EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0406

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind încheierea unui acord de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Camerun cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, la guvernanță și la schimburile comerciale cu lemn și produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (FLEGT)

/* COM/2010/0406 final - NLE 2010/0217 */

52010PC0406

Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI privind încheierea unui acord de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Camerun cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, la guvernanță și la schimburile comerciale cu lemn și produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (FLEGT) /* COM/2010/0406 final - NLE 2010/0217 */


[pic] | COMISIA EUROPEANĂ |

Bruxelles, 28.7.2010

COM(2010)406 final

2010/0217 (NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind încheierea unui acord de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Camerun cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, la guvernanță și la schimburile comerciale cu lemn și produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (FLEGT)

EXPUNERE DE MOTIVE

Planul de acțiune privind aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanța și schimburile comerciale (FLEGT)[1], aprobat de Consiliu în 2003[2], propune o serie de măsuri care includ sprijinirea țărilor producătoare de lemn, dezvoltarea unei colaborări multilaterale în scopul combaterii comerțului cu lemn obținut în mod ilegal, sprijinirea inițiativelor din sectorul privat, precum și măsuri pentru descurajarea investițiilor în activități care încurajează exploatarea forestieră ilegală. Elementul fundamental al acestui plan de acțiune este stabilirea de parteneriate FLEGT între Uniunea Europeană și țările producătoare de lemn în vederea combaterii exploatării forestiere ilegale. În 2005, Consiliul a adoptat Regulamentul (CE) nr. 2173/2005[3] care instituie un regim de licențe și un mecanism pentru verificarea legalității importurilor de lemn în Uniunea Europeană.

În decembrie 2005, Consiliul a emis directive prin care Comisia este mandatată să negocieze acorduri de parteneriat cu țările producătoare de lemn în vederea punerii în aplicare a Planului de acțiune al UE privind aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanța și schimburile comerciale (FLEGT) și, în special, în vederea încurajării comerțului și a importurilor în Uniunea Europeană de lemn legal verificat, originar din aceste țări partenere[4]. Acordul de parteneriat cu Camerun reprezintă cel de al treilea acord de acest tip care urmează să fie negociat, după acordurile cu Ghana și Republica Congo.

Comisia a deschis negocierile cu Camerun în noiembrie 2007. Negocierile au demarat din acel moment și au cuprins patru sesiuni de negocieri față în față și 16 reuniuni de lucru cu caracter tehnic, prin videoconferință. Pe tot parcursul negocierilor, Comisia a fost sprijinită de un număr de state membre. Comisia a ținut Consiliul la curent cu progresele realizate de-a lungul acestei perioade prin intermediul rapoartelor periodice prezentate Grupului de lucru pentru păduri, precum și șefilor misiunilor și reprezentanților UE din Camerun. După fiecare sesiune de negocieri, părțile au organizat reuniuni publice în vederea informării părților interesate cu privire la progresele înregistrate în cadrul discuțiilor. În plus, Camerun a adoptat o abordare participativă, implicând atât societatea civilă, cât și sectorul privat în dezvoltarea acordului.

În cadrul acordului sunt abordate toate elementele care figurează în directivele de negociere ale Consiliului. În special, acordul stabilește cadrul, instituțiile și sistemele din cadrul regimului de licențe FLEGT. Acesta prezintă controale asupra lanțului de aprovizionare, cadrul de conformitate juridică și cerințele în materie de audit independent al sistemului. Acestea sunt prevăzute în anexele la acord, care conțin o descriere detaliată a structurilor care vor sta la baza asigurării conformității conferite de eliberarea unei licențe FLEGT. Camerun și-a elaborat propria definiție a legislației aplicabile prin intermediul unor consultări ample a părților interesate. Definiția include legi și reglementări privind acordarea drepturilor de recoltare, gestionarea pădurilor, legislația privind mediul, întreprinderile și legislația muncii, cerințele fiscale, respectarea drepturilor de proprietate și de utilizare de care beneficiază comunitățile învecinate și alte obligații sociale prevăzute de legislația în domeniul forestier, precum și reglementările privind activitățile comerciale și cerințele în materie de exporturi.

Domeniul de aplicare al acordului depășește gama limitată de produse propusă în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 („Regulamentul FLEGT”) incluzând comerțul cu produse din lemn de toate tipurile și, în acest mod, angajează Camerun să dezvolte un sistem care să garanteze Uniunii Europene că toate produsele forestiere provenind din această țară sunt recoltate și produse legal și contribuie în mod pozitiv și durabil la dezvoltarea țării.

Acordul prevede controlul importurilor la granițele Uniunii Europene, astfel cum este prevăzut în Regulamentul FLEGT și în Regulamentul (CE) nr. 1024/2008 de punere în aplicare a acestuia. Acordul include o descriere a licenței FLEGT eliberate de Camerun, care adoptă formatul prevăzut în regulamentul de punere în aplicare menționat anterior.

Acordul stabilește un mecanism pentru dialog și cooperare cu Uniunea Europeană privind FLEGT, sub forma unui Consiliu comun de punere în aplicare și a unui organ consultativ numit Comitetul comun de monitorizare. De asemenea, acesta stabilește principiile privind participarea părților interesate, protecția socială și transparența în vederea monitorizării impacturilor și a raportării.

Acordul stabilește calendarul și procedurile pentru intrarea în vigoare a acordului și punerea în aplicare a regimului de licențe. Datorită faptului că Camerun urmează să își modernizeze și reorganizeze sistemul de reglementare și de gestionare a informațiilor, să instituie controale mai complexe ale lanțului de aprovizionare și o verificare independentă a conformității juridice, vor fi necesari mai mulți ani pentru ca noile sisteme să fie dezvoltate și testate și pentru dezvoltarea capacităților guvernului, societății civile și sectorului privat în vederea îndeplinirii atribuțiilor preconizate. Regimul de licențe FLEGT ar trebui să fie pe deplin funcțional până la începutul anului 2012. Acesta va fi evaluat pe baza criteriilor definite înainte ca UE să înceapă să accepte licențele FLEGT. Etapele și procesul necesar sunt definite în cadrul acordului și în anexele la acesta.

2010/0217 (NLE)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind încheierea unui acord de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Camerun cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, la guvernanță și la schimburile comerciale cu lemn și produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (FLEGT)

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 207 alineatul (3) primul paragraf și alineatul (4) primul paragraf, coroborat cu articolul 218 alineatul (6) literele (a) și (v) și alineatul (7),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

având în vedere aprobarea Parlamentului European[5],

întrucât:

(1) În mai 2003, Comisia Europeană a publicat un Plan de acțiune al UE privind aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanța și schimburile comerciale (FLEGT)[6], în care se solicită luarea de măsuri pentru combaterea exploatării forestiere ilegale prin încheierea unor acorduri de parteneriat voluntar cu țările producătoare de lemn. Concluziile Consiliului privind planul de acțiune au fost adoptate în octombrie 2003[7], iar Parlamentul a adoptat o rezoluție cu privire la acest subiect la 11 iulie 2005[8].

(2) În conformitate cu Decizia 2010/XXX a Consiliului din […][9], Acordul de parteneriat voluntar între Uniunea Europeană și Republica Camerun cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, la guvernanță și la schimburile comerciale cu lemn și produse din lemn care intră în Uniunea Europeană a fost semnat la […], sub rezerva încheierii acestuia la o dată ulterioară.

(3) Acordul ar trebui încheiat,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

Acordul între Uniunea Europeană și Republica Camerun cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier, la guvernanță și la schimburile comerciale cu lemn și produse din lemn care intră în Uniunea Europeană (FLEGT) este aprobată prin prezenta în numele Uniunii.

Textul acordului se anexează la prezenta decizie.

Articolul 2

Pre ședintele Consiliului este autorizat prin prezenta să desemneze persoana împuternicită să efectueze, în numele Uniunii, notificarea prevăzută la articolul 31 din acord, prin care Uniunea Europeană își asumă obligații.

Articolul 3

Uniunea Europeană este reprezentată de reprezentan ți ai Comisiei în cadrul Consiliului comun de punere în aplicare și a Comitetului comun de monitorizare înființate în conformitate cu articolul 19 din acord.

Statele membre pot participa la reuniuni în calitate de membri ai delegației Uniunii.

Articolul 4

În vederea modificării anexelor la acord în temeiul articolului 29 din acordul menționat, Comisia este autorizată, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 11 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 2173/2005, să aprobe, în numele Uniunii Europene, astfel de modificări.

Articolul 5

Prezenta decizie intră în vigoare la data adoptării.

Articolul 6

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene .

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Consiliu,

Președintele

ANEXĂ ACORD DE PARTENERIAT VOLUNTAR ÎNTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI REPUBLICA CAMERUN CU PRIVIRE LA APLICAREA LEGISLAȚIEI ÎN DOMENIUL FORESTIER, LA GUVERNANȚĂ ȘI LA SCHIMBURILE COMERCIALE CU LEMN ȘI PRODUSE DIN LEMN CARE INTRĂ ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ (FLEGT[10]),

UNIUNEA EUROPEANĂ, pe de o parte,

și REPUBLICA CAMERUN, denumită în continuare „ Camerun” ,

pe de altă parte,

în continuare denumite colectiv „părțile” ,

care,

AVÂND ÎN VEDERE acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe și Pacific, pe de o parte, și Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de altă parte, semnat la Cotonou (Benin) la 23 iunie 2000[11] și revizuit la Luxemburg la 23 iunie 2005, denumit în continuare „Acordul de la Cotonou”;

AVÂND ÎN VEDERE Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES) și, în special, cerința ca autorizațiile de export CITES eliberate de părți pentru specimenele de specii enumerate în anexa I, II sau III să fie acordate numai în anumite condiții, în special condiția ca aceste specimene să nu fie obținute prin încălcarea legislației statului respectiv în materie de protejare a faunei și florei;

AVÂND ÎN VEDERE legislația forestieră în vigoare în Camerun, în special codul forestier și celelalte legi relevante aplicabile în sectorul forestier;

AVÂND ÎN VEDERE Regulamentul (CE) nr. 2173/2005 al Consiliului din 20 decembrie 2005 privind instituirea unui regim de licențe FLEGT pentru importurile de lemn în Comunitatea Europeană[12];

LUÂND ACT de Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind Planul de acțiune al Uniunii Europene referitor la aplicarea legislației , la guvernanță și la schimburile comerciale în domeniul forestier (FLEGT)[13] ca un prim pas spre rezolvarea chestiunii urgente a exploatării forestiere ilegale și a comerțului care derivă din aceasta;

LUÂND ACT de Declarația ministerială de la Yaoundé cu privire la aplicarea legislației în domeniul forestier și guvernanței din 16 octombrie 2003;

LUÂND ACT de Declarația comună din 28 septembrie 2007 semnată la Yaoundé între Camerun și Comisia Europeană cu privire la negocierea unui acord de parteneriat voluntar referitor la inițiativa FLEGT;

LUÂND ACT de Declarația de principii, fără caracter juridic obligatoriu, dar învestită cu autoritate, pentru un consens global cu privire la gestionarea, conservarea și exploatarea viabilă din punct de vedere ecologic a tuturor tipurilor de păduri adoptată la 14 august 1994, precum și de adoptarea la 31 ianuarie 2008 de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite a unui instrument fără caracter juridic obligatoriu cu privire la toate tipurile de păduri[14];

LUÂND ACT de principiile Declarației de la Paris cu privire la eficiența ajutorului pentru dezvoltare adoptată de Forumul la nivel înalt al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) la Paris la 2 martie 2005, consolidate prin programul de acțiune de la Accra din septembrie 2008 și reafirmate de către părți;

LUÂND ACT de importanța pe care părțile o acordă obiectivelor de dezvoltare convenite la nivel internațional și Obiectivelor de dezvoltare ale mileniului stabilite de Organizația Națiunilor Unite;

CONȘTIENTE de importanța principiilor expuse în Declarația de la Rio cu privire la mediu și dezvoltare din 1992 în contextul protecției și gestionării durabile a pădurilor, în special principiul 10 privind importanța sensibilizării publicului și a participării la aspectele legate de mediu și principiul 22 privind rolul esențial al comunităților autohtone și al altor colectivități locale în gestionarea mediului și dezvoltare;

HOTĂRÂTE să depună eforturi pentru a reduce la minimum efectele adverse asupra comunităților locale și autohtone și asupra populațiilor sărace care s-ar putea produce direct din punerea în aplicare a prezentului acord;

REAFIRMÂND importanța pe care părțile o acordă principiilor și normelor care reglementează sistemele schimburilor comerciale multilaterale, în special drepturile și obligațiile care decurg din Acordul General pentru Tarife și Comerț (GATT) din 1994 și din acordurile multilaterale prevăzute în anexa IA la Acordul de la Marrakech din 15 aprilie 1994 de instituire a Organizației Mondiale a Comerțului, precum și necesitatea de a le aplica;

AVÂND ÎN VEDERE eforturile constante depuse de Camerun pentru a promova, în general, o gestionare durabilă a pădurilor și a faunei de pe teritoriul național și, în special, pentru a asigura legalitatea tuturor fluxurilor de lemn;

AVÂND ÎN VEDERE importanța pe care părțile o acordă participării societății civile, a actorilor din sectorul privat și a comunităților locale și riverane, inclusiv a populațiilor autohtone, la reușita politicii de guvernanță forestieră, în special prin consultări și informarea publicului;

CONVIN DUPĂ CUM URMEAZĂ:

Articolul 1

Definiții

În sensul prezentului acord se aplică următoarele definiții:

a) „lemn și produse din lemn” înseamnă produsele enumerate în anexa I-A;

b) „lemn și produse din lemn aflate în tranzit” înseamnă lemnul și produsele din lemn originare dintr-o țară terță care intră sub control vamal pe teritoriul Camerunului și care ies sub aceeași formă, păstrându-și originea;

c) „import în Uniunea Europeană” înseamnă punerea în liberă circulație în Uniunea Europeană a lemnului și produselor din lemn, în sensul articolului 79 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar[15] și care nu pot fi clasificate drept „mărfuri cu caracter necomercial”, astfel cum sunt definite la articolul 1 punctul 6 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziții de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2193/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar[16];

d) „punerea în liberă circulație” înseamnă un regim vamal al Uniunii Europene care conferă statutul vamal de marfă a Uniunii Europene unor mărfuri care nu provin din Uniunea Europeană [cu trimitere la Regulamentul (CE) nr. 2913/92 de instituire a Codului Vamal Comunitar] care implică: încasarea taxelor datorate la import; încasarea altor taxe, dacă este cazul; aplicarea de măsuri de politică comercială, precum și a unor măsuri prohibitive sau restrictive și îndeplinirea celorlalte formalități prevăzute în cazul importului de mărfuri;

e) „export” înseamnă părăsirea fizică sau scoaterea lemnului și a produselor din lemn, produse sau achiziționate în Camerun, de pe teritoriul Camerunului, cu excepția lemnului și produselor din lemn care tranzitează teritoriul camerunez sub controlul autorităților vamale din Camerun;

f) „cod SA” înseamnă un cod din patru cifre, astfel cum este stabilit în nomenclatorul Sistemului armonizat de denumire și codificare a mărfurilor prevăzut de Convenția internațională a Organizației Mondiale a Vămilor privind Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor, în conformitate cu nomenclaturile combinate ale Uniunii Europene și ale Comunității Economice și Monetare a Africii Centrale (CEMAC);

g) „licență FLEGT” înseamnă un certificat care se referă la un transport de proveniență legală și care a fost verificat conform criteriilor prevăzute în prezentul acord;

h) „autoritate emitentă” înseamnă autoritatea desemnată de Camerun să elibereze și să valideze licențele FLEGT;

i) „autorități competente” înseamnă autoritățile desemnate de statele membre ale Uniunii Europene să verifice licențele FLEGT;

j) „transport” înseamnă o cantitate de lemn și produse din lemn care face obiectul unei licențe FLEGT, trimisă din Camerun de un expeditor sau un transportator și care este prezentată pentru punerea în liberă circulație la un birou vamal din cadrul Uniunii Europene;

k) „lemn produs sau achiziționat în mod legal” înseamnă lemn provenit din una sau mai multe operațiuni de producție sau de achiziție, inclusiv lemnul importat, care respectă totalitatea criteriilor prevăzute de legislația și reglementările în vigoare în Camerun, aplicabile în sectorul forestier și care este verificat/controlat conform modalităților precizate în anexa II.

Articolul 2

Obiectiv

1. Obiectivul prezentului acord este de a oferi un cadru juridic de natură să garanteze că totalitatea lemnului și produselor din lemn importate în Uniunea Europeană din Camerun și care fac obiectul prezentului acord au fost produse și achiziționate în mod legal.

2. În acest context, părțile convin, printre altele:

a) să promoveze comercializarea lemnului și a produselor din lemn;

b) să stabilească o bază de dialog și cooperare;

c) să promoveze dezvoltarea industriilor forestiere din Camerun și să îmbunătățească astfel competitivitatea acestui sector;

d) să creeze și să favorizeze oportunități economice pentru comunitățile riverane și pentru întreprinderile locale;

e) să consolideze capacitățile actorilor camerunezi prin favorizarea creării unui climat propice pentru investițiile în gestionarea durabilă a pădurilor.

Articolul 3

Domeniu de aplicare

Prezentul acord se aplică totalității lemnului și produselor din lemn care fac obiectul unor licențe FLEGT enumerate în anexa I-A.

Articolul 4

Regim de licențe FLEGT

1. Prin prezenta se instituie între părțile la prezentul acord regimul de licențe pentru aplicarea legislației, guvernanță și schimburi comerciale în domeniul forestier (denumit în continuare „regim de licențe FLEGT”). Regimul stabilește o serie de proceduri și condiții care au ca scop verificarea și certificarea, prin intermediul licențelor FLEGT, a faptului că lemnul și produsele din lemn expediate în Uniunea Europeană au fost produse și achiziționate în mod legal. Uniunea Europeană acceptă astfel de transporturi din Camerun în vederea importului în Uniunea Europeană doar dacă acestea fac obiectul unor licențe FLEGT.

2. Regimul de licențe FLEGT se aplică lemnului și produselor din lemn enumerate în anexa I-A. Lemnul și produsele din lemn enumerate în anexa I-B nu pot fi exportate din Camerun.

3. Părțile convin să adopte toate măsurile necesare în vederea aplicării prezentului regim de licențe FLEGT.

Articolul 5

Autoritatea emitentă

1. Camerun desemnează autoritatea emitentă și notifică Comisiei Europene datele de contact ale acesteia. Ambele părți fac publice aceste informații.

2. Autoritatea emitentă verifică dacă lemnul și produsele din lemn sunt produse sau achiziționate în mod legal, în conformitate cu legislația indicată în anexa II. Aceasta emite, în modurile specificate în anexa III-A, licențe FLEGT care au ca obiect transporturile de lemn și produse din lemn care sunt produse sau achiziționate în mod legal în Camerun și care sunt destinate exportului către Uniunea Europeană.

3 Autoritatea emitentă nu eliberează licențe FLEGT pentru lemnul și produsele din lemn care cuprind sau sunt compuse din lemn și produse din lemn importate în Camerun dintr-o țară terță într-o formă în care legislația din țara respectivă interzice exportul sau pentru care există dovezi că lemnul și produsele din lemn în cauză au fost produse sau achiziționate prin încălcarea legislației din țara de unde au fost recoltate.

4.. Autoritatea emitentă documentează și face publice procedurile de eliberare a licențelor FLEGT.

Articolul 6

Autoritățile competente ale Uniunii Europene

1. Comisia Europeană informează Camerunul cu privire la datele de contact ale autorităților competente din fiecare stat membru al Uniunii Europene și la domeniile de competență teritorială ale acestora.

2. Autoritățile competente verifică dacă fiecare transport face obiectul unei licențe FLEGT valabile înainte de punerea acestuia în liberă circulație în Uniunea Europeană. Procedurile care reglementează punerea în liberă circulație în Uniunea Europeană a transporturilor care fac obiectul unei licențe FLEGT sunt descrise în anexa IV.

3. Fiecare autoritate competentă ține evidența licențelor FLEGT primite și publică anual această evidență.

4. În conformitate cu legislația națională privind protecția datelor, autoritățile competente acordă acces la documentele și datele relevante persoanelor și organismelor desemnate de Camerun drept auditor independent.

5. Cu toate acestea, lemnul și produsele din lemn obținute din speciile enumerate în apendicele la Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES) și care fac obiectul unei licențe FLEGT, la intrarea în Uniunea Europeană nu vor fi supuse decât verificării unice prevăzute în Regulamentul (CE) nr. 338/97 al Consiliului din 9 decembrie 1996 privind protecția speciilor faunei și florei sălbatice prin controlul comerțului cu acestea, licența FLEGT atestând de asemenea că lemnul a fost produs sau achiziționat în mod legal.

Articolul 7

Licențe FLEGT

1. Licențele FLEGT se eliberează de către autoritatea emitentă ca o modalitate de atestare a faptului că lemnul și produsele din lemn au fost obținute și achiziționate în mod legal.

2. Licențele FLEGT sunt completate pe un formular bilingv (franceză și engleză) și sunt completate în limba franceză sau în limba engleză.

3. De comun acord, părțile pot institui un sistem electronic pentru eliberarea, transmiterea și primirea licențelor FLEGT.

4. Licențele FLEGT se eliberează în conformitate cu procedurile prevăzute în anexa V.

Articolul 8

Lemn produs sau achiziționat în mod legal

1. În sensul prezentului acord, o definiție a lemnului produs sau achiziționat în mod legal este prezentată la articolul 1 litera (k) și în anexa II.

2. Anexa II prezintă, de asemenea, legislația națională din Camerun care trebuie respectată în vederea eliberării unei licențe FLEGT. Aceasta cuprinde „grilele de legalitate”, împreună cu criterii, indicatori și verificatori care permit stabilirea conformității cu legislația în vigoare.

Articolul 9

Verificarea legalității obținerii sau achiziționării lemnului

1. Camerun pune în aplicare un sistem pentru a verifica dacă lemnul și produsele din lemn au fost obținute sau achiziționate în mod legal și pentru a asigura că numai transporturile verificate ca atare sunt exportate în Uniunea Europeană. Sistemul de verificare a legalității include controale de conformitate pentru a oferi asigurarea că lemnul și produsele din lemn destinate exportului în Uniunea Europeană sunt obținute sau achiziționate în mod legal și că nu sunt eliberate licențe FLEGT pentru transporturile de lemn care nu au fost obținute sau achiziționate în mod legal sau care provin din surse necunoscute. Sistemul cuprinde de asemenea proceduri pentru a asigura că lemnul de origine ilegală sau necunoscută nu intră în lanțul de aprovizionare.

2. Sistemul de verificare a legalității lemnului și produselor din lemn este prezentat în anexa III-A.

3. Camerun verifică legalitatea lemnului și produselor din lemn exportate pe piețe din afara Uniunii Europene, comercializate pe piețele naționale, precum și a lemnului și produselor din lemn importate.

Articolul 10

Consultări cu privire la legalitatea licențelor FLEGT

1. În cazul în care apar suspiciuni de nereguli cu privire la o licență FLEGT, autoritatea competentă în cauză solicită autorității emitente informații suplimentare.

2. În cazul în care autoritatea emitentă nu răspunde în termen de 21 de zile calendaristice de la data primirii cererii, dacă informațiile suplimentare primite confirmă neregula sau dacă informațiile indicate în licența FLEGT nu corespund transportului, autoritatea competentă în cauză nu acceptă licența FLEGT și acționează în conformitate cu legislația națională în vigoare. Autoritatea emitentă este informată cu privire la aceasta.

3. În cazul în care, dimpotrivă, rezultă din informațiile suplimentare oferite de autoritatea emitentă că licența FLEGT nu prezintă nereguli, licența FLEGT este acceptată și se urmează procedurile descrise în anexa IV.

Articolul 11

Auditor independent

1. Părțile sunt de acord cu privire la necesitatea de a contracta serviciile unui auditor independent, cu o periodicitate convenită de părți, pentru a asigura performanța și eficiența regimului de licențe FLEGT conform specificațiilor din anexa VI.

2. Camerun, prin consultarea cu Uniunea Europeană, contractează serviciile auditorului independent.

3. Auditorul independent comunică părților observațiile sale prin intermediul unor rapoarte, conform procedurii descrise în anexa VI.

4. Părțile facilitează activitatea auditorului independent, în special prin asigurarea faptului că acesta are acces, pe teritoriile respective ale celor două părți, la informațiile necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor sale. Cu toate acestea, părțile, conform legislațiilor respective privind protecția datelor, pot reține orice informații pe care nu sunt autorizate să le comunice.

5. Camerun publică raportul auditorului independent pe baza modalităților și mecanismelor prevăzute în anexele VI și VII.

Articolul 12

Schimb de informații cu privire la funcționarea regimului FLEGT

1. Urmărind un obiectiv comun de protecție a integrității și a reputației regimului de licențe FLEGT instituit în cadrul prezentului acord, părțile se angajează să se informeze reciproc și fără întârziere cu privire la orice preocupare referitoare la cazuri potențiale de fraudă în utilizarea sau eliberarea de licențe FLEGT, inclusiv pentru lemnul sau produsele din lemn care conțin lemn din surse suspecte provenind din țări terțe, eludare abuzivă sau cu rea intenție a regimului de licențe FLEGT.

2. În sensul prezentului articol, nu constituie cazuri de eludare exporturile de lemn și produse din lemn verificate și legale către țări importatoare de lemn, altele decât statele membre ale Uniunii Europene, cu care Camerun întreține relații comerciale.

Articolul 13

Data de la care se aplică regimul de licențe FLEGT

1. Părțile convin data de la care regimul de licențe FLEGT este operațional.

2. Demararea eliberării de licențe FLEGT este precedată de o evaluare tehnică comună ale cărei obiective și criterii sunt prezentate în anexa VIII.

Articolul 14

Calendar de punere în aplicare a acordului

1. Părțile convin asupra calendarului prealabil punerii în aplicare prezentat în anexa IX.

2. Comitetul comun de punere în aplicare, prevăzut la articolul 19, lucrează prin intermediul comitetului comun de monitorizare și evaluează progresele realizate în punerea în aplicare în contextul calendarului prevăzut în anexa IX.

Articolul 15

Măsuri de însoțire

1. Părțile au identificat domeniile prezentate în anexa X ca domenii în care sunt necesare resurse tehnice și financiare suplimentare pentru punerea în aplicare a prezentului acord.

2. Furnizarea acestor resurse suplimentare este supusă procedurilor normale de programare a ajutorului pentru Camerun în Uniunea Europeană și în statele membre ale Uniunii Europene, precum și procedurilor bugetare din Camerun.

3. Părțile iau în considerare necesitatea unui acord comun, prin care finanțarea și contribuțiile tehnice din partea Comisiei Europene și a statelor membre ale Uniunii Europene sunt coordonate pentru a sprijini aceste procese în cadrul Programului sectorial „Pădure-Mediu” (Programme Sectoriel Forêt Environnement).

4. Camerun asigură includerea în instrumentele naționale de planificare a consolidării capacităților de punere în aplicare a prezentului acord, cum ar fi Programul sectorial „Pădure-Mediu” și strategiile de reducere a sărăciei.

5. Părțile se asigură că activitățile puse în aplicare în temeiul prezentului acord sunt coordonate cu programele și inițiativele de dezvoltare relevante:

a) sprijin pentru dezvoltarea locală;

b) promovarea industrializării sectorului forestier;

c) consolidarea capacităților.

6. Furnizarea acestor resurse face obiectul procedurilor care reglementează ajutorul Uniunii Europene, astfel cum sunt prevăzute în Acordul de la Cotonou, precum și al procedurilor care reglementează ajutorul bilateral al fiecărui stat membru al Uniunii Europene pentru Camerun, fără a aduce atingere procedurilor proprii ale donatorilor interesați cu respectarea principiilor stabilite în Declarația de la Paris cu privire la eficacitatea ajutorului pentru dezvoltare. În acest sens, resursele suplimentare finanțează activitățile menționate anterior la punctul 5 în cadrul și în conformitate cu Programul sectorial „Pădure-Mediu”.

Articolul 16

Participarea părților interesate la punerea în aplicare a acordului

1. Camerun consultă periodic părțile interesate cameruneze cu privire la punerea în aplicare a prezentului acord, în cadrul unui comitet național de monitorizare sau prin intermediul altor platforme de concertare, ținând seama de legislația sa privind regimul pădurilor și al faunei și de totalitatea legilor și a reglementărilor în vigoare care reglementează accesul la informații, participarea publicului și accesul la justiție pentru aspecte legate de mediu.

2. Modalitățile de instituire a unui comitet național de monitorizare și rolurile respective ale diferitelor părți interesate cameruneze în punerea în aplicare a acordului sunt descrise, printre altele, în anexele III-A, III-B și X.

3. Uniunea Europeană consultă periodic părțile interesate europene cu privire la punerea în aplicare a prezentului acord, în temeiul Convenției de la Aarhus din 1998 privind accesul la informații, participarea publicului la luarea deciziilor și accesul la justiție în probleme de mediu, precum și cu privire la transpunerea dreptului comunitar.

Articolul 17

Clauze de protecție socială, economică și a mediului privind comunitățile locale și autohtone

1. Pentru a reduce la minimum eventualele efecte negative ale regimului de licențe FLEGT asupra comunităților autohtone și locale în cauză, părțile convin să evalueze efectele prezentului acord asupra modului de viață al acestora.

2. Părțile monitorizează efectele, mai ales cele economice și de mediu, ale prezentului acord asupra comunităților în cauză și adoptă măsuri rezonabile adecvate de atenuare a efectelor negative.

Articolul 18

Stimulente de piață

Accesul pe piața Uniunii Europene a lemnului și produselor din lemn importate din Camerun conform termenilor prezentului acord este însoțit de acțiuni de promovare a lemnului și produselor din lemn care urmăresc:

a) încurajarea politicilor de achiziții publice și private care recunosc eforturile de asigurare a unei aprovizionări cu produse forestiere de proveniență legală, în special cu lemn și produse din lemn;

b) promovarea lemnului și produselor din lemn care fac obiectul unei licențe FLEGT pe piața europeană;

c) promovarea la nivel internațional a sistemului de verificare a legalității stabilit în cadrul prezentului acord.

Articolul 19

Dispozitiv instituțional de punere în aplicare

1. După ratificarea prezentului acord, părțile instituie o structură de decizie denumită „Consiliul comun de punere în aplicare”, denumit în continuare „consiliul” și o structură consultativă denumită „Comitetul comun de monitorizare” (CCM).

2. Consiliul este format din doi reprezentanți desemnați de fiecare dintre părți, câte un reprezentant pentru fiecare parte. Consiliul este delegat de părți pentru a monitoriza punerea în aplicare și adoptă decizii prin consens. Deciziile sunt formalizate sub formă de rezoluții semnate de reprezentanții părților. Consiliul este responsabil cu punerea în aplicare a prezentului acord. În plus, consiliul:

a) se întrunește la datele convenite de comun acord de către părți;

b) stabilește regulile de procedură proprii;

c) publică un raport anual; detaliile cu privire la conținutul acestuia sunt indicate în anexa VII la prezentul acord;

d) asigură că activitatea CCM este transparentă și că informațiile cu privire la activitatea și rezultatele sale sunt accesibile publicului;

e) definește modalitățile de soluționare a diferendelor și participă la căutarea de soluții satisfăcătoare pentru ambele părți cu scopul de a menține buna funcționare a acordului, în conformitate cu articolul 24;

f) examinează modificările aduse la dispozițiile prezentului acord și le adoptă pe cele referitoare la anexe, în conformitate cu articolul 29.

3. Aflat sub autoritatea consiliului, CCM, ai cărui membri sunt desemnați de către părți, asigură monitorizarea și evaluarea punerii în aplicare a prezentului acord. Acesta facilitează, de asemenea, schimbul de informații între părți. În plus, CCM:

a) se întrunește de cel puțin două (2) ori pe an la datele și în locurile stabilite de consiliu și elaborează pentru consiliu recomandări consensuale;

b) stabilește ordinea de zi a lucrărilor sale și termenii de referință pentru acțiunile comune;

c) stabilește, după validarea consiliului, regulile de procedură proprii;

d) este prezidat, la întrunirile sale, printr-un sistem de copreședinție;

e) poate înființa grupuri de lucru sau alte organe auxiliare pentru domeniile de activitate în care sunt necesare competențe specifice.

4. Misiunile CCM sunt prezentate în anexa XI la prezentul acord.

Articolul 20

Comunicare privind punerea în aplicare a acordului

1. Reprezentanții părților responsabile de comunicările oficiale privind punerea în aplicare a prezentului acord sunt:

a) pentru Camerun: ministrul responsabil cu administrarea pădurilor;

b) pentru Uniunea Europeană: șeful Delegației Uniunii Europene în Camerun.

2. Părțile își comunică reciproc și în timp util informațiile necesare pentru punerea în aplicare a prezentului acord.

Articolul 21

Informații publice

1. Informațiile publice reprezintă unul dintre elementele fundamentale destinate să consolideze guvernanța în cadrul aplicării prezentului acord. În vederea atingerii acestui obiectiv care vizează garantarea transparenței funcționării regimului de licențe FLEGT în Camerun și în Uniunea Europeană, părțile convin să recurgă la mecanismele de comunicare cele mai adecvate, și anume: mass-media scrisă și audiovizuală, internet, ateliere de lucru și diverse publicații. Informațiile publice sunt detaliate în anexa VII la prezentul acord.

2. Părțile convin, de asemenea, ca atribuțiile, procedurile și modalitățile de funcționare ale consiliului și ale CCM să fie publice.

Articolul 22

Informații confidențiale

1. Fiecare parte se angajează să nu divulge, în limitele impuse de dreptul său intern, informațiile confidențiale schimbate în temeiul prezentului acord. Niciuna dintre părți nu va divulga publicului și nici nu va permite autorităților sale implicate în punerea în aplicare a acordului să divulge publicului informațiile care au fost schimbate în temeiul prezentului acord și care constituie secrete comerciale sau informații comerciale confidențiale.

2. Sub rezerva alineatului (1) de mai sus, următoarele informații nu sunt considerate confidențiale:

a) numărul de licențe FLEGT emise de Camerun și primite de către Uniunea Europeană, precum și volumul de lemn și produse din lemn exportate din Camerun și primite de către Uniunea Europeană;

b) denumirile și adresele titularilor licențelor FLEGT și ale importatorilor.

Articolul 23

Aplicare teritorială

Prezentul acord se aplică teritoriului în care se aplică Tratatul de instituire a Uniunii Europene, în condițiile prevăzute de tratat, pe de o parte, și teritoriului Camerunului, pe de altă parte.

Articolul 24

Soluționarea diferendelor

1. Părțile depun eforturi pentru soluționarea oricărui diferend legat de aplicarea sau interpretarea prezentului acord, prin consultări rapide.

2. În cazul în care diferendul nu poate fi soluționat prin consultări rapide, oricare parte poate aduce diferendul în atenția consiliului, care depune eforturi în vederea propunerii de modalități de soluționare părților. Consiliului îi sunt prezentate toate informațiile utile pentru analizarea aprofundată a situației, în vederea identificării unei soluții acceptabile. În acest scop, consiliul poate sesiza CCM cu privire la dosar. CCM dispune de un termen stabilit de consiliu pentru a transmite soluția propusă consiliului, care trebuie să analizeze toate posibilitățile pentru menținerea bunei funcționări a prezentului acord.

3. În cazul în care consiliul nu poate soluționa diferendul, părțile pot:

a) să solicite în comun bunele oficii sau medierea unui terț;

b) în cazul în care nu este posibilă soluționarea diferendului în conformitate cu alineatul (3) litera (a), să recurgă la arbitraj.

4. Consiliul stabilește modalitățile de consultare, de mediere și de arbitraj, în concordanță cu cele convenite în cadrul acordului de parteneriat economic sau în perioada intermediară, precum și ale acordului de parteneriat economic preliminar între Uniunea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și regiunea Africii Centrale (Camerun), pe de altă parte.

Articolul 25

Suspendare

1. Oricare dintre părți poate suspenda aplicarea prezentului acord. Decizia cu privire la suspendare și motivele deciziei se notifică în scris celeilalte părți.

2. Dispozițiile prezentului acord încetează să se aplice în termen de 90 de zile calendaristice de la efectuarea notificării.

3. Aplicarea prezentului acord se reia în termen de treizeci de zile calendaristice de la data la care partea care a suspendat aplicarea acordului informează cealaltă parte cu privire la faptul că motivele care au dus la suspendare nu se mai aplică.

Articolul 26

Anexe

Anexele la prezentul acord fac parte integrantă din acesta.

Articolul 27

Durată și prelungire

Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de 7 ani cu începere de la data intrării în vigoare a acestuia și se prelungește prin acordul tacit al părților pentru perioade cu aceeași durată, cu excepția cazului în care o parte renunță la prelungire prin notificarea celeilalte părți cu cel puțin douăsprezece (12) luni înainte de data expirării acordului.

Articolul 28

Rezilierea acordului

Fără a aduce atingere articolului 27, oricare dintre părți poate rezilia prezentul acord printr-o notificare comunicată celeilalte părți. Prezentul acord încetează să se aplice după douăsprezece (12) luni de la data efectuării notificării în cauză.

Articolul 29

Modificări

1. Acționând prin intermediul reprezentantului său în cadrul consiliului, oricare dintre părți care dorește să modifice prezentul acord notifică celeilalte părți propunerea sa cu cel puțin trei (3) luni înainte de următoarea reuniune a CCM. Consiliul solicită CCM să analizeze propunerea. În caz de consens, acesta formulează o recomandare pe care o notifică consiliului spre evaluare. Fiecare reprezentant examinează recomandarea și, dacă este de acord, informează cealaltă parte cu privire la aceasta în vederea stabilirii unei date pentru semnare și fiecare parte o adoptă în conformitate cu procedurile interne proprii.

2. Orice modificare astfel aprobată de ambele părți intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei la care părțile notifică reciproc încheierea procedurilor necesare în acest scop.

3. Prin derogare de la dispozițiile alineatului (1) din prezentul articol și fără a aduce atingere evaluării efectuate de CCM, modificările aduse la anexe sunt adoptate de către consiliu.

4. Notificarea modificărilor se trimite depozitarilor prezentului acord și intră în vigoare în termenele și formele prevăzute la alineatul (2) din prezentul articol.

Articolul 30

Texte autentice

Prezentul acord se întocmește în două exemplare în limba bulgară, spaniolă, cehă, daneză, germană, estonă, greacă, engleză, franceză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, finlandeză și suedeză, fiecare text fiind autentic. În cazul unor divergențe de interpretare, textul în limba franceză prevalează asupra celorlalte versiuni lingvistice.

Articolul 31

Intrare în vigoare

1. Prezentul acord intră în vigoare în prima zi a lunii următoare datei la care părțile își notifică în scris încheierea procedurilor respective și necesare în acest scop.

2. Notificarea se trimite Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene și Ministrului Afacerilor Externe din Camerun, care sunt depozitarii comuni ai prezentului acord.

Cuprins anexe

Anexa I-A+-B | A- Lista produselor care fac obiectul unei licențe FLEGT B- Lista produselor interzise pentru export |

Anexa II | Grile de legalitate |

Anexa III-A+-B | A- Sistem de verificare a legalității B- Cadrul instituțional al sistemului de verificare a legalității |

Anexa IV | Condiții care reglementează punerea în liberă circulație în Uniunea Europeană a lemnului și produselor din lemn exportate din Camerun și însoțite de o licență FLEGT |

Anexa V | Condiții care reglementează eliberarea de licențe FLEGT |

Anexa VI | Termeni de referință ai auditului independent al sistemului de verificare a legalității |

Anexa VII | Informații publice |

Anexa VIII | Criterii de evaluare a sistemului de verificare a legalității |

Anexa IX | Calendarul punerii în aplicare a acordului |

Anexa X | Măsuri de însoțire și mecanisme de finanțare |

Anexa XI | Comitetul comun de monitorizare |

ANEXA I-A

Lista produselor supuse regimului de licențe FLEGT

Următoarele produse sunt supuse regimului de licențe FLEGT

PRODUSE | CODUL SA |

LEMN BRUT, CHIAR COJIT, CURAȚAT DE RAMURI, SAU ECARISAT | 4403 |

TRAVERSE DIN LEMN PENTRU CĂI FERATE SAU SIMILARE | 4406 |

LEMN TĂIAT SAU DESPICAT LONGITUDINAL, TRANȘAT SAU DERULAT, CHIAR GELUIT, ȘLEFUIT SAU LIPIT PRIN ÎMBINARE CAP LA CAP, CU O GROSIME DE PESTE 6 MM | 4407 |

FOI PENTRU FURNIR (INCLUSIV CELE OBȚINUTE PRIN TRANȘAREA LEMNULUI STRATIFICAT), FOI PENTRU PLACAJ SAU PENTRU ALT LEMN STRATIFICAT SIMILAR ȘI ALT LEMN TĂIAT LONGITUDINAL,TRANȘAT SAU DERULAT, CHIAR GELUIT, ȘLEFUIT, ÎMBINAT LATERAL SAU CAP LA CAP, CU O GROSIME DE MAXIM 6 MM | 4408 |

PLACAJ, LEMN FURNIRUIT SI LEMN STRATIFICAT SIMILAR | 4412 |

UNELTE, SUPORTURI ȘI MÂNERE DE UNELTE, MONTURI DE PERII, COZI DE MĂTURI SAU DE PERII, DIN LEMN; FORME, CALAPOADE ȘI ȘANURI PENTRU ÎNCĂLȚĂMINTE, DIN LEMN | 4417 |

MOBILIER DIN LEMN DE TIPUL CELUI UTILIZAT ÎN BIROURI | 9403 30 |

MOBILIER DIN LEMN DE TIPUL CELUI UTILIZAT ÎN BUCĂTĂRII | 9403 40 |

MOBILIER DIN LEMN DE TIPUL CELUI UTILIZAT ÎN DORMITOARE | 9403 50 |

ALT MOBILIER DIN LEMN | 9403 60 |

Cu titlu ilustrativ, produsele și esențele vizate sunt descrise în detaliu în cele ce urmează, sub rezerva adaptării de către partea cameruneză a tarifului vamal CEMAC la nomenclatura Sistemului Armonizat (SA) al Organizației Mondiale a Vămilor (OMV), care clasifică lemnul ecarisat de sapelli și de iroko la codurile 4407 27 și, respectiv, 4407 28. Produsele și esențele pot fi modificate în funcție de evoluția pieței fără a necesita modificarea acordului.

PRODUSE | CODUL CEMAC |

PRODUSE SPECIALE |

ABANOS | 44 07 29 15 |

BUșTENI | 44 03 49 00 |

ESENțE DE PROMOVARE DE CATEGORIA I |

BILINGA | 44 03 49 09 |

FRAMIRÉ | 44 03 49 17 |

KOSSIPO | 44 03 49 21 |

KOTIBÉ | 44 03 49 22 |

LIMBA | 44 03 49 24 |

AYOUS/OBÉCHÉ | 44 03 49 46 |

AZOBÉ | 44 03 49 47 |

KOTO | 44 03 49 75 |

OKOUMÉ | 44 03 49 88 |

TALI | 44 03 49 94 |

TIAMA | 44 03 49 95 |

ESENțE DE PROMOVARE DE CATEGORIA A II-A |

ABURA/BAHIA | 44 03 49 01 |

AKO | 44 03 49 05 |

ANDOUNG | 44 03 49 06 |

AVODIRE | 44 03 49 07 |

DABÉMA | 44 03 49 12 |

NIOVÉ | 44 03 49 30 |

OLON | 44 03 49 31 |

OVOGA/ANGALÉ | 44 03 49 32 |

OZIGO | 44 03 49 33 |

TCHITOLA | 44 03 49 36 |

ABALÉ/ABING | 44 03 49 39 |

OKAN/ADOUM | 44 03 49 40 |

AMVOUT/EKONG | 44 03 49 41 |

ASILA/OMANG | 44 03 49 45 |

BODIOA | 44 03 49 48 |

CORDIA/EBE/MUKUMARI | 44 0349 49 |

DAMBALA | 44 03 49 50 |

DIANA/CELTIS/ODOU | 44 03 49 51 |

EBIARA/ABEM | 44 03 49 53 |

EKABA | 44 03 49 54 |

EKOP EVENE/EVENE | 44 03 49 56 |

GOMBÉ/EKOP GOMBÉ | 44 03 49 57 |

NAGA/EKOP NAGA | 44 03 49 58 |

EMIEN/EKOUK | 44 03 49 59 |

ESSAK | 44 03 49 60 |

ESENG/LO | 44 03 49 61 |

ESSESSANG | 44 03 49 62 |

ESSON | 44 03 49 63 |

ETIMOE | 44 03 49 64 |

EVEUS/NGON | 44 03 49 65 |

EVOULA/VITEX | 44 03 49 66 |

EYECK | 44 03 49 67 |

FARO | 44 03 49 68 |

IATANGA/EVOUVOUS | 44 03 49 69 |

KANDA | 44 03 49 72 |

KAPOKIER/BOMBAX/ESODUM | 44 03 49 73 |

KONDROTI/OVONGA | 44 03 49 74 |

KUMBI/OKOA | 44 03 49 76 |

LANDA | 44 03 49 77 |

LATI/EDJIL | 44 03 49 78 |

LIMBALI | 44 03 49 79 |

LOTOFA/NKANANG | 44 03 49 81 |

MAMBODÉ/AMOUK | 44 03 49 82 |

MOAMBÉ | 44 03 49 84 |

MUKULUNGU | 44 03 49 85 |

MUTUNDO | 44 03 49 86 |

OBOTO/ABODZOK | 44 03 49 87 |

OZANBILI/ANGONGUI | 44 03 49 89 |

OSANGA/SIKON | 44 03 49 90 |

OUOCHI/ALBIZIA/ANGOYEME | 44 03 49 91 |

TSANYA/AKELA | 44 03 49 97 |

ALT LEMN TROPICAL (AGBA, EKOUNE, ALUMBI, MIAMA…) | 44 03 49 99 |

TRAVERSE DIN LEMN PENTRU CăI FERATE SAU SIMILARE | 44 06 |

LEMN ECARISAT | 44 07 29 00 |

ABURA/BAHIA | 44 07 29 01 |

ACAJU | 44 07 29 02 |

AFROMOSIA | 44 07 29 03 |

AIELE | 44 07 29 04 |

AKO | 44 07 29 05 |

ANDOUNG | 44 07 29 06 |

AVODIRE | 44 07 29 07 |

BETÉ | 44 07 29 08 |

BILINGA | 44 07 29 09 |

BOSSÉ | 44 07 29 10 |

BUBINGA | 44 07 29 11 |

DABÉMA | 44 07 29 12 |

DOUKA | 44 07 29 13 |

DOUSSIÉ | 44 07 29 14 |

ABANOS | 44 07 29 15 |

EYONG | 44 07 29 16 |

FRAMIRÉ | 44 07 29 17 |

FROMAGER | 44 07 29 18 |

IGAGANGA | 44 07 29 19 |

IZOMBÉ | 44 07 29 20 |

KOSSIPO | 44 07 29 21 |

KOTIBÉ | 44 07 29 22 |

KODRODUS | 44 07 29 23 |

LIMBA | 44 07 29 24 |

MOABI | 44 07 29 25 |

MOVINGUI | 44 07 29 26 |

MUTÉNYÉ | 44 07 29 27 |

NIANGON | 44 07 29 28 |

NIOVÉ | 44 07 29 29 |

OLON | 44 07 29 30 |

OVOGA | 44 07 29 31 |

OZIGO | 44 07 29 32 |

PADOUK | 44 07 29 33 |

PAO ROSA | 44 07 29 34 |

TCHITOLA | 44 07 29 35 |

TOLA | 44 07 29 36 |

ZINGANA | 44 07 29 37 |

ABALÉ/ABING | 44 07 29 38 |

AKAN OU ADOUM | 44 07 29 39 |

AMVOUT OU EKONG | 44 07 29 40 |

ANGUEUK | 44 07 29 41 |

ANINGRÉ | 44 07 29 42 |

APA/PASCHILOBA | 44 07 29 43 |

ASILA/OMANG | 44 07 29 44 |

AYOUS/OBÉCHÉ | 44 07 29 45 |

AZOBÉ | 44 07 29 46 |

BODIOA | 44 07 29 47 |

CORDIA/EBE/MUKUMARI | 44 0729 48 |

DAMBALA | 44 07 29 49 |

DIANA/CELTIS/ODOU | 44 07 29 50 |

DIBETOU | 44 07 29 12 |

EBIARA/ABEM | 44 07 29 52 |

EKABA | 44 07 29 53 |

EKONE | 44 07 29 54 |

EKOP EVENE | 44 07 29 55 |

EKOP GOMBÉ MAMELLE | 44 07 29 56 |

EKOP NAGA | 44 07 29 57 |

EMIEN/EKOUK | 44 07 29 58 |

ESSAK | 44 07 29 59 |

ESENG/LO | 44 0729 60 |

ESSESSANG | 44 07 29 61 |

ESSON | 44 07 29 62 |

ETIMBÉ | 44 07 29 63 |

EVEUSS/GON | 44 07 29 64 |

EVOULA/VITEX | 44 07 29 65 |

EYECK | 44 07 29 66 |

FARO | 44 07 29 67 |

IATANDZA/EVOUVOUS | 44 07 29 68 |

ALOMBA | 44 07 29 69 |

IROKO | 44 07 29 70 |

KANDA | 44 07 29 71 |

KAPOKIER/BOMBAX | 44 07 29 72 |

KONDROTI/OVONGA | 44 07 29 73 |

KOTO | 44 07 29 74 |

KUMBI/EKOS | 44 07 29 75 |

LANDA | 44 07 29 76 |

LATI/EDJIL | 44 07 29 77 |

LIMBALI | 44 07 29 78 |

LONGHI | 44 07 29 79 |

LOTOFA/NKANANG | 44 07 29 80 |

MAMBODE/AMOUK | 44 07 29 81 |

MANSONIA | 44 07 29 82 |

MOAMBÉ JAUNE | 44 07 29 83 |

MUKULUNGU | 44 07 29 84 |

MUTUNDO | 44 07 29 85 |

OBOTO/ABODZOK | 44 07 29 86 |

OKOUMÉ | 44 07 29 87 |

ONZABILI/ANGONGUI | 44 07 29 88 |

OSANGA/SIKON | 44 07 29 89 |

OUOCHI/ALBIZIA | 44 07 29 90 |

OVANGKOL | 44 07 29 91 |

SAPELLI | 44 07 29 92 |

SIPO | 44 07 29 93 |

TALI | 44 07 29 94 |

TIAMA | 44 07 29 95 |

TSANGA/AKELA | 44 07 29 96 |

WENGUÉ | 44 07 29 97 |

ALT LEMN TROPICAL | 44 07 29 98 |

PARCHET | 44 09 20 00 |

FURNIR | 44 08 39 00 |

PLACAJ | 44 12 13 00 |

PRODUSE FINITE DIN LEMN | 94 03 30 00 |

94 03 40 00 |

94 03 50 00 |

94 03 60 00 |

44 17 00 00 |

ANEXA I-B

Lista produselor interzise pentru export

PRODUSE | CODUL CEMAC |

BUȘTENI |

ACAJU | 44 03 49 02 |

AFROMOSIA | 44 03 49 03 |

BÉTÉ/MANSONIA | 44 03 49 08 |

BOSSÉ | 44 03 49 10 |

BUBINGA | 44 03 49 11 |

DOUKA | 44 03 49 13 |

DOUSSIÉ ROUGE | 44 03 49 14 |

FROMAGER | 44 03 49 18 |

MOABI | 44 03 49 26 |

MOVINGUI | 44 03 49 27 |

PADOUK | 44 03 49 34 |

PAO ROSA | 44 03 49 35 |

ZINGANA | 44 03 49 38 |

APA SAU DOUSSIÉ BLANC | 44 03 49 44 |

ANINGRÉ | 44 03 49 43 |

DIBÉTOU | 44 03 49 52 |

ILOMBA | 44 03 49 70 |

IROKO | 44 03 49 71 |

LONGHI/ABAM | 44 03 49 80 |

OVANGKOL | 44 03 49 92 |

SAPELLI | 44 03 49 93 |

SIPO | 44 03 49 94 |

WENGUÉ | 44 03 49 98 |

ANEXA II

Grile privind legalitatea

I. DEFINIțIA LEGALITățII

Legalitatea lemnului introdus pe piață se bazează pe respectarea legilor și reglementărilor naționale și a instrumentelor juridice internaționale ratificate conform cerințelor legale și a căror aplicare este necesară în vederea garantării viabilității gestionării silvice de către întreprinderea producătoare și/sau exportatoare, furnizorii și subcontractanții acesteia, în numele proprietarului pădurii (stat, regiune, proprietar privat sau comunitate).

Definiția legalității stabilită în acest sens în mod consensual de toate părțile interesate poate fi sintetizată astfel:

„Se consideră ca fiind lemn legal orice lemn provenit sau produs dintr-unul sau mai multe procese de producție sau de achiziție, în totală conformitate cu ansamblul criteriilor prevăzute în actele cu putere de lege și reglementările în vigoare în Camerun aplicabile sectorului forestier, și verificat/controlat ca atare.”

Definiția legalității lemnului destinat comercializării se bazează pe cunoașterea și aplicarea legilor și reglementărilor în vigoare în Camerun, precum și pe respectarea instrumentelor juridice internaționale ratificate de către Camerun conform cerințelor legale, în materie silvică, comercială, de mediu, socială și de drepturi ale omului. Legile și reglementările naționale vizate includ, în special:

- Constituția Republicii Camerun;

- Legea nr. 81-13 privind regimul pădurilor, faunei și pescuitului din 27 noiembrie 1981, abrogată parțial, și textele de aplicare a acesteia (dintre care Decretul de aplicare nr. 83-169 din 12 aprilie 1983, neabrogat);

- noua Lege forestieră nr. 94-01 privind regimul pădurilor, faunei și pescuitului din 20 ianuarie 1994 și textele de aplicare a acesteia [dintre care Decretul nr. 94-436 al Primului Ministru din 23 august 1994 (ale cărei dispoziții nu sunt toate abrogate), Decretul nr. 95-531 al Primului Ministru din 1995 și alte decizii și circulare în vigoare];

- Legea-cadru privind managementul mediului nr. 96/12 din 5 august 1996 și textele de aplicare a acesteia;

- Decizia nr. 222 a MINEF[17] din 25 mai 2001 de stabilire a procedurilor pentru punerea în aplicare a planurilor de amenajare a pădurilor aparținând DFP[18];

- Legea nr. 2002/003 din 19 aprilie 2002 privind codul fiscal general;

- legislația care reglementează investițiile (Legea nr. 2002/004 din 19 aprilie 2002 privind carta investițiilor, modificată și completată prin Legea nr. 2004/020 din 22 iulie 2004);

- Decretul nr. 99/781/PM din 13 octombrie 1999 de stabilire a modalităților de aplicare a articolului 71 alineatul (1) din Legea forestieră nr. 94/01 din 20 ianuarie 1994 privind regimul pădurilor, faunei și pescuitului;

- Decretul nr. 2005/577 din 23 februarie 2005 privind SIM și Decizia nr. 0069 MINEF[19] din 8 martie 2005 privind categoriile care fac obiectul unui SIM[20];

- diferitele legi anuale ale finanțelor;

- Codul Muncii, Legea nr. 92-007 din 14 august 1992;

- legislația care reglementează protecția socială[21];

- reglementările fitosanitare (MINADER[22]);

- Convenția colectivă anuală (aprilie 2002) a întreprinderilor de exploatare, prelucrare a produselor forestiere și activități auxiliare (exercitarea dreptului sindical, delegați ai personalului, contract de muncă, condiții de muncă și salarizare, igienă-securitate și sănătate, etc.).

Instrumentele juridice internaționale vizate mai sus includ, între altele:

- Tratatul privind conservarea și gestionarea durabilă a ecosistemelor forestiere ale Africii centrale și de instituire a Comisiei forestiere a Africii Centrale - COMIFAC (februarie 2005);

- Convenția privind comerțul internațional cu specii sălbatice de faună și floră pe cale de dispariție (CITES), semnată la 3 martie 1973 și modificată la 22 iunie 1979;

- Convenția privind diversitatea biologică (CDB), semnată în iunie 1992.

Aplicarea dispozițiilor prevăzute în aceste instrumente juridice internaționale se face după transpunerea acestora în textele juridice naționale.

Orice modificare a acestor texte sau orice text nou de lege în materie determină modificarea ulterioară a prezentei anexe.

Elaborarea prezentei definiții a legalității a avut, de asemenea, în vedere următoarele elemente:

- diferitele inițiative întreprinse în materie de legalitate (TFT-TTAP[23], REM[24], TRAFFIC[25], CoC[26], FSC[27], etc.);

- propunerea PROFOREST[28] din 6.9.2005 privind trasabilitatea;

- „Notele de informare FLEGT[29]” publicate de Uniunea Europeană;

- Sistemul de referință FORCOMS privind conformitatea legislativă, prima versiune 2005, apoi versiunea consolidată din februarie 2007 pentru Camerun;

- instrumentele OLB-BVQI[30] și TLTV-SGS[31] din februarie 2006 privind legalitatea;

- Raportul „Definiția legalității lemnului în conformitate cu legile și reglementările în vigoare în Camerun” (GTZ/PGDRN[32] – MINFOF[33]) din 15.2.2006;

- Raportul „Legalitatea lemnului APV în Camerun (abordare comparativă a diferitelor sisteme)”, document mai 06 GTZ;

- Raportul COMIFAC[34] (WRI[35]-UICN[36]-IFIA[37]) cu privire la proiectul FORCOMS- etapa II din februarie 2007;

- propunerea de text juridic a COMIFAC cu privire la controlul forestier în Africa Centrală din octombrie 2007;

- PCI[38] OAB/OIBT[39] și manualul de audit/seria OIBT nr.14 - 2003.

II. Grilele de legalitate

Pe baza definiției legalității, Camerun a elaborat un ansamblu de grile de legalitate destinate să servească la verificarea conformității funcționării (în raport cu dispozițiile legale) a entităților forestiere[40] active în Camerun, precum și a conformității produselor astfel obținute. Grilele constituie rezultatul unei munci iterative bazate pe colaborare și integrează preocupările diferitelor părți interesate.

Multitudinea de grile de legalitate se datorează faptului că legislația forestieră cameruneză prevede mai multe moduri de aprovizionare cu lemn pentru care preocupările cu privire la legalitate nu sunt aceleași. Fiecare dintre grile a fost, prin urmare, elaborată pentru a indica în mod clar cerințele legale specifice asociate fiecărui mod de aprovizionare prevăzut de legislația cameruneză. Ținând cont de aceste particularități, au fost deja elaborate opt grile de legalitate în funcție de sursele de proveniență a lemnului: domeniu forestier permanent (DFP) format din terenuri destinate definitiv pentru păduri, domeniu forestier temporar (DFT) format din terenuri care pot fi destinate unor alte utilizări decât cele de natură forestieră (zone agro-forestiere) și, în sfârșit, unitățile de prelucrare a lemnului (UPL).

Pentru domeniul forestier permanent (DFP)

- Grila de legalitate 1 (GL1): convenția de exploatare (CE).

- Grila de legalitate 2 (GL2): pădure comunală (Pc); exploatare în regie.

Pentru domeniul forestier temporar (DFT)

- Grila de legalitate 3 (GL3): autorizație de recuperare a lemnului (ARL).

- Grila de legalitate 4 (GL4): autorizație de preluare a lemnului tăiat (APL).

- Grila de legalitate 5 (GL5): autorizație de exploatare a arborilor de tăiat vânduți (TV) în cadrul domeniului național.

- Grila de legalitate 6 (GL6): pădure comunitară (PC); exploatare în regie.

- Grila de legalitate 7 (GL7): permis special (PS); exploatarea abanosului în cadrul domeniului național și în pădurile comunale.

În cadrul unităților de prelucrare a lemnului (UPL)

- Grila de legalitate 8 (GL8): unități de prelucrare a lemnului (UPL).

Tabelul următor prezintă o sinteză a diferitelor surse de proveniență a lemnului și grilele de legalitate corespunzătoare.

Pentru a acoperi ansamblul posibilităților de acces la resursele de lemn oferite de legislația în vigoare și prezentate în tabelul de mai sus, vor fi elaborate și alte grile în cursul etapei de operaționalizare a sistemului imediat ce se va stabili relevanța acestora. Este vorba despre:

- Grila de legalitate pentru pădurile persoanelor particulare (PPP);

- Grila de legalitate pentru permisele pentru lemn de cherestea (PLC);

- Grila de legalitate pentru autorizațiile individuale de tăiere (AIT);

- Grila de legalitate pentru pădurile comunale (Pc) și pentru pădurile comunitare (PC), în cazul unei alte exploatări decât în regie (CT, PLC, AIT).

Grilele de legalitate cuprind criterii, indicatori și verificatori și fac parte din sistemul global de verificare a legalității (SVL) a cărui funcționare este prezentată în detaliu în anexa III-A.

Criteriile și indicatorii au fost analizați și apoi testați pe teren pentru toate grilele, fiind reținute doar criteriile și indicatorii relevanți pentru fiecare grilă în parte.

III. Mod de utilizare

Cu excepția grilei cu privire la UPL, grilele de legalitate sunt elaborate pe baza a cinci (5) criterii comune referitoare la legalitatea:

- aspectele administrative și juridice (criteriul 1)

- exploatarea și amenajarea forestieră (criteriul 2)

- transportul (criteriul 3)

- aspectele sociale (criteriul 4)

- aspectele de mediu (criteriul 5).

În funcție de grilă, criteriile sunt defalcate într-un număr variabil de indicatori care reflectă diferitele obligații legale asociate surselor diferite de aprovizionare cu lemn.

Evaluarea conformității indicatorilor se face pe baza verificatorilor. Pentru ca un indicator să fie considerat „ conform ”, toți verificatorii care îi sunt asociați trebuie evaluați în prealabil ca fiind conformi.

Conformitatea verificatorului se bazează pe disponibilitatea documentelor tehnice eliberate de diferitele administrații, prevăzute de textele legislative și care pot fi consultate, în marea lor majoritate, în baza de date centralizată a ministerului responsabil cu administrarea pădurilor (Sistem informatizat de gestionare a informațiilor forestiere de a doua generație – SIGIF II).

Eliberarea unui „ certificat de legalitate ”, care constituie o condiție prealabilă pentru eliberarea unei licențe FLEGT (a se vedea anexa III-A), se realizează numai dacă toți indicatorii sunt considerați conformi.

GRILA 1 : CONVENȚIE DE EXPLOATARE

Criteriul 1: Entitatea forestieră de exploatare/de prelucrare este abilitată din punct de vedere juridic

Indicatorul 1.1: Entitatea forestieră există din punct de vedere juridic, este autorizată pentru activitatea de exploatare forestieră și înregistrată în calitate de entitate de prelucrare a lemnului. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 41 din Legea 94/01 din 20 ianuarie 1994 articolul 35 alineatul (1); articolul 36; articolul 114 și articolul 140 alineatele (1), (2), (3), (4), (5) din Decretul 95-531 Legea 98/015 din 14.7.1998 privind unitățile clasificate drept periculoase, insalubre sau incomode Decretul 99/818/PM din 9.11.1999 de stabilire a modalităților de înființare și de exploatare [a unităților menționate] Decizia nr. 013/MINEE/DMG/SL din 19.4.1977 de abrogare și de înlocuire a Deciziei nr. 154 din 28 martie 1957 privind nomenclatura unităților periculoase, insalubre sau incomode |

Verificatori |

1.1.1 Certificat de domiciliu (persoană fizică) 1.1.2 Registrul comerțului stabilit la grefa competentă 1.1.3 Autorizație pentru efectuarea de activități forestiere acordată de către autoritatea competentă 1.1.4 Extras al depunerii marcajelor ciocanului de marcat la grefa de pe lângă Curtea de Apel competentă 1.1.5 Autorizație de înființare și de exploatare a unei unități de clasa I emisă de Ministerul Industriei 1.1.6 Certificat de înregistrare în calitate de entitate de prelucrare a lemnului emisă de ministerul responsabil cu administrarea pădurilor |

Indicatorul 1.2: Entitatea forestieră este titulara unei concesiuni forestiere și deține o convenție de exploatare încheiată cu Administrația pădurilor. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 46; articolul 47 alineatele (1), (2), (3) și articolul 50 alineatul (1) din Legea 94/01 articolul 61; articolul 75 alineatul (1); articolul 76 alineatul (4) și articolul 77 din Decretul 95/531 articolele 68, 69 și 70 din Decretul 95/53 |

Verificatori |

A- Pentru convenție provizorie sau definitivă de exploatare 1.2.1 Aviz public de cerere de oferte 1.2.2 Recipisă a depunerii unui dosar complet de atribuire a concesiunii forestiere 1.2.3 Notificarea rezultatelor comisiei interministeriale cu privire la selectarea entității forestiere ca ofertant preferat de către ministrul responsabil cu administrarea pădurilor 1.2.4 Dovada constituirii unui titlu de garanție la Trezoreria Națională în termenele prevăzute 1.2.5 Convenția provizorie de exploatare semnată de ministrul responsabil cu administrarea pădurilor 1.2.6 Confirmări/cereri de transfer adresate ministrului responsabil cu administrarea pădurilor de către concesionar și de către solicitant 1.2.7 Notificarea transferului concesiunii de către autoritatea competentă 1.2.8 Chitanțe de plată a taxei de transfer prevăzute de lege B- Pentru convenția definitivă de exploatare 1.2.9 Atestat de conformitate cu clauzele convenției provizorii de exploatare 1.2.10 Decizie de aprobare a planului de amenajare eliberată de ministrul responsabil cu administrarea pădurilor 1.2.11 Plan de gestionare pe o durată de cinci ani și plan de operațiuni pentru anul în curs 1.2.12 Caiet de sarcini semnat de către autoritatea competentă și de către entitatea forestieră 1.2.13 Act de încadrare 1.2.14 Autorizația de înființare și de exploatare a unei unități de clasa I emisă de Ministrul Industriei sau recipisă a declarației (clasa a II-a) 1.2.15 Certificat de înregistrare în calitate de entitate de prelucrare a lemnului emis de ministerul responsabil cu administrarea pădurilor |

Indicatorul 1.3: În cazul subcontractării activității de exploatare/prelucrare, entitatea forestieră subcontractantă deține documente care atestă legalitatea acestei situații. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolele 41și 42 din Legea 94/01 articolul 35 alineatul (1); articolul 36; articolul 114 și articolul 140 alineatele (1), (2), (3), (4), (5) din Decretul 95-531 |

Verificatori |

1.3.1 Contract de subcontractare/parteneriat 1.3.2 Scrisoare de aprobare a contractului de subcontractare, eliberată de ministerul responsabil cu administrarea pădurilor 1.3.3 Recipisă a depunerii contractului aprobat la autoritățile locale din cadrul ministerului responsabil cu administrarea pădurilor 1.3.4 Registrul comerțului stabilit la grefa competentă 1.3.5 Autorizație pentru efectuarea de activități forestiere acordată de autoritatea competentă (exploatare) 1.3.6 Autorizație de înființare și de exploatare a unei unități de clasa I emisă de Ministerul Industriei (prelucrare) 1.3.7 Certificat de înregistrare în calitate de entitate de prelucrare a lemnului emis de ministerul responsabil cu administrarea pădurilor (prelucrare) 1.3.8 Extras al depunerii ciocanului de marcat la grefa competentă |

Indicatorul 1.4: Entitatea forestieră nu face obiectul niciunei măsuri de suspendare a activității sau de retragere a autorizației sau a titlului de către administrație. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolele 146, 150 și 152 din Legea 94/01 capitolul 3 din Legea 94/01 articolul 130; articolul 131; articolul 132; articolul 135 alineatul (2); articolele 136 și 137 din Decretul 95-531 |

Verificatori |

1.4.1 Registre/fișe de evidență ale încălcărilor publicate de către administrațiile competente 1.4.2 Registrul contenciosului serviciilor locale competente 1.4.3 Decizia de suspendare emisă de ministrul responsabil cu administrarea pădurilor, justificată și notificată entității în cauză, dacă este cazul. |

Indicatorul 1.5: Entitatea forestieră și-a achitat obligațiile fiscale de drept comun. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolele 66 și 69 din Legea 94/01 articolul 122 din Decretul 95-531 Codul fiscal general actualizat (Titlul 1 capitolul 1; Titlul 2 capitolul 1; Titlul 5 capitolul 3) Legea finanțelor 2002/003 și următoarele |

Verificatori |

1.5.1 Titlu de patentă 1.5.2 Certificat de achitare a datoriilor/redevență eliberat de oficiul fiscal competent |

Criteriul 2: Entitatea forestieră de exploatare/de prelucrare își respectă obligațiile în materie de exploatare și de amenajare forestieră

Indicatorul 2.1: Entitatea forestieră dispune de resurse profesionale competente și suficiente, fie interne, fie prin intermediul unei persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea lucrărilor de amenajare. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 23; articolul 40 alineatul (3); articolele 63 și 64 din Legea 94/01 articolul 35 din Decretul 95-531 |

Verificatori |

2.1.1 Autorizarea întreprinderii sau a diferiților subcontractanți care au participat la anumite activități din cadrul amenajării (inventarieri, silvicultură). 2.1.2 Contracte de prestări servicii cu una sau mai multe structuri autorizate sau un organism public. |

Indicatorul 2.2: Entitatea forestieră deține o autorizație legală de tăiere |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolele 44 și 46 din Legea 94/01 modelul-tip al convenției provizorii și al celei definitive, precum și al caietelor de sarcini asociate sub forma Fișei 2 și a Fișei 3 (PROC) articolul 17 din Legea 96/12 din 5.8.1996 privind legea-cadru cu privire la gestionarea mediului articolul 20 din Decretul 0577 din 23 februarie 2005 |

Verificatori |

2.2.1 Scrisoarea de aprobare a TDR pentru audit/studiu de impact asupra mediului 2.2.2 Certificat de conformitate cu cerințele de mediu 2.2.3 Certificat anual de suprafață de tăiere (CAST) sau permis anual de operațiuni (PAO) 2.2.4 Notificarea demarării activităților |

Indicatorul 2.3: Entitatea forestieră respectă normele de exploatare în vigoare pe suprafețele atribuite. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 51 alineatul (1); articolul 73 alineatele (1), (2) din Decretul 95-531 articolul 4 alineatele (1), (2), (3), (49); articolul 6; articolul 12 alineatele (1), (2); articolul 13 alineatele (1), (2) din Decizia nr. 222 Fișele 6, 14 și 17 PROC Norme privind inventarul de exploatare Norme de intervenție în mediu forestier (NIMF) |

Verificatori |

2.3.1 Certificat de recolment sau atestat cu privire la respectarea normelor de exploatare forestieră |

Indicatorul 2.4: Entitatea forestieră respectă cantitățile de lemn atribuite (număr de trunchiuri/volum) în conformitate cu dispozițiile din certificatul/permisul anual. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 46 alineatul (3); articolul 72 alineatul (1) și articolul 125 alineatele (2), (3) din Decretul 95-531 articolul 6 din Decizia nr. 222 Norme de intervenție în mediu forestier (NIMF) Fișa 6 PROC |

Verificatori |

2.4.1 Carnete de șantier (DF10) sau declarație SIGIF 2.4.2 Certificat de recolment |

Indicatorul 2.5: Entitatea forestieră și-a achitat obligațiile fiscale și taxele forestiere legate de activitatea acesteia. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolele 66, 67 și 69 din Legea 94 articolul 122 din Decretul 95-531 Codul fiscal general actualizat (Titlul 1 capitolul 1; Titlul 2 capitolul 1; Titlul 5 capitolul 3) Legea finanțelor2002/003 și următoarele |

Verificatori |

2.5.1 Atestat de depunere a garanției bancare în cazul în care aceasta este cerută prin statutul entității 2.5.2 Chitanțe de plată (RFA, TA, TEU, taxe de dezvoltare locală sau alte taxe forestiere în cazul în care acestea sunt prevăzute în caietul de sarcini) pentru anul în curs și pentru anul precedent celui în care are loc verificarea |

Criteriul 3: Entitatea forestieră de exploatare/de prelucrare își respectă obligațiile în ceea ce privește transportul lemnului.

Indicatorul 3.1: Entitatea forestieră se asigură că buștenii produși sau achiziționați de pe piața locală pentru a fi prelucrați în cadrul instalațiilor sale sunt însoțiți de toata documentația necesară și de marcajele legale în vederea atestării provenienței legale a acestora. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 115 alineatele (1), (2), (3); articolul 127 alineatul (1) și articolul 128 din Decretul 95-531 |

Verificatori |

3.1.1 Scrisori de trăsură securizate, parafate de autoritatea competentă 3.1.2 Certificat de legalitate al furnizorului sau al furnizorilor |

Indicatorul 3.2: Entitatea forestieră se asigură că buștenii importați pentru a fi prelucrați în cadrul instalațiilor sale sunt însoțiți de documentația necesară în vederea atestării provenienței legale a acestora. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 127 alineatul (1) și articolul 128 din Decretul 95-531 |

Verificatori |

3.2.1 Autorizații de import eliberate de autoritățile competente ale administrațiilor responsabile cu administrarea pădurilor și a finanțelor 3.2.2 Scrisori de trăsură internaționale vizate pe parcursul traseului 3.2.3 Certificate de proveniență și certificate fitosanitare din țara exportatoare 3.2.4 Licențe FLEGT din țara de proveniență sau orice alt certificat privat de legalitate/gestionare durabilă recunoscut de Camerun (lista sistemelor de certificare private care includ principalele elemente din grilele de legalitate din Camerun) |

Indicatorul 3.3: Entitatea forestieră se asigură că produsele din lemn fabricate în cadrul instalațiilor sale sunt transportate legal și sunt însoțite de toată documentația necesară în vederea atestării provenienței legale a acestora. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 127 alineatele (2), (3) și articolul 128 din Decretul 95-531 |

Verificatori |

3.3.1 Scrisoare de trăsură securizată și parafată de autoritatea competentă din cadrul ministerului responsabil cu administrarea pădurilor pentru transportul buștenilor și al lemnului debitat pentru fiecare rută 3.3.2 Declarație specială pe borderou vizat de către responsabilul competent, în cazul transportului feroviar 3.3.3 Certificat de încărcare al serviciului vamal competent (transport în containere) însoțit de raportul de încărcare al serviciului forestier de la locul încărcării |

Criteriul 4: Entitatea forestieră de exploatare/de prelucrare își respectă obligațiile în materie de protecție socială.

Indicatorul 4.1: Entitatea forestieră își respectă obligațiile în materie de dreptul muncii, dreptul securității sociale, precum și convențiile colective din sectorul lemnului. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 61 alineatul (2) și articolul 62 alineatul (2) din Legea nr. 92/007 din 14 august 1992 privind codul muncii. Decretul nr. 2008/2115/PM din 24 ianuarie 2008 privind creșterea salariului minim pe economie garantat (SMIG) Ordonanța nr. 73-17 din 22 mai 1973 privind organizarea protecției sociale Decretul 74-26 din 11 ianuarie 1974 de stabilire a modalităților de aplicare a anumitor dispoziții din Ordonanța nr. 73-17 din 22 mai 1973 privind organizarea Casei Naționale de Asigurări Sociale Decretul nr. 74-723 din 12 august 1974 de stabilire a nivelurilor cotizațiilor datorate către CNAS pentru categoriile de alocații familiale și pentru asigurarea pensiilor pentru limită de vârstă, de invaliditate și de deces Legea nr. 69-LF-18 din 10 noiembrie 1969 de instituire a unui regim de asigurare a pensiilor pentru limită de vârstă, de invaliditate și de deces, modificată prin Legea nr. 84/007 din 4 iulie 1984 Decizia nr. 039/MTPS/IMT de stabilire a măsurilor generale de igienă și de securitate la locul de muncă Decizia nr. 019/MTPS/SG/CJ din 26 mai 1993 de stabilire a modalităților de alegere și condițiile pentru exercitarea funcțiilor delegaților personalului Convenția colectivă națională (aprilie 2002) a întreprinderilor de exploatare, de prelucrare a produselor forestiere și activități auxiliare Decizia nr. 11/DEC/DT din 25 mai 1978 de stabilire a modalităților de convocare și înfățișare a părților înaintea inspectorului de muncă în materie de soluționare a diferendelor de muncă Directive practice ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM) Legea 64/LF/23 din 13.11.1964 privind protecția sănătății publice Legea 98/015 din 14.7.1998 privind unitățile clasificate ca fiind periculoase, insalubre sau incomode Decretul 99/818/PM din 9.11.1999 de stabilire a modalităților de înființare și de exploatare [a unităților menționate] Grila de salarizare în vigoare a întreprinderilor de exploatare, de prelucrare a produselor forestiere și activități auxiliare |

Verificatori |

4.1.1 Atestat de predare eliberat de CNAS 4.1.2 Registre angajatori în 3 fascicule, cotate și parafate de tribunalul competent sau de inspectorul de muncă de resort 4.1.3 Regulament de ordine interioară vizat de inspectorul de muncă de resort 4.1.4 Procese-verbale ale alegerilor de delegați ai personalului 4.1.5 Convenție de vizite și de consultări medicale cu un medic curant 4.1.6 Act de înființare a unui comitet de igienă și de securitate a muncii, semnat de reprezentantul întreprinderii 4.1.7 Rapoarte de inspecție ale Ministerului Sănătății 4.1.8 Declarație de înființare adresată inspectorului de muncă de resort |

Indicatorul 4.2: Entitatea forestieră respectă obligațiile sociale prevăzute în Codul forestier |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 36 și articolul 61 alineatele (1), (3) din Legea 94/01 articolul 85 din Decretul nr. 95/531 articolele 5 și 6 din Decizia nr. 222 de stabilire a procedurilor de elaborare și aprobare a PA articolul 14 din modelul de caiet de sarcini al convenției definitive Decizia 135/B/MINEF/CAB din 26 noiembrie 1999 de stabilire a procedurilor de clasificare a pădurilor din DFP Decizia nr. 0108/D/MINEF/CAB din 9 februarie 1998 privind aplicarea NIMF capitolul II din NIMF |

Verificatori |

4.2.1 Caiete de sarcini 4.2.2 Procese-verbale de realizare a activităților sociale prevăzute în caietele de sarcini 4.2.3 Proces-verbal al reuniunii de informare cu privire la exploatarea titlului forestier semnat de toate părțile interesate 4.2.4 Harta de utilizare a terenurilor 4.2.5 Raport al studiilor socio-economice 4.2.6 Proces-verbal al reuniunii de prezentare a studiului socio-economic 4.2.7 Registru/fișe de evidență a încălcărilor/PV |

Criteriul 5: Entitatea forestieră de exploatare/de prelucrare își respectă obligațiile în materie de protecție a biodiversității și a mediului.

Indicatorul 5.1: Entitatea forestieră a adoptat dispozițiile necesare în vederea interzicerii participărilor angajaților săi la acțiuni de braconaj, de vânătoare comercială, precum și la transportul sau comercializarea de produse sau instrumente de vânătoare. Aceasta încurajează, sprijină și/sau inițiază toate acțiunile care vizează aplicarea reglementărilor în materie de vânătoare și de protecție a faunei în cadrul șantierelor sale. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 95 și articolul 101 alineatul (1) din Legea 94/01 articolul 11 alineatele (1), (3) din Decizia nr. 222 Decizia nr. 0108/D/MINEF/CAB din 9 februarie 1998 privind aplicarea NIMF Caiet de sarcini al convenției definitive capitolul VI din NIMF (articolele 28, 29 și 30) |

Verificatori |

5.1.1 Regulament de ordine interioară 5.1.2 Note de serviciu precizând interdicția activităților de braconaj și a transportului de vânat sălbatic 5.1.3 Note de serviciu specificând eventualele sancțiuni 5.1.4 Plan de aprovizionare alimentară 5.1.5 Registru al încălcărilor |

Indicatorul 5.2: Entitatea forestieră a respectat legislația de mediu și pune în aplicare măsurile de atenuare identificate. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 18 alineatele (1), (2), (3) din Legea 94/01 articolele 3 și 4 din Decizia 0069/MINEP din 8 martie 2005 Decretul 0577 din 23 februarie 2005 articolul 11 alineatele (1), (2) din Decizia nr. 222 din 25 mai 2001 articolul 16 din caietul de sarcini al CDE de prezentare a observațiilor specifice cu privire la exploatarea efectuată la periferia ariilor protejate (zone tampon) (UFA) Decizia nr. 0108/D/MINEF/CAB din 9 februarie 1998 privind aplicarea NIMF articolele 17, 79, 82 din Legea 96/12 din 5.8.1996 privind legea-cadru cu privire la gestionarea mediului Ghidul măsurilor de mediu în materie de exploatare forestieră |

Verificatori |

5.2.1 Raport al inspecției de mediu 5.2.2 Atestat cu privire la respectarea clauzelor de mediu 5.2.3 Registru al infracțiunilor împotriva mediului |

GRILA 2 : EXPLOATAREA ÎN REGIE A UNEI PĂDURI COMUNALE

Criteriul 1: Entitatea forestieră de exploatare este abilitată din punct de vedere juridic

Indicatorul 1.1: Entitatea forestieră există din punct de vedere juridic, deține o pădure în numele acesteia sau o pădure plantată de aceasta. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolele 30 și 35 din Legea 94/01 articolul 17 din Decretul 95-531 |

Verificatori |

1.1.1 Act de înființare a comunei 1.1.2 Scrisoare de aprobare a planului de amenajare eliberată de Administrația pădurilor 1.1.3 Act de clasificare a pădurii comunale 1.1.4 Titlu de proprietate în cazul plantării acesteia |

Indicatorul 1.2: În cazul subcontractării activității de exploatare, entitatea forestieră subcontractantă deține documente care atestă legalitatea acestei situații. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolele 41 și 42 din Legea 94/01 articolul 35 alineatul (1); articolul 36 și articolul 140 alineatele (1), (2), (3), (4), (5) din Decretul 95-531 |

Verificatori |

1.2.1 Contract de subcontractare/parteneriat 1.2.2 Scrisoare de aprobare a contractului de subcontractare, eliberată de ministerul responsabil cu administrarea pădurilor 1.2.3 Registrul comerțului stabilit la grefa competentă 1.2.4 Autorizație pentru efectuarea de activități forestiere acordată de autoritatea competentă (exploatare) 1.2.5 Extras al depunerii ciocanului de marcat la grefa competentă |

Indicatorul 1.3: Entitatea forestieră nu face obiectul unei suspendări a activității sale de către Administrația pădurilor ca urmare a unor acte contrare indicațiilor din planul de amenajare aprobat. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 32 alineatele (1), (2) din Legea 94/01 articolul 80 din Decretul 95-531 |

Verificatori |

1.3.1 Registru al încălcărilor publicat de ministerul responsabil cu administrarea pădurilor 1.3.2 Punere în întârziere notificată corespunzător ca urmare a constatării oricărei activități contrare indicațiilor din planul de amenajare 1.3.3 Decizie de suspendare eliberată de ministrul responsabil cu administrarea pădurilor, dacă este cazul. |

Indicatorul 1.4: Entitatea forestieră și-a achitat obligațiile fiscale de drept comun |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolele 66 și 69 din Legea 94/01 articolul 122 din Decretul 95-531 Codul fiscal general actualizat (Titlul 1 capitolul 1; Titlul 2 capitolul 1; Titlul 5 capitolul 3) Legea finanțelor 2002/003 și următoarele |

Verificatori |

1.4.1 Certificat de achitare a datoriilor/redevență de la centrul fiscal competent 1.4.2 Justificative de plată (TVA, IR) |

Criteriul 2: Entitatea forestieră de exploatare/de prelucrare își respectă obligațiile în materie de exploatare și de amenajare forestieră.

Indicatorul 2.1: Entitatea forestieră dispune de resurse profesionale competente și suficiente, fie pe plan intern, fie prin intermediul unei persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea lucrărilor de amenajare. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 23; articolul 40 alineatul (3); articolele 63 și 64 din Legea 94/01 articolul 35 din Decretul 95-531 |

Verificatori |

2.1.1 Autorizarea întreprinderilor sau a diferiților subcontractanți care au participat la anumite activități de amenajare (inventarieri, silvicultură). 2.1.2 Contracte de prestări servicii cu una sau mai multe structuri autorizate sau un organism public. |

Indicatorul 2.2: Entitatea forestieră deține o autorizație legală de tăiere |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolele 44 și 46 din Legea 94/01 articolul 17 din Legea 96/12 din 5.8.1996 privind legea-cadru cu privire la gestionarea mediului articolul 20 din Decretul 0577 din 23 februarie 2005 |

Verificatori |

2.2.1 Scrisoare de aprobare a TDR pentru audit/studiu de impact asupra mediului 2.2.2 Atestat de conformitate a studiului de impact/audit de mediu 2.2.3 Permis anual de operațiuni 2.2.4 Notificarea demarării activităților |

Indicatorul 2.3: Entitatea forestieră respectă normale de exploatare pe suprafețele atribuite. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 51 alineatul (1); articolul 73 alineatele (1), (2) din Decretul 95-531 articolul 4 alineatele (1), (2), (3), (4); articolul 6; articolul 12 alineatele (1), (2) și articolul 13 alineatele (1), (2) din Decizia nr. 222 Fișele 6, 14 și 17 din PROC Norme de intervenție în mediu forestier (NIMF) Norme privind inventarul de exploatare |

Verificatori |

2.3.1 Certificat de recolment sau atestat cu privire la respectarea NIMF |

Indicatorul 2.4: Entitatea forestieră respectă cantitățile autorizate (număr de trunchiuri/volum) în conformitate cu dispozițiile din permisul anual. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 46 alineatul (3); articolul 72 alineatul (1); articolul 125 alineatele (2), (3) din Decretul 95-531 articolul 6 din Decizia nr. 222 Fișa 6 PROC Norme de intervenție în mediu forestier (NIMF) |

Verificatori |

2.4.1 Carnete de șantier (DF10) sau declarație SIGIF 2.4.2 Certificat de recolment |

Indicatorul 2.5: Entitatea forestieră și-a achitat obligațiile fiscale și taxele forestiere legate de activitatea acesteia. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolele 66, 67 și 69 din Legea 94 articolul 122 din Decretul 95-531 Codul fiscal general actualizat (Titlul 1 capitolul 1; Titlul 2 capitolul 1; Titlul 5 capitolul 3) Legea finanțelor 2002/003 și următoarele |

Verificatori |

2.5.1 Chitanțe de plată a taxelor forestiere în cazul în care acestea sunt prevăzute în caietul de sarcini, pentru anul în curs și pentru anul anterior celui în care se face verificarea. |

Criteriul 3: Entitatea forestieră de exploatare/de prelucrare își respectă obligațiile în ceea ce privește transportul lemnului.

Indicatorul 3.1: Entitatea forestieră se asigură că produsele din lemn sunt însoțite de documentația necesară în vederea atestării provenienței legale a acestora. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 127 alineatul (1) și articolul 128 din Decretul 95-531 |

Verificatori |

3.1.1 Scrisoare de trăsură securizată și parafată de autoritatea competentă din cadrul ministerului responsabil cu administrarea pădurilor pentru transportul buștenilor și al lemnului debitat pentru fiecare rută 3.1.2 Declarație specială pe borderou vizat de către responsabilul competent, în cazul transportului feroviar 3.1.3 Certificat de încărcare al serviciului vamal competent (transport în containere) însoțit de raportul de încărcare al serviciului forestier |

Criteriul 4: Entitatea forestieră de exploatare/de prelucrare își respectă obligațiile în materie de protecție socială

Indicatorul 4.1: Entitatea forestieră își respectă obligațiile în materie de dreptul muncii, dreptul securității sociale, precum și convențiile colective din sectorul lemnului. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 61 alineatul (2) și articolul 62 alineatul (2) din Legea nr. 92/007 din 14 august 1992 privind codul muncii. Decretul nr. 2008/2115/PM din 24 ianuarie 2008 privind creșterea salariului minim pe economie garantat (SMIG) Ordonanța nr. 73-17 din 22 mai 1973 privind organizarea protecției sociale Decretul 74-26 din 11 ianuarie 1974 de stabilire a modalităților de aplicare a anumitor dispoziții din Ordonanța nr. 73-17 din 22 mai 1973 privind organizarea Casei Naționale de Asigurări Sociale Decretul nr. 74-723 din 12 august 1974 de stabilire a nivelurilor cotizațiilor datorate CNAS pentru categoriile de alocații familiale și pentru asigurarea pensiilor pentru limită de vârstă, de invaliditate și de deces Legea nr. 69-LF-18 din 10 noiembrie 1969 de instituire a unui regim de asigurare a pensiilor pentru limită de vârstă, de invaliditate și de deces, modificată prin Legea nr. 84/007 din 4 iulie 1984 Decizia nr. 039/MTPS/IMT de stabilire a măsurilor generale de igienă și de securitate la locul de muncă Decizia nr. 019/MTPS/SG/CJ din 26 mai 1993 de stabilire a modalităților de alegere și condițiile pentru exercitarea funcțiilor delegaților personalului Convenția colectivă națională (aprilie 2002) a întreprinderilor de exploatare, de prelucrare a produselor forestiere și activități auxiliare Decizia nr. 11/DEC/DT din 25 mai 1978 de stabilire a modalităților de convocare și înfățișare a părților înaintea inspectorului de muncă în materie de soluționare a diferendelor de muncă Directive practice ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM) Legea 64/LF/23 din 13.11.1964 privind protecția sănătății publice Legea 98/015 din 14.7.1998 privind unitățile clasificate ca fiind periculoase, insalubre sau incomode Decretul 99/818/PM din 9.11.1999 de stabilire a modalităților de înființare și de exploatare [a unităților menționate] Grila de salarizare în vigoare a întreprinderilor de exploatare, de prelucrare a produselor forestiere și activități auxiliare |

Verificatori |

4.1.1 Atestat de predare eliberat de CNAS 4.1.2 Registre angajatori în 3 fascicule, cotate și parafate de tribunalul competent sau de inspectorul de muncă de resort 4.1.3 Regulament de ordine interioară vizat de inspectorul de muncă de resort 4.1.4 Procese-verbale ale alegerilor de delegați ai personalului 4.1.5 Convenție de vizite și de consultări medicale cu un medic curant 4.1.6 Act de înființare a unui comitet de igienă și de securitate a muncii, semnat de reprezentantul întreprinderii 4.1.7 Rapoarte de inspecție ale Ministerului Sănătății 4.1.8 Declarație de înființare adresată inspectorului de muncă de resort |

Indicatorul 4.2: Entitatea forestieră respectă dispozițiile din caietul sau caietele sale de sarcini cu privire la comunitățile locale din zona sau zonele sale de intervenție. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 36 din Legea 94 capitolul II din NIMF, articolele 4 și 5 |

Verificatori |

4.2.1 Caiet de sarcini 4.2.2 Procese-verbale de efectuare a activităților sociale prevăzute în caietul de sarcini 4.2.3 Proces-verbal al reuniunii de informare cu privire la titlul forestier semnat de administrație sau de prefect |

Criteriul 5: Entitatea forestieră își respectă obligațiile în materie de protecție a biodiversității și a mediului

Indicatorul 5.1: Entitatea forestieră a adoptat dispozițiile necesare în vederea interzicerii participărilor angajaților săi la acțiuni de braconaj, de vânătoare comercială, precum și la transportul sau comercializarea de produse sau instrumente de vânătoare. Aceasta încurajează, sprijină și/sau inițiază toate acțiunile care vizează aplicarea reglementărilor în materie de vânătoare și de protecție a faunei în cadrul șantierelor sale. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 11 alineatele (1) și (3) din Decizia nr. 222 capitolul VI din NIMF, articolele 28, 29 și 30 |

Verificatori |

5.1.1 Regulament de ordine interioară 5.1.2 Note de serviciu precizând interdicția activităților de braconaj și a transportului de vânat sălbatic 5.1.3 Note de serviciu specificând eventualele sancțiuni 5.1.4 Registru al încălcărilor 5.1.5 Plan de aprovizionare alimentară |

Indicatorul 5.2: Entitatea forestieră a respectat legislația privind studiile de impact asupra mediului și pune în aplicare măsurile de atenuare identificate. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

Decretul 0577 din 23 februarie 2005 articolul 11 alineatele (1), (2) din Decizia nr. 222 din 25 mai 2001 articolele 3 și 4 din Decizia 0069/MINEP din 8 martie 2005 articolul 16 din caietul de sarcini al CDE NIMF (în general) articolele 17, 79, 82 din Legea 96/12 din 5.8.1996 privind legea-cadru cu privire la gestionarea mediului Ghidul măsurilor de mediu în materie de exploatare forestieră |

Verificatori |

5.2.1 Raport al inspecției de mediu 5.2.2 Atestat privind respectarea clauzelor de mediu 5.2.3 Registru al infracțiunilor împotriva mediului |

GRILA 3 : AUTORIZAȚIE DE RECUPERARE A ARBORILOR PE PICIOR (ARL)

Criteriul 1: Entitatea forestieră de exploatare este abilitată din punct de vedere juridic

Indicatorul 1.1: Entitatea forestieră există din punct de vedere juridic și este autorizată să efectueze activități de exploatare forestieră. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolele 41și 42 din Legea 94/01 articolul 35 alineatul (1) și articolul 36 din Decretul 95-531 |

Verificatori |

1.1.1 Certificat de domiciliu (persoană fizică) 1.1.2 Registrul comerțului stabilit la grefa competentă (persoană juridică) 1.1.3 Autorizație de efectuare de activități forestiere acordată de autoritatea competentă 1.1.4 Extras al depunerii marcajelor ciocanului de marcat la grefa de pe lângă Curtea de Apel competentă |

Indicatorul 1.2: Entitatea forestieră deține o autorizație de recuperare a lemnului eliberată de Administrația pădurilor conform legii |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 73 din Legea 94/01 articolul 110 alineatele (1), (2) din Decretul 95/531 Circulara nr. 0354/LC/MINFOF/SG/DF/SDAFF/SN |

Verificatori |

1.2.1 Documentația proiectului 1.2.2 Certificat de conformitate cu cerințele de mediu eliberat inițiatorului proiectului de către ministrul Mediului. 1.2.3 Scrisoarea ministrului competent precizând necesitatea recuperării lemnului înainte de derularea proiectului 1.2.4 Rezultatele inventarierii lemnului în cauză 1.2.5 Aviz public de cerere de oferte 1.2.6 Act al comisiei interministeriale privind selectarea entității forestiere ca ofertant favorit 1.2.7 Chitanțe de plată a prețului de vânzare 1.2.8 Autorizație de recuperare a lemnului eliberată de responsabilul competent din cadrul Administrației pădurilor 1.2.9 Notificarea demarării lucrărilor |

Indicatorul 1.3: În caz de subcontractare a activității de recuperare, entitatea forestieră subcontractantă deține documente care atestă legalitatea acestei situații. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolele 41și 42 din Legea 94/01 articolul 35 alineatul (1); articolul 36 și articolul 140 alineatele (1), (2), (3), (4), (5) din Decretul 95-531 |

Verificatori |

1.3.1 Contract de subcontractare/parteneriat 1.3.2 Chitanță de primire a contractului aprobat de autoritățile locale din cadrul ministerului responsabil cu administrarea pădurilor 1.3.3 Scrisoare de aprobare a contractului de subcontractare, eliberată de ministerul responsabil cu administrarea pădurilor 1.3.4 Registrul comerțului stabilit la grefa competentă 1.3.5 Autorizație de efectuare de activități forestiere acordată de autoritatea competentă (exploatare) 1.3.6 Extras al depunerii ciocanului de marcat la grefa competentă |

Indicatorul 1.4: Entitatea forestieră nu face obiectul niciunei măsuri de suspendare a activității sale sau de retragere a autorizației sau a titlului de către administrație. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolele 130; 131; 132 și 146 din Decretul 95-531 |

Verificatori |

1.4.1 Registre/fișiere ale încălcărilor publicate de către administrațiile competente 1.4.2 Registrul contenciosului serviciilor locale competente 1.4.3 Decizia de suspendare emisă de ministrul responsabil cu administrarea pădurilor, motivată și notificată entității în cauză, dacă este cazul. |

Indicatorul 1.5: Entitatea forestieră și-a achitat obligațiile fiscale de drept comun. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 122 din Decretul 95-531 Codul fiscal general actualizat (Titlul 1 capitolul 1; Titlul 2 capitolul 1; Titlul 5 capitolul 3) Legea finanțelor 2002/003 și următoarele |

Verificatori |

1.5.1 Titlu de patentă 1.5.2 Certificat de achitare a datoriilor/redevență de la oficiul fiscal competent |

Criteriul 2: Entitatea forestieră de exploatare își respectă obligațiile în materie de exploatare forestieră

Indicatorul 2.1: Entitatea forestieră respectă locația proiectului |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 4 alineatele (1), (2), (3), (4); articolul 6; articolul 12 alineatele (1), (2) și articolul 13 alineatele (1), (2) din Decizia nr. 222 Fișele 6, 14 și 17 din PROC Norme de intervenție în mediu forestier (NIMF) |

Verificatori |

2.1.1 Documente de proiect precizând localizarea exactă a proiectului, aprobate de către responsabilii competenți din cadrul ministerului tutelar (agricultură, lucrări publice) 2.1.2 Certificat de recolment sau raport al misiunii de control |

Indicatorul 2.2: Entitatea forestieră respectă cantitățile autorizate (număr de trunchiuri/ volum estimat), conform dispozițiilor din autorizație. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 6 din Decizia nr. 222 |

Verificatori |

2.2.1 Certificat de recolment sau rapoarte de control ale Administrației pădurilor |

Indicatorul 2.3: Entitatea forestieră și-a achitat obligațiile fiscale și taxele forestiere legate de activitatea acesteia. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 73 alineatul (2) din Legea 94/01 articolul 122 și articolul 110 alineatul (1) din Decretul 95-531 Legea finanțelor 2002/003 și următoarele |

Verificatori |

2.3.1 Justificative de plată a prețului de vânzare (preț de adjudecare + 13 %) 2.3.2 Justificative de plată a celorlalte taxe prevăzute în caietul de sarcini |

Criteriul 3: Entitatea forestieră de exploatare își respectă obligațiile în ceea ce privește transportul lemnului.

Indicatorul 3.1: Entitatea forestieră se asigură că lemnul rezultat din activitatea de recuperare este transportat legal și este însoțit de toată documentația necesară în vederea atestării provenienței legale a acestuia. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 127 alineatul (1) și articolul 128 din Decretul 95-531 |

Verificatori |

3.1.1 Scrisoare de trăsură securizată și parafată de autoritatea competentă din cadrul ministerului responsabil cu administrarea pădurilor pentru transportul buștenilor și al lemnului debitat pentru fiecare rută 3.1.2 Declarație specială pe borderou vizat de către responsabilul competent în cazul transportului feroviar 3.1.3 Certificat de încărcare al serviciului vamal competent (transport în containere) însoțit de raportul de încărcare al serviciilor forestiere de la locul încărcării |

Criteriul 4: Entitatea forestieră de exploatare își respectă obligațiile în materie de protecție socială.

Indicatorul 4.1: Entitatea forestieră își respectă obligațiile în materie de dreptul muncii, dreptul securității sociale, precum și convențiile colective din sectorul lemnului. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 61 alineatul (2) și articolul 62 alineatul (2) din Legea nr. 92/007 din 14 august 1992 privind codul muncii. Decretul nr. 2008/2115/PM din 24 ianuarie 2008 privind creșterea salariului minim pe economie garantat (SMIG) Ordonanța nr. 73-17 din 22 mai 1973 privind organizarea protecției sociale Decretul 74-26 din 11 ianuarie 1974 de stabilire a modalităților de aplicare a anumitor dispoziții din Ordonanța nr. 73-17 din 22 mai 1973 privind organizarea Casei Naționale de Asigurări Sociale Decretul nr. 74-723 din 12 august 1974 de stabilire a nivelurilor cotizațiilor datorate CNAS pentru categoriile de alocații familiale și pentru asigurarea pensiilor pentru limită de vârstă, de invaliditate și de deces Legea nr. 69-LF-18 din 10 noiembrie 1969 de instituire a unui regim de asigurare a pensiilor pentru limită de vârstă, de invaliditate și de deces, modificată prin Legea nr. 84/007 din 4 iulie 1984 Decizia nr. 039/MTPS/IMT de stabilire a măsurilor generale de igienă și de securitate la locul de muncă Decizia nr. 019/MTPS/SG/CJ din 26 mai 1993 de stabilire a modalităților de alegere și condițiile pentru exercitarea funcțiilor delegaților personalului Convenția colectivă națională (aprilie 2002) a întreprinderilor de exploatare, de prelucrare a produselor forestiere și activități auxiliare Decizia nr. 11/DEC/DT din 25 mai 1978 de stabilire a modalităților de convocare și înfățișare a părților înaintea inspectorului de muncă în materie de soluționare a diferendelor de muncă Directive practice ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM) Legea 64/LF/23 din 13.11.1964 privind protecția sănătății publice Legea 98/015 din 14.7.1998 privind unitățile clasificate ca fiind periculoase, insalubre sau incomode Decretul 99/818/PM din 9.11.1999 de stabilire a modalităților de înființare și de exploatare [a unităților menționate] Grila de salarizare în vigoare a întreprinderilor de exploatare, de prelucrare a produselor forestiere și activități auxiliare |

Verificatori |

4.1.1 Atestat de predare eliberat de CNAS 4.1.2 Registre angajatori în 3 fascicule, cotate și parafate de tribunalul competent sau de inspectorul de muncă de resort 4.1.3 Regulament de ordine interioară vizat de inspectorul de muncă de resort 4.1.4 Procese-verbale ale alegerilor de delegați ai personalului 4.1.5 Convenție de vizite și de consultări medicale cu un medic curant 4.1.6 Act de înființare a unui comitet de igienă și de securitate a muncii, semnat de reprezentantul întreprinderii 4.1.7 Rapoarte de inspecție ale Ministerului Sănătății 4.1.8 Declarație de înființare adresată inspectorului de muncă de resort |

Indicatorul 4.2: Entitatea forestieră respectă dispozițiile din caietul sau din caietele sale de sarcini cu privire la comunitățile locale din zona sau zonele sale de intervenție. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 36 din Legea 94/01 capitolul II din NIMF, articolele 4 și 5 |

Verificatori |

4.2.1 Caiet de sarcini 4.2.2 Procese-verbale de realizare a activităților sociale prevăzute în caietul de sarcini 4.2.3 Proces-verbal al reuniunii de informare cu privire la titlul forestier semnat de administrație sau de prefect |

Criteriul 5: Entitatea forestieră de exploatare își respectă obligațiile în materie de protecție a biodiversității

Indicatorul 5.1: Entitatea forestieră a adoptat dispozițiile necesare în vederea interzicerii participărilor angajaților săi la acțiuni de braconaj, de vânătoare comercială, precum și la transportul sau comercializarea de produse sau instrumente de vânătoare. Aceasta încurajează, sprijină și/sau inițiază toate acțiunile care vizează aplicarea reglementărilor în materie de vânătoare și de protecție a faunei în cadrul șantierelor sale. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 11 alineatele (1), (3) din Decizia nr. 222 Caiet de sarcini capitolul VI din NIMF, articolele 28, 29 și 30 |

Verificatori |

5.1.1 Regulament de ordine interioară 5.1.2 Note de serviciu precizând interdicția activităților de braconaj și a transportului de vânat sălbatic 5.1.3 Note de serviciu specificând eventualele sancțiuni 5.1.4 Registru al încălcărilor |

GRILA 4 : AUTORIZAȚIE DE PRELUARE A LEMNULUI (APL) (TĂIAT, EȘUAT, ABANDONAT SAU CONFISCAT)

Criteriul 1: Entitatea forestieră de exploatare este abilitată din punct de vedere juridic

Indicatorul 1.1: Entitatea forestieră există din punct de vedere juridic și este autorizată să efectueze activități de exploatare forestieră. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 41 din Legea 94/01 articolul 35 alineatul (1); articolul 36 din Decretul 95-531 |

Verificatori |

1.1.1 Certificat de domiciliu (persoană fizică) 1.1.2 Registrul comerțului stabilit la grefa competentă (persoană juridică) 1.1.3 Autorizație de efectuare de activități forestiere acordată de autoritatea competentă 1.1.4 Extras al depunerii marcajelor ciocanului de marcat la grefa de pe lângă Curtea de Apel competentă |

Indicatorul 1.2: Entitatea forestieră deține o autorizație de preluare a lemnului emisă de Administrația pădurilor conform legii. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolele 56, 111 și 112 din Decretul 95-531 |

Verificatori |

1.2.1 Procese-verbale de constatare a încălcării și de confiscare a lemnului exploatat fraudulos (lemn confiscat) 1.2.2 Proces-verbal de constatare a buștenilor abandonați, întocmit de responsabilul local din cadrul Administrației pădurilor și somație notificată proprietarilor (bușteni abandonați în pădure sau eșuați) 1.2.3 Aviz public de cerere de oferte (lemn confiscat, abandonat sau eșuat) 1.2.4 Act al comisiei de vânzare privind selectarea entității forestiere ca ofertant favorit 1.2.5 Proces-verbal de vânzare prin licitație și chitanțele aferente (valoarea vânzării plus 13 %) 1.2.6 Proces-verbal de verificare a stocurilor (lemn tăiat legal și neevacuat la data expirării titlului) 1.2.7 Autorizație de preluare a lemnului emisă de responsabilul competent din cadrul Administrației pădurilor 1.2.8 Notificarea demarării lucrărilor |

Indicatorul 1.3: Entitatea forestieră nu face obiectul niciunei măsuri de suspendare a activității sau de retragere a autorizației sau a titlului de către administrație și nu este implicată în comisia de anchetare a încălcării pentru care este confiscat lemnul. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

capitolul 3 din Legea 94/01 articolele 146,150 și 152 din Legea 94/01 articolele 130; 131; 132; 135 și 146 din Decretul 95-531 |

Verificatori |

1.3.1 Registre/fișiere ale încălcărilor publicate de administrațiile competente 1.3.2 Decizia de suspendare emisă de ministrul responsabil cu administrarea pădurilor, motivată și notificată entității în cauză, dacă este cazul 1.3.3 Proces-verbal de constatare a încălcării încheiat și înregistrat în registrul contenciosului serviciilor locale competente |

Indicatorul 1.4: Entitatea forestieră și-a achitat obligațiile fiscale de drept comun. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 122 din Legea 94/01 Codul fiscal general actualizat (Titlul 1 capitolul 1; Titlul 2 capitolul 1; Titlul 5 capitolul 3) Legea finanțelor 2002/003 și următoarele |

Verificatori |

1.4.1 Titlu de patentă 1.4.2 Certificat de achitare a datoriilor/redevență de la oficiul fiscal competent |

Criteriul 2: Entitatea forestieră de exploatare își respectă obligațiile în materie de exploatare forestieră

Indicatorul 2.1: Entitatea forestieră respectă cantitățile atribuite (volum), în conformitate cu dispozițiile din autorizație. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolele 144 și 148 din Legea 94/01 din 20 ianuarie 1994 |

Verificatori |

2.1.1 Procese-verbale de vânzare prin licitație publică 2.1.2 Chitanțe ale scrisorilor de trăsură sau declarație SIGIF 2.1.3 Certificat de recolment |

Indicatorul 2.2: Entitatea forestieră și-a achitat obligațiile fiscale și taxele forestiere legate de activitatea acesteia. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 111 alineatul (2); articolul 112 alineatul (3); articolul 113 alineatul (2) și articolul 122 din Decretul 95-531 Codul fiscal general actualizat (Titlul 1 capitolul 1; Titlul 2 capitolul 1; Titlul 5 capitolul 3) Legea finanțelor 2002/003 și următoarele |

Verificatori |

2.2.1 Justificative de plată a prețului de vânzare 2.2.2 Justificative de plată a adaosului de 13% la prețul de vânzare |

Criteriul 3: Entitatea forestieră de exploatare își respectă obligațiile în ceea ce privește transportul lemnului.

Indicatorul 3.1: Entitatea forestieră se asigură că lemnul care a făcut obiectul activităților de preluare este transportat legal și este însoțit de toată documentația necesară și marcajele legale în vederea atestării provenienței legale a acestuia. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 127 alineatul (1) și articolul 128 din Decretul 95-531 |

Verificatori |

3.1.1 Scrisoare de trăsură securizată și parafată de autoritatea competentă din cadrul ministerului responsabil cu administrarea pădurilor pentru transportul buștenilor și al lemnului debitat pentru fiecare rută 3.1.2 Declarație specială pe borderou vizat de către responsabilul competent, în cazul transportului feroviar 3.1.3 Certificat de încărcare al serviciului vamal competent (transport în containere) însoțit de raportul de încărcare al serviciilor forestiere de la locul încărcării |

Criteriul 4: Entitatea forestieră de exploatare își respectă obligațiile în materie de protecție socială.

Indicatorul 4.1: Entitatea forestieră își respectă obligațiile în materie de dreptul muncii, dreptul securității sociale, precum și convențiile colective din sectorul lemnului. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 61 alineatul (2) și articolul 62 alineatul (2) din Legea nr. 92/007 din 14 august 1992 privind codul muncii. Decretul nr. 2008/2115/PM din 24 ianuarie 2008 privind creșterea salariului minim pe economie garantat (SMIG) Ordonanța nr. 73-17 din 22 mai 1973 privind organizarea protecției sociale Decretul 74-26 din 11 ianuarie 1974 de stabilire a modalităților de aplicare a anumitor dispoziții din Ordonanța nr. 73-17 din 22 mai 1973 privind organizarea Casei Naționale de Asigurări Sociale Decretul nr. 74-723 din 12 august 1974 de stabilire a nivelurilor cotizațiilor datorate CNAS pentru categoriile de alocații familiale și pentru asigurarea pensiilor pentru limită de vârstă, de invaliditate și de deces Legea nr. 69-LF-18 din 10 noiembrie 1969 de instituire a unui regim de asigurare a pensiilor pentru limită de vârstă, de invaliditate și de deces, modificată prin Legea nr. 84/007 din 4 iulie 1984 Decizia nr. 039/MTPS/IMT de stabilire a măsurilor generale de igienă și de securitate la locul de muncă Decizia nr. 019/MTPS/SG/CJ din 26 mai 1993 de stabilire a modalităților de alegere și condițiile pentru exercitarea funcțiilor delegaților personalului Convenția colectivă națională (aprilie 2002) a întreprinderilor de exploatare, de prelucrare a produselor forestiere și activități auxiliare Decizia nr. 11/DEC/DT din 25 mai 1978 de stabilire a modalităților de convocare și înfățișare a părților înaintea inspectorului de muncă în materie de soluționare a diferendelor de muncă Directive practice ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM) Legea 64/LF/23 din 13.11.1964 privind protecția sănătății publice Legea 98/015 din 14.7.1998 privind unitățile clasificate ca fiind periculoase, insalubre sau incomode Decretul 99/818/PM din 9.11.1999 de stabilire a modalităților de înființare și de exploatare [a unităților menționate] Grila de salarizare în vigoare a întreprinderilor de exploatare, de prelucrare a produselor forestiere și activități auxiliare |

Verificatori |

4.1.1 Atestat de predare eliberat de CNAS 4.1.2 Registre angajatori în 3 fascicule, cotate și parafate de tribunalul competent sau de inspectorul de muncă de resort 4.1.3 Regulament de ordine interioară vizat de inspectorul de muncă de resort 4.1.4 Procese-verbale ale alegerilor de delegați ai personalului 4.1.5 Convenție de vizite și de consultări medicale cu un medic curant 4.1.6 Act de înființare a unui comitet de igienă și de securitate a muncii, semnat de reprezentantul întreprinderii 4.1.7 Rapoarte de inspecție ale Ministerului Sănătății 4.1.8 Declarație de înființare adresată inspectorului de muncă de resort |

GRILA 5 : AUTORIZAȚIE DE EXPLOATARE A ARBORILOR DE TĂIAT VÂNDUȚI (TV) ÎN CADRUL DOMENIULUI FORESTIER NAȚIONAL

Criteriul 1: Entitatea forestieră de exploatare este abilitată din punct de vedere juridic

Indicatorul 1.1: Entitatea forestieră există din punct de vedere juridic și este autorizată să efectueze activități de exploatare forestieră. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 41 din Legea 94 articolul 35 alineatul (1) și articolul 36 din Decretul 95-531 |

Verificatori |

1.1.1 Certificat de domiciliu (persoană fizică) 1.1.2 Registrul comerțului stabilit la grefa competentă (persoană juridică) 1.1.3 Autorizație de efectuare de activități forestiere acordată de autoritatea competentă 1.1.4 Extras al depunerii marcajelor ciocanului de marcat la grefa de pe lângă Curtea de Apel competentă |

Indicatorul 1.2: Entitatea forestieră deține o autorizație de exploatare a arborilor de tăiat vânduți, atribuită legal de Administrația pădurilor |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 57 din Legea 94/01 articolul 51 alineatul (1), (2); articolul 58 alineatele (2), (3), (4); articolul 60; articolul 81; articolele 82 și 83 din Decretul 95- 531 |

Verificatori |

1.2.1 Aviz public de cerere de oferte, pe baza respectării dreptului de preemțiune 1.2.2 Act al comisiei interministeriale privind selectarea entității forestiere ca ofertantul care a propus suma cea mai mare a redevenței forestiere 1.2.3 Recipisă a depunerii unui dosar complet de atribuire a autorizației de exploatare a arborilor de tăiat vânduți 1.2.4 Dovada constituirii titlului de garanție la Trezoreria Națională 1.2.5 Decizie de atribuire a vânzării arborilor de tăiat semnată de ministrul responsabil cu administrarea pădurilor pe baza informațiilor rezultate din avizul de cerere de oferte 1.2.6 Proces-verbal al reuniunii de informare semnat de prefect |

Indicatorul 1.3: În cazul subcontractării activității de exploatare, entitatea forestieră subcontractantă deține documente care atestă legalitatea acestei situații. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolele 41și 42 din Legea 94/01 articolul 35 alineatul (1); articolul 36 și articolul 140 alineatele (1), (2), (3), (4), (5) din Decretul 95-531 |

Verificatori |

1.3.1 Contract de subcontractare/parteneriat 1.3.2 Scrisoare de aprobare a contractului de subcontractare, eliberată de ministerul responsabil cu administrarea pădurilor 1.3.3 Confirmare de primire a contractului aprobat de autoritățile locale din cadrul ministerului responsabil cu administrarea pădurilor 1.3.4 Registrul comerțului stabilit la grefa competentă 1.3.5 Autorizație de efectuare de activități forestiere acordată de autoritatea competentă 1.3.6 Extras al depunerii ciocanului de marcat la grefa competentă |

Indicatorul 1.4: Entitatea forestieră nu face obiectul niciunei măsuri de suspendare a activității sale sau de retragere a autorizației sau a titlului de către administrație. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

capitolul 3 din Legea 94/01 articolele 130, 131și 132 din Decretul 95-531 |

Verificatori |

1.4.1 Registre/fișiere ale încălcărilor publicate de administrațiile competente 1.4.2 Registrul contenciosului serviciilor locale competente 1.4.3 Decizie de suspendare emisă de ministrul responsabil cu administrarea pădurilor, motivată și notificată entității în cauză, dacă este cazul. |

Indicatorul 1.5: Entitatea forestieră și-a achitat obligațiile fiscale de drept comun. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

Codul fiscal general actualizat (Titlul 1 capitolul 1; Titlul 2 capitolul 1; Titlul 5 capitolul 3) Legea finanțelor 2002/003 și următoarele |

Verificatori |

1.5.1 Titlu de patentă 1.5.2 Certificat de achitare a datoriilor/redevență de la oficiul fiscal competent |

Criteriul 2: Entitatea forestieră de exploatare își respectă obligațiile în materie de exploatare forestieră

Indicatorul 2.1: Entitatea forestieră dispune de resurse profesionale competente și suficiente, fie pe plan intern, fie prin intermediul unei persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea inventarului de exploatare |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 40 alineatul (3) și articolul 64 din Legea 94/01 articolul 35 din Decretul 95-531 |

Verificatori |

2.1.1 Autorizarea întreprinderii sau a diferiților subcontractanți care au participat la anumite activități de inventariere/silvicultură. 2.1.2 Contracte de prestări servicii cu una sau mai multe structuri autorizate sau un organism public. |

Indicatorul 2.2: Entitatea forestieră respectă normele de exploatare forestieră pe suprafețele atribuite |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 45 din Legea 94/01 articolul 4 alineatele (1), (2), (3), (4) din Decizia 222 Fișele 14 și 17 din PROC Norme privind inventarul de exploatare Norme de intervenție în mediu forestier (NIMF) |

Verificatori |

2.2.1 Certificat de recolment sau atestat privind respectarea NIMF |

Indicatorul 2.3: Entitatea forestieră deține o autorizație legală de tăiere |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 45 alineatul (1) din Legea 94/01 articolele 17, 79, 82 din Legea 96/12 din 5.8.1996 privind legea-cadru cu privire la gestionarea mediului articolul 20 din Decretul 0577 din 23.2.2005 |

Verificatori |

2.3.1 Scrisoare de aprobare a TDR pentru audit/studiu de impact asupra mediului 2.3.2 Certificat de conformitate cu cerințele de mediu 2.3.4 Certificat anual de tăiere 2.3.5 Notificarea demarării activităților |

Indicatorul 2.4: Entitatea forestieră respectă cantitățile autorizate (număr de trunchiuri/volum), în conformitate cu dispozițiile din certificatul anual. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 72 alineatul (1) și articolul 125 alineatele (2), (3) din Decretul 95-531 Norme de intervenție în mediu forestier (NIMF) Fișa 6 PROC |

Verificatori |

2.4.1 Carnete de șantier (DF10) sau declarație SIGIF 2.4.2 Certificat de recolment |

Indicatorul 2.5: Entitatea forestieră și-a achitat obligațiile fiscale și taxele forestiere legate de activitatea acesteia. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolele 66 ,67 și 69 din Legea 94/01 articolul 122 din Decretul 95-531 Legea finanțelor 2002/003 și următoarele |

Verificatori |

2.5.1 Atestat de depunere a garanției bancare 2.5.2 Justificative de plată (RFA, TA, toate taxele prevăzute în caietul de sarcini) pentru anul în curs și pentru anul anterior celui în care se face verificarea. |

Criteriul 3: Entitatea forestieră de exploatare își respectă obligațiile în ceea ce privește transportul lemnului.

Indicatorul 3.1: Entitatea forestieră se asigură că buștenii obținuți sunt însoțiți de toată documentația necesară și de marcajele legale în vederea atestării provenienței legale a acestora. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 127 alineatul (1) și articolul 128 din Decretul 95-531 |

Verificatori |

3.1.1 Scrisoare de trăsură securizată și parafată de autoritatea competentă din cadrul ministerului responsabil cu administrarea pădurilor pentru transportul buștenilor și al lemnului debitat pentru fiecare rută 3.1.2 Declarație specială pe borderou vizat de către responsabilul competent, în cazul transportului feroviar 3.1.3 Certificat de încărcare al serviciului vamal competent (transport în containere) însoțit de raportul de încărcare al serviciului forestier de la locul încărcării |

Criteriul 4: Entitatea forestieră de exploatare își respectă obligațiile în materie de protecție socială.

Indicatorul 4.1: Entitatea forestieră își respectă obligațiile în materie de dreptul muncii, dreptul securității sociale, precum și convențiile colective din sectorul lemnului. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 61 alineatul (2) și articolul 62 alineatul (2) din Legea nr. 92/007 din 14 august 1992 privind codul muncii. Decretul nr. 2008/2115/PM din 24 ianuarie 2008 privind creșterea salariului minim pe economie garantat (SMIG) Ordonanța nr. 73-17 din 22 mai 1973 privind organizarea protecției sociale Decretul 74-26 din 11 ianuarie 1974 de stabilire a modalităților de aplicare a anumitor dispoziții din Ordonanța nr. 73-17 din 22 mai 1973 privind organizarea Casei Naționale de Asigurări Sociale Decretul nr. 74-723 din 12 august 1974 de stabilire a nivelurilor cotizațiilor datorate CNAS pentru categoriile de alocații familiale și pentru asigurarea pensiilor pentru limită de vârstă, de invaliditate și de deces Legea nr. 69-LF-18 din 10 noiembrie 1969 de instituire a unui regim de asigurare a pensiilor pentru limită de vârstă, de invaliditate și de deces, modificată prin Legea nr. 84/007 din 4 iulie 1984 Decizia nr. 039/MTPS/IMT de stabilire a măsurilor generale de igienă și de securitate la locul de muncă Decizia nr. 019/MTPS/SG/CJ din 26 mai 1993 de stabilire a modalităților de alegere și condițiile pentru exercitarea funcțiilor delegaților personalului Convenția colectivă națională (aprilie 2002) a întreprinderilor de exploatare, de prelucrare a produselor forestiere și activități auxiliare Decizia nr. 11/DEC/DT din 25 mai 1978 de stabilire a modalităților de convocare și înfățișare a părților înaintea inspectorului de muncă în materie de soluționare a diferendelor de muncă Directive practice ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM) Legea 64/LF/23 din 13.11.1964 privind protecția sănătății publice Legea 98/015 din 14.7.1998 privind unitățile clasificate ca fiind periculoase, insalubre sau incomode Decretul 99/818/PM din 9.11.1999 de stabilire a modalităților de înființare și de exploatare [a unităților menționate] Grila de salarizare în vigoare a întreprinderilor de exploatare, de prelucrare a produselor forestiere și activități auxiliare |

Verificatori |

4.1.1 Atestat de predare eliberat de CNAS 4.1.2 Registre angajatori în 3 fascicule, cotate și parafate de tribunalul competent sau de inspectorul de muncă de resort 4.1.3 Regulament de ordine interioară vizat de inspectorul de muncă de resort 4.1.4 Procese-verbale ale alegerilor de delegați ai personalului 4.1.5 Convenție de vizite și de consultări medicale cu un medic curant 4.1.6 Act de înființare a unui comitet de igienă și de securitate a muncii, semnat de reprezentantul întreprinderii 4.1.7 Rapoarte de inspecție ale Ministerului Sănătății 4.1.8 Declarație de înființare adresată inspectorului de muncă de resort |

Indicatorul 4.2: Entitatea forestieră respectă obligațiile prevăzute în Codul forestier |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 36 și articolul 61 alineatele (1), (3) din Legea 94/01 articolul 85 din Decretul nr. 95/531 Decizia nr. 0108/D/MINEF/CAB din 9 februarie 1998 privind aplicarea NIMF capitolul II din NIMF |

Verificatori |

4.2.1 Caiete de sarcini 4.2.2 Procese-verbale de realizare a activităților sociale prevăzute în caietele de sarcini 4.2.3 Proces-verbal al reuniunii de informare cu privire la exploatarea titlului forestier semnat de toate părțile interesate 4.2.4 Registru/fișe de evidență a încălcărilor/PV |

Criteriul 5: Entitatea forestieră de exploatare își respectă obligațiile în materie de protecție a biodiversității și a mediului.

Indicatorul 5.1: : Entitatea forestieră a adoptat dispozițiile necesare în vederea interzicerii participărilor angajaților săi la acțiuni de braconaj, de vânătoare comercială, precum și la transportul sau comercializarea de produse sau instrumente de vânătoare. Aceasta încurajează, sprijină și/sau inițiază toate acțiunile care vizează aplicarea reglementărilor în materie de vânătoare și de protecție a faunei în cadrul șantierelor sale. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 11 alineatele (1), (3) din Decizia nr. 222 capitolul VI din NIMF; articolele 28, 29 și 30 |

Verificatori |

5.1.1 Regulament de ordine interioară 5.1.2 Note de serviciu precizând interdicția activităților de braconaj și a transportului de vânat sălbatic 5.1.3 Note de serviciu specificând eventualele sancțiuni 5.1.4 Registru al încălcărilor |

Indicatorul 5.2: Entitatea forestieră a respectat legislația privind studiile de impact asupra mediului și pune în aplicare măsurile de atenuare identificate. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

Decretul 0577 din 23 februarie 2005 articolul 11 alineatele (1), (2) din Decizia nr. 222 din 25 mai 2001 articolele 3 și 4 din Decizia 0069/MINEP din 8 martie 2005 articolul 16 din caietul de sarcini al CDE NIMF (în general) Legea 96/12 din 5.8.1996 privind legea-cadru cu privire la gestionarea mediului (articolele 17, 79, 82) Ghidul măsurilor de mediu în materie de exploatare forestieră |

Verificatori |

5.2.1 Raportul inspecției de mediu 5.2.2 Atestat privind respectarea clauzelor de mediu 5.2.3 Registru privind infracțiunile împotriva mediului |

GRILA 6 : EXPLOATAREA ÎN REGIE A UNEI PĂDURI COMUNITARE

Criteriul 1: Entitatea forestieră de exploatare este abilitată din punct de vedere juridic.

Indicatorul 1.1: Comunitatea este organizată sub forma unei entități juridice recunoscută din punct de vedere legal |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 28 alineatul (3) din Decretul 95-531 Decizia nr. 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC privind adoptarea documentului intitulat „Manual de proceduri de atribuire și de norme de gestionare a pădurilor comunitare – Versiunea 2009”. Punctele 3.1, 3.2, 3.5 din manualul de proceduri Legea 90 privind asociațiile Legea 92 privind cooperativele și GIC Act unitar OHADA privind societățile comerciale și grupările de interes economic |

Verificatori |

1.1.1 Recipisă a declarației (asociații) 1.1.2 Certificat de înregistrare (grupuri de inițiativă comună și cooperative) 1.1.3 Act al grefierului (grupuri de interes economic: GIE) |

Indicatorul 1.2: Comunitatea deține o pădure comunitară atribuită în mod legal și o convenție de administrare semnată împreună cu administrația |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 37 și articolul 38 alineatul (1) din Legea 94/01 articolul 27 alineatele (2), (3); articolul 28 alineatele (1), (2); articolul 29 alineatele (1), (2) din Decretul 95-531 Decizia nr. 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC privind adoptarea documentului intitulat „Manual de proceduri de atribuire și de norme de gestionare a pădurilor comunitare – Versiunea 2009”. Punctele 5.1; 5.12.1; 5.13 și 5.17 din manualul de proceduri, versiunea 2009 |

Verificatori |

A- Convenție provizorie de administrare 1.2.1 Recipisă a depunerii unui dosar complet de cerere de atribuire a unei păduri comunitare 1.2.2 Convenție provizorie de administrare semnată între comunitate și autoritatea administrativă competentă B- Convenție definitivă de administrare 1.2.3 Recipisă a depunerii unui dosar complet de predare a PSG pentru convenția definitivă 1.2.4 Act de aprobare a PSG semnat de ministrul pădurilor și al faunei 1.2.5 Convenție definitivă de administrare semnată de autoritatea administrativă competentă |

Indicatorul 1.3: În cazul subcontractării activității de exploatare, entitatea forestieră subcontractantă deține documente care atestă legalitatea acestei situații |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolele 41și 42 din Legea 94/01 articolul 35 alineatul (1); articolul 36 și articolul 140 alineatele (1), (2), (3), (4), (5) din Decretul 95-531 |

Verificatori |

1.3.1 Contract de subcontractare/parteneriat 1.3.2 Scrisoare de aprobare a contractului de subcontractare eliberată de ministerul responsabil cu administrarea pădurilor 1.3.3 Registrul comerțului stabilit la grefa competentă 1.3.4 Autorizare de efectuare de activități forestiere acordată de autoritatea competentă 1.3.5 Extras al depunerii marcajelor ciocanului de marcat la grefa de pe lângă Curtea de Apel competentă |

Indicatorul 1.4: Comunitatea nu face obiectul unei măsuri de retragere sau de suspendare a convenției de administrare în curs de către Administrația pădurilor |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 38 alineatul (2) și articolul 65 din Legea 94/01 articolul 31 alineatul (1) și articolul 32 alineatul (3) din Decretul 95-531 |

Verificatori |

1.4.1 Registru al infracțiunilor publicat de ministerul responsabil cu administrarea pădurilor sau proces-verbal de constatare a încălcării întocmit de agentul autorizat al ministerului responsabil cu administrarea pădurilor 1.4.2 Decizia de suspendare emisă de ministrul responsabil cu administrarea pădurilor, dacă este cazul. 1.4.3 Registrul contenciosului serviciilor locale competente |

Criteriul 2: Entitatea forestieră de exploatare își respectă obligațiile în materie de exploatare și de amenajare forestieră.

Indicatorul 2.1:Entitatea forestieră dispune de resurse profesionale competente și suficiente, fie pe plan intern, fie prin intermediul unei persoane fizice sau juridice, pentru efectuarea activităților de inventariere prevăzute în PSG |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 40 alineatul (3) și articolul 64 din Legea 94/01 articolul 35 din Decretul 95-531 |

Verificatori |

2.1.1 Autorizarea diferiților subcontractanți care au participat la anumite activități de amenajare (inventarieri) 2.1.2 Contracte de prestări servicii cu una sau multe structuri autorizate sau un organism public 2.1.3 Atestat de conformitate a activităților de inventariere |

Indicatorul 2.2: Entitatea forestieră deține o autorizație legală de tăiere. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 17 din Legea 96/12 din 5.8.1996 privind legea-cadru cu privire la gestionarea mediului articolul 20 din Decretul 0577 din 23 februarie 2005 articolul 96 alineatul (2) din Decretul din 23 august 1995 Decizia nr. 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC privind adoptarea documentului intitulat „Manual de proceduri de atribuire și de norme de gestionare a pădurilor comunitare – Versiunea 2009”. Punctul 8.2.2.1 din manualul de procedură, versiunea 2009 |

Verificatori |

2.2.1 Scrisoare de aprobare a TDR pentru studiul de impact/auditul de mediu 2.2.2 Atestat de conformitate cu cerințele de mediu 2.2.3 Certificat anual de exploatare 2.2.4 Notificarea demarării activităților |

Indicatorul 2.3: Entitatea forestieră respectă normele de exploatare forestieră pe parcelele autorizate pentru exploatare |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

Norme de inventariere în vederea exploatării Circulara nr. 0048/LC/MINFOF/SG/DF/SDFC din 16 ianuarie 2009 Norme de intervenție în mediu forestier (NIMF) |

Verificatori |

2.3.1 Certificat de recolment sau atestat privind respectarea NIMF 2.3.2 Raport anual de activitate |

Indicatorul 2.4: Entitatea forestieră respectă cantitățile autorizate (număr de trunchiuri/volum), în conformitate cu dispozițiile din certificatul anual de exploatare. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 125 din Decretul 95-531 Norme de intervenție în mediu forestier (NIMF) |

Verificatori |

2.4.1 Carnete de șantier (DF10) sau declarație SIGIF și scrisori de trăsură 2.4.2 Certificat de recolment 2.4.3 Raport anual de activitate |

Criteriul 3: Entitatea forestieră de exploatare/de prelucrare își respectă obligațiile în ceea ce privește transportul lemnului.

Indicatorul 3.1: Entitatea forestieră se asigură că produsele din lemn sunt transportate legal și sunt însoțite de toată documentația necesară și marcajele legale în vederea atestării provenienței legale a acestora. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 127 alineatul (2) și articolul 128 din Decretul 95-531 |

Verificatori |

3.1.1 Scrisoare de trăsură securizată și parafată de autoritatea competentă din cadrul ministerului responsabil cu administrarea pădurilor pentru transportul buștenilor și al lemnului debitat pentru fiecare rută 3.1.2 Declarație specială pe borderou vizat de către responsabilul competent, în cazul transportului feroviar 3.1.3 Certificat de încărcare al serviciului vamal competent (transport în containere) însoțit de raportul de încărcare al serviciului forestier de la locul încărcării |

Criteriul 4: Entitatea forestieră de exploatare/de prelucrare își respectă obligațiile în materie de protecție socială.

Indicatorul 4.1: Entitatea forestieră respectă dispozițiile din PSG cu privire la comunitățile locale din zona sau zonele sale de intervenție. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 36 din Legea 94/01; articolul 26 alineatele (1), (2) din decretul privitor la aceasta capitolul II din NIMF, articolele 4 și 5 |

Verificatori |

4.1.1 Plan simplu de gestionare |

Criteriul 5: Entitatea forestieră de exploatare/de prelucrare își respectă obligațiile în materie de protecție a biodiversității și a mediului.

Indicatorul 5.1: Entitatea forestieră a adoptat dispozițiile necesare în vederea interzicerii participărilor angajaților săi la acțiuni de braconaj, de vânătoare comercială, precum și la transportul sau comercializarea de produse sau instrumente de vânătoare. Aceasta încurajează, sprijină și/sau inițiază toate acțiunile care vizează aplicarea reglementărilor în materie de vânătoare și de protecție a faunei în cadrul pădurii comunitare. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

NIMF (în general) Decizia nr. 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC privind adoptarea documentului intitulat „Manual de proceduri de atribuire și de norme de gestionare a pădurilor comunitare – Versiunea 2009”. Punctul 8.1 din manual articolul 32 alineatul (2) din decret articolul 78ss din lege |

Verificatori |

5.1.1 Suporturi de informare și de sensibilizare (afișe, rapoarte, documente video, casete etc.) și/sau regulament de ordine interioară 5.1.2 Plan simplu de gestionare |

Indicatorul 5.2: Entitatea forestieră a respectat legislația de mediu și pune în aplicare măsurile de atenuare identificate. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

Decretul 0577 din 23 februarie 2005 articolele 3 și 4 din Decizia 0069/MINEP din 8 martie 2005 NIMF (în general) articolele 17, 79, 82 din Legea 96/12 din 5.8.1996 privind legea-cadru cu privire la gestionarea mediului Ghidul măsurilor de mediu în domeniul exploatării forestiere |

Verificatori |

5.2.1 Plan simplu de gestionare 5.2.2 Atestat privind respectarea clauzelor de mediu 5.2.3 Registru al infracțiunilor împotriva mediului |

GRILA 7 : PERMISE SPECIALE (exploatarea lemnului de abanos)

Criteriul 1: Entitatea forestieră de exploatare este abilitată din punct de vedere juridic

Indicatorul 1.1: Entitatea forestieră există din punct de vedere juridic și este autorizată să efectueze activități de exploatare forestieră. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolele 9, 41 și 42 din Legea 94/01 articolul 35 alineatul (1); articolul 36; articolul 114 din Decretul 95-531 |

Verificatori |

1.1.1 Certificat de domiciliu (persoană fizică) 1.1.2 Registrul comerțului stabilit la grefa competentă (persoană juridică) 1.1.3 Autorizația de efectuare de activități forestiere acordată de autoritatea competentă |

Indicatorul 1.2: Entitatea forestieră deține un permis special atribuit în mod legal de Administrația pădurilor. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 86 alineatul (2) și articolul 87 din Decretul 95-531 |

Verificatori |

1.2.1 Aviz public 1.2.2 Recipisă a depunerii unui dosar complet în vederea acordării unui permis special 1.2.3 Decizie privind acordarea permisului special semnată de ministrul responsabil cu administrarea pădurilor |

Indicatorul 1.3: În cazul subcontractării activității de exploatare/de prelucrare, entitatea forestieră subcontractantă deține documente care atestă legalitatea acestei situații. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolele 41, 42 din Legea 94/01 articolul 35 alineatul (1), articolul 36, articolul 114 și articolul 140 alineatele (1), (2), (3), (4), (5) din Decretul 95-531 |

Verificatori |

1.3.1 Contract de subcontractare/parteneriat 1.3.2 Scrisoare de aprobare a contractului de subcontractare, eliberată de ministerul responsabil cu administrarea pădurilor 1.3.3 Registrul comerțului stabilit la grefa competentă 1.3.4 Autorizația de efectuare de activități forestiere acordată de autoritatea competentă (exploatare) 1.3.5 Autorizația de înființare și de exploatare a unei unități clasificate, eliberată de Ministerul Industriei (prelucrare) 1.3.6 Certificat de înregistrare în calitate de unitate de prelucrare a lemnului, emis de ministerul responsabil cu administrarea pădurilor (prelucrare). |

Indicatorul 1.4: Entitatea forestieră nu face obiectul niciunei măsuri de suspendare a activității sale sau de retragere a autorizației sau a titlului de către administrație. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolele 150 și 152 din Legea 94/01 articolele 130, 131 și 132 din Decretul 95-531 |

Verificatori |

1.4.1 Registre/fișiere ale încălcărilor publicate de administrațiile competente 1.4.2 Registrul contenciosului serviciilor locale competente 1.4.3 Decizie de suspendare emisă de ministrul responsabil cu administrarea pădurilor, motivată și notificată entității în cauză, dacă este cazul. |

Indicatorul 1.5: Entitatea forestieră și-a achitat obligațiile fiscale de drept comun. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

Codul fiscal general actualizat (Titlul 1 capitolul 1, Titlul 2 capitolul 1; Titlul 5 capitolul 3) Legea finanțelor 2002/003 și următoarele |

Verificatori |

1.5.1 Titlu de patentă 1.5.2 Certificat de achitare a datoriilor/redevență de la oficiul fiscal competent |

Criteriul 2: Entitatea forestieră de exploatare își respectă obligațiile în materie de exploatare forestieră

Indicatorul 2.1: Entitatea forestieră deține o autorizație legală de tăiere |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

Fișele 2 și 3 (PROC) articolul 88 alineatele (1) și (2) din Decretul 95-531 |

Verificatori |

2.1.1 Permis special |

Indicatorul 2.2: Entitatea forestieră respectă cantitățile atribuite (tonaj / volum), în conformitate cu dispozițiile din permisul special. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 125 din Decretul 95-531 |

Verificatori |

2.2.1 Chitanțe ale scrisorilor de trăsură sau declarație SIGIF 2.2.2 Certificat de recolment |

Indicatorul 2.3: Entitatea forestieră și-a achitat obligațiile fiscale și taxele forestiere legate de activitatea acesteia. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 122 din Decretul 95-531 articolul 86 alineatul (6) din Legea 94/01 Codul fiscal general actualizat (Titlul 1 capitolul 1; Titlul 2 capitolul 1; Titlul 5 capitolul 3) Legea finanțelor 2002/003 și următoarele |

Verificatori |

2.3.1 Justificative de plată a taxei de regenerare pentru anul în curs și pentru anul anterior celui în care se efectuează verificarea 2.3.2 Caiet de sarcini |

Criteriul 3: Entitatea forestieră de exploatare își respectă obligațiile în ceea ce privește transportul produselor speciale

Indicatorul 3.1: Entitatea forestieră se asigură că produsele speciale recoltate sau cumpărate de pe piața locală pentru a fi prelucrate în cadrul instalațiilor sale sunt însoțite de toată documentația necesară în vederea atestării provenienței legale a acestora. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 115 alineatele (1), (2), (3); articolul 127 alineatul (1) și articolul 128 din Decretul 95-531 |

Verificatori |

3.1.1 Scrisori de trăsură parafate de autoritatea competentă 3.1.2 Certificat de legalitate/permis al furnizorului în curs de valabilitate |

Indicatorul 3.2: Entitatea forestieră se asigură că produsele speciale importate pentru a fi prelucrate în cadrul instalațiilor sale sunt însoțite de toată documentația necesară în vederea atestării provenienței legale a acestora. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 127 alineatul (1) și articolul 128 din Decretul 95-531 |

Verificatori |

3.2.1 Autorizații de import emise de autoritățile competente din cadrul administrațiilor responsabile cu administrarea pădurilor și a finanțelor 3.2.2 Scrisori de trăsură internaționale vizate pe parcursul traseului 3.2.3 Certificate proveniență și certificate fitosanitare din țara exportatoare 3.2.4 Licențe FLEGT din țara de proveniență sau oricare alt certificat privat de legalitate/gestionare durabilă recunoscut de Camerun |

Indicatorul 3.3: Entitatea forestieră se asigură că produsele speciale provenite din instalațiile sale sunt transportate legal și sunt însoțite de toată documentația necesară în vederea atestării provenienței legale a acestora. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 127 alineatele (2), (3) și articolul 128 din Decretul 95-531 articolul 86 alineatul (6) din Legea 94/01 |

Verificatori |

3.3.1 Scrisoare de trăsură securizată și parafată de autoritatea competentă din cadrul ministerului responsabil cu administrarea pădurilor pentru transportul buștenilor și al lemnului debitat pentru fiecare rută 3.3.2 Fișe tehnice 3.3.3 Declarație specială pe borderou vizat de către responsabilul competent, în cazul transportului feroviar 3.3.4 Certificat de încărcare al serviciului vamal competent (transport în containere) însoțit de raportul de încărcare al serviciului forestier de la locul încărcării 3.3.5 Caiete de sarcini pentru produsele care fac obiectul CITES |

Criteriul 4: Entitatea forestieră de exploatare își respectă obligațiile în materie de protecție socială.

Indicatorul 4.1: Entitatea forestieră își respectă obligațiile în materie de codul muncii (unitate de prelucrare și unitate industrială) |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

Legea nr. 92/007 din 14 august 1992 privind codul muncii. Codul de protecție socială Convenția colectivă națională (aprilie 2002) privind întreprinderile de exploatare, de prelucrare a produselor forestiere și activitățile auxiliare (exercitarea dreptului sindical, delegați ai personalului, contract de muncă, condiții de muncă și salarizare, igienă-securitate și sănătate, etc.) articolul 49 din Convenția colectivă națională Directive practice ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM) |

Verificatori |

4.1.1 Atestat privind neutilizarea de personal salariat (ANUPS) eliberat de CNAS 4.1.2 Atestat de predare eliberat de CNAS 4.1.3 Registre angajatori în 3 fascicule, cotate și parafate de tribunalul competent sau de inspectorul de muncă de resort 4.1.4 Regulament de ordine interioară vizat de inspectorul de muncă de resort 4.1.5 Procese-verbale ale alegerilor de delegați ai personalului 4.1.6 Convenție de vizite și de consultări medicale cu un medic curant 4.1.7 Act de înființare a unui comitet de igienă și de securitate a muncii, semnat de reprezentantul întreprinderii 4.1.8 Rapoarte de inspecție ale Ministerului Sănătății 4.1.9 Declarație de înființare adresată inspectorului de muncă de resort |

Criteriul 5: Entitatea forestieră de exploatare își respectă obligațiile în materie de protecție a mediului (unitate industrială și de prelucrare)

Indicatorul 5.1: Unitatea forestieră a respectat legislația privind studiile de impact asupra mediului și pune în aplicare măsurile de atenuare identificate. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

Ghidul măsurilor de mediu în domeniul exploatării forestiere din Camerun |

Verificatori |

5.1.1 Atestat privind respectarea clauzelor de mediu 5.1.2 Registrul infracțiunilor împotriva mediului |

GRILA 8 : UNITATE DE PRELUCRARE A LEMNULUI (UPL)

Criteriul 1: Entitatea de prelucrare este abilitată din punct de vedere juridic

Indicatorul 1.1: Entitatea de prelucrare există din punct de vedere juridic și este înregistrată în calitate de unitate de prelucrare a lemnului |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 114 din Decretul 95-531 Legea 98/015 din 14.7.1998 privind unitățile clasificate drept periculoase, insalubre sau incomode Decretul 99/818/PM din 09/11/99 de stabilire a modalităților de înființare și de exploatare [a unităților menționate] Decizia nr. 013/MINEE/DMG/SL din 19.4.1977 de abrogare și de înlocuire a Deciziei nr. 154 din 28 martie 1957 privind nomenclatura unităților periculoase, insalubre sau incomode |

Verificatori |

1.1.1 Certificat de domiciliu (persoană fizică) 1.1.2 Registrul comerțului stabilit la grefa competentă (persoană juridică) 1.1.3 Autorizația de înființare și de exploatare a unei unități de clasa I, emisă de Ministerul Industriilor sau recipisă de primire a declarației (clasa a II-a) 1.1.4 Certificat de înregistrare în calitate de unitate de prelucrare a lemnului, emis de ministerul responsabil cu administrarea pădurilor 1.1.5 Extras al depunerii marcajelor ciocanului de marcat la grefa de pe lângă Curtea de Apel competentă |

Indicatorul 1.2: În cazul în care entitatea de prelucrare subcontractează activitatea de prelucrare unui titular de titlu forestier, aceasta deține, pe lângă documentele menționate la indicatorul 1.1, documente care atestă legalitatea acestei situații. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 42 din Legea 94/01 articolul 114 și articolul 140 alineatele (1), (2), (3), (4), (5) din Decretul 95-531 |

Verificatori |

1.2.1 Contract de subcontractare/parteneriat 1.2.2 Scrisoare de aprobare a contractului de subcontractare, emis de ministerul responsabil cu administrarea pădurilor 1.2.3 Certificat de domiciliu 1.2.4 Registrul comerțului stabilit la grefa competentă (exploatator) 1.2.5 Autorizație de efectuare de activități forestiere acordată de autoritatea competentă (exploatator) 1.2.6 Extras al depunerii marcajelor ciocanului de marcat la grefa de pe lângă Curtea de Apel competentă (exploatator) |

Indicatorul 1.3: Entitatea de prelucrare și-a achitat obligațiile fiscale. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

Codul fiscal general actualizat (Titlul 1 capitolul 1; Titlul 2 capitolul 1; Titlul 5 capitolul 3) Legea finanțelor 2002/003 și următoarele |

Verificatori |

1.3.1 Certificat privind achitarea datoriilor/redevență de la oficiul fiscal competent sau dovada unui moratoriu (dacă este cazul) 1.3.2 Titlu de patentă |

Criteriul 2: Entitatea de prelucrare se aprovizionează cu lemn de proveniență legală și își respectă obligațiile în ceea ce privește transportul lemnului.

Indicatorul 2.1:Entitatea de prelucrare se asigură că lemnul cumpărat de pe piața locală pentru a fi prelucrat în cadrul instalațiilor sale este însoțit de toată documentația necesară în vederea atestării provenienței legale a acestuia |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 115 alineatele (1), (2), (3); articolul 127 alineatul (1) și articolul 128 din Decretul 95-531 |

Verificatori |

2.1.1 Scrisori de trăsură securizate, parafate de autoritatea competentă 2.1.2 Certificat de legalitate al furnizorului |

Indicatorul 2.2: Entitatea de prelucrare se asigură că lemnul importat pentru a fi prelucrat în cadrul instalațiilor sale este însoțit de toată documentația necesară în vederea atestării provenienței legale a acestuia. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 127 alineatele (2), (3) și articolul 128 din Decretul 95-531 |

Verificatori |

2.2.1 Autorizații de import eliberate de autoritățile competente din cadrul administrațiilor responsabile cu administrarea pădurilor și a finanțelor 2.2.2 Scrisori de trăsură internaționale vizate pe parcursul traseului 2.2.3 Certificate de proveniență și certificate fitosanitare din țara exportatoare 2.2.4 Licențe FLEGT din țara de proveniență sau oricare alt certificat privat de legalitate/gestionare durabilă recunoscut de Camerun |

Indicatorul 2.3: Entitatea de prelucrare se asigură că produsele din lemn fabricate în instalațiile sale sunt transportate legal și sunt însoțite de toată documentația necesară în vederea atestării provenienței legale a acestora. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 127 alineatul (1) și articolul 128 din Decretul 95-531 |

Verificatori |

2.3.1 Scrisoare de trăsură securizată și parafată de autoritatea competentă din cadrul ministerului responsabil cu administrarea pădurilor pentru transportul buștenilor și al lemnului debitat pentru fiecare rută 2.3.2 Declarație specială pe borderou vizat de către responsabilul competent, în cazul transportului feroviar 2.3.3 Certificat de încărcare al serviciului vamal competent (transport în containere) însoțit de raportul de încărcare al Administrației pădurilor |

Indicatorul 2.4: Entitatea de prelucrare și-a achitat obligațiile fiscale și taxele forestiere legate de activitatea acesteia. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 122 din Decretul 95-531 Codul fiscal general actualizat (Titlul 1 capitolul 1; Titlul 2 capitolul 1; Titlul 5 capitolul 3) Legea finanțelor 2002/003 și următoarele |

Verificatori |

2.4.1 Justificative de plată a TEU și a altor taxe forestiere în cazul în care acestea sunt prevăzute în caietul de sarcini, pentru anul în curs și pentru anul anterior celui în care se face verificarea |

Criteriul 3: Entitatea de prelucrare își respectă obligațiile în materie de protecție socială.

Indicatorul 3.1: Entitatea forestieră își respectă obligațiile în materie de dreptul muncii, dreptul securității sociale, precum și convențiile colective din sectorul lemnului. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

articolul 61 alineatul (2) și articolul 62 alineatul (2) din Legea nr. 92/007 din 14 august 1992 privind codul muncii. Decretul nr. 2008/2115/PM din 24 ianuarie 2008 privind creșterea salariului minim pe economie garantat (SMIG) Ordonanța nr. 73-17 din 22 mai 1973 privind organizarea protecției sociale Decretul 74-26 din 11 ianuarie 1974 de stabilire a modalităților de aplicare a anumitor dispoziții din Ordonanța nr. 73-17 din 22 mai 1973 privind organizarea Casei Naționale de Asigurări Sociale Decretul nr. 74-723 din 12 august 1974 de stabilire a nivelurilor cotizațiilor datorate CNAS pentru categoriile de alocații familiale și pentru asigurarea pensiilor pentru limită de vârstă, de invaliditate și de deces Legea nr. 69-LF-18 din 10 noiembrie 1969 de instituire a unui regim de asigurare a pensiilor pentru limită de vârstă, de invaliditate și de deces, modificată prin Legea nr. 84/007 din 4 iulie 1984 Decizia nr. 039/MTPS/IMT de stabilire a măsurilor generale de igienă și de securitate la locul de muncă Decizia nr. 019/MTPS/SG/CJ din 26 mai 1993 de stabilire a modalităților de alegere și condițiile pentru exercitarea funcțiilor delegaților personalului Convenția colectivă națională (aprilie 2002) a întreprinderilor de exploatare, de prelucrare a produselor forestiere și activități auxiliare Decizia nr. 11/DEC/DT din 25 mai 1978 de stabilire a modalităților de convocare și înfățișare a părților înaintea inspectorului de muncă în materie de soluționare a diferendelor de muncă Directive practice ale Organizației Internaționale a Muncii (OIM) Legea 64/LF/23 din 13.11.1964 privind protecția sănătății publice Legea 98/015 din 14.7.1998 privind unitățile clasificate ca fiind periculoase, insalubre sau incomode Decretul 99/818/PM din 9.11.1999 de stabilire a modalităților de înființare și de exploatare [a unităților menționate] Grila de salarizare în vigoare a întreprinderilor de exploatare, de prelucrare a produselor forestiere și activități auxiliare |

Verificatori |

3.1.1 Atestat de predare eliberat de CNAS 3.1.2 Registre angajatori în 3 fascicule, cotate și parafate de tribunalul competent sau de inspectorul de muncă de resort 3.1.3 Regulament de ordine interioară vizat de inspectorul de muncă de resort 3.1.4 Procese-verbale ale alegerilor de delegați ai personalului 3.1.5 Convenție de vizite și de consultări medicale cu un medic curant 3.1.6 Act de înființare a unui comitet de igienă și de securitate a muncii, semnat de reprezentantul întreprinderii 3.1.7 Rapoarte de inspecție ale Ministerului Sănătății 3.1.8 Declarație de înființare adresată inspectorului de muncă de resort |

Criteriul 4: Entitatea de prelucrare își respectă obligațiile în materie de protecția mediului.

Indicatorul 4.1: Entitatea de prelucrare a respectat legislația privind studiile de impact asupra mediului și pune în aplicare măsurile de atenuare identificate. |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative |

Decretul 0577 din 23 februarie 2005 articolul 11 alineatele (1), (2) din Decizia nr. 222 din 25 mai 2001 articolele 3 și 4 din Decizia 0069/MINEP din 8 martie 2005 articolul 16 din caietul de sarcini al CDE NIMF (în general) Legea 96/12 din 5.8.1996 privind legea-cadru cu privire la gestionarea mediului (articolele 17, 79, 82) Ghid de măsuri de mediu în domeniul exploatării forestiere |

Verificatori |

4.1.1 Scrisoare de aprobare a TDR pentru audit/studiu de impact asupra mediului 4.1.2 Atestat de conformitate a studiului de impact/audit de mediu 4.1.3 Raport al inspecției de mediu 4.1.4 Atestat privind respectarea clauzelor de mediu 4.1.5 Registru al infracțiunilor împotriva mediului |

Trimiteri la legislație, reglementări și acte normative în vigoare

1. Legea nr. 94-01 din 20 ianuarie 1994 privind Codul forestier

2. Legea nr. 96-12 din 5 august 1996 privind legea-cadru cu privire la gestionarea mediului

3. Decizia nr. 222 MINEF din 25 mai 2001 de stabilire a procedurilor de elaborare, aprobare, monitorizare și control ale punerii în aplicare a planurilor de amenajare a pădurilor pentru producția de lemn din cadrul domeniului forestier permanent

4. Decretul nr. 2005/577 din 23 februarie 2005 de stabilire a modalităților de efectuare a studiilor de impact asupra mediului

5. Decizia nr. 0069 MINEP din 8 martie 2005 de stabilire a diferitelor categorii de operații a căror efectuare face obiectul unui studiu de impact asupra mediului.

6. Legea finanțelor 2002/003 din 19 aprilie 2002 privind codul fiscal general.

7. Codul muncii din Camerun din 14 august 1992.

8. Convenția colectivă a exploatatorilor forestieri:

a) Exercitarea dreptului sindical (Titlul 2)

b) Delegați ai personalului (Titlul 3)

c) Contract de muncă (Titlul 4)

d) Condiții de muncă și salarii (Titlul 4)

e) Igienă, securitate și sănătate (Titlul 5)

Documente normative și alte documente

1. Procedura (notată PROC) de elaborare, aprobare, monitorizare și control a planurilor de amenajare a pădurilor pentru producția de lemn din cadrul domeniului forestier permanent din Camerun. Definițiile FIȘELOR TEHNICE (versiune iulie 2001):

Fișa 1: Lista normelor și a documentelor de gestionare forestieră

Fișa 2: Model de convenție provizorie și de caiet de sarcini

Fișa 3: Model de convenție definitivă și de caiet de sarcini

Fișa 4: Lexic

Fișa 5: Schiță a planului de amenajare forestieră

Fișa 6: Lista esențelor, codurilor, DME și încrucișărilor

Fișa 7: Model de raport pentru inventarul de amenajare

Fișa 8: Destinația terenurilor în interiorul pădurilor pentru producția de lemn și activități conexe

Fișa 9: Schiță a planului de gestionare pe o perioadă de cinci ani

Fișa 10: Protocol privind aprobarea inventarului de amenajare

Fișa 11: Protocol privind verificarea și aprobarea planului de amenajare

Fișa 12: Protocol privind evaluare la cinci ani, încheierea convenției și finalizarea rotației

Fișa 13: Formulare de proceduri anuale pentru exploatarea forestieră

Fișa 14: Certificat de stabilire a suprafețelor

Fișa 15: Atestat privind verificarea inventarului de exploatare

Fișa 16: Protocol privind controlul exploatației industriale

Fișa 17: Certificat de recolment al exploatației industriale

Fișa 18: Protocol de recepție a lucrărilor de amenajare

2. Norme privind inventarierea amenajărilor și investițiile prealabile. ONADEF, iunie 1991.

3. Norme privind inventarul de exploatare. ONADEF, mai 1995.

4. Ghidul măsurilor de mediu în domeniul exploatării forestiere din Camerun (Ministerul Mediului și al Protecției Naturii – versiunea martie 2005):

a) Considerații generale, definiții ale termenilor

b) Protecția intereselor comunităților

c) Protecția ariilor speciale

d) Protecția resurselor de apă

i. Protecția țărmurilor zonelor acoperite de apă

ii. Protecția calității apei

e) Protecția biodiversității

i. Protecția faunei

ii. Protecția florei

f) Protecția solurilor

i. Planificarea rețelei rutiere

ii. Construirea și consolidarea drumurilor

iii. Lucrări de defrișare

g) Înființarea de parcuri pentru bușteni

h) Tabere și instalații industriale în pădure

i) Dispoziții finale

5. NIMF : Norme de intervenție în mediu forestier ( Decizia nr. 0108/D/MINEF/CAB din 9 februarie 1998)

a) Dispoziții generale

b) Relații cu populația locală

c) Activități de amenajare forestieră în funcție de anumite unități teritoriale sau arii protejate

d) Protecția țărmurilor și a zonelor acoperite de apă

e) Protecția faunei

f) Trasarea, construcția și consolidarea drumurilor forestiere

g) Tabere și instalații forestiere în pădure

h) Înființarea de parcuri pentru bușteni

i) Exploatare forestieră

j) Corhănire

k) Dispoziții finale

6. Decizia nr. 0098/D/MINFOF/SG/DF/SDFC privind adoptarea documentului intitulat „Manual de proceduri de atribuire și de norme de gestionare a pădurilor comunitare – Versiunea 2009”.

ANEXA III

Sistem de verificare a legalității

I. INTRODUCERE

Sistemul de verificare a legalității (SVL) reprezintă un instrument pertinent de diferențiere a produselor forestiere de proveniență legală de cele de proveniență ilegală în conformitate cu definiția lemnului considerat legal consacrată în textul prezentului acord de parteneriat voluntar (APV). Acesta permite asigurarea că în orice moment și în orice loc de pe teritoriul camerunez se află în circulație doar lemn produs sau achiziționat în mod legal și că doar acesta poate obține o licență FLEGT în caz de nevoie. Funcționarea acestui sistem se bazează pe următoarele elemente:

1. verificarea legalității entității forestiere[41];

2. monitorizarea, la nivel național, a activității forestiere;

3. controlul, la nivel național, al activității forestiere;

4. verificarea conformității lanțului de aprovizionare;

5. eliberarea de licențe FLEGT;

6. un audit independent.

II. Domeniu de aplicare

SVL se aplică tuturor surselor de producție sau de achiziționare de lemn și produse din lemn aflate în circulație pe teritoriul național.

Lemnul importat[42] de entitățile forestiere stabilite în Camerun continuă să fie considerat ca atare în condițiile definite de legislația și reglementările din Camerun. Acesta nu face obiectul eliberării unei licențe FLEGT de către autoritatea emitentă din Camerun decât dacă îndeplinește normele de proveniență (definite în acordurile de parteneriat economic) și cel puțin una dintre cerințele următoare:

- deține o licență FLEGT din țara de proveniență;

- deține un certificat privat recunoscut de guvernul din Camerun ca făcând parte dintr-un sistem de referință privind gestionarea durabilă care respectă cel puțin criteriile prevăzute în grilele de legalitate din Camerun.

În orice caz, legalitatea lemnului importat de către entitățile forestiere stabilite în Camerun se verifică la frontieră, înainte de intrarea pe teritoriul Camerunului, iar ulterior la intrarea în unitățile de prelucrare unde vor fi înregistrate în carnetele speciale „intrare uzină CEMAC”. O colaborare strânsă cu celelalte țări CEMAC va permite evitarea importurilor de produse forestiere ilegale prin Camerun.

Lemnul aflat în tranzit pe teritoriul camerunez trebuie inclus în sistemul de trasabilitate (într-o bază de date creată la nivelul Sistemului informatizat de gestionare a informațiilor forestiere - SIGIF II) și trebuie să urmeze un culoar vamal definit în acest sens. Ulterior, în cursul etapei de punere în aplicare, vor fi detaliate procedurile de monitorizare a lemnului aflat în tranzit, precum și informațiile necesare în vederea confirmării caracterului tranzițional al lemnului, în conformitate cu procedurile CEMAC în vigoare.

III. VERIFICAREA LEGALITățII ENTITățII FORESTIERE

Definiția legalității, precum și instrumentele utilizate pentru garantarea legalității entităților forestiere sunt indicate în anexa II la prezentul acord. Anexa cuprinde opt grile de legalitate elaborate pentru a acoperi diferitele surse de proveniență a lemnului din cadrul domeniului forestier permanent (DFP), al domeniului forestier temporar (DFT) sau al unităților de prelucrare a lemnului (UPL):

- Domeniu forestier permanent

- Grila de legalitate 1: convenție de exploatare (CE)

- Grila de legalitate 2: pădure comunală (Pc); exploatare în regie

- Domeniu forestier temporar

- Grila de legalitate 3: autorizație de recuperare a lemnului (ARL)

- Grila de legalitate 4: autorizație de preluare a lemnului tăiat (APL)

- Grila de legalitate 5: autorizație de exploatare a arborilor de tăiat vânduți (TV) în cadrul domeniului național

- Grila de legalitate 6: pădure comunitară (PC); exploatare în regie

- Grila de legalitate 7: permis special (PS); exploatarea abanosului în cadrul domeniului național și a pădurilor comunale

- Unități de prelucrare a lemnului

- Grila de legalitate 8: unități de prelucrare a lemnului (UPL).

Cu excepția grilei privind UPL care prezintă anumite particularități, majoritatea grilelor de legalitate sunt elaborate pe baza a cinci (5) criterii comune care vizează aspecte administrative (criteriul 1), exploatarea și amenajarea (criteriul 2), transportul (criteriul 3), domeniul social (criteriul 4) și mediul (criteriul 5). În funcție de grile, aceste criterii sunt defalcate într-un număr variabil de indicatori, defalcați la rândul lor în verificatori.

Verificarea conformității situației fiecărei entități forestiere cu acești verificatori se bazează pe documentele tehnice prevăzute în textele de reglementare eliberate de diferitele administrații și care, în majoritatea lor, pot fi consultate în baza de date centralizată a ministerului responsabil cu administrarea pădurilor (SIGIF II). Activitatea de verificare a legalității entității forestiere se efectuează în cadrul unei structuri formale a ministerului responsabil cu administrarea pădurilor la Yaoundé (a se vedea anexa III-B), adoptând o metodă operativă flexibilă și riguroasă care să permită eliberarea „ certificatului de legalitate” entității forestiere de exploatare/de prelucrare, pentru fiecare titlu care i-a fost atribuit și/sau fiecare unitate de prelucrare pe care aceasta o deține. Modalitățile de eliberare a „certificatului de legalitate” (identificarea documentelor din dosarul administrativ, funcționarea sistemului de reconciliere a datelor provenite de la diferitele ministere implicate, procesul de reînnoire a certificatului de legalitate etc.) sunt definite în cadrul unei dispoziții legislative specifice emise de ministerul responsabil cu administrarea pădurilor[43].

„Certificatul de legalitate” este eliberat pentru un exercițiu dat cu o durată de valabilitate de:

- maxim 1 an pentru titlurile din cadrul domeniului forestier permanent (convenție de gestionare și păduri comunale);

- maxim 6 luni pentru titlurile din cadrul domeniului forestier temporar;

- maxim 1 an pentru unitățile de prelucrare.

Certificatul de legalitate poate fi suspendat în orice moment ca urmare a unui litigiu de natura celui descris în secțiunea V.

Serviciile centrale responsabile cu verificarea legalității au posibilitatea de a iniția vizite pe teren în vederea verificării autenticității verificatorilor prevăzuți în grila de legalitate corespunzătoare și care nu pot fi întotdeauna examinați adecvat numai în baza analizei documentelor. Verificatorii vizează, de asemenea, elementele prezentate de administrațiile partenere (Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii, Ministerul Afacerilor Sociale, Ministerul Mediului și Protecției Naturii etc.) care eliberează documente solicitate în grilele de legalitate.

Procedura detaliată a verificării legalității entității forestiere, mai ales metodologia care trebuie folosită de către serviciile centrale responsabile cu verificarea legalității, va fi dezvoltată în cursul etapei de pregătire.

În cazul specific al entităților forestiere care dețin un certificat privat de legalitate și/sau de gestionare forestieră durabilă (i) recunoscut și autorizat de ministerul responsabil cu administrarea pădurilor care va defini condițiile de eliberare a autorizațiilor pentru inspectorii și auditorii privați, (ii) cu audit pertinent și independent și (iii) utilizând un sistem de referință care să includă în mod obligatoriu toate cerințele din grilele de legalitate din Camerun, vor fi recunoscute ca fiind în conformitate cu legislația cameruneză. Astfel de entități forestiere vor obține atunci „certificatul de legalitate” din partea serviciilor centrale responsabile cu verificarea legalității în baza certificatului valid reînnoit în fiecare an și exigibil în cursul auditului de monitorizare.

Recunoașterea de către MINFOF a certificatelor private de legalitate și/sau de gestionare durabilă se va face în urma unei analize a standardelor utilizate de birourile autorizate pentru a verifica includerea integrală în cadrul acestora a criteriilor, indicatorilor și verificatorilor din grilele de legalitate din Camerun (aspecte administrative, exploatare și amenajare, transport, aspecte sociale și de mediu). O evaluare formală a standardelor de certificare privată a concesiunilor forestiere din Camerun cu privire la grila de legalitate va fi efectuată de către MINFOF în cursul etapei de pregătire. Evaluarea va fi însoțită de un raport care va fi publicat și care va fi accesibil publicului. În cazul în care evaluarea este pozitivă, sistemul de certificare privat va fi aprobat de către ministerul responsabil cu administrarea pădurilor printr-o dispoziție reglementativă, iar aprobarea va fi făcută publică. Aceasta va permite, de asemenea, eliberarea certificatului de legalitate întreprinderilor care au fost certificate conform unui astfel de sistem, fără a mai fi necesară o misiune specifică, pentru a evita o dublă verificare a legalității în cadrul concesiunilor forestiere certificate. Cu toate acestea, întreprinderea forestieră vizată de certificarea aprobată va trebui să trimită serviciilor centrale responsabile cu verificarea legalității toate rapoartele de audit de certificare ale sistemului de certificare privat pentru a-i permite să continue respectarea legalității în cadrul acestui proces și pentru a permite, de asemenea, eliberarea certificatului de legalitate pentru întreprindere și titlul vizat.

IV. Monitorizarea la nivel na țIONAL A ACTIVITățII FORESTIERE

Monitorizarea la nivel național a activității forestiere se face sub coordonarea ministerului responsabil cu administrarea pădurilor prin intermediul serviciilor specializate și implică toate celelalte administrații care intervin în procesul de amenajare a teritoriului național. Instrumentul de monitorizare îl reprezintă Sistemul informatizat de gestionare a informațiilor forestiere – a doua generație (SIGIF II), a cărui memorie centralizată se află la ministerul responsabil cu administrarea pădurilor, cu interconexiuni (legături electronice care permit încărcarea informațiilor și disponibilitatea acestora în timp real) cu sistemele „MESURE” privind impozitele și „SYDONIA” privind serviciile vamale din cadrul Ministerului Finanțelor. Procesul de monitorizare depinde, prin urmare, nu numai de buna funcționare a acestor servicii pe teritoriul național, ci și de buna colaborare cu toți actorii din sectorul forestier.

SIGIF II este un instrument informatic care deține o memorie centralizată situată la Direcția pădurilor în care sunt stocate toate datele cu privire la sectorul forestier provenind de la posturi de control forestiere și de vânătoare, puncte de verificare, delegații regionale, entități forestiere, administrații fiscale și vamale etc. Acesta permite cunoașterea în orice moment a situației fiecărei entități forestiere și adoptarea tuturor deciziilor care se impun cu privire la legalitatea activităților acestora. Acesta reprezintă, prin urmare, principala sursă de informații care servește la blocarea procesului de eliberare a licenței FLEGT în cazul în care o entitate forestieră în situație de ilegalitate ar solicita un astfel de document; de aici, termenul de „sistem cu blocare”.

MESURE (O mai bună monitorizare a randamentului fiscal) este o aplicație de tip client-server, operațională în cadrul Direcției pentru întreprinderi mari (DGE), în cadrul programului de securizare a taxelor forestiere (PSTF) și în oficiile de impozitare a întreprinderilor mijlocii (CIME) din cadrul Direcției fiscale generale. Aceasta are drept funcție principală monitorizarea și gestionarea impozitelor, drepturilor, taxelor și redevențelor. În cazul fiscalității forestiere, aceasta oferă o platformă de captare, gestionare și de analiză a datelor din declarații. După interconectarea cu SIGIF II, aplicația va genera următoarele date:

- date de fiscalitate generală (patente, CNAS, taxe de drept comun);

- tabel de monitorizare a plății taxei de tăiere;

- tabel de monitorizare a plății taxei de intrare în uzină;

- tabel de recuperare din vânzările prin licitație publică și din tranzacții;

- tabel de monitorizare a recuperării și a distribuirii RFA;

- tabel de plată a titlurilor mici;

- cheltuieli de autorizare, de predare a titlurilor etc.

Toate aceste informații contribuie la controlul consecvenței și participă la sistemul de blocare în cazul depistării unei nereguli.

SYDONIA : sistemul informatic vamal (SYDONIA) este o aplicație de anvergură mondială; aceasta este pusă în aplicare prin Conferința Organizației Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare (UNCTAD), în mai multe state membre ale Organizației Mondiale a Vămilor (OMV). Aceasta constituie o aplicație de tip server-utilizator care este în prezent utilizată de Administrația vămilor din Camerun. În cadrul interconectării cu SIGIF II, aceasta comunică, în timp real, următoarele informații:

- date statistice privind cantitățile exportate:

- exporturi de bușteni autohtoni;

- exporturi de bușteni aflați în tranzit (CEMAC);

- exporturi de lemn ecarisat autohton;

- exporturi de lemn ecarisat aflat în tranzit (CEMAC);

- exporturi de parchet;

- exporturi de placaj;

- exporturi de furnir;

- exporturi de produse speciale;

- exporturi de produse finite din lemn;

- date statistice privind valorile impozabile globale ale cantităților exportate;

- date statistice privind veniturile bugetare generate de exporturile de lemn;

- date privind entitățile forestiere a căror activitate vamală a fost suspendată și motivele acestei suspendări;

- date privind verificarea descărcării și a volumelor acordate fie de către Direcția fiscală generală (DGI), fie de către MINFOF;

- date privind volumul de bușteni exportat de anumite entități forestiere care beneficiază de autorizații speciale (export de bușteni de esențe de promovare de categoria I);

- date privind numărul de licențe FLEGT care însoțesc transporturi îmbarcate în mod real;

- date privind cantitățile de lemn CEMAC aflat în tranzit sau importat.

Ca și în cazul MESURE, toate informațiile din cadrul SYDONIA contribuie la controlul consecvenței și participă la sistemul de blocare în cazul depistării unei nereguli.

V. Controlul la nivel na țIONAL AL ACTIVITățII FORESTIERE

Controlul la nivel național al activității forestiere se efectuează în fiecare zi pe tot parcursul lanțului de aprovizionare. Ansamblul informațiilor care rezultă astfel sunt incluse în sistemul de trasabilitate și populează baza de date centralizată a SIGIF II. Aceasta se realizează prin totalitatea serviciilor specializate din cadrul ministerului responsabil cu administrarea pădurilor, cu asistența forțelor de menținere a ordinii din cadrul Ministerului de Justiție. Controlul se face în conformitate cu „strategia națională privind controalele forestiere și cinegetice” care se aplică la diferitele etape ale lanțului de aprovizionare și se sprijină, printre altele, pe sistemul de trasabilitate descris în prezenta anexă. În cursul etapei de pregătire, vor fi elaborate proceduri de control modificate astfel încât să se țină cont de cerințele din cadrul sistemului de verificare a legalității.

Activitățile de control forestier pot genera litigii care vor fi soluționate prin intermediul programului denumit „Monitorizarea încălcărilor și a gestiunii informatice a contenciosului forestier” (SIGICOF), un modul corelat cu SIGIF II. Răspunsurile din cadrul contenciosului forestier participă la sistemul de blocare împotriva oricărei entități forestiere care nu respectă prevederile legale, din momentul în care aceasta este declarată vinovată de către instanțele competente. Răspunsurile sunt consemnate atunci în registrul de încălcări în cadrul bazei de date SIGIF II și blochează (adică suspendă certificatul de legalitate) entitatea forestieră vizată până când aceasta își îndeplinește toate obligațiile legale prevăzute de legislația în vigoare.

VI. Verificarea conformită țII LANțULUI DE APROVIZIONARE

Este vorba despre sistemul de trasabilitate a lemnului și a produselor din lemn în Camerun.

VI a. Obiectiv

Sistemul de trasabilitate va fi în măsură să monitorizeze traseului lemnului și al produselor din lemn de la pădure până la locul de export, inclusiv toate punctele de separare. Astfel, sistemul va permite captarea rezultatelor inventarelor de exploatare, a volumului de lemn tăiat, transportat, intrat în uzină, prelucrat și a tuturor produselor CEMAC importate sau aflate în tranzit.

VI b. Domeniu de aplicare

Verificarea conformității lanțului de aprovizionare acoperă întreg teritoriul național, toate modurile de producție și de achiziție (concesiune forestieră, vânzare a arborilor de tăiat, păduri comunitare, păduri comunale, autorizații de recuperare și de vânzare prin licitație publică) și toate produsele forestiere exportate, importate, aflate în tranzit și schimbate în interiorul țării.

VI c. Principii

Sistemul este conceput pe următoarele principii:

- există o bază de date centralizată (SIGIF II) care poate fi accesată pe internet de către toți actorii vizați de filiera lemnului;

- este interconectat la bazele de date ale altor administrații sau servicii, în vederea relaționării și consolidării informațiilor [SIGIF II, SIGICOF, SYDONIA, MESURE] în timp real;

- funcționează în modul client-server, cu acces reglementat la server (grup, drepturi etc.). Încărcarea datelor se face în timp real de către toți cei care participă la sistem (exploatatori forestieri, industriali, exportatori, importatori, administrație fiscală, administrația vămilor și administrația pădurilor);

- permite transparența sectorului punând la dispoziție on-line informații exacte și pertinente în beneficiul actorilor vizați de diferitele aspecte forestiere;

- demarează odată cu inventarul de exploatare : fiecărui copac inventariat conform legislației în vigoare i se va asocia un număr de identificare de referință (cod de bare);

- este electronic (rapid și exact) și are, concomitent, un caracter documentar (scrisori de trăsură, carnete de șantier etc.);

- este declarativ și se face pe proprie răspundere (la nivel fiscal și la nivel de pădure). Prin acest proces de responsabilizare, însăși entitatea forestieră este răspunzătoare pentru blocaje sau întârzieri: în cazul în care nu trimite declarațiile de tăiere (și altele), aceasta se autopenalizează pentru operațiunile din aval (export);

- este compatibil cu sistemele puse în aplicare în țările învecinate și cu cele instalate de entitățile forestiere;

- este prevăzut cu un mecanism de blocare pentru grupuri de apartenență, drepturi conferite fiecărui grup și codificarea datelor de bază securizate la nivel central. Sistemul de trasabilitate trebuie să prezinte o validare a datelor colectate în fiecare etapă. (exemplu: eliberarea permisului de către MINFOF la nivel central necesită colectarea datelor din inventarul de exploatare);

- este un sistem care vizează facilitarea procedurilor de control, în special prin reducerea punctelor de control (identificarea punctelor de trecere obligatorii), prin conectarea electronică care facilitează schimbul de informații etc.

VI d. Actorii și rolurile acestora

Astfel cum s-a men ționat anterior, la diferite niveluri ale lanțului de trasabilitate, actorii pot codifica, transmite sau consulta datele în cadrul SIGIF II. Fluxul de transmitere/consultare a datelor între actori se prezintă astfel:

Schema fluxului de transmitere/consultare a datelor

[pic]

Legendă: semnificația săgeților

Nr. | Flux de date sau de informații tranzitorii |

1 | Controlul documentelor de transport (scrisoare de trăsură, fișe tehnice, certificate de proveniență și documente vamale) Codificarea datelor rezultate în urma controalelor fizice ale lemnului CEMAC Coduri de bare specifice |

2 | Încărcarea datelor privind activitatea acestora (inventare, tăieri, transport, prelucrare, import și export) Încărcarea informațiilor privind taxa de tăiere (TT), taxa de intrare în uzină (TIU), redevența forestieră anuală (RFA) și impozitele de drept comun pentru controlul consecvenței |

3 | Punere la dispoziție în vederea consultării a statisticilor privind producția, taxele calculate, litigiile soluționate |

4 | Codificarea datelor rezultate în urma controlului fizic |

5 | Consultarea statisticilor privind producția, taxele calculate, litigiile soluționate |

6 | Codificarea datelor gestionate de MESURE |

7 | Consultarea datelor rezultate în urma controalelor fizice înregistrate la nivelul posturilor de frontieră |

8 | Codificarea datelor gestionate de SYDONIA |

9 | Consultarea statisticilor privind produsele importate, aflate în tranzit, din lemn CEMAC |

10 | Consultarea eventuală a datelor privind legalitatea lemnului |

11 | Consultarea statisticilor de producție și a elementelor de analiză științifică |

12 | Trasabilitatea lemnului și a produselor din lemn pentru export |

13 | Codificarea datelor de export (fișe tehnice ale lemnului pentru export) Codificarea numerelor licențelor FLEGT |

14 | Consultarea inventarelor, a statisticilor de producție, de prelucrare, a statisticilor privind volumul de produse rulate, a taxelor calculate, a litigiilor soluționate, certificate de legalitate etc. |

15 | Codificarea datelor rezultate în urma controlului fizic Codificarea datelor privind contenciosul (PV de confiscare, PV de vânzare prin licitație a produselor confiscate) |

Definirea rolului actorilor:

- MINFOF central:

- gestionarea sistemului și reglementarea procedurilor;

- codificarea informațiilor de bază;

- supravegherea controlului;

- interconectarea cu celelalte administrații;

- validarea datelor la nivel central;

- audit independent.

- Entitățile forestiere:

- încărcarea datelor privind activitățile acestora (inventare, tăieri, transport, prelucrare, import și export) sau transmiterea acestora către serviciile competente în vederea încărcării lor în baza de date;

- încărcarea informațiilor privind taxa de tăiere (TT), taxa de intrare în uzină (TIU), redevența forestieră anuală (RFA) și impozitele de drept comun pentru controlul consecvenței sau transmiterea acestora către serviciile competente în vederea încărcării lor în baza de date.

- Brigăzile mixte de frontieră:

- încărcarea datelor privind lemnul provenind din țările învecinate;

- controlul și verificarea documentelor;

- punerea la dispoziție a codurilor de bare specifice pentru lemnul aflat în tranzit, dacă este cazul.

- Delegațiile regionale și departamentale responsabile cu administrarea pădurilor:

- încărcarea datelor din fișele tehnice ale lemnului pentru export (FTE);

- încărcarea datelor rezultate în urma controlului și a verificării documentelor realizate la postul de control forestier și de vânătoare (PCFV);

- încărcarea datelor privind vânzarea prin licitație a produselor confiscate (VLL).

- Punctele de control:

- încărcarea datelor rezultate în urma controlului fizic;

- citirea codurilor de bare.

- Entitatea responsabilă cu eliberarea licențelor FLEGT:

- încărcarea datelor menționate în licențele FLEGT eliberate;

- controlul fizic al documentelor;

- eliberarea licențelor FLEGT.

- Autoritățile fiscale:

- încărcarea informațiilor privind taxa de tăiere, taxa de intrare în uzină, redevența forestieră anuală și impozitele de drept comun pentru controlul consecvenței.

- Autoritățile vamale:

- încărcarea informațiilor privind cantitățile îmbarcate, importate, aflate în tranzit;

- verificarea fizică și a documentelor;

- încărcarea taxelor vamale.

- Celelalte țări:

- consultarea prin intermediul interconectării sistemelor de trasabilitate.

- Ceilalți actori:

- lectură, observație, sesizare și sugestii.

Modalitățile de organizare a actorilor instituționali chemați să joace un rol esențial în punerea în aplicare a SVL sunt precizate în anexa III-B.

VI e. Gestionarea informațiilor

Tabelul de mai jos prezintă în linii mari sistemul de trasabilitate care urmează să fie pus în aplicare. Procedurile specifice fiecărei etape a lan țului de aprovizionare vor fi dezvoltate în cursul etapei de pregătire, cu sprijinul unei asistențe tehnice externe pe o perioadă limitată și ulterior prin intermediul testării acestora pe teren. Aceste proceduri specifice, definind frecvența controalelor/verificării, metodele de eșantionare, procedurile de control pe teren, rapoartele de constatare a încălcărilor, modalitățile de tratare a lemnului CEMAC etc. vor face obiectul unui manual de proceduri elaborat și difuzat în rândul tuturor actorilor în cauză. Echipamente și mijloace specifice vor fi puse la dispoziția serviciilor responsabile cu monitorizarea trasabilității.

Tăiere | - Operatori ( Marcaj cu noi etichete cu coduri de bare a buturugilor și a buștenilor tăiați (același cod de bare cu cel de pe arborele pe picior) | Cod de bare Nr. DF10 Exploatator Subcontractant Nr. AAC Zonă Codul esenței Lungime Capătul gros Capătul subțire Data | Introducerea datelor de către operatori pe carnetele de șantier DF10 și înregistrarea în SIGIF II | Control pe teren realizat de MINFOF (servicii deconcentrate, BNC și OI) | Verificarea automată a consecvenței în cadrul SIGIF II între volume/număr de arbori tăiați și autorizați. Interfață cu baza de date MESURE a MINFI (taxa de tăiere) |

2. Transportul buștenilor: pădure - export pădure - uzină pădure - parc de separare parc de separare - export parc de separare - uzină | Pregătirea și încărcarea în parcul de lemne din pădure (către uzină, export sau parc de separare) | - Operatori ( Marcaj cu etichete noi cu cod de bare a buștenilor pregătiți (legătură cu codul de bare de pe buștenii inițiali) | Cod de bare Nr. STB Nr. DF10 (+ linie și poziție) Nr. AAC Plecare (nr. parc de lemne) Destinație Transportator Codul esenței Lungime Capătul gros Capătul subțire Data Agent (+ nr. ciocanului forestier) Numărul de înmatriculare al autovehiculului | Introducerea de către operatori a datelor din scrisorile de trăsură pentru bușteni (STB) și înregistrarea în SIGIF II | Control pe teren realizat de MINFOF (servicii deconcentrate, BNC, OI ) cu verificare sistematică și, la nivelul punctelor de control, a validității/fiabilității documentelor, înregistrarea codurilor de bare și verificarea fizică a volumelor în raport cu declarațiile din STB | Verificarea automată a consecvenței în cadrul SIGIF II (mai ales între volumele rulate și volumele tăiate, destinație, etc.) |

Pregătire și încărcare în parcul de separare sau gară | - Operatori | Cod de bare Nr. STB (parc de separare) / Borderou de transport cu trenul Nr. DF10 (+ linie și poziție) Nr. AAC Plecare (denumirea parcului) Destinație Transportator Codul esenței Lungime Capătul gros Capătul subțire Data Agent (+nr. ciocanului forestier) Numărul de înmatriculare al autovehiculului | Introducerea de către operatori a datelor din scrisorile de trăsură „Parc de separare” și înregistrarea în SIGIF II | Control pe teren realizat de MINFOF (servicii deconcentrate, BNC, OI și puncte de control) cu verificarea sistematică a validității/fiabilității documentelor, înregistrarea codurilor de bare și verificarea fizică a volumelor în raport cu declarațiile din STB și din ST „Parc de separare” | Verificarea automată a consecvenței în cadrul SIGIF II între informațiile dintre STB și ST „Parc de separare” |

3. Uzină | Recepție intrare în uzină | - Operatori | Cod de bare Unitate de prelucrare Codul esenței Titlu de proveniență Nr. DF10 Nr. STB sau al ST „Parc de separare” Lungime Capătul gros Capătul subțire Data Agent | Introducerea datelor de către operatori și înregistrarea în SIGIF II | Control sistematic comun realizat de MINFOF și MINFI Verificare fizică a buștenilor și compararea informațiilor cu cele din ST( Citirea codurilor de bare și introducerea datelor din STB și ST „Parc de separare” de către agenții din cadrul MINFOF | Verificarea automată a consecvenței în cadrul SIGIF II între volumele rulate și volumele intrate în uzină Legătură cu baza de date MESURE a MINFI (taxa de intrare în uzină) |

Intrare în lanțul de prelucrare (tăierea capetelor) | - Operatori ( Marcaj prin cod de bare pe butucii pregătiți (legătură cu codul de bare de pe buștenii inițiali) | Cod de bare Nr. CEU Codul esenței Proveniență Nr. DF10 – linie – poziție Nr. ST Lungime Capătul gros Capătul subțire Data (intrare în lanțul de prelucrare) | Introducerea de către operatori a datelor în carnetele de intrare a lemnului în uzina de prelucrare și înregistrarea în SIGIF II | Control sistematic comun realizat de MINFOF și MINFI Verificarea fizică a butucilor și compararea informațiilor cu cele din CEU | Verificarea automată a consecvenței în cadrul SIGIF II între volumele la intrarea în uzină și volumele la intrarea în lanțul de producție (tăierea capetelor) |

Ieșire din lanțul de prelucrare | - Operatori ( Marcaj printr-un nou cod de bare pe produsele prelucrate (legătură cu butucii de la intrare) | Cod de bare Nr. CSU Nr. contract Unitate de prelucrare Exercițiu Codul esenței Lungime Lățime Densitate Număr de piese Data (ieșire) | Introducerea de către operatori a datelor în carnetele de ieșire din uzină și înregistrarea în SIGIF II | Control sistematic comun realizat de MINFOF și MINFI | Comparație între volumele la intrare și cele de la ieșirea din lanțul de producție și verificarea consecvenței în raport cu randamentul mediu al lemnului pe esență. Legătură între produsele prelucrate (ieșire din uzină) și buștenii înregistrați în CEU în vederea reconcilierii zilnice dacă este posibil |

4. Transportul produselor prelucrate: uzină - port uzină - uzină uzină - parc de separare parc de separare - port | - Operator | Cod de bare Nr. STD / Borderou tren Nr. contract Nr. balot Unitate de prelucrare Transportator Plecare Destinație Exercițiu Codul esenței Lungime Lățime Densitate Număr de piese Data | Introducerea de către operatori a datelor pe scrisorile de trăsură debitate (STD) și înregistrare în SIGIF II | Control pe teren realizat de MINFOF (servicii deconcentrate, BNC, OI și puncte de control) cu verificarea sistematică a validității/fiabilității documentelor, înregistrării codurilor de bare și verificării fizice a volumelor în raport cu declarațiile din STB și ST „Parc de separare” | Reconcilierea automată a datelor în SIGIF II |

5. Port | Export de bușteni | Operator | Cod de bare Țara de destinație Exploatator Exercițiu Nr. titlu Nr. AAC Codul esenței Lungime Capătul gros Capătul subțire Data Agent Nr. contract Nr. STD | Codificare de către operatori a datelor din fișele tehnice ale lemnului pentru export (FTE) și înregistrare în SIGIF II Confirmare prin căsuța periferică de legalitate. | - Revizuirea documentelor din dosar - Verificarea fizică a fiecărui lot în raport cu FTE - Verificarea fizică de către autoritățile vamale (cu sprijinul SGS) prin eșantionare | - Verificarea automată a consecvenței în cadrul SIGIF II (post forestier Douala Port) privind identitatea, proveniența, istoricul produselor, părțile implicate anterior în lanțul de control, etc. - Verificarea automată a consecvenței în baza de date a MINFI (MESURE) - Verificarea automată a consecvenței în baza de date a autorităților vamale (SIDONIA) ( Licență FLEGT |

Export lemn debitat | Operator | Cod de bare Țara de destinație Unitate de prelucrare Exercițiu Lungime Lățime Densitate Număr de piese Codul esenței Volum Data Agent Nr. contract Nr. STD | Introducerea de către operatori a datelor din fișele tehnice ale lemnului pentru export (FTE) și în SIGIF II | - Revizuirea documentelor din dosar - Verificarea fizică a fiecărui lot în raport cu FTE - Verificarea fizică de către autoritățile vamale (cu sprijinul SGS) prin eșantionare | - Verificarea automată a consecvenței în SIGIF II (post forestier Douala Port) privind identitatea, proveniența, istoricul produselor, părțile implicate anterior în lanțul de control, etc. - Verificarea automată a consecvenței în baza de date a MINFI (MESURE) - Verificarea automată a consecvenței în baza de date a autorităților vamale (SIDONIA) ( Licență FLEGT |

Export de bușteni și de lemn debitat în containere (încărcătură) | Operator și MINFOF/MINFI | Cod de bare Țara de destinație Unitate de prelucrare Exercițiu Lungime Lățime (lemn debitat) Densitate (lemn debitat) Număr de piese (lemn debitat) Capătul gros (bușteni) Capătul subțire (bușteni) Codul esenței Volum Data Agent Nr. contract Nr. ST | Codificare de către operatori a datelor din fișele tehnice ale lemnului pentru export (FTE) și înregistrare în SIGIF II | Control fizic la încărcare realizat de MINFOF și de autoritățile vamale Viza pe certificatul de încărcare | Verificarea reconcilierii datelor în baza de date SIGIF II între DIT și FTE |

Lemn aflat în tranzit | Intrarea lemnului aflat în tranzit | MINFOF | Documente de transport (ST, fișe tehnice, certificat de proveniență și documente vamale). Date codificate în cadrul SIGIF II Cod de bare specific Țara de proveniență Capătul gros (bușteni) Capătul subțire (bușteni) Lățime (lemn debitat) Densitate (lemn debitat) Număr de piese (lemn debitat) Codul esenței Societate Destinație Date de intrare Punct de control Agent | Post de frontieră | Verificarea la punctul de control a documentelor de transport și a altor documente din țara de proveniență | Reconcilierea între datele din porturile de ieșire și cele din punctele de intrare pornind de la datele din baza de date SIGIF II |

Intrarea lemnului importat | Operator (importator) | Documente de transport (ST, fișe tehnice, certificat de proveniență și documente vamale) Documente legale de import Certificate de confirmare a legalității sau a viabilității (în așteptarea eliberării unei licențe FLEGT din aceste țări) codificate în baza de date SIGIF II Cod de bare specific Țara de proveniență Capătul gros (bușteni) Capătul subțire (bușteni) Lățime (lemn debitat) Densitate (lemn debitat) Număr de piese (lemn debitat) Codul esenței Societate Destinație Date de intrare Punct de control Agent | Post de frontieră și de operare la intrarea în uzină | Verificarea la punctul de control a autorizației de import, a documentelor de transport și a altor documente din țara de proveniență. Lemnul intră în circuitul normal de monitorizare din cadrul lanțului de aprovizionare | Reconcilierea cu datele de la intrarea în parcul uzină pe țară de proveniență pornind de la datele codificate în SIGIF II |

- VII. Eliberarea licen țELOR FLEGT

Sistemul de acordare a licențelor FLEGT validează rezultatele verificării legalității entităților forestiere, a conformității lanțului de aprovizionare, a monitorizării și controlului, la nivel național, a activității forestiere cu privire la transporturile de lemn care fac obiectul unei cereri de eliberare a unei licențe FLEGT. Licența FLEGT este, prin urmare, la fel ca și certificatul de legalitate, unul din rezultatele SVL.

Verificarea situației unui transport de lemn dat se face prin consultarea documentelor securizate schimbate între „serviciile centrale responsabile cu verificarea legalității” (la Yaoundé) și „serviciile deconcentrate responsabile cu verificarea legalității” (la punctele de export), prin internet, cu un sistem de numerotare unic și o înregistrare automată în baza de date centralizată sau prin documente securizate eliberate pe suport de hârtie în cazul defectării sistemului electronic.

Licența FLEGT este eliberată de responsabilii numiți din cadrul serviciilor deconcentrate responsabile cu verificarea legalității din ministerul responsabil cu administrarea pădurilor (delegații regionale și departamentale, posturi de control forestier și de vânătoare) în baza unui raport final oferit de SIGIF II care atestă conformitatea cu cerințele de legalitate a lemnului pentru export. Raportul este rezultatul verificării celor trei semnale fundamentale care participă la sistemul cu blocare:

- semnalul 1 : indică legalitatea în ceea ce privește certificatul de legalitate;

- semnalul 2 : indică legalitatea în ceea ce privește contenciosul (SIGICOF);

- semnalul 3 : indică legalitatea în ceea ce privește monitorizarea la nivel național (lanț de aprovizionare, MESURE și SYDONIA).

Atunci când este solicitată, licența FLEGT însoțește fișa tehnică (FT) eliberată de către serviciul local competent din cadrul ministerului responsabil cu administrarea pădurilor și permite obținerea „bonului de îmbarcare”, eliberat de administrația vamală la finalul operațiunilor de îmbarcare a fiecărui transport de lemn pentru export. În orice caz, agenții ministerului responsabil cu administrarea pădurilor se asigură, în ultimă instanță, de conformitatea transporturilor cu licențele FLEGT corespunzătoare înainte de plecarea transporturilor respective. Semnăturile puse pe licența FLEGT sunt recunoscute oficial.

Procesul de eliberare a licențelor FLEGT este reglementat printr-un text emis de ministrul responsabil cu administrarea pădurilor. Semnăturile autorizate sunt transmise periodic autorităților competente din Uniunea Europeană care informează serviciile vamale europene cu privire la acestea. Echipamente și mijloace specifice de control și de înregistrare a licențelor FLEGT înainte de îmbarcare sunt puse la dispoziția controlorilor în portul de îmbarcare.

Licențele FLEGT, precum și procedurile privind eliberarea acestora sunt descrise în anexa V și vor fi dezvoltate mai mult în cursul etapei de pregătire.

Lemnul și produsele din lemn aflate în tranzit sub controlul autorităților vamale din Camerun nu vor face obiectul eliberării unei licențe FLEGT de către Camerun în vederea exportării acestora către Uniunea Europeană.

VIII. AUDIT INDEPENDENT

Un audit independent al ansamblului SVL se efectuează periodic în vederea garantării credibilității și transparenței acestuia de la producție până la export și se extinde chiar la nivelul funcționării autorităților competente din Uniunea Europeană.

Rolul, competențele și condițiile de recrutare a auditorului independent sunt descrise în anexa VI din prezentul acord.

IX. Concluzii

SVL este, în definitiv, o punere în comun în vederea obținerii unei sinergii funcționale a unui sistem de monitorizare a activității forestiere, de control, la nivel național, pe tot parcursul lanțului de aprovizionare și de prestări de servicii în cadrul sectorului forestier; acest ansamblu face obiectul unui audit independent care asigură credibilitatea acestuia.

Astfel, monitorizarea la nivel național a activității forestiere populează și gestionează o bază de date centralizată la Direcția pădurilor cu interconexiuni cu administrațiile partenere. În ceea ce privește controlul, la nivel național, al activității forestiere, acesta se efectuează pe tot parcursul lanțului de aprovizionare al lemnului și al circuitului de tratare a dosarelor inerente sectorului forestier și permite asigurarea în orice moment și în orice loc de pe teritoriul național a legalității situațiilor și a actelor prezentate de fiecare utilizator din sectorul forestier. Acesta permite, de asemenea, depistarea și pedepsirea încălcărilor care îmbogățesc baza de date prin intermediul SIGICOF.

Punerea în aplicare a SVL se face într-un cadru instituțional bine definit.

Cadru institu țIONAL

SVL se integrează în cadrul instituțional existent al ministerului responsabil cu administrarea pădurilor. Organizarea instituțională care rezultă astfel se fundamentează pe o amenajare care ține cont de noul context generat de APV, fără a crea noi structuri. Astfel, cadrul instituțional indică ansamblul structurilor și al resurselor umane, materiale și financiare care vor fi mobilizate în vederea punerii în aplicare a SVL care conduce la eliberarea certificatelor de legalitate și a licențelor FLEGT.

Cadrul instituțional este descris în anexa III-B, iar cerințele în anexa X.

ANEXA III-B

Cadrul instituțional al sistemului de verificare a legalității

I. STRUCTURI PENTRU PUNEREA ÎN APLICARE A SISTEMULUI DE VERIFICARE A LEGALITățII

Punerea în aplicare a sistemului de verificare a legalității (SVL) în Camerun se face în cadrul funcționării structurilor proprii ale ministerului responsabil cu administrarea pădurilor (MINFOF). Aceste structuri intervin la diferite niveluri (servicii centrale și servicii deconcentrate) și în grade diferite pentru a face operaționale diferitele elemente pe care se fundamentează SVL (a se vedea anexa III-A), și anume:

- verificarea legalității entității forestiere de exploatare/ prelucrare;

- monitorizarea la nivel național a activității forestiere;

- controlul la nivel național al activității forestiere;

- verificarea conformității lanțului de aprovizionare;

- eliberarea licențelor FLEGT;

- auditul independent.

Diferitele entități responsabile cu punerea în aplicare a SVL, precum și rolurile acestora sunt descrise în cele ce urmează, cu accent deosebit pe noile aspecte care intervin în eliberarea certificatului de legalitate și/sau a licenței FLEGT, reprezentând cele două noi documente care decurg din încheierea APV.

I a. Servicii centrale responsabile cu controlul calită ții

Aceste servicii sunt situate în cadrul Direcției pădurilor (DP). Sunt vizate: serviciul de norme de intervenție în mediu forestier (SN) și cel de gestionare a informațiilor forestiere (SEGIF). Acestea intervin sub autoritatea Departamentului de autorizații și fiscalitate forestieră (SDAFF) din cadrul Direcției pădurilor. Acesta se află, la rândul său, sub autoritatea Secretariatului General (SG) al MINFOF, aflat sub autoritatea ministrului responsabil cu administrarea pădurilor și a faunei.

Serviciul de norme de intervenție în mediu forestier (SN) se ocupă, printre alte obligații atribuite prin organigramă, cu examinarea cererilor de eliberare de „certificate de legalitate” și procedează la verificarea conformității activităților entităților forestiere cu dispozițiile din grilele de legalitate (a se vedea anexa II). În acest sens, acesta se află în legătură (consultări și cereri de documente sau cereri de informații pe cale electronică) cu toate serviciile interne din cadrul MINFOF (DF, DPT, DFAP, BNC, etc.) și cu serviciile competente din cadrul celorlalte administrații implicate în eliberarea documentelor solicitate în grilele de legalitate (ministerele: Mediului, Finanțelor, Vămilor, Sănătății, Industriei, Minelor, Muncii, Afacerilor Sociale și Agriculturii). Pe lângă Comitetul național de monitorizare a acordului, va fi înființat, în plus, un comitet interministerial de monitorizare a interconectării.

SN validează, la finalizarea verificărilor, dosarele de cerere de eliberare a certificatului de legalitate și le transmite serviciului de gestionare a informațiilor forestiere în vederea elaborării propunerilor de certificate de legalitate și a codificării datelor referitoare la acestea în baza de date.

Serviciul de gestionare a informațiilor forestiere (SEGIF), astfel cum indică și numele acestuia, se ocupă de gestionarea tuturor informațiilor privind sectorul forestier disponibile în baza de date denumită „Sistem informatizat de gestionare a informațiilor forestiere – a doua generație (SIGIF II)”, de care se folosește pentru a răspunde oricărei cereri de informații și/sau pentru a stabili certificatele de legalitate împreună cu celelalte permise și certificate anuale de operațiuni forestiere. Acest serviciu găzduiește, prin urmare, memoria centrală a SIGIF II, care constituie un instrument prin intermediul căruia orice informație cu privire la sectorul forestier este centralizată și tratată concomitent cu cele care derivă din interconectările cu celelalte administrații. Acesta este locul de unde se emit avizele și semnalele necesare pentru a face posibilă eliberarea licenței FLEGT, dacă este cazul (a se vedea anexa III-A), precum și propunerile de certificate de legalitate. Propunerile de certificate de legalitate emise de către SEGIF sunt supuse examinării directorului Departamentului pentru autorizații și fiscalitate forestieră (SDAFF), șef ierarhic direct, care le plasează în circuitul normal de tratare a dosarelor până la semnarea acestora de către ministrul responsabil cu administrarea pădurilor și a faunei, trecând pe la Secretariatul general (SG).

Pe scurt, eliberarea certificatelor de legalitate presupune intervenția următoarelor servicii în această ordine: SN-SEGIF-SDAFF-DF-SG-MINFOF.

I b. Servicii deconcentrate responsabile cu verificarea legalită ții

Toate structurile deconcentrate din cadrul MINFOF participă la punerea în aplicare a SVL. Unele dintre acestea, alese în funcție de poziția lor în raport cu circulația și/sau îmbarcarea lemnului joacă un rol decisiv, în special: posturile de frontieră, posturile de control forestier și de vânătoare (PCFV) de la locurile de producție/achiziție a lemnului, punctele de control, delegațiile regionale, delegațiile departamentale, posturile de control forestier și de vânătoare de la punctele de îmbarcare a lemnului și cele din aeroporturi.

Aceste servicii sunt responsabile cu aplicarea dispozițiilor legislative și de reglementare în materie de monitorizare la nivel național a activității forestiere, de control și de trasabilitate a lemnului cu o responsabilitate aparte la nivelul punctelor de îmbarcare pentru exportul lemnului și al produselor din lemn, unde vor fi eliberate licențele FLEGT.

Rolul PCFV (posturi de control forestier și de vânătoare) de frontieră la intrarea lemnului este de a:

- verifica legalitatea lemnului importat (verificarea conformității documentelor prezentate cu produsele transportate);

- aplica modalitățile de plasare pe culoarul vamal a lemnului aflat în tranzit împreună cu serviciile vamale;

- codifica datele în SIGIF II;

- citi și verifica codurile de bare pe lemnul importat și parafele de pe documentele de transport;

- marca cu coduri de bare lemnul aflat în tranzit și lemnul importat.

Rolul PCFV (posturi de control forestier și de vânătoare) de la locurile de producție sau de achiziție a lemnului este de a:

- controla operațiunile de exploatare forestieră (control fizic și controlul documentelor);

- marca buștenii și buturugile;

- citi și verifica codurile de bare;

- înregistra datele;

- viza scrisorile de trăsură la plecarea de pe șantiere.

Punctele de control: se face distincția între punctele de control de la intrarea în uzine și punctele de control rutiere dintre care unele sunt puncte de trecere obligatorie. De la caz la caz, rolul acestora este de a:

- controla intrările/ieșirile din uzină;

- controla fizic încărcăturile;

- controla scrisorile de trăsură;

- codifica datele în SIGIF II;

- citi și verifica codurile de bare;

- parafa scrisorile de trăsură;

- înregistra datele.

Rolul PCFV (posturi de control forestier și de vânătoare) de la punctele de îmbarcare a lemnului pentru export (porturile din Douala, Kribi, Limbé, Idenau, Campo și aeroporturi) este de a:

- controla elementele de trasabilitate a lemnului (control fizic și al documentelor);

- înregistra datele;

- primi și examina dosarele de cerere de eliberare de licență FLEGT, apoi de a le transmite delegației departamentale competente în vederea stabilirii licențelor menționate sub rezerva conformității acestora cu cerințele prevăzute în anexa III-A din prezentul acord.

Rolul delegațiilor departamentale este de a:

- supraveghea activitatea PCFV situate în raza lor de acțiune;

- controla fizic încărcăturile (secțiunea păduri);

- controla scrisorile de trăsură (secțiunea păduri);

- codifica datele în SIGIF II;

- monitoriza și controla consecvența datelor privind exploatarea;

- citi și verifica codurile de bare;

- parafa scrisorile de trăsură (ST) și/sau fișele tehnice și de a le transmite delegației regionale competente;

- colecta copii după formularele DF10 și ST completate în mod corespunzător;

- înregistra datele;

- în ceea ce privește delegațiile departamentale la punctele de îmbarcare, de a elibera licențe FLEGT în baza unui dosar complet și conform transmis de către posturile de control forestier și de vânătoare de la punctul de îmbarcare pentru export. În acest scop, ele dispun de conectare la baza de date SIGIF II care le oferă semnale privind legalitatea entității forestiere de exploatare/de prelucrare și transporturile de lemn pentru export în conformitate cu anexa III-A. Licențele FLEGT eliberate sunt trimise din nou la posturile de control forestier și de vânătoare din locurile de îmbarcare, unde se vor îndeplini formalitățile de îmbarcare împreună cu serviciile vamale.

Rolul delegațiilor regionale este de a:

- supraveghea activitatea delegațiilor departamentale;

- controla fizic încărcăturile (brigăzi regionale);

- controla scrisorile de trăsură (brigăzi regionale);

- monitoriza și controla consecvența datelor privind exploatarea;

- codifica datele în SIGIF II;

- citi și verifica codurile de bare;

- opri codurile de bare pentru lemnul vândut prin licitație;

- semna fișele tehnice și de a le transmite către PCFV de la punctul de îmbarcare pentru export competent în vederea continuării formalităților de export împreună cu serviciile vamale;

- colecta copii după DF10 și ST;

- înregistra datele. În concluzie, cvasi-totalitatea serviciilor deconcentrate din cadrul MINFOF și serviciile direcțiilor tehnice de specialitate în materie de păduri la nivel central (MINFOF) reprezintă componente ale lanțului de punere în aplicare a SVL, cu anumite particularități la nivelul Direcției pădurilor unde sunt inițiate procedurile de eliberare a certificatelor de legalitate și la nivelul delegațiilor departamentale unde sunt eliberate licențele FLEGT.

Bineînțeles, activitățile de monitorizare și de control de-a lungul circuitelor de producție/achiziție și de circulație a lemnului se realizează în mod normal și permanent de către controlori ai Brigăzii naționale de control (BNC), ai delegațiilor regionale, de către personalul delegațiilor departamentale și al posturilor de control forestier și de vânătoare pe întreg teritoriul național.

Pe parcursul lansării sistemului de verificare a legalității, structurile responsabile cu punerea în aplicare a acestuia vor beneficia de asistență tehnică complementară, pe o perioadă determinată, din partea biroului de studii care va fi pus, în prealabil, în aplicare arsenalul tehnic și tehnologic al sistemului de trasabilitate.

Schema sistemului instituțional este următoarea:

SCHEMA CADRULUI INSTITUȚIONAL

[pic]

LEGENDĂ:

Semnificația săgeților:

1: Conectare la SIGIF II cu MESURE și SYDONIA

2: Cereri de informații la administrațiile vizate

3: Punere la dispoziție de informații la cerere

4: Depunerea dosarelor de cerere de certificate de legalitate

5: Codificarea datelor în SIGIF II sau depunerea datelor privind exploatarea

6: Depunerea dosarelor de cerere de eliberare de licență FLEGT

7: Cereri de informații specifice

8: Punere la dispoziție de informații din baza de date

9: Cereri de informații cu privire la contencios

10: Punere la dispoziție de informații specifice din baza de date

11: Punere la dispoziție de informații specifice

12: Conectare la baza de date, codificarea datelor

13: Eliberarea de certificate de legalitate

14: Eliberarea de licențe FLEGT

II. Organ de monitorizare la nivel na țIONAL

În vederea organizării consultărilor periodice dintre părțile interesate cameruneze și a garantării implicării acestora în monitorizarea și punerea în aplicare a acordului, în conformitate cu articolul 16 din acord, se înființează un „Comitet național de monitorizare”. Acesta reunește toate părțile interesate în cauză, mai ales:

- reprezentanții administrațiilor implicate;

- parlamentari;

- reprezentanții comunelor forestiere (care dețin un domeniu propriu, acordat de stat sau care beneficiază de taxa forestieră);

- reprezentanții organizațiilor societății civile;

- reprezentanții din sectorul privat al pădurii și al lemnului;

- sindicatele prezente în cadrul filierei.

Componența și modalitățile de organizare și de funcționare a comitetului sunt definite prin regulament de către ministrul responsabil cu administrarea pădurilor, din momentul semnării acordului.

ANEXA IV

Condiții care reglementează punerea în liberă circulație în Uniunea Europeană a lemnului și a produselor din lemn exportate din Camerun și însoțite de o licență FLEGT

I. PRINCIPII

Pentru a garanta eficacitatea sistemului de licențe FLEGT din Camerun, este necesar ca statele membre ale Uniunii Europene să verifice dacă lemnul și produsele din lemn provenite din Camerun și care fac obiectul unei declarații în vederea punerii în liberă circulație în Uniunea Europeană sunt însoțite de o licență FLEGT legală (cf. articolelor 6 și 10).

Existența și legalitatea licenței FLEGT sunt constatate în urma unei verificări a documentelor efectuată de către autoritățile competente desemnate de statele în cauză.

Lemnul și produsele din lemn din cadrul unui transport nu sunt puse în liberă circulație decât în momentul în care autoritățile vamale au fost informate cu privire la existența și legalitatea licenței FLEGT corespunzătoare transportului. Anterior demarării regimului de licențe FLEGT, partea europeană va notifica părții cameruneze lista autorităților competente desemnate de către fiecare dintre statele membre, precum și modul de operare folosit de acestea.

II. Termene limită

Regimul de licențe FLEGT instituie un ansamblu de cerințe și de proceduri pentru a verifica dacă lemnul sau produsele din lemn exportate către Uniunea Europeană sunt produse în mod legal. Instituirea regimului nu trebuie să se facă în detrimentul competitivității lemnului și produselor din lemn provenite din Camerun. Trebuie supravegheate, în special, termenele limită de punere în liberă circulație a acestora în Uniunea Europeană pentru a preveni orice denaturare în raport cu lemnul și produsele din lemn provenite dintr-o țară care nu a instituit un regim de licențe FLEGT.

Această preocupare va fi luată în considerare de către Comitetul comun de monitorizare (CCM) și a fost introdusă, în mod explicit, în:

- „Termenii de referință ai auditului independent al sistemului (AIS)” (anexa VI secțiunea II.4),

- „Criteriile de evaluare a sistemului pus în aplicare în Uniunea Europeană în vederea primirii de licențe FLEGT” (anexa VIII secțiunea VI).

III. Procedură

Licența care însoțește un transport este comunicată de către importator autorităților competente din statul membru în care se face declarația vamală în vederea punerii în liberă circulație a transportului respectiv.

Importatorul este încurajat să comunice licența înainte de sosirea transportului pe teritoriul Uniunii Europene pentru a permite o verificare anticipată a acesteia de către autoritățile europene.

Autoritățile competente efectuează o examinare a licenței pe baza a cinci criterii (controlul documentelor):

- conformitatea cu modelul sau cu specificațiile tehnice ale licenței pentru Camerun, trimis în prealabil autorităților competente de către Comisia Europeană;

- prezența unui document original sau a unui substitut cu mențiunea „duplicat” eliberat de autoritatea emitentă;

- anterioritatea datei examinării în raport cu data de expirare indicată în licență;

- absența ștersăturilor sau a modificărilor, cu excepția cazului în care acestea au fost validate de autoritatea emitentă;

- absența prelungirii valabilității licenței, cu excepția cazului în care prelungirea a fost eliberată de autoritatea emitentă.

În urma examinării, autoritățile competente informează autoritățile vamale, în conformitate cu procedurile naționale în vigoare, cu privire la existența, legalitatea și numărul licenței. Această informație este necesară autorităților vamale care se ocupă de procedura referitoare la declarația vamală de punere în liberă circulație. Numărul licenței este indicat în declarație de către importator.

În timpul examinării licenței, autoritățile competente pot solicita informații suplimentare autorităților emitente din Camerun pentru a confirma existența și legalitatea licenței.

În plus, pot fi inițiate, de asemenea, controale pentru a stabili dacă transportul este conform cu informațiile indicate în licență (denumite aici „inspecție fizică”).

În eventualitatea în care se decide efectuarea unei inspecții fizice, autoritățile din statul membru depun eforturi în vederea efectuării controalelor în același moment și în același loc pentru a nu efectua decât o singură inspecție a transportului.

În cazul unei inspecții fizice, volumul și greutatea netă a transportului sunt considerate conforme cu informațiile indicate în licență dacă volumul sau greutatea netă a lemnului sau a produselor din lemn conținute în respectivul transport nu diferă cu mai mult de 10% față de volumul sau greutatea netă indicate în licența care îl însoțește.

IV. Sinteză schematizată

Schema de mai jos prezintă o viziune a procedurii de punere de liberă circulație în Uniunea Europeană a lemnului și produselor din lemn exportate din Camerun și însoțite de o licență FLEGT.

[pic]

ANEXA V

Condiții care reglementează eliberarea licențelor FLEGT

CAPITOLUL 1

Formalități în vederea eliberării licențelor

Articolul I

1. Licența FLEGT este documentul eliberat de către serviciile deconcentrate din cadrul ministerului responsabil cu administrarea pădurilor la punctele de ieșire din Camerun identificate în acest sens.

2. Licențele FLEGT sunt semnate de autoritatea emitentă a licențelor FLEGT desemnată în acest sens.

3. Autoritatea emitentă a licențelor FLEGT este responsabilă de structurile identificate; acestea pot fi:

- delegați regionali;

- delegați departamentali;

- șefi ai posturilor de control și de vânătoare.

Articolul 2

Licența FLEGT este eliberată în baza unui dosar care cuprinde următoarele documente:

- o cerere timbrată indicând:

- numele, prenumele, naționalitatea, profesia și domiciliul solicitantului, dacă este vorba despre o persoană fizică;

- denumirea comercială, sediul, numele directorului, dacă este vorba de o persoană juridică.

- copie după certificatul de legalitate valabil corespunzător titlului de unde provine lemnul;

- fișa tehnică a lemnului sau a produselor din lemn pentru export.

Articolul 3

1. Eliberarea licenței FLEGT la punctul de îmbarcare atestă legalitatea lemnului și a produselor din lemn (în raport cu grila de legalitate, trasabilitatea și sistemul național de control forestier și cinegetic) și deschide calea exportului acestora către piața europeană.

2. Procesul se face prin:

- transmiterea permanentă a informațiilor, pe cale electronică, sau prin documente securizate între entitățile forestiere și serviciile forestiere competente (trasabilitatea documentelor);

- schimbul de informații dintre serviciul central responsabil cu verificarea legalității din Yaoundé și serviciile deconcentrate din cadrul ministerului responsabil cu administrarea pădurilor, pe internet, cu un sistem de numerotare unic și înregistrare automată în baza de date centralizată (Sistem informatizat de gestionare a informațiilor forestiere – SIGIF II și trasabilitate electronică).

CAPITOLUL 2

Redevențe

Articolul 4

Eliberarea fiecărei licen țe FLEGT este condiționată de plata unui timbru FLEGT a cărui valoare și modalități de utilizare sunt precizate într-un document special al ministrului responsabil cu administrarea pădurilor.

CAPITOLUL 3

Cerințe privind licențele FLEGT

Articolul 5

1. Licența FLEGT poate fi eliberată pe suport de hârtie sau pe suport electronic.

2. Cele două tipuri de suport, hârtie și electronic, conțin informațiile menționate în apendicele 1, în conformitate cu notele explicative din apendicele 2.

Articolul 6

1. Licența FLEGT este valabilă pentru un singur transport începând cu ziua eliberării acesteia.

2. Durata de valabilitate a licenței FLEGT este de șase (6) luni. Data expirării este indicată în licență.

3. După expirare, licența FLEGT se consideră nulă. Autoritatea emitentă poate decide prelungirea perioadei de valabilitate cu trei (3) luni. În acest scop, aceasta rectifică și validează noua dată de expirare.

4. În cazul deteriorării lemnului și produselor din lemn în cauză, înainte de îmbarcare, licența FLEGT devine caducă și se retrimite autorității emitente.

Articolul 7

Licențele pe suport de hârtie respectă formatul descris în apendicele 1.

Articolul 8

1. Licența FLEGT se întocmește pe un formular adoptat de către părți și descris în apendicele 1 și 2.

2. Hârtia folosită este în format A4, în patru exemplare.

3. Culoarea hârtiei folosite pentru fiecare copie a formularului este următoarea:

a) alb pentru „originalul destinat solicitantului”;

b) portocaliu pentru exemplarul nr. 2 „pentru autoritățile vamale cameruneze”;

c) galben pentru exemplarul nr. 3 „pentru serviciile vamale ale CE”;

d) verde pentru exemplarul nr. 4 „pentru arhiva serviciului emitent”.

Articolul 9

1. Licențele sunt completate la mașina de scris sau pe calculator. Acestea pot fi de asemenea completate de mână cu condiția ca formularele să fie autocopiante.

2. Însemnele autorității emitente se aplică cu ajutorul unei ștampile din metal, de preferință din oțel. Cu toate acestea, ștampila autorității emitente poate fi înlocuită cu un timbru sec combinat cu litere și cifre obținute prin perforare. Cantitățile aprobate se menționează de către autoritatea emitentă prin orice mijloc care să facă imposibilă falsificarea sau introducerea de cifre sau de mențiuni suplimentare.

3. Licențele se tipăresc și se completează în limba franceză sau în limba engleză.

Articolul 10

1. Licența se întocmește în patru exemplare.

2. După completarea, semnarea și avizarea de către autoritatea emitentă, primul exemplar (alb), având mențiunea „Original”, este înmânat solicitantului pentru a fi prezentat autorităților competente din statul membru al Uniunii Europene în care transportul care face obiectul licenței se declară pentru punere în liberă circulație.

3. Cel de-al doilea exemplar (portocaliu), având mențiunea „Copie pentru autoritățile vamale cameruneze”, este înmânat solicitantului pentru a fi prezentat serviciilor vamale cameruneze.

4. Cel de-al treilea exemplar (galben) având mențiunea „Copie pentru serviciile vamale ale CE”, este înmânat solicitantului pentru a fi prezentat autorităților vamale din statul membru al Uniunii Europene unde transportul care face obiectul licenței se declară pentru punere în liberă circulație.

5. Cel de-al patrulea exemplar (verde) având mențiunea „Copie pentru arhiva serviciului emitent” se păstrează la sediul serviciului emitent ca arhivă.

CAPITOLUL 4

Licență FLEGT pierdută, furată sau distrusă

Articolul 11

1. În caz de pierdere, furt sau de distrugere a „originalului” sau a „copiilor pentru serviciile vamale", solicitantul sau reprezentantul său împuternicit poate solicita autorității emitente să îi elibereze un substitut pe baza documentului rămas în posesia acestei autorități.

2. În caz de pierdere, furt sau de distrugere a „originalului” sau a „copiilor pentru serviciile vamale", solicitantul sau reprezentantul său împuternicit poate solicita autorității emitente să îi elibereze substitute pentru ambele exemplare.

3. Autoritatea emitentă eliberează substitutul (substitutele) în termen de o lună de la primirea cererii formulate de solicitant.

4. Substitutele conțin informațiile și indicațiile care figurează pe licența pe care o înlocuiesc, inclusiv numărul acesteia.

5. Substitutul poartă mențiunea „DUPLICAT”.

6. În cazul în care licența pierdută sau furată este găsită, aceasta nu mai poate fi utilizată și trebuie trimisă autorității emitente.

Proceduri în caz de îndoieli cu privire la autenticitatea licenței

Articolul 12

1. În cazul în care există îndoieli cu privire la legalitatea unei licențe FLEGT sau a unui substitut, autoritatea competentă din Uniunea Europeană solicită verificări suplimentare din partea autorității emitente. Doar răspunsul autorității emitente este luat în considerare.

2. În cazul în care consideră necesar, autoritatea emitentă poate solicita autorității competente să îi trimită o copie a licenței sau a substitutului în cauză.

3. În cazul în care consideră necesar, autoritatea emitentă retrage licența și eliberează un exemplar corectat, având indicate referințele documentului anulat, pe care îl trimite autorității competente din Uniunea Europeană.

4. Dacă valabilitatea licenței este confirmată, autoritatea emitentă comunică acest lucru autorităților competente, de preferință prin mijloace electronice și trimite copiile licenței.

5. Copiile trimise astfel poartă mențiunea validată/autentificată prin ștampilă „Validat la data de …”.

6. Dacă licența contestată nu este valabilă, autoritatea emitentă informează autoritatea competentă din Uniunea Europeană cu privire la acest lucru, de preferință prin mijloace electronice.

Specificații tehnice privind licența FLEGT în format electronic

Articolul 13

1. Licența FLEGT poate fi eliberată și utilizată cu ajutorul sistemelor informatizate.

2. Statelor membre ale Uniunii Europene care nu sunt conectate la sistemul informatizat le este prezentată o licență pe suport de hârtie.

APENDICE

1. Formularul licenței

2. Note explicative

NB : formularele trebuie să conțină stema și timbrele Camerunului

Apendicele 1

Formatul licenței FLEGT

[pic][pic]

Apendicele 2

Note explicative

GENERALITățI

- Se completează cu majuscule.

- Atunci când sunt menționate, codurile ISO fac trimitere la codul format din două litere al țării respective, conform standardului internațional.

Căsuța 1 | Autoritatea emitentă | Se menționează denumirea și adresa autorității de emitere a licențelor. |

Căsuța 2 | Numărul de referință al certificatului de legalitate | Spațiu rezervat autorităților din țara emitentă. |

Căsuța 3 | Numărul licenței FLEGT | Se menționează numărul de emitere. |

Căsuța 4 | Data expirării | Perioada de valabilitate a licenței. |

Căsuța 5 | Țara de export | Această rubrică face referire la țara parteneră de unde produsele din lemn se exportă către UE |

Căsuța 6 | Codul ISO | Se menționează codul format din două litere al țării partenere indicate în căsuța 5. |

Căsuța 7 | Mijloc de transport | Se indică mijlocul de transport utilizat la punctul de export. |

Căsuța 8 | Titularul licenței | Se indică denumirea și adresa exportatorului. |

Căsuța 9 | Denumirea comercială | Se indică denumirea comercială a produsului (produselor) din lemn. |

Căsuța 10 | Codul și descrierea SA | Se indică codul mărfurilor din patru sau din șase cifre, stabilit conform Sistemul armonizat de denumire și codificare a mărfurilor. |

Căsuța 11 | Denumirile uzuale sau științifice | Se indică denumirile uzuale sau denumirile științifice ale tipurilor de lemn care intră în componența produsului. În cazul în care în componența unui produs intră mai multe tipuri de lemn, fiecare tip se înscrie pe un rând distinct. Aceste informații pot fi omise în cazul unui produs complex sau al unei componente care conține diverse tipuri de lemn care nu pot fi identificate (de exemplu, plăci aglomerate). |

Căsuța 12 | Țara de recoltare | Se indică țara în care au fost recoltate tipurile de lemn menționate în căsuța 10. În cazul în care în componența unui produs intră mai multe tipuri de lemn, se indică toate sursele din care a provenit lemnul utilizat. Opțiune facultativă în cazul unui produs complex sau al unei componente care conține diverse tipuri de lemn care nu pot fi identificate . |

Căsuța 13 | Codurile ISO | Se indică codul ISO al țărilor menționate în căsuța 12. Opțiune facultativă în cazul unui produs complex sau al unei componente care conține diverse tipuri de lemn care nu pot fi identificate . |

Căsuța 14 | Volum (m³) | Se indică volumul total în m³. Opțiune facultativă, cu excepția cazului în care datele din căsuța 15 au fost la rândul lor omise. |

Căsuța 15 | Greutate netă | Se indică greutatea totală în kg, respectiv masa netă a produselor din lemn fără containere sau alte ambalaje, cu excepția traverselor, distanțierelor, etichetelor etc. Opțiune facultativă, cu excepția cazului în care datele din căsuța 14 au fost la rândul lor omise. |

Căsuța 16 | Număr de unități | Se indică numărul de unități, în cazul în care aceasta este cea mai bună metodă de cuantificare a produselor fabricate. Facultativ. |

Căsuța 17 | Însemne distinctive | Se indică eventualele însemne distinctive, dacă este cazul, de exemplu numărul lotului sau numărul conosamentului. Facultativ. |

Căsuța 18 | Semnătura și ștampila autorității emitente | În căsuță trebuie să figureze semnătura funcționarului abilitat și ștampila oficială a autorității însărcinate cu emiterea licențelor. Se menționează, de asemenea, locul și data. |

ANEXA VI

Termeni de referință ai auditului independent al sistemului

I. INTRODUCERE

În cadrul punerii în aplicare a acordului de parteneriat voluntar (APV), Uniunea Europeană și Camerun convin asupra necesității punerii în aplicare a unui audit independent pentru a asigura performanța și eficiența procesului de eliberare a licențelor FLEGT.

II. Misiuni principale

Auditul independent al sistemului (AIS) efectuează următoarele operațiuni:

1. Auditul sistemului de verificare a legalității (SVL)

- Verificarea conformității procesului de acordare a diferitelor tipuri de titluri

- Resurse umane și capacități

- Procedura de acordare a diferitelor tipuri de titluri

- Verificarea (pe bază de eșantionare) a atribuțiilor diferitelor tipuri de titluri

- Sistem de înregistrare a titlurilor

- Introducerea titlurilor în Sistemul informatic de gestionare a informațiilor forestiere (SIGIF II)

- Dacă este cazul, verificarea înscrierii titlului de garanție la Trezoreria Națională

- Publicarea atribuțiilor

- Evaluarea sistemului de eliberare a certificatelor de legalitate

- Resurse umane și capacități

- Procedura de eliberare a certificatelor de legalitate (aplicarea grilei de legalitate)

- Verificarea (pe bază de eșantionare) a certificatelor de legalitate eliberate

- Sistem de înregistrare a certificatelor eliberate

- Utilizare și funcțiile SIGIF II

- Proceduri de verificare pe teren (în pădure, pe traseu și în unitățile de prelucrare)

- Înregistrarea rapoartelor întocmite în urma verificărilor pe teren

- Mecanisme de recunoaștere a certificatelor private recunoscute în funcție de principiile, criteriile și indicatorii aplicabili în Camerun și verificarea conformității acestora cu cerințele din grila de legalitate.

- Evaluarea sistemului de trasabilitate

- Resurse umane și capacități

- Proceduri de control pe teren (punerea în aplicare a strategiei naționale de control forestier și cinegetic)

- Evaluarea activităților de control (aceasta include eventuale verificări pe teren)

- Înregistrarea în diferitele etape ale lanțului de trasabilitate

- Evaluarea interacțiunilor dintre diferitele sisteme: Sistem informatic de gestionare a informațiilor forestiere (SIGIF II), Monitorizarea încălcărilor și a gestionării informatice a contenciosului forestier (SIGICOF), Sistem informatic vamal (SYDONIA) și o Mai bună monitorizare a randamentului fiscal (MESURE)

- Evaluarea colectării/reconcilierii informațiilor pe parcursul lanțului de aprovizionare.

- Evaluarea sistemului de eliberare a licențelor FLEGT

- Resurse umane și capacități

- Procedura de eliberare a licențelor

- Utilizare și funcții ale SIGIF II, SIGICOF, SYDONIA și MESURE

- Verificarea (pe bază de eșantionare) a licențelor FLEGT eliberate

- Sistem de înregistrare a licențelor FLEGT eliberate

- Realizarea de statistici sau alte informații consolidate.

2. Identificarea deficiențelor SVL și întocmirea de rapoarte către consiliu cu privire la acestea.

3. Evaluarea eficacității activităților corective care au fost inițiate ca urmare a identificării deficiențelor constatate în rapoartele de audit.

4. Evaluarea eficacității procesului pus în aplicare de Uniunea Europeană pentru punerea în liberă circulație pe piața europeană a produselor care fac obiectul unei licențe FLEGT, în special:

- termenul limită de verificare;

- probleme instituționale survenite între autoritățile competente și autoritatea emitentă.

5. Evaluarea sistemului de monitorizare a lemnului aflat în tranzit.

6. Examinarea, la cererea comună a celor două părți, a oricărui alt aspect care intervine în cursul punerii în aplicare a SVL.

III. Calificarea solicitată

Responsabilitatea AIS va fi încredințată unei organizații independente cu competențe recunoscute în domeniul auditului și care face dovada unei cunoașteri aprofundate a sectorului forestier din Camerun și/sau din Bazinul Congo. Aceasta trebuie, în plus, să îndeplinească următoarele cerințe:

- să nu fie direct implicată în gestionarea (exploatarea, prelucrarea, comercializarea lemnului sau în activitățile de control) activităților din sectorul forestier din Camerun. Prestatorii de servicii pe bază de contract cu guvernul din Camerun în cadrul controlului forestier nu sunt eligibili pentru a efectua AIS;

- să nu prezinte interese directe sau indirecte față de unul dintre actorii din sectorul forestier din Camerun și/sau din Uniunea Europeană;

- să dețină un sistem de calitate intern în conformitate cu sistemul ISO 17021 sau un sistem echivalent;

- să poată dovedi prezența, în cadrul echipelor sale, a experților în domeniile de audit cu privire la gestionarea forestieră, industria de prelucrare, sistemele de trasabilitate și cunoașterea pieței Uniunii Europene;

- să poată dovedi prezența, în cadrul echipelor sale, a experților cu o experiență suficientă în Camerun și pe teritoriul Bazinului Congo;

- implicarea de experți din cadrul subregiunilor în paralel cu mobilizarea de experți internaționali.

IV. Metodologie

AIS se efectuează cu respectarea procedurilor documentate și de teren.

- AIS se desfășoară în conformitate cu o structură de gestionare documentată, cu strategii și proceduri care îndeplinesc condițiile stabilite în ghidul de bune practici internaționale acceptate, puse la dispoziția publicului.

- în vederea desfășurării AIS, se elaborează un calendar al activităților de audit cu următoarea frecvență: la 6 luni de la punerea efectivă în aplicare a sistemului de verificare a legalității, ulterior o dată pe an după perioada inițială și cu confirmarea funcționării efective a sistemelor.

- AIS se realizează, în măsura în care este posibil, în primul trimestru al anului.

- procedurile documentate servesc drept ghid pentru verificările punctuale (eșantionare) de documente, înregistrări sau operații.

- toate observațiile constatate în cursul misiunilor de audit trebuie documentate.

- observațiile făcute în urma auditului conduc la definirea problemelor de sistem întâmpinate.

- raportul de audit conține toate informațiile utile cu privire la program și la constatările făcute. Un plan al raportului de audit și al rezumatului trebuie inclus în procedurile documentate.

- AIS instituie un sistem pentru colectarea și gestionarea plângerilor cu privire la activitatea acestuia.

V. Surse de informa țII

AIS se efectuează utilizând toate sursele de informații disponibile, în special:

1. Rapoartele misiunilor de control forestier permanent asigurate în cadrul strategiei naționale de control forestier și cinegetic (SNCFF).

2. Informațiile provenite din sistemul de verificare a legalității (SVL) și din cele patru componente ale sale:

- verificarea conformității procesului de acordare a titlurilor;

- verificarea sistemului de eliberare a certificatelor de legalitate;

- verificarea sistemului de trasabilitate;

- verificarea sistemului de eliberare a licențelor.

3. Celelalte administrații:

- autorități vamale;

- autorități fiscale (program de securizare a taxelor forestiere - PSTF).

4. Informațiile provenite de la mecanismele de control extern:

- observație independentă (OI), pentru controlul și monitorizarea încălcărilor din domeniul forestier, care vizează consolidarea capacităților de control ale ministerului responsabil cu administrarea pădurilor și care furnizează surse independente de informații cu privire la sectorul forestier;

- societate generală de supraveghere (SGS), însărcinată cu inspecția fizică a buștenilor în vederea securizării taxelor vamale;

- sisteme de certificare voluntară private a legalității și a trasabilității, recunoscute în conformitate cu PCI aplicabili în Camerun, precum și certificatele de gestionare durabilă (cum ar fi marca „Forest Stewardship Council” - FSC) recunoscute;

- alte mecanisme de monitorizare a exploatațiilor forestiere din Camerun care furnizează informații importante cu privire la activitățile ilegale.

5. Vizite pe teren efectuate de o parte terță.

6. Informații colectate de la alte organizații (ONG-uri specializate etc.)

7. Raportul autorităților competente ale Uniunii Europene.

8. Oricare altă sursă de informații considerată utilă pentru AIS.

9. Rapoarte de audit publicate de celelalte țări care au pus în aplicare un regim de licențe FLEGT.

VI. Rapoarte

Fiecare raport al AIS conține:

(i.) un raport complet pentru părți care cuprinde toate informațiile pertinente privind programul de audit și funcționarea sistemului de verificare a legalității și de eliberare a licențelor FLEGT,

(ii.) un rezumat al raportului, pentru sectorul public, pe baza raportului complet și sintetizând principale concluzii și deficiențe ale sistemului identificate.

AIS prezintă un raport preliminar Consiliului comun de punere în aplicare prin intermediul Comitetului comun de monitorizare a acordului. observațiile aferente acestuia sunt transmise către AIS în vederea finalizării raportului. AIS trebuie să furnizeze toate informațiile necesare și răspunsurile la clarificările solicitate. Raportul final are la bază raportul preliminar la care se adaugă toate clarificările aduse de fiecare dintre cele două părți și eventualele reacții ale AIS la clarificări. AIS prezintă raportul final consiliului. Camerun, ca urmare a avizului favorabil al consiliului, publică raportul. Rapoartele AIS și toate acțiunile corective necesare sunt discutate în cadrul consiliului. Acțiunile corective sunt comunicate AIS.

VII. Modalită țI DE RECRUTARE

AIS va fi selectat în conformitate cu reglementările în vigoare în Camerun. Guvernul Camerunului va încheia un contract cu AIS în urma consultărilor cu Uniunea Europeană și pe baza unor proceduri de selecție documentate și transparente.

ANEXA VII

Informații publice

1. Părțile se asigură că APV și regimul de licențe FLEGT sunt bine înțelese de către toți actorii implicați. Accesul la informații privind obiectivele, punerea în aplicare, monitorizarea și controlul va permite înțelegerea completă a proceselor, precum și implicarea tuturor actorilor în vederea atingerii obiectivelor acordului. O astfel de transparență va consolida imaginea produselor forestiere cameruneze pe piața europeană și va ameliora climatul de investiții pentru întreprinderile exportatoare de lemn în Europa.

2. Informațiile cu privire la operațiile legate de regimul de licențe FLEGT vor fi reluate într-un raport anual publicat de către Consiliul comun de punere în aplicare (consiliul). În acest scop, Comitetul comun de monitorizare (CCM) efectuează misiuni comune periodice în vederea evaluării eficacității acordului, precum și a impactului acestuia. Pe baza informațiilor aduse de cele două părți, raportul anual cu privire la regimul de licențe FLEGT va cuprinde, în special, informații cu privire la:

a) cantitățile de lemn și produse din lemn exportate către Uniunea Europeană în cadrul regimului de licențe FLEGT, conform rubricilor corespunzătoare ale codurilor SA/CEMAC și în funcție de statul membru destinatar din Uniunea Europeană;

b) numărul de licențe FLEGT eliberate de Camerun; progresul înregistrat în realizarea obiectivelor și a acțiunilor proiectate într-o perioadă determinată în acord și toate aspectele referitoare la punerea în aplicare a acordului;

c) acțiunile destinate să împiedice orice eventual export de lemn sau produse din lemn de proveniență ilegală către piețele din afara Uniunii Europene sau comercializarea acestora pe piața națională;

d) cantitățile de lemn și produse din lemn importate în Camerun sau care au tranzitat Camerunul;

e) acțiunile întreprinse în vederea prevenirii importurilor de lemn și produse din lemn de proveniență ilegală pentru menținerea integrității regimului de licențe FLEGT;

f) cazurile de nerespectare a regimului de licențe FLEGT în Camerun și acțiunile întreprinse în vederea soluționării acestora;

g) cantitățile de lemn și produse din lemn importate în Uniunea Europeană în cadrul regimului de licențe FLEGT, conform rubricilor SA/CEMAC pertinente și în funcție de statul membru din Uniunea Europeană în care a avut loc importul;

h) cantitățile de lemn și produse din lemn importate în Uniunea Europeană, în cadrul regimului de licențe FLEGT, în funcție de țara de proveniență (informații furnizate de Uniunea Europeană);

i) informații privind prețurile la nivelul pieței internaționale;

j) numărul de licențe FLEGT primite de Uniunea Europeană;

k) numărul de cazuri – și cantitățile de lemn și produse din lemn implicate – pentru care s-a aplicat articolul 10 alineatele (1) și (2)[45].

3. Celelalte date și rapoarte vor fi publicate pentru ca actorii implicați să aibă acces la informațiile utile în vederea monitorizării punerii în aplicare a acordului. Accesul la informații ar trebui să permită, de asemenea, consolidarea guvernanței în sectorul forestier. Aceste informații vor fi publicate pe paginile de internet ale celor două părți. Mai exact, informațiile vor conține următoarele elemente:

Informații privind prevederile legale

- Grile de legalitate

- Toate trimiterile la legislație și reglementări în vigoare și documente normative indicate în anexa II

- Textele tuturor legilor și modificărilor aduse la acestea care se aplică în sectorul forestier

- Codul forestier (legi și texte reglementative)

- Texte de aplicare

- Lista convențiilor și a acordurilor internaționale - semnate/ratificate

- Textul APV, anexele și modificările ulterioare

- Codul muncii și principalele texte reglementative care se aplică în sectorul forestier din acest domeniu

- Codul fiscal general și Legea finanțelor

- Lista sistemelor private de certificare a legalității/durabilității recunoscute de ministerul responsabil cu administrarea pădurilor.

Informații privind producția

- Producția anuală totală de bușteni

- Volumele anuale autorizate pentru exploatare pe esențe, titlu și întreprindere

- Volumele anuale prelucrate pe tip de produs, esență și întreprindere

- Volumele anuale de bușteni exportate pe esențe (total și către Uniunea Europeană)

- Volumele anuale de lemn și produse din lemn importate în Camerun și defalcate pe țară

- Volumele anuale de lemn vândute prin licitație

Informații privind acordarea

- Lista titlurilor valide cu denumirile întreprinderilor cărora le-au fost acordate

- Lista permiselor anuale de operații/certificatelor anuale de exploatare eliberate

- Harta localizării titlurilor de exploatare valide

- Harta localizării suprafețelor anuale destinate exploatării

- Suprafețele oficiale ale titlurilor de exploatare valide și prețurile de acordare (redevență forestieră anuală - RFA)

- Aviz de cerere de oferte diverse (autorizație de exploatare a arborilor de tăiat vânduți, autorizație de recuperare a lemnului, permis de lemn pentru cherestea, etc.)

- Informații privind dreptul de preemțiune

- Lista retragerilor anuale de documente securizate (carnete de șantier DF10 și scrisori de trăsură)

- Rezultatele comisiei interministeriale de acordare a titlurilor

- Lista întreprinderilor autorizate să efectueze astfel de activități (exploatare, prelucrare, inventarieri, amenajare)

- Notificarea demarării activităților pentru autorizațiile de recuperare a lemnului (ARL)

Informații privind amenajarea

- Misiunea, rolurile și responsabilitățile departamentelor ministeriale responsabile cu amenajarea

- Lista concesiunilor aflate în amenajare

- Lista pădurilor comunale și a suprafețelor acestora

- Suprafața concesiunilor forestiere acordate

- Suprafața concesiunilor forestiere angajate în amenajare (inclusiv planurile anuale de operațiuni și planurile de gestionare pe o perioadă de cinci ani)

- Suprafața concesiunilor forestiere cu plan de amenajare aprobat

- Suprafața concesiunilor forestiere cu certificare

- Documente ale planurilor de amenajare aprobate

- Caiete de sarcini

- Studii de impact asupra mediului

Informații privind prelucrarea

- Lista întreprinderilor de prelucrare autorizate

- Localizarea unităților de prelucrare (adrese fizice și/sau coordonate geografice ale unităților de prelucrare)

- Capacitatea de prelucrare pe unitate de prelucrare (% din capacitatea utilizată efectiv)

- Volum la intrarea în uzină/întreprindere

- Volum la ieșirea din uzină/întreprindere

- Stocul la sfârșitul exercițiului

Informații privind exporturile

- Date privind lemnul aflat în tranzit

- Date privind exporturile pe esențe, țară și întreprindere

Informații privind sistemul de verificare a legalității și de control

- Descriere finală a sistemului de verificare a legalității

- Procedura de eliberare a certificatului de legalitate și a licențelor FLEGT

- Strategia națională și modalități de control

- Rapoarte ale observatorului independent cu privire la procesul de acordare a titlurilor

- Raport al observatorului independent cu privire la controlul forestier

- Rapoartele brigăzilor de control

- Lista certificatelor de legalitate emise

- Lista licențelor FLEGT emise

- Cereri de eliberare a certificatului respinse

- Cereri de eliberare a licenței FLEGT respinse

Informații privind activitățile de audit

- Termenii de referință ai activităților de audit

- Procedurile de recrutare a auditorului

- Rezultatele auditului

- Plângeri referitoare la activitatea de audit și gestionarea acestora

- Punerea în aplicare a măsurilor corective

Informații privind tranzacțiile financiare

- Lista contenciosului forestier (registrul încălcărilor)

- Raport anual cu privire la taxele forestiere

- Plăți anuale ale redevenței forestiere anuale (RFA) pe titlu

- Lista plăților taxelor locale și a celor naționale

- Lista amenzilor aplicate pentru încălcări

- Lista litigiilor soluționate

Informații privind organizarea instituțională

- Structura și funcționarea Comitetului comun de monitorizare

- Raportul Comitetului comun de monitorizare

- Structura și funcționarea Comitetului național de monitorizare

- Raportul Comitetului național de monitorizare

- Structura și funcționarea Comitetului interministerial de monitorizare a interconectării

- Raportul Comitetului interministerial de monitorizare a interconectării

- Lista autorităților emitente

- Lista autorităților competente

- Rapoartele autorităților competente

4. Părțile se angajează să asigure transparența acțiunilor derulate în cadrul APV. În acest scop, ele pun la dispoziție toate informațiile considerate utile în cazul unei cereri specifice provenind de la un alt actor din cadrul filierei.

5. Mijloacele și canalele utilizate pentru publicarea informațiilor trebuie să includă, mai ales, următoarele elemente:

- rapoarte oficiale;

- pagini de internet (MINFOF, CE, GLIN[46]);

- platforme formate din mai mulți actori pentru punerea în aplicare;

- reuniuni publice;

- conferințe de presă;

- filme;

- radio și televiziune.

ANEXA VIII

Criterii de evaluare a sistemului de verificare a legalității (SVL)

Prezentul acord prevede punerea în aplicare a unui sistem de verificare a legalității (SVL) care vizează garantarea faptului că toate tipurile de lemn și produse din lemn menționate în acord și exportate din Camerun către Uniunea Europeană sunt produse în deplină legalitate. SVL trebuie să se fundamenteze pe următoarele elemente:

- o definiție a lemnului de proveniență legală care enunță legile care trebuie respectate în vederea eliberării unei licențe;

- controlul lanțului de aprovizionare pentru monitorizarea traseului lemnului din pădure până în punctul de export;

- verificarea conformității cu toate elementele definiției legalității și a controlului lanțului de aprovizionare;

- procedurile de eliberare a certificatelor de legalitate și emiterea licențelor FLEGT, precum și

- auditul independent în vederea garantării funcționării sistemului astfel cum a fost prevăzut.

SVL face obiectul unei evaluări tehnice independente înainte ca regimul de licențe să devină deplin operațional; termenii de referință sunt aprobați în comun de părțile interesate prin intermediul Comitetului comun de monitorizare a acordului (CCM). Criteriile de evaluare determină rezultatele pe care SVL ar trebui să le producă și servesc drept fundament pentru termenii de referință ai evaluării. Evaluarea vizează mai exact:

- reanalizarea descrierii sistemului, acordând o atenție specială eventualelor revizuiri aduse ulterior semnării APV-FLEGT și

- studierea funcționării în practică a sistemului.

I. Defini țIA LEGALITățII

Lemnul de origine legală trebuie definit în temeiul legilor în vigoare în Camerun. Definiția utilizată nu trebuie să fie ambiguă, trebuie să poată fi verificată în mod obiectiv în plan operațional; de asemenea, definiția trebuie să reia cel puțin legile care reglementează următoarele domenii .

Drepturile de recoltare : acordarea de drepturi legale pentru recoltarea lemnului în zonele declarate legal în acest scop.

Operațiuni forestiere: respectarea cerințelor legale în materie de gestionare a pădurilor, mai ales în conformitate cu legislația corespondentă privind mediul și munca.

Drepturi și taxe: respectarea cerințelor legale privind taxele, redevențele și drepturile legate direct de activitatea de recoltare a lemnului și drepturile de recoltare.

Alți utilizatori: respectarea, dacă este cazul, a drepturilor funciare sau a drepturilor de folosință a terenurilor și resurselor aparținând altor părți, susceptibile a fi afectate de drepturile de recoltare a lemnului.

Comerț și vamă: respectarea cerințelor legale în materie de proceduri comerciale și vamale.

Se poate identifica în mod clar instrumentul juridic care stă la baza fiecărui element al definiției?

Se precizează criteriile și indicatorii care permit măsurarea conformității cu fiecare element al definiției?

Criteriile/indicatorii sunt clari, obiectivi și aplicabili în plan operațional?

Indicatorii și criteriile permit identificarea clară a rolurilor și a responsabilităților diferiților actori? Verificarea evaluează performanțele tuturor actorilor vizați?

Definirea legalității include principalele domenii ale legislației în vigoare prezentate anterior? Dacă nu, de ce anumite domenii legislative au fost lăsate de o parte?

În elaborarea definiției, părțile interesate au avut în vedere toate domeniile majore ale legislației aplicabile?

Sistemul de control al legalității cuprinde principalele dispoziții juridice identificate în cursul discuțiilor prealabile dintre diferitele părți interesate?

Definiția legalității și matricea/grila de control privind legalitatea a fost modificată ulterior încheierii APV-FLEGT? S-au definit indicatorii și criteriile pentru verificarea acestor modificări?

II. Controlul lan țULUI DE APROVIZIONARE

Sistemele care vizează controlul lanțului de aprovizionare trebuie să garanteze credibilitatea trasabilității produselor din lemn pe tot parcursul lanțului de aprovizionare, de la locul de recoltare sau punctul de import până la punctul de export. Nu va fi întotdeauna necesară păstrarea trasabilității fizice a unui buștean, a unei încărcături de bușteni sau a unui produs din lemn din punctul de export până la pădurea de origine, dar va trebui întotdeauna garantată trasabilitatea între pădure și primul punct unde se produc amestecurile (de exemplu, terminal pentru lemn sau unitate de prelucrare) .

II a. Drepturi de exploatare

Zonele în care au fost atribuite drepturile asupra resurselor forestiere și titularii acestor drepturi pot fi identificați în mod clar.

Garantează sistemul de control faptul că doar lemnul provenit dintr-o zonă forestieră cu drepturi de exploatare valabile și acceptabile intră în lanțul de aprovizionare?

Garantează sistemul de control faptul că întreprinderile care desfășoară operațiuni de recoltare au primit într-adevăr drepturile de exploatare corespunzătoare zonelor de pădure în cauză?

Sunt făcute publice procedurile de atribuire a drepturilor de exploatare și informațiile cu privire la drepturile de exploatare atribuite și la titularii acestora?

II b. Sistemele de control al lan țului de aprovizionare

Există mecanisme eficace de trasabilitate a lemnului pe tot parcursul lanțului de aprovizionare, de la recoltare până la punctul de export.

Abordarea utilizată pentru identificarea lemnului poate varia, de la utilizarea de etichete pentru articole individuale până la consultarea documentelor care însoțesc o încărcătură sau un lot. Metoda aleasă trebuie să țină cont de tipul și de valoarea lemnului, precum și de riscul de amestecare cu lemn de provenienșă ilegală sau neverificat.

Sunt identificate și descrise în sistemul de control toate lanțurile de aprovizionare posibile?

Sunt identificate și descrise în sistemul de control toate etapele lanțului de aprovizionare?

Sunt stabilite și documentate metodele în vederea, pe de o parte, a identificării originii produsului, iar, pe de altă parte, a evitării amestecării cu lemn provenit din surse necunoscute, în etapele ulterioare ale lanțului de aprovizionare:

- lemn în pădure;

- transport;

- stocare provizorie;

- sosire la unitatea de prelucrare primară;

- unități de prelucrare;

- stocare provizorie;

- transport;

- sosire la punctul de export?

Care sunt organizațiile responsabile cu controlul fluxurilor de lemn? Dispun acestea de resursele umane și de alte resurse adecvate pentru îndeplinirea cu succes a activităților de control?

Există un protocol de verificare a rezultatelor procedurilor de control dezvoltate și aplicate?

Procedurile de punere în aplicare sunt clar definite și comunicate tuturor părților interesate?

II c. Cantită ți

Există mecanisme solide și eficace pentru măsurarea și înregistrarea cantităților de lemn sau de produse din lemn la fiecare etapă a lanțului de aprovizionare, mai ales estimări fiabile și precise, anterioare debutului recoltării, cu privire la volumul de lemn pe picior pentru fiecare suprafață de tăiere.

Generează sistemul de control date cantitative cu privire la intrările și ieșirile pentru etapele ulterioare ale lanțului de aprovizionare:

- lemn pe picior;

- bușteni în pădure;

- lemn transportat și stocat;

- sosire la unitatea de prelucrare primară;

- control în interiorul unităților de prelucrare;

- sosire la punctul de export?

Care sunt organizațiile responsabile cu introducerea datelor cantitative în sistemele de control? Cum sunt legate aceste organizații între ele? Personalul acestor organizații este format de manieră standardizată în gestionarea datelor?

Care este calitatea datelor controlate?

Dacă mai multe organizații sunt responsabile, cum se asigură faptul că performanța controlului și gestionarea datelor sunt derulate de aceeași manieră?

II d. Verificarea datelor

Toate datele sunt înregistrate astfel încât să poată fi alipite fără întârziere verigilor anterioare și ulterioare ale lanțului. Se efectuează o verificare fiabilă pentru întreg lanțul de aprovizionare.

Sunt înregistrate toate datele cantitative astfel încât să poată fi alipite fără întârziere verigilor anterioare și ulterioare ale lanțului?

Există metode pentru evaluarea consecvenței dintre intrările de lemn brut și ieșirile de produse prelucrate în fabricile de cherestea și alte instalații?

Este posibilă efectuarea unei verificări fiabile pe articol individual sau pe loturi de produse din lemn pe tot parcursul lanțului de aprovizionare?

Care sunt sistemele și tehnicile informative utilizate pentru stocarea și verificarea datelor precum și pentru înregistrarea acestora? Există sisteme eficace de securizare a informațiilor?

Cum este evitat accesul neautorizat la aceste sisteme (securizarea sistemului)?

Cum este garantată fiabilitatea sistemelor de salvare?

Care este organizația responsabilă cu verificarea datelor? Dispune aceasta de resurse umane și de alte resurse adecvate pentru a îndeplini cu succes activitățile de gestionare a datelor?

Care informații privind controlul lanțului de aprovizionare sunt făcute publice?

Cum pot accesa părțile interesate aceste informații?

II e. Amestecul de lemn legal verificat cu lemn autorizat în alt mod

În cazul în care amestecul de bușteni sau de lemn provenit din surse legale verificate cu bușteni sau lemn provenit din alte surse este permis, este efectuat un număr suficient de controale pentru a exclude lemnul de proveniență necunoscută sau recoltat fără drepturi legale de exploatare.

Autorizează sistemul de control amestecul de lemn verificat cu alt lemn autorizat (de exemplu, cu lemn importat sau lemn provenit dintr-o zonă forestieră unde drepturile legale de recoltare au fost acordate, dar care nu este supusă încă procesului integral de verificare)?

Care sunt măsurile de control aplicate în acest caz? De exemplu, controalele garantează faptul că volumele declarate ale ieșirilor verificate nu depășesc suma volumelor intrate verificate în fiecare etapă?

Care sunt condițiile de plasare a lemnului confiscat, vândut prin licitație, în lanțul de aprovizionare? Este prevăzută o verificare fiabilă?

II f. Produse din lemn importate

Sunt efectuate controale adecvate pentru supravegherea legalității importului de produse din lemn.

Cum este dovedită legalitatea importurilor de produse din lemn?

Ce elemente permit dovedirea faptului că produsele importate provin din arbori recoltați în mod legal într-o țară terță?

Identifică SVL lemnul și produsele din lemn importate pe tot parcursul lanțului de aprovizionare?

În cazul lemnului importat, este posibilă identificarea, pe licența FLEGT, a țării de origine a acestuia, precum și a țării de origine a componentelor produselor complexe?

Utilizarea codurilor de bare pe lemnul importat garantează faptul că doar produsele forestiere exploatate și prelucrate în mod legal vor fi exportate însoțite de o licență FLEGT? (De exemplu, ce se întâmplă cu lemnul importat după etapa de prelucrare primară, cum se efectuează marcarea, cum va fi modificat marcajul după etapele ulterioare de prelucrare?

III. Verificare

Verificarea constă în efectuarea de controale în vederea garantării legalității lemnului. Aceasta trebuie să fie suficient de riguroasă și eficace pentru a permite detectarea oricărei nerespectări a cerințelor, fie în ceea ce privește pădurea, fie pe parcursul lanțului de aprovizionare și pentru a se lua măsuri rapide în vederea remedierii acesteia .

III a. Organizare

Verificarea este efectuată de către un guvern, o organizație terță sau o asociere a celor două, care deține resurse adecvate, sisteme de gestionare și personal calificat și format, precum și mecanisme solide și eficiente pentru a controla conflictele de interese.

A desemnat guvernul unul sau mai multe organisme în vederea asumării sarcinilor de verificare? Atribuțiile (și responsabilitățile aferente) sunt clare și publice?

Sunt clar atribuite responsabilitățile și sunt precizate competențele cerute cu privire la aceste responsabilități? Cum sunt acestea puse în aplicare?

Cum se asigură serviciile responsabile cu verificarea legalității în privința celui mai înalt grad de colaborare și de gestionare a datelor raționalizată între administrațiile implicate în controlul sectorului forestier (MINEP – MINFI – etc.)?

Dispune organismul responsabil cu verificarea de resurse adecvate pentru îndeplinirea cu succes a verificării definiției legalității și a sistemelor în vederea controlării lanțului de aprovizionare a lemnului?

Este organismul responsabil cu verificarea dotat cu un sistem de gestionare bine documentat:

- care garantează faptul că personalul său deține competențele și experiența necesare;

- care recurge la controlul/supravegherea internă;

- care conține mecanisme pentru a controla conflictele de interese;

- care garantează transparența sistemului;

- care definește și utilizează o metodologie a verificării;

- care utilizează un mecanism de gestionare a plângerilor cu acces public?

III b. Verificarea în raport cu defini ția legalității

Există o definiție clară cu privire la ceea ce trebuie verificat. Metodologia verificării este documentată și vizează asigurarea faptului că procesul este sistematic, transparent, întemeiat pe probe, efectuat la intervale regulate și că acoperă toate elementele incluse în definiție.

Acoperă metodologia verificării toate elementele definiției legalității și conține teste de conformitate cu toți indicatorii menționați?

Necesită verificarea:

- efectuarea de controale ale documentelor, ale registrelor de exploatare și operațiuni pe teren (chiar inopinate);

- culegerea de informații de la părțile interesate externe;

- înregistrarea activităților de verificare care permite auditorilor interni și controlorului independent efectuarea de controale?

Sunt stabilite clar și aplicate responsabilitățile și rolurile instituționale?

Sunt făcute publice rezultatele verificării raportate la definiția legalității? Cum pot accesa părțile interesate aceste informații?

III c. Verificarea sistemelor de control al lanțului de aprovizionare

Există un domeniu de aplicare clar care precizează ceea ce trebuie verificat și care vizează ansamblul lanțului de aprovizionare, de la recoltare până la export. Metodologia verificării este documentată; aceasta vizează asigurarea faptului că procesul este sistematic, transparent, întemeiat pe probe, efectuat la intervale regulate și că acoperă toate elementele incluse în sfera de aplicare; aceasta prevede verificări încrucișate de date, periodice și fără întârziere la fiecare etapă a lanțului.

Metodologia verificării acoperă pe deplin verificările controalelor lanțului de aprovizionare?

Este acest lucru clar precizat în metodologia verificării?

Prin ce se dovedește faptul că verificarea controalelor lanțului de aprovizionare a fost într-adevăr efectuată?

Sunt stabilite clar și aplicate responsabilitățile și rolurile instituționale?

Sunt făcute publice rezultatele verificării referitoare la controlul lanțului de aprovizionare? Cum pot accesa părțile interesate aceste informații?

III d. Neconformitatea

Există un mecanism operațional și eficace pentru solicitarea și punerea în aplicare de măsuri corective în cazul în care sunt depistate încălcări.

Definește sistemul de verificare cerința menționată anterior?

Au fost elaborate mecanisme în vederea remedierii cazurilor de neconformitate? Sunt acestea aplicate în practică?

Încălcările și măsurile corective adoptate fac obiectul unor înregistrări adecvate? Este evaluată eficacitatea măsurilor corective?

Ce informații cu privire la încălcările depistate sunt făcute publice?

IV. LICENțA

Camerun a încredințat unei autorități de acordare a licențelor întreaga responsabilitate a emiterii de licențe FLEGT. Licențele FLEGT sunt acordate pe baza transporturilor sau a entităților forestiere.

IV a. Organizare

Cărui organism îi revine acordarea licențelor FLEGT?

Este clar stabilit și pus în aplicare rolul autorității de acordare a licențelor și a personalului acestuia cu privire la acordarea de licențe FLEGT?

Sunt stabilite cerințele referitoare la competențe, iar controale interne au fost efectuate în ceea ce privește personalul autorității de acordare a licențelor?

Deține autoritatea de acordare a licențelor resursele adecvate în vederea îndeplinirii misiunii sale?

IV b. Eliberarea licen țelor FLEGT

Respectă autoritatea de acordare a licențelor procedurile documentate în ceea ce privește eliberarea licențelor?

Sunt aceste proceduri publice, inclusiv eventualele taxe care trebuie plătite?

Prin ce se dovedește faptul că procedurile sunt aplicate corect în practică?

Licențele eliberate și licențele respinse fac obiectul unor înregistrări adecvate?

Înregistrările indică în mod clar elementele justificative în temeiul cărora au fost eliberate licențele?

IV c. Licen țe bazate pe transporturi

Acordarea licenței acoperă un singur transport?

Este dovedită legalitatea unui transport pentru export prin intermediul sistemelor de verificare și de trasabilitate ale guvernului?

Condițiile care reglementează eliberarea licențelor sunt clar stabilite și comunicate exportatorului?

Dispun exportatorii de o înțelegere completă a criteriilor de eliberare a licențelor FLEGT?

Ce informații cu privire la licențele eliberate sunt făcute publice?

V. Directive privind auditul independent al sistemului

Auditul independent al sistemului (AIS) este o funcție independentă de organismele de reglementare a sectorului forestier din Camerun. Acesta vizează menținerea credibilității regimului de licențe FLEGT supraveghind ca toate aspectele SVL să funcționeze astfel cum au fost prevăzute .

V a. Dispozi ții instituționale

Desemnarea autorității: Camerun a autorizat oficial funcția de AIS și îi permite să funcționeze în mod eficace și transparent.

Independența în raport cu alte elemente ale SVL: este stabilită o distincție clară între organizațiile și persoanele care participă la gestionarea sau la reglementarea resurselor forestiere și cele care intervin în auditul independent.

- Deține guvernul cerințe documentate în materie de independență în ceea ce privește auditorul independent?

- Este prevăzut ca organizațiile sau persoanele având un interes comercial sau un rol instituțional în sectorul forestier al celor două părți să nu fie admise să exercite funcția de auditor independent?

Desemnarea auditorului independent: auditorul independent a fost desemnat cu ajutorul unui mecanism transparent și acțiunile sale fac obiectul unor reguli clare și publice.

- Guvernul a făcut publici termenii de referință pentru auditorul independent?

- Guvernul a documentat procedurile de desemnare a auditorului independent și le-a făcut publice?

Elaborarea unui mecanism de gestionare a plângerilor: Există un mecanism de gestionare a plângerilor și a conflictelor rezultate în urma auditului independent. Acest mecanism permite soluționarea oricărei plângeri privind funcționarea regimului de licențe.

- Există un mecanism documentat de soluționare a plângerilor, pus la dispoziția tuturor părților interesate?

- Se cunoaște clar modalitatea prin care plângerile sunt primite, documentate, transmise către un eșalon superior (dacă este cazul) și modul în care se formulează un răspuns la acestea?

V b. Auditorul independent

Cerințe organizaționale și tehnice: auditorul independent exercită o funcție independentă de celelalte elemente ale sistemului de garantare a legalității și funcționează conform unei structuri de gestionare documentate, unor acțiuni și proceduri care respectă bunele practici aprobate la nivel internațional.

- Funcționează auditorul independent în conformitate cu un sistem de gestionare documentat care îndeplinește cerințele prevăzute în Ghidurile ISO 17021 sau în norme similare?

Metodologia auditului: metodologia auditului independent se întemeiază pe furnizarea de elemente justificative, iar verificările se realizează la intervale specifice.

- Metodologia auditului independent precizează faptul că toate rezultatele trebuie să se bazeze pe elemente justificative obiective în ceea ce privește funcționarea SVL?

- Metodologia precizează intervalele maxime la care fiecare element al SVL va fi verificat?

Domeniul de aplicare a auditului: auditorul independent funcționează conform unor termeni de referință care specifică clar ceea ce trebuie auditat și care acoperă toate cerințele convenite pentru eliberarea licențelor FLEGT.

- Acoperă metodologia auditului independent toate elementele din cadrul SVL și indică aceasta principalele teste de eficacitate?

Cerințe în materie de rapoarte: AIS va prezenta un raport preliminar Consiliului comun de punere în aplicare (Consiliul) prin intermediul Comitetului comun de monitorizare (CCM) a acordului. Rapoartele auditorului independent, precum și toate acțiunile corective sunt discutate în cadrul CCM.

- Precizează termenii de referință ai auditorului independent cerințele în materie de rapoarte și frecvența acestora?

- Precizează termenii de referință ai auditorului și procedurile CCM procesul de publicare a rezultatelor auditului?

VI. Criterii de evaluare a sistemului pus în aplicare în Uniunea Europeană pentru primirea licen țELOR FLEGT

Regulamentul FLEGT și măsurile de aplicare a acestuia prevăd proceduri pentru punerea în aplicare a sistemului de licențe FLEGT, inclusiv proceduri care permit verificarea faptului că produsele din lemn din Camerun destinate punerii în liberă circulație pe teritoriul Uniunii Europene fac obiectul unei licențe FLEGT. Procedurile solicită, de altfel, ca statele membre să numească o autoritate competentă cu această responsabilitate.

Deoarece este vorba despre măsuri noi introduse în scopul punerii în aplicare a sistemului de licențe FLEGT, evaluarea va examina stadiul pregătirii Uniunii Europene cu privire la verificarea licențelor FLEGT.

Au fost clar stabilite autoritățile competente din fiecare stat membru? Au fost făcute publice aceste informații?

Au fost stabilite procedurile pentru tratarea licențelor FLEGT în fiecare stat membru? Au fost făcute publice aceste proceduri?

A fost adoptată legislația sau reglementările adecvate în cazul în care acest lucru a fost considerat necesar de către statele membre?

Au fost stabilite metodele de comunicare între autoritățile competente și autoritățile vamale?

Au fost stabilite proceduri pentru a permite Uniunii Europene sau oricărei alte persoane sau organism desemnat de către Uniunea Europeană, să acceseze documente și date pertinente și pentru a evita orice problemă susceptibilă să împiedice buna funcționare a sistemului de licențe FLEGT?

Au fost stabilite proceduri pentru a permite auditorului independent să acceseze toate documentele și datele pertinente?

Au fost negociate metode de raportare între statele membre și Comisia Europeană? Au fost elaborate și aplicate procedurile de publicare a acestor rapoarte?

Se prevede în cadrul procedurilor cazul mărfurilor care fac obiectul unei licențe FLEGT dar care nu sunt acceptate? Au fost prevăzute proceduri pentru raportarea oricărei contradicții din cadrul licențelor și pentru a face față situațiilor infracționale?

Au fost publicate informațiile cu privire la amenzile aplicate în diferitele tipuri de infracțiuni?

ANEXA IX

Calendarul punerii în aplicare a acordului

1. Sensibilizarea și informarea actorilor și a publicului | 1.1 Elaborarea unui plan de comunicare |x | | | | | | | | | | 1.2 Evaluarea și reajustarea planului de comunicare | |x |x | x | | | | | | | 1.3 Punerea în aplicare a planului de comunicare |x |x |x | x |x |x |x |x | | | 1.4 Elaborarea unei platforme de schimb între țările COMIFAC |x |x |x | | | | | | | | 1.5 Realizarea activităților de comunicare pentru informarea opiniei publice internaționale (la fel ca 9.4, 9.5, 9.6) |x |x |x | | | | | | | | 1.6 Realizarea acțiunilor de promovare |x |x |x | x |x |x |x |x | | | 1.7 Sensibilizarea actorilor cu privire la elementele APV |x |x |x | x |x |x |x |x | | 2. Promovarea produselor „FLEGT-Camerun” pe piața europeană | 2.1 Elaborarea unui plan de promovare/studiu de fezabilitate pentru o etichetă „FLEGT-Camerun” | |x |x | | | | | | | | 2.2 Etichetarea produselor „FLEGT-Camerun” | | | |x | | | | | | | 2.3 Protecția și gestionarea etichetei | | | |x |x |x |x |x | | | 2.4 Promovarea produselor „FLEGT-Camerun” pe piețe vizate |x |x |x |x |x |x |x |x | | | 2.5 Sensibilizarea opiniei publice europene |x |x |x |x |x |x |x |x | | | 2.6 Promovarea SVL pe celelalte piețe internaționale (SUA, China etc.) | | |x |x |x |x |x |x | | 3. Structuri instituționale | 3.1 Organizarea structurii centrale | |x |x | | | | | | | | 3.2 Organizarea structurilor periferice (Douala, Kribi…) | |x |x | | | | | | | | 3.3 Înființarea și funcționarea Consiliului și a Comitetului comun de monitorizare (CCM) a acordului |x |x |x |x |x |x |x |x | | | 3.4 Înființarea și funcționarea Comitetului național de monitorizare a acordului |x |x |x |x |x |x |x |x | | 4. Consolidarea capacităților | 4.1 Elaborarea unui plan de formare (identificarea actorilor în cauză și conceperea unei matrice care să permită stabilirea obiectivelor de formare și a acțiunilor care urmează să fie derulate împreună cu o estimare a costurilor) |x | | | | | | | | | | 4.2 Punerea în aplicare a planului de formare |x |x |x | | | | | | | | 4.3 Definirea nevoilor în termeni de echipamente și mijloace logistice |x |x | | | | | | | | | 4.4 Achiziționarea de echipamente și de mijloace logistice | |x |x | | | | | | | | 4.5 Utilizarea echipamentelor, a logisticii și întreținere | |x |x | | | | | | | 5. Reforma cadrului juridic | 5.1 Revizuirea legislației forestiere și a textelor de aplicare a acesteia |x |x | | | | | | | | | 5.2 Îmbunătățirea cadrului juridic privind piața internă a lemnului |x |x |x | | | | | | | | 5.3 Îmbunătățirea cadrului juridic privind pădurile (păduri comunitare, comunale și ale persoanelor particulare) |x |x |x | | | | | | | | 5.4 Îmbunătățirea cadrului juridic privind aspectele sociale și de mediu |x |x |x | | | | | | | | 5.5 Integrarea dispozițiilor pertinente ale instrumentelor juridice internaționale ratificate corespunzător de către Camerun |x |x |x | | | | | | | | 5.6 Reajustarea eventuală a grilei de legalitate | | |x | | | | | | | | 5.7 Îmbunătățirea cadrului juridic privind industrializarea sectorului forestier și a prelucrării sporite |x |x |x | | | | | | | 6. Îmbunătățirea sistemului național de control | 6.1 Elaborarea unui sistem de planificare a acțiunilor de control |x |x |x |x |x |x |x |x | | | 6.2 Elaborarea procedurilor pentru operațiunile de control, în conformitate cu procedurile de verificare a legalității |x | | | | | | | | | | 6.3 Adoptarea de măsuri pentru îmbunătățirea guvernanței |x | | | | | | | | | | 6.4 Funcționarea sistemului național de control care populează SIGIF II | | |x | x |x |x |x |x | | 7. Punerea în aplicare a sistemului de trasabilitate |7.1 Dezvoltarea sistemului de trasabilitate |x |x | | | | | | | | |7.2 Stabilirea interconectării bazelor de date ale diferitelor ministere implicate și a mecanismelor de schimb de date cu țările CEMAC |x |x | | | | | | | | |7.3 Actualizarea normelor de inventariere |x |x | | | | | | | | |7.7 Testarea sistemului la un nivel pilot (operaționalizare) | |x |x | | | | | | | |7.5 Achiziționarea de materiale și echipamente (elemente de identificare, sisteme de citire a elementelor de identificare, calculatoare) în vederea extinderii sistemului la nivel național | |x |x | | | | | | | |7.6 Consolidarea și extinderea sistemului la nivel național: înființarea și instrumentalizarea de posturi de control pe tot parcursul lanțurilor de aprovizionare, inclusiv posturile de frontieră (infrastructuri, calculatoare, conexiuni internet etc.) | | |x |x | | | | | | |7.7 Consolidarea capacităților actorilor (MINFOF și alte administrații implicate, sectorul privat și societatea civilă) în ceea ce privește inventarierile reperabile geografic, utilizarea bazelor de date etc. | |x |x |x | | | | | | |7.8 Formarea personalului în cauză (celulă de legalitate și posturi de control), sector privat și societate civilă | |x |x |x | | | | | | | 7.9 Funcționarea sistemului de trasabilitate | | | |x |x |x |x |x | | |7.10 Colectarea și gestionarea datelor | | | |x |x |x |x |x | | |7.11 Întreținerea echipamentelor | | | |x |x |x |x |x | | 8. Punerea în aplicare a sistemului de verificare a legalității entității forestiere |8.1 Continuarea elaborării și testarea pe teren a grilelor de legalitate |x |x |x | | | | | | | |8.2 Dezvoltarea procedurilor detaliate pentru sistemul de verificare a legalității entității forestiere |x |x |x | | | | | | | |8.3 Elaborarea și popularizarea procedurilor de verificare a legalității entității forestiere | | |x |x | | | | | | |8.4 Recunoașterea și publicarea sistemelor private de certificare autorizate |x |x |x | | | | | | | |8.5 Testarea sistemului de eliberare a certificatelor de legalitate | | |x | | | | | | | |8.6 Evaluarea funcționării verificării legalității entității forestiere cu aportul eventualelor măsuri corective | | |x |x |x | | | | | |8.7 Eliberarea certificatelor de legalitate | | |x |x |x |x |x |x | | 9. Punerea în aplicare a unui sistem de eliberare de licențe FLEGT

|9.1 Dezvoltarea procedurilor detaliate pentru eliberarea licențelor FLEGT |x |x | | | | | | | | |9.2 Popularizarea procedurilor de eliberare a licențelor FLEGT în cadrul sectorului privat |x |x |x | | | | | | | |9.3 Stabilirea contactelor cu autoritățile competente europene |x |x |x | | | | | | | |9.4 Studiu de fezabilitate cu privire la eliberarea de licențe FLEGT în format electronic | | |x |x | | | | | | |9.5 Testarea sistemului de eliberare a licențelor FLEGT | | |x |x | | | | | | |9.9 Eliberarea licențelor FLEGT | | | |x |x |x |x |x | | 10. Auditul independent al sistemului |10.1 Recrutarea auditorului independent și elaborarea metodologiei detaliate | | |x | | | | | | | |10.2 Primul audit independent (la 6 luni de la demarare) | | | |x | | | | | | |10.3 Al doilea audit independent (la 12 luni de la demarare) | | | |x | | | | | | |10.4 Al treilea audit (la 2 ani de la demarare) | | | | |x | | | | | | 10.5 Al patrulea audit | | | | | |x | | | | | 10.6 Al cincilea audit independent | | | | | | |x | | | | 10.7 Al șaselea audit independent | | | | | | | |x | | 11. Monitorizarea pieței naționale a lemnului (MIB) | 11.1 Organizarea pieței interne a lemnului (PIL) |x |x |x | | | | | | | | 11.2 Punerea în aplicare a unui sistem de colectare de date statistice |x |x |x |x |x |x |x |x | | 12. Industrializare și comercializare | 12.1 Realizarea unei situații a filierei lemnului în Camerun și a consumului de produse din lemn pe piața cameruneză |x | | | | | | | | | | 12.2 Consultarea specialiștilor (informali sau nu) |x | | | | | | | | | | 12.3 Analiza dinamicii și a necesităților |x |x | | | | | | | | | 12.4 Elaborarea unui plan de valorificare, de dezvoltare industrială și de prelucrare accelerată a resurselor din lemn | |x |x | | | | | | | | 12.5 Elaborarea normelor de prelucrare | | |x |x | | | | | | | 12.6 Elaborarea măsurilor stimulative pentru utilizarea lemnului (norme de calitate, promovarea de produse noi) | | |x |x | | | | | | | 12.7 Caracterizarea și promovarea esențelor mai puțin cunoscute | | |x |x |x |x |x |x | | | 12.8 Încurajarea transferului de tehnologie | | |x |x |x |x |x |x | | 13. Monitorizarea impactului APV | 13.1 Definirea și respectarea indicatorilor sociali | |x |x |x |x |x |x |x | | | 13.2 Punerea în aplicare a unui sistem de monitorizare a volumului de lemn confiscat | |x | | | | | | | | | 13.3 Punerea în aplicarea a unui sistem de monitorizare a impactului socio-economic și asupra mediului | | |x | | | | | | | | 13.4 Evaluarea impactului socio-economic la jumătatea perioadei de punere în aplicare a APV | | |x |x |x | | | | | | 13.5 Monitorizarea evoluției taxelor din sectorul forestier | | |x |x |x |x |x |x | | | 13.6 Consolidarea mecanismului de monitorizare permanentă a stratului vegetal (monitorizarea parcelelor permanente, imagini prin satelit etc.) | | | |x |x |x |x |x | | | 13.7 Studii de impact privind: exploatarea ilegală, accesul pe piață, evoluția taxelor, exporturile de lemn, cantitățile de lemn confiscat | | | |x |x |x |x | | | | 13.8 Monitorizarea evoluției încălcărilor și a cauzelor în justiție | | |x |x |x |x |x |x | | 14. Căutarea de finanțări suplimentare | 14.1 Dezvoltarea unei strategii de mobilizare a fondurilor |x |x | | | | | | | | | 14.2 Dezvoltarea programelor și căutarea de furnizori de fonduri | |x |x |x |x |x | | | |

ANEXA X

Măsuri de însoțire și mecanisme de finanțare

I. MECANISME DE FINANțARE

O parte importantă a activităților necesare pentru punerea în aplicare a APV este deja în mare parte inclusă în cadrul reformelor sectoriale derulate de guvernul Camerunului și este identificată în cadrul activităților prioritare care trebuie desfășurate prin Programul Sectorial Pădure Mediu (PSPM). Din acest motiv, finanțarea acestora este garantată prin instrumentele identificate în cadrul programului respectiv, mai ales:

a) pentru fondurile proprii ale Camerunului:

- bugetul de stat;

- Fondul special pentru Dezvoltare Forestieră (FSDF).

b) pentru contribuțiile partenerilor:

- Fondul comun;

- Sprijin bugetar.

Cu toate acestea, pentru anumite acțiuni specifice ale APV, vor fi necesare resurse financiare suplimentare, de unde necesitatea de a recurge la alte surse:

- la nivelul partenerilor pentru dezvoltare: sprijinul Uniunii Europene prin intermediul celui de al 10-lea Fond European de Dezvoltare (FED) și alte mecanisme care urmează să fie identificate;

- la nivel intern: instituirea unui redevențe.

Mobilizarea acestor fonduri suplimentare se va face în conformitate cu PSPM.

II. Măsuri de înso țIRE

Punerea în aplicare a acțiunilor specifice ale APV va necesita adoptarea de măsuri de însoțire în următoarele domenii:

a) consolidarea capacităților;

b) comunicare;

c) promovarea produselor FLEGT pe piața europeană;

d) monitorizarea pieței interne a lemnului;

e) industrializare;

f) monitorizarea impactului APV;

g) monitorizarea participativă a punerii în aplicare a sistemului de verificare a legalității (SVL);

h) modernizarea sistemului de trasabilitate;

i) consolidarea sistemului național de control;

j) sistemul de verificare a legalității;

k) sistemul de eliberare a licențelor FLEGT;

l) punerea în aplicare a auditului independent;

m) reforma cadrului legislativ;

n) căutarea de finanțări suplimentare.

În acest scop, părțile trebuie să asigure că este prevăzut sprijin tehnic și financiar suficient pentru a permite guvernului din Camerun să pună în aplicare acțiunile menționate.

II a. Consolidarea capacită ților

Justificare

- Actualizare tehnică prin formarea tuturor actorilor în cauză (administrații, sector privat, societate civilă etc.)

- Consolidarea în materie de echipamente

- Consolidare logistică

Acțiuni avute în vedere

- Elaborarea unui plan de formare (identificarea actorilor în cauză și elaborarea unei matrice care să permită stabilirea obiectivelor de formare și a acțiunilor care trebuie derulate împreună cu o estimare a costurilor)

- Punerea în aplicare a planului de formare

- Definirea nevoilor în materie de echipamente și de mijloace logistice

- Achiziționarea echipamentelor și a mijloacelor logistice

- Asigurarea funcționării echipamentelor și a logisticii

Natura măsurilor de însoțire:

- Asistență tehnică

- Sprijin financiar pentru formare

- Sprijin financiar pentru achiziționarea echipamentelor și a mijloacelor logistice

II b. Comunicarea

Justificare

Comunicarea reprezintă o dimensiune foarte importantă în cadrul procesului de punere în aplicare a APV/FLEGT; aceasta va permite:

- încurajarea adeziunii și garantarea consecvenței contribuțiilor diferiților actori;

- contribuirea la dezvoltarea de sinergii între țările din cadrul Comisiei pădurilor din Africa Centrală (COMIFAC);

- promovarea imaginii lemnului de proveniență cameruneză pe piața internațională;

- asigurarea sprijinului opiniei publice cu privire la acțiunile derulate de către guvernul din Camerun în sprijinul gestionării durabile a resurselor forestiere și a dezvoltării comunităților care depind de acestea;

- promovarea avantajelor unui APV în rândul actorilor implicați și a publicului.

Acțiuni avute în vedere

- Elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de comunicare pentru acțiunile de sensibilizare a publicului intern și extern al MINFOF

- Punerea în aplicare a unei platforme de schimb între țările COMIFAC

- Realizarea activităților de comunicare pentru informarea opiniei publice internaționale (a se vedea anexa VII)

- Sensibilizarea actorilor cu privire la elementele APV de interes pentru aceștia și sprijinirea acestora în procesul de adaptare la noile elemente

- Sensibilizarea opiniei publice europene cu privire la eforturile depuse de guvernul din Camerun pentru buna guvernanță în sectorul forestier.

Natura măsurilor de însoțire necesare

- Mijloace financiare

- Asistență tehnică și consolidarea capacităților.

II c. Promovarea produselor FLEGT pe pia ța europeană

Justificare:

- Consolidarea încrederii datorită credibilității SVL

- Promovarea accesului lemnului camerunez pe piețele europene

- Identificarea unei valori adăugate semnificative pentru lemnul și produsele din lemn cameruneze.

Acțiuni avute în vedere

- Studiu de fezabilitate și, dacă este cazul, crearea unei etichete „FLEGT-Camerun”

- Protecția și gestionarea etichetei

- Promovarea etichetei

- Sensibilizarea diferitelor piețe europene cu privire la asigurarea legalității pe care o generează licența FLEGT.

Natura măsurilor de însoțire

- Sprijin financiar

- Asistență tehnică și consolidarea capacităților

- Realizarea acțiunilor de promovare la nivelul pieței europene.

II d. Monitorizarea pieței interne a lemnului

Justificare

- Monitorizarea fluxului de lemn pe teritoriul național

- Posibilitatea aprecierii contribuției pieței interne a lemnului (PIL) în cadrul economiei naționale.

Acțiuni avute în vedere

- Organizarea PIL

- Îmbunătățirea cadrului juridic privind PIL

- Punerea în aplicare a unui sistem de colectare a datelor statistice

- Punerea în aplicare a unui sistem de trasabilitate adaptat.

Natura măsurilor de însoțire

- Asistență tehnică și consolidarea capacităților.

II e. Industrializarea

Justificare

- Modernizarea rețelei industriale

- Diversificarea producției (prelucrare secundară și terțiară)

- Dezvoltarea pieței naționale și regionale și încurajarea consumului local de lemn de proveniență legală

- Îmbunătățirea proceselor de prelucrare și de recuperare a produselor secundare

- Creșterea valorii adăugate a lemnului vândut pentru export

- Crearea de locuri de muncă, formarea specialiștilor și participarea la lupta împotriva sărăciei.

Acțiuni avute în vedere

- Situația filierei lemnului din Camerun și a consumului de produse din lemn pe piața cameruneză. În special, analiza lemnului și a sectorului construcțiilor: stadiul cunoștințelor și al piețelor, situația utilizării lemnului în cadrul ariei locuite, mai ales în zonele urbane, nevoi de formare, promovare, dezvoltarea unui habitat bioclimatic în pădurile din Camerun

- Consultarea de specialiști (informali sau nu)

- Analiza dinamicii și a necesităților

- Elaborarea unui plan de valorificare, de dezvoltare industrială și de prelucrare sporită a resurselor de lemn, în conformitate cu PSPM

- Elaborarea normelor de prelucrare

- Elaborarea măsurilor stimulative pentru utilizarea lemnului (norme de calitate), promovarea de produse noi, în conformitate cu PSPM

- Promovarea esențelor mai puțin cunoscute, în conformitate cu PSPM

- Îmbunătățirea cadrului juridic privind industrializarea sectorului forestier

- Încurajarea transferului de tehnologii: îmbunătățirea eficienței și a randamentului: analiza situației, propuneri pentru fiecare sub-sector.

Natura măsurilor de însoțire

- Asistență tehnică și consolidarea capacităților.

II f. Monitorizarea impactului APV

Justificare

- Evaluarea impactului APV asupra mediului social

- Evaluarea impactului economic al APV

- Evaluarea efectelor APV asupra evoluției stratului vegetal.

Acțiuni avute în vedere

- Definirea și respectarea indicatorilor sociali

- Punerea în aplicare a unui sistem de monitorizare a volumului de lemn confiscat

- Punerea în aplicare a sistemului de monitorizare a impactului socio-economic și de mediu

- Evaluarea impactului socio-economic la jumătatea perioadei de punere în aplicare a APV

- Monitorizarea evoluției taxelor din sectorul forestier

- Consolidarea mecanismului de monitorizare permanentă a stratului vegetal (monitorizarea parcelelor permanente, imagini prin satelit etc.)

- Studii de impact privind: exploatarea ilegală, accesul pe piață, evoluția taxelor, exporturile de lemn, cantitățile de lemn confiscate

- Monitorizarea evoluției încălcărilor și a cazurilor în justiție.

Natura măsurilor de însoțire

- Asistență tehnică și consolidarea capacităților.

II g. Monitorizarea participativă la punerea în aplicare a SVL

Justificare

- Asigurarea unei gestionări eficiente a procesului APV pe teritoriul camerunez

- Garantarea implicării tuturor părților interesate.

Acțiuni avute în vedere

- Sprijin pentru funcționarea Comitetului național multiplu de monitorizare care reunește toate părțile interesate

- Sprijin pentru funcționarea Comitetului comun de monitorizare (CCM) a acordului

- Punerea în aplicare de mecanisme de difuzare a informațiilor.

Natura măsurilor de însoțire

- Asistență tehnică și consolidarea capacităților

- Sprijin financiar pentru participarea societății civile.

II h. Modernizarea sistemului de trasabilitate

Justificare

- Integrarea tuturor fluxurilor de lemn

- Precizarea originii fiecărui produs

- Dispunerea în timp real de toate informațiile referitoare la producție, fiscalitate, exporturi și contencios.

Acțiuni avute în vedere

- Finalizarea descrierii sistemului de trasabilitate

- Extinderea Sistemului informatizat de gestionare a informațiilor forestiere – a doua generație (SIGIF)

- Punerea în aplicare a echipamentelor necesare și a infrastructurilor

- Asigurarea funcționării sistemului de trasabilitate

- Asigurarea culegerii și a gestionării datelor.

Natura măsurilor de însoțire

- Asistență tehnică și consolidarea capacităților

- Sprijin financiar pentru achiziționarea de echipamente.

II i. Consolidarea sistemului na țional de control

Justificare

- Îmbunătățirea eficienței punerii în aplicare a sistemului național de control.

Acțiuni avute în vedere

- Dezvoltarea unui sistem de planificare a acțiunilor de control

- Elaborarea procedurilor pentru operațiunile de control

- Dezvoltarea măsurilor pentru îmbunătățirea guvernanței.

Natura măsurilor de însoțire

- Asistență tehnică și consolidarea capacităților

- Extinderea mecanismului de observare independentă.

II j. Sistemul de verificare a legalității

Justificare

- Punerea în aplicare a sistemului de verificare a legalității.

Acțiuni avute în vedere

- Continuarea elaborării și testarea pe teren a grilelor de legalitate

- Dezvoltarea procedurilor detaliate pentru sistemul de verificare a legalității (SVL)

- Elaborarea și popularizarea procedurilor SVL

- Recunoașterea și publicarea sistemelor private de certificate autorizate

- Testarea sistemului de eliberare a certificatelor de legalitate

- Evaluarea funcționării SVL cu aportul eventualelor măsuri corective.

Natura măsurilor de însoțire

- Asistență tehnică și consolidarea capacităților

- Sprijin financiar pentru achiziționarea echipamentelor.

II k. Sistemul de eliberare a licen țelor FLEGT

Justificare

- Punerea în aplicare a sistemului de eliberare a licențelor FLEGT.

Acțiuni avute în vedere

- Dezvoltarea procedurilor detaliate pentru eliberarea licențelor FLEGT

- Popularizarea procedurilor de eliberare a licențelor FLEGT în cadrul sectorului privat

- Stabilirea contactelor cu autoritățile competente europene

- Studiu de fezabilitate privind eliberarea licențelor FLEGT în format electronic

- Testarea sistemului de eliberare a licențelor FLEGT.

Natura măsurilor de însoțire

- Asistență tehnică și consolidarea capacităților

- Sprijin financiar pentru achiziționarea echipamentelor.

II l. Punerea în aplicare a auditului independent

Justificare

- Garantarea eficacității și a credibilității regimului de licențe FLEGT acordate în cadrul APV.

Acțiuni avute în vedere

- Realizarea periodică a auditului independent

- Monitorizarea acțiunilor corective introduse în vederea îmbunătățirii sistemului.

Natura măsurilor de însoțire

- Sprijin financiar pentru efectuarea auditului.

II m. Reforma cadrului legislativ

Justificare

- Îmbunătățirea coerenței cadrului juridic aplicabil în sectorul forestier

- Completarea aspectelor existente, dar insuficient structurate sau reglementate.

Acțiuni avute în vedere

- Revizuirea legislației forestiere și a textelor de aplicare a acesteia

- Îmbunătățirea cadrului juridic privind piața internă a lemnului

- Îmbunătățirea cadrului juridic privind pădurile comunitare, pădurile comunale și pădurile aparținând particularilor

- Îmbunătățirea cadrului juridic privind aspectele sociale și de mediu

- Integrarea dispozițiilor pertinente din instrumentele juridice internaționale ratificate corespunzător de către Camerun

- Reajustarea eventuală a grilei de legalitate

- Îmbunătățirea cadrului juridic privind industrializarea sectorului forestier și a prelucrării sporite

Natura măsurilor de însoțire

- Consolidarea capacităților.

II n. Căutarea de finan țări suplimentare

Justificare

- Mobilizarea resurselor financiare pentru realizarea acțiunilor specifice ale APV considerate prioritare și pentru care nu sunt încă disponibile mijloace.

Acțiuni avute în vedere

- Inițierea unor operațiuni de căutare de furnizori de fonduri.

Natura măsurilor de însoțire

- Asistență tehnică.

ANEXA XI

Comitetul comun de monitorizare

În conformitate cu articolul 19 din prezentul acord, părțile înființează o structură de decizie numită „Consiliul comun de punere în aplicare”, denumit în continuare „consiliul”, precum și un comitet comun pentru a asigura și facilita monitorizarea și evaluarea punerii în aplicare a acordului, denumit „Comitet comun de monitorizare”, prescurtat „CCM”. CCM facilitează dialogul și schimbul de informații între părți. În special, CCM:

a) coordonează periodic misiuni comune pentru a verifica eficacitatea punerii în aplicare a acordului, precum și impactul acestuia, pe baza informațiilor primite;

b) propune data la care regimul de licențe FLEGT ar trebui să devină operațional;

c) examinează rapoartele auditorului independent și toate plângerile referitoare la funcționarea regimului de licențe FLEGT pe teritoriul celor două părți, precum și contestațiile formulate de terți cu privire la funcționarea auditorului independent și propune acțiunile care trebuie întreprinse pentru a soluționa problemele ridicate în rapoartele auditului independent al sistemului (AIS);

d) asigură monitorizarea, dacă este cazul, a acțiunilor întreprinse de părți pentru a soluționa problemele identificate de către auditorul independent;

e) supraveghează evaluarea impactului social, economic și de mediu al prezentului acord, în conformitate cu bunele practici și cu criteriile care vor fi convenite de părți și propune soluții utile pentru orice problemă identificată în cadrul evaluării;

f) asigură că sunt efectuate evaluări periodice ale punerii în aplicare a acordului, precum și controale detaliate, dacă este cazul;

g) formulează recomandări pentru a consolida atingerea obiectivelor prezentului acord, printre altele, consolidarea capacităților și participarea sectorului privat și a societății civile;

h) elaborează, pe baza informațiilor primite de la părți, un raport anual pe care îl prezintă consiliului;

i) supraveghează monitorizarea și elaborează periodic rapoarte privind situația piețelor; propune efectuarea de studii, dacă este necesar, și recomandă acțiuni în funcție de rapoartele privind analiza piețelor;

j) examinează propunerile de modificări aduse de oricare dintre părți cu privire la acord sau anexele la acesta în conformitate cu procedurile prezentate la articolul 29 din prezentul acord și emite consiliului, spre evaluare, o recomandare de modificare;

k) se sesizează, la propunerea oricăreia dintre părți, cu privire la oricare alt aspect legat de punerea în aplicare a acordului;

l) la indicația consiliului, în cazul apariției unui diferend între părți, caută soluții acceptabile privind aplicarea și/sau interpretarea acordului astfel cum este indicat la articolul 24 din acesta.

[1] COM (2003) 251.

[2] JO C 268, 7.11.2003.

[3] JO L 347, 30.12.2005.

[4] Document intern al Consiliului 15102/05.

[5] JO C […], […], p. […].

[6] COM (2003) 251.

[7] JO C 268, 7.11.2003.

[8] JO C157E, 6.7.2006, p.482.

[9] JO L […], […], […].

[10] Aplicarea legislației în domeniul forestier, guvernanță și schimburi comerciale.

[11] JO L317 15.12.2000, p 3-353.

[12] JO L 347, 30.12.2005.

[13] COM (2003) 251, 21.5.2003.

[14] A/RES 62/98 31 ianuarie 2008.

[15] JO L 302, 19.10.1992.

[16] JO L 253, 11.10.1993.

[17] Ministerul Mediului și Pădurilor.

[18] Domeniu forestier permanent.

[19] Ministerul Mediului și Protecției Naturii.

[20] Studiu privind impactul asupra mediului.

[21] Cf. Casa Națională de Asigurări Sociale, Culegere de texte fundamentale (1979).

[22] Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

[23] Asociație a sectorului privat denumită „Tropical Forest Trust” și care administrează un proiect de sprijin pentru sectorul privat cu privire la verificarea legalității (ref. Timber Trade Action Programme).

[24] Ressources Extraction Monitoring.

[25] Proiect privind trasabilitatea și legalitatea WWF.

[26] Chain of Custody (Lanț de custodie), sistem de trasabilitate.

[27] Forest Stewardship Council.

[28] Proiect finanțat de Uniunea Europeană.

[29] Notă de informare privind planul de acțiune al Uniunii Europene cu privire la aplicarea legislației forestiere, la guvernanță și la schimburile comerciale, în limba engleză: Forest Law Enforcement, Governance and Trade.

[30] Proveniență legală a lemnului / Birou Véritas.

[31] Trasabilitate legalitate / Societate generală de monitorizare.

[32] Gesellschaft für Technishe Zusammenarbeit (Cooperare tehnică germană) / Program de gestionare durabilă a resurselor naturale.

[33] Ministerul Pădurilor și Faunei.

[34] Comisia forestieră a Africii Centrale.

[35] World Ressource Institute.

[36] Uniunea Internațională pentru Conservarea Naturii.

[37] International Forest Industry Association.

[38] Principii, criterii, indicatori.

[39] Organizația africană a lemnului / Organizația internațională a lemnului tropical

[40] „ entitate forestieră” : persoană fizică sau juridică, comunitate, comună posesoare a unei surse legale de producție, de achiziționare sau de prelucrare a lemnului și produselor din lemn.

[41] „ entitate forestieră” : persoană fizică sau juridică, comunitate, comună care deține o sursă legală de producție, de achiziție sau de prelucrare a lemnului sau a produselor din lemn.

[42] În prezent, doar lemnul CEMAC (provenind dintr-o țară a Comunității economice și monetare a Africii Centrale, alta decât Camerun) este vizat de import și de tranzit, dar domeniul de aplicare a sistemului ar putea fi extins la oricare altă proveniență în afară de țările CEMAC.

[43] Dispoziția va fi adoptată în cursul etapei de operaționalizare a sistemului

[44] Lemnul confiscat și vândut la licitație în oricare etapă intră în lanțul de trasabilitate la acest nivel și respectă toate etapele următoare ale acestuia

[45] Articolul 10 alineatele (1) și (2): Consultări privind legalitatea licențelor FLEGT: În cazul în care apar îndoieli cu privire la legalitatea unei licențe, autoritatea competentă în cauză solicită autorității emitente informații suplimentare.

În cazul în care autoritatea emitentă nu răspunde în termen de 21 de zile calendaristice de la data primirii cererii, dacă informațiile suplimentare primite confirmă neregula sau mențiunile de pe licența FLEGT nu corespund cu transportul, autoritatea competentă în cauză nu acceptă licența FLEGT și hotărăște măsurile ce trebuie aplicate în conformitate cu legislația națională în vigoare. Autoritatea emitentă este informată cu privire la aceasta.

[46] Global Legal Information Network.

Top