EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0391

Propunere modificată de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni

/* COM (2010) 0391 final - COD 2008/0009 */

52010PC0391

Propunere modificată de DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni /* COM (2010) 0391 final - COD 2008/0009 */


[pic] | COMISIA EUROPEANĂ |

Bruxelles, 30.8.2010

COM(2010) 391 final

2008/0009 (COD)

2008/0009 (COD)

Propunere modificată de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

privind fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni

(Codificare)

EXPUNERE DE MOTIVE

1. La 29 ianuarie 2008, Comisia a prezentat o propunere de Directivă a Parlamentului European şi a Consiliului de codificare a celei de-a treia Directive 78/855/CEE din 9 octombrie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni[1].

2. În avizul său din 27 februarie 2008, Grupul consultativ al serviciilor juridice, creat în temeiul Acordului interinstituţional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative[2] a declarat că propunerea menţionată la punctul 1 se limitează efectiv la o codificare pură şi simplă, fără o modificare de substanţă a actelor care fac obiectul codificării.

3. Având în vedere noile modificări[3] care au fost aduse între timp propunerii iniţiale menţionate la punctul 1 şi rezultatele lucrărilor deja realizate pe parcursul procedurii legislative, Comisia a hotărât să prezinte – în conformitate cu articolul 293 alineatul (2), din TFUE - o propunere modificată de codificare a directivei în cauză.

Această propunere modificată ţine în egală măsură cont de adaptările pur redacţionale sau formale sugerate de Grupul consultativ al serviciilor juridice şi care s-au dovedit fondate[4].

4. În raport cu propunerea menţionată la punctul 1, schimbările aduse de prezenta propunere modificată sunt următoarele:

(1) La considerentul 2, trimiterea la ''articolul 44 alineatul (2) litera (g) din tratat'' este înlocuită cu trimiterea la ''articolul 50 alineatul (2) litera (g) din tratat'' şi trimiterea la „ Directiva 68/151/CEE ” este înlocuită cu trimiterea la „ prima Directivă 68/151/CEE a Consiliului din 9 martie 1968 de coordonare, în vederea echivalării, a garanţiilor impuse societăţilor comerciale în statele membre, în înţelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaţilor sau ale terţilor.”.

(2) La considerentul 8, textul „ Directiva [.../.../...] a Parlamentului European şi a Consiliului din […] privind coordonarea, în vederea echivalării în întreaga Comunitate, a garanţiilor impuse societăţilor în statele membre, în înţelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaţilor şi terţilor ar trebui extinsă pentru a include fuziunile, astfel încât terţii să fie informaţi corespunzător ” este înlocuit cu textul „ Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 de coordonare, în vederea echivalării, a garanţiilor impuse societăţilor în statele membre, în înţelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaţilor sau terţilor ar trebui extinsă pentru a include fuziunile, astfel încât terţii să fie informaţi corespunzător. ”.

(3) La articolul 1 alineatul (1), liniuţa privind Finlanda se înlocuieşte cu următorul text:

„ în Finlanda julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag ”.

(4) La articolul 1 alineatul (2), articolul 6, articolul 18 alineatul (1), articolul 22 alineatul (1) literele (e) şi (f) şi la articolul 23 alineatul (1) primul paragraf, trimiterea la „ Directiva [.../.../..] ” este înlocuită cu trimiterea la „ Directiva 2009/101/CE ”.

(5) La articolul 6, următoarele paragrafe sunt adăugate:

„ Oricare dintre societăţile comerciale care fuzionează este exonerată de obligaţia de publicare prevăzută la articolul 3 din Directiva 2009/101/CE dacă, pentru o perioadă continuă începând cel puţin cu o lună înainte de data fixată pentru adunarea generală care urmează să decidă cu privire la proiectul de fuziune şi încheindu-se nu mai devreme de finalul adunării respective, pune în mod gratuit la dispoziţia publicului proiectul fuziunii respective pe propria sa pagină de internet. Statele membre nu condiţionează această exonerare de alte obligaţii şi restricţii decât cele necesare pentru a asigura securitatea paginii de internet şi a autenticităţii documentelor şi pot impune astfel de obligaţii sau restricţii numai în măsura în care acestea sunt proporţionale cu realizarea obiectivelor respective.

Prin derogare de la al doilea paragraf, statele membre pot solicita ca publicarea să fie efectuată prin intermediul platformei electronice c entrale menţionate la articolul 3 alineatul (5) din Directiva 2009/101/CE. Alternativ, statele membre pot solicita ca respectiva publicare să fie efectuată pe orice altă pagină de internet desemnată în acest scop de acestea. În cazul în care recurg la una dintre aceste posibilităţi, statele membre se asigură că nu se impune societăţilor comerciale o taxă specială pentru o astfel de publicare.

În cazul în care se utilizează o altă pagină de internet decât platforma electronică centrală, o referinţă care oferă acces la pagina respectivă de internet se publică pe platforma electronică centrală cu cel puţin o lună înaintea datei la care este programată adunarea generală. Respectiva referinţă conţine data publicării pe pagina de internet a proiectului de fuziune şi este accesibilă în mod gratuit publicului. Nu se impune societăţilor comerciale o taxă specială pentru această publicare.

Interdicţia de a impune societăţilor comerciale o taxă specială pentru publicare, prevăzută la al treilea şi al patrulea paragraf, nu aduce atingere capacităţii statelor membre de a transfera societăţilor comerciale costurile aferente platformei electronice centrale.

Statele membre pot impune societăţilor comerciale să menţină informaţiile pe paginile acestora de internet pe o perioadă determinată ulterior adunării generale sau, după caz, pe platforma electronică centrală sau pe orice altă pagină de internet desemnată de statul membru respectiv. Statele membre pot stabili consecinţele unei întreruperi temporare a accesului la pagina de internet respectivă sau la platforma electronică centrală, cauzată de factori tehnici sau de altă natură. ”.

(6) La articolul 7 alineatul (3), termenii „ menţionată la alineatul (2) ” sunt suprimaţi.

(7) La articolul 8, următorul paragraf este adăugat:

„În sensul primului alineat litera (b) se aplică articolul 11 alineatele (2), (3) şi (4).”.

(8) Textul articolului 9 este înlocuit cu următorul text:

„(1) Organele de administrare sau de conducere ale fiecăreia dintre societăţile comerciale care fuzionează întocmesc un raport scris detaliat explicând proiectul de fuziune şi precizând fundamentul juridic şi economic al proiectului, în special cu privire la rata de schimb a acţiunilor.

Raportul respectiv descrie, de asemenea, orice dificultăţi speciale de evaluare survenite.

(2) Organele de administrare sau de conducere ale fiecărei societăţi comerciale implicate informează adunarea generală a societăţii lor, precum şi organele de administrare sau de conducere ale celorlalte societăţi implicate, pentru ca acestea să poată informa adunările generale ale societăţilor respective referitor la orice modificare substanţială a activelor şi pasivelor intervenită între data întocmirii proiectului de fuziune şi data adunărilor generale care urmează să decidă asupra proiectului de fuziune.

(3 Statele membre pot decide că, în cazul în care toţi acţionarii şi deţinătorii de alte titluri care conferă drept de vot ai fiecăreia dintre societăţile implicate în fuziune au convenit în acest sens, raportul menţionat la alineatul (1) şi/sau informaţiile menţionate la alineatul (2) nu sunt necesare.”.

(9) Textul articolului 11 alineatul (1) literele (c) şi (d) este înlocuit cu următorul text:

„(c) după caz, o situaţie contabilă întocmită nu mai devreme de prima zi a celei de a treia luni anterioare datei proiectului de fuziune, dacă cele mai recente conturi anuale au fost întocmite pentru un exerciţiu financiar încheiat cu mai mult de şase luni înainte de această dată;

(d) după caz, rapoartele organelor de administrare sau de conducere ale societăţilor comerciale care fuzionează, prevăzute la articolul 9 ; ”

(10) La articolul 11 alineatul (1), următorul paragraf este adăugat:

„ În sensul primului paragraf litera (c), nu este necesară o situaţie contabilă dacă societatea publică un raport financiar semestrial în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi îl pune la dispoziţia acţionarilor, în conformitate cu prezentul alineat. În plus, statele membre pot decide că nu este necesară o situaţie contabilă în cazul în care toţi acţionarii şi deţinătorii de alte titluri care conferă drept de vot ai fiecăreia dintre societăţile implicate în fuziune au convenit în acest sens ” . Prin urmare, trimiterea la „alineatul (1) litera (c)” din articolul 11 alineatul (2) este înlocuită cu trimiterea la „alineatul (1) primul paragraf litera (c)”.

(11) La articolul 11 alineatul (3), următorul paragraf este adăugat:

„ În cazul în care un acţionar a fost de acord ca pentru comunicarea de informaţii societatea să utilizeze mijloace electronice, se pot trimite asemenea copii prin poşta electronică. ”.

(12) La articolul 11, următorul alineat este adăugat:

„(4) O societate este exonerată de obligaţia de a pune la dispoziţie la sediul său social documentele menţionate la alineatul (1) dacă pentru o perioadă continuă începând cel puţin cu o lună înainte de data fixată pentru adunarea generală care urmează să decidă cu privire la proiectul de fuziune şi încheindu-se nu mai devreme de finalul adunării respective, le pune la dispoziţie, pe pagina sa de internet. Statele membre nu condiţionează această exonerare de alte obligaţii şi restricţii decât cele necesare pentru a asigura securitatea paginii de internet şi autenticitatea documentelor şi pot impune astfel de obligaţii sau restricţii numai în măsura în care acestea sunt proporţionale cu realizarea obiectivelor respective.

Alineatul (3) nu se aplică dacă pagina de internet oferă acţionarilor posibilitatea de a descărca şi de a imprima documentele menţionate la alineatul (1), pe durata întregii perioade menţionate la primul paragraf din prezentul alineat. Totuşi, în acest caz, statele membre pot solicita societăţii să pună aceste documente la dispoziţia acţionarilor spre consultare la sediul său social.

Statele membre pot impune societăţilor comerciale să menţină informaţiile pe propriile pagini de internet pe o perioadă determinată ulterior adunării generale.Statele membre pot stabili consecinţele unei întreruperi temporare a accesului la pagina de internet, cauzate de factori tehnici sau de altă natură.”.

(13) Articolul 13 alineatul (2) este înlocuit cu:

„(2) În acest scop, legislaţiile statelor membre prevăd cel puţin dreptul creditorilor în cauză de a obţine garanţii adecvate, dacă această protecţie este impusă de situaţia financiară a societăţilor care fuzionează şi dacă creditorii în cauză nu dispun deja de astfel de garanţii.

Statele membre stabilesc condiţiile pentru protecţia prevăzută la alineatul (1) şi la primul paragraf din prezentul alineat. În orice caz, statele membre se asigură că creditorii au posibilitatea să sesizeze autoritatea administrativă sau judiciară competentă pentru a obţine garanţiile adecvate, cu condiţia ca aceştia să poată dovedi, în mod credibil, că fuziunea pune în pericol satisfacerea creanţelor lor şi că nu au obţinut garanţii adecvate din partea societăţii.”.

(14) La articolul 19 alineatul (3), termenii de început de frază „ Alineatul (1) ” sunt înlocuiţi cu termenii „ Prevederea anterioară ”.

(15) Articolul 23 alineatul (3) este suprimat.

(16) Textul articolului 24 este înlocuit cu următorul text:

„ În ceea ce priveşte societăţile aflate sub incidenţa legislaţiilor interne, statele membre adoptă dispoziţii privind operaţiunea prin care una sau mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă toate activele şi pasivele lor unei alte societăţi care deţine toate acţiunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot în adunarea generală. Aceste operaţiuni sunt reglementate de dispoziţiile din capitolul II. Cu toate acestea, statele membre nu impun cerinţele stabilite la articolul 5 alineatul (2) literele (b), (c) şi (d), articolele 9, 10, 11 alineatul (1) literele (d) şi (e), la articolul 19 alineatul (1) litera (b) şi la articolele 20 şi 21. ”.

(17) Textul articolului 25 este înlocuit cu următorul text:

„ Statele membre nu aplică articolul 7 pentru operaţiunile menţionate la articolul 24 dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

(a) trebuie îndeplinite formalităţile de publicitate prevăzute la articolul 6 pentru fiecare societate implicată în operaţiune cu cel puţin o lună înainte ca operaţiunea să producă efecte;

(b cu cel puţin o lună înainte ca operaţiunea să producă efecte, toţi acţionarii societăţii absorbante trebuie să aibă dreptul de a lua cunoştinţă de documentele prevăzute la articolul 11 alineatul (1) literele (a), (b) şi (c) la sediul societăţii comerciale ;

(c) se aplică articolul 8 litera (c).

În sensul primului alineat litera (b) se aplică articolul 11 alineatele (2), (3) şi (4). ”.

(18) Textul articolului 27 este înlocuit cu următorul text:

„ În cazul în care fuziunea prin absorbţie este realizată de o societate comercială care deţine 90 % sau mai mult, dar nu în totalitatea acţiunilor şi a altor titluri care conferă drept de vot în adunările generale ale societăţii sau ale societăţilor absorbite, statele membre nu impun aprobarea fuziunii de către adunarea generală a societăţii absorbante dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

(a) trebuie îndeplinite formalităţile de publicitate prevăzute la articolul 6 pentru societatea absorbantă cu cel puţin o lună înainte de data stabilită pentru adunarea generală a societăţii sau a societăţilor absorbite care urmează să se pronunţe asupra proiectului de fuziune;

(b) cu cel puţin o lună înainte de data menţionată la litera (a), toţi acţionarii societăţii absorbante trebuie să aibă dreptul să consulte, la sediul societăţii, documentele specificate la articolul 11 alineatul (1) literele (a), (b) şi, după caz, (c), (d) şi (e);

(c) se aplică articolul 8 litera (c).

În sensul primului alineat litera (b), se aplică articolul 11 alineatele (2), (3) şi (4). ”.

(19) Textul articolului 28 este înlocuit cu următorul text:

„ Statele membre nu impun cerinţele stabilite la articolele 9, 10 şi 11 în cazul unei fuziuni în sensul articolului 27, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

(a) acţionarii minoritari ai societăţii absorbite îşi pot exercita dreptul ca acţiunile lor să fie achiziţionate de societatea absorbantă;

(b) dacă îşi exercită acest drept, ei trebuie să aibă dreptul de a obţine în schimb contravaloarea acţiunilor lor;

(c) în cazul unui dezacord asupra contravalorii acţiunilor, trebuie să fie posibilă stabilirea acesteia de către instanţă sau de o autoritate administrativă desemnată în acest scop de statul membru.

Un stat membru poate să nu aplice primul paragraf în cazul în care legisla ţia respectivului stat membru permite societăţii absorbante să ceară tuturor deţinătorilor de titluri rămase ale societăţii sau societăţilor absorbite să îi vândă aceste titluri la un preţ echitabil înainte de fuziune, fără vreo ofertă publică prealabilă. ”.

(20) Textul articolului 33 este înlocuit cu următorul text:

„ Prezenta directivă intră în vigoare la 1 iulie 2011. ”.

(21) La Anexa I, Partea A, următoarea formulare este adăugată:

„ Directiva 2009/109/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L 259, 2.10.2009, p. 14) / Numai articolul 2 ”.

(22) La Anexa I, Partea B, următoarea formulare este adăugată:

„ 2009/109/CE / 30 iunie 2011 ”.

(23) La Anexa II, trimiterile la „ Capitolul I ”, „ Capitolele I-VI ” şi „ Capitolele II-VII ” sunt suprimate.

5. În scopul facilitării lecturii şi examinării, textul complet al propunerii de codificare astfel cum a fost modificată este prezentat mai jos.

ê 78/855/CEE (adaptat)

2008/0009 (COD)

Propunere modificată de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

privind fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni

(Codificare)

(Text cu relevanţă pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene, în special articolul Ö 50Õ alineatul Ö (2) Õ litera (g),

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social European[5],

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară

întrucât:

ê

1. Directiva a treia 78/855/EEC a Consiliului din 9 octombrie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind fuziunile societăţilor comerciale pe acţiuni[6] a fost modificată de mai multe ori şi în mod substanţial[7]. Este necesar, din motive de claritate şi de raţionalizare, să se codifice directiva menţionată.

ê 78/855/CEE Considerentul 1 (adaptat)

2. Coordonarea prevăzută la articolul Ö 50 Õ alineatul Ö (2) Õ litera (g) din tratat şi în Programul general de eliminare a restricţiilor la libertatea de stabilire[8] a început cu prima Directivă 68/151/CEE a Consiliului din 9 martie 1968 de coordonare, în vederea echivalării în întreaga Comunitate, a garanţiilor impuse societăţilor comerciale în statele membre, în înţelesul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaţilor sau ale terţilor[9].

ê 78/855/CEE Considerentul 2

3. Coordonarea a continuat în ceea ce priveşte constituirea societăţilor anonime şi menţinerea şi modificarea capitalului acestora cu a doua Directivă 77/91/CEE a Consiliului din 13 decembrie 1976 de coordonare, în vederea echivalării, a garanţiilor impuse societăţilor comerciale în statele membre, în înţelesul articolului 58 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaţilor sau terţilor, în ceea ce priveşte constituirea societăţilor comerciale pe acţiuni şi menţinerea şi modificarea capitalului acestora[10] şi, în ceea ce priveşte conturile anuale ale anumitor tipuri de societăţi, cu A Patra Directivă 78/660/CEE a Consiliului din 25 iulie 1978 în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind conturile anuale ale anumitor forme de societăţi comerciale[11].

ê 78/855/CEE Considerentul 3

4. Protejarea intereselor asociaţilor şi terţilor impune coordonarea legislaţiilor statelor membre privind fuziunile societăţilor anonime şi întrucât este necesar să se introducă în dreptul tuturor statelor membre unele dispoziţii privind fuziunile.

ê 78/855/CEE Considerentul 4 şi 2007/63/CE Considerentul 4 (adaptat)

5. În contextul acestei coordonări, este deosebit de important ca acţionarii societăţilor care fuzionează să fie informaţi în mod corespunzător şi cât mai obiectiv posibil şi ca drepturile acestora să fie protejate în mod adecvat. Ö Cu toate acestea, nu este nevoie să se impună o examinare a proiectului de fuziune de către un expert independent pentru acţionari dacă toţi acţionarii convin că o astfel de examinare nu este necesară Õ.

ê 78/855/CEE Considerentul 5 (adaptat)

6. Protejarea drepturilor salariaţilor în cazul transferului de întreprinderi, unităţi sau părţi de Ö întreprinderi sau Õ unităţi este în prezent reglementată de Directiva 2001/23/CE a Consiliului din 12 martie 2001 privind apropierea legislaţiei statelor membre referitoare la menţinerea drepturilor lucrătorilor în cazul transferului de întreprinderi, unităţi sau părţi de întreprinderi sau unităţi[12].

ê 78/855/CEE considerent 6 (adaptat)

7. Creditorii, inclusiv deţinătorii de obligaţiuni, precum şi titularii care invocă alte drepturi asupra societăţilor care fuzionează Ö ar trebui Õ protejaţi astfel încât fuziunea să nu aducă atingere intereselor lor.

ê 78/855/CEE Considerentul 7 (adaptat)

8. Publicitatea asigurată prin Directiva 2009/101/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009 de coordonare, în vederea echivalării, a garanţiilor impuse societăţilor în statele membre, în înţelesul articolului 48 al doilea paragraf din tratat, pentru protejarea intereselor asociaţilor sau terţilor[13] Ö ar trebui Õ extinsă pentru a include fuziunile, astfel încât terţii să fie informaţi corespunzător;

ê 78/855/CEE Considerentul 8 (adaptat)

9. Garanţiile oferite asociaţilor şi terţilor în legătură cu fuziunile Ö ar trebui Õ extinse pentru a include anumite practici juridice care, în punctele esenţiale, sunt similare cu fuziunile, astfel încât obligaţia de a asigura această protecţie să nu poată fi eludată.

ê 78/855/CEE Considerentul 9 (adaptat)

10. Pentru a asigura certitudinea juridică în raporturile dintre societăţile implicate într-o fuziune, între acestea şi terţi şi între acţionari, Ö este necesar să se limiteze cazurile de nulitate Õ prin prevederea posibilităţii de a acoperi neregulile ori de câte ori este posibil şi prin restrângerea termenului în care poate fi invocată nulitatea.

ê

11. Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere obligaţiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menţionate în anexa I, partea B,

ê 78/855/CEE

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL I

Domeniu de aplicare

Articolul 1

(1) Măsurile de coordonare prevăzute prin prezenta directivă se aplică actelor cu putere de lege şi actelor administrative ale statelor membre privind următoarele forme de societate comercială:

- în Belgia:

la société anonyme/de naamloze vennootschap;

ê 2006/99/CE Art. 1 şi anexa secţiunea A. 3.

- în Bulgaria:

акционерно дружество;

ê Tratatul de aderare din 2003 Art. 20 şi anexa II, p. 339

- în Republica Cehă:

akciová společnost;

ê 78/855/CEE

- în Danemarca:

aktieselskaber;

- în Germania:

die Aktiengesellschaft;

ê Tratatul de aderare din 2003 Art. 20 şi anexa II, p. 339

- în Estonia:

aktsiaselts;

ê 78/855/CEE

- în Irlanda:

public companies limited by shares, and public companies limited by guarantee having a share capital;

ê Tratatul de aderare din 1979 Art. 21 şi anexa I, p. 89

- în Grecia:

η ανώνυμη εταιρία;

ê Tratatul de aderare din 1985 Art. 26 şi anexa I, p. 157

- în Spania:

la sociedad anónima;

ê 78/855/CEE

- în Franţa:

la société anonyme;

- în Italia:

la società per azioni;

ê Tratatul de aderare din 2003 Art. 20 şi anexa II, p. 339

- în Cipru:

Δημόσιες εταιρείες περιορισμένης ευθύνης με μετοχές, δημόσιες εταιρείες

περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση που διαθέτουν μετοχικό κεφάλαιο;

- în Letonia:

akciju sabiedrība;

- în Lituania:

akcinė bendrovė;

ê 78/855/CEE

- în Luxemburg:

la société anonyme;

ê Tratatul de aderare din 2003 Art. 20 şi anexa II, p. 339

- în Ungaria:

részvénytársaság;

- în Malta:

kumpanija pubblika/public limited liability company, kumpanija

privata/private limited liability company;

ê 78/855/CEE

- în Ţările de Jos:

de naamloze vennootschap;

ê Tratatul de aderare din 1994 Art. 29 şi anexa I, p. 194

- în Austria:

die Aktiengesellschaft;

ê Tratatul de aderare din 2003 Art. 20 şi anexa II, p. 339

- în Polonia:

spółka akcyjna;

ê Tratatul de aderare din 1985 Art. 26 şi anexa I, p. 157

- în Portugalia:

a sociedade anónima de responsabilidade limitada;

ê 2006/99/CE Art. 1 şi anexa, secţiunea A.3

- în România:

societate pe acţiuni;

ê Tratatul de aderare din 2003 Art. 20 şi anexa II, p. 339

- în Slovenia:

delniška družba;

- în Slovacia:

akciová spoločnosť;

ê 2009/109/CE Art. 2 punctul 1

- în Finlanda:

julkinen osakeyhtiö/publikt aktiebolag;

ê Tratatul de aderare din 1994 Art. 29 şi anexa I, p. 194

- în Suedia:

aktiebolag;

ê 78/855/CEE

- în Regatul Unit:

public companies limited by shares, and public companies limited by guarantee having a share capital.

(2) Statele membre pot să nu aplice prezenta directivă cooperativelor înregistrate sub una dintre formele de societate enumerate la alineatul (1). În măsura în care fac uz de această opţiune, legislaţiile statelor membre impun acestor societăţi să includă cuvântul „cooperativă” în toate documentele menţionate la articolul 5 din Directiva 2009/101/CE.

(3) Statele membre pot să nu aplice prezenta directivă în cazurile în care societatea sau societăţile care sunt achiziţionate sau care încetează să existe fac obiectul procedurilor de faliment, de concordat sau al altor proceduri similare.

CAPITOLUL II

ê 78/855/CEE (adaptat)

Organizarea fuziunii prin absorbţia unei sau mai multor societăţi de către o altă Ö societate Õ şi a fuziunii prin constituirea unei noi societăţi

Articolul 2

În ceea ce priveşte societăţile aflate sub incidenţa legislaţiilor interne, statele membre prevăd norme de reglementare a fuziunii prin absorbţia uneia sau mai multor societăţi de către o altă Ö societate Õ şi a fuziunii prin constituirea unei noi societăţi.

ê 78/855/CEE

Articolul 3

(1) În înţelesul prezentei directive, „fuziune prin absorbţie” înseamnă operaţiunea prin care una sau mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă toate activele şi pasivele lor unei alte societăţi, în schimbul emiterii către acţionarii societăţii sau societăţilor absorbite de acţiuni la societatea absorbantă şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10 % din valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, din echivalentul contabil al acţiunilor astfel emise.

(2) Legislaţia unui stat membru poate să prevadă că fuziunea prin absorbţie poate fi, de asemenea, realizată, dacă una sau mai multe dintre societăţile absorbite sunt în lichidare, cu condiţia ca această opţiune să fie limitată la societăţile care nu au început încă repartizarea activelor între acţionari.

Articolul 4

(1) În înţelesul prezentei directive, „fuziune prin constituirea unei noi societăţi” înseamnă operaţiunea prin care mai multe societăţi sunt dizolvate fără a fi lichidate şi transferă toate activele şi pasivele lor unei societăţi pe care o constituie, în schimbul emiterii către acţionarii lor de acţiuni la societatea nou constituită şi, eventual, al unei plăţi în numerar de maximum 10 % din valoarea nominală sau, în absenţa acesteia, din echivalentul contabil al acţiunilor astfel emise.

(2) Legislaţia unui stat membru poate să prevadă că fuziunea prin constituirea unei noi societăţi poate fi, de asemenea, realizată, dacă una sau mai multe dintre societăţile care încetează să mai existe sunt în lichidare, cu condiţia ca această opţiune să fie limitată la societăţile care nu au început încă repartizarea activelor între acţionari.

CAPITOLUL II I

Fuziunea prin absorbţie

Articolul 5

(1) Organele administrative sau de conducere ale societăţilor care fuzionează întocmesc în scris un proiect de fuziune.

(2) Proiectul de fuziune menţionează cel puţin următoarele:

(a) forma juridică, denumirea şi sediul social al societăţilor care fuzionează;

(b) rata de schimb a acţiunilor şi valoarea eventualelor plăţi în numerar;

(c) condiţiile de alocare a acţiunilor la societatea absorbantă;

(d) data de la care deţinerea acestor acţiuni conferă acţionarilor dreptul de a participa la beneficii, precum şi orice condiţii speciale care afectează acest drept;

(e) data de la care tranzacţiile societăţii absorbite sunt considerate din punct de vedere contabil ca aparţinând societăţii absorbante;

(f) drepturile acordate de societatea absorbantă deţinătorilor de acţiuni care conferă drepturi speciale şi deţinătorilor de titluri, altele decât acţiuni, sau măsurile propuse în privinţa acestora;

(g) orice avantaj special acordat experţilor menţionaţi la articolul 10 alineatul (1) şi membrilor organelor administrative, de conducere, de supraveghere şi control ale societăţilor care fuzionează.

Articolul 6

Proiectul de fuziune trebuie publicat sub forma prevăzută de legislaţia fiecărui stat membru, în conformitate cu articolul 3 din Directiva 2009/101/CE, pentru fiecare dintre societăţile care fuzionează, cu cel puţin o lună înainte de data adunării generale care urmează să se pronunţe asupra proiectului de fuziune.

ê 2009/109/CE Art. 2 punctul 2

Oricare dintre societăţile comerciale care fuzionează este exonerată de obligaţia de publicare prevăzută la articolul 3 din Directiva 2009/101/CE dacă, pentru o perioadă continuă începând cel puţin cu o lună înainte de data fixată pentru adunarea generală care urmează să decidă cu privire la proiectul de fuziune şi încheindu-se nu mai devreme de finalul adunării respective, pune în mod gratuit la dispoziţia publicului proiectul fuziunii respective pe propria sa pagină de internet. Statele membre nu condiţionează această exonerare de alte obligaţii sau restricţii decât cele necesare pentru a asigura securitatea paginii de internet şi a autenticităţii documentelor şi pot impune astfel de obligaţii sau restricţii numai în măsura în care acestea sunt proporţionale cu realizarea obiectivelor respective.

Prin derogare de la al doilea paragraf, statele membre pot solicita ca publicarea să fie efectuată prin intermediul platformei electronice centrale menţionate la articolul 3 alineatul (5) din Directiva 2009/101/CE. Alternativ, statele membre pot solicita ca respectiva publicare să fie efectuată pe orice altă pagină de internet desemnată în acest scop de acestea. În cazul în care recurg la una dintre aceste posibilităţi, statele membre se asigură că nu se impune societăţilor comerciale o taxă specială pentru o astfel de publicare.

În cazul în care se utilizează o altă pagină de internet decât platforma electronică centrală, o referinţă care oferă acces la pagina respectivă de internet se publică pe platforma electronică centrală cu cel puţin o lună înaintea datei la care este programată adunarea generală. Respectiva referinţă conţine data publicării pe pagina de internet a proiectului de fuziune şi este accesibilă în mod gratuit publicului. Nu se impune societăţilor comerciale o taxă specială pentru această publicare.

Interdicţia de a impune societăţilor comerciale o taxă specială pentru publicare, prevăzută la al treilea şi al patrulea paragraf, nu aduce atingere capacităţii statelor membre de a transfera societăţilor comerciale costurile aferente platformei electronice centrale.

Statele membre pot impune societăţilor comerciale să menţină informaţiile pe paginile acestora de internet pe o perioadă determinată ulterior adunării generale sau, după caz, pe platforma electronică centrală sau pe orice altă pagină de internet desemnată de statul membru respectiv. Statele membre pot stabili consecinţele unei întreruperi temporare a accesului la pagina de internet respectivă sau la platforma electronică centrală, cauzată de factori tehnici sau de altă natură.

ê 78/855/CEE (adaptat)

Articolul 7

(1) Pentru o fuziune este necesară cel puţin aprobarea din partea adunării generale a fiecăreia dintre societăţile care fuzionează. Legislaţiile statelor membre prevăd că pentru hotărârea în cauză este nevoie de o majoritate de cel puţin două treimi din voturile Ö aferente Õ acţiunilor sau capitalului subscris reprezentate.

ê 78/855/CEE

Cu toate acestea, legislaţiile statelor membre pot să prevadă că este suficientă o majoritate simplă a voturilor indicate în primul paragraf, dacă este reprezentat cel puţin jumătate din capitalul social. În plus, dacă este cazul, se aplică normele privind modificarea statutului.

(2) Dacă există mai multe categorii de acţiuni, decizia privind fuziunea face obiectul unui vot separat cel puţin pentru fiecare categorie de acţionari ale căror drepturi sunt afectate de operaţiune.

(3) Decizia priveşte atât aprobarea proiectului de fuziune, cât şi orice modificare a statutului, necesară pentru realizarea fuziunii.

Articolul 8

Legislaţia unui stat membru poate să nu impună aprobarea fuziunii de către adunarea generală a societăţii absorbante, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

(a) publicitatea prevăzută la articolul 6 trebuie să aibă loc, pentru societatea absorbantă, cu cel puţin o lună înainte de data stabilită pentru adunarea generală a societăţii sau societăţilor absorbite care trebuie să se pronunţe asupra proiectului de fuziune;

(b) cu cel puţin o lună înainte de data menţionată la litera (a), toţi acţionarii societăţii absorbante trebuie să aibă dreptul de a consulta documentele menţionate la articolul 11 alineatul (1) la sediul social al societăţii absorbante;

(c) unul sau mai mulţi acţionari ai societăţii absorbante care deţin acţiuni pentru un procent minim din capitalul subscris trebuie să aibă dreptul de a solicita convocarea unei adunări generale a societăţii absorbante pentru a se pronunţa asupra aprobării fuziunii; procentul minim nu poate fi stabilit la mai mult de 5 %; cu toate acestea, statele membre pot să prevadă excluderea acţiunilor fără drept de vot din acest calcul.

ê 2009/109/CE Art. 2 punctul 3

În sensul primului alineat litera (b) se aplică articolul 11 alineatele (2), (3) şi (4).

ê 2009/109/CE Art. 2 punctul 4

Articolul 9

(1) Organele de administrare sau de conducere ale fiecăreia dintre societăţile comerciale care fuzionează întocmesc un raport scris detaliat explicând proiectul de fuziune şi precizând fundamentul juridic şi economic al proiectului, în special cu privire la rata de schimb a acţiunilor.

Raportul respectiv descrie, de asemenea, orice dificultăţi speciale de evaluare survenite.

(2) Organele de administrare sau de conducere ale fiecărei societăţi comerciale implicate informează adunarea generală a societăţii lor, precum şi organele de administrare sau de conducere ale celorlalte societăţi implicate, pentru ca acestea să poată informa adunările generale ale societăţilor respective referitor la orice modificare substanţială a activelor şi pasivelor intervenită între data întocmirii proiectului de fuziune şi data adunărilor generale care urmează să decidă asupra proiectului de fuziune.

(3) Statele membre pot decide că, în cazul în care toţi acţionarii şi deţinătorii de alte titluri care conferă drept de vot ai fiecăreia dintre societăţile implicate în fuziune au convenit în acest sens, raportul menţionat la alineatul (1) şi/sau informaţiile menţionate la alineatul (2) nu sunt necesare.

ê 78/855/CEE

Articolul 10

(1) Pentru fiecare din societăţile care fuzionează, unul sau mai mulţi experţi, acţionând independent de acestea, desemnaţi sau agreaţi de către o autoritate administrativă sau judecătorească, analizează propunerea de fuziune şi întocmesc un raport scris către acţionari. Cu toate acestea, legislaţia unui stat membru poate să prevadă desemnarea unuia sau mai multor experţi independenţi pentru toate societăţile care fuzionează, dacă desemnarea se face de către o autoritate judecătorească sau administrativă, la solicitarea comună a societăţilor respective. Experţii în cauză pot să fie, în funcţie de legislaţia fiecărui stat membru, persoane fizice sau juridice sau societăţi.

(2) În raportul menţionat la alineatul (1), experţii trebuie să menţioneze în fiecare caz dacă, în opinia lor, rata de schimb a acţiunilor este corectă şi rezonabilă. Declaraţia lor trebuie cel puţin:

(a) să indice metoda sau metodele utilizate pentru obţinerea ratei propuse pentru schimbul de acţiuni;

(b) să indice dacă metoda sau metodele respective sunt adecvate pentru cazul în speţă, să menţioneze valorile obţinute prin utilizarea fiecăreia dintre aceste metode şi să emită o opinie privind importanţa relativă atribuită metodelor în cauză pentru obţinerea valorii decise.

Raportul descrie, de asemenea, orice dificultăţi speciale de evaluare survenite.

(3) Fiecare expert are dreptul de a obţine de la societăţile care fuzionează toate informaţiile şi documentele relevante şi să facă toate investigaţiile necesare.

ê 2007/63/CE Art. 2 alin. (1)

(4) În cazul în care toţi acţionarii şi deţinătorii de alte titluri care conferă drept de vot ai fiecăreia dintre societăţile implicate în fuziune au convenit în acest sens, nu este necesară nici examinarea proiectului de fuziune şi niciun raport de expertiză.

ê 78/855/CEE

Articolul 11

(1) Toţi acţionarii au dreptul de a consulta cel puţin următoarele documente la sediul social cu cel puţin o lună înainte de data adunării generale care urmează să se pronunţe asupra proiectului de fuziune:

(a) proiectul de fuziune;

(b) conturile şi rapoartele anuale ale societăţilor care fuzionează pentru cele trei exerciţii financiare anterioare;

ê 2009/109/CE Art. 2 alin. (5) litera (a) punctul (i)

(c) după caz, o situaţie contabilă întocmită nu mai devreme de prima zi a celei de a treia luni anterioare datei proiectului de fuziune, dacă cele mai recente conturi anuale au fost întocmite pentru un exerciţiu financiar încheiat cu mai mult de şase luni înainte de această dată;

(d) după caz, rapoartele organelor de administrare sau de conducere ale societăţilor comerciale care fuzionează, prevăzute la articolul 9;

ê 2007/63/CE Art. 2 alin. (2) (adaptat)

(e) raportul Ö menţionat Õ la articolul 10 alineatul Ö (1) Õ .

ê 2009/109/CE Art. 2 alin. (5) litera (a) punctul (ii)

În sensul primului paragraf litera (c), nu este necesară o situaţie contabilă dacă societatea publică un raport financiar semestrial în conformitate cu articolul 5 din Directiva 2004/109/CE a Parlamentului European şi a Consiliului [14] şi îl pune la dispoziţia acţionarilor, în conformitate cu prezentul alineat. În plus, statele membre pot decide că nu este necesară o situaţie contabilă în cazul în care toţi acţionarii şi deţinătorii de alte titluri care conferă drept de vot ai fiecăreia dintre societăţile implicate în fuziune au convenit în acest sens.

ê 78/855/CEE (adaptat)

(2) Declaraţia contabilă prevăzută la alineatul (1) Ö primul paragraf Õ litera (c) se întocmeşte în conformitate cu metodele şi structura utilizate pentru ultimul bilanţ anual.

Cu toate acestea, legislaţia unui stat membru poate să prevadă că:

(a) nu este necesar să se efectueze un nou inventar fizic;

(b) evaluările înregistrate în ultimul bilanţ sunt modificate doar pentru a reflecta intrările din registrele contabile; cu toate acestea, se ţine cont de următoarele:

ê 78/855/CEE

- amortizări şi provizioane interimare;

- modificări semnificative ale valorii reale neînregistrate în registre.

(3) Fiecare acţionar are dreptul să obţină, la cerere şi gratuit, copii integrale, sau, dacă doreşte, parţiale, ale documentelor prevăzute la alineatul (1).

ê 2009/109/CE Art. 2 alin. (5) litera (b)

În cazul în care un acţionar a fost de acord ca pentru comunicarea de informaţii societatea să utilizeze mijloace electronice, se pot trimite asemenea copii prin poşta electronică.

ê 2009/109/CE Art. 2 alin. (5) litera (c)

(4) O societate este exonerată de obligaţia de a pune la dispoziţie la sediul său social documentele menţionate la alineatul (1) dacă pentru o perioadă continuă începând cel puţin cu o lună înainte de data fixată pentru adunarea generală care urmează să decidă cu privire la proiectul de fuziune şi încheindu-se nu mai devreme de finalul adunării respective, le pune la dispoziţie, pe pagina sa de internet. Statele membre nu condiţionează această exonerare de alte obligaţii sau restricţii decât cele necesare pentru a asigura securitatea paginii de internet şi autenticitatea documentelor şi pot impune astfel de obligaţii sau restricţii numai în măsura în care acestea sunt proporţionale cu realizarea obiectivelor respective.

Alineatul (3) nu se aplică dacă pagina de internet oferă acţionarilor posibilitatea de a descărca şi de a imprima documentele menţionate la alineatul (1), pe durata întregii perioade menţionate la primul paragraf din prezentul alineat. Totuşi, în acest caz, statele membre pot solicita societăţii să pună aceste documente la dispoziţia acţionarilor spre consultare la sediul său social.

Statele membre pot impune societăţilor comerciale să menţină informaţiile pe propriile pagini de internet pe o perioadă determinată ulterior adunării generale. Statele membre pot stabili consecinţele unei întreruperi temporare a accesului la pagina de internet, cauzate de factori tehnici sau de altă natură.

ê 78/855/CEE (adaptat)

Articolul 12

Protecţia drepturilor salariaţilor fiecăreia dintre societăţile care fuzionează este reglementată în conformitate cu Directiva Ö 2001/23/CE Õ.

ê 78/855/CEE

Articolul 13

(1) Legislaţiile statelor membre trebuie să prevadă un sistem adecvat de protecţie a intereselor creditorilor societăţilor care fuzionează, ale căror creanţe sunt anterioare datei publicării proiectului de fuziune şi nu sunt scadente la data publicării.

ê 2009/109/CE Art. 2 alin. (6)

(2) În acest scop, legislaţiile statelor membre prevăd cel puţin dreptul creditorilor în cauză de a obţine garanţii adecvate, dacă această protecţie este impusă de situaţia financiară a societăţilor care fuzionează şi dacă respectivii creditori nu dispun deja de astfel de garanţii.

Statele membre stabilesc condiţiile pentru protecţia prevăzută la alineatul (1) şi la primul paragraf din prezentul alineat. În orice caz, statele membre se asigură că creditorii au posibilitatea să sesizeze autoritatea administrativă sau judiciară competentă pentru a obţine garanţiile adecvate, cu condiţia ca aceştia să poată dovedi, în mod credibil, că fuziunea pune în pericol satisfacerea creanţelor lor şi că nu au obţinut garanţii adecvate din partea societăţii.

ê 78/855/CEE

(3) Protecţia în cauză poate fi diferită pentru creditorii societăţii absorbante şi pentru cei ai societăţii absorbite.

Articolul 14

Fără a aduce atingere normelor privind exercitarea colectivă a drepturilor lor, articolul 13 se aplică deţinătorilor de obligaţiuni ale societăţilor care fuzionează, cu excepţia cazului în care fuziunea a fost aprobată de o adunare a deţinătorilor de obligaţiuni, dacă legislaţia internă prevede o astfel de adunare, sau individual de către deţinătorii de obligaţiuni.

Articolul 15

Deţinătorilor de titluri, altele decât acţiuni, care conferă drepturi speciale, trebuie să li se acorde în cadrul societăţii absorbante drepturi cel puţin echivalente cu cele pe care le deţineau la societatea absorbită, cu excepţia cazului în care modificarea drepturilor în cauză este aprobată de o adunare a deţinătorilor de astfel de titluri, dacă legislaţia internă prevede o astfel de adunare, sau individual de către deţinătorii de astfel de titluri sau a cazului în care deţinătorii au dreptul de a obţine răscumpărarea titlurilor lor de către societatea absorbantă.

Articolul 16

(1) Dacă legislaţia unui stat membru nu prevede controlul preventiv judecătoresc sau administrativ al legalităţii fuziunilor sau dacă acest control nu se referă la toate actele juridice necesare pentru fuziune, procesele-verbale ale adunărilor generale care decid asupra fuziunii şi, dacă este cazul, contractul de fuziune încheiat ca urmare a acestor adunări generale se întocmesc şi se certifică în forma legală adecvată. În cazurile în care fuziunea nu trebuie aprobată de adunările generale ale tuturor societăţilor care fuzionează, proiectul de fuziune este întocmit şi certificat în forma legală adecvată.

(2) Notarul sau autoritatea competentă să întocmească şi să certifice documentul în forma legală adecvată trebuie să verifice şi să ateste existenţa şi legalitatea actelor şi a formalităţilor impuse societăţii comerciale pentru care acţionează şi ale proiectului de fuziune.

Articolul 17

Legislaţiile statelor membre determină data de la care fuziunea produce efecte.

Articolul 18

(1) O fuziune trebuie făcută publică în modul prevăzut de legislaţia fiecărui stat membru în conformitate cu articolul 3 din Directiva 2009/101/CE, pentru fiecare dintre societăţile care fuzionează.

(2) Societatea absorbantă poate să îndeplinească ea însăşi formalităţile de publicitate pentru societatea sau societăţile absorbite.

Articolul 19

(1) O fuziune are următoarele efecte ipso jure şi simultan:

(a) transferul, atât între societatea absorbită şi societatea absorbantă, cât şi în ceea ce priveşte terţii, a tuturor activelor şi pasivelor societăţii absorbite către societatea absorbantă;

(b) acţionarii societăţii absorbite devin acţionari ai societăţii absorbante;

(c) societatea absorbită încetează să mai existe.

(2) Nici o acţiune la societatea absorbantă nu este schimbată pentru o acţiune la societatea absorbită deţinută:

(a) de către societatea absorbantă, direct sau prin intermediul unei persoane acţionând în nume propriu, dar în contul societăţii; sau

(b) de către societatea absorbită, direct sau prin intermediul unei persoane acţionând în nume propriu, dar în contul societăţii.

(3) Prevederea anterioară nu aduce atingere legislaţiilor statelor membre care impun îndeplinirea de formalităţi speciale pentru ca transferul anumitor active, drepturi şi obligaţii ale societăţii absorbite să fie opozabil terţilor. Societatea absorbantă poate îndeplini aceste formalităţi ea însăşi; totuşi, legislaţia statelor membre poate permite societăţii absorbite să continue îndeplinirea acestor formalităţi pentru o perioadă limitată care, cu excepţia unor cazuri excepţionale, nu poate fi stabilită la mai mult de şase luni de la data la care fuziunea produce efecte.

Articolul 20

Legislaţiile statelor membre prevăd cel puţin norme care reglementează răspunderea civilă faţă de acţionarii societăţii absorbite a membrilor organelor administrative sau de conducere ale societăţii în cauză pentru greşeli comise de membrii organismelor respective în pregătirea şi realizarea fuziunii.

Articolul 21

Legislaţiile statelor membre prevăd cel puţin norme care reglementează răspunderea civilă faţă de acţionarii societăţii absorbite a experţilor însărcinaţi cu întocmirea, în contul societăţii în cauză, a raportului prevăzut la articolul 10 alineatul (1) pentru greşeli comise de experţii respectivi în îndeplinirea misiunii lor.

Articolul 22

(1) Legislaţiile statelor membre pot adopta dispoziţii privind nulitatea fuziunilor doar în conformitate cu următoarele condiţii:

(a) nulitatea trebuie pronunţată prin hotărâre judecătorească;

(b) fuziunile care produc efecte în temeiul articolului 17 pot fi declarate nule doar dacă legalitatea lor nu a fost supusă controlului preventiv judecătoresc sau administrativ, dacă nu au fost întocmite sau certificate în forma legală adecvată sau dacă se arată că decizia adunării generale este nulă sau poate fi anulată în conformitate cu dreptul intern;

(c) procedurile de anulare nu pot fi iniţiate după expirarea unui termen de şase luni de la data la care fuziunea este opozabilă persoanei care invocă nulitatea sau dacă situaţia a fost rectificată;

(d) dacă neregula care poate conduce la anularea unei fuziuni poate fi remediată, instanţa competentă acordă societăţilor implicate un termen pentru rectificarea situaţiei;

(e) hotărârea de pronunţare a nulităţii fuziunii se publică în modul prevăzut de legislaţia fiecărui stat membru în conformitate cu articolul 3 din Directiva 2009/101/CE;

(f) opoziţia terţilor, dacă legislaţia unui stat membru prevede acest lucru, poate fi exprimată doar în termen de şase luni de la publicarea hotărârii în modul prevăzut în Directiva 2009/101/CE;

ê 78/855/CEE (adaptat)

(g) hotărârea care pronunţă nulitatea fuziunii nu aduce atingere prin ea însăşi valabilităţii obligaţiilor în sarcina sau în beneficiul societăţii absorbante, angajate înainte de publicarea hotărârii şi după data Ö de la care fuziunea produce efecte Õ;

(h) societăţile care au participat la fuziune poartă răspunderea comună şi indivizibilă pentru obligaţiile societăţii absorbante prevăzute la litera (g).

(2) Prin derogare de la alineatul (1) litera (a), legislaţia unui stat membru poate să prevadă pronunţarea nulităţii unei fuziuni de către o autoritate administrativă, dacă o astfel de decizie poate fi contestată în instanţă. Litera (b) şi literele(d) - (h) se aplică prin analogie autorităţii administrative. Aceste proceduri de anulare nu pot fi iniţiate după expirarea unui termen de şase luni de la data Ö de la care fuziunea produce efecte Õ.

(3) Nu Ö se Õ aduce atingere legislaţiilor statelor membre privind nulitatea unei fuziuni pronunţată ca urmare a unei monitorizări, alta decât controlul preventiv judecătoresc sau administrativ al legalităţii.

ê 78/855/CEE

CAPITOLUL IV

Fuziunea prin constituirea unei noi societăţi

Articolul 23

(1) Articolele 5, 6, 7 şi 9 - 22 se aplică, fără a aduce atingere articolelor 12 şi 13 din Directiva 2009/101/CE, pentru fuziunea prin constituirea unei noi societăţi. În acest scop, „societăţile care fuzionează” şi „societatea absorbită” înseamnă societăţile care încetează să mai existe, iar „societatea absorbantă” înseamnă noua societate.

ê 78/855/CEE (adaptat)

Articolul 5 alineatul (2) litera (a) Ö din prezenta directivă Õ se aplică, de asemenea, noii societăţi.

ê 78/855/CEE

è1 2009/109/CE Art. 2 alin. 8 litera (a)

è2 2009/109/CE Art. 2 alin. 8 litera (b)

(2) Proiectul de fuziune şi, dacă sunt conţinute într-un document separat, actul constitutiv sau proiectul de act constitutiv şi statutul sau proiectul de statut al noii societăţi trebuie să fie aprobate de adunarea generală a fiecăreia dintre societăţile care încetează să mai existe.

CAPITOLUL V

Absorbţia unei societăţi de către o altă societate care deţine cel puţin 90 % din acţiunile sale

Articolul 24

În ceea ce priveşte societăţile aflate sub incidenţa legislaţiilor interne, statele membre adoptă dispoziţii privind operaţiunea prin care una sau mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă toate activele şi pasivele lor unei alte societăţi care deţine toate acţiunile lor sau alte titluri conferind drepturi de vot în adunarea generală. è1 Aceste operaţiuni sunt reglementate de dispoziţiile din capitolul II. ç è2 Cu toate acestea, statele membre nu impun cerinţele stabilite la articolul 5 alineatul (2) literele (b), (c) şi (d), articolele 9, 10, 11 alineatul (1) literele (d) şi (e), la articolul 19 alineatul (1) litera (b) şi la articolele 20 şi 21. ç

Articolul 25

ê 2009/109/CE Art. 2 alin. (9) litera (a)

Statele membre nu aplică articolul 7 pentru operaţiunile menţionate la articolul 24 dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

ê 78/855/CEE

(a) trebuie îndeplinite formalităţile de publicitate prevăzute la articolul 6 pentru fiecare societate implicată în operaţiune cu cel puţin o lună înainte ca operaţiunea să producă efecte;

ê 78/855/CEE (adaptat)

(b) cu cel puţin o lună înainte ca operaţiunea să producă efecte, toţi acţionarii societăţii absorbante trebuie să aibă dreptul de a lua cunoştinţă de documentele Ö prevăzute Õ la articolul 11 alineatul (1) literele (a), (b) şi (c) la sediul societăţii comerciale ;

ê 78/855/CEE

(c) se aplică articolul 8 litera (c).

ê 2009/109/CE Art. 2 alin. (9) litera (c)

În sensul primului alineat litera (b) se aplică articolul 11 alineatele (2), (3) şi (4).

ê 78/855/CEE

Articolul 26

Statele membre pot să aplice articolele 24 şi 25 pentru operaţiunile prin care una sau mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă toate activele şi pasivele lor unei alte societăţi, dacă toate acţiunile şi alte titluri menţionate la articolul 24 ale societăţii sau societăţilor absorbite aparţin societăţii absorbante şi/sau persoanelor care deţin acţiunile şi titlurile respective în nume propriu, dar în contul societăţii absorbante.

Articolul 27

ê 2009/109/CE Art. 2 alin. (10) litera (a)

În cazul în care fuziunea prin absorbţie este realizată de o societate comercială care deţine 90 % sau mai mult, dar nu în totalitatea acţiunilor sau a altor titluri care conferă drept de vot în adunările generale ale societăţii sau ale societăţilor absorbite, statele membre nu impun aprobarea fuziunii de către adunarea generală a societăţii absorbante dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

ê 78/855/CEE

(a) trebuie îndeplinite formalităţile de publicitate prevăzute la articolul 6 pentru societatea absorbantă cu cel puţin o lună înainte de data stabilită pentru adunarea generală a societăţii sau a societăţilor absorbite care urmează să se pronunţe asupra proiectului de fuziune;

ê 2009/109/CE Art. 2 alin. (10) litera (b)

(b) cu cel puţin o lună înainte de data menţionată la litera (a), toţi acţionarii societăţii absorbante trebuie să aibă dreptul să consulte, la sediul societăţii, documentele specificate la articolul 11 alineatul (1) literele (a), (b) şi, după caz, (c), (d) şi (e);

ê 78/855/CEE

(c) se aplică articolul 8 litera (c).

ê 2009/109/CE Art. 2 alin (10) litera (c)

În sensul primului alineat litera (b), se aplică articolul 11 alineatele (2), (3) şi (4).

ê 78/855/CEE

Articolul 28

ê 2009/109/CE Art. 2 alin. (11) litera (a)

Statele membre nu impun cerinţele stabilite la articolele 9, 10 şi 11 în cazul unei fuziuni în sensul articolului 27, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:

ê 78/855/CEE

è1 2009/109/EC Art. 2 alin. (11) litera (b)

(a) acţionarii minoritari ai societăţii absorbite îşi pot exercita dreptul ca acţiunile lor să fie achiziţionate de societatea absorbantă;

(b) dacă îşi exercită acest drept, ei trebuie să aibă dreptul de a obţine în schimb contravaloarea acţiunilor lor;

(c) în cazul unui dezacord asupra contravalorii acţiunilor, trebuie să fie posibilă stabilirea acesteia de către instanţă è1 sau de o autoritate administrativă desemnată în acest scop de statul membru ç.

ê 2009/109/CE Art. 2 alin. (11) litera (c)

Un stat membru poate să nu aplice primul paragraf în cazul în care legislaţia respectivului stat membru permite societăţii absorbante să ceară tuturor deţinătorilor de titluri rămase ale societăţii sau societăţilor absorbite să îi vândă aceste titluri la un preţ echitabil înainte de fuziune, fără vreo ofertă publică prealabilă.

ê 78/855/CEE

Articolul 29

Statele membre pot să aplice articolele 27 şi 28 pentru operaţiunile prin care una sau mai multe societăţi sunt dizolvate fără a intra în lichidare şi transferă toate activele şi pasivele lor unei alte societăţi, dacă cel puţin 90 %, dar nu 100 %, din acţiunile şi celelalte titluri prevăzute la articolul 27 ale societăţii sau societăţilor absorbite aparţin societăţii absorbante în cauză şi/sau persoanelor care deţin acţiunile şi titlurile respective în nume propriu, dar în contul societăţii absorbante.

CAPITOLUL VI

Alte operaţiuni asimilate fuziunii

Articolul 30

Dacă, în cazul uneia dintre operaţiunile prevăzute la articolul 2, legislaţiile statelor membre permit o plată în numerar de peste 10 %, au aplicare capitolele III şi IV, precum şi articolele 27, 28 şi 29.

Articolul 31

Dacă legislaţia unui stat membru permite realizarea uneia dintre operaţiunile prevăzute la articolele 2, 24 şi 30 fără ca toate societăţile care îşi transferă patrimoniul să înceteze să existe, au aplicare, după caz, capitolul III, cu excepţia articolului 19 alineatul (1) litera (c), capitolul IV sau capitolul V.

CAPITOLUL VII

Dispoziţii finale

ê

Articolul 32

Directiva 78/855/CEE astfel cum a fost modificată prin actele menţionate în anexa I, partea A, se abrogă, fără a aduce atingere obligaţiilor statelor membre în ceea ce priveşte termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menţionate în anexa I, partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se înţeleg ca trimiteri la prezenta directivă şi se citesc în conformitate cu tabelul de corespondenţă din anexa II.

Articolul 33

Prezenta directiv ă intră în vigoare la 1 iulie 2011.

ê 78/855/CEE

Articolul 34

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la […],

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Preşedintele Preşedintele

[…] […]

é

ANEXA I

Partea A

Directiva abrogată şi lista modificărilor ulterioare (menţionate la articolul 32)

Directiva 78/855/CEE a Consiliului (JO L 295, 20.10.1978, p. 36) |

Anexa I, punctul III.C. din Tratatul de aderare din 1979 (JO L 291, 19.11.1979, p. 89) |

Anexa I, punctul II. litera (d) din Tratatul de aderare din 1985 (JO L 302, 15.11.1985, p. 157) |

Anexa I, punctul XI.A.3 din Tratatul de aderare din 1994 (JO C 241, 29.8.1994, p. 194) |

Anexa II, punctul 4.A.3 din Tratatul de aderare din 2003 (JO L 236, 23.9.2003, p. 338) |

Directiva 2006/99/CE a Consiliului (JO L 363, 20.12.2006, p. 137) | Numai în ceea ce priveşte trimiterea la Directiva 78/855/CEE de la articolul 1 şi anexa, secţiunea A. 3. |

Directiva 2007/63/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L 300, 17.11.2007, p. 47) | Numai articolul 2 |

Directiva 2009/109/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L 259, 2.10.2009, p. 14) | Numai articolul 2 |

Partea B

Termene de transpunere în dreptul intern (menţionate la articolul 32)

Directiva | Termene de transpunere |

78/855/CEE | 13 octombrie 1981 |

2006/99/CE | 1 ianuarie 2007 |

2007/63/CE | 31 decembrie 2008 |

2009/109/CE | 30 iunie 2011 |

_____________

ANEXA II

TABEL DE CORESPONDENŢĂ

Directiva 78/855/CEE | Prezenta directivă |

Articolele 1 – 31 | Articolele 1 – 31 |

Articolul 32 | ______ |

_______ | Articolul 32 |

_______ | Articolul 33 |

Articolul 33 | Articolul 34 |

______ | Anexa I |

______ | Anexa II |

_____________

[1] COM(2008) 26 final.

[2] JO C 102, 4.4.1996, p. 2.

[3] JO L 259, 2.10.2009, p. 14.

[4] A se vedea avizul Grupului consultativ din 27.2.2008.

[5] JO C […], […], […].

[6] JO L 295, 20.10.1978, p. 36.

[7] A se vedea anexa I, partea A.

[8] JO 2, 15.1.1962, p. 36.

[9] JO L 65, 14.3.1968, p. 8.

[10] JO L 26, 31.1.1977, p. 1.

[11] JO L 222, 14.8.1978, p. 11.

[12] JO Ö L 82, 22.3.2001, p. 16. Õ

[13] JO L 258, 1.10.2009, p. 11.

[14] JO L 390, 31.12.2004, p. 38.

Top