EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010PC0289

Propunere de Regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agenţiile de rating de credit {SEC(2010) 678} {SEC(2010) 679}

/* COM/2010/0289 final - COD 2010/0160 */

52010PC0289
[pic] | COMISIA EUROPEANĂ |

Bruxelles, 2.6.2010

COM(2010) 289 final

2010/0160 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agențiile de rating de credit

{SEC(2010) 678}{SEC(2010) 679}

EXPUNERE DE MOTIVE

1. CONTEXTUL PROPUNERII

Experiența crizei financiare a scos la lumină deficiențe majore ale supravegherii în sectorul financiar, atât în cazuri individuale, cât și la nivelul sistemului financiar în ansamblu. Comisia Europeană a fost promotorul unei revizuiri fundamentale a supravegherii financiare în Europa, cu obiectivul de a pune în practică un sistem european de supraveghere mai eficient, mai integrat și mai sustenabil. Aceasta are la bază concluziile grupului de experți la nivel înalt condus de Dl Jacques de Larosière, fost director general al Fondului Monetar Internațional, și mandatat de Președintele Barroso să formuleze recomandări în vederea consolidării dispozitivelor europene de supraveghere financiară. Grupul și-a prezentat raportul la 25 februarie 2009, iar recomandările sale au fost validate și preluate de Comisie în cadrul Comunicării sale către Consiliul European de primăvară din martie 2009[1].

Elementele principale ale reformei propuse de Comisie sunt următoarele:

1. instituirea unui Sistem european al supraveghetorilor financiari (SESF) constând dintr-o rețea de autorități naționale de supraveghere financiară colaborând cu noile Autorități europene de supraveghere (AES), create prin transformarea actualelor comitete europene de supraveghere[2] într-o Autoritate bancară europeană (ABE), o Autoritate europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) și o Autoritate europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP), combinând astfel avantajele unui cadru european global pentru supravegherea financiară și competențele organismelor locale de supraveghere microprudențială care se află cel mai aproape de instituțiile din jurisdicțiile lor;

2. înființarea unui Comitet european pentru riscuri sistemice (CERS) care va monitoriza și evalua pericolele potențiale pentru stabilitatea financiară care rezultă în urma evoluțiilor macroeconomice și a celor din cadrul sistemului financiar în ansamblu. În acest scop, misiunea CERS ar fi aceea de a emite din timp avertismente cu privire la riscurile sistemice susceptibile de a se acumula și, dacă este necesar, recomandări cu privire la măsurile care se impun în vederea gestionării riscurilor respective.

Concret, în ceea ce privește agențiile de rating de credit, grupul De Larosière a considerat că ar fi mai rațional să se încredințeze Comitetului autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare (CESR) sarcina de a autoriza agențiile de rating de credit în UE, de a monitoriza performanțele acestora și de a impune modificări în urma monitorizării lor.

În Comunicarea sa din 27 mai 2009 pe tema supravegherii financiare europene[3], Comisia a propus ca Autorității europene de supraveghere să i se confere responsabilitatea de a autoriza și de a supraveghea anumite entități de anvergură paneuropeană, de exemplu agențiile de rating de credit. Aceste responsabilități ar putea include prerogative de investigare, inspecții la fața locului și decizii de supraveghere. Responsabilitățile menționate urmează să fie definite în Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind agențiile de rating de credit[4]. Sugestia Comisiei a fost adoptată de Consiliul European în cadrul reuniunii din iunie 2009 care precizează în mod clar că AEVMP „ar trebui să aibă și competențe de supraveghere în ceea ce privește agențiile de rating de credit”[5].

În acest context, articolul 39 și considerentul 51 din Regulamentul Parlamentului European și al Consiliului privind agențiile de rating de credit (regulamentul privind agențiile de rating) menționează că arhitectura actuală de supraveghere nu trebuie considerată drept o soluție pe termen lung pentru supravegherea agențiilor de rating de credit și că, deși se estimează că autoritățile competente reunite în colegii vor raționaliza cooperarea și convergența în acest domeniu în Comunitate, acestea nu pot să asigure toate avantajele unui proces mai consolidat de supraveghere a sectorului agențiilor de rating de credit. Parlamentul European și Consiliul au solicita Comisiei să întocmească până la 1 iulie 2010 un raport și propunerile legislative necesare pentru soluționarea deficiențelor identificate în privința modalităților de coordonare și cooperare în procesul de supraveghere.

Este important de menționat faptul că această propunere nu introduce nicio modificare la regulamentul privind agențiile de rating de credit în ceea ce privește condițiile de generale pe care trebuie să le îndeplinească agențiile de rating pentru a fi înregistrate și pentru a funcționa ulterior pe o bază continuă. În mod similar, condițiile în care pot fi utilizate în Uniune ratingurile emise de agențiile de rating de credit stabilite în țări terțe (prin intermediul mecanismelor de avizare[6] și de certificare[7] prevăzute în regulamentul privind agențiile de rating) nu fac obiectul modificărilor propuse, însă vor rămâne așa cum sunt prevăzute în regulamentul actual.

2. CONSULTAREA PăRțILOR INTERESATE

În procesul de elaborare a pachetului legislativ de propuneri privind noua structură a supravegherii financiare europene au fost organizate două consultări deschise care au inclus elemente legate de regulamentul privind agențiile de rating de credit. Mai întâi, în urma raportului grupului de experți la nivel înalt, condus de Jacques de Larosière și a publicării comunicării Comisiei la 4 martie 2009, Comisia a organizat o primă consultare între 10 martie și 10 aprilie 2009 pentru a obține contribuții la Comunicarea privind supravegherea financiară europeană publicată la 27 mai 2009. Un rezumat al contribuțiilor publice primite poate fi consultat la adresa:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2009/fin_supervision/summary_en.pdf

Apoi, între 27 mai și 15 iulie 2009, Comisia a organizat o a doua rundă de consultări, invitând toate părțile interesate să își exprime opinia cu privire la reformele mai detaliate prezentate în Comunicarea privind supravegherea financiară europeană din 27 mai 2009. Majoritatea răspunsurilor primite au sprijinit reformele propuse, comentariile referindu-se la detaliile privind propunerile aferente CERS și SESF. Un rezumat al contribuțiilor publice primite poate fi consultat la adresa:

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/2009/fin_supervision_may_en.htm

3. EVALUAREA IMPACTULUI

Comunicarea Comisiei din luna mai cu privire la supravegherea financiară europeană a fost însoțită de o evaluare a impactului care analiza principalele opțiuni de politică pentru înființarea SESF și CERS. O a doua evaluare a impactului a fost executată pentru a examina impactul propunerilor referitoare la noua structură de supraveghere financiară europeană adoptate de Comisie în septembrie 2009, care include, de asemenea, o evaluare a înființării noii Autorități europene pentru valori mobiliare și piețe și a modificărilor structurii de supraveghere a agențiilor de rating de credit. Pentru prezenta propunere s-a întocmit o evaluare a impactului proporțională. Conținutul acestuia poate fi consultat la adresa următoare:

http://ec.europa.eu/internal_market/securities/agencies/index_en.htm

4. ELEMENTELE JURIDICE ALE PROPUNERII

4.1. Temeiul juridic

Propunerea se bazează pe articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene.

4.2. Subsidiaritate și proporționalitate

Sarcinile care vor fi conferite AEVMP sunt în strânsă legătură cu măsurile adoptate ca răspuns la criza financiară și cu cele anunțate în comunicările Comisiei din 4 martie și 27 mai 2009. Măsurile comunitare pot îndrepta deficiențele scoase la lumină de criză și pot oferi un sistem conform cu obiectivul unei piețe financiare unice stabile în UE – conferind AEVMP competențele de supraveghere necesare pentru înregistrarea și monitorizarea agențiilor de rating. Diviziunea tradițională dintre autoritatea competentă a statului membru de origine și alte autorități competente nu a fost considerată o soluție pe termen lung de monitorizare a agențiilor de rating dată fiind natura globală a ratingurilor de credit care sunt utilizate în întreaga Uniune Europeană. La adoptarea Regulamentului privind agențiile de rating de credit s-a considerat a fi mai avantajoasă o supraveghere mai consolidată a sectorului de rating; totuși, în acel moment cadrul legal existent nu era adecvat pentru crearea unei asemenea structuri. Propunerea Comisiei de Regulament de înființare a Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP) creează cadrul adecvat în care se pot acorda AEVMP competențele necesare pentru a îndeplini sarcinile de înregistrare și de monitorizare a agențiilor de rating.

Totuși, deoarece regulamentul menționat nu se referă numai la supravegherea agențiilor de rating de credit – care se va efectua de către AEVMP - ci și la supravegherea utilizării ratingurilor de credit de către entitățile individuale supravegheate la nivel național, autoritățile naționale de supraveghere vor deține în continuare responsabilitatea de a supraveghea utilizarea ratingurilor de credit de către entitățile individuale respective. Deoarece autoritățile naționale de supraveghere vor putea colecta informații specifice referitoare la utilizarea ratingurilor de credit, acestea trebuie să poată solicita AEVMP să examineze retragerea înregistrării unei agenții de rating sau suspendarea utilizării unor ratinguri de credit. Totuși, autoritățile naționale competente nu vor avea competența de a adopta măsuri de supraveghere adresate agențiilor de rating atunci când acestea încalcă regulamentul.

Mai mult, autoritățile competente vor avea obligația de a coopera cu AEVMP atunci când aceasta din urmă consideră necesar; prin urmare, statele membre vor trebui să păstreze autoritățile competente pe care le-au desemnat în temeiul regulamentului privind agențiile de rating. Dispozițiile propunerii nu depășesc ceea ce este necesar pentru realizarea obiectivelor urmărite. Obiectivele propunerii sunt conforme cu principiul subsidiarității și cu cel al proporționalității, așa cum sunt enunțate la articolul 5 din Tratat, deoarece nu pot fi realizate în mod suficient de către statele membre, ele putând fi, însă, mai bine realizate la nivel comunitar.

Un regulament de modificare a regulamentului existent este cel mai adecvat instrument.

4.3. Explicarea detaliată a propunerii

Regulamentul privind agențiile de rating trebuie revizuit pentru a introduce supravegherea centralizată a agențiilor de rating care își desfășoară activitatea în UE. AEVMP își va asuma competența generală în chestiuni legate de înregistrarea și supravegherea continuă a agențiilor de rating înregistrate, precum și în chestiuni legate de ratingurile emise de agențiile de rating cu sediul în țări terțe care își desfășoară activitatea în UE în cadrul regimului de certificare sau de avizare. Prin urmare, este necesar să se înlocuiască în întregul text orice trimitere la autoritățile competente însărcinate cu înregistrarea și supravegherea agențiilor de rating de credit printr-o trimitere la AEVMP. Totuși, autoritățile naționale competente vor continua să dețină anumite competențe specifice de supraveghere legate de utilizarea ratingurilor de credit. Mai mult, Comisia își păstrează competențele legate de aplicarea tratatelor, în special a titlului VII capitolul 1 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene referitor la normele comune privind concurența, conform dispozițiilor adoptate pentru punerea în aplicare a respectivelor norme.

4.3.1. Modificări la titlul I (Obiect, domeniu de aplicare și definiții)

În vederea armonizării regulamentului cu noua propunere de directivă privind administratorii fondurilor de investiții alternative, fondurile de investiții alternative au fost enumerate la articolul 4 alineatul (1) în vederea tratării lor în același mod cu celelalte instituții financiare din UE în ceea ce privește utilizarea ratingurilor de credit. Acest lucru înseamnă că, dacă fondurile de investiții alternative utilizează ratinguri de credit în scopuri de reglementare, respectivele ratinguri trebuie să fi fost emise de o agenție de rating de credit înregistrată sau certificată în temeiul prezentului regulament.

4.3.2. Modificări la titlul II (Acordarea ratingurilor de credit)

Pentru evitarea posibilelor conflicte de interese apărute în cazul agențiilor de rating în urma utilizării modelului „ issuer-pays ” care sunt extrem de virulente în ceea ce privește ratingurile acordate instrumentelor financiare structurate, pentru sporirea transparenței și pentru stimularea concurenței dintre agențiile de rating, emitenții de instrumente financiare structurate sau părțile terțe legate de aceștia trebuie să fie obligate să asigure agențiilor de rating concurente accesul la informațiile furnizate agențiilor de rating pe care le angajează pentru a acorda ratinguri instrumentelor financiare structurate. Sub rezerva respectării anumitor condiții organizatorice și de confidențialitate, entitatea căreia i se acordă ratinguri sau părțile terțe legate de aceasta trebuie să permită, la cerere, accesul agențiilor de rating concurente la informațiile furnizate agențiilor de rating angajate de aceasta în scopul acordării de ratinguri pentru instrumentele financiare structurate. Agențiile de rating concurente cărora li se acordă acces la informații nu trebuie să le folosească în niciun alt scop decât acela de a acorda ratinguri și trebuie să fie obligate să emită un număr minim de ratinguri nesolicitate pentru a garanta faptul că solicitarea accesului la aceste informații nu are alte scopuri.

Spre deosebire de celelalte prevederi de fond din regulamentul privind agențiile de rating adresate agențiilor de rating de credit și personalului acestora, această regulă impune emitenților de instrumente financiare structurate obligația de a publica informații. Toate agențiile de rating înregistrate vor avea posibilitatea de a accesa informațiile necesare pentru a acorda ratinguri nesolicitate unor instrumente financiare structurate. Acest lucru va stimula concurența pe piața de rating și va crește numărul de ratinguri per instrument, astfel încât utilizatorii ratingurilor să se poată baza pe mai multe ratinguri pentru același instrument.

Comisia remarcă faptul că și SUA au introdus un sistem similar ( SEC Rule 17g-5 publicată pe 4 decembrie 2009 și intrată în vigoare în iunie 2010). Dată fiind natura globală a rolului și a activităților agențiilor de rating, este necesar să se asigure aplicarea unor norme similare pentru agențiile de rating care funcționează în jurisdicții multiple pentru menținerea unui cadrul echitabil și a unui nivel de concurență suficient între agențiile de rating. Mai mult, se estimează că aceste noi prevederi vor diminua conflictele de interese apărute ca urmare a utilizării modelului „ issuer-pays ”. În acest context, având în vedere beneficiile potențiale și faptul că acestea par să constituie un model de bune practici la nivel internațional, impactul financiar al noilor prevederi sus-menționate nu va fi probabil substanțial. Sunt necesare măsuri de punere în aplicare care să expliciteze obligațiile pe care trebuie să le îndeplinească o agenție de rating pentru a i se acorda acces la site-ul web, inclusiv capacitatea sa de a asigura confidențialitatea datelor.

4.3.3. Modificări la titlul III (Supravegherea activităților de rating de credit)

4.3.3.1. Modificări la titlul III capitolul I (Procedura de înregistrare)

Ca urmare a introducerii unei noi autorități unice însărcinate cu supravegherea agențiilor de rating, trebuie eliminate dispozițiile existente care prevăd coordonarea supravegherii de către un colegiu și luarea unei decizii finale și formale de către autoritatea competentă din statul membru de origine. Se estimează că transferul competențelor de supraveghere către AEVMP va răspunde mai bine în cadrul UE la provocarea reprezentată de supravegherea eficientă și eficace a entităților prezente adesea în mai multe jurisdicții și cu un impact transfrontalier mai amplu. Prin urmare, în contextul supravegherii centralizate propuse la nivelul UE, colegiile autorităților de supraveghere care ar fi asigurat cooperarea și convergența în domeniu, nu mai sunt necesare. Crearea AEVMP va îmbunătăți și va simplifica procedura de înregistrare (ca rezultat al eliminării etapelor redundante de consultate dintre autorități în cadrul colegiilor și cu CESR), fiind astfel posibilă reducerea termenelor în diferitele etape ale procesului de înregistrare.

4.3.3.2. Modificări la titlul III capitolul II (Supravegherea de către AEVMP)

În vederea facilitării aplicării curente a regulamentului, AEVMP trebuie să fie abilitată să propună proiecte de standarde tehnice care să fie aprobate de Comisie cu privire la: (i) procesul de înregistrare, inclusiv cu privire la informațiile prevăzute în anexa II; (ii) informațiile pe care agențiile de rating de credit trebuie să le furnizeze pentru cererea de certificare și pentru evaluarea importanței lor sistemice în ceea ce privește stabilitatea financiară sau integritatea piețelor financiare în conformitate cu articolul 5 din regulament; și (iii) prezentarea informațiilor pe care agențiile de rating de credit trebuie să le publice în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) și anexa I secțiunea E partea II punctul 1 din regulament, inclusiv structura, formatul, metoda și perioada de raportare.

Pentru ca AEVMP să dispună de capacități de supraveghere și de control al respectării legislației adecvate, aceasta trebuie abilitată să solicite toate informațiile necesare din partea agențiilor de rating și din parte altor persoane aflate în legătură cu activitatea de rating de credit. AEVMP va putea demara investigații în cazul eventualelor încălcări ale regulamentului și în această capacitate trebuie să fie în măsură să exercite competențe de supraveghere cum ar fi examinarea evidențelor și a altor materiale relevante și obținerea de copii/extrase ale acestora, solicitarea de explicații orale, solicitarea de înregistrări ale convorbirilor telefonice și ale schimburilor de date. De asemenea, AEVMP trebuie să fie abilitată să efectueze inspecții la fața locului. Drepturile la apărare ale persoanelor în cauză sunt pe deplin garantate în cadrul procedurilor. Concret, AEVMP trebuie să acorde persoanelor în cauză posibilitatea de a fi audiate pe tema aspectelor cu privire la care AEVMP a ridicat obiecții.

4.3.3.3. Modificări la titlul III capitolul III (Cooperarea dintre AEVMP și autoritățile competente)

Autoritățile competente își vor menține responsabilitățile de supraveghere a utilizării ratingurilor de credit de către entitățile supravegheate (de exemplu, instituțiile de credit sau societățile de asigurări) care utilizează ratingurile de credit respective în scopuri de reglementare. Autoritățile naționale sunt în continuare cel mai bine plasate pentru a examina cum utilizează entitățile supravegheate ratingurile de credit în activitatea cotidiană și pentru a lua măsurile care se impun, acolo unde este necesar.

Autoritățile naționale de supraveghere trebuie să contribuie, de asemenea, la activitatea de supraveghere a AEVMP, prin asigurarea tuturor schimburilor de informații și a cooperării, care pot fi necesare pentru exercitarea competențelor de supraveghere și control al respectării legislației ale AEVMP. Dacă autoritățile naționale de supraveghere consideră că respectiva agenție încalcă grav și persistent regulamentul privind agențiile de rating de credit, acestea vor putea solicita AEVMP să examineze îndeplinirea condițiilor de retragere a înregistrării unei agenții de rating și să analizeze suspendarea utilizării ratingurilor de credit acordate de o agenție de rating.

Acolo unde se dovedește necesar, din motive de eficiență, în activitatea sa de supraveghere AEVMP trebuie să poată solicita asistență din partea autorității de supraveghere competente la nivel național. Asistența autorităților competente trebuie acordată atunci când AEVMP efectuează investigații și inspecții la fața locului.

De asemenea, AEVMP poate delega autorităților naționale competente anumite sarcini de supraveghere specifice, de exemplu atunci când trebuie întreprinse măsuri de supraveghere la sediul unei agenții de rating situat în altă țară sau când aceste măsuri implică cunoștințe și experiență în ceea ce privește condițiile locale, inclusiv cunoștințe de limbi străine. Delegarea de sarcini trebuie folosită de asemenea pentru a preveni suportarea unor costuri disproporționate de către AEVMP și agențiile de rating supravegheate. Sarcinile posibile care ar putea fi delegate includ efectuarea unor sarcini de investigare specifice și a inspecțiilor la fața locului, evaluarea unei cereri de înregistrare, dar și sarcini legate de supravegherea cotidiană. Delegarea sarcinilor nu va afecta responsabilitatea AEVMP care poate formula instrucțiuni pentru autoritatea căreia i-au fost delegate sarcinile. AEVMP trebuie să specifice în cadrul orientărilor domeniile în care intenționează să facă uz de posibilitatea delegării de sarcini, inclusiv procedurile de delegare pe care urmează să le aplice și compensațiile care vor fi acordate autorității competente pentru îndeplinirea respectivelor sarcini.

4.3.4. Modificări la titlul IV (Sancțiuni, procedura comitetului, raportare, dispoziții tranzitorii și finale)

4.3.4.1. Modificări la titlul IV capitolul I (Sancțiuni, procedura comitetului și raportare)

AEVMP poate propune Comisiei să impună plata unor penalități cu titlu cominatoriu, ca fundament al autorității sale în materie de supraveghere. Această măsură coercitivă urmărește: (i) să se elimine încălcarea legislației, (ii) să se furnizeze informații complete și corecte la solicitarea AEVMP, (iii) ca agențiile de rating de credit și alte persoane să se supună unei investigații. AEVMP poate propune, de asemenea, amenzi care să fie adoptate de Comisie, în cazul în care sunt încălcate, intenționat sau din neglijență, unele dintre dispozițiile regulamentului privind agențiile rating. Criteriile detaliate de stabilire a sumei amenzilor, precum și aspectele de procedură specifice vor fi stabilite printr-un act delegat.

Pe lângă propunerea unor sancțiuni, AEVMP va fi abilitată să adopte măsuri de supraveghere în cazul unei agenții de rating de credit care a încălcat regulamentul. Măsurile menționate includ interdicția temporară de a acorda ratinguri de credit și suspendarea utilizării ratingurilor de credit în cauză până când încălcarea dispozițiilor legale încetează. Ca măsură de ultim resort, AEVMP este abilitată să retragă înregistrarea unei agenții de rating.

În plus, AEVMP are competența de a solicita agențiilor de rating de credit să pună capăt încălcării dispozițiilor legale și să emită anunțuri publice. Măsurile respective se aplică în cazurile în care nu se justifică adoptarea unei sancțiuni sau a unor măsuri de supraveghere mai severe, ținând cont de principiul proporționalității. Sancțiunile, penalitățile cu titlu cominatoriu și măsurile de supraveghere sunt complementare unui regim eficient de control al respectării legislației.

Procedura comitetului a fost armonizată cu prevederile tratatului de la Lisabona.

4.3.4.2. Modificări la titlul IV capitolul II (Dispoziții tranzitorii și finale)

După înființarea AEVMP și după ce aceasta va deveni operațională, competențele și îndatoririle autorităților competente ale statelor membre în materie de supraveghere și control în domeniul agențiilor de rating conferite de regulamentul privind agențiile de rating vor trebui să înceteze.

Trebuie prevăzute reguli clare de transmitere a dosarelor și a documentelor de lucru de la autoritățile competente la AEVMP.

5. IMPLICAțIILE BUGETARE

O analiză generală a implicațiilor bugetare ale propunerii de înființare a AEVMP a fost prezentată în septembrie 2009 în cadrul raportului de evaluare a impactului, împreună cu fișele financiare legislative care însoțesc astfel de propuneri legislative (a se vedea fișa financiară legislativă atașată propunerii de înființare a Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe). Implicațiile specifice AEVMP în ceea ce privește supravegherea directă și controlul agențiilor de rating de credit sunt prezentate în fișele financiare legislative care însoțesc prezenta propunere. Cele două fișe financiare trebuie considerate un ansamblu. Implicațiile bugetare specifice Comisiei sunt evaluate, de asemenea, în cadrul fișei financiare care însoțește prezenta propunere.

Propunerea are implicații asupra bugetului comunitar.

2010/0160 (COD)

Propunere de

REGULAMENT (UE) NR. …/... AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agențiile de rating de credit

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene[8],

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European[9],

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară[10],

întrucât:

(1) Raportul publicat la solicitarea Comisiei, la 25 februarie 2009, de un grup de experți la nivel înalt condus de J. de Larosière, ajungea la concluzia că este necesară consolidarea cadrului de supraveghere a sectorului financiar în Europa pentru a se reduce pe viitor riscul apariției crizelor financiare și gravitatea acestora și recomanda reformarea în profunzime a structurii de supravegherii, inclusiv crearea unui Sistem european al supraveghetorilor financiari, care să cuprindă trei autorități europene de supraveghere, una pentru sectorul valorilor mobiliare, una pentru sectorul asigurărilor și pensiilor ocupaționale și una pentru sectorul bancar, precum și a unui Consiliu european pentru riscuri sistemice.

(2) În comunicarea sa din 4 martie 2009, intitulată „Stimularea redresării economice europene”[11], Comisia a propus prezentarea unui proiect legislativ de înființare a unui Sistem european al supraveghetorilor financiari, iar în comunicarea din 27 mai 2009 intitulată „Supravegherea financiară europeană”[12], aceasta a oferit mai multe detalii despre organizarea posibilă a acestui nou cadru de supraveghere, subliniind specificitatea supravegherii agențiilor de rating de credit.

(3) Consiliul European, în Concluziile sale din 19 iunie 2009, a recomandat instituirea unui Sistem european al supraveghetorilor financiari (SESF) constând dintr-o rețea de autorități naționale de supraveghere financiară colaborând cu noile Autorități europene de supraveghere (AES), Autoritatea bancară europeană (ABE), Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) și Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP), în scopul ameliorării calității și consecvenței supravegherii la nivel național și în scopul consolidării controlului grupurilor transfrontaliere prin înființarea unor colegii de supraveghere și prin instituirea unui cadru de reglementare unic la nivel european aplicabil tuturor actorilor de pe piața financiară din cadrul pieței interne. Consiliul a subliniat faptul că Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe trebuie să aibă competențe de supraveghere în domeniul agențiilor de rating de credit. Mai mult, Comisia trebuie să își păstreze competențele legate de aplicarea tratatelor, în special a Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene titlul VII capitolul 1 referitor la normele comune privind concurența, conform dispozițiilor adoptate pentru punerea în aplicare a respectivelor norme.

(4) Sfera de acțiune a Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe trebuie să fie clar definită, astfel încât participanții la piața financiară să poată identifica autoritatea competentă în domeniul de activitate al agențiilor de rating de credit. Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe trebuie să își asume competența generală în materie de înregistrare și de supraveghere continuă a agențiilor de rating înregistrate.

(5) Pentru stimularea concurenței dintre agențiile de rating, pentru evitarea conflictelor de interese care apar în cadrul utilizării modelului „issuer-pays”, care sunt extrem de virulente în ceea ce privește ratingurile acordate instrumentelor financiare structurate, și pentru sporirea transparenței și a calității ratingurilor acordate instrumentelor financiare structurate, agențiile de rating înregistrate sau certificate trebuie să aibă drept de acces la lista instrumentelor financiare structurate pentru care competitorii acestora acordă ratinguri. Informațiile pentru ratingul respectiv trebuie să fie furnizate de emitent sau de o parte terță legată de acesta în scopul acordării de ratinguri concurente nesolicitate pentru instrumentele financiare structurate. Acordarea unor astfel de ratinguri nesolicitate trebuie să promoveze utilizarea mai multor ratinguri per instrument financiar structurat. Accesul la site-urile web trebuie acordat numai dacă agenția de rating poate garanta confidențialitatea informațiilor solicitate.

(6) Deoarece ratingurile de credit sunt utilizate în întreaga Uniune, distincția tradițională dintre autoritatea competentă din țara de origine și alte autorități competente, precum și utilizarea unei coordonări a supravegherii de tip colegiu nu mai sunt adecvate pentru supravegherea agențiilor de rating. Odată cu înființarea Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe, nu mai este necesară menținerea acestei structuri. Procesul de înregistrare ar trebui să fie astfel simplificat, iar termenele reduse corespunzător.

(7) Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe trebuie să dețină responsabilitatea înregistrării și supravegherii continue a agenților de rating de credit, însă nu trebuie să fie responsabilă cu controlul utilizatorilor ratingurilor de credit. Prin urmare, autoritățile naționale competente trebuie să rămână responsabile cu supravegherea utilizării ratingurilor de credit de către instituțiile financiare și alte entități (de exemplu, instituțiile de credit, societățile de investiții, societățile de asigurare, societățile de reasigurare, organismele de plasament colectiv în valori mobiliare, instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale și fondurile de investiții alternative) care sunt supravegheate la nivel național în contextul aplicării altor directive privind serviciile financiare, și cu utilizarea ratingurilor de credit în prospecte.

(8) Este necesar să se introducă un instrument eficient de elaborare a unor standarde tehnice armonizate care să faciliteze aplicarea regulamentului în practica de zi cu zi, să se asigure condiții egale de concurență și o protecție adecvată a investitorilor și consumatorilor din întreaga Uniune Europeană. Ca organism cu expertiză foarte specializată, este eficient și adecvat ca elaborarea proiectelor de standarde tehnice să fie încredințată Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe.

(9) În domeniul agențiilor de rating de credit, trebuie propuse proiecte de standarde tehnice referitoare la procesul de înregistrare, la informațiile pe care trebuie să le furnizeze agențiile de rating în cererea de înregistrare și pentru evaluarea importanței lor sistemice în ceea ce privește stabilitatea financiară sau integritatea piețelor financiare, precum și referitoare la prezentarea informațiilor pe care agențiile de rating de credit trebuie să le publice în conformitate cu prezentul regulament, inclusiv structura, formatul, metoda și perioada de raportare. Proiectele de standarde tehnice trebuie adoptate de Comisie pentru a le conferi un stat juridic obligatoriu, în conformitate cu Regulamentul …/….[AEVMP].

(10) În domeniile neacoperite de standardele tehnice, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe trebuie să fie abilitată să emită orientări și recomandări neobligatorii cu privire la aplicarea prezentului regulament.

(11) Pentru a-și îndeplini eficient sarcinile, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe trebuie să aibă dreptul să solicite toate informațiile necesare direct de la participanții la piața financiară. Autoritățile statelor membre trebuie să fie obligate să sprijine Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe pentru ca acestor cereri să li se dea curs.

(12) Pentru a-și îndeplini eficient funcția de supraveghere, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe trebuie să aibă dreptul să efectueze investigații și inspecții la fața locului. În exercitarea funcției sale de supraveghere, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe trebuie să acorde peroanelor care fac obiectul procedurilor posibilitatea de a fi audiate pentru a respecta dreptul acestora la apărare.

(13) Autoritățile competente trebuie să asiste Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe și să colaboreze cu aceasta. Aceasta din urmă poate delega sarcini de supraveghere specifice autorităților competente, spre exemplu în cazurile în care o sarcină de supraveghere implică cunoștințe și experiență în ceea ce privește condițiile locale, mai ușor disponibile la nivel național. Sarcinile posibile care ar putea fi delegate includ efectuarea unor sarcini de investigare specifice și a inspecțiilor la fața locului, evaluarea unei cereri de înregistrare, dar și sarcini specifice legate de supravegherea cotidiană. Detaliile care țin de astfel de delegări, inclusiv procedurile și orice compensații care vor fi acordate autorității competente naționale, trebuie specificate în orientările elaborate.

(14) Este necesar să se garanteze că autoritățile competente pot solicita Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe să examineze dacă sunt îndeplinite condițiile de retragere a înregistrării unei agenții de rating și pot solicita Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe să suspende utilizarea ratingurilor dacă se consideră că respectiva agenție de rating încalcă grav și persistent regulamentul menționat. Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe trebuie să evalueze cererea și să ia măsurile adecvate.

(15) Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe trebuie să poată propune Comisiei să impună penalități cu titlu cominatoriu. Penalitățile cu titlu cominatoriu trebuie să aibă ca scop eliminarea unei încălcări a dispozițiilor legale constatate de Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, furnizarea de informații corecte și complete la solicitarea Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe și faptul că agențiile de rating și alte persoane vizate se supun investigației. În plus, în scop disuasiv și pentru a constrânge agențiile de rating să se conformeze dispozițiilor regulamentului, Comisia trebuie să poată impune amenzi, la solicitarea Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe, în cazul în care sunt încălcate, intenționat sau din neglijență, unele dintre dispozițiile regulamentului. Amenzile trebuie să fie disuasive și proporționale cu natura și gravitatea încălcării, cu durata încălcării și cu capacitatea economică a agenției de rating în cauză. Criteriile detaliate de stabilire a sumei amenzilor, precum și aspectele de procedură specifice trebuie stabilite de Comisie printr-un act delegat. Statele membre trebuie să își mențină competențele numai în ceea ce privește stabilirea și punerea în aplicare a normelor privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării obligației societăților financiare de a utiliza, în scopuri de reglementare, numai ratingurile de credit acordate de agenții de rating înregistrate în conformitate cu prezentul regulament.

(16) În cazul unei încălcări comise de o agenție de rating, Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe trebuie să fie abilitată să ia o serie de măsuri de supraveghere, inclusiv, dar fără a se limita la obligarea agenției de rating să pună capăt încălcării, suspendarea utilizării ratingurilor, interzicerea temporară a acordării de ratinguri de către agenția de rating respectivă și – ca ultim resort – retragerea înregistrării atunci când agenția de rating continuă să încalce grav dispozițiile prezentului regulament. Măsurile de supraveghere trebuie aplicate de Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe ținând cont de natura și de gravitatea încălcării, precum și de principiul proporționalității. Sancțiunile, penalitățile cu titlu cominatoriu și măsurile de supraveghere sunt complementare unui regim eficient control al respectării legislației.

(17) Din motive de securitate juridică, este necesar să se prevadă măsuri clare de tranziție pentru transmiterea dosarelor și a documentelor de lucru de la autoritățile competente la Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe.

(18) Comisia trebuie să fie abilitată să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 290 din tratat în ceea ce privește modificarea și detalierea suplimentară a criteriilor de evaluare a echivalenței cadrului juridic și de supraveghere al unei țări terțe pentru a ține cont de evoluțiile de pe piețele financiare, adoptarea unui regulament privind taxele de înregistrare și modificarea anexelor.

(19) Directiva 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuate în vederea aplicării prezentului regulament de către statele membre și operatorii care fac obiectul prezentului regulament.

(20) Protecția cu privire la prelucrarea datelor personale este guvernată de Directiva 45/2001/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date[13], care este pe deplin aplicabilă în ceea ce privește prelucrarea datelor personale în sensul prezentului regulament efectuată în scopul aplicării prezentului regulament de către instituțiile și agențiile Uniunii Europene.

(21) Deoarece obiectivele acțiunii de îndeplinit, și anume instituirea unui cadru de supraveghere eficient și eficace pentru agențiile de rating de credit prin abilitarea unei singure autorități cu supravegherea activităților de rating din Uniune, asigurarea unui punct unic de contact pentru agențiile de rating și garantarea aplicării consecvente a normelor, nu se pot realiza în mod satisfăcător la nivelul statele membre, însă pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii Europene, ținând cont de structura și de impactul paneuropean al activităților de rating care trebuie supravegheate, Uniunea Europeană poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este menționat la articolul respectiv, prezentul regulament nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(22) Supravegherea agențiilor de rating de către AEVMP trebuie să înceapă numai după înființarea acesteia. Prin urmare, aplicabilitatea prezentului regulament trebuie amânată până la intrarea în vigoare a Regulamentului …/… de înființare a AEVMP.

(23) Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 privind agențiile de rating de credit trebuie modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1 Modificări la Regulamentul (CE) nr. 1060/2009

Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 se modifică după cum urmează:

(1) Articolul 4 se modifică după cum urmează:

(a) La alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Instituțiile de credit astfel cum sunt definite în Directiva 2006/48/CE, întreprinderile de investiții astfel cum sunt definite în Directiva 2004/39/CE, întreprinderile de asigurări care intră sub incidența Directivei 73/239/CEE[14] a Consiliului, întreprinderile de asigurări de viață astfel cum sunt definite în Directiva 2002/83/CE a Parlamentului European și a Consiliului[15], întreprinderile de reasigurări astfel cum sunt definite în Directiva 2005/68/CE a Parlamentului European și a Consiliului[16], organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) astfel cum sunt definite în Directiva 2009/65/CE, precum și instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale astfel cum sunt definite în Directiva 2003/41/CE și fondurile de investiții alternative astfel cum sunt definite în Directiva 2010/…/CE pot utiliza ratinguri de credit în scopuri de reglementare numai dacă ratingurile de credit sunt acordate de agenții de rating de credit stabilite în Uniunea Europeană și înregistrate în conformitate cu prezentul regulament.”

(b) Alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(i) Literele (b), (c) și (d) se înlocuiesc cu următorul text:

„(b) agenția de rating de credit a verificat și este în măsură să demonstreze în permanență Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (denumită în continuare AEVMP) faptul că desfășurarea de către agenția de rating din țara terță a unor activități de rating care au drept rezultat acordarea ratingului care urmează să fie avizat îndeplinește cerințe cel puțin la fel de stricte precum cele prevăzute la articolele 6-12;

(c) capacitatea AEVMP de a evalua și de a monitoriza respectarea de către agenția de rating cu sediul într-o țară terță a cerințelor menționate la litera (b) nu este limitată;

(d) agenția de rating de credit pune la dispoziția AEVPM, la solicitarea acesteia, toate informațiile necesare pentru a permite AEVMP să supravegheze în permanență respectarea cerințelor prevăzute de prezentul regulament;

(ii) Litera (h) se înlocuiește cu următorul text:

„(h) există un acord de cooperare adecvat între AEVMP și autoritatea competentă relevantă a agenției de rating stabilită într-o țară terță. AEVMP se asigură că astfel de acorduri de cooperare specifică cel puțin:

(i) mecanismul pentru schimbul de informații dintre AEVMP și autoritatea competentă relevantă a agenției de rating stabilită într-o țară terță și

(ii) procedurile referitoare la coordonarea activităților de supraveghere pentru a permite AEVMP să monitorizeze în permanență activitățile de rating de credit în urma cărora rezultă acordarea ratingului care face obiectul avizării.

(2) Articolul 5 se modifică după cum urmează:

(a) Alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Agenția de rating de credit menționată la alineatul (1) poate depune o cerere de certificare. Cererea este prezentată AEVMP în conformitate cu dispozițiile relevante de la articolul 15.”

(b) La alineatul (3), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„AEVMP examinează cererea de certificare și decide cu privire la aceasta în conformitate cu procedurile prevăzute la articolul 16. Decizia de certificare se ia pe baza criteriilor stabilite la alineatul (1) literele (a)-(d) din prezentul articol.”

(c) Alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) De asemenea, agenția de rating de credit menționată la alineatul (1) poate depune o cerere de derogare de la:

(a) îndeplinirea parțială sau totală, de la caz la caz, a cerințelor din anexa I secțiunea A și de la articolul 7 alineatul (4), dacă poate demonstra că respectivele cerințe nu sunt proporționale cu natura, amploarea și complexitatea activităților sale, precum și cu natura și gama de ratinguri de credit acordate;

(b) cerința de a asigura prezența fizică în Uniunea Europeană, dacă această cerință ar impune o sarcină prea mare și ar fi disproporționată având în vedere natura, amploarea și complexitatea activităților sale, precum și natura și gama de ratinguri de credit acordate.

Cererea de derogare se depune de către agenția de rating împreună cu cererea de certificare. La examinarea cererii, AEVMP ia în considerare dimensiunea agenției de rating solicitante menționate la alineatul (1) în ceea ce privește natura, amploarea și complexitatea activităților sale, natura și gama de ratinguri de credit acordate, precum și impactul ratingurilor de credit emise de agenția în cauză asupra stabilității și integrității financiare a piețelor financiare din unul sau mai multe state membre. Pe baza acestor considerente, AEVMP poate acorda o astfel de derogare agenției de rating de credit menționate la alineatul (1).”

(d) Alineatul (5) se elimină.

(e) La alineatul (6), al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„Comisia detaliază sau modifică criteriile stabilite la literele (a), (b) și (c) de la al doilea paragraf pentru a ține seama de evoluția piețelor financiare. Măsurile respective se adoptă prin acte delegate în conformitate cu dispozițiile de la articolul 38a și ținând seama de condițiile prevăzute la articolele 38b și 38c.”

(f) Alineatele (7) și (8) se înlocuiesc cu următorul text:

„(7) AEVMP încheie acorduri de cooperare cu autoritățile competente relevante din țările terțe ale căror cadre juridice și de supraveghere au fost considerate a fi echivalente cu prezentul regulament în conformitate cu alineatul (6). Acordurile în cauză specifică cel puțin:

(a) mecanismul pentru schimbul de informații dintre AEVMP și autoritățile competente ale respectivelor țări terțe și

(b) procedurile de coordonare a activităților de supraveghere.

(8) Articolele 20 și 24 se aplică mutatis mutandis agențiilor de rating de credit certificate și ratingurilor de credit acordate de acestea.

3. Articolul 6 alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(a) Partea introductivă de la primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„La cererea unei agenții de rating de credit, AEVMP poate acorda respectivei agenții de rating derogare de la respectarea cerințelor prevăzute la punctele 2, 5 și 6 din secțiunea A a anexei I și la articolul 7 alineatul (4), dacă agenția de rating în cauză poate demonstra că respectivele cerințe nu sunt proporționale cu natura, amploarea și complexitatea activității sale, precum și cu natura și gama ratingurilor de credit acordate și că:”

(b) Al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„În cazul unui grup de agenții de rating de credit, AEVMP se asigură că cel puțin una dintre agențiile de rating din grup nu derogă de la respectarea cerințelor prevăzute la punctele 2, 5 și 6 din secțiunea A a anexei I și la articolul 7 alineatul (4).”

4. Se introduc următoarele articole 8a și 8b:

„Articolul 8a Informații privind instrumentele financiare structurate

1. Emitentul unui instrument financiar structurat sau o parte terță legată de acesta furnizează agenției de rating desemnate, prin intermediul unui site web protejat cu parolă pe care îl gestionează emitentul, toate informații necesare agenției de rating pentru a stabili inițial sau pentru a monitoriza un rating de credit al unui instrument financiar structurat în conformitate cu metodologia prevăzută la articolul 8 alineatul (1).

2. În cazul în care alte agenții de rating înregistrate sau certificate în conformitate cu prezentul regulament solicită acces la informațiile menționate la alineatul (1), li se permite accesul fără întârziere dacă îndeplinesc următoarele condiții:

(a) dispun de sistemele și de structura organizațională necesare pentru a garanta confidențialitatea acestor informații;

(b) emit anual ratinguri pentru cel puțin 10% din instrumentele financiare structurate pentru care solicită acces la informațiile menționate la alineatul (1).

3. În vederea asigurării unei aplicări uniforme a prezentului articol, Comisia adoptă, în conformitate cu procedura de reglementare menționată la articolul 38 alineatul (2), norme detaliate care să specifice condițiile de acces și cerințele site-ului web în scopul asigurării acurateței și confidențialității datelor și protecției datelor cu caracter personal în conformitate cu Directiva 95/46/CE.

Articolul 8b Accesul la informațiile de rating

1. Agențiile de rating de credit înregistrate în Uniunea Europeană dețin un site web protejat cu parolă care conține:

(a) o listă a instrumentelor financiare structurate pentru care se află în proces de emitere de ratinguri, indicând tipul de instrument financiar structurat, numele emitentului și data la care s-a inițiat procesul de rating;

(b) un link la site-ul web protejat cu parolă unde emitentul instrumentului financiar structurat sau o parte terță legată de acesta furnizează informațiile prevăzute la articolul 8a alineatul (1), imediat ce intră în posesia link-ului respectiv.

2. Agențiile de rating de credit acordă fără întârziere acces la site-ul web protejat cu parolă menționat la alineatul (1) oricărei alte agenții de rating înregistrate sau certificate conform prezentului regulament, cu condiția ca agenția de rating care solicită accesul să respecte cerințele prevăzute la articolul 8a alineatul (2).”

5. Articolul 9 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 9 Externalizarea

Externalizarea funcțiilor operaționale importante se realizează astfel încât să nu dăuneze semnificativ calității controlului intern al agenției de rating de credit și să nu împiedice AEVMP să monitorizeze respectarea de către agenția de rating a obligațiilor prevăzute în prezentul regulament.”

6. La articolul 10, alineatul (6) se înlocuiește cu următorul text:

„(6) Agențiile de rating de credit nu pot utiliza numele AEVMP sau al unei alte autorități competente într-un mod care ar putea indica sau sugera avizarea sau aprobarea de către autoritatea respectivă a ratingurilor de credit sau a oricăror activități de rating ale agenției de rating.”

7. La articolul 11 alineatele (2) și (3) se înlocuiesc cu următorul text:

„(2) Agențiile de rating de credit transmit registrului central creat de AEVMP informații și date referitoare la performanțele lor anterioare, inclusiv frecvența tranziției ratingurilor, precum și informații despre ratingurile de credit acordate anterior și modificările aduse acestora. Agențiile de rating transmit informații registrului într-un format standard stabilit de AEVMP. AEVMP pune informațiile în cauză la dispoziția publicului și publică anual sinteze privind principalele evoluții constatate.

3. Agențiile de rating de credit furnizează anual AEVMP informațiile referitoare la aspectele prevăzute în anexa I secțiunea E partea II punctul 2.”

8. Articolul 14 se modifică după cum urmează:

(a) Alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Înregistrarea este valabilă pe întreg teritoriul Uniunii Europene după ce decizia de înregistrare emisă de AEVMP, prevăzută la articolul 16 alineatul (3) sau la articolul 17 alineatul (3), intră în vigoare.”

(b) La alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„O agenție de rating de credit notifică fără întârziere AEVMP cu privire la orice modificare semnificativă a condițiilor de înregistrare inițială, inclusiv deschiderea sau închiderea unei sucursale în Uniunea Europeană.”

(c) Alineatele (4) și (5) se înlocuiesc cu următorul text:

„(4) Fără a aduce atingere articolelor 16 și 17, AEVMP înregistrează agențiile de rating dacă, în urma examinării cererilor lor, consideră că agențiile de rating îndeplinesc cerințele prevăzute de prezentul regulament referitoare la acordarea de ratinguri de credit, având în vedere dispozițiile articolelor 4 și 6.

(5) AEVMP nu impune condiții de înregistrare care nu sunt prevăzute în prezentul regulament.”

9. Articolele 15 - 20 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 15 Cererea de înregistrare

1. Agenția de rating de credit depune cererea de înregistrare la AEVMP. Cererea trebuie să conțină informații referitoare la aspectele prevăzute în anexa II.

2. Atunci când un grup de agenții de rating de credit solicită înregistrarea, membrii grupului îl mandatează pe unul dintre ei să depună toate cererile la AEVMP, în numele întregului grup. Agenția de rating de credit mandatată furnizează informațiile referitoare la aspectele prevăzute în anexa II pentru fiecare membru al grupului.

3. Agențiile de rating de credit pot depune cererile de înregistrare în oricare dintre limbile oficiale ale Uniunii Europene.

4. În termen de zece zile lucrătoare de la primirea cererii, AEVMP trebuie să evalueze dacă aceasta este completă. Dacă cererea nu este completă, AEVMP stabilește un termen limită pentru furnizarea informațiilor suplimentare de către agenția de rating de credit.

După ce a evaluat dacă cererea este completă, AEVMP informează agenția de rating de credit în consecință.

„Articolul 16 Examinarea cererii de înregistrare a unei agenții de rating de credit de către AEVMP

(1) În termen de 30 de zile lucrătoare de la trimiterea notificării menționate la articolul 15 alineatul (4) al doilea paragraf, AEVMP examinează cererea de înregistrare pe baza respectării de către agenția de rating a condițiilor prevăzute de prezentul regulament.

(2) AEVMP poate prelungi perioada de examinare cu cincisprezece zile lucrătoare, în special dacă agenția de rating de credit:

(a) intenționează să avizeze ratinguri de credit în conformitate cu articolul 4 alineatul (3);

(b) intenționează să externalizeze;

(c) solicită o derogare de la respectarea cerințelor în conformitate cu articolul 6 alineatul (3).

(3) În termen de 40 de zile lucrătoare de la trimiterea notificării menționate la articolul 15 alineatul (4) al doilea paragraf și în termen de 55 de zile lucrătoare în cazul în care se aplică prezentul articol alineatul (2), AEVMP adoptă o decizie motivată de înregistrare sau de refuz.

(4) Decizia adoptată de AEVMP în conformitate cu alineatul (3) intră în vigoare în a cincea zi lucrătoare de la adoptarea sa.

Articolul 17 Examinarea cererii de înregistrare a unui grup de agenții de rating de credit de către AEVMP

(1) În termen de 40 de zile lucrătoare de la trimiterea notificării menționate la articolul 15 alineatul (4) al doilea paragraf, AEVMP examinează cererea de înregistrare pe baza respectării condițiilor prevăzute de prezentul regulament de către agențiile de rating respective.

(2) AEVMP poate prelungi perioada de examinare cu cincisprezece zile lucrătoare, în special dacă oricare dintre agențiile de rating de credit din cadrul grupului:

(a) intenționează să avizeze ratinguri de credit în conformitate cu articolul 4 alineatul (3);

(b) intenționează să externalizeze;

(c) solicită o derogare de la respectarea cerințelor în conformitate cu articolul 6 alineatul (3).

(3) În termen de 50 de zile lucrătoare de la trimiterea notificării menționate la articolul 15 alineatul (4) al doilea paragraf și în termen de 65 de zile lucrătoare în cazul în care se aplică prezentul articol alineatul (2), AEVMP adoptă decizii individuale motivate de înregistrare sau de refuz.

(4) Deciziile adoptate de AEVMP în conformitate cu alineatul (3) intră în vigoare în a cincea zi lucrătoare de la adoptarea lor.

Articolul 18 Notificarea deciziei de înregistrare, a refuzului înregistrării sau a retragerii înregistrării unei agenții de rating de credit

(1) În termen de cinci zile lucrătoare de la adoptarea unei decizii în temeiul articolelor 16, 17 sau 20, AEVMP notifică agenția de rating de credit în cauză. În cazul în care AEVMP refuză sau retrage înregistrarea unei agenții de rating de credit, decizia sa trebuie să conțină toate motivele care stau la baza ei.

(2) AEVMP comunică Comisiei și autorităților competente orice decizie adoptată în temeiul articolelor 16, 17 sau 20.

(3) AEVMP publică pe site-ul său internet o listă a agențiilor de rating de credit înregistrate în conformitate cu dispozițiile prezentului regulament. Lista se actualizează în termen de 5 zile lucrătoare de la adoptarea unei decizii în temeiul articolelor 16, 17 sau 20.

Articolul 19 Taxa de înregistrare și de supraveghere

(1) AEVMP aplică agențiilor de rating de credit taxe care să acopere integral cheltuielile AEVMP necesare înregistrării și supravegherii agențiilor de rating de credit în conformitate cu prezentul regulament și cu regulamentul privind taxele menționat la alineatul (2).

(2) Comisia adoptă un regulament privind taxele, printr-un act delegat, în conformitate cu articolul 38a. Regulamentul privind taxele stabilește tipurile de taxe, premisele colectării taxelor, valoarea lor și modalitatea de colectare. Valoarea taxei aplicate unei agenții de rating este proporțională cu dimensiunea și cu forța sa economică.

„Articolul 20 Retragerea înregistrării

1. AEVMP retrage înregistrarea unei agenții de rating de credit dacă aceasta:

(a) renunță în mod expres la înregistrare sau nu a mai acordat ratinguri de credit în ultimele șase luni;

(b) a obținut înregistrarea prin declarații false sau alte modalități neregulamentare;

(c) nu mai îndeplinește condițiile în temeiul cărora i-a fost acordată înregistrarea; sau

(d) a încălcat în mod grav sau în mod repetat dispozițiile prezentului regulament care reglementează condițiile de funcționare ale agențiilor de rating.

2. Dacă autoritatea competentă a unui stat membru în care sunt utilizate ratingurile de credit acordate de agenția de rating în cauză consideră că este îndeplinită una dintre condițiile prevăzute la alineatul (1), aceasta poate solicita colegiului în cauză să examineze dacă sunt îndeplinite condițiile de retragere a înregistrării. Dacă AEVMP decide să nu retragă înregistrarea agenției de rating în cauză, trebuie să prezinte toate motivele care stau la baza deciziei adoptate.

3. Decizia de retragere a înregistrării se aplică imediat în întreaga Uniune Europeană, sub rezerva perioadei de tranziție pentru utilizarea ratingurilor de credit prevăzută la articolul 24 alineatul (2).

10. Titlul capitolul II din titlul III se înlocuiește cu „Supravegherea de către AEVMP”.

11. Articolul 21 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 21 Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe

1. Fără a aduce atingere articolului 25a, AEVMP se asigură că dispozițiile prezentului regulament sunt aplicate.

2. AEVMP emite și actualizează orientări privind:

(a) aplicarea regimului de avizare în temeiul articolului 4 alineatul (3);

(b) evaluarea conformității metodologiilor de rating cu cerințele prevăzute la articolul 8 alineatul (3);

(c) cooperarea dintre AEVMP și autoritățile competente în scopul aplicării prezentului regulament, inclusiv procedurile și detaliile referitoare la delegarea sarcinilor.

3. Până la [nouă luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament], AEVMP înaintează Comisiei spre aprobare un proiect de standarde tehnice, în conformitate cu articolul 7 din Regulamentul …/… [AEVMP] privind:

(a) procesul de înregistrare, inclusiv privind informațiile prevăzute în anexa II;

(b) informațiile pe care agențiile de rating de credit trebuie să le furnizeze pentru cererea de certificare și pentru evaluarea importanței lor sistemice în ceea ce privește stabilitatea financiară sau integritatea piețelor financiare în conformitate cu articolul 5.

(c) prezentarea informațiilor pe care agențiile de rating de credit trebuie să le publice în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) și anexa I secțiunea E partea II punctul 1, inclusiv structura, formatul, metoda și perioada de raportare.

4. Pentru prima dată până la 1 ianuarie 2012 și ulterior anual, AEVMP publică un raport referitor la aplicarea prezentului regulament. Raportul în cauză conține în special o evaluare a punerii în aplicare a anexei I de către agențiile de rating de credit înregistrate în temeiul prezentului regulament.

5. AEVMP colaborează cu Autoritatea bancară europeană instituită prin Regulamentul …/…[17] și cu Autoritatea europeană pentru asigurări și pensii ocupaționale instituită prin Regulamentul …/…[18] și consultă autoritățile menționate înainte de a emite orientările și de a propune proiectele de standarde tehnice menționate la alineatele (2) și (3).”

12. Articolul 23 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 23 Neinterferența cu conținutul ratingurilor

În exercitarea sarcinilor care le revin în conformitate cu prezentul regulament, nici AEVMP, nici alte autorități publice ale statelor membre nu intervin asupra conținutului ratingurilor de credit sau asupra metodologiilor.”

13. Se introduc următoarele articole 23a, 23b și 23c:

„Articolul 23a Solicitările de informații

1. AEVMP poate solicita agențiilor de rating de credit, persoanelor implicate în activități de rating de credit, entităților cărora li se acordă ratinguri și părților terțe legate de acestea, părților terțe cărora agențiile de rating le-au externalizat anumite funcții sau activități, precum și altor persoane implicate sau având legătură cu agențiile de rating de credit sau cu activitățile de rating de credit, să furnizeze toate informațiile necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale în temeiul prezentului regulament.

2. La solicitarea informațiilor menționate al alineatul (1), AEVMP face trimitere la prezentul articol ca temei juridic pentru solicitarea sa și declară scopul acestei solicitări, specificând ce informații sunt necesare și stabilind termenul limită de furnizare. De asemenea, menționează sancțiunile prevăzute la articolul 36b aplicabile în cazul furnizării unor informații incomplete sau a unor răspunsuri incorecte sau care induc în eroare la întrebările adresate .

3. Persoanele menționate la alineatul (1) sau reprezentanții lor și, în cazul persoanelor juridice sau al asociațiilor fără personalitate juridică menționate la alineatul (1), persoanele autorizate prin lege sau prin statut să le reprezinte, furnizează informațiile solicitate în numele persoanelor vizate menționate la alineatul (1). . Reprezentanții sunt pe deplin răspunzători în cazul în care informațiile furnizate sunt incomplete, incorecte sau induc în eroare.

Articolul 23b Investigațiile generale

1. AEVMP poate efectua toate investigațiile necesare cu privire la persoanele menționate la articolul 23a alineatul (1). În acest scop, funcționarii și alte persoane autorizate de AEVMP sunt împuterniciți:

(a) să examineze toate evidențele, datele, procedurile și orice alte materiale relevante pentru executarea atribuțiilor sale;

(b) să facă copii după toate sau după o parte din aceste evidențe, date, proceduri și alte documente;

(c) să solicite explicații verbale;

(d) să convoace și să audieze o persoană;

(e) să solicite înregistrări ale convorbirilor telefonice și ale schimburilor de date;

(f) să intervieveze orice persoană în scopul colectării de informații referitoare la obiectul unei investigației.

2. Persoanele menționate la articolul 23a alineatul (1) se supun investigației lansate printr-o decizie a AEVMP. Persoanele mandatate pentru efectuarea investigațiilor menționate la alineatul (1) își exercită atribuțiile pe baza prezentării unei autorizații scrise în care se specifică obiectul și scopul investigației. De asemenea, autorizația respectivă menționează penalitățile cu titlu cominatoriu prevăzute la articolul 36b aplicabile în cazul în care evidențele, datele, procedurile și celelalte documente solicitate nu sunt furnizate ori sunt furnizate incomplet sau în cazul furnizării unor răspunsuri incorecte sau care induc în eroare la întrebările adresate.

3. În timp util înainte de investigație, AEVMP informează autoritatea competentă din statul membru pe al cărui teritoriu urmează să se desfășoare investigația despre investigația preconizată și despre identitatea persoanelor mandatate. Funcționarii autorității competente din statul membru în cauză oferă asistență persoanelor mandatate în îndeplinirea misiunii lor, la solicitarea AEVMP.

Articolul 23c Inspecțiile la fața locului

1. În vederea îndeplinirii sarcinilor sale în conformitate cu prezentul regulament, AEVMP poate efectua toate inspecțiile necesare, cu sau fără înștiințare prealabilă, la sediul persoanelor menționate la articolul 23a alineatul (1).

2. Funcționarii și alte persoane mandatate de AEVMP să efectueze inspecția la fața locului pot intra în orice incintă și pe orice teren al persoanelor care fac obiectul deciziei de investigație adoptate de AEVMP și dețin toate competențele stipulate la articolul 23b alineatul (1). De asemenea, au dreptul să sigileze orice incinte destinate activității și orice evidențe sau documente pe perioada inspecției și în măsura necesară inspecției.

3. Funcționarii și alte persoane mandatate de AEVMP să efectueze inspecția la fața locului își exercită atribuțiile pe baza prezentării unei autorizații scrise în care se specifică obiectul și scopul investigației și daunele cominatorii prevăzute la articolul 36b aplicabile în cazul în care persoanele în cauză nu se supun inspecției. În timp util înainte de inspecție, AEVMP înștiințează în privința inspecției autoritatea competentă a statului membru pe teritoriul căruia urmează să se desfășoare inspecția.

4. Persoanele menționate la articolul 23a alineatul (1) se supun inspecțiilor la fața locului lansate printr-o decizie a AEVMP. Decizia indică obiectul și scopul inspecției, stabilește data la care începe și indică daunele cominatorii prevăzute la articolul 36b. AEVMP adoptă astfel de decizii după consultarea autorității competente a statului membru pe teritoriul căruia urmează să se desfășoare inspecția.

5. La cererea AEVMP, funcționarii, precum și celelalte persoane mandatate sau desemnate de autoritatea competentă a statului membru pe teritoriul căruia urmează să se desfășoare inspecția acordă asistență în mod activ funcționarilor și celorlalte persoane mandatate de AEVMP. În acest scop, aceștia dispun de competențele prevăzute la alineatul (2).

6. De asemenea, AEVMP poate solicita autorităților competente ale statelor membre să efectueze în numele său misiuni de investigare specifice și inspecții la fața locului, conform dispozițiilor prezentului articol și ale articolului 23b alineatul (1). În acest scop, autoritățile competente dețin aceleași competențe ca și AEVMP, în conformitate cu prezentul articol și cu articolul 23b alineatul (1).

7. Atunci când funcționarii și celelalte persoane care îi însoțesc, mandatate de AEVMP, constată că o persoană se opune inspecției dispuse în temeiul prezentului articol, statul membru în cauză le acordă asistența necesară, solicitând, dacă este cazul, intervenția poliției sau a unei autorități publice de aplicare a legii echivalente, astfel încât să le permită efectuarea inspecției la fața locului.

8. În cazul în care asistența prevăzută la alineatul (7) presupune autorizare din partea unei autorități judiciare în conformitate cu dreptul național, această autorizație trebuie să fie solicitată, chiar și anticipat.

9. Atunci când este solicitată autorizația menționată la alineatul (8), autoritatea judiciară națională verifică dacă decizia AEVMP este autentică și dacă măsurile coercitive preconizate nu sunt nici arbitrare și nici excesive, având în vedere obiectul inspecției. Atunci când analizează proporționalitatea măsurilor, autoritatea judiciară națională poate solicita AEVMP explicații detaliate, în special în ceea ce privește motivele invocate de AEVMP pentru a suspecta încălcarea prezentului regulament, precum și seriozitatea inspecției la fața locului și natura implicării persoanelor în cauză. Totuși, autoritatea judiciară națională nu poate pune în discuție necesitatea inspecției în sine și nici nu poate solicita să i se furnizeze informații din dosarul AEVMP. Legitimitatea deciziei AEVMP poate fi atacată numai la Curtea de Justiție conform procedurii prevăzute de Regulamentul XX/2010 [AEVMP]”.

14. Articolele 24 și 25 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 24 Măsuri de supraveghere adoptate de AEVMP

1. În cazul comiterii uneia dintre încălcările enumerate în anexa III de către o agenție de rating de credit înregistrată, AEVMP adoptă una sau mai multe măsuri, după cum urmează:

(a) retragere înregistrarea respectivei agenții de rating de credit, în conformitate cu articolul 20;

(b) interzice temporar agenției de rating să emită ratinguri de credit, cu efect în întreaga Uniune Europeană, până când agenția de rating în cauză pune capăt încălcării respective;

(c) suspendă utilizarea în scopuri de reglementare a ratingurilor de credit emise de agenția de rating în cauză, cu efect în întreaga Uniune Europeană, până când se pune capăt încălcării respective;

(d) solicită agenției de rating de credit să pună capăt încălcării;

(e) solicită emitentului instrumentelor financiare structurate sau părților terțe legate de acesta să asigure acces agențiilor de rating care solicită acest lucru la site-ul internet pe care îl administrează în conformitate cu articolul 8a alineatul (1);

(f) emite anunțuri publice.

2. La adoptarea deciziilor menționate la alineatul (1) literele (b) – (f), AEVMP ține cont de natura și gravitatea încălcării, inclusiv:

(i) durata și frecvența încălcării;

(ii) dacă încălcarea a evidențiat deficiențe grave sau sistemice ale procedurilor, ale sistemelor de management sau ale mecanismelor interne de control ale agenției de rating de credit;

(iii) dacă încălcarea a facilitat sau a dat naștere la infracțiuni de natură financiară sau dacă acestea din urmă sunt imputabile într-o oarecare măsură respectivei încălcări;

(iv) pierderile cauzate investitorilor sau riscul de pierdere la care aceștia sunt supuși.

În plus, AEVMP poate sesiza autoritățile judiciare naționale în vederea urmăririi penale.

3. Utilizarea ratingurilor de credit în scopuri de reglementare poate continua după adoptarea măsurilor prevăzute la alineatul (1) literele (a) și (c) pentru o perioadă de maximum:

(a) zece zile lucrătoare în cazul în care există ratinguri de credit pentru același instrument financiar sau aceeași entitate acordate de alte agenții de rating de credit înregistrate în temeiul prezentului regulament; sau

(b) trei luni în cazul în care nu există ratinguri de credit pentru același instrument financiar sau aceeași entitate acordate de alte agenții de rating de credit înregistrate în temeiul prezentului regulament.

AEVMP poate prelungi cu trei luni perioada menționată la primul paragraf litera (b) în circumstanțe excepționale legate de o posibilă perturbare a pieței sau instabilitate financiară.

4. Fără a aduce atingere articolului 20, AEVMP comunică fără întârziere autorităților competente și Comisiei orice decizie adoptată în temeiul alineatului (1) și publică orice decizie de acest fel pe site-ul său internet în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării ei.”

Articolul 25 Audierea persoanelor în cauză

1. Înainte de adoptarea deciziilor prevăzute la articolul 24 alineatul (1), AEVMP acordă persoanelor care fac obiectul procedurilor posibilitatea de a fi audiate pe tema aspectelor cu privire la care AEVMP a ridicat obiecții. AEVMP își fundamentează deciziile doar pe obiecțiile asupra cărora părțile în cauză au putut prezenta comentarii.

Obligația menționată la primul paragraf nu se aplică dacă sunt necesare acțiuni urgente de prevenire a unor probleme grave în sistemul financiar, caz în care AEVMP poate adopta decizii provizorii. Într-o asemenea situație, AEVMP trebuie să acorde persoanelor în cauză posibilitatea de a fi audiate imediat ce este posibil după adoptarea deciziei.

2. Drepturile la apărare ale persoanelor în cauză sunt pe deplin garantate în cadrul procedurilor. Acestea au drept de acces la dosarul AEVMP, sub rezerva interesului legitim al altor persoane de a-și proteja secretele economice. Dreptul de acces la un dosar nu se extinde la informații confidențiale și documente interne ale AEVMP.”

15. Titlul capitolului III din titlul III se înlocuiește cu următorul text: „Cooperarea dintre AEVMP și autoritățile competente”

16. Se introduce articolul 25a, după cum urmează:

„Articolul 25a Autoritățile competente responsabile cu supravegherea și controlul respectării dispozițiilor de la articolul 4 alineatul (1) (utilizarea ratingurilor de credit)

1. Autoritățile competente sunt responsabile cu supravegherea și controlul respectării dispozițiilor de la articolul 4 alineatul (1).

2. Pentru îndeplinirea atribuțiilor care le revin referitoare la stabilirea oricărei încălcări a dispozițiilor de la articolul 4 alineatul (1), autoritățile competente dispun, în conformitate cu dreptul intern, de toate competențele de supraveghere și de investigare necesare pentru exercitarea funcțiilor lor. Ele exercită competențele:

(a) în mod direct;

(b) în colaborare cu alte autorități, inclusiv cu AEVMP sau

(c) prin sesizarea autorităților judiciare competente.

3. Pentru îndeplinirea atribuțiilor care le revin referitoare la stabilirea oricărei încălcări a dispozițiilor de la articolul 4 alineatul (1), autoritățile competente dispun, în conformitate cu dreptul intern și pentru exercitarea funcției lor de supraveghere, de competența:

(a) de a consulta orice document, indiferent de forma acestuia, și de a primi sau a face copii ale acestuia;

(b) de a solicita informații de la orice persoană și, în cazul în care este necesar, de a convoca și audia orice persoană pentru a obține informații;

(c) de a efectua inspecții la fața locului, cu sau fără înștiințare prealabilă și

(d) de a solicita înregistrări ale convorbirilor telefonice și ale schimburilor de date.”

17. Articolele 26 și 27 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 26 Obligația de cooperare

AEVMP și autoritățile competente colaborează când este necesar în scopul aplicării prezentului regulament.

Articolul 27 Schimbul de informații

1. Autoritățile competente comunică fără întârziere AEVMP și celorlalte autorități competente informațiile necesare pentru a-și îndeplini atribuțiile care le revin în temeiul prezentului regulament.

2. AEVMP poate transmite autorităților competente responsabile cu supravegherea întreprinderilor menționate la articolul 4 alineatul (1), băncilor centrale, Sistemului European al Băncilor Centrale și Băncii Centrale Europene, în calitatea lor de autorități monetare, Comitetului european pentru riscuri sistemice și, după caz, altor autorități publice însărcinate cu supravegherea sistemelor de plată și de decontare, informații confidențiale destinate îndeplinirii atribuțiilor acestora. De asemenea, nimic nu împiedică aceste autorități sau organisme să comunice AEVMP orice informații necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin în temeiul prezentului regulament.”

18. Articolele 28 și 29 se elimină.

19. Articolele 30, 31 și 32 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 30 Delegarea sarcinilor AEVMP autorităților competente

AEVMP poate delega sarcini specifice de supraveghere autorității competente a unui stat membru. Sarcinile de supraveghere respective pot include în special solicitări de informații în conformitate cu articolul 23a, precum și investigații și inspecții la fața locului în conformitate cu articolul 23c alineatul (6).

Delegarea sarcinilor nu afectează responsabilitatea AEVMP.

Articolul 31 Notificările și cererile de suspendare ale autorităților competente

1. În situația în care o autoritate competentă este sigură că pe teritoriul său sau pe teritoriul altui stat membre se săvârșesc ori s-au săvârșit acte care contravin dispozițiilor prezentului regulament, aceasta notifică AEVMP cu privire la faptele respective cât mai detaliat posibil.

AEVMP acționează în consecință. Aceasta comunică autorității competente care a informat-o rezultatele intervenției sale și, în măsura posibilului, o informează despre principalele evoluții în urma acțiunii sale.

2. Fără a aduce atingere obligației de notificare prevăzute la alineatul (1), atunci când autoritatea competentă consideră că o agenție de rating înregistrată ale cărei ratinguri de credit sunt utilizate pe teritoriul său încalcă obligațiile care îi revin în temeiul prezentului regulament, iar încălcările sunt suficient de grave și de persistente pentru a avea un impact semnificativ asupra protecției investitorilor sau asupra stabilității sistemului financiar în statul membru respectiv, autoritatea competentă poate solicita AEVMP să impună suspendarea utilizării în scopuri de reglementare a ratingurilor de credit acordate de agenția de rating în cauză de către persoanele menționate la articolul 4 alineatul (1). Autoritatea competentă care notifică AEVMP trebuie să prezinte acesteia din urmă toate motivele care stau la baza solicitării sale.

În cazul în care AEVMP consideră că solicitarea nu este justificată, aceasta informează autoritatea competentă care a notificat-o. În cazul în care AEVMP consideră că solicitarea este justificată, aceasta ia măsurile necesare pentru soluționarea problemei.

Articolul 32 Secretul profesional

1. Obligația de a păstra secretul profesional se aplică tuturor persoanelor care lucrează sau care au lucrat pentru AEVMP, pentru autoritățile competente sau pentru oricare alte persoane cărora AEVMP le-a delegat sarcini, inclusiv auditorilor și experților mandatați de AEVMP. Informațiile care intră sub incidența secretului profesional nu sunt divulgate niciunei alte persoane sau autorități, cu excepția cazului în care divulgarea este necesară în cadrul procedurilor judiciare.

2. Toate informațiile schimbate în temeiul prezentului regulament între AEVMP și autoritățile competente, precum și între autoritățile competente și alte autorități și organisme menționate la articolul 27 alineatul (2), sunt considerate drept confidențiale, cu excepția cazului în care AEVMP, autoritățile competente, celelalte autorități sau organisme în cauză, precizează, la momentul comunicării, că astfel de informații pot fi divulgate sau a cazului în care divulgarea este necesară în cadrul procedurilor judiciare.”

20. Articolul 33 se elimină.

21. Articolele 34 și 35 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 34 Acord privind schimbul de informații

AEVMP poate încheia acorduri de cooperare referitoare la schimbul de informații cu autoritățile competente din țări terțe cu condiția ca informațiile comunicate să beneficieze de garanții ale secretului profesional cel puțin echivalente cu cele prevăzute la articolul 32.

Acest schimb de informații trebuie să fie destinat îndeplinirii sarcinilor autorităților competente respective.

În ceea ce privește transferul de date personale unei țări terțe, AEVMP aplică Regulamentul (CE) nr. 45/2001.

Articolul 35 Divulgarea de informații furnizate de țările terțe

AEVMP poate divulga informații primite de la autoritățile competente ale unei țări terțe numai dacă a obținut acordul explicit al autorității competente care i-a transmis informațiile și dacă, atunci când este cazul, informațiile sunt divulgate numai în scopul pentru care respectiva autoritate competentă și-a dat acordul sau dacă o astfel de divulgare este necesară în cadrul procedurilor judiciare.”

22. La titlul IV capitolul 1 titlul se modifică după cum urmează:

„Sancțiuni, amenzi, penalități cu titlu cominatoriu, procedura comitetului, competențe delegate și raportare”

23. La articolul 36, primul paragraf se modifică după cum urmează:

"1. Statele membre stabilesc regimul sancțiunilor care se aplică în cazul încălcării dispozițiilor de la articolul 4 alineatul (1) din prezentul regulament și iau toate măsurile necesare pentru a asigura punerea în aplicare a acestora. Sancțiunile prevăzute sunt eficiente, proporționale și cu efect de descurajare.”

24. Se introduc următoarele articole 36a -36e:

„Articolul 36a Amenzi

1. La solicitarea AEVMP, prin intermediul unei decizii, Comisia poate obliga o agenție de rating de credit la plata unei amenzi, în cazul în care aceasta a comis, intenționat sau din neglijență, una dintre încălcările enumerate în anexa III.

2. Amenzile menționate la alineatul (1) sunt disuasive și proporționale cu natura și gravitatea încălcării, cu durata încălcării și cu capacitatea economică a agenției de rating în cauză. Suma amenzii nu depășește 20% din venitul anual sau din cifra de afaceri a agenției de rating de credit din exercițiul financiar precedent.

3. Prin derogare de la dispozițiile alineatului (2), în cazul în care agenția de rating de credit a obținut direct sau indirect un beneficiu financiar în urma încălcării, suma amenzii trebuie să fie cel puțin egală cu respectivul beneficiu.

4. Comisia adoptă, printr-un act delegat în conformitate cu articolul 38a, norme detaliate de aplicare a prezentului articol, specificând:

(a) criteriile detaliate de stabilire a sumei amenzii;

(b) procedurile referitoare la investigații, măsurile asociate și raportare, precum și normele de procedură pentru luarea deciziilor, inclusiv dispozițiile privind dreptul la apărare, accesul la dosare, reprezentarea juridică, confidențialitatea și dispozițiile temporale, cuantificarea și încasarea amenzilor.

Articolul 36b

Penalități cu titlu cominatoriu

1. La solicitarea AEVMP, prin intermediul unei decizii, Comisia poate impune persoanelor menționate la articolul 23a alineatul (1) plata unor penalități cu titlu cominatoriu pentru a le obliga:

(a) să pună capăt unei încălcări, în conformitate cu decizia adoptată în temeiul articolului 24 alineatul (1) litera (d);

(b) să furnizeze informații complete și corecte solicitate prin decizie în conformitate cu articolul 23a;

(c) să se supună unei investigații și, în special, să prezinte evidențe, date și proceduri complete sau orice alte materiale solicitate, să completeze și să rectifice alte informații furnizate în cadrul unei investigații lansate prin intermediul unei decizii adoptate în temeiul articolului 23b;

(d) să se supună unei inspecții la fața locului dispuse printr-o decizie adoptată în temeiul articolului 23c.

2. Penalitățile cu titlu cominatoriu prevăzute sunt eficace și proporționale. Suma penalităților cu titlu cominatoriu se aplică pentru fiecare zi de întârziere. Această sumă nu depășește 5% din cifra de afaceri zilnică medie din exercițiul financiar precedent și se calculează începând cu data stipulată în decizie.

Articolul 36c Audierea persoanelor în cauză

1. Înainte de adoptarea deciziilor de aplicare a unor amenzi sau a unor penalități cu titlu cominatoriu prevăzute la articolele 36a și 36b, Comisia acordă persoanelor care fac obiectul procedurilor posibilitatea de a fi audiate pe tema aspectelor cu privire la care Comisia a ridicat obiecții. Comisia își fundamentează deciziile doar pe obiecțiile asupra cărora părțile în cauză au putut prezenta observații.

2. Drepturile la apărare ale persoanelor în cauză sunt pe deplin garantate în cadrul procedurilor. Acestea au drept de acces la dosarul Comisiei, sub rezerva interesului legitim al altor persoane de a-și proteja secretele economice. Dreptul de acces la un dosar nu este extins la informații confidențiale și documente interne ale Comisiei.”

Articolul 36d Dispoziții comune amenzilor și penalităților cu titlu cominatoriu

1. Comisia face publice toate amenzile și penalitățile cu titlu cominatoriu aplicate în conformitate cu articolele 36a și 36b.

2. Amenzile și penalitățile cu titlu cominatoriu aplicate în temeiul articolelor 36a și 36b sunt de natură administrativă.

Articolul 36e Controlul Curții de Justiție

Curtea de Justiție are competență nelimitată în ceea ce privește acțiunile introduse împotriva deciziilor prin care Comisia stabilește o amendă sau plata unor penalități cu titlu cominatoriu. Curtea de Justiție poate anula, reduce sau mări amenda sau penalitățile cu titlu cominatoriu aplicate.”

25. Articolele 37 și 38 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 37 Modificarea anexelor

Comisia poate modifica anexele prin intermediul unor acte delegate în conformitate cu articolul 38a și cu respectarea condițiilor prevăzute la articolele 38b și 38c pentru a ține cont de evoluțiile piețelor financiare, inclusiv de evoluțiile internaționale, în special în ceea ce privește noile instrumente financiare.

Articolul 38 Procedura comitetului

1. Comisia este asistată de Comitetul european pentru valori mobiliare, instituit prin Decizia 2001/528/CE a Comisiei[19].

2 Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5 și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din respectiva decizie.

3. Perioada prevăzută la articolul 5 alineatul (6) din Decizia 1999/468/CE se stabilește la trei luni.”

26. Se introduc următoarele articole 38a, 38b și 38c:

„Delegarea competențelor

Articolul 38a Exercitarea delegării

1. Competențele de adoptare a actelor delegate menționate la articolul 5 alineatul (6) al treilea paragraf, articolul 19 alineatul (2), articolul 36a alineatul (4) și articolul 37 se conferă Comisiei pe perioadă nedeterminată.

2. Imediat ce adoptă un act delegat, Comisia notifică simultan Parlamentului European și Consiliului acest lucru.

3. Competențele de a adopta acte delegate îi sunt conferite Comisiei sub rezerva condițiilor prevăzute la articolele 38b și 38c.

Articolul 38b Revocarea delegării

1. Delegarea competențelor menționate la articolul 5 alineatul (6) al treilea paragraf, articolul 19 alineatul (2), articolul 36a alineatul (4) și articolul 37 poate fi revocată în orice moment de Parlamentul European sau de Consiliu.

2. Instituția care a inițiat o procedură internă pentru a lua o decizie cu privire la revocarea delegării competențelor informează celălalt legislator și Comisia cel târziu cu o lună înainte de luarea deciziei finale, precizând competențele delegate care ar putea face obiectul revocării, precum și motivul acesteia.

3. Decizia de revocare pune capăt delegării competențelor specificate în decizie. Aceasta intră în vigoare imediat sau la o dată ulterioară, menționată în decizie. Ea nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare. Aceasta se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene .

Articolul 38c Obiecții la actele delegate

1. Parlamentul European și Consiliul pot prezenta obiecții cu privire la actul delegat într-o perioadă de două luni de la data notificării. La inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului, această perioadă este prelungită cu o lună.

2. Dacă, la expirarea perioadei menționate, nici Parlamentul European nici Consiliul nu au ridicat obiecții la actul delegat, acesta intră în vigoare la data prevăzută.

Actul delegat poate fi publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene și intră în vigoare înainte de expirarea perioadei respective dacă atât Parlamentul European, cât și Consiliul au informat Comisia cu privire la intenția lor de a nu prezenta obiecții.

3. Dacă Parlamentul European sau Consiliul obiectează cu privire la actul delegat adoptat, acesta nu intră în vigoare. Instituția care obiectează indică motivele pentru care obiectează la actul delegat.”

27. Articolul 39 se modifică după cum urmează:

(a) Alineatul (2) se elimină.

(b) Alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„3. Până la 1 iulie 2011, ca urmare a evoluțiilor cadrului de reglementare și de supraveghere a agențiilor de rating de credit din țările terțe, Comisia prezintă un raport Parlamentului European și Consiliului referitor la efectele acestor evoluții și ale dispozițiilor tranzitorii menționate la articolul 40 asupra stabilității piețelor financiare din Uniunea Europeană.”

28. La articolul 40, paragraful al treilea se înlocuiește cu textul următor:

”Agențiile de rating de credit existente pot continua să acorde ratinguri de credit care pot fi utilizate în scopuri de reglementare de către instituțiile financiare menționate la articolul 4 alineatul (1), cu excepția cazului în care înregistrarea este refuzată. În cazul în care înregistrarea este refuzată, se aplică articolul 24 alineatele (2) și (3).”

29. Se introduce următorul articol 40a:

„Articolul 40a Măsuri tranzitorii privind AEVMP

1. Toate competențele și responsabilitățile privind activitatea de supraveghere și de control în domeniul agențiilor de rating de credit, conferite autorităților competente ale statelor membre, acționând în calitate de autorități competente ale statului membru de origine sau nu, și colegiilor acestora în cazul în care au fost instituite astfel de colegii, se încheie la [ o lună de la intrarea în vigoare a prezentului regulament ].

2. Toate dosarele și documentele de lucru referitoare la activitatea de supraveghere și control al respectării legislației în domeniul agențiilor de rating de credit, inclusiv orice examinări în curs și măsuri de control al respectării legislației vor fi preluate de AEVMP la [ o lună de la intrarea în vigoare a prezentului regulament ].

3. Autoritățile competente și colegiile menționate la alineatul (1) se asigură că evidențele și documentele de lucru existente sunt transferate AEVMP [ la o lună de la intrarea în vigoare a prezentului regulament ]. Autoritățile competente și colegiile respective acordă asistența și consultanța necesară AEVMP pentru a facilita transferul și preluarea efectivă și eficientă a activității de supraveghere și control în domeniul agențiilor de rating de credit.

4. AEVMP acționează ca succesor legal al autorităților competente și colegiilor menționate la alineatul (1) în cadrul oricăror proceduri administrative sau juridice rezultate din activitatea de supraveghere și control al respectării legislației în temeiul prezentului regulament înainte de [ o lună de la intrarea în vigoare a prezentului regulament ].

5. În cazul în care o decizie luată de o autoritate competentă menționată la alineatul (1) în temeiul prezentului regulament face obiectul unei proceduri judiciare în curs la data de [ o lună de la intrarea în vigoare a prezentului regulament ], cauza se transferă la Tribunal, dacă hotărârea curții care analiza decizia respectivă în statul membru nu urmează să fie pronunțată în termen de două luni de la [ o lună de la intrarea în vigoare a prezentului regulament ].”

30. Anexa I se modifică în conformitate cu anexa I la prezentul regulament.

31. Se adaugă o nouă anexă III în conformitate cu anexa II la prezentul regulament.

Articolul 2 Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene .

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre începând cu data intrării în vigoare a Regulamentului …/… [AEVMP].

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

Anexa I

Anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 se modifică după cum urmează:

1. În secțiunea A, ultimul paragraf de la punctul 2 se înlocuiește cu următorul text:

„Opiniile membrilor independenți ai consiliului de administrație sau de supraveghere cu privire la aspectele menționate la literele (a)-(d) sunt prezentate periodic consiliului respectiv și sunt comunicate AEVMP la cerere.”

2. În Secțiunea B, primul paragraf de la punctul 8 se înlocuiește cu următorul text:

„Evidența și pistele de audit menționate la punctul 7 sunt păstrate de agenția de rating de credit înregistrată la sediul său pentru cel puțin cinci ani și sunt comunicate AEVMP la cerere.”

Anexa II

La Regulamentul (CE) nr. 1060/2009 se adaugă următoarea anexă III:

„ANEXA III

SANCȚIUNI

Încălcări

I. Încălcări legate de conflictele de interese, de cerințe organizaționale sau operaționale

a) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 6 alineatul (2) coroborat cu anexa I secțiunea B punctul 3 prin emiterea unui rating sau, în cazul existenței unui rating, nefăcând public imediat faptul că ratingul ar putea fi afectat în situațiile descrise la punctul 3 literele (a) – (d).

b) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 6 alineatul (2) coroborat cu anexa I secțiunea B punctul 4 primul paragraf, oferind servicii de consultanță sau consiliere.

c) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 6 alineatul (2) coroborat cu anexa I secțiunea B punctul 4 al treilea paragraf neasigurându-se că furnizarea de servicii auxiliare nu creează conflicte de interese cu activitatea sa de rating.

d) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 4 alineatul (3) avizând un rating emis într-o țară terță fără respectarea condițiilor enumerate la articolul 4 alineatul (3) literele (a) – (h).

e) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 6 alineatul (2) coroborat cu anexa I secțiunea A punctul 2 al treilea paragraf nenumind numărul cerut de membri independenți în consiliul de administrație sau de supraveghere.

f) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 6 alineatul (2) coroborat cu anexa I secțiunea A punctul 2 al patrulea paragraf prima sau a doua teză stabilind un sistem de remunerare a membrilor independenți legat de performanța comercială a agenției de rating sau stabilind mandatul pentru o perioadă de mai mult de cinci ani.

g) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 6 alineatul (2) coroborat cu anexa I secțiunea A punctul 6 neasigurându-se că sunt îndeplinite condițiile care permit persoanelor ce îndeplinesc funcția de verificare a conformității să își îndeplinească responsabilitățile în mod corespunzător și independent, conform definiției din Anexa I secțiunea A punctul 6 literele (a) – (d).

h) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 7 alineatul (2) neasigurându-se că persoanele menționate la respectivul articol nu inițiază și nu participă la negocieri legate de onorarii sau plăți.

i) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 7 alineatul (3) coroborat cu anexa I secțiunea C punctul 1 neasigurându-se că persoanele relevante nu cumpără și nu vând și nici nu se angajează în vreo tranzacție cu un instrument financiar afectat.

j) Agenția de rating încalcă prevederile articolului 7 alineatul (3) coroborat cu anexa I secțiunea C punctul 2 neasigurându-se că persoanele relevante nu participă și nu influențează stabilirea unui rating.

k) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 7 alineatul (3) coroborat cu anexa I secțiunea C punctul 3 literele (b), (c) și (d) neasigurându-se că persoanele relevante nu dezvăluie sau nu utilizează informații confidențiale.

l) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 7 alineatul (3) coroborat cu anexa I secțiunea C punctul 4 neasigurându-se că persoanele relevante nu solicită și nu acceptă bani, cadouri sau alte foloase.

m) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 7 alineatul (3) coroborat cu anexa I secțiunea C punctul 7 neasigurându-se că persoanele relevante nu ocupă o poziție-cheie de conducere.

n) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 7 alineatul (4) coroborat cu anexa I secțiunea C punctul 8 litera (a) neasigurându-se că analistul principal de rating nu participă la activități de rating referitoare la aceeași entitate căreia i se acordă un rating sau la părțile terțe legate de aceasta pe parcursul unei perioade mai mari de patru ani.

o) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 7 alineatul (4) coroborat cu anexa I secțiunea C punctul 8 litera (b) neasigurându-se că analistul de rating nu participă la activități de rating referitoare la aceeași entitate căreia i se acordă un rating sau la părțile terțe legate de aceasta pe parcursul unei perioade mai mari de cinci ani.

p) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 7 alineatul (4) coroborat cu anexa I secțiunea C punctul 8 litera (c) neasigurându-se că persoanele care aprobă ratingurile de credit nu participă la activități de rating de credit referitoare la aceeași entitate căreia i se acordă un rating sau la părțile terțe legate de aceasta pe parcursul unei perioade mai mari de șapte ani.

q) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 7 alineatul (4) coroborat cu anexa I secțiunea C punctul 8 al doilea paragraf neasigurându-se că persoanele relevante nu sunt implicate în activități de rating de credit pe parcursul unei perioade de doi ani de la expirarea perioadelor prevăzute menționate.

r) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 7 alineatul (5) legând remunerarea și evaluarea performanței de veniturile pe care agenția de rating de credit le obține de la entitățile cărora li se acordă ratinguri sau de la părți terțe legate de acestea.

s) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 8 alineatul (5) nemonitorizând ratingurile de credit și nerevizuind ratingurile și metodologiile în permanență și cel puțin o dată pe an.

t) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 8 alineatul (6) litera (b) nerevizuind sau nerevizuind la timp ratingurile de credit afectate atunci când se schimbă metodologiile, modelele sau ipotezele principale de rating.

u) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 8 alineatul (6) litera (c) nereevaluând un rating de credit dacă efectul global combinat al schimbării metodologiilor, modelelor sau ipotezelor utilizate în activitățile de rating afectează respectivul rating de credit.

v) Agenția de rating de credit care solicită acces la site-ul unui emitent al unui instrument financiar structurat sau al unei terțe părți legate de acesta încalcă prevederile articolului 8a alineatul (2) litera (a) dacă nu dispune de sistemele și structurile organizaționale necesare pentru a asigura confidențialitatea informațiilor astfel obținute.

w) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 8a alineatul (2) litera (b) dacă nu emit anual ratinguri pentru cel puțin 10% din instrumentele financiare structurate pentru care solicită acces la informații pe site-ul web al emitentului sau al unei părți terțe legate de acesta.

x) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 10 alineatul (2) coroborat cu anexa I secțiunea D partea I punctul 4 al doilea paragraf acordând un rating sau neretrăgând un rating care există deja.

II. Încălcări legate de obstacolele ce stau în calea activității de supraveghere

a) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 6 alineatul (2) coroborat cu anexa I secțiunea B punctul 7 literele (a) – (h) neasigurând ținerea unei evidențe sau păstrarea pistelor de audit, conform prevederilor respective.

b) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 6 alineatul (2) coroborat cu anexa I secțiunea B punctul 8 primul paragraf nepăstrând cel puțin cinci ani evidențele și pistele de audit sau necomunicându-le autorităților competente.

c) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 6 alineatul (2) coroborat cu anexa I secțiunea B punctul 9 nepăstrând evidențele pe durata relației cu entitatea căreia i se acordă ratingul sau cu părțile terțe legate de aceasta.

d) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 11 alineatul (2) nepunând la dispoziție informațiile cerute sau nefurnizând informațiile respective în formatul corespunzător.

e) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 11 alineatul (3) coroborat cu anexa I secțiunea E partea II punctul 2, necomunicând listele cerute.

f) Agenția de rating încalcă prevederile articolului 14 alineatul (3) nenotificând sau nenotificând la timp AEVMP orice modificare semnificativă a condițiilor de înregistrare inițială.

III. Încălcări legate de prevederile referitoare publicarea de informații

a) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 6 alineatul (2) coroborat cu anexa I secțiunea B punctul 2 nepublicând numele entităților cărora li se acordă ratinguri sau ale părților terțe legate de acestea care generează mai mult de 5 % din venitul său anual.

b) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 6 alineatul (2) coroborat cu anexa I secțiunea B punctul 4 al treilea paragraf necomunicând în raportul final serviciile auxiliare prestate entității căreia i se acordă ratingul sau unei părți terțe legate de aceasta.

c) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 8 alineatul (1) nepublicând metodologiile, modelele și ipotezele principale pe care le utilizează în activitățile sale de rating de credit.

d) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 8 alineatul (6) nepublicând imediat domeniul de aplicare probabil al ratingurilor de credit afectate atunci când se schimbă metodologiile, modelele sau ipotezele principale de rating.

f) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 8b alineatul (1) dacă nu furnizează imediat pe site-ul protejat cu parolă informațiile prevăzute la articolul 8a alineatul (1) literele (a) și (b).

g) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 8b alineatul (2) dacă nu acordă acces la site-ul web agențiilor de rating de credit înregistrate sau certificate care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 8a alineatul (2).

h) Emitentul unui instrument financiar structurat sau o terță parte legată de acesta încalcă prevederile articolului 8a alineatul (2) dacă nu acordă agențiilor de rating care îndeplinesc condițiile prevăzute la articolul 8a alineatul (2) acces la site-ul web protejat cu parolă pe care îl gestionează.

i) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 8b alineatul (2) dacă impune emitentului sau unei terțe părți legate de acesta prevederi care să împiedice accesul la site al oricărei agenții de rating care solicită acces și îndeplinește condițiile prevăzute la articolul 8a alineatul (2).

j) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 10 alineatul (2) coroborat cu anexa I secțiunea D partea I punctul 1, punctul 2 literele (a) – (e), punctul 4 primul paragraf sau punctul 5 sau partea II punctele 1, 2 , 3 sau 4, nepublicând informațiile cerute conform respectivelor dispoziții, atunci când publică un rating.

k) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 10 alineatul (2) coroborat cu anexa I secțiunea D partea I punctul 3 neinformând entitatea căreia îi acordă ratingul cu cel puțin 12 ore înainte de publicarea acestuia.

l) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 10 alineatul (3) neasigurând utilizarea unui simbol suplimentar care să diferențieze ratingurile de credit pentru instrumentele financiare structurate de alte ratinguri de credit.

m) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 10 alineatul (4) nefăcând publice politicile și procedurile referitoare la ratingurile de credit nesolicitate.

n) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 10 alineatul (5) nefăcând publice informațiile cerute de respectivul articol sau neidentificând un rating de credit nesolicitat.

o) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 11 alineatul (1) nepublicând sau neactualizând informațiile referitoare la aspectele prevăzute în anexa I secțiunea E partea I.

p) Agenția de rating de credit încalcă prevederile articolului 12 nepublicând sau nepublicând la timp un raport privind transparența care conține informațiile prevăzute în Anexa I secțiunea E partea III.

FIȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ

a se utiliza pentru propunerile sau inițiativele prezentate autorității legislative

(articolul 28 din regulamentul financiar și articolul 22 din normele de aplicare)

1. CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

1.1. Titlul propunerii/inițiativei

1.2. Domeniu (domenii) politice în cauză în structura ABM/ABB

1.3. Natura propunerii/inițiativei

1.4. Obiectiv(e)

1.5. Motivele propunerii/inițiativei

1.6. Durată și impact financiar

1.7. Metoda(metodele) de gestionare avute în vedere

2. MĂSURI DE GESTIONARE

2.1. Norme de monitorizare și raportare

2.2. Sistem de gestionare și control

2.3. Măsuri de prevenire a fraudei și a neregularităților

3. IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

3.1. Poziția(pozițiile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetare de cheltuieli afectate

3.2. Impactul estimat asupra cheltuielilor

3.2.1 Rezumatul impactului estimat asupra cheltuielilor

3.2.2 Impactul estimat asupra creditelor operaționale

3.2.3 Impactul estimat asupra creditelor cu caracter administrativ

3.2.4 Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual

3.2.5 Participarea părților terțe la finanțare

3.3. Impactul estimat asupra veniturilor

I. CADRUL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

1.1 Titlul propunerii/inițiativei

Regulamentul (CE) nr. xxx al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agențiile de rating de credit

1.2. Domeniu (domenii) politice în cauză în structura ABM/ABB[20]

Piață internă – Piețe financiare

1.3. Natura propunerii/inițiativei

( Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune nouă

( Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune nouă în urma unui proiect-pilor/acțiuni pregătitoare[21]

( Propunerea/inițiativa se referă la extinderea unei acțiuni existente

( Propunerea/inițiativa se referă la o acțiune reorientată spre o nouă acțiune

1.4. Obiective

1.4.1 Obiectivul(obiectivele) strategice multianuale urmărite de propunere/inițiativă

Acordarea de competențe de supraveghere Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe va avea drept rezultat o supraveghere mai eficientă și mai eficace a agențiilor de rating din Comunitate.

Acest cadru de supraveghere mai eficient va garanta respectarea de către agențiile de rating a prevederilor de fond din regulamentul privind agențiile de rating, contribuind astfel la obiectivele strategice generale ale Comisiei în domeniul serviciilor financiare, mai precis asigurarea stabilității piețelor financiare, îmbunătățirea protecției investitorilor și sporirea transparenței piețelor financiare.

1.4.2 Obiectiv(obiective) specific(e) și activități ABM/ABB implicate

Obiectiv specific

Au fost identificate următoarele obiective ale măsurii propuse:

1. Asigurarea unei supravegheri eficace a agențiilor de rating în UE;

2. Raționalizarea structurii de supraveghere a agențiilor de rating; și

3. Asigurarea securității juridice pentru agențiile de rating și investitori.

Ținând seama de aceste obiective au fost definite o serie de obiective operaționale:

1. Crearea unui singur punct de contact pentru agențiile de rating și a unor competențe clare,

2. Creșterea eficienței procesului de înregistrare și supraveghere;

3. Asigurarea unei aplicări consecvente a normelor de fond din regulamentul privind agențiile de rating;

4. Asigurarea unei mai bune corelări a stimulentelor autorităților de supraveghere pentru a răspunde specificului paneuropean al activității entităților supravegheate.

Activitate(activități) ABM/ABB în cauză

1.4.3 Rezultat(rezultate) așteptat(e) și impact

A se specifica efectele pe care propunerea/inițiativa ar trebui să le aibă asupra beneficiarilor/grupurilor țintă.

1. Supraveghere mai eficientă a agențiilor de rating în UE, ceea ce va duce la creșterea calității și sporirea transparenței activității de rating în beneficiul investitorilor și al stabilității financiare.

2. Punct unic de contact și competențe clare reducând sarcinile entităților supravegheate și ale autorităților naționale de supraveghere.

3. Aplicarea consecventă a prevederilor de fond din regulamentul privind agențiile de rating, având drept rezultat creșterea securității juridice pentru sectorul agențiilor de rating, precum și îmbunătățirea calității și sporirea transparenței activităților de rating.

4. Creșterea eficienței procesului de înregistrare și supraveghere, având drept rezultat reducerea sarcinilor entităților supravegheate, a supraveghetorilor și, nu în ultimul rând, a contribuabililor europeni.

1.4.4. Indicatori ai rezultatelor și impact

A se preciza indicatorii pentru monitorizarea implementării propunerii/inițiativei.

1. Rezultatul preconizat: Supraveghere mai eficientă a agențiilor de rating în UE

- numărul de încălcări ale regulamentului privind agențiile de rating

- numărul de sancțiuni și penalități cu titlu cominatoriu impuse ca urmare a nerespectării legislației

- numărul de inspecții la fața locului

- numărul măsurilor de supraveghere

2. Rezultatul preconizat: Crearea unui punct unic de contact pentru agențiile de rating și a unor competențe clare

Indicatori:

• Numărul autorităților de supraveghere implicate în procesul de înregistrare/supraveghere

• Numărul de conflicte de competențe între autoritățile implicate în supravegherea agențiilor de rating

3. Rezultatul preconizat: Aplicarea consecventă a prevederilor de fond din regulamentul privind agențiile de rating

Indicatori:

• Numărul de nerespectări ale regulamentului privind agențiile de rating

• Numărul de plângeri primite de Comisie de la agențiile de rating/utilizatorii ratingurilor

• Numărul de contestații depuse de agențiile de rating la AEVMP/tribunal

4. Rezultatul preconizat: Creșterea eficienței procesului de înregistrare și supraveghere

Indicator:

• Perioada de timp necesară înregistrării (de la data depunerii cererii până la emiterea deciziei de înregistrare)

• Perioada de timp necesară pentru luarea măsurilor de supraveghere (de la constatarea nerespectării regulamentului până la adoptarea unei măsuri de supraveghere)

• Numărul membrilor personalului implicați în supravegherea agențiilor de rating

1.5. Motivele propunerii/inițiativei

1.5.1 Obiective de îndeplinit pe termen scurt sau lung

Pe termen scurt, Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe i se vor acorda competențe de înregistrare și supraveghere a agențiilor de rating, ceea ce va duce la creșterea eficienței, o supraveghere mai eficace și armonizarea aplicării regulamentului privind agențiile de rating. Pe termen lung, măsura va genera o mai bună respectare de către agențiile de rating a normelor din regulamentul privind agențiile de rating, îmbunătățind astfel calitatea și sporind transparența activităților de rating.

Supravegherea agențiilor de rating va fi încredințată AEVMP pentru o perioadă nedeterminată.

1.5.2 Valoarea adăugată a implicării UE

Deși cadrul de supraveghere prevăzut în prezent de regulamentul privind agențiile de rating nu a fost încă instituit, este deja posibilă identificarea anumitor deficiențe, care justifică intervenția comunitară. Aceste deficiențe și principalele lor consecințe pentru agențiile de rating sunt (a se vedea secțiunea 3 din analiza de impact care însoțește prezentul document):

• Multitudinea de autorități de supraveghere implicate și riscul de conflicte de competențe;

• Riscul aplicării divergente și inconsecvente a regulamentului privind agențiile de rating în actele individuale ale autorităților competente din statele membre;

• Procese de înregistrare și supraveghere complexe, care consumă

timp;

• Riscul unor stimulente inadecvate și lipsa unei perspective comunitare a supraveghetorilor naționali

Așa cum o demonstrează și analiza de impact, încredințarea de competențe de înregistrare și supraveghere Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe va rezolva sau va îmbunătăți în mod substanțial aceste chestiuni.

1.5.3 Învățăminte desprinse din experiențele anterioare similare

Este pentru prima oară când se încredințează unei autorități europene de supraveghere competențe de supraveghere directă a instituțiilor financiare.

1.5.4 Coerența și posibila sinergie cu alte instrumente relevante

Prezenta propunere este coerentă cu proiectul de regulament de înființare a Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe [COM(2009) 503 din 23.9.2009].

1.6. Durată și impact financiar

( Propunere/inițiativă cu durată nelimitată

1. 7. Modelul(modelele) de gestionare avute în vedere [22]

( Gestionarea directă centralizată de către Comisie

( Gestionare centralizată indirectă cu delegarea implementării acțiunilor către :

( agenții executive

( organisme instituite de Comunități[23]

( organisme publice naționale/organisme cu misiune de serviciu public

( persoanele cărora li se încredințează executarea unor acțiuni specifice în temeiul titlului V din Tratatul privind Uniunea Europeană, identificate în actul de bază relevant în sensul articolului 49 din regulamentul financiar

( Gestionare repartizată cu statele membre

( Gestionare descentralizată cu țări terțe

( Gestionare în comun cu organizații internaționale (de precizat)

Dacă sunt indicate mai multe modele de gestionare, vă rugăm să furnizați detalii în secțiunea „Observații”

Observații

2. MĂSURI DE GESTIONARE

2.1. Norme de monitorizare și raportare

A se preciza frecvența și condițiile

Articolul 66 din proiectul de regulament de înființare a Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe prevede evaluarea experienței acumulate în urma funcționării în termen de trei ani de la începerea efectivă a activității din care ar face parte și o evaluare a competențelor de supraveghere directă de către AEVMP a agențiilor de rating. În acest sens, Comisia va publica un raport general care va fi înaintat Parlamentului European și Consiliului.

2.2. Sistem de gestionare și control

2.2.1 Risc(riscuri) identificat(e)

A fost realizată o analiză a impactului prezentei propuneri de modificare a regulamentului privind agențiile de rating, care a identificat costurile și beneficiile diferitelor opțiuni strategice de soluționare a problemelor identificate.

Riscul finanțării activității AEVMP din taxe plătite de către reprezentanții sectorului în primul an de funcționare al acesteia (2011) a fost eliminat prin introducerea finanțării din bugetul comunitar/de către statele membre, conform prevederilor din regulamentul AEVMP (în proporție de 40/60).

2.2.2 Metoda(metodele) de gestionare avute în vedere

Sistemele de gestionare și control prevăzute de proiectul de regulament AEVMP se vor aplica și în privința supravegherii agențiilor de rating.

Setul final al indicatorilor de evaluare a performanței Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe în domeniul agențiilor de rating va fi decis de Comisie în momentul realizării primei evaluări obligatorii. În cadrul evaluării finale rolul indicatorilor cantitativi va fi la fel de important ca și dovezile calitative acumulate în timpul consultărilor. Evaluarea va fi repetată o dată la trei ani.

2.3. Măsuri de prevenire a fraudei și a neregularităților

Specificați măsurile de prevenire și protecție existente sau avute în vedere.

În scopul combaterii fraudei, corupției și a altor activități ilegale, dispozițiile Regulamentului (CE) nr. 1073/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 25 mai 1999 privind investigațiile efectuate de Oficiul European Antifraudă (OLAF) se aplică AEVMP fără restricție.

Autoritatea aderă la Acordul interinstituțional din 25 mai 1999 între Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Comunităților Europene privind investigațiile interne efectuate de Oficiul European de Luptă Antifraudă (OLAF) și adoptă fără întârziere dispoziții corespunzătoare aplicabile tuturor angajaților Autorității.

Deciziile de finanțare, acordurile și instrumentele de punere în aplicare rezultate din acestea stipulează clar că OLAF și Curtea de Conturi pot să desfășoare, dacă este necesar, verificări la fața locului în cazul beneficiarilor sumelor de bani plătite de către Autoritate, precum și în cazul personalului responsabil cu alocarea acestor sume de bani.

3. IMPACTUL FINANCIAR ESTIMAT AL PROPUNERII/INIȚIATIVEI

3.1. Poziția(pozițiile) din cadrul financiar multianual și linia (liniile) bugetare de cheltuieli afectate

- Linii bugetare de cheltuieli existente

În ordinea pozițiilor și a liniilor bugetare din cadrul financiar multianual.

Poziția din cadrul financiar multianual | Linie bugetară | Tip de cheltuieli | Contribuție |

Numărul 1A…… Competitivitate pentru creștere și ocupare a forței de muncă | CD/CND ([24]) | țări AELS[25] | țări candidate[26] | țări terțe | în sensul articolului 18(1)(aa) din regulamentul financiar |

12.0404.01. AEVMP - Subvenție în temeiul titlurilor 1 și 2 (cheltuieli cu personalul și cheltuieli administrative) | Dif | DA | NU | NU | NU |

12.0404.02 AEVMP – Subvenție în temeiul titlului 3 (cheltuieli operaționale) | Dif | DA | NU | NU | NU |

3.2. Impactul estimat asupra cheltuielilor

3.2.1 Rezumatul impactului estimat asupra cheltuielilor

milioane EUR (cu 3 zecimale)

Poziția din cadrul financiar multianual: | 1A | Competitivitate pentru creștere și ocupare a forței de muncă |

DG: MARKT | Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 | TOTAL |

( Credite operaționale |

milioane EUR (cu 3 zecimale)

3.2.3.2 Necesarul estimat de resurse umane

Propunerea/inițiativa implică utilizarea de resurse umane, conform explicațiilor de mai jos:

Estimarea trebuie exprimată în numere întregi (sau cu cel mult o zecimală)

Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 |

( Posturi din schema de personal (funcționari și agenți temporari) |

XX 01 01 01 (La sediu și în birourile de reprezentare ale Comisiei) | 4 | 4 | 4 |

( Personal extern (în echivalent normă întreagă: ENI) |

TOTAL | 4 | 4 | 4 |

Descrierea sarcinilor de îndeplinit:

Funcționari și agenți temporari | Adoptarea de decizii de acordare de amenzi și penalități cu titlu cominatoriu agențiilor de rating la propunerea AEVMP, în conformitate cu articolele 36 și 36a din propunere, inclusiv realizarea de investigații, audieri ale agențiilor de rating și ale persoanelor implicate, răspunsuri la cererile de acces la dosare, susținerea deciziilor de amendare și penalizare în fața tribunalelor și colectarea amenzilor și penalităților cu titlu cominatoriu. În 2011 toate cele 4 posturi vor fi redistribuite în cadrul DG MARKT. Având în vedere constrângerile bugetare legate de angajamentul Comisiei de a nu mai solicita posturi noi până în 2013, resursele umane necesare vor proveni din personalul DG-ului care este deja însărcinat cu gestionarea acțiunii și/sau a fost redistribuit în cadrul DG-ului, împreună, dacă este necesar, cu alocări suplimentare care pot fi acordate DG-ului care gestionează acțiunea în cadrul procedurii anuale de alocare și în lumina constrângerilor bugetare. Cel puțin un post va fi redistribuit pe baza resurselor existente în cadrul serviciului în cauză (redistribuire internă). |

- 3.2.4 Compatibilitatea cu cadrul financiar multianual actual

( Propunerea/inițiativa este compatibilă cu cadrul financiar multianual actual

( Propunerea/inițiativa necesită o reprogramare a rubricii corespunzătoare din cadrul financiar multianual.

Acțiune nouă a Comisiei

( Propunerea/inițiativa necesită utilizarea instrumentului de flexibilitate sau revizuirea cadrului financiar multianual.

3.2.5 Contribuția părților terțe

Propunerea/inițiativa prevede cofinanțarea estimată mai jos:

Credite în milioane EUR (cu 3 zecimale)

Anul 2011 | Anul 2012 | Anul 2013 | Total |

Precizați organismul care cofinanțează | 60% din nevoile totale de către statele membre prin intermediul organismelor naționale de supraveghere (mecanismul propus de finanțare standard a AEVMP) | Nu există cofinanțare. Supravegherea agențiilor de rating finanțată integral din taxe |

TOTAL credite cofinanțate | 1,501 | 0 | 0 | 1,501 |

3.3. Impactul estimat asupra veniturilor

( Propunerea are implicații financiare asupra veniturilor. Conform propunerii, Comisia poate impune amenzi și penalități cu titlu cominatoriu agențiilor de rating (a se vedea articolele 36 și 36a). Este dificil să se prevadă valoarea amenzilor și a penalităților cu titlu cominatoriu pe care Comisia le-ar putea impune agențiilor de rating, deoarece acestea depind, printre altele, de măsura în care agențiile de rating respectă regulamentul.

ANEXĂ la fișa financiară legislativă pentru propunerea de regulament de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1060/2009 privind agențiile de rating

Metodologia aplicată și principalele ipoteze de bază

Costurile legate de supravegherea directă a agențiilor de rating au fost repartizate în trei categorii: costurile cu personalul, costurile cu infrastructura și costurile de funcționare, conform clasificării din proiectul de buget general al AEVMP [a se vedea fișa financiară atașată propunerii de regulament de înființare a AEVMP din 23.9.2009, COM (2009) 503].

Conform estimărilor actuale ale secretariatului CESR și estimărilor proprii ale Comisiei, activitatea de supraveghere a agențiilor de rating va necesita 12 posturi noi (6 agenți temporari și 6 experți naționali detașați), pe lângă cele 3 persoane care lucrează deja la CESR în domeniul agențiilor de rating și care sunt acoperite de proiectul de buget pentru AEVMP, prezentat deja în proiectul de regulament AEVMP.

Nevoia de personal suplimentar reflectă sarcinile noi legate de supravegherea directă a agențiilor de rating, pe care autoritatea va trebui să le exercite pe lângă responsabilitățile anterioare din domeniul agențiilor de rating (de exemplu consilierea Comisiei, elaborarea de orientări și standarde tehnice obligatorii, facilitarea cooperării între autoritățile naționale competente, mediere).

Aceste noi sarcini sunt stabilite în propunerea de regulament și detaliate în expunerea de motive (4.3.3 și 4.3.4). Printre acestea se numără și înregistrarea agențiilor de rating situate în Comunitate, certificarea agențiilor mai mici din țări terțe, supravegherea de zi cu zi a agențiilor de rating înregistrate, ceea ce implică contacte regulate cu conducerea/personalul entităților supravegheate, cooperarea cu autoritățile de supraveghere din țări terțe în privința agențiilor de rating din țări terțe, răspunsul la întrebări, plângeri sau cereri ale autorităților naționale competente, ale agențiilor de rating sau ale investitorilor, monitorizarea respectării de către agențiile de rating a regulamentului privind agențiile de rating, solicitarea de informații referitoare la agențiile de rating sau la persoanele implicate în activități de rating, realizarea de inspecții la fața locului, examinarea înregistrărilor și audierea de persoane cu referire la presupuse încălcări ale regulamentului. AEVMP va avea, de asemenea competența de a retrage înregistrarea sau de a lua alte măsuri de supraveghere, conform articolului 24 din regulament, și de a cere Comisiei să impună amenzi și penalități cu titlu cominatoriu agențiilor de rating care nu respectă regulamentul, furnizând dovada încălcării acestuia și propunând suma amenzii sau penalității.

Conform informațiilor noastre aproximativ 50 de agenții de rating vor cere înregistrarea și, odată înregistrate, vor fi supravegheate de AEVMP. Ținând seama de numărul de agenții care trebuie supravegheate, de numărul, tipul și complexitatea sarcinilor care trebuie îndeplinite de AEVMP și de anumite indicii cu privire la numărul de angajați pe care autoritățile naționale competente îl prevăd pentru înregistrare și supraveghere în cadrul actual, numărul de 12 posturi suplimentare pentru CESR este corespunzător.

Repartizarea detaliată pe categorii a numărului de angajați este prezentată în tabelul 3.

A fost luat în calcul și impactul localizării AEVMP la Paris, prin aplicarea coeficientului de corecție relevant care reflectă costul vieții la Paris.

Evoluția costurilor cu personalul în anii următori depinde, printre altele, de numărul de entități supravegheate însă, în principiu, nu se așteaptă schimbări semnificative.

Cifrele de la titlul 2 referitoare la costurile de infrastructură s-au bazat pe datele furnizate de CESR și pe estimările Comisiei. CESR a furnizat estimări ale costurilor din această categorie, pe baza extrapolării cheltuielilor reale de funcționare și a celor administrative la sediul actual. Dat fiind că Parisul este unul dintre centrele de afaceri cele mai scumpe din Europa, costurile estimate depășesc în mod evident nivelurile medii pentru agențiile de reglementare din UE. Costurile pentru traducerea înregistrărilor și a altor decizii vor fi importante, având în vedere că regimul lingvistic al UE se va aplica în integralitate AEVMP.

Noile costuri de funcționare legate de supravegherea directă a agențiilor de rating se referă la colectarea de informații. Aici intră și exploatarea unei noi baze de date pentru supravegherea directă a agențiilor de rating. În plus, noua competență a AEVMP de a întreprinde inspecții la fața locului necesită noi resurse.

Metodele de calcul al bugetului AEVMP sunt prezentate în tabelul 2.

Conform articolului 48 alineatul (1) litera (c) din regulamentul AEVMP, veniturile AEVMP pot consta și din orice taxe plătite către Autoritate în cazurile specificate în legislația relevantă. Articolul 19 din propunere prevede acoperirea în integralitate din taxele percepute de la agențiile de rating a cheltuielilor AEVMP necesare înregistrării și supravegherii agențiilor de rating. Conform articolului 19 alineatul (2), tipurile de taxe, elementele pentru care se datorează taxe și valoarea taxelor se vor determina printr-un act delegat al Comisiei, care va fi adoptat în cursul anului 2011, a cărui intrare în vigoare este așteptată pentru începutul anului 2012. Pentru 2011, an de tranziție, resursele pentru supravegherea directă a agențiilor de rating vor fi avansate din contribuția statelor membre și a Comunității, în proporția prevăzută în proiectul de regulament AEVMP (40% contribuția Comunității și 60% contribuția statelor membre). Costurile supravegherii în 2011 a agențiilor de rating vor fi recuperate de la acestea după intrarea în vigoare a actului delegat.

Tabelul 1: Bugetul estimativ al Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe pentru supravegherea directă a agențiilor de rating

În mii de euro

2011 | 2012 | 2013 |

Titlul 1 – Cheltuieli cu personalul | 1574,8 | 1574,8 | 1574,8 |

Personal superior/experți: |

Agenți temporari | 847,8 | 847,8 | 847,8 |

Experți naționali detașați | 507 | 507 | 507 |

Personal administrativ și alte tipuri de personal auxiliar: |

Beneficiile angajaților | 203,2 | 203,2 | 203,2 |

Formarea personalului: generală | 7,2 | 7,2 | 7,2 |

Cheltuieli aferente recrutării personalului | 9,6 | 9,6 | 9,6 |

Titlul 2 – Clădiri, echipamente și cheltuieli administrative | 628 | 628 | 628 |

Închirierea de clădiri și costuri asociate | 216 | 216 | 216 |

Tehnologia informațiilor și comunicării | 72 | 72 | 72 |

Bunuri mobile și costuri asociate | 12 | 12 | 12 |

Cheltuieli administrative curente | 12 | 12 | 12 |

Cheltuieli poștale și de telecomunicații | 36 | 36 | 36 |

Cheltuieli de delegație / Cheltuieli de deplasare | 180 | 180 | 180 |

Traduceri | 100 | 100 | 100 |

Titlul 3 – Activități | 300 | 300 | 300 |

Colectarea informațiilor: dezvoltare | 150 | 150 | 150 |

Inspecții la fața locului | 150 | 150 | 150 |

TOTAL | 2502,8 | 2502,8 | 2502,8 |

Din care contribuția comunitară | 1001,12 | 0 | 0 |

Din care contribuția statelor membre (autorități naționale de supraveghere sau ministere de finanțe) | 1501,68 | 0 | 0 |

Contribuția agențiilor de rating | 0 | 2502,8 | 2502,8 |

Sursa: Estimările și calculele Comisiei și ale CESR

Tabelul 2: Bugetul estimativ al AEVMP pentru supravegherea directă a agențiilor de rating în primul an de funcționare (2011), inclusiv ipotezele de calcul

În mii de euro

Titlul 1 – Cheltuieli cu personalul | 1574,8 |

Personal total: | 12 | Costul anual mediu pe persoană (pe baza orientărilor DG BUDG și a recomandărilor comitetelor de nivel 3) |

Coeficient de corecție (adaptarea costului vieții) | Paris | 1,158 |

Agenți temporari | 6 | 141,3 (122x1,158) | 847,8 |

Experți naționali detașați | 6 | 84,5 (73x1,158) | 507 |

Beneficiile angajaților | 15% din totalul cheltuielilor cu personalul | 203,2 |

Formarea personalului: generală | Sumă medie pe persoană (datele COM) | 0,6 | 7,2 |

Cheltuieli aferente recrutării personalului | în medie 3 candidați per post invitați la un interviu | 0,8 | 9,6 |

Titlul 2 – Clădiri, echipamente și cheltuieli administrative | 628 |

Închirierea de clădiri și costuri asociate | Date și estimări CESR | 18 | 216 |

Tehnologia informațiilor și comunicării | Date și estimări CESR | 6 | 72 |

Bunuri mobile și costuri asociate | Date și estimări CESR | 1 | 12 |

Cheltuieli administrative curente | Date și estimări CESR | 1 | 12 |

Cheltuieli poștale și de telecomunicații | Date și estimări CESR | 3 | 36 |

Cheltuieli de deplasare și de delegație | Date și estimări CESR | 15 | 180 |

Traduceri | Estimările Comisiei | 100 |

Titlul 3 – Activități | 300 |

Colectarea informațiilor | Crearea și adaptarea sistemelor IT (un nou sistem și o nouă bază de date pentru supravegherea directă a agențiilor de rating) | 150 |

Inspecții la fața locului | Estimări CESR | 150 |

TOTAL | 2502,8 |

Sursa: Estimările și calculele Comisiei și ale CESR

Tabelul 3: Schema de personal (previzională)

Grup de funcții și grad |

2011 | 2012 | 2013 |

AD 16 |

AD 15 |

AD 14 |

AD 13 |

AD 12 |

AD 11 | 1 | 1 | 1 |

AD 10 | 1 | 1 | 1 |

AD 9 | 2 | 2 | 2 |

AD 8 | 1 | 1 | 1 |

AD 7 | 1 | 1 | 1 |

AD 6 |

AD 5 |

AD total | 6 | 6 | 6 |

Sursa: Comisia[pic][pic][pic][pic][pic][pic]

[1] Comunicarea Comisiei - Stimularea redresării economice europene, 4.3.2009, COM(2009) 114 final

[2] Este vorba despre Comitetul european al inspectorilor bancari (CEIB), Comitetul european al inspectorilor pentru asigurări și pensii ocupaționale (CEIAPO) și Comitetul autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare (CAERPVM).

[3] Comunicarea Comisiei - Supravegherea financiară europeană, 27.5.2009, COM(2009) 252 final

[4] Regulamentul privind agențiile de rating de credit adoptat de Parlamentul European și de Consiliu la xx septembrie 2009.

[5] Consiliul European din 18/19 iunie 2009, Concluziile președinției, punctul 20.

[6] Articolul 4 alineatul (3) din Regulamentul privind agențiile de rating de credit.

[7] Articolul 5 din Regulamentul privind agențiile de rating de credit.

[8] JO C , , p. .

[9] JO C , , p. .

[10] JO C , , p. .

[11] COM(2009) 114 final

[12] COM(2009) 252 final

[13] JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

[14] JO L 228, 16.8.1973, p. 3.

[15] JO L 345, 19.12.2002, p. 1.

[16] JO L 323, 9.12.2005, p. 1.

[17] JO L 25, 29.1.2009, p. 23.

[18] JO L 25, 29.1.2009, p. 28.

[19] JO L 191, 13.7.2001, p. 45.

[20] ABM: gestionare pe activități – ABB: întocmirea bugetului pe activități

[21] Conform articolului 49 alineatul (6) literele (a) sau (b) din regulamentul financiar.

[22] Detalii referitoare la modelele de gestionare și trimiterile la regulamentul financiar sunt disponibile pe site-ul BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

[23] Menționate la articolul 185 din regulamentul financiar.

[24] CD = credite diferențiate / CND = credite nediferențiate.

[25] AELS: Asociația Europeană a Liberului Schimb.

[26] Țări candidate și, acolo unde este cazul, țări potențial candidate din Balcanii de Vest.

[27] Asistență tehnică și/sau administrativă și cheltuieli în sprijinul implementării programelor și/sau acțiunilor UE (fostele linii „BA”), cercetare indirectă, cercetare directă.

Top