EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AB0005

Avizul Băncii Centrale Europene din 8 ianuarie 2010 cu privire la trei propuneri de Regulamente ale Parlamentului European și ale Consiliului de înființare a Autorității Bancare Europene, a Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale și a Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (CON/2010/5)

OJ C 13, 20.1.2010, p. 1–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.1.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 13/1


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 8 ianuarie 2010

cu privire la trei propuneri de Regulamente ale Parlamentului European și ale Consiliului de înființare a Autorității Bancare Europene, a Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale și a Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe

(CON/2010/5)

2010/C 13/01

Introducere și temei juridic

La 6 octombrie 2009, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii Europene o solicitare de aviz cu privire la: (1) o propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Autorității Bancare Europene (1) (denumită în continuare „Regulamentul ABE propus”); (2) o propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale (2) (denumită în continuare „Regulamentul AEAPO propus”); și (3) o propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (3) (denumită în continuare „Regulamentul AEVMP propus”).

Competența BCE de a adopta un aviz cu privire la fiecare dintre cele trei regulamente propuse (denumite în continuare „regulamentele propuse”) se întemeiază pe articolul 127 alineatul (4) și pe articolul 282 alineatul (5) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene întrucât regulamentele propuse conțin prevederi care au incidență asupra contribuției Sistemului European al Băncilor Centrale (SEBC) la buna desfășurare a politicilor referitoare la supravegherea prudențială a instituțiilor de credit și la stabilitatea sistemului financiar, astfel cum este prevăzut la articolul 127 alineatul (5) din Tratat. Întrucât cele trei texte se referă la înființarea a trei noi Autorități Europene de Supraveghere (AES) care vor face parte din Sistemul european al supraveghetorilor financiari (SESF), BCE a adoptat, în scopul asigurării simplității, un singur aviz cu privire la regulamentele propuse.

Observațiile formulate în prezentul aviz trebuie coroborate cu Avizul BCE CON/2009/88 din 26 octombrie 2009 cu privire la o propunere de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind supravegherea macroprudențială comunitară a sistemului financiar și de înființare a unui Comitet european pentru riscuri sistemice și cu privire la o propunere de Decizie a Consiliului privind acordarea unor competențe specifice Băncii Centrale Europene referitoare la funcționarea Comitetului european pentru riscuri sistemice (denumite în continuare „Regulamentul CERS propus”, respectiv „Decizia CERS propusă”); aceste două propuneri fac parte din pachetul legislativ adoptat de Comisie la 23 septembrie 2009 în vederea reformării supravegherii financiare la nivel european (4).

În plus, aceste observații nu aduc atingere avizului ulterior al BCE cu privire la modificările propuse de către Comisie în privința legislației sectorului financiar comunitar, ca o completare necesară a pachetului legislativ sus-menționat (denumit în continuare „Directiva Omnibus propusă”) (5) și nici altor eventuale avize ale BCE referitoare la orice alte proiecte de acte normative adoptate în contextul acestui pachet legislativ.

Aspectele abordate în prezentul aviz se limitează la cele referitoare la înființarea și funcționarea AES cu relevanță directă pentru BCE/SEBC și CERS.

În conformitate cu articolul 17.5 prima teză din Regulamentul de procedură al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

Observații cu caracter general

Cadrul instituțional al Uniunii Europene pentru supraveghere propus

1.

Regulamentele propuse sunt parte a unei revizuiri cuprinzătoare a cadrului instituțional al UE pentru supraveghere, care include atât consolidarea supravegherii microprudențiale prin înființarea AES, cât și desemnarea CERS drept un nou organism independent, responsabil pentru protejarea stabilității financiare prin realizarea supravegherii macroprudențiale la nivel european, cu atribuirea unor sarcini specifice în acest sens către BCE, în temeiul articolului 127 alineatul (6) din Tratat. BCE salută cadrul instituțional propus. BCE subliniază în acest sens faptul că la 2 decembrie 2009 Consiliul Ecofin și-a exprimat acordul cu privire la o abordare generală în ceea ce privește cadrul propus (6).

AES și armonizarea legislativă în sectorul financiar

2.

La 18-19 iunie 2009, Consiliul European a solicitat înființarea unui cadru de reglementare unic european aplicabil tuturor instituțiilor financiare din piața unică (7). Regulamentele propuse reflectă necesitatea introducerii unui instrument eficient pentru elaborarea de standarde tehnice armonizate în ceea ce privește serviciile financiare care să garanteze, printr-un cadru de reglementare unic, condiții egale de concurență și un nivel de protecție adecvată a deponenților, investitorilor și consumatorilor din Europa (8). BCE salută această abordare din perspectiva sprijinului său pe termen lung pentru dezvoltarea unui cadru unic al UE de reglementare a serviciilor financiare. În plus, AES, ca organisme cu înaltă specializare, au competența necesară pentru a sprijini procesul de armonizare a sectorului financiar prin contribuția la stabilirea unor practici comune de reglementare și de supraveghere de înaltă calitate, în special prin furnizarea de avize instituțiilor UE și prin elaborarea de orientări, recomandări și de proiecte de standarde tehnice (9).

Observații specifice

Relația dintre AES și CERS

3.

BCE sprijină cu fermitate acordurile instituționale eficiente de cooperare dintre AES și CERS. Aceasta implică existența unor proceduri eficiente de partajare a informațiilor în vederea asigurării unei bune interacțiuni a supravegherii la nivelurile macroprudențial și microprudențial și accesul în timp util al CERS la toate informațiile pertinente ce îi sunt necesare pentru îndeplinirea sarcinilor, inclusiv la informațiile microprudențiale pertinente pentru analiza macroprudențială (10). În această privință, BCE subliniază că una dintre sarcinile principale ale AES va avea ca obiect cooperarea cu CERS, în special prin furnizarea acestuia din urmă a informațiilor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale (11). În acest context, deși apreciază faptul că regulamentele propuse prevăd implicarea îndeaproape a CERS în noul cadru instituțional microprudențial, BCE propune o modificare în vederea garantării înlăturării oricărui obstacol din calea fluxului normal de informații între CERS și SESF (a se vedea în acest sens modificarea propusă nr. 7). Aceste reguli propuse cu privire la schimbul de informații confidențiale în baza regulamentelor propuse vor completa celelalte reglementări UE pertinente din aceste domenii, inclusiv regulamentul CERS propus.

Relația dintre AES și SEBC

4.

În conformitate cu articolul 127 alineatul (5) din Tratat, având în vedere competențele și expertiza lor tehnică, BCE și băncile centrale naționale (BCN) din SEBC sunt strâns implicate în arhitectura financiară europeană actuală. Regulamentele propuse ar trebui să garanteze, de asemenea, o implicare și o participare instituțională adecvate ale BCE și, atunci când este cazul, a BCN din SEBC în ceea ce privește AES și comitetele nou înființate.

5.

Mai precis, implicarea SEBC în sistemele de plăți, de compensare și de decontare reflectă competența ce îi este conferită prin articolul 127 alineatul (2) din Tratat, de a promova „buna funcționare a sistemelor de plăți”. Infrastructurile sigure și eficiente post-tranzacționare pentru piețele de valori mobiliare reprezintă o componentă esențială a sistemului financiar și orice disfuncționalitate a sistemelor de compensare și de decontare a valorilor mobiliare poate avea repercusiuni sistemice semnificative pentru buna funcționare a sistemelor de plăți și pentru stabilitatea financiară. În lumina competențelor băncilor centrale de supraveghere a sistemelor de plăți, de compensare și de decontare, se impune cooperarea eficientă dintre băncile centrale ca autorități cu capacitate de control și de supraveghere (12).

6.

Evenimente recente au confirmat că, în contextul unei situații de criză, băncile centrale pot avea un rol foarte extins în calitate de furnizori de lichiditate către sistemul bancar. Acest lucru este valabil mai ales atunci când situația de criză se materializează printr-un eveniment referitor la condițiile de lichiditate din piețele monetare și/sau la funcționarea sistemelor de plăți sau de decontare a valorilor mobiliare (13).

În acest context, accesul băncilor centrale la informațiile privind supravegherea instituțiilor financiare poate fi relevant pentru realizarea monitorizării macroprudențiale, supravegherea sistemelor de plăți, de compensare și de decontare și pentru protejarea stabilității financiare în general (14). În timp ce în cadrul legislației referitoare la sectorul financiar al UE există deja interfețe de schimb al informațiilor între autoritățile competente și băncile centrale (15), ar trebui să se garanteze, atât pentru motive de fond, cât și de consecvență, că regulamentele propuse prevăd mecanisme echivalente în ceea ce privește schimbul de informații dintre AES și SEBC în contextul îndeplinirii sarcinilor lor respective.

AES și respectarea interdicției privind finanțarea monetară

7.

Atunci când o BCN este autoritate competentă pentru supravegherea instituțiilor de credit și/sau financiare conform legislației naționale, exercitarea acestei competențe de către BCN nu poate constitui o finanțare monetară interzisă în temeiul articolului 123 din Tratat. Atât timp cât finanțarea fiecărei AES constă în special din contribuțiile obligatorii din partea autorităților naționale competente pentru supravegherea instituțiilor de credit și/sau financiare (16), contribuția unei BCN la veniturile AES, care, în aceste circumstanțe, ar implica doar finanțarea de către BCN a exercitării propriilor activități de supraveghere, nu contravine interdicției privind finanțarea monetară.

Propuneri de redactare

În cazul în care BCE recomandă modificarea regulamentelor propuse, o propunere specifică de redactare [pe baza textului Regulamentului ABE propus (17)] este prezentată în anexă împreună cu o explicație în acest sens.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 8 ianuarie 2010.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2009) 0501 final.

(2)  COM(2009) 0502 final.

(3)  COM(2009) 0503 final.

(4)  Ca urmare a intrării în vigoare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene („TFUE”) la 1 decembrie 2009, noul temei juridic pentru regulamentele propuse și pentru regulamentul CERS propus este articolul 114 TFUE [fostul articol 95 din Tratatul de instituire a Comunității Europene („TCE”)]. Noul temei juridic al Deciziei CERS propuse este articolul 127 alineatul (6) TFUE [fostul articol 105 alineatul (6) din TCE], ceea ce are drept consecință faptul că Decizia CERS propusă va fi transformată într-un regulament.

(5)  BCE a fost consultată formal de către Consiliu la 25 noiembrie 2009 asupra propunerii de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 1998/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE și 2009/65/CE cu privire la competențele Autorității Bancare Europene, ale Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale și ale Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe, COM(2009) 0576 final.

(6)  A se vedea propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Autorității Bancare Europene (ABE) – Compromisul Președinției adoptat de Consiliul Ecofin [2009/0142(COD) – 16748/1/09 REV1], propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Autorității europene pentru asigurări și pensii ocupaționale (AEAPO) Compromisul Președinției [2009/0143(COD) – 16749/1/09 REV1] și propunerea de Regulament al Parlamentului European și al Consiliului de înființare a Autorității europene pentru valori mobiliare și piețe (AEVMP), Compromisul Președinției [2009/0144(COD) – 16751/1/09 REV1].

(7)  A se vedea Concluziile Președinției Consiliului European din 18-19 iunie 2009, p. 8 și Concluziile Consiliului Ecofin din 9 iunie 2009, disponibile la adresa: http://www.europa.eu

(8)  A se vedea considerentul 14 din Regulamentul ABE propus, considerentul 14 din Regulamentul AEAPO propus și considerentul 13 din Regulamentul AEVMP propus.

(9)  A se vedea articolul 6 alineatul (1) litera (a) din regulamentele propuse.

(10)  A se vedea în acest sens Raportul privind supravegherea financiară în cadrul UE al Grupului de experți la nivel înalt de Larosière din februarie 2009, Comunicarea Comisiei din 27 mai 2009 cu privire la supravegherea financiară europeană [COM(2009) 0252 final], concluziile Consiliului Ecofin din 9 iunie 2009 și regulamentele propuse (punctele 6.2.2 și 6.3 din expunerea de motive a Regulamentului ABE propus și punctele corespunzătoare din expunerile de motive ale celorlalte două regulamente propuse).

(11)  A se vedea, de exemplu, articolul 6 alineatul (1) litera (d) din regulamentele propuse.

(12)  A se vedea Eurosystem Oversight Report 2009, noiembrie 2009, disponibil la adresa: http://www.ecb.europa.eu

(13)  A se vedea în acest sens Memorandum of Understanding on cooperation between the financial supervisory authorities, central banks and finance ministries of the EU on cross-border financial stability, iunie 2008, disponibil la adresa: http://www.ecb.europa.eu

(14)  A se vedea în acest sens punctele 2.1-2.4 din Avizul BCE CON/2006/15 din 9 martie 2006 la solicitarea Ministerului de Finanțe polonez cu privire la un proiect de lege privind supravegherea instituțiilor financiare. A se vedea, de asemenea, punctele 13-15 din Avizul BCE CON/2009/17 din 5 martie 2009 la solicitarea Consiliului Uniunii Europene cu privire la o propunere de Directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivelor 2006/48/CE și 2006/49/CE în ceea ce privește băncile afiliate instituțiilor centrale, anumite elemente ale fondurilor proprii, expunerile mari, mecanismele de supraveghere și gestionarea crizelor.

(15)  A se vedea, de exemplu, articolul 12 din Directiva 2002/87/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 16 decembrie 2002 privind supravegherea suplimentară a instituțiilor de credit, a întreprinderilor de asigurare și a întreprinderilor de investiții care fac parte dintr-un conglomerat financiar și de modificare a Directivelor 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE și 93/22/CEE ale Consiliului și a Directivelor 98/78/CE și 2000/12/CE ale Parlamentului European și ale Consiliului (JO L 35, 11.2.2003, p. 1), articolul 58 alineatul (5) din Directiva 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 21 aprilie 2004 privind piețele instrumentelor financiare, de modificare a Directivelor 85/611/CEE și 93/6/CEE ale Consiliului și a Directivei 2000/12/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivei 93/22/CEE a Consiliului (JO L 145, 30.4.2004, p. 1), articolul 49 din Directiva 2006/48/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 iunie 2006 privind inițierea și exercitarea activității instituțiilor de credit (reformare) (JO L 177, 30.6.2006, p. 1) și articolul 70 din Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (Solvabilitate II) (reformare) (JO L 335, 17.12.2009, p. 1).

(16)  A se vedea articolul 48 alineatul (1) litera (a) din regulamentele propuse.

(17)  Cu excepția ultimelor trei modificări, întrucât modificările 11 și 12 se referă la Regulamentul AEVMP propus, iar modificarea 13 se referă la ambele Regulamente AEVMP și AEAPO propuse. Modificările 9 și 10 se referă doar la Regulamentul ABE propus.


ANEXĂ

Propuneri de redactare  (1)

Textul propus de Comisie

Modificările propuse de BCE (2)

Modificarea 1

Considerentul 21 din Regulamentele ABE și AEVMP propuse și considerentul 20 din Regulamentul AEAPO propus

Considerentul 21

„(21)

Amenințările grave la adresa bunei funcționări și a integrității piețelor financiare sau a stabilității sistemului financiar din Comunitate necesită o reacție rapidă și concertată la nivel comunitar. Prin urmare, Autoritatea trebuie să poată impune autorităților naționale de supraveghere să ia măsuri specifice pentru a remedia o situație de urgență. Dat fiind că determinarea unei situații de urgență presupune un grad semnificativ de analiză, puterea de a lua această decizie trebuie să-i fie conferită Comisiei. Pentru a garanta o reacție eficientă într-o situație de urgență, în cazul în care autoritățile naționale de supraveghere competente nu iau nicio măsură, Autoritatea trebuie să aibă dreptul de a adopta, în ultimă instanță, decizii adresate direct instituțiilor financiare în domeniile legislației comunitare direct aplicabile acestora, menite să diminueze efectele crizei și să restabilească încrederea în piețe.”

Considerentul 21

„(21)

Amenințările grave la adresa bunei funcționări și a integrității piețelor financiare sau a stabilității sistemului financiar din Comunitate necesită o reacție rapidă și concertată la nivel comunitar. Prin urmare, Autoritatea trebuie să poată impune autorităților naționale de supraveghere să ia măsuri specifice pentru a remedia o situație de urgență. Dat fiind că determinarea unei situații de urgență presupune un grad semnificativ de analiză, puterea de a lua această decizie trebuie să-i fie conferită Comisiei. Pentru a garanta o reacție eficientă într-o situație de urgență, în cazul în care autoritățile naționale de supraveghere competente nu iau nicio măsură, Autoritatea trebuie să aibă dreptul de a adopta, în ultimă instanță, decizii adresate direct instituțiilor financiare în domeniile legislației comunitare direct aplicabile acestora, menite să diminueze efectele crizei și să restabilească încrederea în piețe. Această prevedere nu aduce atingere competenței băncilor centrale din SEBC cu privire la deciziile de a furniza asistență privind lichiditatea pentru situații de urgență instituțiilor financiare individuale conform mandatului băncilor centrale de a contribui la stabilitatea sistemului financiar.”

Explicație

Deciziile adoptate de AES și adresate autorităților competente și/sau instituțiilor financiare individuale în contextul situațiilor de urgență ar trebui să țină cont de responsabilitățile băncilor centrale din SEBC cu privire la furnizarea asistenței privind lichiditatea pentru situații de urgență.

Modificarea 2

Considerentul 31a din Regulamentele ABE și AEVMP propuse și considerentul 30a din Regulamentul AEAPO propus (noi)

Nu există text.

Considerentul 31a/30a

(31a)/(30a)

Este necesară asigurarea unei strânse colaborări a Autorității cu BCE și cu băncile centrale din UE, iar accesul băncilor centrale la informațiile prudențiale poate fi esențial, în special în situații de urgență. Prin urmare, Autoritatea nu ar trebui să fie împiedicată să partajeze orice informație pertinentă cu BCE și BCN din SEBC atunci când informația este relevantă pentru exercitarea competențelor lor respective, inclusiv coordonarea politicii monetare și furnizarea lichidității aferente, supravegherea sistemelor de plăți, de compensare și de decontare și salvgardarea stabilității sistemului financiar.

Explicație

Pentru motivele subliniate la punctele 4-6 din prezentul aviz și în conformitate cu actuala legislație a UE din sectorul financiar, regulamentele propuse ar trebui să se refere în mod expres la obligația AES de a coopera cu BCE și BCN din SEBC și la necesitatea unor interfețe adecvate pentru partajarea informațiilor.

Modificarea 3

Articolul 6 alineatul (1) din regulamentele propuse

Articolul 6

„1.   Autoritatea are următoarele sarcini:

[…]

(d)

de a coopera îndeaproape cu CERS, în special prin furnizarea către CERS a informațiilor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale și prin garantarea faptului că avertismentelor și recomandărilor CERS li se dă curs în mod corespunzător;”

Articolul 6

„1.   Autoritatea are următoarele sarcini:

[…]

(d)

de a coopera îndeaproape cu BCE și, atunci când este cazul, cu BCN din SEBC, în special prin furnizarea către acestea a informațiilor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor lor respective în conformitate cu legislația pertinentă a UE;

(e)

de a coopera îndeaproape cu CERS, în special prin furnizarea către CERS a informațiilor necesare pentru îndeplinirea sarcinilor sale și prin garantarea faptului că avertismentelor și recomandărilor CERS li se dă curs în mod corespunzător;”

Explicație

Pentru motivele subliniate la punctele 4-6 din prezentul aviz și în conformitate cu actuala legislație a UE din sectorul financiar, regulamentele propuse ar trebui să se refere în mod expres la obligația Autorității de a coopera îndeaproape cu BCE și, atunci când este cazul, cu BCN din SEBC și de a le furniza orice informație pertinentă, în cazul în care aceasta ar fi necesară pentru îndeplinirea sarcinilor lor.

Modificarea 4

Articolul 10 alineatul (1) din regulamentele propuse

Articolul 10

„1.   În cazul unor evoluții negative care pot periclita grav buna funcționare și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea, în totalitate sau în parte, a sistemului financiar de pe teritoriul comunitar, Comisia, din proprie inițiativă sau în urma unei cereri adresate de către Autoritate, Consiliu sau CERS poate adopta o decizie adresată Autorității, prin care să se stabilească existența unei situații de urgență în sensul prezentului regulament.”

Articolul 10

„1.   În cazul unor evoluții negative care pot periclita grav buna funcționare și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea, în totalitate sau în parte, a sistemului financiar de pe teritoriul comunitar, Comisia, din proprie inițiativă sau în urma unei cereri adresate de către Autoritate, Consiliu, BCE sau CERS, poate adopta, după consultarea Consiliului, a BCE, a CERS și, atunci când este cazul, a Autorităților Europene de Supraveghere, o decizie adresată Autorității, prin care să se stabilească existența unei situații de urgență în sensul prezentului regulament.”

Explicație

Pentru motivele subliniate la punctele 4-6 din prezentul aviz, BCE ar trebui inclusă pe lista autorităților îndreptățite să formuleze cereri către Comisie pentru adoptarea deciziilor de stabilire a existenței unei situații de urgență și pe lista autorităților care trebuie consultate înainte de adoptarea unor astfel de decizii. Considerentul 21 din Regulamentele ABE și AEVMP propuse și considerentul 20 din Regulamentul AEAPO propus ar trebui modificate în consecință.

Modificarea 5

Articolul 16 din regulamentele propuse

Articolul 16

Funcția de coordonare

„Autoritatea îndeplinește un rol de coordonare generală între autoritățile competente, inclusiv în cazul unor evoluții negative care ar putea pune în pericol buna funcționare și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea sistemului financiar din Comunitate.

Autoritatea promovează o reacție coordonată la nivel comunitar, care presupune, printre altele:

[…]

(4)

Notificarea imediată a CERS cu privire la orice situație de urgență.”

Articolul 16

Funcția de coordonare

„Autoritatea îndeplinește un rol de coordonare generală între autoritățile competente, inclusiv în cazul unor evoluții negative care ar putea pune în pericol buna funcționare și integritatea piețelor financiare sau stabilitatea sistemului financiar din Comunitate.

Autoritatea promovează o reacție coordonată la nivel comunitar, care presupune, printre altele:

[…]

(4)

Notificarea imediată a BCE și CERS cu privire la orice situație de urgență, inclusiv cu privire la orice decizie adoptată de Comisie și de Autoritate conform articolului 10.”

Explicație

Pentru motivele subliniate la punctele 4-6 din prezentul aviz, BCE ar trebui informată imediat de AES cu privire la orice situație potențială de urgență (inclusiv cu privire la orice decizie adoptată de Comisie și de AES conform articolului 10 din regulamentele propuse).

Modificarea 6

Articolul 41 alineatul (2) din regulamentele propuse

Articolul 41

„2.   Directorul executiv, Comisia și CERS pot participa în calitate de observatori la întrunirile Comitetului comun al Autorităților europene de supraveghere, precum și ale subcomitetelor menționate la articolul 43.”

Articolul 41

„2.   Directorul executiv, Comisia, BCE și CERS pot participa în calitate de observatori la întrunirile Comitetului comun al Autorităților europene de supraveghere, precum și ale subcomitetelor menționate la articolul 43.”

Explicație

Comitetul comun va aborda aspecte de interes comun pentru toate autoritățile. Acesta poate servi ca platformă pentru discutarea aspectelor care interesează atât băncile centrale, cât și AES, cum ar fi cele referitoare la infrastructurile piețelor și la conglomeratele financiare. Prin urmare, se recomandă includerea BCE ca observator în cadrul Comitetului comun. Mai mult, participarea BCE în Subcomitetul pentru conglomerate financiare este în conformitate cu acordurile instituționale actuale potrivit cărora BCE participă la reuniunile Comitetului comun pentru conglomerate financiare și ale Comitetului de lucru interimar pentru conglomerate financiare.

Modificarea 7

Articolul 56 alineatul (3) din regulamentele propuse

Articolul 56

„3.   Alineatele (1) și (2) nu împiedică Autoritatea să facă schimb de informații cu autoritățile naționale de supraveghere în conformitate cu prezentul regulament și cu celelalte acte legislative comunitare aplicabile instituțiilor financiare.

Aceste informații fac obiectul secretului profesional menționat la alineatele (1) și (2). Autoritatea stipulează în regulamentul intern de procedură metodele practice de punere în aplicare a normelor referitoare la confidențialitate menționate la alineatele (1) și (2).”

Articolul 56

„3.   Alineatele (1) și (2) nu împiedică Autoritatea să facă schimb de informații cu autoritățile naționale de supraveghere, cu SEBC și cu CERS în conformitate cu prezentul regulament și cu celelalte acte legislative comunitare aplicabile instituțiilor financiare.

Aceste informații fac obiectul secretului profesional menționat la alineatele (1) și (2). Autoritatea stipulează în regulamentul intern de procedură metodele practice de punere în aplicare a normelor referitoare la confidențialitate menționate la alineatele (1) și (2).”

Explicație

Pentru motivele subliniate la punctele 3-6 din prezentul aviz, CERS și SEBC nu ar trebui împiedicate să participe la schimbul de informații prudențiale.

Modificarea 8

Articolul 66 alineatul (1) din regulamentele propuse

Articolul 66

„1.   În termen de trei ani de la data stabilită la articolul 67 al doilea paragraf și din trei în trei ani ulterior, Comisia publică un raport general privind experiența dobândită ca urmare a funcționării Autorității și a procedurilor prevăzute în prezentul regulament […]”

Articolul 66

„1.   În termen de trei ani de la data stabilită la articolul 67 al doilea paragraf și din trei în trei ani ulterior, după primirea avizului Autorităților Europene de Supraveghere, al CERS și al BCE, Comisia publică un raport general privind experiența dobândită ca urmare a funcționării Autorității și a procedurilor prevăzute în prezentul regulament […]”

Explicație

O clauză de revizuire similară este inclusă în Regulamentul CERS propus, astfel cum a fost convenit în cadrul Consiliului Ecofin din 20 octombrie 2009 (articolul 20)  (3).

Modificarea 9

Articolul 25 din Regulamentul ABE propus

Articolul 25

„Componență

1.   Consiliul de supraveghere este alcătuit din:

(a)

președintele fără drept de vot;

(b)

directorul autorității publice naționale cu competență de supraveghere a instituțiilor de credit din fiecare stat membru;

(c)

un reprezentant fără drept de vot din partea Comisiei;

(d)

un reprezentant fără drept de vot din partea Băncii Centrale Europene;

(e)

un reprezentant fără drept de vot din partea CERS;

(f)

un reprezentant fără drept de vot al fiecăreia dintre celelalte două Autorități europene de supraveghere.

2.   Fiecare autoritate competentă este responsabilă de numirea în cadrul ei a unui locțiitor la nivel înalt, care poate înlocui membrul consiliului de supraveghere menționat la alineatul (1) litera (b) în cazul în care respectiva persoană nu poate participa.

3.   Dacă autoritatea menționată la alineatul (1) litera (b) nu este o bancă centrală, membrul consiliului de supraveghere menționat la alineatul (1) litera (b) poate fi însoțit de un reprezentant al băncii centrale din statul membru, fără drept de vot.

4.   Atunci când este chemat să acționeze în cadrul Directivei 94/19/CE, membrul consiliului de supraveghere menționat la alineatul (1) litera (b) poate fi însoțit, dacă este cazul, de un reprezentant al organismelor relevante care administrează sistemele de garantare a depozitelor în fiecare stat membru, fără drept de vot.

5.   Consiliul de supraveghere poate decide să admită observatori.

Directorul executiv poate participa la reuniunile consiliului de supraveghere, fără a avea drept de vot.”

Articolul 25

„Componență

1.   Consiliul de supraveghere este alcătuit din:

(a)

președintele fără drept de vot;

(b)

directorul autorității publice naționale cu competență de supraveghere a instituțiilor de credit din fiecare stat membru;

(c)

în cazul în care autoritatea menționată la litera (b) nu este o bancă centrală, un reprezentant fără drept de vot al unei bănci centrale a unui stat membru;

(d)

un reprezentant fără drept de vot din partea Comisiei;

(e)

un reprezentant fără drept de vot din partea Băncii Centrale Europene;

(f)

un reprezentant fără drept de vot din partea CERS;

(g)

un reprezentant fără drept de vot al fiecăreia dintre celelalte două Autorități europene de supraveghere.

2.   Fiecare autoritate competentă este responsabilă de numirea în cadrul ei a unui locțiitor la nivel înalt, care poate înlocui membrul consiliului de supraveghere menționat la alineatul (1) litera (b) în cazul în care respectiva persoană nu poate participa.

   

3.   Atunci când este chemat să acționeze în cadrul Directivei 94/19/CE, membrul consiliului de supraveghere menționat la alineatul (1) litera (b) poate fi însoțit, dacă este cazul, de un reprezentant al organismelor relevante care administrează sistemele de garantare a depozitelor în fiecare stat membru, fără drept de vot.

4.   Consiliul de supraveghere poate decide să admită observatori.

Directorul executiv poate participa la reuniunile consiliului de supraveghere, fără a avea drept de vot.”

Explicație

Este necesar să se asigure faptul că reprezentanții BCN se bucură de un drept independent de a participa în Consiliul de supraveghere al ABE în calitate de membri fără drept de vot.

Modificarea 10

Articolul 29 alineatul (4) din regulamentele propuse

Articolul 29 alineatul (4)

„4.   Regulamentul de procedură prevede în detaliu condițiile de vot, inclusiv, dacă este cazul, regulile referitoare la cvorum. Membrii fără drept de vot și observatorii, cu excepția președintelui și a directorului executiv, nu participă la nicio discuție din cadrul consiliului de supraveghere referitoare la instituțiile financiare individuale, decât dacă se prevede contrariul la articolul 61 sau în legislația menționată la articolul 1 alineatul (2).”

Articolul 29 alineatul (4)

„4.   Regulamentul de procedură prevede în detaliu condițiile de vot, inclusiv, dacă este cazul, regulile referitoare la cvorum. Membrii fără drept de vot și observatorii, cu excepția președintelui, a directorului executiv și a reprezentanților băncilor centrale ale statelor membre în cazul unei implicări substanțiale în domeniul supravegherii bancare, nu participă la nicio discuție din cadrul consiliului de supraveghere referitoare la instituțiile financiare individuale, decât dacă se prevede contrariul la articolul 61 sau în legislația menționată la articolul 1 alineatul (2).”

Explicație

Această modificare ar permite reprezentanților fără drept de vot ai băncilor centrale ale statelor membre cu implicare substanțială în domeniul supravegherii bancare să participe la discuțiile confidențiale referitoare la instituțiile financiare individuale.

Modificarea 11

Considerentul 31a din Regulamentul AEVMP propus (nou)

Nu există text.

Considerentul 31a

(31a)

Infrastructurile sigure și eficiente post-tranzacționare pentru piețele de valori mobiliare reprezintă o componentă esențială a sistemului financiar și orice disfuncționalitate a sistemelor de compensare și de decontare a valorilor mobiliare poate avea repercusiuni sistemice semnificative pentru buna funcționare a sistemelor de plăți și pentru stabilitatea financiară. În lumina competențelor băncilor centrale de supraveghere a sistemelor de plăți, de compensare și de decontare, se impune cooperarea eficientă în domenii de interes comun între băncile centrale ca autorități cu capacitate de supraveghere și Autoritate.

Explicație

BCE consideră că actuala cooperare dintre Comitetul autorităților europene de reglementare a piețelor valorilor mobiliare și băncile centrale ar trebui continuată între AEVMP și băncile centrale în domeniile de interes comun.

Modificarea 12

Articolul 1 alineatul (2a) din Regulamentul AEVMP propus (nou)

Nu există text.

Articolul 1

(2a)   Fără a aduce atingere competențelor relevante ale SEBC, Autoritatea ia măsurile adecvate în contextul compensării și decontării, precum și în contextul funcționării piețelor instrumentelor derivate.”

Explicație

Orice competență conferită AEVMP conform Regulamentului AEVMP propus referitoare la aspectele de mai sus trebuie să țină cont de competențele existente ale BCE și ale BCN din SEBC în domeniul compensării și decontării.

Modificarea 13

Articolul 25 alineatul (1) din Regulamentele AEVMP și AEAPO propuse

Articolul 25

„1.   Consiliul de supraveghere este alcătuit din:

[…]

(d)

un reprezentant fără drept de vot din partea CERS; ”

Articolul 25

„1.   Consiliul de supraveghere este alcătuit din:

[…]

(d)

un reprezentant fără drept de vot din partea BCE;

(e)

un reprezentant fără drept de vot din partea CERS; […]”

Explicație

Pentru motivele subliniate la punctele 4-6 din prezentul aviz, se recomandă includerea BCE ca reprezentant fără drept de vot în Consiliul de supraveghere al AEVMP și AEAPO. BCE observă că s-a procedat deja în acest sens în cazul Regulamentelor ABE și AEAPO propuse, astfel cum a fost convenit de Consiliul Ecofin la 2 decembrie 2009  (4).


(1)  Regulamentele propuse au fost adoptate la 23 septembrie 2009, adică înainte de intrarea în vigoare a Tratatului privind Uniunea Europeană și a Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene. Este necesar ca citatele din Tratate din cuprinsul textelor propuse de Comisie să fie adaptate.

(2)  Scrisul cu caractere aldine în cuprinsul textului arată că BCE propune inserarea unui text nou. Pasajele tăiate în cuprinsul textului arată că BCE propune eliminarea textului.

(3)  2009/0140(COD) – 14491/1/09 REV1.

(4)  A se vedea 2009/0142(COD) – 16748/1/09 REV1 (pentru ABE) și 2009/0143(COD) – 16749/1/09 (pentru AEAPO).


Top