EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011AB0001

Avizul Băncii Centrale Europene din 13 ianuarie 2011 cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartidele centrale și registrele centrale de tranzacții (CON/2011/1)

OJ C 57, 23.2.2011, p. 1–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.2.2011   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 57/1


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 13 ianuarie 2011

cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartidele centrale și registrele centrale de tranzacții

(CON/2011/1)

2011/C 57/01

Introducere și temei juridic

La 13 octombrie 2010, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii Europene o solicitare de emitere a unui aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartidele centrale și registrele centrale de tranzacții (1) (denumit în continuare „regulamentul propus”).

Competența BCE de a adopta un aviz se întemeiază pe articolul 127 alineatul (4) și pe articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, deoarece regulamentul propus conține dispoziții care au incidență în special asupra promovării de către Sistemul European al Băncilor Centrale (SEBC) a bunei funcționări a sistemelor de plăți, dar și asupra contribuției SEBC la buna desfășurare a politicilor privind stabilitatea sistemului financiar, precum și asupra operațiunilor de schimb valutar și asupra deținerii și administrării rezervelor valutare oficiale ale statelor membre, astfel cum este prevăzut la articolul 127 alineatele (2) și (5) din Tratat. În conformitate cu articolul 17.5 prima teză din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

Observații cu caracter general

Având în vedere angajamentul liderilor G20 asumat la summitul de la Pittsburgh din septembrie 2009 de a promova capacitatea de revenire rapidă după șocuri și transparența în cadrul pieței instrumentelor financiare derivate extrabursiere (OTC), BCE susține obiectivul regulamentului propus de stabilire a unor cerințe uniforme pentru contractele privind instrumentele financiare derivate extrabursiere (OTC) și pentru desfășurarea activităților contrapartidelor centrale (CPC) și ale registrelor centrale de tranzacții (RCT).

Cu toate acestea, BCE își exprimă preocuparea cu privire la anumite dispoziții din regulamentul propus. Acesta are ca obiectiv în special promovarea stabilității financiare în cadrul pieței instrumentelor financiare derivate extrabursiere din punctul de vedere al supravegherii prudențiale. Băncile centrale au un rol statutar și responsabilități cu privire la protejarea stabilității financiare și din perspectiva asigurării siguranței și eficienței infrastructurilor financiare. Acest rol este îndeplinit atât de băncile centrale responsabile de monitorizarea CPC și RCT, cât și de băncile centrale care emit monede utilizate în legătură cu tranzacțiile compensate de CPC sau înregistrate în RCT. Prin urmare, este necesară asigurarea implicării adecvate a BCE și a băncilor centrale naționale (BCN) din SEBC în legătură cu diverse aspecte ale regulamentului propus (în special în ceea ce privește deciziile de acordare sau de retragere a autorizației, inclusiv a autorizației pentru extinderea activităților, evaluările continue ale riscurilor CPC, definirea standardelor tehnice aplicabile CPC și RCT și deciziile de a permite CPC și a RCT din țări terțe să își desfășoare activitatea în Uniune) fără reglementarea pe fond a competențelor băncilor centrale.

În plus, BCE subliniază necesitatea asigurării unei reglementări stricte a CPC. În această privință, ar trebui de asemenea analizat dacă se justifică modificarea definiției „instituțiilor de credit” de la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit (reformare) (2) în vederea asigurării clasificării CPC ca instituții de credit cu licență bancară cu scop limitat.

BCE constată de asemenea că această reformă va avea consecințe practice enorme pentru participanții la piață, în special cu privire la operațiuni, administrarea riscurilor și documentația juridică.

Observații specifice

În temeiul articolului 127 alineatul (2) a patra liniuță din Tratat, al articolului 3.1 a patra liniuță și al articolului 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare „Statutul SEBC”) coroborate cu derogările prevăzute la articolul 139 din Tratat și la articolul 42.1 din Statutul SEBC, una dintre misiunile fundamentale care urmează să fie îndeplinite prin intermediul SEBC este promovarea bunei funcționări a sistemelor de plăți. În acest sens, BCE și BCN ale statelor membre a căror monedă este euro pot acorda facilități, iar BCE poate adopta reglementari pentru a asigura eficiența și buna funcționare ale sistemelor de compensare și de plăți în cadrul Uniunii și în relațiile cu alte țări. Competența de monitorizare a Eurosistemului în ceea ce privește sistemele de compensare și de plăți derivă din aceste dispoziții (3). Competența de monitorizare este de asemenea inerentă misiunii SEBC de a contribui la stabilitatea sistemului financiar în temeiul articolului 127 alineatul (5) din Tratat, astfel cum este reflectat în articolul 3.3. din Statutul SEBC. În plus, aplicarea politicii monetare în zona euro în temeiul articolului 127 alineatul (2) prima liniuță din Tratat, astfel cum este reflectat în articolul 3.1 prima liniuță din Statutul SEBC, depinde de existența unor sisteme și infrastructuri de piață sigure și eficiente. Promovarea bunei funcționări a unor astfel de sisteme și infrastructuri este așadar o misiune fundamentală a Eurosistemului (4). BCN din statele membre care nu au adoptat moneda euro au de asemenea competențe similare în temeiul cadrului lor legislativ național.

În domeniul infrastructurilor de piață financiară, inclusiv în domeniul CPC, băncile centrale și autoritățile de reglementare a valorilor mobiliare din cadrul Comitetului pentru sisteme de plăți și decontări (CPSS) și al Organizației Internaționale a Reglementatorilor de Valori Mobiliare (IOSCO) au recunoscut importanța reglementării și monitorizării. În această privință, recomandările CPSS-IOSCO se întemeiază pe teoria reglementării, a supravegherii și a monitorizării întreprinderilor atât de către comisiile de valori mobiliare, cât și de către băncile centrale, în egală măsură. Regulamentul propus ar trebui să urmeze aceeași abordare, asigurând completarea și echilibrarea competențelor Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP) prin implicarea corespunzătoare a BCE și a BCN. Obiectivul primordial de reglementare ar trebui să fie dezvoltarea unor standarde elaborate în strânsă cooperare de către AEVMP și SEBC, prin care să se evite necesitatea dezvoltării de către băncile centrale a unor măsuri de monitorizare (care să includă acte juridice) suplimentare și potențial diferite pentru a garanta siguranța și eficacitatea CPC și al RCT. Această abordare poate totuși conduce la un cadru de reglementare al Uniunii extrem de împovărător pentru CPC și poate chiar da naștere unor riscuri juridice în cazul în care există cerințe care se suprapun sau sunt chiar divergente.

Având in vedere toate aceste elemente, în contextul regulamentului propus este esențială asigurarea unei cooperări efective între autoritățile de supraveghere și autoritățile de monitorizare. Astfel cum a fost deja prezentat în contribuția Eurosistemului la „Consultarea publică efectuată de Comisia Europeană cu privire la instrumentele financiare derivate și la infrastructurile de piață” (5), BCE apreciază că rolul membrilor SEBC ar trebui analizat și precizat în mod explicit în ceea ce privește următoarele elemente. În primul rând, stabilirea eligibilității pentru obligația de compensare potrivit articolului 4 din regulamentul propus nu ar trebui să fie realizată doar de AEVMP singură, ci în cooperare cu membrii SEBC. În al doilea rând, adoptarea standardelor tehnice de reglementare, a liniilor directoare și a recomandărilor privind CPC și RCT ar trebui realizată în strânsă cooperare cu membrii SEBC. Pentru a asigura consecvența cu procedurile și deciziile privind politicile adoptate anterior (6) și pentru a recunoaște pe deplin competența AEVMP și a SEBC, cea mai bună modalitate de organizare a acestei activități ar fi înființarea unui grup mixt AEVMP-SEBC pe baza modelului grupului SEBC-CESR existent. În al treilea rând, membrii relevanți ai SEBC ar trebui să fie implicați, atât din perspectiva atribuțiilor de monitorizare, cât și în calitate de bănci centrale emitente, după caz, în toate atribuțiile colegiului înființat potrivit articolului 14 din regulamentul propus, inclusiv în autorizarea și evaluarea continuă a CPC potrivit Titlului III din regulamentul propus. În al patrulea rând, în ceea ce privește relațiile cu țări terțe, decizia de a recunoaște CPC din țări terțe în temeiul articolului 23 din regulamentul propus nu ar trebui adoptată de către AEVMP fără o strânsă cooperare cu membrii relevanți ai SEBC, atât din perspectiva atribuțiilor de monitorizare, cât și în calitate de bănci centrale emitente, pentru a garanta reflectarea adecvată a oricăror preocupări și politici ale băncilor centrale cu privire, de exemplu, la gestionarea lichidității și a riscurilor. În plus, BCE recomandă că o cerință a unei astfel de recunoașteri ar trebui să fie tratamentul reciproc al CPC din Uniune în temeiul legislației relevante a unor asemenea țări terțe. În al cincilea rând, trebuie să existe o participare și o cooperare adecvate între toate autoritățile, organismele și băncile centrale relevante. În cazul băncilor centrale, acest lucru se aplică atât în legătură cu participarea acestora în colegiu, cât și în legătură cu schimbul de informații necesare, inclusiv in scopuri de stabilitate financiară, monitorizare și statistică.

În final, BCE constată că băncile centrale pot oferi CPC o gamă de facilități, care poate include credite și depozite overnight și servicii de decontare, în funcție de atribuțiile și responsabilitățile legale ale acestora. BCE apreciază că facilitățile băncilor centrale constituie cel mai eficient instrument pentru infrastructurile de piață, din perspectiva nevoilor acestora de gestionare a lichidității și a riscurilor. Cu toate acestea, facilitățile băncilor centrale nu sunt destinate per se să îndeplinească nevoile funcționale ale infrastructurilor de piață, rămânând în competența Eurosistemului și a altor bănci centrale să stabilească facilitățile pe care doresc să le ofere CPC și altor infrastructuri de piață și în ce condiții. În acest sens, articolul 10 alineatul (1) din regulamentul propus prevede pentru CPC „accesul la o lichiditate adecvată” ca o condiție prealabilă pentru obținerea autorizației de a presta servicii și de a desfășura activități caracteristice unei CPC. Lichiditatea adecvată menționată „poate proveni din accesul la lichiditatea unei bănci centrale sau a unei bănci comerciale solvabile și fiabile”. BCE apreciază că banii unei bănci comerciale nu elimină riscurile în mod efectiv, în timp ce banii băncii centrale elimină aceste riscuri, astfel cum se recunoaște în recomandările CPSS-IOSCO și SEBC-CESR. Prin urmare, regulamentul propus nu ar trebui să prezinte lichiditatea băncii centrale și banii unei bănci comerciale drept două opțiuni la fel de sigure și preferabile.

În același timp, BCE constată în sens pozitiv că regulamentul propus nu conține nicio sugestie privind reglementarea accesului la creditele acordate de banca centrală. Mai mult decât în cazul altor facilități, decizia de acordare a unui credit de rutină sau a unui credit de urgență este o prerogativă a băncii centrale și este direct legată de politica monetară.

În cazul în care BCE recomandă modificarea regulamentului propus, propunerile de redactare specifice însoțite de o explicație în acest sens se regăsesc în anexă.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 13 ianuarie 2011.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2010) 484 final.

(2)  JO L 177, 30.6.2006, p. 1.

(3)  În plus, activitățile de monitorizare ale anumitor BCN din state membre a căror monedă este euro se desfășoară în temeiul legislației naționale, care completează și, în anumite cazuri, constituie dubluri ale dispozițiilor cu privire la competența Eurosistemului. Competența de monitorizare a BCN din statele membre care nu au adoptat încă moneda euro este stabilită în legislația națională.

(4)  A se vedea, de asemenea, „Cadrul politicii de monitorizare a Eurosistemului” din 20 februarie 2009, disponibil pe pagina de internet BCE, la adresa http://www.ecb.europa.eu

(5)  Iulie 2010, disponibilă pe website-ul BCE la adresa http://www.ecb.europa.eu

(6)  A se vedea concluziile Consiliului Ecofin din 9 octombrie 2007, care prevăd „[C]u privire la lucrările cu privire la «Standardele pentru compensarea și decontarea valorilor mobiliare în Uniunea Europeană» ale SEBC/CESR, Consiliul […] recunoaște că protecția investitorului și siguranța prudențială din sectorul post-tranzacționare, inclusiv aspectele legate de administrarea riscurilor, sunt elemente importante care trebuie discutate și că trebuie avute în vedere acțiuni concrete care să completeze Codul de conduită privind riscurile și stabilitatea financiară, incluzând, de exemplu, acordul asupra standardelor sau măsurilor de reglementare”; a se vedea de asemenea concluziile Consiliului Ecofin din 3 iunie 2008, prin care SEBC și CESR sunt invitate să finalizeze lucrările asupra standardelor menționate anterior.


ANEXĂ

Propuneri de redactare

Textul propus de Comisie

Modificările propuse de BCE (1)

Modificarea 1

Considerentul 7 bis al regulamentului propus (nou)

Nu există text.

„(7a)

În temeiul articolului 127 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și al articolului 1 teza a doua, articolului 3.1 și articolului 22 din Statutul Sistemului European al Băncilor Centrale și al Băncii Centrale Europene (denumit în continuare «Statutul SEBC») coroborate cu derogările prevăzute la articolul 139 din Tratat și la articolul 42.1 din Statutul SEBC, una dintre misiunile fundamentale care urmează să fie îndeplinite prin intermediul Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) este promovarea bunei funcționări a sistemelor de plăți. În acest sens, BCE și băncile centrale naționale ale statelor membre a căror monedă este euro pot acorda facilități, iar BCE poate adopta reglementări, pentru a asigura eficiența și buna funcționare ale sistemelor de compensare și de plăți în cadrul Uniunii și în relațiile cu alte țări. Băncile centrale naționale din statele membre care nu au adoptat moneda euro au si ele competențe similare în temeiul cadrului legislativ național respectiv. Rezultă că exercitarea competențelor de monitorizare poate fi considerată o misiune fundamentală a SEBC. Dispozițiile prezentului regulament privind instrumentele financiare derivate extrabursiere, contrapartidele centrale și registrele centrale de tranzacții nu aduc atingere competențelor de monitorizare ale membrilor SEBC, astfel cum sunt prevăzute în Tratat și în Statutul SEBC, și nu ar trebui să aducă atingere competențelor de monitorizare derivate din orice act cu putere de lege național.”

Explicație

Regulamentul propus stabilește cerințe prudențiale aplicabile CPC și RCT fără a reflecta în mod adecvat competența de monitorizare a membrilor SEBC în ceea ce privește acest gen de infrastructuri, astfel cum este aceasta prevăzută în Tratat, în Statutul SEBC și în actele cu putere de lege naționale. Din acest motiv, noul considerent propus ar stabili contextul în care regulamentul propus se va aplica ulterior adoptării.

Modificarea 2

Considerentul 29 al regulamentului propus

„(29)

Definirea unor reguli direct aplicabile cu privire la autorizarea și supravegherea CPC reprezintă un corolar esențial la obligația de compensare a instrumentelor derivate extrabursiere. Se impune ca autoritățile competente naționale să fie responsabile de toate aspectele autorizării și supravegherii CPC, inclusiv de verificarea respectării de către contrapartidele centrale solicitante a prezentului regulament și a Directivei 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare, având în vedere faptul că autoritățile competente naționale sunt cel mai bine plasate pentru a analiza modul de funcționare zilnic al CPC, pentru a efectua revizuiri periodice și pentru a întreprinde acțiuni adecvate, acolo unde este cazul.”

„(29)

Definirea unor reguli direct aplicabile cu privire la autorizarea și supravegherea CPC reprezintă un corolar esențial la obligația de compensare a instrumentelor derivate extrabursiere. Se impune ca autoritățile competente naționale să fie responsabile de toate aspectele autorizării și supravegherii CPC, inclusiv de verificarea respectării de către contrapartidele centrale solicitante a prezentului regulament și a Directivei 98/26/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 mai 1998 privind caracterul definitiv al decontării în sistemele de plăți și de decontare a titlurilor de valoare, având în vedere faptul că autoritățile competente naționale sunt cel mai bine plasate pentru a analiza modul de funcționare zilnic al CPC, pentru a efectua revizuiri periodice și pentru a întreprinde acțiuni adecvate, acolo unde este cazul. Având în vedere competențele de monitorizare și rolul băncilor centrale emitente, membrii SEBC ar trebui să fie implicați îndeaproape de către autoritatea competentă în efectuarea evaluărilor periodice ale CPC și în adoptarea deciziilor privind acțiunile adecvate, pentru asigurarea eficienței și pentru evitarea activităților inutile.”

Explicație

În cazul în care, în temeiul regulamentului propus, având în vedere atribuțiile lor în calitate de autorități de monitorizare și de bănci centrale emitente, membrii SEBC ar fi implicați de către autoritatea competentă în efectuarea evaluărilor periodice ale CPC și în adoptarea deciziilor privind acțiunile adecvate, această implicare ar evita, din perspectiva activității de supraveghere, desfășurarea de activități inutile de către astfel de autorități competente, precum și, din perspectiva monitorizării, desfășurarea de activități inutile către BCE și BCN. Această abordare ar fi mai eficientă și din perspectiva CPC reglementate, deoarece aceasta nu ar mai trebui să furnizeze informații relevante către și să coopereze cu numeroase autorități și bănci centrale.

Modificarea 3

Considerentul 49 al regulamentului propus

„(49)

Este important să se asigure convergența la nivel internațional a cerințelor impuse contrapartidelor centrale și registrelor centrale de tranzacții. Prezentul regulament urmează recomandările formulate de CPSS-IOSCO și de SEBC-CESR și creează un cadru la nivelul Uniunii în care CPC pot funcționa în condiții de siguranță. AEVMP trebuie să ia în considerare aceste evoluții atunci când elaborează standardele tehnice de reglementare, instrucțiunile și recomandările prevăzute în prezentul regulament.”

„(49)

Este important să se asigure convergența la nivel internațional a cerințelor impuse contrapartidelor centrale și registrelor centrale de tranzacții. Prezentul regulament urmează recomandările existente formulate de CPSS-IOSCO și de SEBC-CESR [nota de subsol] , constatând că recomandările CPSS-IOSCO pentru infrastructura pieței financiare, inclusiv pentru CPC, sunt în prezent supuse evaluării. În această privință, prezentul regulament creează un cadru la nivelul Uniunii în care CPC pot funcționa în condiții de siguranță, în timp ce AEVMP, în strânsă cooperare cu membrii SEBC și autoritățile relevante, trebuie să țină seama de standardele existente, dar și de noile evoluții atunci când elaborează și evaluează standardele tehnice de reglementare, instrucțiunile și recomandările prevăzute în prezentul regulament.”

Textul notei de subsol:

Sistemul European al Băncilor Centrale și Comitetul autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare.

Textul notei de subsol:

Sistemul European al Băncilor Centrale și Comitetul autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare. La 3 iunie 2008, Consiliul Ecofin a invitat SEBC și CESR să adapteze și să finalizeze „Recomandările SEBC-CESR pentru compensarea și decontarea valorilor mobiliare în Uniunea Europeană”. Având în vedere riscul pentru stabilitatea financiară determinat de gradul crescând al expunerilor instrumentelor financiare derivate extrabursiere, Consiliul Ecofin a invitat în decembrie 2008 SEBC și CESR să analizeze abordarea explicită a riscurilor instrumentelor financiare derivate OTC cu ocazia revizuirii și finalizării recomandărilor pentru CPC. SEBC și CESR și-au reluat lucrările în iunie 2009 și au revizuit recomandările în conformitate cu solicitările Consiliului Ecofin, ținând cont de toate evoluțiile din domeniul de juridic și reglementare și de alte inițiative recente. La 23 iunie 2009, SEBC și CESR au publicat „Recomandările pentru compensarea și decontarea valorilor mobiliare în Uniunea Europeană”.

Explicație

În vederea asigurării consecvenței legislației la nivel global, BCE propune să se precizeze că regulamentul propus ține cont de standardele elaborate de CPSS-IOSCO. În același context, având în vedere competențele membrilor SEBC și ale altor autorități relevante, BCE propune de asemenea să se precizeze că AEVMP, în strânsă cooperare cu membrii SEBC și cu autoritățile relevante, ar trebui să țină cont nu doar de standardele existente, ci și de noile evoluții, atunci când elaborează și revizuiește standardele tehnice de reglementare, instrucțiunile și recomandările prevăzute în regulamentul propus.

Modificarea 4

Considerentul 50 al regulamentului propus

„(50)

Comisia trebuie să fie abilitată să adopte, în conformitate cu articolul 290 din Tratat, acte delegate cu privire la informațiile care să fie incluse în notificarea pentru AEVMP și în registru și cu privire la criteriile de decizie ale AEVMP în legătură cu: eligibilitatea pentru obligația de compensare, pragul de informare și de compensare, intervalul maxim de confirmare a contractului, lichiditate, conținutul minimal al regulilor de guvernanță, informațiile legate de păstrarea evidențelor, conținutul minimal al planului de continuitate a activității și serviciile garantate, procentajele și intervalele de timp pentru care cerințele de marjă acoperă posibilele pierderi, condițiile extreme de piață, garanțiile foarte lichide și marjele, instrumentele financiare foarte lichide și limitele de concentrare, informațiile referitoare la desfășurarea testelor, informațiile legate de cererile de înregistrare a registrelor centrale de tranzacții la AEVMP, sancțiunile financiare și detaliile referitoare la informațiile pe care registrele centrale trebuie să le pună la dispoziția autorităților, conform prezentului regulament. În elaborarea actelor delegate, Comisia ar trebui să utilizeze expertiza autorităților europene de supraveghere din domeniu (AEVMP, ABE și AEAPO). Având în vedere expertiza sa cu privire la aspecte legate de valorile mobiliare și piețele de valori mobiliare, AEVMP trebuie să joace un rol central în materie de consiliere și să sprijine Comisia în pregătirea actelor delegate. În același timp, ori de câte ori este necesar, AEVMP ar trebui să se consulte îndeaproape și cu celelalte două autorități europene de supraveghere.”

„(50)

Comisia trebuie să fie abilitată să adopte, în conformitate cu articolul 290 din Tratat, acte delegate cu privire la informațiile care să fie incluse în notificarea pentru AEVMP și în registru și cu privire la criteriile de decizie ale AEVMP în legătură cu: eligibilitatea pentru obligația de compensare, pragul de informare și de compensare, intervalul maxim de confirmare a contractului, lichiditate, conținutul minimal al regulilor de guvernanță, informațiile legate de păstrarea evidențelor, conținutul minimal al planului de continuitate a activității și serviciile garantate, procentajele și intervalele de timp pentru care cerințele de marjă acoperă posibilele pierderi, condițiile extreme de piață, garanțiile foarte lichide și marjele, instrumentele financiare foarte lichide și limitele de concentrare, informațiile referitoare la desfășurarea testelor, informațiile legate de cererile de înregistrare a registrelor centrale de tranzacții la AEVMP, sancțiunile financiare și detaliile referitoare la informațiile pe care registrele centrale trebuie să le pună la dispoziția autorităților, conform prezentului regulament. În elaborarea actelor delegate, Comisia ar trebui să utilizeze expertiza autorităților europene de supraveghere din domeniu (AEVMP, ABE și AEAPO). Având în vedere expertiza sa cu privire la aspecte legate de valorile mobiliare și piețele de valori mobiliare, precum și expertiza membrilor SEBC în domeniul infrastructurilor de plăți, compensare și decontare, AEVMP și membrii SEBC trebuie să joace un rol central în materie de consiliere și să sprijine Comisia în pregătirea actelor delegate. În plus, ori de câte ori este necesar, AEVMP ar trebui să se consulte îndeaproape și cu celelalte două autorități europene de supraveghere.”

Explicație

Având în vedere competența de monitorizare a membrilor SEBC, astfel cum este aceasta prevăzută în Tratat și în Statutul SEBC și/sau în orice act cu putere de lege național cu privire la activitățile de monitorizare ale BCN, este necesar să se garanteze că băncile centrale participă îndeaproape la elaborarea standardelor tehnice de reglementare, a liniilor directoare și a recomandărilor relevante prevăzute în regulamentul propus. Astfel s-ar evita riscul emiterii separate de către BCE și/sau BCN a unor posibile standarde duble de reglementare. Această abordare ar fi mult mai eficientă și în cazul CPC reglementate, deoarece aceasta ar trebui să respecte un singur set de norme.

Modificarea 5

Definiție nouă de inserat la articolul 2

Nu există text.

„«autorități de monitorizare competente» înseamnă membrii Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) care realizează monitorizarea unei CPC determinate sau a unui registru central de tranzacții determinat;”

Explicație

Sintagma „autorități de monitorizare competente” precizează faptul că membrii SEBC care realizează monitorizarea unei CPC determinate sau a unui RCT determinat, după caz, vor îndeplini funcțiile prevăzute în regulamentul propus.

Modificarea 6

Definiție nouă de inserat la articolul 2

Nu există text.

„«bancă centrală emitentă»înseamnă banca centrală din Uniune care emite o monedă utilizată în legătură cu tranzacțiile compensate de o CPC sau înregistrate într-un registru central de tranzacții;

Explicație

Banca centrală emitentă este banca centrală care emite moneda compensată de o CPC și înregistrată de un RCT, nefiind în mod obligatoriu aceeași bancă centrală care realizează monitorizarea.

Modificarea 7

Articolul 4 alineatul (5) din regulamentul propus

„5.   AEVMP procedează, din proprie inițiativă și în urma consultării cu Comitetul european pentru riscuri sistemice (CERS), la identificarea și notificarea către Comisie a categoriilor de contracte derivate care ar trebui incluse în registrul său public, dar pentru care nicio contrapartidă centrală nu a primit încă autorizație.”

„5.   AEVMP procedează, din proprie inițiativă și în urma consultării cu membrii SEBC și cu Comitetul european pentru riscuri sistemice (CERS), la identificarea și notificarea către Comisie a categoriilor de contracte derivate care ar trebui incluse în registrul său public, dar pentru care nicio contrapartidă centrală nu a primit încă autorizație.”

Explicație

Având în vedere importanța sistemică a identificării categoriilor de contracte privind instrumentele financiare derivare care trebuie incluse în registrul public al AEVMP potrivit abordării ascendente, ar trebui ca membrii SEBC să fie consultați cu privire la astfel de includeri.

Modificarea 8

Articolul 4 alineatul (6) din regulamentul propus

„6.   Comisiei îi este delegată competența de a adopta standarde tehnice de reglementare care să precizeze următoarele:

[…]

AVMP înaintează Comisiei proiecte ale acestor standarde de reglementare până la data de 30 iunie 2012.”

„6.   Comisiei îi este delegată competența de a adopta standarde tehnice de reglementare care să precizeze următoarele:

[…]

AEVMP, în strânsă cooperare cu membrii SEBC, înaintează Comisiei proiecte ale acestor standarde de reglementare până la data de 30 iunie 2012.”

Explicație

Având în vedere rolul statutar și responsabilitățile care le sunt atribuite în materie de monitorizare, membrii SEBC ar trebui să lucreze în strânsă cooperare cu AEVMP în procesul de elaborare a standardelor de reglementare referitoare la eligibilitatea instrumentelor financiare derivate care fac obiectul obligației de compensare.

Modificarea 9

Articolul 6 alineatul (4) din regulamentul propus

„4.   Comisiei i se delegă competențe pentru a stabili detaliile și tipul rapoartelor menționate la alineatele (1) și (2) pentru diferitele categorii de instrumente derivate.

Aceste rapoarte conțin cel puțin următoarele informații:

(a)

părțile la contract și beneficiarul drepturilor și obligațiilor care decurg din contract, dacă acesta este diferit;

(b)

principalele caracteristici ale contractului, precizându-se inclusiv tipul, activul suport, scadența și valoarea noțională.

[…]

AEVMP elaborează proiecte ale acestor standarde tehnice de reglementare pe care le transmite Comisiei până la data de 30 iunie 2012.”

„4.   Comisiei i se delegă competențe pentru a stabili detaliile și tipul rapoartelor menționate la alineatele (1) și (2) pentru diferitele categorii de instrumente derivate.

Aceste rapoarte conțin cel puțin următoarele informații:

(a)

părțile la contract și beneficiarul drepturilor și obligațiilor care decurg din contract, dacă acesta este diferit;

(b)

principalele caracteristici ale contractului, precizându-se inclusiv tipul, activul suport, scadența și valoarea noțională.

[…]

AEVMP, în strânsă cooperare cu membrii SEBC, elaborează proiecte ale acestor standarde tehnice de reglementare pe care le transmite Comisiei până la data de 30 iunie 2012.”

Explicație

BCE apreciază că sistemul de raportare ar trebui organizat într-un mod care să permită utilizarea în scopuri multiple a informațiilor colectate, și în special pentru a sprijini funcția statistică a SEBC. Acest lucru ar permite autorităților de reglementare să monitorizeze evoluțiile și să realizeze controale încrucișate ale acestor evoluții prin compararea cu informațiile stocate în alte baze de date, asigurându-se astfel o stabilitate financiară și o analiză a riscului sistemic adecvate și oportune. În acest scop, este de asemenea important să se înregistreze progrese în sensul garantării posibilității ca fiecare contrapartidă OTC să primească un identificator unic al entității, conform unui standard agreat, fapt ce ar garanta de asemenea interoperabilitatea bazelor de date existente.

Modificarea 10

Articolul 10 alineatul (1) din regulamentul propus

„1.   Atunci când o contrapartidă centrală, persoană juridică stabilită în Uniunea Europeană, care are acces la o lichiditate adecvată intenționează să presteze servicii și să desfășoare activități, aceasta trebuie să înainteze o cerere de autorizare autorității competente a statului membru în care este stabilită.

Această lichiditate poate proveni din accesul la lichiditatea unei bănci centrale sau a unei bănci comerciale solvabile și fiabile sau la ambele. Accesul la lichiditate poate decurge dintr-o autorizație acordată în conformitate cu articolul 6 din Directiva 2006/48/CE sau din alte dispoziții adecvate.”

„1.   Atunci când o contrapartidă centrală, persoană juridică stabilită în Uniunea Europeană, care are acces la o lichiditate adecvată intenționează să presteze servicii și să desfășoare activități caracteristice unei contrapartide centrale, aceasta trebuie să înainteze o cerere pentru a fi autorizată de către autoritatea competentă a statului membru în conformitate cu articolul 13 din prezentul regulament.

”.

Explicație

Conform explicațiilor detaliate prezentate anterior, deși consideră banii băncii centrale ca fiind cea mai sigură sursă de lichiditate în cazul decontărilor în numerar, BCE subliniază faptul că facilitățile băncii centrale nu sunt destinate în sine pentru a satisface nevoile funcționale ale infrastructurilor de piață. Prin urmare, băncilor centrale le revine competența de a stabili care sunt facilitățile pe care doresc să le ofere CPC și altor infrastructuri de piață, precum și termenii și condițiile aplicabile. În același timp, este important ca, din motive de evitare a riscului sistemic, trimiterea la „accesul la o lichiditate adecvată” să se păstreze ca parte a cerinței pentru autorizarea (continuă).

Modificarea 11

Eliminarea articolului 10 alineatul (5) din regulamentul propus

„5.   Comisiei îi este delegată competența de a adopta standarde tehnice de reglementare care să precizeze criteriile lichidității adecvate menționate la alineatul (1).

Standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf se adoptă în conformitate cu articolele [7-7d] din Regulamentul …/… [Regulamentul AEVMP].

În urma unei consultări cu AEVMP, ABE înaintează Comisiei un proiect referitor la aceste standarde tehnice de reglementare cel târziu la 30 iunie 2012.”

   

Explicație

Ca o consecință a modificării 10 de mai sus, care propune eliminarea trimiterii la „accesul la o lichiditate adecvată”, conținutul articolului 10 alineatul (5) privind adoptarea unor standarde tehnice de reglementare ar trebui mutat în altă parte a regulamentului propus (a se vedea modificarea 33 de mai jos).

Modificarea 12

Articolul 12 alineatul (3) din regulamentul propus

„3.   Comisiei îi este delegată competența de a adopta standarde tehnice de reglementare care să precizeze capitalul, rezultatul reportat și rezervele contrapartidelor centrale vizate la alineatul (2).

[…]

În urma unei consultări cu ABE, AEVMP înaintează Comisiei un proiect referitor la aceste standarde tehnice de reglementare cel târziu la 30 iunie 2012.”

„3.   Comisiei îi este delegată competența de a adopta standarde tehnice de reglementare care să precizeze capitalul, rezultatul reportat și rezervele contrapartidelor centrale vizate la alineatul (2).

[…]

În strânsă cooperare cu membrii SEBC și în urma unei consultări cu ABE, AEVMP înaintează Comisiei un proiect referitor la aceste standarde tehnice de reglementare cel târziu la 30 iunie 2012.”

Explicație

Menținerea unui nivel adecvat al cerințelor de capital inițial și de capital permanent prezintă o importanță majoră pentru stabilitatea financiară. În această privință, se impune ca membrii SEBC să fie implicați în elaborarea standardelor tehnice de reglementare, pentru a preciza în detaliu principiile de nivel înalt deja incluse în regulamentul propus.

Modificarea 13

Articolul 13 alineatul (1) din regulamentul propus

„1.   Autoritatea competentă acordă autorizația numai dacă are certitudinea că contrapartida centrală solicitantă îndeplinește toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și cerințele adoptate în temeiul Directivei 98/26/CE, și după avizul pozitiv comun al colegiului menționat la articolul 15 și avizul AEVMP”

„1.   Autoritatea competentă acordă autorizația numai dacă are certitudinea că contrapartida centrală solicitantă îndeplinește toate cerințele prevăzute în prezentul regulament și cerințele adoptate în temeiul Directivei 98/26/CE, și după avizul pozitiv comun al colegiului menționat la articolul 15, avizul AEVMP și, dacă este prevăzut, avizul autorităților de monitorizare competente și al băncilor centrale emitente.

Explicație

Rolul statutar și responsabilitățile membrilor SEBC în calitate de autorități de monitorizare și de bănci centrale emitente ar trebui reflectat și în legătură cu acordarea sau refuzarea autorizării unei CPC. În acest sens, autoritatea competentă nu ar trebui să acorde o autorizație doar în baza faptului că solicitantul îndeplinește cerințele impuse prin regulamentul propus, ci și în baza respectării de către acesta a cerințelor de monitorizare relevante. Pentru acest motiv, se impune și ca atât BCE, cât și BCN, să emită un aviz cu privire la autorizațiile solicitate.

Modificarea 14

Articolul 14 alineatul (1) din regulamentul propus

„1.   Autoritatea competentă a statului membru de stabilire a unei contrapartide centrale instituie și prezidează un colegiu pentru facilitarea exercitării sarcinilor vizate la articolele 10, 11, 46 și 48.

Colegiul este alcătuit din:

[…]

(f)

autoritatea responsabilă de supravegherea contrapartidei centrale și băncile centrale care emit cele mai utilizate monede ale instrumentelor financiare compensate.”

„1.   Autoritatea competentă a statului membru de stabilire a unei contrapartide centrale instituie și prezidează un colegiu pentru facilitarea exercitării sarcinilor vizate la articolele 10, 11, 46 și 48.

Colegiul este alcătuit din:

[…]

(f)

autoritățile de monitorizare competente; și

(g)

băncile centrale care emit cele mai utilizate monede ale instrumentelor financiare compensate.”

Explicație

Rolul statutar și responsabilitățile membrilor SEBC în calitate de autorități de monitorizare și de bănci centrale emitente ar trebui reflectate nu doar în ceea ce privește acordarea sau refuzarea autorizării unei CPC, ci, de exemplu, și în ceea ce privește activități ale colegiului, precum simulările de criză și evaluarea acordurilor de interoperabilitate. În acest sens, se propune utilizarea consecventă a terminologiei conform modificării 5 de mai sus. În plus, este important să se asigure ca nu numai băncile centrale emitente să fie reprezentate în colegiu, ci și băncile centrale de monitorizare, care pot să fie diferite de băncile emitente.

Modificarea 15

Articolul 17 primul paragraf din regulamentul propus

„Autoritățile competente examinează, cel puțin o dată pe an, acordurile, strategiile, procesele și mecanismele implementate de o contrapartidă centrală pentru a respecta prezentul regulament și evaluează riscul de piață, operațional și de lichiditate la care contrapartida centrală este sau ar putea fi expusă.”

„Autoritățile competente examinează, în strânsă cooperare cu autoritățile de monitorizare competente și cu băncile centrale emitente, cel puțin o dată pe an, acordurile, strategiile, procesele și mecanismele implementate de o contrapartidă centrală pentru a respecta prezentul regulament și evaluează riscul de piață, operațional și de lichiditate la care contrapartida centrală este sau ar putea fi expusă.”

Explicație

Rolul statutar și responsabilitățile membrilor SEBC în calitate de autorități de monitorizare și de bănci centrale emitente ar trebui reflectate în ceea ce privește evaluarea permanentă a activităților CPC autorizate și pentru a evita evaluarea separată a CPC atât de către autoritățile de supraveghere, cât și de către autoritățile de monitorizare.

Modificarea 16

Articolul 18 alineatul (1) din regulamentul propus

„1.   Fiecare stat membru desemnează autoritatea competentă responsabilă de îndeplinirea îndatoririlor care decurg din prezentul regulament pentru autorizarea, supravegherea și controlul contrapartidelor centrale înființate pe teritoriul lui și transmite această informație Comisiei și AEVMP.

Atunci când un stat membru desemnează mai multe autorități competente, acesta trebuie să definească cu claritate rolurile fiecărei autorități și să desemneze o singură autoritate responsabilă de coordonarea cooperării și a schimbului de informații cu Comisia, AEVMP și autoritățile competente ale celorlalte state membre, conform articolelor 19-22.”

„1.   Fiecare stat membru desemnează autoritatea competentă responsabilă de îndeplinirea îndatoririlor care decurg din prezentul regulament pentru autorizarea, și supravegherea contrapartidelor centrale înființate pe teritoriul lui și transmite această informație Comisiei și AEVMP.

Atunci când un stat membru desemnează mai multe autorități competente, acesta trebuie să definească cu claritate rolurile fiecărei autorități și să desemneze o singură autoritate responsabilă de coordonarea cooperării și a schimbului de informații cu Comisia, AEVMP, autoritățile de monitorizare competente, băncile centrale emitente și autoritățile competente ale celorlalte state membre, conform articolelor 19-22.

Desemnarea autorităților competente nu aduce atingere competenței de monitorizare prevăzute la articolul 127 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene și la articolele 3.1 și 22 din Statutul SEBC și/sau în orice act cu putere de lege național care reglementează competențele de monitorizare ale BCN.

Explicație

Prin modificarea propusă la articolul 18 alineatul (1) primul paragraf din regulamentul propus se urmărește evitarea impresiei că fiecare stat membru trebuie să desemneze autoritatea competentă responsabilă de îndeplinirea obligațiilor în materie de monitorizare care decurg din regulamentul propus din motivele prezentate mai jos.

În primul rând, Tratatul și Statutul SEBC abilitează deja BCE și BCN din statele membre a căror monedă este euro să realizeze monitorizarea; în cazul BCN, actele cu putere de lege naționale pot dubla sau suplimenta aceste competențe. În cazul BCN din statele membre care nu au adoptat încă moneda euro, competența de monitorizare a băncii centrale este stabilită în actele cu putere de lege naționale. În vederea clarificării acestui aspect, BCE propune adăugarea unui al treilea paragraf care să se refere la temeiul juridic aplicabil competențelor de monitorizare ale băncilor centrale.

În al doilea rând, regulamentul propus nu impune și nici nu ar trebui să impună membrilor SEBC niciun fel de obligație de monitorizare. Așadar, nici nu mai este necesar să se facă trimitere la procedura de desemnare a autorităților competente în domeniul monitorizării.

De asemenea, este necesar ca la articolul 18 alineatul (1) al doilea paragraf din regulamentul propus, care se referă la cooperarea și schimbul de informații în cazurile în care sunt desemnate mai multe autorități competente, să se facă trimitere și la cooperarea și schimbul de informații cu băncile centrale relevante.

Modificarea 17

Articolul 19 alineatul (1) din regulamentul propus

„1.   Autoritățile competente cooperează strâns între ele și cu AEVMP.”

„1.   Autoritățile competente cooperează strâns între ele și cu AEVMP, precum și cu membrii SEBC.”

Explicație

Rolul statutar și responsabilitățile membrilor SEBC în materie de monitorizare ar trebui reflectate în ceea ce privește obligația de cooperare între autorități.

Modificarea 18

Articolul 20 alineatul (4) al doilea paragraf din regulamentul propus

„4.   Aceste condiții nu vor împiedica însă AEVMP, autoritățile competente și băncile centrale implicate să transmită sau să facă schimb de informații confidențiale în conformitate cu prezentul regulament și cu celelalte dispoziții legislative aplicabile întreprinderilor de investiții, instituțiilor de credit, fondurilor de pensii, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), administratorilor fondurilor de investiții alternative, intermediarilor de asigurări și reasigurări, întreprinderilor de asigurări, piețelor reglementate sau operatorilor de pe piață, sau cu acordul autorității competente sau al unei alte autorități, organism sau persoană fizică sau juridică care a comunicat informațiile.”

„4.   Aceste condiții nu vor împiedica însă AEVMP, autoritățile competente, autoritățile de monitorizare competente și băncile centrale emitente să transmită sau să facă schimb de informații confidențiale în conformitate cu prezentul regulament și cu celelalte dispoziții legislative aplicabile întreprinderilor de investiții, instituțiilor de credit, fondurilor de pensii, organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), administratorilor fondurilor de investiții alternative, intermediarilor de asigurări și reasigurări, întreprinderilor de asigurări, piețelor reglementate sau operatorilor de pe piață, sau cu acordul autorității competente sau al unei alte autorități, organism sau persoană fizică sau juridică care a comunicat informațiile.”

Explicație

Exceptarea autorităților relevante de la schimbul de informații confidențiale ar trebui să includă și membrii SEBC, având în vedere rolul statutar și responsabilitățile acestora în calitate de autorități de monitorizare și de bănci centrale emitente, precum și să îndeplinească funcția statistică a acestora prevăzută la articolul 5 din Statutul SEBC.

Modificarea 19

Articolul 21 alineatul (4) din regulamentul propus

„4.   Autoritățile competente comunică băncilor centrale din cadrul SEBC informațiile relevante pentru îndeplinirea atribuțiilor acestora.”

„4.   Autoritățile competente comunică autorităților de monitorizare competente, băncilor centrale emitente și CERS informațiile relevante pentru îndeplinirea atribuțiilor acestora.”

Explicație

Este important ca membrii SEBC în îndeplinirea funcțiilor lor de autorități de monitorizare și de bănci centrale emitente, precum și a funcției lor statistice, care pot reveni unor membri SEBC diferiți, să primească de la autoritățile competente informații relevante pentru îndeplinirea atribuțiilor lor. În același context, având în vedere mandatul CERS și importanța sistemică a CPC, CERS trebuie de asemenea să primească informații relevante pentru îndeplinirea funcțiilor sale.

Modificarea 20

Articolul 22 din regulamentul propus

„Autoritățile competente sau orice altă autoritate informează fără întârziere AEVMP, colegiul și celelalte autorități implicate în legătură cu orice situație de urgență în raport cu o contrapartidă centrală, inclusiv evenimente de pe piețele financiare, care poate avea un efect negativ asupra lichidității pieței și stabilității sistemului financiar din oricare dintre statele membre în care este stabilită contrapartida centrală sau un membru compensator al acesteia.”

„Autoritățile competente sau orice altă autoritate informează fără întârziere AEVMP, autoritățile de monitorizare competente și băncile centrale emitente, colegiul și celelalte autorități implicate în legătură cu orice situație de urgență în raport cu o contrapartidă centrală, inclusiv evenimente de pe piețele financiare, care poate avea un efect negativ asupra lichidității pieței și stabilității sistemului financiar din oricare dintre statele membre în care este stabilită contrapartida centrală sau un membru compensator al acesteia.”

Explicație

Este important ca membrii SEBC care îndeplinesc funcții de autorități de monitorizare și de bănci centrale emitente să primească informații în situații de urgență, având în vedere obligațiile legale aferente funcțiilor menționate.

Modificarea 21

Articolul 23 alineatul (2) din regulamentul propus

„2.   AEVMP recunoaște o contrapartidă centrală dintr-o țară terță dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

[…]

(c)

au fost încheiate acorduri de cooperare conform alineatului (4).”

„2.   AEVMP, în strânsă cooperare cu membrii SEBC, recunoaște o contrapartidă centrală dintr-o țară terță dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:

[…]

(c)

au fost încheiate acorduri de cooperare conform alineatului (4);

(d)

legile aplicabile în jurisdicția contrapartidei centrale dintr-o țară terță asigură reciprocitatea în legătură cu contrapartida centrală din Uniune.

Explicație

Pentru a garanta reflectarea adecvată a oricăror preocupări și politici de monitorizare ale unei bănci centrale privind, de exemplu, lichiditatea și administrarea riscurilor, BCE consideră că decizia de recunoaștere a CPC din țări terțe trebuie adoptată în strânsă cooperare cu membrii SEBC.

În plus, BCE propune introducerea unei a patra condiții conform căreia legile aplicabile în jurisdicția CPC dintr-o țară terță trebuie să asigure reciprocitatea în cazul CPC din Uniune care doresc să presteze servicii în țara terță respectivă.

Modificarea 22

Articolul 23 alineatul (3) din regulamentul propus

„3.   Comisia poate adopta o decizie în conformitate cu procedura menționată la articolul 69 alineatul (2), în care să precizeze faptul că dispozițiile legale și mecanismele de supraveghere ale unei țări terțe garantează că contrapartidele centrale autorizate în acea țară respectă cerințe legale obligatorii echivalente cu cerințele care decurg din prezentul regulament și fac obiectul unei supravegheri și al unui control al aplicării normelor eficiente și continue în țara terță respectivă.”

„3.   Comisia poate adopta o decizie în conformitate cu procedura menționată la articolul 69 alineatul (2)și în baza unui aviz comun adoptat de AEVMP, membrii SEBC și autoritățile competente relevante, în care să precizeze faptul că dispozițiile legale și mecanismele de supraveghere ale unei țări terțe garantează că contrapartidele centrale autorizate în acea țară respectă cerințe legale obligatorii echivalente cu cerințele care decurg din prezentul regulament și fac obiectul unei supravegheri, al unei monitorizări și al aplicării normelor eficiente și continue în țara terță respectivă.”

Explicație

O decizie a Comisiei în care să se precizeze faptul că dispozițiile legale și mecanismele de supraveghere ale unei țări terțe garantează că CPC autorizate în acea țară respectă cerințele legale obligatorii echivalente ale Uniunii trebuie adoptată doar în baza unui aviz comun emis de AEVMP, de membrii SEBC care îndeplinesc funcții de autorități de monitorizare și de bănci centrale emitente și de autoritățile competente relevante.

Modificarea 23

Articolul 23 alineatul (4) din regulamentul propus

„4.   AEVMP încheie acorduri de cooperare cu autoritățile competente relevante din țările terțe ale căror cadre juridice și de supraveghere au fost recunoscute ca fiind echivalente cu prezentul regulament în conformitate cu alineatul (3). […]”

„4.   AEVMP, în strânsă cooperare cu autoritățile de monitorizare competente și cu băncile centrale emitente, încheie acorduri de cooperare cu autoritățile competente relevante din țările terțe ale căror cadre juridice și de supraveghere au fost recunoscute ca fiind echivalente cu prezentul regulament în conformitate cu alineatul (3). […]”

Explicație

Pentru a garanta o acoperire adecvată a aspectelor privind monitorizarea și o bună cooperare în acest domeniu, este important ca membrii SEBC care exercită funcții de autorități de monitorizare și de bănci centrale emitente să participe la încheierea acordurilor de cooperare cu autoritățile competente relevante din țările terțe.

Modificarea 24

Articolul 24 alineatul (9) din regulamentul propus

„9.   Comisiei îi este delegată competența de a adopta standarde tehnice de reglementare care să precizeze conținutul minim al regulilor și al sistemului de guvernanță menționate la alineatele (1)-(8).

[…]

AEVMP înaintează Comisiei proiecte ale acestor standarde tehnice de reglementare până la data de 30 iunie 2012.”

„9.   Comisiei îi este delegată competența de a adopta standarde tehnice de reglementare care să precizeze conținutul minim al regulilor și al sistemului de guvernanță menționate la alineatele (1)-(8).

[…]

AEVMP, în strânsă cooperare cu membrii SEBC, înaintează Comisiei proiecte ale acestor standarde tehnice de reglementare până la data de 30 iunie 2012.”

Explicație

Rolul statutar și responsabilitățile membrilor SEBC în materie de monitorizare ar trebui reflectate și în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare privind dispozițiile generale aplicabile CPC.

Modificarea 25

Articolul 27 alineatele (3) și (5) din regulamentul propus

„3.   Contrapartidele centrale pun la dispoziția autorității competente și a AEVMP, la cerere, evidențele și informațiile menționate la alineatele (1) și (2) și toate informațiile referitoare la pozițiile contractelor care au fost compensate, indiferent de locul de executare a tranzacțiilor.

[…]

5.   Pentru a asigura condiții uniforme de aplicare a alineatelor (1) și (2), Comisiei îi este delegată competența de a stabili formatul înregistrărilor și al informațiilor care trebuie păstrate.

Standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf se adoptă în conformitate cu [articolul 7e] din Regulamentul …/… [Regulamentul AEVMP].

AEVMP înaintează Comisiei proiecte ale acestor standarde tehnice de punere în aplicare până la data de 30 iunie 2012.”

„3.   Contrapartidele centrale pun la dispoziția autorității competente, a AEVMP, precum și a autorităților de monitorizare competente și a băncilor centrale emitente, la cerere, evidențele și informațiile menționate la alineatele (1) și (2) și toate informațiile referitoare la pozițiile contractelor care au fost compensate, indiferent de locul de executare a tranzacțiilor.

[…]

5.   Pentru a asigura condiții uniforme de aplicare a alineatelor (1) și (2), Comisiei îi este delegată competența de a stabili formatul înregistrărilor și al informațiilor care trebuie păstrate.

Standardele tehnice de punere în aplicare menționate la primul paragraf se adoptă în conformitate cu [articolul 7e] din Regulamentul …/… [Regulamentul AEVMP].

AEVMP, în strânsă cooperare cu membrii SEBC, înaintează Comisiei proiecte ale acestor standarde tehnice de punere în aplicare până la data de 30 iunie 2012.”

Explicație

CPC trebuie să pună și la dispoziția membrilor SEBC care îndeplinesc funcții de autorități de monitorizare și de bănci centrale emitente, la cerere, evidențele și informațiile disponibile, având în vedere obligațiile legale ale membrilor SEBC aferente funcțiilor menționate.

Modificarea 26

Articolul 32 alineatul (2) din regulamentul propus

„2.   Comisiei îi este delegată competența de a adopta standarde tehnice de reglementare care să specifice conținutul minim al planului de continuitate a activității și nivelul minim al serviciilor pe care trebuie să îl garanteze planul de recuperare în caz de dezastru.

[…]

AEVMP înaintează Comisiei proiecte ale acestor standarde tehnice de reglementare până la data de 30 iunie 2012.”

„2.   Comisiei îi este delegată competența de a adopta standarde tehnice de reglementare care să specifice conținutul minim al planului de continuitate a activității și nivelul minim al serviciilor pe care trebuie să îl garanteze planul de recuperare în caz de dezastru.

[…]

AEVMP, în strânsă cooperare cu membrii SEBC, înaintează Comisiei proiecte ale acestor standarde tehnice de reglementare până la data de 30 iunie 2012.”

Explicație

Rolul statutar și responsabilitățile membrilor SEBC în materie de monitorizare ar trebui reflectate și în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează conținutul minim al planului de continuitate a activității și nivelul minim al serviciilor pe care trebuie să îl garanteze planul de recuperare în caz de dezastru.

Modificarea 27

Eliminarea articolului 37 alineatul (5) din regulamentul propus

„5.   Cerințele prevăzute la alineatele (1)-(4) prevalează asupra oricăror dispoziții contrare din actele cu putere de lege și actele administrative ale statelor membre care împiedică părțile să le respecte.”

   

Explicație

Dreptul derivat al Uniunii prevalează asupra dreptului național, cu excepția cazurilor în care s-ar demonstra că nu există nicio competență a Uniunii în acest sens. Normele de drept privat și de drept al insolvenței ale statelor membre, precum și alte norme referitoare la domeniile juridice, nu intră în competența de reglementare a Uniunii, motiv pentru care considerăm că a elimina în general aplicarea unor astfel de norme nu constituie o abordare viabilă din punct de vedere juridic.

Modificarea 28

Articolul 39 alineatul (5) din regulamentul propus

„5.   Comisiei îi este delegată competența de a adopta standarde tehnice de reglementare care să precizeze procentul și intervalul de timp adecvate menționate la alineatul (1) care trebuie luate în considerare pentru diversele categorii de instrumente financiare.

[…]

În urma unei consultări cu ABE, AEVMP înaintează Comisiei un proiect referitor la aceste standarde tehnice de reglementare cel târziu la 30 iunie 2012.”

„5.   Comisiei îi este delegată competența de a adopta standarde tehnice de reglementare care să precizeze procentul și intervalul de timp adecvate menționate la alineatul (1) care trebuie luate în considerare pentru diversele categorii de instrumente financiare.

[…]

În strânsă cooperare cu membrii SEBC și în urma unei consultări cu ABE, AEVMP înaintează Comisiei un proiect referitor la aceste standarde tehnice de reglementare cel târziu la 30 iunie 2012.”

Explicație

Rolul statutar și responsabilitățile membrilor SEBC în materie de monitorizare ar trebui reflectate și în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează marjele.

Modificarea 29

Articolul 40 alineatul (2) din regulamentul propus

„2.   Contrapartida centrală stabilește contribuțiile minime la fondul de default și criteriile de calculare a contribuției fiecărui membru compensator. Contribuțiile la fondul de default trebuie să fie proporționale cu expunerile fiecărui membru compensator, pentru a garanta că ele permit contrapartidei centrale cel puțin să reziste la situația de default a membrului compensator față de care are cea mai mare expunere sau la situația de default a celui de al doilea și a celui de al treilea membru compensator, ca volum al expunerii, dacă suma expunerilor față de aceștia este mai mare.”

„2.   Contrapartida centrală poate stabili mai multe fonduri de default pentru diferite categorii de instrumente pe care le compensează.

Explicație

Regulamentul propus ar trebui să fie consecvent cu activitatea continuă a CPSS-IOSCO. În acest scop, regulamentul propus ar trebui să se concentreze asupra principiilor de nivel înalt și ar trebui să abiliteze AEVMP să elaboreze standarde tehnice în strânsă cooperare cu membrii SEBC (a se vedea de asemenea modificarea 30 de mai jos).

Modificarea 30

Articolul 40 alineatul (3) din regulamentul propus

„3.   Contrapartida centrală poate institui mai multe fonduri de default pentru diferite categorii de instrumente pe care le compensează.”

„3.   Comisiei îi este delegată competența de a adopta standarde tehnice de reglementare care să precizeze detaliile fondurilor de default prevăzute la alineatele (1) și (2).

Standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf se adoptă în conformitate cu articolele [7-7d] din Regulamentul …/… [Regulamentul AEVMP].

AEVMP, în strânsă cooperare cu membrii SEBC, înaintează Comisiei proiecte ale acestor standarde tehnice de reglementare până la data de 30 iunie 2012.

Explicație

Astfel cum este precizat mai sus, regulamentul propus ar trebui să fie consecvent cu activitatea continuă a CPSS-IOSCO. În acest scop, regulamentul propus ar trebui să se concentreze asupra principiilor de nivel înalt și ar trebui să abiliteze AEVMP să elaboreze standarde tehnice în strânsă cooperare cu membrii SEBC.

Modificarea 31

Articolul 41 alineatul (2) din regulamentul propus

„2.   Contrapartida centrală trebuie să elaboreze scenarii cu condiții de piață extreme dar plauzibile, care să includă perioadele cele mai volatile cunoscute de piețele pentru care contrapartida centrală oferă servicii. Fondul de default menționat la articolul 40 și celelalte resurse financiare menționate la alineatul (1) trebuie să permită în orice moment contrapartidei centrale să reziste situației de default a celor doi membri compensatori față de care aceasta are cele mai mari expuneri și să reziste vânzărilor bruște ale resurselor financiare și reducerilor rapide ale lichidității pieței.”

„2.    Fondul de default menționat la articolul 40 și celelalte resurse financiare menționate la alineatul (1) trebuie să permită în orice moment contrapartidei centrale să reziste pierderilor potențiale în condiții de piață extreme, dar plauzibile. O contrapartidă centrală elaborează scenarii cu condiții de piață extreme, dar plauzibile. ”

Explicație

Astfel cum este precizat mai sus, regulamentul propus ar trebui să fie consecvent cu activitatea continuă a CPSS-IOSCO. În acest scop, regulamentul propus ar trebui să se concentreze asupra principiilor de nivel înalt și ar trebui să abiliteze AEVMP să elaboreze standarde tehnice în strânsă cooperare cu membrii SEBC (a se vedea modificarea 33 de mai jos).

Modificarea 32

Articolul 41 alineatul (3) din regulamentul propus

„3.   Contrapartida centrală trebuie să obțină liniile de credit necesare sau alte mijloace similare pentru a-și acoperi nevoile de lichidități în cazul în care resursele financiare aflate la dispoziția sa nu pot fi accesate imediat. Fiecare membru compensator, societate-mamă sau filială a acestuia furnizează cel mult 25 % din liniile de credit de care are nevoie contrapartida centrală.”

„3.   O contrapartidă centrală estimează zilnic nevoile sale potențiale de lichiditate. O contrapartidă centrală trebuie să aibă acces în orice moment la lichiditate adecvată pentru prestarea serviciilor și desfășurarea activităților sale. În acest scop, contrapartida centrală trebuie să obțină liniile de credit necesare sau alte mijloace similare pentru a-și acoperi nevoile de lichidități în cazul în care resursele financiare aflate la dispoziția sa nu pot fi accesate imediat. Fiecare membru compensator, societate-mamă sau filială a acestuia furnizează cel mult 25 % din liniile de credit de care are nevoie contrapartida centrală.”

Explicație

Pentru a asigura alinierea cu activitatea continuă a CPSS-IOSCO, este necesar ca, pe lângă mențiunea prin care se garantează accesul CPC la lichiditate adecvată, să se introducă o trimitere la calcularea zilnică a nevoilor sale potențiale de lichiditate.

Modificarea 33

Articolul 41 alineatul (5) din regulamentul propus

„5.   Comisiei îi este delegată competența de a adopta standarde tehnice de reglementare care să precizeze condițiile extreme menționate la alineatul (2) cărora contrapartidele centrale trebuie să le reziste.

[…]

În urma unei consultări cu ABE, AEVMP înaintează Comisiei un proiect referitor la aceste standarde tehnice de reglementare cel târziu la 30 iunie 2012.”

„5.   Comisiei îi este delegată competența de a adopta standarde tehnice de reglementare care să precizeze condițiile extreme menționate la alineatul (2) cărora contrapartidele centrale trebuie să le reziste și criteriile privind lichiditatea adecvată menționate la alineatul (3).

[…]

În strânsă cooperare cu membrii SEBC și în urma unei consultări cu ABE, AEVMP înaintează Comisiei un proiect referitor la aceste standarde tehnice de reglementare cel târziu la 30 iunie 2012.”

Explicație

Ca urmare a modificărilor 11 și 32 de mai sus, articolul 41 alineatul (5) din regulamentul propus ar trebui modificat pentru a asigura elaborarea standardelor tehnice de reglementare, iar această activitate ar trebui să se desfășoare în strânsă cooperare cu membrii AEVMP.

Modificarea 34

Articolul 42 alineatele (2)-(4) din regulamentul propus

„2.   Atunci când marjele depuse de membrul compensator aflat în situație de default nu sunt suficiente pentru acoperirea pierderilor suportate de contrapartida centrală, aceasta utilizează contribuția la fondul de default a membrului respectiv pentru acoperirea pierderilor.

3.   Contrapartidele centrale utilizează contribuțiile la fondul de default și alte contribuții ale membrilor compensatori care nu se află în situație de default numai după epuizarea contribuțiilor membrului aflat în situație de default și, dacă este cazul, a fondurilor proprii menționate la articolul 41 alineatul (1).

4.   Contrapartidele centrale nu au dreptul de a utiliza marjele depuse de membrii compensatori care nu se află în situație de default pentru a acoperi pierderile care rezultă din situația de default a unui alt membru compensator.”

„2.   Comisiei îi este delegată competența de a adopta standarde tehnice de reglementare care să precizeze detaliile privind ordinea utilizării fondurilor în situațiile de default menționate la alineatul (1).

Standardele tehnice de reglementare menționate la primul paragraf se adoptă în conformitate cu articolele [7-7d] din Regulamentul …/… [Regulamentul AEVMP].

AEVMP, în strânsă cooperare cu membrii SEBC, înaintează Comisiei un proiect al acestor standarde tehnice de reglementare până la data de 30 iunie 2012. .

   

   ”

Explicație

Astfel cum este precizat mai sus, regulamentul propus ar trebui să fie consecvent cu activitatea continuă a CPSS-IOSCO. În acest scop, regulamentul propus ar trebui să se concentreze asupra principiilor de nivel înalt și ar trebui să atribuie AEVMP responsabilitatea de a elabora standarde tehnice în strânsă cooperare cu membrii SEBC.

Modificarea 35

Articolul 43 alineatul (3) din regulamentul propus

„3.   Comisiei îi este delegată competența de a adopta standarde tehnice de reglementare care să precizeze tipul de garanții care pot fi considerate foarte lichide și marjele menționate la alineatul (1).

[…]

În urma unei consultări cu SEBC și ABE, AEVMP înaintează Comisiei un proiect referitor la aceste standarde tehnice de reglementare cel târziu la 30 iunie 2012.”

„3.   Comisiei îi este delegată competența de a adopta standarde tehnice de reglementare care să precizeze tipul de garanții care pot fi considerate foarte lichide și marjele menționate la alineatul (1).

[…]

În strânsă cooperare cu membrii SEBC și în urma unei consultări cu ABE, AEVMP înaintează Comisiei un proiect referitor la aceste standarde tehnice de reglementare cel târziu la 30 iunie 2012.”

Explicație

Rolul statutar și responsabilitățile membrilor SEBC în materie de monitorizare sunt deja reflectate în articolul 43 alineatul (3) din regulamentul propus în ceea ce privește elaborarea standardelor tehnice de reglementare care precizează cerințele cu privire la garanții. Cu toate acestea, având în vedere că SEBC nu are personalitate juridică, „SEBC” trebuie înlocuit cu „membrii SEBC”.

Modificarea 36

Articolul 44 alineatul (5) din regulamentul propus

„5.   Comisiei îi este delegată competența de a adopta standarde tehnice de reglementare care să precizeze instrumentele financiare foarte lichide menționate la alineatul (1) și limitele de concentrare menționate la alineatul (4).

[…]

În urma unei consultări cu ABE, AEVMP înaintează Comisiei un proiect referitor la aceste standarde tehnice de reglementare cel târziu la 30 iunie 2012.”

„5.   Comisiei îi este delegată competența de a adopta standarde tehnice de reglementare care să precizeze instrumentele financiare foarte lichide menționate la alineatul (1) și limitele de concentrare menționate la alineatul (4).

[…]

În strânsă cooperare cu membrii SEBC și în urma unei consultări cu ABE, AEVMP înaintează Comisiei un proiect referitor la aceste standarde tehnice de reglementare cel târziu la 30 iunie 2012.”

Explicație

Rolul statutar și responsabilitățile membrilor SEBC în materie de monitorizare ar trebui reflectate și în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care urmează a fi adoptate pentru politicile de investiții aplicabile CPC.

Modificarea 37

Articolul 45 alineatul (3) din regulamentul propus

„3.   Contrapartidele centrale informează de îndată autoritatea competentă. Autoritatea competentă informează imediat autoritatea responsabilă de supravegherea membrului compensator aflat în situație de default dacă contrapartida centrală consideră că membrul compensator nu va fi în măsură să își îndeplinească obligațiile viitoare și intenționează să îl declare pe acesta ca fiind în situație de default.”

„3.   Contrapartidele centrale informează de îndată autoritatea competentă. Autoritatea competentă informează imediat autoritatea responsabilă de supravegherea membrului compensator aflat în situație de default, precum și autoritățile de monitorizare competente și băncile centrale emitente relevante, dacă contrapartida centrală consideră că membrul compensator nu va fi în măsură să își îndeplinească obligațiile viitoare și intenționează să îl declare pe acesta ca fiind în situație de default.”

Explicație

Având în vedere rolul statutar și responsabilitățile membrilor SEBC în calitate de autorități de monitorizare și de bănci centrale emitente, obligația de informare privind membrii compensatori ai CPC aflați în situație de default, pe care autoritatea competentă o are față de autoritățile de supraveghere în temeiul articolului 45 alineatul (3) din regulamentul propus, ar trebui extinsă astfel încât să includă și membrii SEBC care exercită funcțiile menționate anterior.

Modificarea 38

Articolul 46 alineatul (4) din regulamentul propus

„4.   Comisiei îi este delegată competența de a adopta standarde tehnice de reglementare care să precizeze următoarele:

[…]

În urma unei consultări cu ABE, AEVMP înaintează Comisiei un proiect referitor la aceste standarde tehnice de reglementare cel târziu la 30 iunie 2012.”

„4.   Comisiei îi este delegată competența de a adopta standarde tehnice de reglementare care să precizeze următoarele:

[…]

În strânsă cooperare cu membrii SEBC și în urma unei consultări cu ABE, AEVMP înaintează Comisiei un proiect referitor la aceste standarde tehnice de reglementare cel târziu la 30 iunie 2012.”

Explicație

Rolul statutar și responsabilitățile membrilor SEBC în materie de monitorizare ar trebui reflectate și în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care urmează a fi adoptate pentru modelele de evaluare, simulările de criză și testările ex-post (back testing) aplicabile CPC.

Modificarea 39

Articolul 50 alineatul (3) din regulamentul propus

„3.   Dacă o autoritate competentă consideră că nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute la alineatul (2), aceasta explică în scris celorlalte autorități competente și contrapartidelor centrale implicate considerațiile sale legate de riscuri. Autoritatea respectivă notifică totodată și AEVMP, care emite un aviz asupra validității considerațiilor legate de riscuri ca motive pentru a nu aproba acordul de interoperabilitate. Avizul AEVMP se pune la dispoziția tuturor contrapartidelor centrale implicate. Dacă evaluarea AEVMP diferă de cea a autorității competente, autoritatea își reconsideră poziția ținând cont de avizul AEVMP.”

„3.   Dacă o autoritate competentă consideră că nu sunt îndeplinite cerințele prevăzute la alineatul (2), aceasta explică în scris celorlalte autorități competente și contrapartidelor centrale implicate considerațiile sale legate de riscuri. Autoritatea respectivă notifică totodată și AEVMP, autoritățile de monitorizare competente și băncile centrale emitente relevante, care sunt invitate să emită avize separate asupra validității considerațiilor legate de riscuri ca motive pentru a nu aproba acordul de interoperabilitate. Avizul AEVMP și avizele autorităților de monitorizare competente și ale băncilor centrale emitente relevante se pune la dispoziția tuturor contrapartidelor centrale implicate. Dacă evaluarea din aceste avize diferă de cea a autorității competente, autoritatea își reconsideră poziția ținând cont de avizul AEVMP și de avizele autorităților de monitorizare competente și ale băncilor centrale emitente relevante.”

Explicație

Rolul statutar și responsabilitățile membrilor SEBC în calitate de autorități de monitorizare și de bănci centrale emitente ar trebui reflectate și în ceea ce privește procedura de aprobare a acordurilor de interoperabilitate pentru CPC.

Modificarea 40

Articolul 50 alineatul (4) din regulamentul propus

„4.   Până la data de 30 iunie 2012, AEVMP publică linii directoare sau recomandări pentru asigurarea unor evaluări coerente, eficiente și eficace ale acordurilor de interoperabilitate, conform procedurii prevăzute la articolul 8 din Regulamentul …/… [Regulamentul AEVMP].”

„4.   Până la data de 30 iunie 2012, AEVMP, în strânsă cooperare cu membrii SEBC, publică linii directoare sau recomandări pentru asigurarea unor evaluări coerente, eficiente și eficace ale acordurilor de interoperabilitate, conform procedurii prevăzute la articolul 8 din Regulamentul …/… [Regulamentul AEVMP].”

Explicație

Rolul statutar și responsabilitățile membrilor SEBC privind monitorizarea ar trebui reflectate și în ceea ce privește adoptarea de linii directoare sau de recomandări pentru asigurarea unor evaluări consecvente, eficiente și eficace ale acordurilor de interoperabilitate pentru CPC.

Modificarea 41

Articolul 52 alineatul (3) din regulamentul propus

„3.   Comisiei îi este delegată competența de a adopta standarde tehnice de reglementare care să precizeze detaliile cererii de înregistrare la AEVMP vizate la alineatul (1).

[…]

AEVMP înaintează Comisiei proiecte ale acestor standarde tehnice de reglementare până la data de 30 iunie 2012.”

„3.   Comisiei îi este delegată competența de a adopta standarde tehnice de reglementare care să precizeze detaliile cererii de înregistrare la AEVMP vizate la alineatul (1).

[…]

AEVMP, în strânsă cooperare cu membrii SEBC, înaintează Comisiei proiecte ale acestor standarde tehnice de reglementare până la data de 30 iunie 2012.”

Explicație

Rolul statutar și responsabilitățile membrilor SEBC în materie de monitorizare ar trebui reflectate și în ceea ce privește adoptarea standardelor tehnice de reglementare care precizează detaliile cererii de înregistrare la AEVMP ca registru central de tranzacții.

Modificarea 42

Articolul 52 alineatul (4) din regulamentul propus

„4.   Pentru a asigura aplicarea uniformă a alineatului (1), Comisiei îi este delegată competența de a adopta standarde de punere în aplicare care să stabilească formatul cererii de înregistrare la AEVMP.

[…]

AEVMP înaintează Comisiei proiecte ale acestor standarde până la data de 30 iunie 2012.”

„4.   Pentru a asigura aplicarea uniformă a alineatului (1), Comisiei îi este delegată competența de a adopta standarde de punere în aplicare care să stabilească formatul cererii de înregistrare la AEVMP.

[…]

AEVMP, în strânsă cooperare cu membrii SEBC, înaintează Comisiei proiecte ale acestor standarde până la data de 30 iunie 2012.”

Explicație

Rolul statutar și responsabilitățile membrilor SEBC în materie de monitorizare ar trebui reflectate și în ceea ce privește adoptarea standardelor de punere în aplicare care stabilesc modelul cererii de înregistrare la AEVMP ca registru central de tranzacții.

Modificarea 43

Articolul 60 alineatul (1) din regulamentul propus

„1.   AEVMP retrage înregistrarea unui registru central de tranzacții în următoarele cazuri:

[…]”

„1.   AEVMP, în strânsă cooperare cu membrii SEBC, retrage înregistrarea unui registru central de tranzacții în următoarele cazuri:

[…]”

Explicație

Rolul statutar și responsabilitățile membrilor SEBC în materie de monitorizare ar trebui reflectate și în ceea ce privește retragerea de către AEVMP a înregistrării unui registru central de tranzacții.

Modificarea 44

Articolul 63 alineatul (4) din regulamentul propus

„4.   AEVMP încheie acorduri de cooperare cu autoritățile competente relevante din țările terțe ale căror cadre juridice și de supraveghere au fost considerate a fi echivalente cu prezentul regulament în conformitate cu alineatul (3). Aceste acorduri garantează că autoritățile din Uniune au un acces imediat și continuu la toate informațiile necesare pentru îndeplinirea îndatoririlor care le revin. Acordurile în cauză specifică cel puțin:

[…]”

„4.   AEVMP, în strânsă cooperare cu membrii SEBC, încheie acorduri de cooperare cu autoritățile competente relevante din țările terțe ale căror cadre juridice, de monitorizare și de supraveghere au fost considerate a fi echivalente cu prezentul regulament în conformitate cu alineatul (3). Aceste acorduri garantează că autoritățile din Uniune au un acces imediat și continuu la toate informațiile necesare pentru îndeplinirea îndatoririlor care le revin. Acordurile în cauză specifică cel puțin:

[…]”

Explicație

Pentru a garanta acoperirea adecvată a aspectelor privind monitorizarea registrelor centrale de tranzacții, precum și buna cooperare în acest domeniu, este important ca membrii SEBC să participe la încheierea acordurilor de cooperare cu autoritățile competente relevante din țările terțe.

Modificarea 45

Articolul 67 alineatul (2) din regulamentul propus

„2.   Registrele centrale de tranzacții pun informațiile necesare la dispoziția următoarelor entități:

(a)

AEVMP;

(b)

autoritățile competente care supraveghează întreprinderile supuse obligației de raportare în conformitate cu articolul 6;

(c)

autoritatea competentă de supraveghere a contrapartidelor centrale care accesează registrul central de tranzacții;

(d)

băncile centrale interesate din SEBC.”

„2.   Registrele centrale de tranzacții pun informațiile necesare la dispoziția următoarelor entități:

(a)

AEVMP;

(b)

autoritățile competente care supraveghează întreprinderile supuse obligației de raportare în conformitate cu articolul 6;

(c)

autoritatea competentă de supraveghere a contrapartidelor centrale care accesează registrul central de tranzacții;

(d)

autoritățile de monitorizare competente;

(e)

băncile centrale care emit cele mai importante monede ale instrumentelor financiare înregistrate;

(f)

membrii SEBC în vederea exercitării funcției lor statistice;

(g)

CERS.”

Explicație

Rolul statutar și responsabilitățile membrilor SEBC în calitate de autorități de monitorizare și de bănci centrale emitente, precum și funcția statistică a acestora, ar trebui reflectate în ceea ce privește transparența și disponibilitatea datelor privind registrele centrale de tranzacții. În plus, astfel cum s-a arătat în contribuția Eurosistemului din septembrie 2009 la consultarea publică inițiată de Comisia Europeană asupra „Inițiativelor posibile de îmbunătățire a capacității de revenire rapidă după șocuri a piețelor instrumentelor financiare derivate extrabursiere” (disponibilă pe website-ul BCE la adresa http://www.ecb.europea.eu), BCE consideră registrele centrale de tranzacții drept instrumente esențiale pentru îmbunătățirea procedurilor operaționale și a transparenței de pe piețele financiare, în special cu privire la piețele instrumentelor financiare derivate extrabursiere și, dacă este cazul, cu privire la instrumentele oferite ca garanție. În special, în măsura în care acoperă integral anumite produse, registrele centrale de tranzacții pot oferi autorităților de reglementare și de supraveghere și participanților la piața financiară o analiză generală oportună asupra formării și distribuirii expunerilor de pe piețele relevante. În acest fel, registrele centrele de date pot juca de asemenea rolul unor furnizori de informații și, în măsura posibilităților, acestea furnizează informații în formă comparabilă și compatibilă cu cadrul statistic al Uniunii, necesar pentru a da autorităților relevante posibilitatea să instituie un mecanism de avertizare din timp pentru riscurile financiare emergente. Pentru aceste motive, BCE propune adăugarea CERS pe lista autorităților, instituțiilor și organismelor care primesc informațiile necesare de la registrele centrale de tranzacții.

Modificarea 46

Articolul 67 alineatul (4) din regulamentul propus

„4.   Comisiei îi este delegată competența de a adopta standarde tehnice de reglementare care să precizeze informațiile menționate la alineatele (1) și (2).

[…]

AEVMP înaintează Comisiei proiecte ale acestor standarde tehnice de reglementare până la data de 30 iunie 2012.”

„4.   Comisiei îi este delegată competența de a adopta standarde tehnice de reglementare care să precizeze informațiile menționate la alineatele (1) și (2).

[…]

AEVMP, în strânsă cooperare cu membrii SEBC, înaintează Comisiei proiecte ale acestor standarde tehnice de reglementare până la data de 30 iunie 2012.”

Explicație

Rolul statutar și responsabilitățile membrilor SEBC în materie de monitorizare ar trebui reflectate și în ceea ce privește adoptarea unor standarde tehnice de reglementare care să precizeze detaliile cu privire la datele care urmează a fi publicate de registrele centrale de tranzacții, precum și cu privire la informațiile care urmează a fi puse la dispoziția AEVMP și a altor autorități relevante, precum CERS, pentru îndeplinirea îndatoririlor care le revin.


(1)  Scrisul cu caractere aldine în cuprinsul textului arată unde BCE propune inserarea unui text nou. Pasajele tăiate din cuprinsul textului indică unde BCE propune eliminarea textului.


Top