EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0006

Avizul Băncii Centrale Europene din 28 ianuarie 2011 cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 98/78/CE, 2002/87/CE și 2006/48/CE în ceea ce privește supravegherea suplimentară a entităților financiare care aparțin unui conglomerat financiar (CON/2011/6)

OJ C 62, 26.2.2011, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.2.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 62/1


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 28 ianuarie 2011

cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 98/78/CE, 2002/87/CE și 2006/48/CE în ceea ce privește supravegherea suplimentară a entităților financiare care aparțin unui conglomerat financiar

(CON/2011/6)

2011/C 62/01

Introducere și temei juridic

La 30 septembrie 2010, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii Europene o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la o propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 98/78/CE, 2002/87/CE și 2006/48/CE în ceea ce privește supravegherea suplimentară a entităților financiare care aparțin unui conglomerat financiar (1) (denumită în continuare „directiva propusă”).

Competența BCE de a adopta un aviz se întemeiază pe articolul 127 alineatul (4) și pe articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, deoarece directiva propusă cuprinde dispoziții care au incidență asupra contribuției Sistemului European al Băncilor Centrale la buna desfășurare a politicilor referitoare la stabilitatea sistemului financiar, astfel cum este prevăzut la articolul 127 alineatul (5) din Tratat. În conformitate cu articolul 17.5 prima teză din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

Observații cu caracter general

1.

BCE apreciază obiectivul principal al directivei propuse, de asigurare a domeniului adecvat de aplicare a supravegherii suplimentare a conglomeratelor financiare, prin acoperirea lipsurilor apărute între cadrul juridic de supraveghere suplimentară în Uniune (2) și directivele sectoriale referitoare la serviciile bancare și de asigurări.

Observații specifice

Regimul holdingurilor financiare mixte

2.

BCE apreciază trimiterile la „holding financiar mixt” în dispozițiile directivelor sectoriale care definesc domeniul de aplicare al supravegherii bancare consolidate și al supravegherii asigurărilor de grup (3). Aceasta va permite aplicarea supravegherii sectoriale consolidate/de grup, pe lângă supravegherea suplimentară, a unui holding financiar sau a unui holding de asigurare care, în urma extinderii activităților în alt sector financiar, devine un holding financiar mixt. BCE consideră că experiența de supraveghere referitoare la activitățile sectoriale acumulată printr-o supraveghere consolidată/de grup ar putea fi completată în mod util prin înțelegerea riscurilor intersectoriale, obținută prin intermediul supravegherii suplimentare. Totodată, ar trebui elaborate practici eficiente de supraveghere, care, pe de o parte, vor permite includerea tuturor riscurilor relevante în supraveghere și, pe de altă parte, vor elimina suprapunerile potențiale ale supravegherii și vor menține condiții de concurență echitabile. BCE recomandă (4) acordarea de competențe privind adoptarea, prin intermediul Comitetului comun, a unor linii directoare comune în acest sens autorităților europene de supraveghere (AES).

Regimul societăților de administrare a activelor

3.

BCE apreciază includerea explicită a societăților de administrare a activelor în calculul pragurilor pentru identificarea conglomeratelor financiare (5). BCE recomandă (6) alocarea societăților de administrare a activelor către sectorul din cadrul conglomeratului financiar cu care au legătura cea mai strânsă, alocare ce va fi detaliată în liniile directoare de supraveghere. Această soluție va fi mai bună din perspectiva evaluării bazate pe risc decât alocarea către „sectorul financiar cel mai puțin important” prevăzută de directiva propusă. În plus, BCE recomandă (7), ca urmare a includerii explicite a societăților de administrare a activelor în regimul de supraveghere suplimentară, implicarea Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe, alături de celelalte AES, în dezvoltarea liniilor directoare pentru promovarea convergenței practicilor de supraveghere în ceea ce privește supravegherea suplimentară (8). În acest sens, formularea ar trebui să fie similară celei cuprinse în Directiva 2010/78/UE (9), respectiv „AES relevantă, prin intermediul Comitetului comun”. Implicarea tuturor AES relevante în dezvoltarea acestor linii directoare ar trebui să asigure abordarea efectivă a cazurilor de contagiune, de concentrare și de complexitate, precum și a conflictelor de interese, în toate sectoarele și în toate entitățile reglementate ale unui conglomerat financiar. În același sens, în ceea ce privește supravegherea suplimentară a mecanismelor de control intern și a proceselor de gestionare a riscurilor (10), Directiva 2002/87/CE ar trebui să prevadă necesitatea consecvenței supravegherii suplimentare cu monitorizarea de către autoritățile competente a respectării normelor prudențiale adoptate în temeiul Directivei OPCVM (11). Această consecvență a supravegherii suplimentare cu practicile de supraveghere este deja necesară în temeiul dispozițiilor relevante ale Directivei bancare (12) și ale Directivei Solvabilitate II (13).

Modele pentru raportare

4.

BCE recomandă (14) ca pentru raportarea cerințelor privind adecvarea capitalului calculate pentru entitățile relevante ale unui conglomerat financiar (15) să fie aplicate modele, frecvențe și date pentru raportare armonizate, pe baza standardelor tehnice de implementare dezvoltate de AES relevantă, prin intermediul Comitetului comun (16). Această armonizare ar trebui să urmeze modelul deja existent în sectorul bancar, în baza unei modificări din 2009 a Directivei bancare (17). BCE înțelege că activitatea de armonizare a formatelor pentru raportare va continua, printre altele, în legătură cu necesitățile generate de punerea în aplicare a cadrului de reglementare a capitalului Basel III în dreptul Uniunii. Având în vedere rolul său de asigurare a stabilității financiare, Eurosistemul are un interes special în acest domeniu și va urmări, în cooperare cu Comisia, evoluția acestei activități.

În cazul în care BCE recomandă modificarea directivei propuse, o propunere de redactare specifică, însoțită de o explicație în acest sens, se regăsește în anexă.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 28 ianuarie 2011.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 433 final.

(2)  Constituit în prezent din Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a întreprinderilor de investiții care aparțin unui conglomerat financiar și de modificare a Directivelor 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE și 93/22/CEE ale Consiliului și a Directivelor 98/78/CE și 2000/12/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (Ediția specială în limba română a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, cap. 6, vol. 5, p. 183) și din Directiva 98/78/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 octombrie 1998 privind supravegherea suplimentară a întreprinderilor de asigurare și de reasigurare care fac parte dintr-un grup de asigurare sau reasigurare (Ediția specială în limba română a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, cap. 6, vol. 3, p. 77).

(3)  A se vedea modificările articolului 1, articolului 2 alineatul (2), articolului 3 alineatul (1), articolului 4 alineatul (2) articolului 10 alineatul (2) și ale anexelor I și II la Directiva 98/78/CE introduse de articolul 1 și anexa I la directiva propusă; a se vedea modificările articolelor 4, 71, 72, 84, 105, 125-127, 129 și 141-143 din Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit (reformare) (Ediția specială în limba română a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene, cap. 6, vol. 9, p. 3), introduse de articolul 3 din directiva propusă.

(4)  A se vedea modificarea propusă 3 din anexa la prezentul aviz.

(5)  A se vedea articolul 2 alineatul (5) și articolul 3 alineatul (2) al treilea paragraf din Directiva 2002/87/CE, astfel cum sunt introduse de articolul 2 alineatele (1) și (2) din directiva propusă.

(6)  A se vedea modificarea propusă 1 din anexa la prezentul aviz.

(7)  A se vedea modificarea propusă 2 din anexa la prezentul aviz.

(8)  A se vedea articolul 3 alineatul (8), articolul 7 alineatul (5), articolul 8 alineatul (5), articolul 9 alineatul (6) și articolul 11 alineatul (5) din Directiva 2002/87/CE, astfel cum sunt introduse de articolul 2 alineatele (2) și (4)-(7) din directiva propusă.

(9)  Directiva 2010/78/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 noiembrie 2010 de modificare a Directivelor 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale) și ale Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe) (JO L 331, 15.12.2010, p. 120).

(10)  A se vedea articolul 9 din Directiva 2002/87/CE.

(11)  Directiva 2009/65/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 13 iulie 2009 de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) (JO L 302, 17.11.2009, p. 32). Monitorizarea de control a societăților de administrare a activelor este prevăzută la articolul 21 alineatul (1) și la articolul 102 alineatul (4) litera (a) din Directiva OPCVM; aceasta se concentrează pe asigurarea respectării: (i) normelor prudențiale a căror introducere este prevăzută la articolul 12 în ceea ce privește societățile de administrare a activelor; și (ii) a altor norme stabilite prin articolele 17 și 18 în ceea ce privește oferirea de servicii de administrare a activelor prin intermediul sucursalelor și furnizarea de servicii transfrontaliere.

(12)  Directiva 2006/48/CE.

(13)  Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (reformare) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1).

(14)  A se vedea modificările propuse 4 și 6 din anexa la prezentul aviz.

(15)  A se vedea articolul 6 alineatul (2) din Directiva 2002/87/CE.

(16)  A se vedea articolul 21a alineatul (2) din Directiva 2002/87/CE, astfel cum a fost introdus de articolul 2 alineatul (15) din Directiva 2010/78/UE.

(17)  A se vedea articolul 74 alineatul (2) al doilea paragraf din Directiva 2006/48/CE, astfel cum a fost introdus prin articolul 1 alineatul (14) din Directiva 2009/111/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 septembrie 2009 de modificare a Directivelor 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2007/64/CE în ceea ce privește băncile afiliate instituțiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, reglementările privind supravegherea, precum și gestionarea crizelor (JO L 302, 17.11.2009, p. 97).


ANEXĂ

Propuneri de redactare

Textul propus de Comisie

Modificările propuse de BCE (1)

Modificarea 1

Articolul 2 alineatul (2) litera (a)

„(a)

La alineatul (2) se adaugă al treilea paragraf:

«Societățile de administrare a activelor în sensul articolului 30 sunt adăugate sectorului la care aparțin în cadrul grupului; dacă acestea nu aparțin în mod exclusiv unui singur sector în cadrul grupului, sunt adăugate sectorului financiar cel mai puțin important.»”

„(a)

La alineatul (2) se adaugă al treilea paragraf:

«Societățile de administrare a activelor în sensul articolului 30 sunt adăugate sectorului la care aparțin în cadrul grupului; dacă acestea nu aparțin în mod exclusiv unui singur sector în cadrul grupului, sunt adăugate sectorului financiar cu care au legătura cea mai strânsă.»”

Explicație

Soluția actuală de alocare a societăților de administrare a activelor către sectorul financiar cel mai puțin important din conglomeratul financiar nu este bazată pe risc în mod suficient. Aceasta ar trebui înlocuită de criteriul „legăturii celei mai strânse”, care urmează a fi detaliat prin liniile directoare comune ale AES adoptate în temeiul articolului 3 alineatul (8) din Directiva 2002/87/CE (a se vedea modificarea 2).

Modificarea 2

Articolul 2 alineatul (2) litera (f)

„(f)

Se adaugă alineatul (8), după cum urmează:

«8.   Autoritatea bancară europeană și Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale elaborează linii directoare comune în vederea realizării convergenței practicilor de supraveghere în ceea ce privește aplicarea alineatelor (2), (3), (3a), (4) și (5) din prezentul articol.»”

„(f)

Se adaugă alineatul (8), după cum urmează:

«8.   AES relevantă, prin intermediul Comitetului comun, elaborează linii directoare comune în vederea realizării convergenței practicilor de supraveghere în ceea ce privește aplicarea alineatelor (2), (3), (3a), (4) și (5) din prezentul articol.»”

Explicație

Ca urmare a includerii explicite a societăților de administrare a activelor în calculul pragurilor pentru identificarea conglomeratelor financiare, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe ar trebui implicată, alături de celelalte AES, în dezvoltarea liniilor directoare pentru promovarea convergenței practicilor de supraveghere în ceea ce privește supravegherea suplimentară a conglomeratelor financiare. Implicarea tuturor AES relevante în dezvoltarea acestor linii directoare ar trebui să asigure abordarea efectivă a cazurilor de contagiune, de concentrare și de complexitate, precum și a conflictelor de interese, în toate sectoarele și în toate entitățile reglementate ale unui conglomerat financiar. Formularea utilizată în această privință („AES relevantă, prin intermediul Comitetului comun”) este similară modelului stabilit de Directiva 2010/78/UE. Această modificare are legătură cu modificarea 5.

Modificarea 3

Articolul 2 alineatul (2a) (nou)

[Nu există text.]

(2a)   La articolul 5, se adaugă următorul alineat (6):

«6.   AES relevantă, prin intermediul Comitetului comun, elaborează linii directoare comune în vederea dezvoltării practicilor de supraveghere ce permit supravegherea suplimentară a holdingurilor financiare pentru a completa în mod corespunzător supravegherea de grup în temeiul Directivei 98/78/CE sau, după caz, supravegherea consolidată în temeiul Directivei 2006/48/CE și care vor permite includerea tuturor riscurilor relevante în supraveghere, precum și eliminarea suprapunerilor potențiale și menținerea unor condiții de concurență echitabile.»

Explicație

Ar trebui elaborate practici eficiente de supraveghere pentru a permite aplicarea paralelă a supravegherii sectoriale consolidate/de grup și a supravegherii suplimentare în ceea ce privește un holding financiar mixt. AES relevantă, acționând prin intermediul Comitetului comun, ar trebui să dețină competența de a adopta linii directoare comune în acest sens.

Modificarea 4

Articolul 2 alineatul (2b) (nou)

[Nu există text.]

(2b)   La alineatul (6) alineatul (2) se adaugă al șaselea paragraf:

«Începând cu [1 ianuarie 2013], statele membre solicită modele, frecvențe și date uniforme pentru raportarea calculelor prevăzute în prezentul articol, în conformitate cu standardele tehnice stabilite în conformitate cu articolul 21a alineatul (1) litera (d).»”

Explicație

Ca și în cazul Directivei bancare, raportarea cerințelor de calcul privind adecvarea capitalului în temeiul Directivei 2002/87/CE ar trebui să respecte modelele, frecvențele și datele pentru raportare armonizate. Această modificare are legătură cu modificarea 6.

Modificarea 5

Articolul 2 alineatele (4)-(7) și (10)

„(4)   La articolul 7, se adaugă următorul alineat (5):

«5.   Autoritatea bancară europeană și Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale elaborează linii directoare comune în vederea realizării convergenței practicilor de supraveghere în ceea ce privește aplicarea supravegherii suplimentare a concentrării riscurilor, în conformitate cu alineatele (1)-(4). Acestea elaborează linii directoare comune specifice privind aplicarea alineatelor (1)-(4) participațiilor conglomeratelor financiare în cazul în care dreptul național al societăților comerciale împiedică aplicarea articolului 14 alineatul (2).»

(5)   La articolul 8, se adaugă următorul alineat (5):

«5.   Autoritatea bancară europeană și Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale elaborează linii directoare comune în vederea realizării convergenței practicilor de supraveghere în ceea ce privește aplicarea supravegherii suplimentare a tranzacțiilor din interiorul grupului, în conformitate cu alineatele (1)-(4). Acestea elaborează linii directoare comune specifice privind aplicarea alineatelor (1)-(4) participațiilor conglomeratelor financiare în cazul în care dreptul național al societăților comerciale împiedică aplicarea articolului 14 alineatul (2).»

(6)   La articolul 9, se adaugă următorul alineat (6):

«6.   Autoritățile competente armonizează aplicarea supravegherii suplimentare a mecanismelor de control intern și a proceselor de gestionare a riscurilor prevăzute în prezentul articol cu procesele de supraveghere prevăzute la articolul 124 din Directiva 2006/48/CE și articolul 36 din Directiva 2009/138/CE. În acest scop, Autoritatea bancară europeană și Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale elaborează linii directoare comune în vederea realizării convergenței practicilor de supraveghere în ceea ce privește aplicarea supravegherii suplimentare a mecanismelor de control intern și a proceselor de gestionare a riscurilor, prevăzute la prezentul articol, precum și cu privire la coerența cu procesele de supraveghere prevăzute la articolul 124 din Directiva 2006/48/CE și articolul 36 din Directiva 2009/138/CE. Acestea elaborează linii directoare comune specifice privind aplicarea prezentului articol participațiilor conglomeratelor financiare în cazul în care dreptul național al societăților comerciale împiedică aplicarea articolului 14 alineatul (2).»

(7)   La articolul 11 se adaugă următoarele alineate (4) și (5):

«[…]

5.   Autoritatea bancară europeană și Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale elaborează linii directoare comune în vederea asigurării coerenței acordurilor de coordonare în conformitate cu articolul 131a din Directiva 2006/48/CE și articolul 248 alineatul (4) din Directiva 2009/138/CE.»

[…]

(10)   Se introduce următorul articol 21b:

«Articolul 21b

Linii directoare comune

Autoritatea bancară europeană și Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale elaborează liniile directoare comune menționate la articolul 3 alineatul (3), articolul 7 alineatul (5), articolul 8 alineatul (5), articolul 9 alineatul (6) și articolul 11 alineatul (5) în conformitate cu procedura stabilită la articolul 42 din Regulamentul (UE) nr. …/… de instituire a Autorității bancare europene și articolul 42 din Regulamentul (UE) nr. …/… de instituire a Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale, în urma cooperării în cadrul Comitetului comun al autorităților europene de supraveghere.» ”

„(4)   La articolul 7, se adaugă următorul alineat (5):

«5.   AES relevantă, prin intermediul Comitetului comun, elaborează linii directoare comune în vederea realizării convergenței practicilor de supraveghere în ceea ce privește aplicarea supravegherii suplimentare a concentrării riscurilor, în conformitate cu alineatele (1)-(4). Acestea elaborează linii directoare comune specifice privind aplicarea alineatelor (1)-(4) participațiilor conglomeratelor financiare în cazul în care dreptul național al societăților comerciale împiedică aplicarea articolului 14 alineatul (2).»

(5)   La articolul 8, se adaugă următorul alineat (5):

«5.   AES relevantă, prin intermediul Comitetului comun, elaborează linii directoare comune în vederea realizării convergenței practicilor de supraveghere în ceea ce privește aplicarea supravegherii suplimentare a tranzacțiilor din interiorul grupului, în conformitate cu alineatele (1)-(4). Acestea elaborează linii directoare comune specifice privind aplicarea alineatelor (1)-(4) participațiilor conglomeratelor financiare în cazul în care dreptul național al societăților comerciale împiedică aplicarea articolului 14 alineatul (2).»

(6)   La articolul 9, se adaugă următorul alineat (6):

«6.   Autoritățile competente armonizează aplicarea supravegherii suplimentare a mecanismelor de control intern și a proceselor de gestionare a riscurilor prevăzute în prezentul articol cu procesele de supraveghere prevăzute la articolul 124 din Directiva 2006/48/CE și articolul 36 din Directiva 2009/138/CE și cu monitorizarea de către autoritățile competente a respectării normelor prudențiale instituite în temeiul articolului 12 din Directiva 2009/65/CE. În acest scop, AES relevantă, prin intermediul Comitetului comun, elaborează linii directoare comune în vederea realizării convergenței practicilor de supraveghere în ceea ce privește aplicarea supravegherii suplimentare a mecanismelor de control intern și a proceselor de gestionare a riscurilor, prevăzute la prezentul articol, precum și cu privire la coerența cu procesele de supraveghere prevăzute la articolul 124 din Directiva 2006/48/CE și articolul 36 din Directiva 2009/138/CE și cu monitorizarea de către autoritățile competente a respectării normelor prudențiale instituite în temeiul articolului 12 din Directiva 2009/65/CE. Acestea elaborează linii directoare comune specifice privind aplicarea prezentului articol participațiilor conglomeratelor financiare în cazul în care dreptul național al societăților comerciale împiedică aplicarea articolului 14 alineatul (2).»

(7)   La articolul 11 se adaugă următoarele alineate (4) și (5):

«[…]

5.   AES relevantă, prin intermediul Comitetului comun, elaborează linii directoare comune în vederea asigurării coerenței acordurilor de coordonare în conformitate cu articolul 131a din Directiva 2006/48/CE și articolul 248 alineatul (4) din Directiva 2009/138/CE.”

[…]

(10)   Se introduce următorul articol 21b:

«Articolul 21b

Linii directoare comune

AES relevantă, prin intermediul Comitetului comun, elaborează liniile directoare comune menționate la articolul 3 alineatul (8), articolul 7 alineatul (5), articolul 8 alineatul (5), articolul 9 alineatul (6) și articolul 11 alineatul (5) în conformitate cu procedura stabilită la articolul 56 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea bancară europeană), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/78/CE a Comisiei, la articolul 56 din Regulamentul (UE) nr. 1094/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere ( Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/79/CE a Comisiei și la articolul 56 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei, în urma cooperării în cadrul Comitetului comun al autorităților europene de supraveghere.»”

Explicație

A se vedea explicația de la modificarea 4, cu care această modificare are legătură. În plus, în privința supravegherii suplimentare a mecanismelor de control intern și a proceselor de gestionare a riscurilor, modificarea propusă a articolului 9 alineatul (6) din Directiva 2002/87/CE ar trebui să prevadă necesitatea consecvenței supravegherii suplimentare cu monitorizarea de către autoritățile competente a respectării normelor prudențiale adoptate în temeiul Directivei OPCVM. Această consecvență a supravegherii suplimentare cu practicile de supraveghere este deja necesară în temeiul dispozițiilor relevante ale Directivei bancare și ale Directivei Solvabilitate II.

Modificarea 6

Articolul 2 alineatul (9a) (nou)

[Nu există text.]

(9a)   La articolul 21a alineatul (1) primul paragraf se adaugă următoarea literă (d):

«(d)

articolul 6 alineatul (2) în vederea asigurării unor modele (cu instrucțiunile asociate), frecvențe și date uniforme pentru raportare.»

Explicație

A se vedea explicația de la modificarea 4, cu care această modificare are legătură.


(1)  Scrisul cu caractere aldine în cuprinsul textului arată unde BCE propune inserarea unui text nou. Pasajele tăiate din cuprinsul textului indică unde BCE propune eliminarea textului.


Top