EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0012

Avizul Băncii Centrale Europene din 16 februarie 2011 cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind sistemele de garantare a depozitelor (reformare) și cu privire la o propunere de directivă de modificare a Directivei 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind sistemele de compensare pentru investitori (CON/2011/12)

OJ C 99, 31.3.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

31.3.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 99/1


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 16 februarie 2011

cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind sistemele de garantare a depozitelor (reformare) și cu privire la o propunere de directivă de modificare a Directivei 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind sistemele de compensare pentru investitori

(CON/2011/12)

2011/C 99/01

Introducere și temei juridic

La 22 septembrie 2010, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii Europene o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind sistemele de garantare a depozitelor (reformare) (1) (denumită în continuare „directiva reformată propusă”). La 30 septembrie 2010, BCE a primit din partea Consiliului o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la o propunere de directivă de modificare a Directivei 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind sistemele de compensare pentru investitori (2) (denumită în continuare „directiva de modificare propusă”).

Competența BCE de a emite un aviz se întemeiază pe articolele 127 alineatul (4) și 282 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, întrucât directiva reformată propusă și directiva de modificare propusă cuprind dispoziții care au incidență asupra contribuției Sistemului European al Băncilor Centrale la buna desfășurare a politicilor referitoare la stabilitatea sistemului financiar, astfel cum este prevăzută la articolul 127 alineatul (5) din Tratat. În conformitate cu articolul 17.5 prima teză din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

Observații cu caracter general

1.

BCE apreciază faptul că directiva reformată propusă urmărește asigurarea unui cadru cuprinzător mai armonizat pentru sistemele de garantare a depozitelor (SGD). BCE apreciază faptul că directiva reformată propusă va încorpora multe dintre recomandările făcute prin: (a) Avizul BCE CON/2008/70 (3) cu privire la o propunere anterioară de modificare a Directivei 94/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 mai 1994 privind sistemele de garantare a depozitelor (4); și (b) contribuția Eurosistemului la consultarea publică de către Comisia Europeană cu privire la revizuirea Directivei 94/19/CE (5). BCE apreciază încorporarea în cadrul directivei reformate propuse a recomandărilor sale privind: (a) armonizarea suplimentară a criteriilor de eligibilitate și a plafoanelor de garantare a depozitelor (6); (b) consolidarea cerințelor de informare impuse instituțiilor de credit cu privire la sfera de aplicabilitate a protecției depozitelor asigurate prin SGD corespunzătoare (7); și (c) introducerea mecanismelor de finanțare ex ante parțială pentru toate SGD (8). BCE consideră că aceste elemente ale cadrului de reglementare a SGD sunt esențiale din perspectiva stabilității financiare.

2.

BCE remarcă, de asemenea, că Raportul Comisiei Europene care însoțește directiva reformată propusă (9) are în vedere dezvoltarea la nivelul Uniunii a unor mecanisme suplimentare pentru coordonarea garantării depozitelor după ce a fost atins nivelul-țintă specificat pentru fondurile acestora. În același timp, Comunicarea recentă a Comisiei cu privire la un cadru al UE pentru gestionarea crizelor din sectorul financiar (10) se referă la sinergiile care pot fi explorate între SGD și fondurile de soluționare recent înființate pentru instituțiile financiare. Eurosistemul are un interes deosebit în acest domeniu datorită rolului său de asigurare a stabilității financiare și va urmări progresul acestui proiect în cooperare cu Comisia.

3.

BCE consideră că directiva de modificare propusă, care actualizează Directiva 97/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 3 martie 1997 cu privire la sistemele de compensare pentru investitori (11) va contribui la armonizarea sistemelor de compensare pentru investitori în cadrul Uniunii. În timp ce BCE nu face comentarii detaliate cu privire la acest instrument legislativ, apreciază că este important pentru cadrul de reglementare al Uniunii să continue să se bazeze pe prezumția existenței unor profiluri diferite de risc ale deponenților și investitorilor.

Observații specifice cu privire la SGD

Nivelul de garantare

4.

Directiva reformată propusă va solicita tuturor instituțiilor de credit să devină membre ale SGD care oferă garantarea depozitelor în condiții armonizate (12) și să fie finanțate în principiu, din contribuții individuale ex ante ale membrilor SGD. BCE consideră că aceste mecanisme armonizate sunt necesare pentru a asigura condiții concurențiale echitabile în contextul pieței unice pentru servicii financiare din cadrul Uniunii. Comitetul de la Basel pentru supraveghere bancară (BCBS) sprijină și el o eventuală participare masivă la SGD (13). În același timp, BCE recunoaște funcționarea cu succes și de lungă durată în anumite state membre a sistemelor reciproce voluntare care asigură protecția depozitelor prin alte mecanisme decât cele de garantare predefinită a depozitelor, de exemplu, prin mecanisme de salvare reciprocă. BCE înțelege că prin directiva reformată propusă nu se intenționează să se limiteze capacitatea continuă a sistemelor voluntare și reciproce de a oferi protecție instituțiilor lor membre într-o manieră caracteristică acestor sisteme, ce va fi asigurată în paralel cu garantarea depozitelor oferită clienților unor astfel de instituții membre în conformitate cu directiva reformată propusă. În acest context, BCE apreciază perioada de tranziție de 10 ani pentru atingerea nivelului-țintă de finanțare ex ante stabilit prin directiva reformată propusă în vederea atenuării presiunii exercitate asupra instituțiilor de credit care anterior nu erau obligate să plătească contribuții către SGD (14).

5.

BCE recomandă (15) ca excluderea depozitelor deținute de către autoritățile publice de la regimul directivei reformate propuse ar trebui să utilizeze limbajul original mai clar al Directivei 94/19/CE și, deci, să facă referire la „guvern și autoritățile administrative centrale” și la „autorități provinciale, regionale, locale și municipale” (16).

Perioada de rambursare

6.

BCE apreciază principiul de reducere suplimentară a perioadelor de rambursare pentru depozitele garantate (17). Totuși, se poate dovedi dificilă realizarea reducerii propuse a acestor perioade la 7 zile deoarece aceasta trebuie introdusă la scurt timp după reducerea inițială la 20 de zile lucrătoare, care trebuia să fie implementată de către statele membre până la sfârșitul anului 2010 (18). BCE recomandă (19) modificarea directivei reformate propuse în sensul împuternicirii Comisiei: (i) să pregătească un studiu privind implementarea reducerii inițiale la 20 de zile lucrătoare; și (ii) pe baza rezultatelor acestui studiu, să formuleze propuneri cu privire la o posibilă reducere sau posibile reduceri suplimentare ale perioadei de rambursare.

Finanțarea

7.

În conformitate cu directiva reformată propusă, un SGD trebuie să obțină finanțare ex ante la un nivel definit ca un procent din depozitele eligibile într-o perioadă de tranziție de 10 ani (20). BCE apreciază introducerea unui nivel-țintă explicit al finanțării ex ante, care sporește în mod considerabil stabilitatea financiară și condițiile concurențiale echitabile prin transferarea sarcinii finanțării SGD către instituțiile de credit membre, și anume către entitățile care controlează riscurile asigurate de SGD. BCE înțelege că nivelul finanțării ex ante face obiectul unei dezbateri desfășurate ca parte a procesului legislativ al Uniunii. BCE recomandă (21) ca acest nivel de finanțare ex ante să fie definit prin referire la „depozite garantate”, adică depozitele eligibile care nu depășesc plafonul de garantare (22), considerând că depozitele garantate reflectă cu mai mare precizie nivelul obligațiilor SGD decât depozitele eligibile.

8.

În ceea ce privește calcularea contribuțiilor individuale ale membrilor SGD, BCE apreciază în principiu modelul propus al contribuțiilor parțiale în funcție de risc, care cuprinde dispoziții pentru asigurarea comparabilității diverselor clase de active (23). Acest model, conform recomandărilor Centrului Comun de Cercetare al Comisiei (24), urmărește menținerea unei calcul suficient de simplu pentru a permite comparabilitatea contribuțiilor individuale, în timp ce se aplică un număr de indicatori fundamentali (calculați în funcție de risc) și suplimentari (fără legătură cu riscul) relevanți. BCE recomandă (25) ca directiva reformată propusă să prevadă elemente detaliate ale metodologiei de calcul care să fie specificate ulterior prin standarde tehnice și linii directoare dezvoltate de către Autoritatea Bancară Europeană (ABE) pe baza unor date empirice verificate și prin promovarea egalității de tratament.

9.

Dacă finanțarea ex ante este insuficientă pentru efectuarea rambursării către deponenți, directiva reformată propusă stabilește trei pași de finanțare ex post suplimentară. În acest sens, BCE dorește să facă următoarele observații:

9.1.

Ca un prim pas, va exista cerința plății de către membrii SGD a unor contribuții extraordinare de până la 0,5 % din valoarea depozitelor eligibile (26). BCE apreciază această soluție, care implică sectorul financiar propriu-zis în îndeplinirea unor cerințe extraordinare, și care astfel limitează stimulentele cu privire la riscul de hazard moral inerente în cadrul mecanismelor SGD și determină o presiune inter pares eficientă.

9.2.

Ca un al doilea pas, poate fi activat un sistem de împrumuturi reciproce care să permită oricărui SGD care funcționează într-un stat membru să acorde unui alt astfel de SGD împrumuturi de până la 0,5 % din depozitele sale eligibile și să primească sumele rambursate cu dobândă în termen de cinci ani (27). BCE observă că activarea unor mecanisme de împrumut transfrontalier între SGD poate duce la situații în care un SGD împrumutător va trebui apoi să își acopere propriile necesități de rambursare sau în care un SGD împrumutat are o arie de funcții mai largă decât SGD împrumutător, de exemplu, are putere de recapitalizare sau de a acorda împrumuturi unei instituții de credit cu probleme din statul său membru. Prin urmare, BCE apreciază limitările introduse prin directiva reformată propusă, inclusiv restricția conform căreia fondurile împrumutate pot fi utilizate numai pentru plata creanțelor deponenților (28). BCE înțelege că la acest stadiu al dezbaterii legislative cu privire la directiva reformată propusă, mecanismele de împrumut dintre SGD se vor stabili pe bază de voluntariat. Alte elemente care ar mai trebui avute în vedere în cadrul reglementării acestei chestiuni includ: (i) condițiile minime pentru activarea mecanismelor de împrumut cu privire la epuizarea altor surse de finanțare de către SGD împrumutător; și (ii) condițiile în care împrumutul poate fi extins, inclusiv garantarea rambursării pentru SGD împrumutător. În același timp, întrebarea dacă SGD ar trebui să își folosească fondurile proprii în scopul gestionării crizelor, în afara limitelor stricte privind rambursarea către deponenți, a declanșat o dezbatere la scară largă (29). BCE consideră că această chestiune ar trebui tratată prin activitatea legislativă inițiată de Comunicarea Comisiei privind gestionarea crizelor.

9.3.

Ca un al treilea pas, SGD ar trebui să dispună în ultimă instanță de mecanisme alternative de finanțare. Cu toate acestea, BCE consideră că în ceea ce privește posibila implicare a băncii centrale, mecanismele de finanțare pentru SGD trebuie să respecte interdicția finanțării monetare prevăzută în Tratat, în special interdicția ca băncile centrale naționale să acorde credite pe descoperit de cont sau orice alt tip de facilitate de credit în sensul articolului 123 din Tratat, astfel cum este precizată prin legislația secundară a Uniunii și liniile directoare consacrate ale BCE (30).

10.

BCE înțelege că se analizează posibilitatea retragerii propunerii originale de a impune limite în ceea ce privește valoarea cumulată a depozitelor și investițiilor unui SGD față de un singur organism (31). BCE consideră că orice astfel de limitare potențială a investițiilor trebuie evaluată, printre altele, în contextul impactului pe care acestea îl pot avea asupra piețelor pentru instrumentele claselor de active specifice. În acest sens, pot fi aplicate considerente specifice în legătură cu investițiile SGD în instrumente emise de către entități din sectorul public din cadrul statelor membre.

11.

În final, BCE sprijină din perspectiva integrării financiare dispozițiile directivei reformate propuse prin care contribuțiile pentru ultimele șase luni ale instituțiilor de credit care încetează să fie membre ale unui sistem și se alătură unui alt sistem sunt rambursate sau sunt transferate noului sistem (32). Această dispoziție poate facilita reorganizarea instituțiilor de credit transfrontaliere. Totuși, pentru a evita orice potențial abuz, mecanismul ar trebui limitat la transferul contribuțiilor plătite către noul sistem (excluzând posibilitatea rambursării) și nu ar trebui să includă contribuțiile extraordinare plătite pentru acoperirea resurselor insuficiente inițiale ale SGD (33).

Supravegherea

12.

BCE apreciază faptul că supravegherea SGD de către statele membre va fi sporită prin exerciții de simulare a crizelor și că acestea vor face obiectul unor evaluări inter pares efectuate de către ABE și Forumul European al Asigurătorilor de Depozite (34). Faptul că ABE va primi informații de la SGD și de la autoritățile competente, în special în ceea ce privește finanțarea SGD și împrumuturile transfrontaliere dintre SGD, poate servi la asigurarea unor condiții concurențiale echitabile și la oferirea de soluții pentru unele dintre preocupările analizate mai sus cu privire la astfel de mecanisme transfrontaliere de împrumut.

Propuneri de redactare

În cazul în care BCE recomandă modificarea directivei reformate propuse, propunerile de redactare specifice însoțite de o explicație în acest sens se regăsesc în anexă.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 16 februarie 2011.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 368 final.

(2)  COM(2010) 371 final.

(3)  Avizul BCE CON/2008/70 cu privire la modificarea directivei privind sistemele de garantare a depozitelor în ceea ce privește plafonul de garantare și termenul de plată a compensațiilor (JO C 314, 9.12.2008, p. 1).

(4)  JO L 135, 31.5.1994, p. 5. Propunerile de modificare analizate în Avizul CON/2008/70 au fost adoptate ca Directiva 2009/14/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 2009 de modificare a Directivei 94/19/CE privind sistemele de garantare a depozitelor, în ceea ce privește plafonul de garantare și termenul de plată a compensațiilor (JO L 68, 13.3.2009, p. 3).

(5)  A se vedea „Poziția Eurosistemului cu privire la documentul de consultare transmis de Comisie cu privire la revizuirea Directivei 94/19/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind sistemele de garantare a depozitelor”, august 2009 (denumită în continuare „Contribuția Eurosistemului din 2009”), publicată pe website-ul BCE la adresa http://www.ecb.europa.eu

(6)  A se vedea p. 4 din Contribuția Eurosistemului din 2009.

(7)  A se vedea p. 7 din Contribuția Eurosistemului din 2009.

(8)  A se vedea p. 12 din Contribuția Eurosistemului din 2009.

(9)  A se vedea Raportul Comisiei către Parlamentul European și Consiliu „Revizuirea Directivei 94/19/CE privind sistemele de garantare a depozitelor” din 12.7.2010, COM(2010) 369 final, p. 4.

(10)  Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic și Social European, Comitetul Regiunilor și Banca Centrală Europeană „Un cadru al Uniunii Europene pentru gestionarea crizelor din sectorul bancar”, din 20.10.2010, COM(2010) 579 final (denumită în continuare „Comunicarea cu privire la gestionarea crizelor”, secțiunea 5.2, p. 15; a se vedea, de asemenea, considerentul 22 ultima teză din directiva reformată propusă și secțiunea 7.4, p. 8 a expunerii de motive a directivei reformate propuse.

(11)  JO L 84, 26.3.1997, p. 22.

(12)  A se vedea articolul 3 alineatul (1) din directiva reformată propusă.

(13)  A se vedea BCBS, „Principii fundamentale pentru sisteme eficiente de asigurare a depozitelor. O propunere de metodologie pentru evaluarea conformității”, document consultativ din 25 noiembrie 2010 emis pentru analiză până la 8 decembrie 2010 (denumit în continuare, „Documentul Consultativ BCBS”), p. 15 („Principiul 8 – Obligația de afiliere”) publicat pe website-ul BCBS la adresa http://www.bis.org

(14)  A se vedea articolul 20 alineatul (1) al doilea paragraf coroborat cu articolul 9 alineatul (1) al treilea paragraf și articolul 2 alineatul (1) litera (h) din directiva reformată propusă; a se vedea, de asemenea, secțiunea 7.4, p. 7 a expunerii de motive a directivei reformate propuse; a se vedea, de asemenea, considerentul 16 din directiva reformată propusă și secțiunea 7.5, p. 8 a expunerii de motive a directivei reformate propuse.

(15)  A se vedea modificarea propusă nr. 2 din anexa la prezentul aviz.

(16)  A se vedea punctele 3 și 4 din anexa I la Directiva 94/19/CE.

(17)  A se vedea articolul 7 alineatul (1) primul paragraf din directiva reformată propusă.

(18)  A se vedea articolul 10 din Directiva 94/19/CE, astfel cum a fost modificat prin articolul 1 alineatul (6) litera (a) coroborat cu articolul 2 alineatul (1) al doilea paragraf din Directiva 2009/14/CE.

(19)  A se vedea modificarea propusă nr. 3 din anexa la prezentul aviz.

(20)  A se vedea nota de subsol nr. 14.

(21)  A se vedea modificarea propusă nr. 1 din anexa la prezentul aviz.

(22)  Articolul 2 alineatul (1) litera (c) din directiva reformată propusă.

(23)  A se vedea articolul 11 și anexele I și II din directiva reformată propusă.

(24)  Centrul Comun de Cercetare al Comisiei Europene (iunie 2009), „Posibile modele de contribuții în funcție de risc la sistemele de garantare a depozitelor din cadrul UE” (Possible Models for risk-based contributions to EU Deposit Guarantee Schemes).

(25)  A se vedea modificarea propusă nr. 4 din anexa la prezentul aviz.

(26)  A se vedea articolul 9 alineatul (3) din directiva reformată propusă.

(27)  A se vedea articolul 10 din directiva reformată propusă.

(28)  A se vedea articolul 10 alineatul (1) litera (d) din directiva reformată propusă.

(29)  A se vedea Documentul Consultativ al BCBS, p. 33.

(30)  A se vedea p. 11 din Contribuția Eurosistemului din 2009.

(31)  Articolul 9 alineatul (2) din directiva reformată propusă.

(32)  A se vedea articolul 12 alineatul (3) din directiva reformată propusă.

(33)  A se vedea modificarea propusă nr. 5 din anexa la prezentul aviz.

(34)  A se vedea articolul 3 alineatul (6) din directiva reformată propusă.


ANEXĂ

Propuneri de redactare

Textul propus de Comisie

Modificările propuse de BCE (1)

Modificările propuse de BCE la propunerea de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind sistemele de garantare a depozitelor (reformare)

Modificarea 1

Articolul 2 alineatul (1) litera (h) din directiva reformată propusă

„(h)

«nivel-țintă» înseamnă 1,5 % din depozitele eligibile de a căror garantare este responsabil un sistem de garantare a depozitelor;”

„(h)

«nivelul-țintă» înseamnă 1,5 % din depozitele garantate de a căror garantare este responsabil un sistem de garantare a depozitelor;”

Explicație

Nivelul finanțării ex ante ar trebui definit prin trimitere la „depozitele garantate”, adică depozitele eligibile care nu depășesc plafonul de garantare, având în vedere că depozitele garantate reflectă cu mai mare precizie nivelul obligațiilor SGD decât depozitele eligibile.

Modificarea 2

Articolul 4 alineatul (1) litera (j) din directiva reformată propusă

„(j)

depozitele plasate de către autorități,”

„(j)

depozitele plasate de către guvern și autorități administrative centrale și de autorități provinciale, regionale, locale și municipale,”

Explicație

Excluderea depozitelor plasate de către autorități publice ar trebui formulată utilizând limbajul mai clar folosit inițial în acest sens în Directiva 94/19/CE.

Modificarea 3

Articolul 7 alineatul (1) din directiva reformată propusă

„(1)   Sistemele de garantare a depozitelor ar trebui să poată rambursa depozitele indisponibile în termen de șapte zile de la data la care autoritățile competente efectuează o constatare în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (e) punctul (i) sau de la data la care o autoritate judecătorească a pronunțat o hotărâre în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (e) punctul (ii).”

„(1)   Sistemele de garantare a depozitelor ar trebui să poată rambursa creanțele deponenților, verificate în mod corespunzător, aferente depozitelor indisponibile în termen de 20 de zile lucrătoare de la data la care autoritățile competente efectuează o constatare în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (e) punctul (i) sau de la data la care o autoritate judecătorească a pronunțat o hotărâre în conformitate cu articolul 2 alineatul (1) litera (e) punctul (ii).

Până la [1 aprilie 2012], Comisia transmite Parlamentului European și Consiliului un raport, bazat pe o consultare: (a) care analizează implementarea reducerii inițiale la 20 de zile lucrătoare a termenului de rambursare; și (b) care, în temeiul rezultatelor unei astfel de analize, evaluează fezabilitatea oricărei sau unor reduceri suplimentare a (ale) perioadei de rambursare.

Explicație

Realizarea reducerii propuse la 7 zile se poate dovedi dificilă deoarece urmează a fi introdusă la scurt timp după reducerea inițială la 20 de zile lucrătoare, pentru care termenul-limită de implementare a fost sfârșitul anului 2010. Directiva reformată propusă ar trebui să includă dispoziții conform cărora Comisia va analiza implementarea reducerii inițiale la 20 de zile lucrătoare și va propune intervalul de timp pentru reducerea sau reducerile suplimentară(e) a (ale) perioadei de rambursare pe baza rezultatelor acestui studiu.

Modificarea 4

Articolul 11 alineatele (3)-(5) din directiva reformată propusă

„(3)   Alineatul (2) nu se aplică sistemelor de garantare a depozitelor menționate la articolul 1 alineatul (2).

(4)   Comisiei îi sunt delegate competențe pentru a preciza elementele definițiilor și metodelor din anexa II partea A. Aceste proiecte de standarde de reglementare se adoptă potrivit articolelor 7-7d din [Regulamentul ABE]. Autoritatea Bancară Europeană poate elabora proiecte de standarde de reglementare pe care le înaintează Comisiei.

(5)   Până la data de 31 decembrie 2012, Autoritatea Bancară Europeană publică linii directoare cu privire la aplicarea anexei II partea B conform [articolului 8 din Regulamentul ABE].”

„(3)   Alineatul (2) nu se aplică sistemelor de garantare a depozitelor menționate la articolul 1 alineatul (3).

(4)   Comisiei îi sunt delegate competențe pentru a adopta standarde tehnice de reglementare care să precizeze definițiile și metodele pentru calcularea indicatorilor de risc fundamentali din anexa II partea A, . Aceste standarde tehnice de reglementare se adoptă în conformitate cu articolele 10-14 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.

Comisia trebuie sa țină cont în special de faptul că metodele de calcul pentru contribuțiile ponderate la risc ar trebui să se bazeze pe date empirice verificate și să promoveze egalitatea de tratament.

(5)   Până la [31 decembrie 2011 ] Autoritatea Bancară Europeană (ABE) publică linii directoare cu privire la aplicarea indicatorilor de risc suplimentari din anexa II partea B conform articolului 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010.”

Explicație

Metoda de calcul propusă pentru contribuțiile ponderate la risc către SGD face obiectul unei dezbateri. Desemnarea ABE pentru dezvoltarea de orientări și standarde tehnice în această privință va permite elaborarea unei metode adecvate, bazată pe date tehnice verificate, promovând în același timp egalitatea de tratament.

Modificarea 5

Articolul 12 alineatul (3) din directiva reformată propusă

„(3)   Dacă o instituție de credit încetează să mai fie membră a unui sistem și se alătură unui alt sistem, contribuțiile plătite în cele 6 luni care precedă retragerea din sistem îi sunt rambursate sau sunt transferate celuilalt sistem. Această dispoziție nu se aplică dacă instituția de credit a fost exclusă dintr-un sistem în conformitate cu articolul 3 alineatul (3).”

„(3)   Dacă o instituție de credit încetează să mai fie membră a unui sistem și se alătură unui alt sistem, contribuțiile plătite de o astfel de instituție de credit în cele 6 luni care precedă retragerea din sistem, cu excepția contribuțiilor extraordinare menționate la articolul 9 alineatul (3), sunt transferate celuilalt sistem. Această dispoziție nu se aplică dacă instituția de credit a fost exclusă dintr-un sistem în conformitate cu articolul 3 alineatul (3).”

Explicație

Pentru a evita orice potențial abuz cu privire la această dispoziție, transferul contribuțiilor către un nou sistem nu ar trebui să se refere la contribuțiile extraordinare plătite pentru acoperirea resurselor insuficiente inițiale ale SGD, în timp ce rambursarea contribuțiilor plătite ar trebui exclusă.


(1)  Scrisul cu caractere aldine în cuprinsul textului arată unde BCE propune inserarea unui text nou. Pasajele tăiate din cuprinsul textului indică unde BCE propune eliminarea textului.


Top