EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011PC0051

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind încheierea și aplicarea provizorie a Acordului de cooperare în domeniul navigației prin satelit între Uniunea Europeană și statele sale membre și Regatul Norvegiei

/* COM/2011/0051 final - NLE 2011/0033 */

52011PC0051

/* COM/2011/0051 final - NLE 2011/0033 */ Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind încheierea și aplicarea provizorie a Acordului de cooperare în domeniul navigației prin satelit între Uniunea Europeană și statele sale membre și Regatul Norvegiei


[pic] | COMISIA EUROPEANĂ |

Bruxelles, 14.2.2011

COM(2011) 51 final

2011/0033 (NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind încheierea și aplicarea provizorie a Acordului de cooperare în domeniul navigației prin satelit între Uniunea Europeană și statele sale membre și Regatul Norvegiei

EXPUNERE DE MOTIVE

Norvegia este cel mai apropiat partener de cooperare din afara UE în cadrul sistemelor europene GNSS Galileo și EGNOS. Norvegia a contribuit din punct de vedere politic, tehnic și financiar la toate fazele programului Galileo în calitate de membru al Agenției Spațiale Europene și prin participarea sa informală de-a lungul anilor la structurile comunitare de guvernare specifice ale Galileo.

Împreună cu Decizia nr. 94/2009 a Comitetului mixt SEE-UE, care integrează în Acordul privind SEE Regulamentul nr. 683/2008 și Regulamentul nr. 1321/2004 (astfel cum au fost modificate), acordul oficializează cooperarea între Norvegia și Uniunea Europeană în domeniul navigației prin satelit.

Acordul stabilește principiile generale în materie de cooperare, precum și drepturile și obligațiile Norvegiei în domenii relevante, precum, în special, securitatea, care nu sunt acoperite de acquis-ul existent privind Galileo, și anume de Decizia nr. 94/2009 mai sus menționată.

Acordul este necesar deoarece Norvegia va găzdui două instalații terestre importante care vor contribui la buna funcționare a sistemului. În acest context, Norvegia își ia angajamentul politic de a adera la viitoarea politică a Uniunii în ceea ce privește protecția sistemelor europene GNSS.

Acordul a fost negociat pe baza directivelor de negociere adoptate de Consiliu la 8 iulie 2005. Acordul a fost semnat la 22 septembrie 2010.

Acordul completează Decizia 94/2009 a Comitetului mixt al SEE-UE prin modificarea Protocoalelor 31 și 37 la Acordul SEE, prin care Norvegia subscrie la Regulamentul (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului din 12 iulie 2004 privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit, la Regulamentul (CE) nr. 1942/2006 din 12 decembrie 2006 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1321/2004 privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit și la Regulamentul (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind punerea în aplicare în continuare a programelor europene de radionavigație prin satelit (EGNOS și Galileo). Orice suprapuneri ale celor două instrumente trebuie evitate.

În vederea semnării acordului, a avut loc o consultare interservicii (CISNet – termen 29/06/2009 – consultare TREN 54986), observațiile serviciilor fiind luate în considerare.

Această consultare a condus la propunerea COM/2009/453 a Comisiei de decizie a Consiliului cu privire la semnarea acordului.

Acordul a fost semnat la 22 septembrie 2010.

În prezent, trebuie încheiat.

Propunerea

Comisia propune Consiliului, pe baza articolelor 171 și 172 coroborate cu articolul 218 alineatul (8) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, să autorizeze încheierea și aplicarea cu titlu provizoriu a Acordului de cooperare în domeniul navigației prin satelit între Comunitatea Europeană și statele sale membre și Regatul Norvegiei.

Comisia este invitată să adopte această propunere și să o transmită Consiliului.

2011/0033 (NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind semnarea Acordului de cooperare în domeniul navigației prin satelit între Comunitatea Europeană și statele sale membre și Regatul Norvegiei

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 172 coroborat cu articolul 218 alineatul (8),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

1. Comisia a negociat Acordul de cooperare în domeniul navigației prin satelit cu Regatul Norvegiei (denumit în continuare „Acordul”), care a fost semnat la 22 septembrie 2010.

2. Acordul este supus, de asemenea, ratificării de către statele membre.

3. În conformitate cu articolul 12 alineatul (4), acordul ar trebui aplicat cu titlu provizoriu de către Uniunea Europeană, în ceea ce privește elementele care țin de competența sa, și de către Regatul Norvegiei, în așteptarea intrării sale în vigoare.

4. Acordul a fost semnat în numele Uniunii Europene și ar trebui aplicat cu titlu provizoriu, astfel cum se specifică în prezenta decizie,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Acordul de cooperare în domeniul navigației prin satelit între Comunitatea Europeană și statele sale membre și Regatul Norvegiei este aprobat în numele Uniunii prin prezenta decizie.

Textul acordului este anexat la prezenta decizie.

Articolul 2

În conformitate cu articolul 12 alineatul (4) din acord, în ceea ce privește elementele care țin de competența Uniunii, acordul se aplică cu titlu provizoriu, în așteptarea intrării sale în vigoare. Comisia publică un aviz în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene , oferind informații cu privire la data aplicării provizorii a acordului.

Articolul 3

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene .

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Consiliu,

Președintele

ANEXĂ

ACORD DE COOPERAREPRIVIND NAVIGAȚIA PRIN SATELIT ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂȘI STATELE SALE MEMBRE ȘI REGATUL NORVEGIEI

UNIUNEA EUROPEANĂ, denumită în continuare „Uniunea”,

și

REGATUL BELGIEI,

REPUBLICA BULGARIA,

REPUBLICA CEHĂ,

REGATUL DANEMARCEI,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,

REPUBLICA ESTONIA,

REPUBLICA ELENĂ,

REGATUL SPANIEI,

REPUBLICA FRANCEZĂ,

IRLANDA,

REPUBLICA ITALIANĂ,

REPUBLICA CIPRU,

REPUBLICA LETONIA,

REPUBLICA LITUANIA,

MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,

REPUBLICA UNGARĂ,

MALTA,

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICA AUSTRIA,

REPUBLICA POLONĂ,

REPUBLICA PORTUGHEZĂ,

ROMÂNIA,

REPUBLICA SLOVENIA,

REPUBLICA SLOVACĂ,

REPUBLICA FINLANDA,

REGATUL SUEDIEI,

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

părțile contractante la Tratatul privind funcționarea a Uniunii Europene, denumite în continuare „statele membre”,

pe de o parte, și

REGATUL NORVEGIEI, denumit în continuare „Norvegia”,

pe de altă parte,

Uniunea Europeană, statele membre și Norvegia, denumite în continuare în mod colectiv „părțile”,

RECUNOSCÂND participarea îndeaproape a Norvegiei la programele Galileo și EGNOS încă din fazele de definire a acestora,

CONȘTIENTE de evoluțiile înregistrate în domeniul guvernării, proprietății și finanțării programelor GNSS europene în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1321/2004 al Consiliului din 12 iulie 2004 privind crearea unor structuri de gestionare a programelor europene de radionavigație prin satelit[1], astfel cum a fost modificat, și al Regulamentului (CE) nr. 683/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 privind punerea în aplicare în continuare a programelor europene de radionavigație prin satelit (EGNOS și Galileo)[2],

LUÂND ÎN CONSIDERARE beneficiile unui nivel de protecție echivalent pentru GNSS europene și serviciile acestora în teritoriile părților,

RECUNOSCÂND intenția Norvegiei de a adopta și de a pune în aplicare în timp util, în teritoriile aflate sub jurisdicția sa, măsuri de asigurare a unui grad de securitate și de siguranță echivalent cu cel asigurat de măsurile aplicabile în Uniunea Europeană,

RECUNOSCÂND obligațiile părților în conformitate cu dreptul internațional,

RECUNOSCÂND interesul Norvegiei pentru toate serviciile Galileo, inclusiv PRS,

RECUNOSCÂND Acordul între Norvegia și Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate,

DORIND să stabilească în mod oficial o colaborare strânsă sub toate aspectele programelor GNSS europene,

CONSIDERÂND Acordul privind Spațiul Economic European ca fiind un temei juridic și instituțional adecvat pentru dezvoltarea cooperării între Uniunea Europeană și Norvegia în domeniul navigației prin satelit,

DORIND să completeze prevederile Acordului SEE cu un acord bilateral în domeniul navigației prin satelit asupra unor aspecte de relevanță specifică pentru Norvegia, Uniune și statele membre ale acesteia

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Obiectivul acordului

Obiectivul principal al acordului este consolidarea în continuare a cooperării dintre părți prin completarea prevederilor Acordului privind Spațiul Economic European aplicabile navigației prin satelit.

Articolul 2

Definiții

În scopul prezentului acord:

5. „Sistemele globale de navigație prin satelit (GNSS) europene” cuprind sistemul Galileo și Sistemul european geostaționar mixt de navigare (EGNOS);

6. „Extensii” înseamnă mecanisme regionale precum EGNOS. Aceste mecanisme permit utilizatorilor GNSS să obțină performanțe îmbunătățite, precum acuratețe, disponibilitate, integritate și fiabilitate sporite.

7. „Galileo” înseamnă un sistem global de navigație și cronometrare prin satelit european, civil și autonom, aflat sub control civil, pentru furnizarea serviciilor GNSS, proiectat și dezvoltat de către Uniune și statele membre ale acesteia. Exploatarea GALILEO poate fi transferată unei părți private.Galileo are în vedere servicii de protecție a vieții umane și de căutare și salvare cu acces deschis și comerciale, pe lângă un serviciu public reglementat securizat (PRS), cu acces restricționat, pentru satisfacerea nevoilor utilizatorilor autorizați din sectorul public.

8. „Măsură de reglementare” înseamnă orice lege, regulament, politică, normă, procedură, decizie sau dispoziție administrativă similară a unei părți.

9. „Informație clasificată” înseamnă o informație, sub orice formă, care necesită protecție împotriva divulgării neautorizate și care ar putea prejudicia, în diverse grade, interesele esențiale, inclusiv securitatea națională, ale părților sau ale unui stat membru. Clasificarea informației este indicată printr-o marcă de clasificare. O astfel de informație este clasificată de către părți în conformitate cu legile și regulamentele aplicabile și trebuie să fie protejată împotriva pierderii confidențialității, integrității și disponibilității.

Articolul 3

Principiile cooperării

10. Părțile convin să aplice următoarele principii în activitățile de cooperare prevăzute de prezentul acord:

11. Acordul SEE reprezintă baza pentru cooperare în domeniul navigației prin satelit între părți,

12. libertatea de a furniza servicii de navigație prin satelit în teritoriile părților,

13. libertatea de a utiliza toate serviciile Galileo și EGNOS, inclusiv PRS, sub rezerva îndeplinirii condițiilor care guvernează utilizarea acestora,

14. cooperare strânsă în materie de securitate a GNSS prin adoptarea și punerea în aplicare în UE și Norvegia a unor măsuri echivalente de securitate pentru GNSS.

15. respectarea cuvenită de către părți a obligațiilor internaționale cu privire la instalațiile terestre ale GNSS europene.

16. Prezentul acord nu afectează structura instituțională, stabilită prin dreptul comunitar pentru desfășurarea programului Galileo. Prezentul acord nu afectează nici măsurile de reglementare aplicabile, prin care sunt implementate angajamentele de neproliferare și controlul exporturilor, precum și controlul transferurilor intangibile de tehnologie sau măsurile naționale de securitate.

Articolul 4

Spectrul de frecvențe radio

17. Părțile convin să coopereze în cadrul Uniunii Internaționale de Telecomunicații (ITU) în chestiunile referitoare la spectrul de frecvențe radio care privesc sistemele de navigație prin satelit europene, ținând seama de „Memorandum of Understanding on the Management of ITU filings of the Galileo radio-navigation satellite service system” semnat la 5 noiembrie 2004.

18. În acest context, părțile protejează alocările corespunzătoare de frecvențe pentru sistemele de navigație prin satelit europene pentru a asigura disponibilitatea serviciilor acestor sisteme în beneficiul utilizatorilor.

19. Mai mult, părțile recunosc importanța protejării spectrului de frecvențe radio pentru navigație împotriva perturbărilor și interferențelor. În acest scop, părțile identifică sursele de interferență și caută soluții reciproc acceptabile de combatere a acestor interferențe.

20. Nicio prevedere din acest acord nu se interpretează ca o derogare de la prevederile aplicabile ale ITU, inclusiv de la regulamentele privind radiocomunicațiile ale ITU.

Articolul 5

Instalațiile terestre ale GNSS europene

21. Norvegia ia toate măsurile practicabile pentru a facilita desfășurarea, întreținerea și înlocuirea instalațiilor terestre ale GNSS europene („instalații terestre”) în teritoriile aflate sub jurisdicția sa.

22. Norvegia ia toate măsurile practicabile pentru a asigura protecția și funcționarea continuă și fără perturbări a instalațiilor terestre în teritoriile sale, inclusiv, dacă este cazul, prin mobilizarea autorităților sale care asigură aplicarea legii. Norvegia folosește toate mijloacele practicabile pentru a proteja instalațiile de interferențe radio locale și împotriva tentativelor de piraterie informatică și de ascultare.

23. Relațiile contractuale în ceea ce privește instalațiile terestre vor fi convenite între Comisia Europeană și deținătorul drepturilor de proprietate. Autoritățile norvegiene vor respecta pe deplin statutul special al instalațiilor terestre și vor încerca să obțină acordul prealabil al Comisiei Europene, ori de câte ori este posibil, înaintea întreprinderii oricărei acțiuni privind instalațiile terestre.

24. Norvegia permite accesul continuu și nestânjenit la instalațiile terestre al tuturor persoanelor desemnate sau în alt mod autorizate de Comunitatea Europeană. În acest scop, Norvegia stabilește un punct de contact la care se primesc informații cu privire la persoanele care se deplasează la instalațiile terestre și facilitează în orice alt mod deplasările și activitățile acestor persoane în practică.

25. Arhivele și echipamentele instalațiilor terestre, precum și documentele în tranzit, indiferent de forma acestora, care poartă sigiliu sau marcă oficială, nu sunt supuse inspecțiilor vamale sau ale poliției.

26. În cazul unei amenințări sau al unui act care compromite securitatea instalațiilor terestre sau a funcționării acestora, Norvegia și Comisia Europeană se informează reciproc fără întârziere în legătură cu evenimentul survenit și cu măsurile luate pentru remedierea situației. Comisia Europeană poate desemna o altă entitate acreditată pentru a funcționa ca punct de contact cu Norvegia pentru astfel de informații.

27. Părțile vor stabili, printr-un acord separat, proceduri mai detaliate cu privire la chestiunile menționate la alineatele (1) - (6). Aceste proceduri trebuie să aducă, între altele, clarificări cu privire la inspecții, obligațiile punctelor de contact, cerințele aplicabile serviciilor de curierat și măsurile împotriva interferențelor radio locale și a tentativelor ostile.

Articolul 6

Securitate

28. Părțile sunt convinse de necesitatea de a proteja sistemele globale de navigație prin satelit împotriva amenințărilor reprezentate de utilizarea neautorizată, interferențele, perturbările și actele ostile. În consecință, părțile iau toate măsurile practicabile, inclusiv, dacă este cazul, încheie acorduri separate pentru a asigura continuitatea, siguranța și securitatea serviciilor de navigație prin satelit și ale infrastructurii aferente, precum și ale activelor critice aflate pe teritoriile lor.Comisia Europeană intenționează să elaboreze măsuri pentru a proteja, a controla și a gestiona activele, informațiile și tehnologiile sensibile ale GNSS europene, confruntate cu aceste amenințări și cu proliferarea nedorită.

29. În acest context, Norvegia confirmă intenția sa de a adopta și de a pune în aplicare în timp util, în teritoriile aflate sub jurisdicția sa, măsuri de asigurare a unui grad de securitate și de siguranță echivalent cu cel asigurat de măsurile aplicabile în Uniunea Europeană.Recunoscând acest fapt, părțile vor aborda chestiunile referitoare la securitatea GNSS, inclusiv acreditarea, în cadrul comitetelor pertinente din structura de guvernare a GNSS europene. Modalitățile practice și procedurile urmează să fie definite în regulamentele interne ale comitetelor pertinente, ținând seama, de asemenea, de cadrul Acordului SEE.

30. În cazul producerii unui eveniment în care un astfel de grad de securitate și de siguranță echivalent nu poate fi atins, părțile se consultă în vederea remedierii situației. Dacă este cazul, domeniul de cooperare în acest sector poate fi ajustat în consecință.

Articolul 7

Schimbul de informații clasificate

31. Schimbul și protecția informațiilor clasificate sunt în conformitate cu Acordul între Regatul Norvegiei și Uniunea Europeană privind procedurile de securitate pentru schimbul de informații clasificate semnat la 22 noiembrie 2004[3], precum și cu normele de punere în aplicare ale acordului respectiv.

32. Norvegia poate face schimb de informații clasificate, având marcă de clasificare națională, cu privire la Galileo cu statele membre cu care a încheiat acorduri bilaterale în acest scop.

33. Părțile depun eforturi pentru a stabili un cadru juridic cuprinzător și coerent, care să permită schimbul de informații clasificate cu privire la programul Galileo.

Articolul 8

Controlul exporturilor

34. Pentru a asigura aplicarea între părți a unei politici uniforme de control al exporturilor și de neproliferare cu privire la Galileo, Norvegia confirmă intenția sa de a adopta și de a pune în aplicare în timp util, în teritoriile aflate sub jurisdicția sa, măsuri de asigurare a unui grad de control al exporturilor și de neproliferare a tehnologiilor, datelor și componentelor Galileo echivalent cu cel asigurat de măsurile aplicabile în Uniune și în statele membre ale acesteia.

35. În cazul producerii unui eveniment în care un astfel de grad echivalent de control al exporturilor și de neproliferare nu poate fi atins, părțile se consultă în vederea remedierii situației. Dacă este cazul, domeniul de cooperare în acest sector poate fi ajustat în consecință.

Articolul 9

Serviciul public reglementat

Norvegia și-a exprimat interesul pentru Serviciul public reglementat (PRS) al Galileo, pe care îl consideră un element important în cadrul participării sale la programele GNSS europene. Părțile convin să abordeze acest aspect după definirea politicilor și a modalităților operaționale care guvernează accesul la PRS.

Articolul 10

Cooperare internațională

36. Părțile recunosc importanța coordonării abordărilor în cadrul forurilor internaționale de standardizare și certificare cu privire la serviciile globale de navigație prin satelit. În special, părțile vor susține în comun dezvoltarea standardelor Galileo și vor promova aplicarea acestora la scară mondială, punând accentul pe interoperabilitatea cu alte GNSS.

37. În consecință, pentru a promova și a transpune în fapte obiectivele prezentului acord, părțile cooperează, după caz, cu privire la toate aspectele apărute referitoare la GNSS mai ales în cadrul Organizației aviației civile internaționale, al Organizației maritime internaționale și al ITU.

Articolul 11

Consultarea și soluționarea diferendelor

Părțile se consultă prompt, la cererea oricăreia dintre ele, asupra oricărei chestiuni care rezultă din interpretarea sau aplicarea prezentului acord. Orice diferende cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului acord se soluționează prin consultări între părți.

Articolul 12

Intrarea în vigoare și încheierea

38. Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei la care părțile își notifică reciproc îndeplinirea procedurilor necesare în acest scop.Notificările se transmit la Secretariatul General al Consiliului, care este depozitarul prezentului acord.

39. Expirarea sau denunțarea prezentului acord nu afectează valabilitatea sau durata niciunei înțelegeri convenite în temeiul acestuia, nici drepturile și obligațiile specifice stabilite în domeniul drepturilor de proprietate intelectuală.

40. Prezentul acord poate fi modificat prin consimțământul reciproc, în scris, al părților. Orice modificare intră în vigoare la data primirii ultimei note diplomatice de informare a celeilalte părți cu privire la îndeplinirea procedurilor interne respective, necesare pentru intrarea în vigoare a acesteia.

41. Fără a aduce atingere alineatului (1), Norvegia și Uniunea Europeană, cu privire la elementele care sunt de competența sa, convin să aplice prezentul acord cu titlu provizoriu începând cu prima zi a lunii care urmează după data la care părțile și-au notificat reciproc îndeplinirea procedurilor necesare în acest scop.

42. Orice parte poate denunța prezentul acord prin transmiterea unui preaviz de 6 luni, în scris, celeilalte părți.

Prezentul acord este redactat în dublu exemplar în limbile bulgară, cehă, daneză, olandeză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, italiană, letonă, lituaniană, malteză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă, suedeză și norvegiană, toate textele fiind în mod egal autentice.

[1] JO L 246,20.7.2004, p.1.

[2] JO L 196, 24.7.2008, p. 1.

[3] JO L 362, 9.12.2004, p. 29.

Top