 milion EUR pe an. Cele două părți se vor pune de acord, în cadrul comisiei mixte și în cel mult trei luni de la intrarea în vigoare a prezentului protocol, cu privire la perioada de referință, la indicele de bază și la mecanismele de plată specifice.

3. Alineatul (1) se aplică sub rezerva dispozițiilor articolelor 5, 6, 7, 8, 9, 11 și 12 din prezentul protocol.

4. Uniunea va plăti contribuția financiară stabilită la alineatul (1) cel mai târziu la 15 martie 2012.

5. Sub rezerva dispozițiilor articolului 8 din prezentul protocol, alocarea bugetară a acestei contribuții este stabilită în cadrul Legii finanțelor din Guineea-Bissau și, prin urmare, este de competența exclusivă a autorităților din Guineea-Bissau.

6. La suma menționată la alineatul (1) se adaugă o contribuție specifică a Uniunii, în valoare de 500 000 EUR pe an, destinată punerii în funcțiune a unui sistem sanitar și fitosanitar pentru produsele pescărești. Cele două părți pot, totuși, în caz de necesitate, să hotărască direcționarea unei părți din această contribuție specifică și către consolidarea sistemului de monitorizare, control și supraveghere a zonelor de pescuit ale Guineei-Bissau. Această contribuție este gestionată potrivit dispozițiilor articolului 3 din prezentul protocol.

7. Fără a aduce atingere prevederilor stipulate la articolul 3 al prezentului protocol, plata contribuției specifice menționate la alineatul (6) se va efectua cel mai târziu la 15 martie 2012.

8. Plățile prevăzute în prezentul articol sunt vărsate într-un cont unic al Trezoreriei Publice deschis la Banca Centrală din Guineea-Bissau, ale cărui referințe sunt comunicate anual de către Minister.

Articolul 3Contribuția specifică destinată îmbunătățirii condițiilor sanitare și fitosanitare ale produselor pescărești și monitorizării, controlului și supravegherii activităților de pescuit

1. Contribuția specifică a Uniunii menționată la articolul 2 alineatul (6) din prezentul protocol contribuie, în special, la susținerea alinierii sectorului pescuitului la normele sanitare și, dacă este necesar, la politica de monitorizare, control și supraveghere a Guineei-Bissau.

2. Gestionarea sumei respective este responsabilitatea Guineei-Bissau și se bazează pe identificarea de către cele două părți, de comun acord, a acțiunilor care trebuie realizate și a planificării anuale corespunzătoare.

3. Fără a aduce atingere identificării de către cele două părți a acestor obiective și în conformitate cu prevederile articolelor 8 și 9 din prezentul protocol, cele două părți convin să își focalizeze atenția pe:

a) toate acțiunile care urmăresc îmbunătățirea condițiilor sanitare și fitosanitare ale produselor pescărești, inclusiv sprijinirea autorității competente, alinierea la normele CIPA (ISO 9000), formarea agenților, precum și punerea în conformitate a cadrului juridic necesar;și, dacă este necesar,

b) toate acțiunile de sprijin pentru monitorizarea, controlul și supravegherea activităților de pescuit, inclusiv supravegherea apelor Guineei-Bissau pe cale maritimă și aeriană, punerea în funcțiune a unui sistem de monitorizare prin satelit (VMS) a navelor de pescuit, îmbunătățirea cadrului juridic, precum și punerea sa în aplicare în cazul infracțiunilor;

4. Un raport anual detaliat este supus spre aprobare comisiei mixte menționate la articolul 10 din acord.

5. Uniunea își rezervă, totuși, dreptul de a suspenda plata contribuției specifice prevăzute la articolul 2 alineatul (6) din prezentul protocol, chiar din primul an de aplicare a protocolului, fie în cazul apariției unor dispute privind planificarea acțiunilor, fie în cazul în care rezultatele obținute, în afara unor împrejurărilor excepționale, nu sunt conforme cu planificarea.

Articolul 4 Cooperare științifică

1. Cele două părți se angajează să promoveze un pescuit responsabil în apele Guineei-Bissau, în baza principiilor unei gestionări sustenabile, în principal prin promovarea cooperării la nivel de subregiune în materie de pescuit responsabil și, în special, în cadrul Comisiei Subregionale pentru Pescuit (CSRP).

2. Pe durata prezentului protocol, cele două părți vor coopera în vederea aprofundării anumitor aspecte legate de evoluția stării resurselor halieutice din zonele de pescuit ale Guineei-Bissau; în acest scop, cel puțin o dată pe an are loc o ședință a comitetului științific comun, în conformitate cu articolul 4 alineatul (1) din acord. La cererea uneia dintre părți și în cazul unei necesități exprimate în cadrul prezentului acord, pot fi convocate și alte ședințe ale acestui comitet științific comun.

3. Pe baza concluziilor ședinței științifice comune anuale și ținând totodată seama de recomandările și rezoluțiile adoptate în cadrul Comisiei internaționale pentru conservarea tonului de Atlantic (ICCAT), al Comitetului de pescuit pentru Atlanticul est-central (CPAEC) și al oricăror alte organizații regionale sau internaționale în materie în care părțile sunt membre sau sunt reprezentate, cele două părți se consultă în cadrul comisiei mixte menționate la articolul 10 din acord pentru a adopta, după caz și de comun acord, o serie de măsuri prin care să se urmărească gestionarea sustenabilă a resurselor halieutice.

Articolul 5 Revizuirea posibilităților de pescuit

1. Posibilitățile de pescuit stabilite la articolul 1 pot fi majorate de comun acord în măsura în care, potrivit concluziilor ședinței științifice comune anuale menționate la articolul 4 alineatul (2) din acord, această majorare nu pune în pericol gestionarea sustenabilă a resurselor halieutice din Guineea-Bissau. În acest caz, contribuția financiară stabilită la articolul 2 alineatul (1) se majorează proporțional și pro rata temporis . Valoarea totală a contribuției financiare plătite de către Uniunea Europeană nu poate depăși însă dublul sumei indicate la articolul 2 alineatul (1).

2. În cazul în care, din contră, părțile sunt de acord să adopte măsuri specificate la articolul 4 alineatul (2) din acord, care implică o reducere a posibilităților de pescuit menționate la articolul 1, contribuția financiară se reduce proporțional și pro rata temporis . Această contribuție financiară, fără a aduce atingere prevederilor articolului 8 din prezentul protocol, ar putea fi suspendată de către Uniunea Europeană în cazul în care niciuna dintre posibilitățile de pescuit prevăzute în prezentul protocol nu va putea fi utilizată.

3. Alocarea posibilităților de pescuit între diferitele categorii de nave poate fi de asemenea revizuită de comun acord de către părți, respectându-se orice eventuală recomandare venită din partea ședinței științifice comune anuale, în ceea ce privește gestionarea stocurilor care ar putea fi afectate de această redistribuire. Părțile se pun de acord cu privire la ajustarea corespunzătoare a contribuției financiare în cazul în care redistribuirea posibilităților de pescuit justifică acest lucru.

4. Situațiile de revizuire a posibilităților de pescuit prevăzute la alineatele 1, 2 și 3 de mai sus sunt stabilite de comun acord între cele două părți în cadrul comisiei mixte menționate la articolul 10 din acord.

Articolul 6Noi posibilități de pescuit și pescuitul experimental

1. În cazul în care navele de pescuit ale Uniunii ar fi interesate de unele activități de pescuit care nu sunt menționate la articolul 1 din prezentul protocol, Uniunea va consulta Guineea-Bissau în vederea unei eventuale autorizări a acestor noi activități. Dacă este cazul, părțile convin asupra condițiilor aplicabile acestor noi posibilități de pescuit și aduc eventualele modificări necesare prezentului protocol și anexei la acesta.

2. Părțile pot desfășura campanii de pescuit experimental în zonele de pescuit ale Guineei-Bissau după ce primesc avizul comitetului științific comun prevăzut la articolul 4 din acord. În acest scop, părțile se consultă la cererea uneia dintre ele și stabilesc, pentru fiecare caz în parte, noile resurse, noile condiții și alți parametri pertinenți.

3. Autorizațiile de pescuit experimental se acordă în vederea realizării de teste pe o perioadă de maxim șase luni.

4. În cazul în care părțile ajung la concluzia că rezultatele obținute în urma campaniilor de pescuit experimental sunt pozitive și acestea respectă conservarea ecosistemelor și a resurselor marine biologice, navelor Uniunii le-ar putea fi acordate noi posibilități de pescuit, în conformitate cu procedura de consultare prevăzută la articolul 5 din prezentul protocol, până la expirarea valabilității acestuia și în funcție de efortul admisibil. Contribuția financiară se va majora conform prevederilor articolului 5 din prezentul protocol.

5. Capturile efectuate în cadrul activităților de pescuit experimental sunt proprietatea armatorului. Este interzisă capturarea speciilor ale căror dimensiuni sunt neregulamentare și a speciilor pentru care pescuitul, deținerea la bordul navei și comercializarea nu sunt autorizate de legislația Republicii Guineea-Bissau.

Articolul 7Suspendarea și revizuirea plății contribuției financiareîn cazul unor circumstanțe neobișnuite

1. Plata contribuției financiare și a contribuției specifice menționate la articolul 2 din prezentul protocol poate fi suspendată de către Uniunea Europeană dacă:

1. (a) exercitarea activităților de pescuit în zona economică exclusivă (ZEE) a Republicii Guineea-Bissau este împiedicată de împrejurări anormale, cu excepția fenomenelor naturale, sau

2. Uniunea Europeană descoperă existența, în republica Guineea-Bissau, a unei încălcări a elementelor esențiale și fundamentale ale drepturilor omului și a principiilor democratice prevăzute la articolul 9 din Acordul de la Cotonou.

Decizia de suspendare se ia în urma consultărilor între cele două părți, în termen de două luni de la solicitarea uneia dintre părți și cu condiția achitării de către Uniunea Europeană a tuturor sumelor datorate în momentul suspendării.

2. Plata contribuției financiare și a contribuției specifice menționate la articolul 2 din prezentul acord se reia imediat ce părțile constată, de comun acord, în urma unor consultări, că împrejurările care au dus la încetarea activităților de pescuit nu mai există și/sau că situația face posibilă reluarea activităților de pescuit.

3. Autorizațiile de pescuit acordate navelor europene pot fi suspendate în același timp cu suspendarea plății contribuției financiare prevăzute la articolul 2. Dacă autorizațiile sunt redate, validitatea lor se prelungește cu o durată egală perioadei în care au fost suspendate activitățile de pescuit.

Articolul 8Contribu ția acordului de parteneriat la punerea în aplicare a politicii sectoriale de pescuit a Republicii Guineea-Bissau

1. Contribuția financiară menționată la articolul 2 alineatul (1) contribuie, la nivelul a 35% din valoarea sa, adică 2 450 000 EUR, la dezvoltarea și punerea în aplicare a politicii sectoriale în domeniul pescuitului în Guineea-Bissau, în scopul instituirii unui pescuit sustenabil și responsabil în apele sale.

2. Gestionarea sumei respective este responsabilitatea Guineei-Bissau și se bazează pe identificarea de către cele două părți, de comun acord, a obiectivelor care trebuie realizate și a planificării anuale și multianuale aferente acestora, în special în ceea ce privește buna gestionare a resurselor halieutice, consolidarea cercetării științifice și a puterii de control a autorităților competente din Guineea-Bissau și îmbunătățirea condițiilor de fabricare a produselor pescărești.

3. Fără a aduce atingere identificării de către cele două părți a acestor obiective și în conformitate cu prioritățile strategiei de dezvoltare durabilă a sectorului pescuitului din Guineea-Bissau, precum și în vederea asigurării unei gestionări sustenabile și responsabile a acestui sector, cele două părți convin să își focalizeze atenția, între altele, pe următoarele domenii de intervenție: monitorizarea, controlul și supravegherea activităților de pescuit, cercetarea științifică, precum și gestionarea și amenajarea zonelor de pescuit.

Articolul 9Modalități de punere în aplicare a sprijinului acordat politicii sectoriale în domeniul pescuitului din Guineea-Bissau

1. Fără a aduce atingere dispozițiilor articolului 8 alineatul (3), Uniunea Europeană și ministerul, în cadrul comisiei mixte prevăzute la articolul 10 din acord și imediat după intrarea în vigoare a prezentului protocol, convin asupra:

(a) orientărilor anuale care determină punerea în aplicare a priorităților politicii în domeniul pescuitului din Guineea-Bissau vizând instituirea unui pescuit sustenabil și responsabil, în special cele menționate la articolul 8 alineatul (2).

(b) obiectivelor anuale care trebuie îndeplinite, precum și asupra criteriilor și indicatorilor care trebuie utilizați pentru a face posibilă o evaluare anuală a rezultatelor obținute. Anexa III indică aspectele fundamentale ale obiectivelor și indicatorilor de performanță de care trebuie să se țină seama în cadrul protocolului.

2. Orice modificare a acestor orientări, obiective, criterii și indicatori de evaluare este aprobată de cele două părți în cadrul comisiei mixte.

3. Alocarea de către Guineea-Bissau a sprijinului financiar menționat la articolul 8 alineatul (1) din prezentul protocol este comunicată Uniunii Europene în momentul aprobării orientărilor, obiectivelor, criteriilor și indicatorilor de evaluare în cadrul comisiei mixte.

4. Această alocare este comunicată Uniunii de către minister cel mai târziu la patru luni de la intrarea în vigoare a prezentului protocol.

5. Raportul anual privind punerea în aplicare a acțiunilor planificate și finanțate, privind rezultatele obținute, precum și eventualele dificultăți constatate este supus spre aprobare comisiei mixte prevăzute la articolul 10 din acord.

6. Uniunea Europeană își rezervă, totuși, dreptul de a adapta sau de a suspenda plata sumei stabilite la articolul 8 alineatul (1) din protocol, după o serie de consultări în cadrul comisiei mixte, în cazul în care evaluarea anuală a rezultatelor efective ale punerii în aplicare a politicii de pescuit în momentul respectiv justifică acest lucru.

Articolul 10Integrarea economică a operatorilor Uniuniiîn sectorul pescuitului din Guineea-Bissau

1. Cele două părți se angajează să promoveze integrarea economică a operatorilor Uniunii în cadrul sectorului pescuitului din Guineea-Bissau.

2. Cele două părți se angajează, în primul rând, să promoveze constituirea unor asociații temporare între operatorii economici din Uniune și operatorii economici din Guineea-Bissau, în scopul exploatării comune a resurselor halieutice din zona economică exclusivă a Guineei-Bissau.

3. Prin asociații temporare de întreprinderi se înțelege orice asociație fondată în baza unui contract încheiat pe o perioadă determinată între armatori din Uniune și persoane fizice sau juridice din Guineea-Bissau, în scopul de a pescui sau de a exploata în comun cotele Guineei-Bissau cu una sau mai multe nave care arborează pavilionul unui stat membru al Uniunii Europene și de a împărți beneficiile sau pierderile, la nivel de costuri, rezultate din activitatea economică întreprinsă în colaborare.

4. Guineea-Bissau este cea care acordă autorizația necesară pentru ca asociațiile temporare de întreprinderi create în scopul exploatării resurselor halieutice marine să poată acționa în zonele sale de pescuit.

5. Navele Uniunii care au decis să creeze asociații temporare de întreprinderi în temeiul protocolului în vigoare, pentru categoriile de pescuit menționate la articolul 1 alineatul (1) literele a) și b) din prezentul protocol, vor fi scutite de plata redevențelor pentru licențe. În plus, începând cu cel de-al treilea an de aplicare a protocolului, Guineea-Bissau va sprijini financiar constituirea acestor asociații temporare de întreprinderi. Valoarea totală a sprijinului financiar nu va fi mai mare de 20% din valoarea totală a redevențelor plătite de către armatori în conformitate cu prezentul protocol.

6. Comisia mixtă va stabili mijloacele financiare și tehnice de punere în aplicare a acestui sprijin financiar și de încurajare a asociațiilor temporare de întreprinderi, în cadrul protocolului în vigoare.

Articolul 11Dispute – suspendarea aplicării protocolului

1. Aplicarea prezentului protocol poate fi suspendată la inițiativa uneia din părți în urma unei consultări în cadrul comisiei mixte dacă una dintre părți comite o violare a unor elemente esențiale și fundamentale ale drepturilor omului și a principiilor democratice prevăzute la articolul 9 din Acordul de la Cotonou.

2. În plus, orice litigiu apărut între părți în ceea ce privește interpretarea dispozițiilor din prezentul protocol și din anexe, precum și aplicarea acestora, trebuie să facă obiectul unei consultări între părți în cadrul comisiei mixte convocate, dacă este necesar, în ședință extraordinară.

3. Punerea în aplicare a protocolului poate fi suspendată la inițiativa uneia dintre părți, în cazul în care diferendul dintre părți este considerat grav, iar consultările desfășurate în cadrul comisiei mixte în temeiul alineatului (1) de mai sus nu au permis soluționarea pe cale amiabilă.

4. Suspendarea aplicării prezentului protocol are loc după notificarea de către partea interesată a intenției sale în scris, cu cel puțin trei luni înainte de data intrării în vigoare a suspendării.

5. În caz de suspendare, părțile continuă consultările în vederea soluționării pe cale amiabilă a disputei dintre ele. După soluționarea amiabilă, aplicarea protocolului se reia, iar valoarea compensației financiare se reduce proporțional și pro rata temporis , în funcție de durata de suspendare a aplicării protocolului.

Articolul 12Suspendarea aplicării protocolului ca urmare a nepunerii în aplicare a angajamentelor Guineei-Bissau în ceea ce privește pescuitul responsabil și durabil

Sub rezerva prevederilor articolului 4 din prezentul protocol, în cazul în care Guineea-Bissau nu își respectă angajamentul de a acționa în vederea realizării unui pescuit responsabil și durabil, în special prin respectarea planurilor anuale de gestionare a activităților de pescuit, stabilite de guvernul Republicii Guineea-Bissau, aplicarea prezentului protocol poate fi suspendată în conformitate cu dispozițiile articolului 11 alineatele (3) și (4).

Articolul 13Suspendarea aplicării protocolului pe motiv de neplată

Sub rezerva dispozițiilor articolului 4, în cazul în care Uniunea nu efectuează plățile prevăzute la articolul 2, aplicarea prezentului protocol poate fi suspendată în următoarele condiții:

a) Autoritățile competente din Guineea-Bissau trimit Comisiei Europene o notificare privind neplata obligațiilor. Comisia Europeană procedează la verificările corespunzătoare și, dacă este cazul, la plată în termen de maxim 30 de zile lucrătoare de la data primirii notificării.

b) Dacă nu se efectuează plata și nu există o justificare adecvată pentru neplată în termenul prevăzut la litera (a) de mai sus, autoritățile competente din Guineea-Bissau au dreptul de a suspenda aplicarea protocolului. Acestea trebuie să informeze imediat Comisia Europeană cu privire la respectiva acțiune.

Aplicarea protocolului se reia imediat după efectuarea plăților în cauză.

Articolul 14Intrarea în vigoare

1. Prezentul protocol și anexele acestuia intră în vigoare la data la care părțile își notifică reciproc îndeplinirea procedurilor necesare în acest scop.

2. Ele se aplică provizoriu începând cu 16 iunie 2011.

3. Prezentul protocol și anexele sale se aplică pe o perioadă de un an începând de la data de la care se aplică provizoriu. Părțile se angajează să înceapă cât mai repede negocierile pentru încheierea unui nou protocol care să îl înlocuiască pe cel de față când expiră. Părțile se vor strădui să încheie aceste negocieri în maxim 9 luni, mai exact la 15 martie 2012 cel mai târziu.

ANEXA I

CONDIȚII DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚILOR DE PESCUIT ÎN ZONA DE PESCUIT A REPUBLICII GUINEEA-BISSAU DE CĂTRE NAVELE UNIUNII

Capitolul I – Formalități privind cererile de licență și eliberarea licențelor

Secțiunea 1 Dispoziții generale aplicabile tuturor navelor

1. Numai navele eligibile pot obține licență de pescuit în zona de pescuit a Guineei-Bissau.

2. Pentru ca o navă să fie eligibilă, armatorul, comandantul și nava în sine nu trebuie să aibă interdicție de a pescui în Guineea-Bissau. Aceștia trebuie să aibă o situație legală față de autoritățile din Republica Guineea-Bissau, în sensul că trebuie să fi îndeplinit toate obligațiile anterioare ce decurg din activitățile lor de pescuit desfășurate în Republica Guineea-Bissau în cadrul acordurilor de pescuit încheiate cu Uniunea.

3. Orice navă a Uniunii care solicită o licență de pescuit poate fi reprezentată de un agent cu reședința în Guineea-Bissau. Numele și adresa acestui agent sunt declarate în cererea de licență.

4. Autoritățile competente ale Uniunii trimit către minister, prin intermediul Delegației Comisiei Europene în Guineea-Bissau, câte o cerere pentru fiecare navă care dorește să pescuiască în conformitate cu acordul încheiat, cu cel puțin 20 de zile înainte de data începerii perioadei de valabilitate solicitate.

5. Cererile de licență se înaintează ministerului conform formularelor puse la dispoziție în acest scop de guvernul Guineei-Bissau și prezentate ca model în apendicele 1. Autoritățile din Guineea-Bissau iau toate măsurile necesare pentru ca datele primite prin cererea de licență să fie tratate în mod confidențial. Aceste date sunt utilizate exclusiv în cadrul punerii în aplicare a acordului de pescuit.

6. Fiecare cerere de licență este însoțită de următoarele documente:

- dovada plății redevenței pentru perioada de valabilitate a licenței, precum și a sumei menționate la capitolul VII, punctul 13.

- orice alt document sau certificat necesar în conformitate cu dispozițiile speciale aplicabile în funcție de tipul de navă, în temeiul prezentului protocol.

7. Plata redevenței se efectuează în contul indicat de către autoritățile din Guineea-Bissau.

8. Redevențele includ toate taxele naționale și locale, cu excepția taxelor portuare și a celor pentru prestarea de servicii.

9. În cazul tuturor navelor, licențele sunt eliberate de către minister armatorilor sau reprezentanților lor, prin intermediul Delegației Comisiei Europene în Guineea-Bissau, în termen de 20 de zile de la primirea întregii documentații menționate la punctul 6.

10. Dacă în momentul semnării licenței birourile Delegației Comisiei Europene sunt închise, licența îi este trimisă direct agentului navei, iar o copie a acesteia este expediată către Delegație.

11. Licența se eliberează pentru o anumită navă și nu este transferabilă.

12. Cu toate acestea, la cererea Uniunii Europene și în caz de forță majoră dovedită, licența unei nave poate fi înlocuită cu o nouă licență, eliberată pe numele unei alte nave având caracteristici similare primei nave, fără a fi necesară plata unei noi redevențe. Dacă, totuși, tonajul registru brut (TRB) al noii nave este mai mare decât cel al navei care trebuie să fie înlocuită, diferența de redevență este plătită pro rata temporis .

13. Armatorul navei care trebuie înlocuită sau reprezentantul acestuia remite licența anulată ministerului prin intermediul Delegației Comisiei Europene.

14. Data intrării în vigoare a noii licențe este data la care armatorul remite licența anulată ministerului. Delegația Comisiei Europene în Guineea-Bissau este informată în legătură cu transferul licenței.

15. Licența trebuie păstrată în permanență la bordul navei, fără a aduce atingere prevederilor de la capitolul I, secțiunea 2, punctul 1.

16. Cele două părți cooperează în vederea promovării instituirii unui sistem de licențe bazat exclusiv pe schimbul electronic al tuturor informațiilor și documentelor detaliate mai sus. Cele două părți convin să promoveze cât mai repede cu putință înlocuirea licenței pe suport hârtie cu un echivalent electronic, cum ar fi lista navelor autorizate să pescuiască în zona de pescuit a Guineei-Bissau.

17. Părțile se angajează, în cadrul comisiei mixte, să înlocuiască în prezentul protocol orice referință în TRB cu referințe în GT și să adapteze în consecință toate dispozițiile afectate. Această înlocuire va fi precedată de consultările tehnice corespunzătoare între părți.

Secțiunea 2 Dispoziții speciale aplicabile tonierelor și navelor de pescuit cu paragate plutitoare

1. Licența trebuie păstrată în permanență la bordul navei. Uniunea Europeană păstrează un proiect actualizat de listă a navelor pentru care s-a solicitat o licență de pescuit în conformitate cu dispozițiile prezentului protocol. Acest proiect este adus la cunoștința autorităților din Guineea-Bissau imediat după întocmirea sa și, ulterior, de fiecare dată când este actualizat. Imediat după primirea proiectului de listă, precum și a notificării plății avansului, adresată de către Comisia Europeană autorităților din Guineea-Bissau, nava este înscrisă de către autoritatea competentă din Guineea-Bissau pe o listă a navelor autorizate să pescuiască, listă care este adusă la cunoștința autorităților responsabile de controlul pescuitului, precum și a Delegației Comisiei Europene în Guineea-Bissau. În acest caz, o copie conformă a acestei liste este expediată de către Delegația Comisiei Europene armatorului și păstrată la bord în locul licenței de pescuit până în momentul eliberării acesteia din urmă de către autoritatea competentă din Guineea-Bissau.

2. Licențele au o perioadă de valabilitate de un an.

3 Redevențele sunt calculate, pentru fiecare navă, în baza ratelor anualizate stabilite în fișele tehnice din prezentul protocol. În cazul licențelor trimestriale sau semestriale, redevențele sunt calculate pro rata temporis și sunt majorate cu 3% și, respectiv, 2% pentru a acoperi cheltuielile pe care le implică întocmirea licențelor.

4. Licențele se eliberează după plata către autoritățile naționale competente a sumelor forfetare, în funcție de fișa tehnică corespondentă.

5. Decontul final al redevențelor datorate pentru anul în curs este stabilit de către Comisia Europeană cel târziu la data de 15 iunie a anului următor, în baza declarațiilor de captură întocmite de către fiecare armator și confirmate de către institutele științifice responsabile de verificarea datelor referitoare la capturi din statele membre, precum IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia), IPIMAR (Instituto Português de Investigaçao Maritima), prin intermediul Delegației Comisiei Europene.

6. Acest decont este trimis simultan ministerului și armatorilor.

7. O eventuală plată adițională va fi efectuată de armatori către autoritățile naționale competente ale Guineei-Bissau cel mai târziu la 31 iulie 2012, în contul menționat la punctul 7 din secțiunea 1.

8. Cu toate acestea, dacă suma din decontul final este mai mică decât valoarea avansului menționat la punctul 3, diferența respectivă nu se rambursează armatorului.

Secțiunea 3 Dispoziții speciale aplicabile traulerelor

1. Pe lângă documentele menționate la secțiunea 1 punctul 6 din capitolul de față, orice cerere de licență pentru navele din prezenta secțiune trebuie să fie însoțită de:

- o copie legalizată a documentului întocmit de statul membru care atestă tonajul navei în TRB și

- certificatul de conformitate eliberat de minister în urma inspecției tehnice a navei, efectuată conform capitolului VIII, punctul 3.2.

2. În cazul solicitării unei noi licențe pentru o navă căreia i-a fost deja acordată o licență în cadrul prezentului protocol și ale cărei caracteristici tehnice sunt neschimbate, această cerere va fi înaintată ministerului, prin intermediul Delegației Comisiei Europene în Guineea-Bissau, și va fi însoțită doar de dovada plății redevenței pentru perioadele solicitate, precum și a sumei menționate la capitolul VII, punctul 13. Ministerul autorizează noua licență și adaugă o mențiune referitoare la prima cerere de licență depusă în cadrul protocolului în vigoare.

3. Pentru a determina valabilitatea licențelor, se vor utiliza perioadele anuale definite după cum urmează:

- prima perioadă: 16 iunie 2011 - 31 decembrie 2011

- a doua perioadă: 1 ianuarie 2012 - 15 iunie 2012

4. Valabilitatea licențelor nu poate începe în cursul unei perioade anuale și sfârși în cursul perioadei anuale următoare.

5. Un trimestru corespunde uneia dintre perioadele de trei luni care încep la 1 ianuarie, la 1 aprilie, la 1 iulie sau la 1 octombrie, cu excepția primei și ultimei perioade din protocol, atunci când perioadele vor fi 16 iunie 2011 – 30 septembrie 2011 și, respectiv, 1 aprilie 2012 – 15 iunie 2012.

6. Licențele de pescuit sunt valabile timp de un an, șase luni sau trei luni. Ele pot fi reînnoite.

7. Licența trebuie păstrată în permanență la bordul navei.

8. Redevențele sunt calculate, pentru fiecare navă, în baza ratelor anualizate stabilite în fișele tehnice din prezentul protocol. În cazul licențelor trimestriale sau semestriale, redevențele sunt calculate pro rata temporis și sunt majorate cu 3% și, respectiv, 2% pentru a acoperi cheltuielile pe care le implică întocmirea licențelor.

Capitolul II – Zonele de pescuit

Navele Uniunii menționate la articolul 1 din protocol sunt autorizate să exercite activități de pescuit în apele situate la o distanță de peste 12 mile marine de liniile de bază.

Capitolul III – Sistemul de declarare a capturilor efectuate de navele autorizate să desfășoare activități de pescuit în apele Guineei-Bissau

1. În sensul prezentei anexe, durata ieșirii în larg a unei nave a Uniunii Europene este definită după cum urmează:

- fie ca perioada de timp care se scurge între intrarea și ieșirea din zona de pescuit a Guineei-Bissau;

- fie ca perioada de timp care se scurge între intrarea în zona de pescuit a Guineei-Bissau și o transbordare;

- fie ca perioada de timp care se scurge între intrarea în zona de pescuit a Guineei-Bissau și o debarcare în Guineea-Bissau.

2. Toate navele autorizate să pescuiască în apele Republicii Guineea-Bissau în cadrul acordului sunt obligate să comunice ministerului capturile efectuate, după cum urmează:

2.1 Declarațiile includ capturile efectuate de navă în cursul fiecărei ieșiri în larg. Acestea sunt transmise ministerului prin fax, prin poștă sau prin e-mail, iar o copie a declarațiilor de captură este expediată Comisiei Europene, prin intermediul Delegației Comisiei Europene în Guineea-Bissau, la sfârșitul fiecărei ieșiri în larg sau, în orice caz, înainte de părăsirea zonei de pescuit a Guineei-Bissau. În cazul în care comunicarea se face prin e-mail, fiecare dintre cei doi destinatari trimite cât mai repede navei confirmări de primire pe cale electronică, cu o copie adresată celuilalt destinatar. În ceea ce privește tonierele, aceste declarații sunt trimise la sfârșitul fiecărei campanii de pescuit.

2.2 Originalele pe suport fizic ale declarațiilor transmise prin fax sau prin e-mail într-o perioadă anuală de valabilitate a licenței, în sensul prevederilor capitolului I secțiunea 2 punctul 2, pentru toniere, și secțiunea 3 punctul 3 pentru traulere, sunt puse la dispoziția ministerului în termen de 45 de zile de la terminarea ultimei ieșiri pe mare efectuate în perioada menționată anterior. Copii pe suport fizic ale acestor documente sunt adresate Delegației Comisiei Europene în Guineea-Bissau.

2.3 Tonierele și navele de pescuit cu paragate plutitoare își declară capturile prin formularul corespunzător al jurnalului de bord prezentat ca model în apendicele 2. Pentru perioadele în care nava nu s-a aflat în apele Guineei-Bissau, este obligatoriu să se specifice în jurnalul de bord „În afara zonei economice exclusive a Guineei-Bissau”.

2.4 Traulerele își declară capturile prin formularul prezentat ca model în apendicele 3, indicând totalul capturilor efectuate pe specii și pe lună calendaristică sau fracțiune a acesteia.

2.5 Formularele se completează lizibil și se semnează de către comandantul navei.

3. În caz de nerespectare a dispozițiilor din prezentul capitol, guvernul Republicii Guineea-Bissau își rezervă dreptul de a suspenda licența navei respective până la îndeplinirea formalităților și de a-i aplica armatorului navei penalitatea prevăzută de legislația în vigoare din Guineea-Bissau, iar în caz de recidivă de a refuza să reînnoiască licența respectivei nave. Comisia Europeană trebuie informată în legătură cu această situație.

Cele două părți convin să pună în funcțiune un sistem electronic de schimb de informații de acest tip.

Capitolul IV – Capturi accidentale

Nivelul capturilor secundare, pentru fiecare activitate de pescuit prevăzută în cadrul protocolului, este stabilit în temeiul legislației Republicii Guineea-Bissau și este specificat în fișele tehnice, pentru fiecare categorie în parte.

Capitolul V – Îmbarcarea marinarilor

Armatorii care beneficiază de licențe de pescuit, în conformitate cu acordul, contribuie la formarea profesională practică a resortisanților din Guineea-Bissau și la îmbunătățirea pieței muncii, în condițiile și în limitele următoare:

1. fiecare armator al unui trauler se obligă să angajeze:

- trei marinari pescari, pentru navele cu o capacitate mai mică de 250 TRB,

- patru marinari pescari, pentru navele cu o capacitate cuprinsă între 250 TRB și 400 TRB,

- cinci marinari pescari, pentru navele cu o capacitate cuprinsă între 400 TRB și 650 TRB,

- șase marinari pescari, pentru navele cu o capacitate mai mare de 650 TRB.

2. Armatorii fac toate demersurile necesare pentru a îmbarca personal suplimentar din Guineea-Bissau.

3. Armatorii aleg în mod liber, prin reprezentanții lor, marinarii pe care urmează să îi ia la bordul navei lor.

4. Armatorul sau reprezentantul acestuia transmite către minister numele marinarilor originari din Guineea-Bissau luați la bordul navei respective, menționându-se rolul lor în cadrul echipajului.

5. Declarația Organizației Internaționale a Muncii (OIM) privind principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă se aplică de drept pentru marinarii îmbarcați pe navele UE. Aceasta se referă în special la libertatea de asociere și la recunoașterea efectivă a dreptului la negociere colectivă al lucrătorilor, precum și la eliminarea discriminării cu privire la încadrarea în muncă și profesie.

6. Contractele de încadrare ale marinarilor din Guineea-Bissau, din care o copie se înmânează părților semnatare, se încheie între reprezentanții armatorilor și marinari și/sau sindicatele sau reprezentanții acestora, în consultare cu ministerul. Aceste contracte garantează marinarilor faptul că vor beneficia de sistemul de asigurări sociale care li se aplică, inclusiv asigurarea de viață, de sănătate și în caz de accident.

7. Salariile marinarilor din Guineea-Bissau sunt plătite de către armatori. Acestea sunt fixate, înainte de emiterea licențelor, de comun acord între armatori sau reprezentanții lor și autoritățile competente din Guineea-Bissau. Cu toate acestea, condițiile de salarizare acordate marinarilor din Guineea-Bissau nu pot fi inferioare celor aplicabile echipajelor din această țară și în niciun caz nu pot fi sub standardele OIM.

8. Toți marinarii angajați la bordul navelor Uniunii Europene trebuie să se prezinte la comandantul navei desemnate cu o zi înainte de data de îmbarcare propusă. În cazul în care un marinar nu se prezintă la data și ora convenite pentru îmbarcare, armatorul este în mod automat absolvit de obligația de a-l lua pe respectivul marinar la bordul navei.

9. În cazul în care la bordul navei nu sunt luați marinari din Guineea-Bissau din alte motive decât cele menționate la punctul anterior, armatorii navelor Uniunii în cauză sunt obligați să plătească pentru campania de pescuit, în cel mai scurt timp, o sumă forfetară egală cu salariile marinarilor neluați la bord.

10. Această sumă va fi plătită într-un cont special, desemnat în prealabil de către autoritățile competente din Guineea-Bissau și va face posibilă finanțarea structurilor publice de formare profesională în domeniul pescuitului.

Capitolul VI – Măsuri tehnice

1. Navele care capturează pești mari migratori respectă măsurile și recomandările adoptate de către ICCAT în ceea ce privește echipamentele de pescuit, specificațiile lor tehnice și orice alte măsuri tehnice aplicabile activităților de pescuit desfășurate de acestea.

2. În ceea ce privește traulerele, măsurile specifice sunt prezentate în fișele tehnice corespunzătoare.

3. Încetarea activităților de pescuit sau a unui tip de pescuit pe motiv de repaus biologic se aplică de către Guineea-Bissau în mod nediscriminatoriu tuturor navelor care participă la respectivele activități de pescuit, fie ele naționale, ale Uniunii sau dintr-o țară terță.

4 . În baza analizei de impact și dacă acest lucru se dovedește a fi necesar, cele două părți se pun de acord în cadrul comisiei mixte cu privire la eventualele măsuri corective legate de repausul biologic care trebuie aplicate.

5. În cazul în care Guineea-Bissau este obligată să ia unele măsuri de urgență care duc la încetarea pescuitului, altele decât cele menționate la punctul 3, sau la prelungirea duratei de închidere prevăzute anterior, este convocată o ședință a comisiei mixte pentru a evalua impactul punerii în aplicare a acestor măsuri asupra navelor Uniunii.

6. Dacă punerea în aplicare a punctelor 4 și 5 are ca efect prelungirea perioadei(lor) de încetare a activităților de pescuit, cele două părți se consultă în cadrul comisiei mixte în scopul adaptării nivelului contribuției financiare în funcție de reducerea posibilităților de pescuit ale Uniunii, ca urmare a acestor măsuri.

Capitolul VII – Observatorii luați la bordul traulerelor

1. Navele autorizate să pescuiască în apele Republicii Guineea-Bissau, în conformitate cu prevederile acordului, iau la bord observatori desemnați de Guineea-Bissau, în următoarele condiții.

1.1 Fiecare trauler ia la bord un observator desemnat de ministerul responsabil de pescuit.În acest caz, portul de îmbarcare este stabilit de comun acord între ministerul responsabil de pescuit și armatori sau reprezentanții lor.

1.2 Ministerul întocmește o listă cu navele desemnate să ia un observator la bord, precum și o listă cu observatorii desemnați pentru îmbarcare. Aceste liste trebuie ținute la zi. Ele se înaintează Comisiei Europene imediat după redactare și apoi o dată la trei luni, cu eventuala actualizare.

1.3 Ministerul informează armatorii respectivi sau reprezentanții acestora în legătură cu numele observatorului desemnat spre a fi luat la bordul navei în momentul acordării licenței.

2. Ministerul stabilește timpul petrecut la bord de către observator, care nu va depăși, în general, timpul necesar acestuia pentru a-și îndeplini sarcinile. Ministerul informează armatorul sau reprezentantul său în legătură cu acest lucru în momentul în care îi face cunoscut numele observatorului desemnat spre a fi luat la bordul navei respective.

3. Condițiile de îmbarcare a observatorului sunt convenite de comun acord între armator sau reprezentantul acestuia și autoritățile din Guineea-Bissau.

4. Îmbarcarea observatorului la începutul primei ieșiri pe mare are loc în portul din Guineea-Bissau, iar în cazul reînnoirii licenței, în portul ales de armator.

5. În termen de două săptămâni și cu un preaviz de zece zile, armatorii respectivi fac cunoscute porturile și datele la care intenționează să ia observatori la bord.

6. În cazul în care observatorul este luat la bord într-o țară străină, costurile de călătorie ale acestuia vor fi suportate de către armator. În cazul în care nava care are la bord un observator din Guineea-Bissau părăsește zona de pescuit a Guineei-Bissau, trebuie să se ia toate măsurile pentru a asigura repatrierea observatorului cât de repede posibil, pe cheltuiala armatorului.

7. În cazul în care observatorul nu se prezintă la locul și momentul convenite sau în decurs de douăsprezece ore de la momentul respectiv, armatorul este în mod automat exonerat de obligația de a-l lua la bord pe respectivul observator.

8. La bord, observatorul trebuie tratat ca un ofițer. Când nava operează în apele Guineei-Bissau, acesta îndeplinește următoarele sarcini:

8.1 observă activitățile de pescuit ale navelor;

8.2 verifică poziția navelor angajate în operațiuni de pescuit;

8.3 desfășoară operațiuni de eșantionare biologică în cadrul unor programe științifice;

8.4 consemnează echipamentele de pescuit utilizate;

8.5 verifică datele capturilor efectuate în apele Guineei-Bissau înregistrate în jurnalul de bord;

8.6 verifică procentajele capturilor secundare și estimează volumul capturilor aruncate înapoi în mare;

8.7 raportează cel puțin o dată pe săptămână, prin radio, datele referitoare la pescuit, inclusiv volumul capturilor principale și al capturilor secundare de la bord.

9. Comandantul ia toate măsurile care țin de competența sa pentru a garanta siguranța fizică și morală a observatorului aflat în exercițiul funcțiunii.

10. Observatorului trebuie să i se pună la dispoziție toate facilitățile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale. Comandantul îi dă acces la mijloacele de comunicare necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale, la documentele legate direct de activitățile de pescuit ale navei, inclusiv la jurnalul de bord și jurnalul de navigație, precum și la părțile navei necesare pentru facilitarea îndeplinirii sarcinilor acestuia.

11. Pe durata șederii la bordul navei, observatorul:

11.1 ia toate măsurile adecvate pentru ca nici condițiile îmbarcării sale și nici prezența sa la bordul navei să nu întrerupă și să nu împiedice operațiunile de pescuit,

11.2 respectă bunurile și echipamentul de la bord, precum și confidențialitatea tuturor documentelor care aparțin respectivei nave,

11.3 redactează un raport de activitate, care este transmis autorităților competente din Guineea-Bissau. Acestea, după studierea raportului și în decurs de o săptămână, expediază o copie a raportului către Delegația Comisiei Europene în Guineea-Bissau.

12. La sfârșitul perioadei de observație și înainte de părăsirea navei, observatorul întocmește un raport de activitate, care este transmis apoi autorităților competente din Guineea-Bissau, iar o copie a acestuia este trimisă Comisiei Europene. Observatorul semnează raportul în prezența comandantului, care poate să adauge sau să dispună adăugarea în anexă a tuturor observațiilor pe care le consideră utile, însoțindu-le de propria semnătură. În momentul debarcării, observatorul înmânează o copie a raportului comandantului navei.

13. Armatorul asigură, pe propria cheltuială, cazarea și masa observatorilor în aceleași condiții ca ofițerii, ținând seama de structura navei.

Pentru a contribui la acoperirea cheltuielilor care decurg din prezența la bord a respectivului observator, armatorul plătește în contul autorităților din Guineea-Bissau, în același timp cu plata redevenței, o sumă de 12 EUR pe TRB pe an, pro rata temporis , pentru fiecare navă care desfășoară activități de pescuit în apele Guineei-Bissau.

14. Salariul și contribuțiile sociale ale observatorului sunt suportate de minister

Capitolul VIII – Observatorii luați la bordul tonierelor

Cele două părți se consultă în cel mai scurt timp cu țările interesate cu privire la stabilirea unui sistem de observatori regionali și la alegerea organizației regionale competente pe probleme de pescuit.

Capitolul IX - Controlul

1. În temeiul capitolului I secțiunea 2 punctul 1, Uniunea Europeană păstrează o listă actualizată a navelor pentru care a fost eliberată o licență de pescuit în conformitate cu prevederile din prezentul protocol. Această listă este notificată autorităților din Guineea-Bissau responsabile de controlul activităților de pescuit imediat după redactare și apoi după fiecare actualizare.

2. Navele care pescuiesc pești mari migratori sunt incluse pe lista menționată la punctul precedent de îndată ce este primită notificarea de plată în avans menționată la punctul 3 al secțiunii 2 din capitolul I din prezenta anexă. În acest caz, o copie conformă a listei navelor care pescuiesc ton este expediată armatorului și păstrată la bord în locul licenței de pescuit până în momentul eliberării acesteia din urmă de către autoritatea competentă din Guineea-Bissau.

3. Inspecții tehnice efectuate la bordul traulerelor

3.1 O dată pe an, precum și în urma modificării tonajului sau a unei schimbări a categoriei de pescuit care implică utilizarea unui echipament de pescuit diferit, traulerele Uniunii trebuie să se prezinte în portul din Guineea-Bissau pentru a se supune inspecțiilor prevăzute de legislația în vigoare. Aceste inspecții se efectuează în mod obligatoriu într-un interval de 48 de ore de la intrarea navei în port.

3.2 După finalizarea în mod satisfăcător a inspecției, comandantului navei i se eliberează un certificat având o valabilitate egală cu cea a licenței și prelungită de facto în cazul navelor care își reînnoiesc licența în cursul anului respectiv. Cu toate acestea, valabilitatea maximă nu poate depăși un an. Acest certificat trebuie să fie păstrat în permanență la bordul navei.

3.3 Inspecția tehnică are ca scop controlul conformității caracteristicilor tehnice și a echipamentului aflat la bordul navei și verificarea îndeplinirii prevederilor privind echipajul.

3.4 Cheltuielile pe care le implică inspecțiile sunt suportate de armatori și sunt determinate conform baremului stabilit de legislația Republicii Guineea-Bissau. Acestea nu pot fi mai mari decât sumele plătite în mod normal de către celelalte nave pentru servicii identice.

3.5 Nerespectarea prevederilor de la punctele 3.1 și 3.2 duce la suspendarea automată a licenței de pescuit până la îndeplinirea de către armator a obligațiilor care îi revin.

4. Intrarea și ieșirea din zonă:

Toate navele Uniunii Europene angajate în activități de pescuit în apele Guineei-Bissau, în temeiul acordului, comunică stației radio a ministerului responsabil de activitatea de pescuit data și ora, precum și poziția lor în momentul intrării sau părăsirii zonei de pescuit a Guineei-Bissau.

Indicativul de apel, frecvența de lucru și orarele sunt comunicate armatorilor de către ministerul responsabil de activitatea de pescuit în momentul eliberării licenței.

În cazul în care utilizarea stației radio nu este posibilă, navele pot folosi alte mijloace de comunicare, precum telexul, faxul (numere de fax: 20.11.57, 20.19.57, 20.69.50) sau telegrama.

4.1 Navele Uniunii notifică ministerului, cu cel puțin 24 de ore în avans, intenția lor de intra sau de a părăsi zona de pescuit a Guineei-Bissau. În cazul tonierelor, termenul este de 6 ore.

4.2 În momentul în care notifică părăsirea zonei, fiecare navă comunică, de asemenea, poziția sa și declară cantitățile totale și speciile de pește de la bord. Este preferabil ca aceste informații să fie comunicate prin fax sau, în cazul navelor care nu sunt prevăzute cu fax, prin radio sau e-mail.

4.3 Orice navă care este surprinsă pescuind fără să fi informat ministerul este considerată navă fără licență.

4.4 Numerele de fax și de telefon și adresa de e-mail sunt, de asemenea, comunicate în momentul eliberării licenței de pescuit.

5. Procedurile de control

5.1 Comandanții navelor Uniunii angajate în activități de pescuit în apele Guineei-Bissau permit și înlesnesc oricărui funcționar din Guineea-Bissau responsabil de inspecția și controlul activităților de pescuit urcarea la bord și îndeplinirea sarcinilor sale.

5.2. Prezența la bord a acestor funcționari nu trebuie să depășească timpul necesar pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

5.3 La încheierea fiecărei inspecții și a fiecărui control, comandantului navei i se eliberează un certificat.

6. Inspecția la bord

6.1 Ministerul informează Comisia Europeană prin intermediul Delegației acesteia în Guineea-Bissau, în termen de maxim 48 de ore, în legătură cu inspecția la bord și eventualele sancțiuni impuse navelor Uniunii în zonele de pescuit ale Guineei-Bissau.

6.2 Comisia Europeană primește în același timp un raport succint privind împrejurările și motivele care au dus la inspecția la bord.

7. Procesul-verbal de inspecție la bord

7.1 Comandantul navei este obligat să semneze procesul-verbal de constatare întocmit de către autoritatea competentă a statului de coastă.

7.2 Această semnătură nu prejudiciază drepturile și mijloacele de apărare la care comandantul poate recurge pentru a răspunde respectivei acuzații de infracțiune.

7.3 În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, comandantul poate fi obligat să ducă nava în portul indicat de către autoritățile competente.

8. Ședința de consultări în caz de inspecție la bord

8.1 Înainte de lua în calcul eventuale măsuri vizavi de comandantul sau de echipajul navei sau orice acțiune îndreptată asupra încărcăturii și echipamentului navei, mai puțin cele destinate protejării dovezilor privind presupusa infracțiune, între Comisia Europeană și minister are loc o ședință de consultări la cererea Uniunii, în termen de o zi lucrătoare de la primirea respectivelor informații, cu participarea posibilă a unui reprezentant al statului membru implicat.

8.2 În cursul consultărilor, fiecare parte pune la dispoziția celeilalte orice document și orice informație utilă care ar putea ajuta la clarificarea circumstanțelor care au dus la faptele constatate. Armatorul sau reprezentantul acestuia este informat în legătură cu rezultatul acestei consultări, precum și cu toate măsurile care pot fi luate în urma inspectării.

9. Soluționarea inspecției

9.1 Înaintea oricărei proceduri judiciare, se încearcă soluționarea presupusei infracțiuni prin procedură de conciliere. Această procedură se finalizează în cel mult patru zile lucrătoare de la inspectarea navei.

9.2 În cazul unei proceduri de negociere, cuantumul amenzii aplicate este stabilit în conformitate cu legislația din Guineea-Bissau.

9.3 În situația în care cazul nu poate fi soluționat printr-o procedură de negociere și trebuie adus în fața unui organism judiciar competent, armatorul plătește o garanție bancară, care se stabilește ținând seama de costurile de inspecție a navei, precum și de amenzile și de compensațiile care trebuie plătite de către părțile responsabile pentru respectiva infracțiune, într-un cont bancar indicat de minister.

9.4 Garanția bancară este irevocabilă până la finalizarea procedurii judiciare. Aceasta este eliberată în momentul în care procedura se încheie fără condamnare. În mod similar, în cazul unei condamnări care duce la o amendă mai mică decât garanția depusă, diferența este deblocată de minister.

9.5 Nava este eliberată, iar echipajul acesteia este autorizat să părăsească portul:

- după îndeplinirea obligațiilor rezultate din procedura pe cale amiabilă, sau

- după depunerea garanției bancare menționate la punctul 9.3 și acceptarea ei de către minister, până la finalizarea procedurilor judiciare.

10. Acțiuni ulterioare procedurilor de soluționare

Toate informațiile referitoare la infracțiunile săvârșite de navele Uniunii sunt aduse la cunoștința Comisiei în mod regulat prin intermediul Delegației.

11. Transbordarea

11.1 Orice navă a Uniunii care dorește să transbordeze capturile de pește în apele Guineei-Bissau efectuează această operațiune în rada porturilor din Guineea-Bissau.

11.2 Armatorii acestor nave trebuie să aducă la cunoștința ministerului, cu cel puțin 24 de ore înainte, următoarele informații:

- denumirile navelor de pescuit care trebuie să efectueze transbordarea;

- denumirea navei cargo;

- tonajul de transbordat, pe specii;

- ziua transbordării.

11.3 Transbordarea este considerată drept o ieșire din zona de pescuit a Guineei-Bissau. Prin urmare, comandanții navelor trebuie să înainteze declarațiile de captură autorităților competente și să își declare intenția de a continua activitatea de pescuit sau de a părăsi zona de pescuit a Guineei-Bissau.

11.4 Orice operațiune de transbordare a capturilor nereglementată prin prevederile de mai sus este interzisă în zona de pescuit a Guineei-Bissau. Orice persoană care încalcă această prevedere se expune sancțiunilor prevăzute de legislația în vigoare din Guineea-Bissau.

12. Comandanții navelor de pescuit ale Uniunii angajate în operațiuni de debarcare sau de transbordare într-un port din Guineea-Bissau permit și înlesnesc controlul acestor operațiuni de către inspectorii din Guineea-Bissau. După finalizarea fiecărei inspecții și a fiecărui control în port, comandantului navei i se eliberează un certificat.

Capitolul X – Monitorizarea prin satelit a navelor de pescuit

Cele două părți se pun de acord în cadrul comisiei mixte pentru a determina mijloacele de monitorizare prin satelit a navelor de pescuit ale Uniunii care desfășoară activități de pescuit în conformitate cu prezentul acord, în momentul în care sunt îndeplinite condițiile tehnice corespunzătoare.

APENDICE

1 – Formular de cerere de licență de pescuit

2 – Statistici de captură și de efort de pescuit

3 - Jurnal de bord al tonierelor

Apendicele 1

FORMULAR

DE CERERE DE LICENȚĂ

DE PESCUIT

Parte rezervată administrației | Observații |

Naționalitate:………………………………… Numărul licenței……………………………… Data semnării………………………………… Data eliberării………………………………… | ……………………………………………….. ……………………………………………….. ……………………………………………….. ………………………………………………... |

SOLICITANT

Denumirea societății:

Numărul de înregistrare în Registrul Comerțului:

Prenumele și numele responsabilului:

Data și locul nașterii:

Profesia:

Adresă:

Numărul de angajați:

Numele și adresa agentului:

NAVA

Tipul navei: Numărul de înmatriculare:

Numele nou: Numele anterior:

Data și locul construcției:

Naționalitatea de origine:

Lungime: Lățime: Adâncime:

Tonaj brut : Tonaj net:

Tipul materialului de construcție:

Marca motorului principal: Tip: Puterea în CP:

Elicea: Fixă: ( Reglabilă: ( Intubată: (

Viteză:

Indicativul de apel: Frecvență:

Lista instrumentelor de detectare, de navigație și de transmisie:

Radar: ( Sonar: ( Sondă pe parâma principală, sondă pe plasă: (

VHF: ( BLU : ( Navigație prin satelit: ( Altele:

Numărul de marinari :

MODUL DE CONSERVARE

Gheață: ( Gheață și refrigerare: (

Congelare: în saramură: ( uscată: ( în apă de mare refrigerată: (

Puterea frigorifică totală (FG):

Capacitatea de congelare la 24 de ore în tone:

Capacitatea calelor:

TIPUL DE PESCUIT

a) Pescuit demersal

Demersal de coastă: ( Demersal de adâncime: (

Tipul de traul:

pentru cefalopode: ( pentru creveți: ( pentru pește: (

Lungimea traulului: Lungime hedlain:

Dimensiunea ochiurilor în sacul de traulare:

Dimensiunea ochiurilor în aripile laterale:

Viteza de traulare:

B. Pescuit de pești pelagici mari (ton)

Cu platforme și paragate: ( Numărul de platforme și paragate: (

Cu plasă-pungă: ( Lungimea plasei: Înălțimea plasei:

Numărul de tancuri: Capacitatea în tone:

C. Pescuit cu paragate și vintire

Plutitoare: ( de fund: (

Lungimea paragatului: Numărul de cârlige:

Numărul de paragate:

Numărul de vintire:

INSTALAȚII LA ȚĂRM

Adresa și numărul autorizației:

Denumirea societății:

Activități:

Comerț angro pe piața internă: ( export: (

Tipul și numărul certificatului de angrosist:

Descrierea instalațiilor de prelucrare și de conservare:

Numărul de angajați:

N.B. Bifați varianta corespunzătoare în spațiile rezervate în acest scop.

Observații tehnice

Autorizația Ministerului de stat

Apendicele 2

MINISTERUL PESCUITULUI STATISTICI DE CAPTURĂ ȘI DE EFORT Luna: Anul:

Denumirea navei : | Puterea motorului: | Metoda de pescuit: |

Naționalitatea: | Tonaj brut (t): | Portul de debarcare: |

Dată | Zonă de pescuit | Număr de lansări plasă | Numărul de ore de pescuit | Specii de pește |

JURNAL DE BORD AL TONIERELOR | Paragat |

1. Zonă de pescuit |

Dincolo de 12 mile marine de la liniile de bază, inclusiv zona de gestionare comună a Guineei-Bissau și a Senegalului, care ajunge la nord până la azimut 268°. |

2. Echipament autorizat |

Sunt autorizate traulul clasic cu panouri și alte echipamente selective. Sunt autorizate tangoanele. Este interzisă, pentru toate tipurile de echipament de pescuit, utilizarea oricăror mijloace și dispozitive care pot obtura ochiurile plaselor sau care au ca efect reducerea acțiunii lor selective. Cu toate acestea, pentru a evita uzura sau ruperea plasei, este permis să se fixeze, exclusiv sub partea ventrală a sacului traulelor de fund, apărătoare de protecție de plasă sau orice alt material. Aceste apărători sunt fixate doar pe partea anterioară și pe părțile laterale ale sacului traulelor. În ceea ce privește partea dorsală a traulelor, utilizarea dispozitivelor de protecție este permisă cu condiția ca acestea să constea într-o singură bucată de plasă din același material ca și sacul, ale cărui ochiuri alungite măsoară minim trei sute milimetri. Este interzisă dublarea firelor, simple sau multiple, care formează sacul traulelor. |

3. Dimensiunea minimă autorizată a ochiului de plasă |

70 mm |

4. Repaus biologic |

Conform legislației din Guineea-Bissau. În cazul inexistenței unor prevederi în legislația Guineei-Bissau, cele două părți se pun de acord în cadrul comisiei mixte și în baza celor mai bune avize științifice disponibile și autorizate în ședința științifică comună, cu privire la perioada cea mai potrivită de repaus biologic. |

5. Capturi secundare |

Conform legislației din Guineea-Bissau: Traulerele pentru pește nu pot avea la bord mai mult de 9% crustacee și 9% cefalopode din totalul capturilor efectuate în zona de pescuit a Guineei-Bissau la sfârșitul unei ieșiri pe mare, astfel cum este definită aceasta la capitolul III din anexa la prezentul protocol. Traulerele pentru cefalopode nu pot avea la bord mai mult de 9% crustacee din totalul capturilor efectuate în zona de pescuit a Guineei-Bissau la sfârșitul unei ieșiri pe mare, astfel cum este definită aceasta la capitolul III din anexa la prezentul protocol. Orice depășire a procentajelor de capturi secundare autorizate este sancționată în conformitate cu legislația Guineei-Bissau. Cele două părți se consultă în cadrul comisiei mixte pentru a adapta, eventual, procentajul autorizat. |

6. Tonaj autorizat/ Redevențe |

Tonaj autorizat (TRB) pe an | 4.400 |

Redevențe în euro pe TRB pe an | 229 euro/ TRB/an În cazul licențelor trimestriale sau semestriale, redevențele sunt calculate pro rata temporis și sunt majorate cu 3% și, respectiv, 2% pentru a acoperi cheltuielile pe care le implică întocmirea licențelor. |

7. Observații: |

Condițiile de desfășurare a activității navelor sunt cele definite în anexa la protocol. |

FIȘA 2 - CATEGORIA DE PESCUIT 2: TRAULERE PENTRU PESCUIT CREVEȚI |

1. Zonă de pescuit |

Dincolo de 12 mile marine de la liniile de bază, inclusiv zona de gestionare comună a Guineei-Bissau și a Senegalului, care ajunge la nord până la azimut 268°. |

2. Echipament autorizat |

Sunt autorizate traulul clasic cu panouri și alte echipamente selective. Sunt autorizate tangoanele. Este interzisă, pentru toate tipurile de echipament de pescuit, utilizarea oricăror mijloace și dispozitive care pot obtura ochiurile plaselor sau care au ca efect reducerea acțiunii lor selective. Cu toate acestea, pentru a evita uzura sau ruperea plasei, este permis să se fixeze, exclusiv sub partea ventrală a sacului traulelor de fund, apărătoare de protecție de plasă sau orice alt material. Aceste apărători sunt fixate doar pe partea anterioară și pe părțile laterale ale sacului traulelor. În ceea ce privește partea dorsală a traulelor, utilizarea dispozitivelor de protecție este permisă cu condiția ca acestea să conste într-o singură bucată de plasă din același material ca și sacul, ale cărui ochiuri alungite măsoară minim trei sute milimetri. Este interzisă dublarea firelor, simple sau din sfoară, care formează sacul traulelor. |

3. Dimensiunea minimă autorizată a ochiului de plasă |

40 mm. Guineea-Bissau se angajează să-și modifice legislația în maximum 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului protocol, în vederea instituirii unei dimensiuni a ochiului de plasă de 50 mm, în conformitate cu legislațiile existente în subregiune, care se va aplica tuturor navelor care pescuiesc crustacee în zona de pescuit a Guineei-Bissau. ] |

4. Repaus biologic |

Conform legislației din Guineea-Bissau. În cazul inexistenței unor prevederi în legislația Guineei-Bissau, cele două părți se pun de acord în cadrul comisiei mixte și în baza celor mai bune avize științifice disponibile și autorizate în ședința științifică comună, cu privire la perioada cea mai potrivită de repaus biologic. |

5. Capturi secundare |

Conform legislației din Guineea-Bissau: Traulerele pentru creveți nu pot avea la bord mai mult de 50% cefalopode și pește din totalul capturilor efectuate în zona de pescuit a Guineei-Bissau la sfârșitul unei ieșiri pe mare, astfel cum este definită aceasta la capitolul III din anexa la prezentul protocol. Orice depășire a procentajelor de capturi secundare autorizate este sancționată în conformitate cu legislația Guineei-Bissau. |

6. Tonaj autorizat/ Redevențe |

Tonaj autorizat (TRB) pe an | 4.400 |

Redevențe în euro pe TRB pe an | 307 euro/ TRB/an În cazul licențelor trimestriale sau semestriale, redevențele sunt calculate pro rata temporis și sunt majorate cu 3% și, respectiv, 2% pentru a acoperi cheltuielile pe care le implică întocmirea licențelor. |

7. Observații: |

Condițiile de desfășurare a activității navelor sunt cele definite în anexa la protocol. |

FIȘA 3 - CATEGORIA DE PESCUIT 3: NAVE DE PESCUIT TON CU PLATFORMĂ ȘI PARAGATE |

1. Zona de pescuit |

Dincolo de 12 mile marine de la liniile de bază, inclusiv zona de gestionare comună a Guineei-Bissau și a Senegalului, care ajunge la nord până la azimut 268°. Tonierele cu platformă și paragate sunt autorizate să captureze momeală vie în scopul efectuării campaniei de pescuit în apele Guineei-Bissau. |

2. Echipament autorizat și măsuri tehnice: |

Platforme și paragate Plasă-pungă cu momeală vie: 16 mm Navele care capturează pești mari migratori respectă măsurile și recomandările adoptate de Comisia internațională pentru conservarea tonului de Atlantic (ICCAT) în ceea ce privește echipamentele de pescuit, specificațiile lor tehnice și orice alte măsuri tehnice aplicabile activităților de pescuit desfășurate de acestea. |

3. Capturi secundare: |

În conformitate cu recomandările ICCAT și FAO în acest domeniu, este interzisă capturarea următoarelor specii: rechin pelerin (Cetorhinus maximus), rechin alb (Carcharodon carcharias), Carcharias taurus și Galeorhinus galeus. |

4. Tonaj autorizat / Redevențe |

Redevența per tonă capturată | 25 de euro/tonă |

Redevență forfetară anuală: | 500 de euro pentru 20 de tone |

Numărul de nave autorizate să pescuiască | 14 |

5. Observații: |

Condițiile de desfășurare a activității navelor sunt cele definite în anexa la protocol. |

FIȘA 4 - CATEGORIA DE PESCUIT 4: TONIERE FRIGORIFICE CU PLASĂ PUNGĂ ȘI NAVE DE PESCUIT CU PARAGATE |

1. Zona de pescuit |

Dincolo de 12 mile marine de la liniile de bază, inclusiv zona de gestionare comună a Guineei-Bissau și a Senegalului, care ajunge la nord până la azimut 268°. |

2. Echipament autorizat și măsuri tehnice: |

plasă-pungă + paragat plutitor Navele care capturează pești mari migratori respectă măsurile și recomandările adoptate de Comisia internațională pentru conservarea tonului de Atlantic (ICCAT) în ceea ce privește echipamentele de pescuit, specificațiile lor tehnice și orice alte măsuri tehnice aplicabile activităților de pescuit desfășurate de acestea. |

3. Dimensiunea minimă autorizată a ochiului de plasă |

standarde recomandate de ICCAT |

4. Capturi secundare: |

În conformitate cu recomandările ICCAT și FAO în acest domeniu, este interzisă capturarea următoarelor specii: rechin pelerin (Cetorhinus maximus), rechin alb (Carcharodon carcharias), Carcharias taurus și Galeorhinus galeus. |

5. Tonaj autorizat / Redevențe |

Redevența per tonă capturată | 35 de euro/tonă |

Redevență forfetară anuală: | 3.150 de euro pentru 90 de tone |

Numărul de nave autorizate să pescuiască | 23 |

6. Observații: |

Condițiile de desfășurare a activității navelor sunt cele definite în anexa la protocol. |

Anexa III:

Elemente de bază privind obiectivele și indicatorii de performanță care trebuie respectați în temeiul articolelor 3, 8 și 9 din protocol:

Axe strategice și obiective | Indicatori |

1. Îmbunătățirea condițiilor sanitare în vederea dezvoltării sectorului pescuitului |

Pregătiri pentru obținerea autorizației de export | Legislația privind condițiile minime de igienă și de salubritate aplicabile navelor industriale, pirogilor și firmelor de pescuit, elaborată/adoptată de Parlament și pusă în aplicare Autoritatea competentă stabilită CIPA standardizat (ISO 9000) Laborator pus la dispoziție în scopul realizării analizelor microbiologice și chimice Plan de supraveghere și de analiză a creveților (PNVAR 2008) adoptat și inclus în legislație Numărul de inspectori sanitari formați Numărul de agenți sanitari și de agenți ai ministerului responsabil de activitatea de pescuit formați în conformitate cu normele de igienă Obținerea autorizației de export în UE |

1.1 Modernizarea și alinierea din punct de vedere sanitar a flotei industriale și a flotei artizanale | Numărul de nave industriale standardizate Numărul de pirogi din lemn înlocuite cu pirogi construite din materiale adaptate (în valoare absolută și în procente) Numărul de pirogi echipate cu lăzi frigorifice Creșterea numărului de puncte de debarcare Ambarcațiuni artizanale și nave de pescuit costier standardizate din punct de vedere sanitar (numărul în valoare absolută și în procente) |

1.2 Dezvoltarea infrastructurilor, în special a infrastructurilor portuare | Portul din Bissau reabilitat și extinderea portului de pescuit Reabilitarea în vederea alinierii la standarde a pieței de pește din port pentru debarcarea capturilor realizate prin pescuitul artizanal și industrial Alinierea portului din Bissau la standardele internaționale (ratificarea Convenției OLAS) Îndepărtarea epavelor din port |

1.3 Promovarea produselor pescărești (condiții sanitare și fitosanitare ale produselor debarcate și procesate). | Sistemul de inspecție a produselor din pescuit adaptat și operațional Actori sensibilizați vizavi de normele de igienă (numărul de cursuri de formare organizate și de persoane formate) Laborator de analiză operațional Numărul de zone amenajate pentru debarcarea și prelucrarea artizanală Promovarea parteneriatelor tehnice și comerciale cu agenții economici privați străini Procesul de eco-etichetare a produselor din Guineea-Bissau lansat |

2. Îmbunătățirea monitorizării, controlului și supravegherii zonei de pescuit |

Cadru juridic îmbunătățit | Adoptarea unui acord privind supravegherea și controlul între ministerul responsabil de activitatea de pescuit și Ministerul Apărării Adoptarea și punerea în aplicare a unui plan național de monitorizare, control și supraveghere |

2.1 Consolidarea monitorizării, controlului și supravegherii | Un corp operațional de inspectori autorizați independenți (numărul de persoane recrutate și formate) și înregistrarea bugetară corespunzătoare în legea finanțelor Numărul de zile de supraveghere pe mare: 250 de zile/an, la sfârșitul protocolului Numărul de inspecții în port și pe mare Numărul de inspecții aeriene Numărul de buletine statistice publicate Rata de acoperire radar Rata de acoperire VMS a întregii flote Punerea în aplicare a unui program de formare adaptat la tehnicile de supraveghere (numărul de ore de formare, de tehnicieni formați etc.) |

2.2 Monitorizarea situațiilor inspecție la bord a navelor | Îmbunătățirea transparenței sistemului de inspecție la bord a navelor, de sancțiuni și de plată a amenzilor Legislație îmbunătățită în domeniul plății amenzilor și introducerea interdicției de a plăti amenda altfel decât financiar Îmbunătățirea sistemului de percepere a amenzilor Publicarea unor statistici anuale cu privire la amenzile percepute Întocmirea unei liste negre cu navele sancționate Elaborarea și publicarea anuală a unor statistici cu privire la sancțiunile aplicate Publicarea unui raport anual al FISCAP |

3. Îmbunătățirea gestionării activităților de pescuit |

Gestionarea efortului de pescuit de creveți și de cefalopode | Continuarea în 2007 a acordurilor existente, încheiate cu țările terțe și cu Uniunea Europeană. Cu toate acestea, în cazul neutilizării posibilităților de pescuit acordate țărilor terțe la data de 1 ianuarie 2007, aceste posibilități nu vor fi mobilizate pentru anul 2008 și pentru anii următori. Nicio posibilitate de pescuit nu va fi acordată spre navlosire. Abandonarea definitivă și rezilierea formală a oricărui acord încheiat cu societăți sau asociații/întreprinderi europene în termen de treizeci de zile de la data intrării în vigoare a prezentului protocol. |

3.1 Modernizarea și îmbunătățirea cercetării halieutice | Capacități îmbunătățite de cercetare pentru CIPA |

3.2 Îmbunătățirea cunoștințelor în domeniul halieutic | Traularea anuală efectuată Numărul de stocuri evaluate Numărul de programe de cercetare Numărul de recomandări emise și urmate privind starea principalelor resurse (în special măsurile de suspendare a pescuitului de stocuri supraexploatate și de conservare a acestor stocuri) Evaluarea eforturilor anuale de pescuit în cazul speciilor care fac obiectul unui plan de amenajare Dispozitiv operațional de gestionare a efortului de pescuit (crearea unei baze de date, instrumente de monitorizare statistică, crearea unei rețele de servicii legate de gestionarea flotei, publicarea unor buletine statistice etc.) |

3.3 Dezvoltarea controlată a activităților de pescuit | Adoptarea planului anual de gestionare a activităților de pescuit industrial înainte de începerea anului respectiv Adoptarea și punerea în aplicare a unui plan de amenajare a resurselor supraexploatate Întocmirea unui registru al navelor care operează în ZEE, incluzând pescuitul artizanal Numărul de planuri de gestionare elaborate, puse în aplicare și evaluate |

3.4 Îmbunătățirea eficienței serviciilor tehnice ale Ministerului pentru Pescuit și Economie Maritimă, precum și a serviciilor implicate în gestionarea sectorului | Capacități administrative consolidate Elaborarea și punerea în aplicare a unui program de formare și de reciclare (numărul de agenți formați, numărul de ore de formare etc.) Mecanisme consolidate de coordonare, consultare și cooperare cu partenerii Sistem consolidat de colectare a datelor și de monitorizare statistică a activităților de pescuit |

3.5 Îmbunătățirea sistemului de gestionare a licențelor și de monitorizare a navelor | Numărul de ore de formare a tehnicienilor Numărul de tehnicieni formați Crearea unei rețele de servicii și statistici |

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

1. CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

1.1. Denumirea propunerii/inițiativei

1.2. Domeniul/Domeniile de politică vizate:

1.3. Tipul propunerii/inițiativei

1.4. Obiective

1.5. Motivele propunerii/inițiativei

1.6. Durata acțiunii și a impactului financiar

1.7. Tipul (tipurile) de gestiune preconizat(e)

2. MĂSURI DE GESTIONARE

2.1. Dispoziții în materie de monitorizare și raportare

2.2. Sistemul de gestiune și control

2.3. Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor

3. IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

3.1. Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară(e) de cheltuieli afectate

3.2. Impactul estimat asupra cheltuielilor

3.2.1. Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor

3.2.2. Impactul estimat asupra creditelor operaționale

3.2.3. Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ

3.2.4. Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual

3.2.5. Participarea terților la finanțare

3.3. Impactul estimat asupra veniturilor

CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

Denumirea propunerii/inițiativei

Propunere de Decizie a Consiliului privind încheierea unui nou Protocol de stabilire a posibilităților de pescuit și a contribuției financiare prevăzute de Acordul de parteneriat în sectorul pescuitului dintre Comunitatea Europeană și Republica Guineea-Bissau.

Domeniul (domeniile) de politică vizat(e) în structura ABM/ABB[7]

11. - Afaceri maritime și pescuit

11.03 - Pescuitul internațional și dreptul mării

Tipul propunerii/inițiativei

( Propunere/inițiativă care se referă la o acțiune nouă

( Propunere/inițiativă care se referă la o acțiune nouă ca urmare a unui proiect-pilot/a unei acțiuni pregătitoare[8]

X Propunere/inițiativă care se referă la extinderea unei acțiuni existente

( Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune reorientată spre o acțiune nouă

Obiectivele

Obiectivul (obiectivele) strategic(e) multianual(e) al(e) Comisiei vizat(e) de propunere/inițiativă

Negocierea și încheierea de acorduri de pescuit cu țări terțe corespund obiectivului general de menținere și protejare a activităților de pescuit desfășurate de flota Uniunii Europene, inclusiv de flota de pescuit în larg, și de dezvoltare a relațiilor în spiritul parteneriatului în vederea consolidării exploatării sustenabile a resurselor halieutice din afara apelor UE.

Acordurile de parteneriat în sectorul pescuitului (APP) asigură, de asemenea, coerența dintre principiile politicii comune în sectorul pescuitului și angajamentele care se înscriu în alte politici europene [exploatarea sustenabilă a resurselor din țări terțe, combaterea pescuitului ilegal, nedeclarat și nereglementat (INN), integrarea țărilor partenere în economia globală, precum și o mai bună guvernanță, la nivel politic și financiar, a activităților de pescuit].

Obiectiv(e) specific(e) și activitatea (activitățile) ABM/ABB în cauză

Obiectiv specific nr. 1[9]

Sprijinirea pescuitului sustenabil în apele din afara Uniunii Europene, menținerea prezenței europene în zonele de pescuit îndepărtate și protejarea intereselor sectorului european al pescuitului și ale consumatorilor prin negocierea și încheierea de acorduri de parteneriat în sectorul pescuitului cu statele de coastă, care să fie coerente cu alte politici europene.

Activitatea (activitățile) ABM/ABB vizată(e)

Afacerile maritime și pescuitul, pescuitul internațional și dreptul mării, acordurile internaționale în materie de pescuit (linia bugetară 11.0301)

Rezultat(e) și impact preconizat(e)

A se preciza efectele pe care propunerea/inițiativa ar trebui să le aibă asupra beneficiarilor vizați/grupurilor vizate.

Încheierea protocolului contribuie la menținerea nivelului anterior al posibilităților de pescuit pentru navele Uniunii Europene în zonele de pescuit din Guineea-Bissau.

Protocolul contribuie de asemenea la mai buna gestionare și conservare a resurselor halieutice, prin sprijinul financiar (sprijin sectorial) în favoarea implementării programelor adoptate la nivel național de către țara parteneră.

Indicatori de rezultat și de impact

Rata de utilizare a posibilităților de pescuit (% din autorizațiile de pescuit utilizate în raport cu disponibilitatea oferită în temeiul protocolului);

Colectarea și analizarea datelor privind capturile și a valorii comerciale a acordului;

Contribuția la ocuparea forței de muncă și la realizarea de valoare adăugată în UE și la stabilizarea pieței UE (coroborat cu alte APP);

Numărul de reuniuni tehnice și de întruniri ale comisiei mixte.

Motivele propunerii/inițiativei

Obiectiv(e) de îndeplinit pe termen scurt sau lung

Protocolul pentru perioada 2007 – 2011 a expirat la 15 iunie 2011. Noul protocol acoperă perioada 16 iunie 2011 – 15 iunie 2012. În paralel cu prezenta procedură, s-a lansat procedura de adoptare de către Consiliu a unei decizii privind aplicarea provizorie a protocolului.

Noul protocol va permite încadrarea activității de pescuit a flotei europene, și, mai ales, va permite armatorilor să obțină autorizații de pescuit în zonele de pescuit din Guineea-Bissau începând cu 16 iunie 2011. În plus, noul protocol consolidează cooperarea între UE și Guineea-Bissau în vederea susținerii dezvoltării unei politici de pescuit sustenabil.

Valoarea adăugată a implicării Uniunii Europene

În ceea ce privește acest nou protocol, lipsa intervenției Uniunii Europene ar determina apariția unor acorduri private care nu ar garanta un pescuit sustenabil. Uniunea Europeană speră de asemenea că datorită acestui protocol, Guineea-Bissau va continua cooperarea eficientă cu Uniunea în vederea unei activități de pescuit durabile.

Fondurile obținute în temeiul protocolului vor permite, de asemenea, Guineei-Bissau să își continue eforturile de planificare strategică pentru implementarea politicilor sale în domeniul pescuitului.

Învățămintele desprinse din experiențe similare

Părțile au decis să adopte un protocol pentru un an în timpul căruia vor evalua perspectivele uni viitor protocol pe o durată mai mare de timp. Așadar nu a fost vorba de modificarea posibilităților de pescuit, deoarece avizele științifice nu au sugerat astfel de modificări. În consecință, contribuția financiară a fost și ea păstrată la același nivel ca în protocolul precedent.

Coerența și posibila sinergie cu alte instrumente financiare

Fondurile vărsate în cadrul APP constituie venituri fungibile la bugetele țărilor terțe partenere. Alocarea unei părți a acestor fonduri pentru punerea în aplicare a acțiunilor din cadrul politicii sectoriale a țării este o condiție pentru încheierea și monitorizarea APP-urilor. Aceste resurse financiare sunt compatibile cu alte surse de finanțare provenind de la alți donatori internaționali pentru realizarea de proiecte și/sau de programe la nivel național în sectorul pescuitului.

Durata acțiunii și a impactului financiar

X Propunere/inițiativă cu durată limitată.

X Propunere/inițiativă în vigoare de la 16.6.2011 până la 15.6.2012

X Impact financiar din 2011 până în 2012

( Propunere/inițiativă cu durată nelimitată

- implementare cu o perioadă de creștere în intensitate din [AAAA] până în [AAAA],

- urmată de o perioadă de funcționare în regim de croazieră.

Tipul (tipurile) de gestionare preconizat(e)[10]

x Gestionare centralizată directă de către Comisie

( Gestiune centralizată indirectă cu delegarea sarcinilor de implementare către:

- ( agențiile executive

- ( organismele instituite de Comunități[11]

- ( organismele naționale din sectorul public/organismele naționale în serviciul public

- ( persoane cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în temeiul titlului V din Tratatul privind Uniunea Europeană, identificate în actul de bază relevant în sensul articolului 49 din Regulamentul financiar

( Gestiune partajată cu unele state membre

( Gestiune descentralizată împreună cu țări terțe

( Gestiune în comun cu organizații internaționale (de precizat)

Dacă se indică mai multe tipuri de gestiune, se furnizează detalii suplimentare în secțiunea „Observații”.

Observații

[…]

MĂSURI DE GESTIONARE

Dispoziții în materie de monitorizare și raportare

A se preciza frecvența și condițiile.

Comisia (DG MARE, în colaborare cu atașatul pentru pescuit de la Dakar și Delegația Uniunii Europene în Republica Guineea-Bissau) va asigura monitorizarea periodică a aplicării prezentului protocol, în special în ceea ce privește utilizarea de către operatori a posibilităților de pescuit și datele privind capturile.

În plus, Acordul de parteneriat privind pescuitul (APP) prevede o întrunire anuală a comisiei mixte în cadrul căreia Comisia și țara terță evaluează aplicarea acordului și a protocolului respectiv și modifică, dacă e nevoie, programul și, după caz, contribuția financiară.

Sistemul de gestiune și control

Riscul (riscurile) identificat(e)

Instituirea unui protocol în sectorul pescuitului presupune un anumit număr de riscuri, de exemplu: sumele destinate finanțării politicii sectoriale în sectorul pescuitului nu se alocă după cum s-a convenit (subprogramare).

Metoda (metodele) de control preconizată (preconizate)

S-a prevăzut un dialog susținut privind programarea și implementarea politicii sectoriale. Analiza comună a rezultatelor menționate la punctul 2.1. se numără, de asemenea, printre aceste mijloace de control.

În plus, protocolul prevede clauze specifice privind suspendarea sa, cu anumite condiții și în anumite circumstanțe.

Măsuri de prevenire a fraudelor și a neregulilor

A se preciza măsurile de prevenire și de protecție existente sau preconizate.

Comisia se angajează să încerce să stabilească un dialog politic permanent și o colaborare în vederea îmbunătățirii gestionării acordului, precum și a consolidării contribuției UE la gestionarea sustenabilă a resurselor. În orice caz, orice plată efectuată de către Comisie în cadrul unui APP este supusă normelor și procedurilor bugetare și financiare standard ale Comisiei. Acest lucru permite în special identificarea completă a conturilor bancare ale țărilor terțe în care se plătește contribuția financiară. În cazul protocolului care face obiectul discuției, articolul 2 alineatul (8) stabilește că întreaga contribuție financiară trebuie plătită în contul Trezoreriei Publice deschis la o instituție financiară desemnată de autoritățile Republicii Guineea-Bissau.

IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

Rubrica (rubricile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetară (bugetare) de cheltuieli afectată (afectate)

- Linii bugetare existente

În ordinea rubricilor și a liniilor bugetare din cadrul financiar multianual.

Rubrica din cadrul financiar multianual | Linie bugetară | Tipul cheltuielilor | Contribuție |

Număr [Descriere…] | CD/CND[12] | Țări AELS[13] | Țări candidate[14] | Țări terțe | În sensul articolului 18 alineatul (1) litera (aa) din Regulamentul financiar |

2 | 11.0301 Acorduri internaționale în sectorul pescuitului | CD | NU | NU | NU | NU |

- Noile linii bugetare solicitate

(nu este cazul)

În ordinea rubricilor și a liniilor bugetare din cadrul financiar multianual.

Rubrica din cadrul financiar multianual | Linie bugetară | Tipul cheltuielilor | Contribuție |

Număr [Descriere…] | CD/CND | Țări AELS | țări candidate | țări terțe | În sensul articolului 18 alineatul (1) litera (aa) din Regulamentul financiar |

[…] | [XX.YY.YY.YY] […] | […] | DA/NU | DA/NU | DA/NU | DA/NU |

Impactul estimat asupra cheltuielilor

Sinteza impactului estimat asupra cheltuielilor

milioane EUR (cu 4 zecimale)

Rubrica din cadrul financiar multianual: | 2 | Conservarea și gestionarea resurselor naturale |

milioane EUR (cu 3 zecimale)

( Posturi din schema de personal (posturi de funcționari și de agenți temporari) |

xx 01 01 01 (la sediu și în birourile de reprezentare ale Comisiei) | 0,5 | 0,5 |

XX 01 01 02 (în delegații) |

XX 01 05 01 (cercetare indirectă) |

10 01 05 01 (cercetare directă) |

( Personal extern (în echivalent normă întreagă)[26] |

XX 01 02 01 (AC, END, INT din pachetul global) | 0 | 0 | 0 | 0 |

XX 01 02 02 (AC, INT, JED, AL și END în delegații) | 0,1 | 0,1 |

10 01 05 02 (AC, END, INT, în cadrul cercetării directe) |

11010404 (AC, atașat însărcinat cu monitorizarea punerii în aplicare a sprijinului sectorial) | 0,25 | 0,25 |

TOTAL | 0,85 | 0,85 |

- XX este domeniul de politică sau titlul vizat din buget.

Necesarul de resurse umane va fi acoperit de efectivele de personal ale DG-ului în cauză alocate deja gestionării acțiunii și/sau redistribuite intern în cadrul DG-ului, completate, după caz, prin resurse suplimentare, care ar putea fi alocate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii de alocare anuală și luând în considerare constrângerile bugetare.

Descrierea sarcinilor care trebuie efectuate:

Funcționari și agenți temporari | Gestionarea și monitorizarea procesului de (re)negociere a APP și de aprobare de către instituții a rezultatului negocierilor; gestionarea APP actual, inclusiv monitorizarea financiară și operațională permanentă administrarea licențelor: |

Personal extern | Controlul implementării ajutorului sectorial |

Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual

- x Prezenta propunere este compatibilă cu actualul cadru financiar multianual.

- ( Propunerea necesită o reprogramare a rubricii corespunzătoare din cadrul financiar multianual.

A se explica reprogramarea necesară, precizându-se liniile bugetare în cauză și sumele aferente.

[…]

- ( Propunerea necesită utilizarea instrumentului de flexibilitate sau revizuirea cadrului financiar multianual[29].

A se explica necesitatea efectuării acestei acțiuni, precizând rubricile și liniile bugetare în cauză, precum și sumele aferente.

[…]

Participarea terților la finanțare

- X Propunerea nu prevede cofinanțare din partea terților

- Propunerea prevede cofinanțare, estimată în cele ce urmează:

Credite în milioane EUR (cu 3 zecimale)

Anul N | Anul N+1 | Anul N+2 | Anul N+3 | a se înscrie numărul de ani necesar pentru a reflecta durata impactului (cf. punctul 1.6) | Total |

Anul N | Anul N+1 | Anul N+2 | Anul N+3 | A se înscrie toți anii necesari pentru a reflecta durata impactului (conform punctului 1.6) |

Articolul ….. | | | | | | | | | |Pentru diversele venituri care vor fi „alocate”, a se preciza linia bugetară (liniile bugetare) de cheltuieli afectată (afectate).

[…]

A se preciza metoda de calcul al impactului asupra veniturilor.

[…]

[1] Adoptat la 27 septembrie 2010 de Consiliul agricultură și pescuit

[2] JO C …

[3] JO L 75, 18.3.2008, p. 49.

[4] JO C

[5] JO: referințele documentului...

[6] Data intrării în vigoare a protocolului va fi publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene prin grija Secretariatului General al Consiliului.

[7] ABM: ( Activity Based Management): gestionarea pe activități – ABB (Activity-Based Budgeting): întocmirea bugetului pe activități.

[8] Astfel cum sunt menționate la articolul 49 alineatul (6) litera (a) sau (b) din Regulamentul financiar.

[9] p.m.: În „activity statements” (declarațiile privind activitățile) stabilite pentru bugetul pe 2010, este vorba de obiectivul specific nr. 2; cf http://www.cc.cec/budg/bud/proc/adopt/_doc/_pdf/2010/apb2010-working-documents-part1-11-mare.pdf

[10] Explicațiile privind modurile de gestionare și trimiterile la Regulamentul financiar sunt disponibile pe site-ul BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_fr.html

[11] Astfel cum sunt menționate la articolul 185 din Regulamentul financiar.

[12] CD = credite diferențiate / CND = credite nediferențiate

[13] AELS: Asociația Europeană a Liberului Schimb

[14] Țări candidate și, după caz, țările potențial candidate din Balcanii Occidentali

[15] Anul N este anul în care începe punerea în aplicare a propunerii/inițiativei.

[16] Având în vedere că plata nu poate fi efectuată decât după aprobarea Parlamentului European, este posibil ca ea să nu fie efectuată decât în 2012.

[17] Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli în sprijinul implementării programelor și/sau acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă, cercetare directă.

[18] Contribuția financiară include: a) 4 550 000 EUR pentru drepturile de acces la zona de pescuit a Guineei-Bissau și b) 2 950 000 EUR care corespund sprijinului pentru dezvoltarea politicii sectoriale de pescuit a Republicii Guineea-Bissau.

[19] Cheltuielile administrative acoperă 2 exerciții bugetare, dat fiind că protocolul vizează perioada iunie 2011- iunie 2012. Cheltuielile cu resursele umane se calculează pro rata pentru fiecare an.

[20] Estimarea costurilor aferente misiunilor de monitorizare la fața locului.

[21] Anul N este anul în care începe implementarea propunerii/inițiativei.

[22] Realizările se referă la produse și servicii care urmează a fi furnizate (de ex.: numărul de schimburi de studenți finanțate, numărul de km de străzi construiți etc.).

[23] Conform descrierii din secțiunea 1.4.2. „Obiectiv(e) specific(e)…”

[24] Anul N este anul în care începe implementarea propunerii/inițiativei.

[25] Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli în sprijinul implementării programelor și/sau acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă, cercetare directă.

[26] AC = agent contractual; AL = agent local; END = expert național detașat; INT= interimar; JED = Jeune Expert en Délégation (expert tânăr în delegații).

[27] Subplafonul pentru personal extern din credite operaționale (fostele linii „BA”).

[28] Fondurile structurale, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și Fondul european pentru pescuit (FEP).

[29] A se vedea punctele 19 și 24 din Acordul interinstituțional.

[30] În ceea ce privește resursele proprii tradiționale (taxele vamale, cotizațiile pentru zahăr), sumele indicate trebuie să fie sume nete, și anume sumele brute după deducerea a 25% pentru costuri de colectare.

Top