EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0403

Proiect de DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de modificare a Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară în ceea ce privește cadrul financiar multianual, pentru a răspunde nevoilor de finanțare suplimentare ale proiectului ITER

/* COM/2010/0403 final */

52010PC0403
[pic] | COMISIA EUROPEANĂ |

Bruxelles, 20.7.2010

COM(2010) 403 final

Proiect de

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

de modificare a Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară în ceea ce privește cadrul financiar multianual, pentru a răspunde nevoilor de finanțare suplimentare ale proiectului ITER

EXPUNERE DE MOTIVE

1. INTRODUCERE

Ca răspuns la concluziile Consiliului din 16 noiembrie 2009[1] privind următoarele etape ale proiectului ITER (reactorul termonuclear experimental internațional)[2], Comisia a transmis Parlamentului European și Consiliului, la 4 mai 2010, o comunicare intitulată „Situația ITER și posibilități de evoluție”[3] care tratează problema deficitului de finanțare și a condițiilor de guvernanță conexe referitoare la ITER.

În urma unui schimb de opinii în cadrul Consiliului pentru competitivitate din 25 și 26 mai 2010, Președinția spaniolă a înființat un grup operativ ITER care și-a finalizat activitatea la 25 iunie 2010. Concluziile Consiliului adoptate pe această bază au confirmat nevoia pe termen scurt identificată în comunicarea Comisiei menționată anterior de credite de angajament suplimentare în valoare de 1,4 miliarde EUR (800 de milioane EUR în 2012 și 600 de milioane EUR în 2013), în prețuri curente, pentru 2012 și 2013. Consiliul a invitat Comisia să prezinte o propunere în cadrul plafonului global al cadrului financiar multianual actual, care să includă redistribuirea în cadrul rubricii 1A „Competitivitate pentru creștere și ocuparea forței de muncă”. O reuniune extraordinară a Consiliului ITER este programată la 27-28 iulie 2010 pentru a se aproba scenariul de referință pentru ITER.

Ca rezultat al lucrărilor întreprinse de Comisie și de statele membre, s-a conturat o viziune clară a viitorului ITER, care creează baza pentru poziția UE la reuniunea Consiliului ITER din 27-28 iulie. Comisia salută concluziile Consiliului din 12 iulie 2010 în care acesta își exprimă angajamentul ferm pentru îndeplinirea cu succes a proiectului ITER și ia notă de cererea Consiliului de limitare a resurselor financiare F4E pentru contribuția europeană la etapa de construcție 2007-2020 a ITER la 6,6 miliarde EUR (în valoare 2008) în loc de 7,2 miliarde EUR (în valoare 2008). Această sumă de 6,6 miliarde EUR constituie suma de referință pentru etapa de construcție a ITER. Pe această bază, sustenabilitatea finanțării pe termen lung a proiectului ITER poate fi asigurată.

Comisia a afirmat în mod clar că nu i se poate cere bugetului UE să continue să finanțeze supracosturi. Prin urmare, Comisia intenționează să adopte scenariul de referință ITER, estimat în prezent să continue până în 2020, înțelegându-se că pentru perioada de după 2013, bugetul UE va contribui cu o sumă anuală, fixă, care urmează să fie hotărâtă de autoritatea bugetară, la costurile proiectului și că orice supracosturi viitoare nu vor face obiectul unei finanțări din bugetul UE.

Adoptarea scenariului se referință este ad referendum , întrucât ambele componente ale autorității bugetare (Parlamentul European și Consiliul) trebuie însă să aprobe și să asigure finanțarea ITER.

În ceea ce privește nevoile financiare pe termen scurt suplimentare pentru ITER (2012 și 2013), Comisia propune o combinație de surse financiare, inclusiv redistribuirea de fonduri din cel de Al șaptelea program-cadru de cercetare în cadrul rubricii 1A și a fondurilor neutilizate între rubrici.

Prezenta propunere vizează furnizarea unei sume de 400 de milioane EUR prin intermediul unei revizuiri a cadrului financiar multianual, în condițiile menținerii neschimbate a plafonului global pentru creditele de angajament și de plată pentru perioada 2007-2013. În același timp, o sumă suplimentară de 460 de milioane EUR va fi acoperită prin redistribuire din Al șaptelea program-cadru de cercetare în cadrul rubricii 1A.

Angajamentul pentru finanțarea sumei restante de 540 de milioane EUR este asigurat într-o etapă ulterioară, începând cu concilierea bugetară în noiembrie 2010[4] și, în caz de nevoie, cu următoarele proceduri bugetare anuale prin utilizarea tuturor mijloacelor bugetare prevăzute în cadrul financiar multianual. Comisia propune ca Parlamentul European, Consiliul și Comisia să adopte o declarație comună în acest scop, cel mai târziu în cadrul reuniunii de conciliere bugetară din noiembrie 2010.

2. TEMEIUL JURIDIC

Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene prevede adoptarea în mod unanim de către Consiliu a unui regulament care stabilește cadrul financiar multianual, după obținerea consimțământului Parlamentului European. La 3 martie 2010, Comisia a făcut o propunere pentru un astfel de regulament al Consiliului[5]. Se speră ca aceasta va fi adoptată înainte de sfârșitul anului.

Având în vedere importanța reînnoirii, fără întârzieri suplimentare, a angajamentului politic al Uniunii Europene de realizare a proiectului ITER, Comisia înaintează prezenta propunere în temeiul normelor Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (AII)[6], care rămâne aplicabil până la adoptarea noului regulament.

3. UTILIZAREA MARJELOR șI REDISTRIBUIREA ÎN CADRUL RUBRICII 1A

Marjele disponibile în cadrul plafoanelor rubricii 1A se ridică la 50,1 milioane EUR pentru 2011, 34 de milioane EUR pentru 2012 și 47 de milioane EUR pentru 2013. Nicio marjă nu este lăsată pentru 2010. Având în vedere punctul 13 din AII, care prevede că instituțiile au obligația să garanteze disponibilitatea unor marje suficiente sub plafoane, Comisia consideră că aceste marje nu pot fi utilizate pentru a contribui la acoperirea nevoilor de finanțare suplimentare ale proiectului ITER.

În conformitate cu punctul 23 primul paragraf din AII, Comisia a examinat posibilitatea de realocare a cheltuielilor între programele acoperite de rubrica respectivă cu obiectivul ca o sumă semnificativă, în termeni absoluți și ca procent din noua cheltuială planificată, să fie pusă la dispoziție în cadrul plafonului existent pentru rubrică. Prin urmare, aceasta propune redistribuirea unei sume de 100 de milioane EUR în 2012 și de 360 de milioane EUR în 2013 din Al șaptelea program-cadru de cercetare.

4. TRANSFERURI DE LA O RUBRICă LA ALTA (CREDITE DE ANGAJAMENTE)

În conformitate cu punctul 23 al doilea paragraf din AII, Comisia a examinat posibilitatea de a compensa orice creștere a plafonului unei rubrici prin reducerea plafonului unei alte rubrici.

Marjele lăsate în cadrul plafoanelor de cheltuieli pentru toate rubricile cu excepția rubricii 1A pentru anii 2010-2013 sunt estimate în prezent după cum urmează[7]:

2010 | 2011 | 2012 | 2013 |

Rubrica 1B | 1,4 | 16,9 | 1,4 | 0,4 |

Rubrica 2 | 456,2 | 851,8 | 126,2 | 131,4 |

Rubrica 3A | 18,5 | 70,7 | 26,5 | 52,9 |

Rubrica 3B | 0 | 15,2 | 18,1 | 22,8 |

Rubrica 4 | 0[8] | 70,3 | 132,3 | 134,6 |

Rubrica 5 | 43,5 | 160,6 | 122,7 | 151,3 |

Având în vedere punctul 13 din AII și posibilele implicații financiare ale Tratatului de la Lisabona, Comisia consideră că marjele lăsate în cadrul plafoanelor rubricii 1B, rubricii 3A, rubricii 3B, rubricii 4 și rubricii 5 sunt prea reduse pentru a contribui la acoperirea nevoilor de finanțare suplimentare ale proiectului ITER.

Numai marjele de la rubrica 2 sunt în 2010 la un nivel care ar putea fi utilizat pentru a compensa lipsa unei marje la rubrica 1A, în special odată ce au fost confirmate cheltuielile agricole pentru anul 2010. Marja actuală lăsată în cadrul plafonului de cheltuieli de la rubrica 2 pentru 2010 se ridică la 456 de milioane EUR. Comisia propune, în această etapă, să se reducă acest plafon cu o sumă de 400 de milioane EUR și să se majoreze plafoanele de cheltuieli de la rubrica 1A cu 160 de milioane EUR pentru anul 2012 și cu 240 de milioane EUR pentru anul 2013.

Ajustarea propusă între plafoanele de cheltuieli lasă o marjă de 56 de milioane EUR disponibilă în cadrul plafonului de la rubrica 2 în 2010. Comisia s-a angajat să ia toate măsurile care se impun pentru a se asigura respectarea deciziilor luate cu privire la cheltuielile în domeniul PAC și finanțarea acestora, inclusiv acordul privind bilanțul de sănătate.

5. CREDITE DE PLATă

Punctul 23 al patrulea paragraf din AII prevede ca orice revizuire să mențină o relație echilibrată între angajamente și plăți. Prin urmare, plafoanele anuale pentru creditele de plată trebuie să fie modificate pe baza configurației plăților prevăzute pentru angajamentele suplimentare de la rubrica 1A în 2012 și 2013, care sunt compensate prin diminuarea corespunzătoare a creditelor de angajament din plafonul de la rubrica 2 în 2010. Plafonul global al cadrului financiar pentru perioada 2007-2013 rămâne neschimbat.

6. TABEL RECAPITULATIV șI CONCLUZIE

Tabelul următor sintetizează propunerile de modificare a plafoanelor aferente creditelor de angajament și de plată din cadrul financiar. Sumele sunt exprimate în prețuri curente:

(milioane EUR) | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2007-2013 |

1a. Competitivitate pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă | 160 | 240 | 400 |

2. Conservarea și gestionarea resurselor naturale | -400 | -400 |

Variația totală a creditelor de angajament | 0 | 0 | 0 | -400 | 0 | 160 | 240 | 0 |

Variația totală a creditelor de plată | -400 | 160 | 240 | 0 |

Revizuirea păstrează plafoanele globale pentru creditele de angajament și de plată exprimate în prețuri curente nemodificate.

Pe baza modificărilor menționate anterior a fost alcătuit tabelul de mai jos privind cadrul financiar în prețuri curente.

Decizia oficială care modifică AII în ceea ce privește cadrul financiar trebuie să facă trimitere la tabelul de bază aprobat în AII, care este exprimat în prețuri constante 2004. Sumele exprimate în prețuri curente trebuie deci convertite în prețuri la nivelul anului 2004 cu ajutorul unei deflator fix de 2% pe an, în conformitate cu punctul 16 din acordul AII (a se vedea anexa următoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului.

[pic]

Proiect de

DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

de modificare a Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară în ceea ce privește cadrul financiar multianual, pentru a răspunde nevoilor de finanțare suplimentare ale proiectului ITER

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară[9], în special punctul 21, punctul 22 primul și al doilea paragraf și punctul 23,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) La [trilogul]/[reuniunea de conciliere bugetară] din … … 2010, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au convenit cu privire la modalitățile de finanțare suplimentară a proiectului ITER. Finanțarea necesită revizuirea cadrului financiar multianual 2007-2013, în conformitate cu punctele 21, 22 și 23 din Acordul interinstituțional, astfel încât să se majoreze plafonul pentru creditele de angajament de la subrubrica 1A cu 160 de milioane EUR pentru anul 2012 și cu 240 de milioane EUR pentru anul 2013 în prețuri curente.

(2) Majorarea plafoanelor pentru creditele de angajament de la subrubrica 1A pentru anii 2012 și 2013 va fi compensată integral de o diminuare a plafonului pentru creditele de angajament de la rubrica 2 pentru anul 2010.

(3) Pentru menținerea unei relații echilibrate între angajamente și plăți, vor fi ajustate plafoanele anuale aferente creditelor de plată. Ajustarea va fi neutră din punctul de vedere al cerințelor de plată în perioada 2007-2013.

(4) Prin urmare, anexa I la Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară ar trebui modificată în consecință[10],

DECID:

Articol unic

Anexa I la Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară se înlocuiește cu anexa la prezenta decizie.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

ANEXĂ

[pic]

[1] 15815/10, 15818/09.

[2] Acord semnat la 21 noiembrie 2006 privind instituirea Organizației Internaționale ITER pentru Energia de Fuziune în vederea punerii în aplicare comune a proiectului ITER (JO L 358, 16.12.2006, P. 62).

[3] COM (2010) 226, 4.5.2010.

[4] Fără a se aduce atingere nevoii de menținere a marjelor necesare pentru bugetul 2011.

[5] COM (2010) 72.

[6] JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

[7] Pentru 2010, date actualizate bazate pe ultimele propuneri ale Comisiei până la Proiectul de buget rectificativ 6/2010 - COM(2010) 315, 17.6.2010 - și pentru 2011-2013, programarea financiară, astfel cum este inclusă în introducerea generală a proiectului de buget pentru 2011 - COM(2010) 300, 15.6.2010.

[8] Minus 18,3 milioane finanțate prin instrumentul de flexibilitate.

[9] JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

[10] În acest scop, cifrele care rezultă din acordul menționat anterior sunt convertite în prețuri 2004.

Top