EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009DP0354

Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 în ceea ce privește cadrul financiar multianual (modificare) Rezoluția Parlamentului European din 6 mai 2009 referitoare la propunerea modificată de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară în ceea ce privește cadrul financiar multianual (2007-2013) (COM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI))
ANEXA

OJ C 212E , 5.8.2010, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.8.2010   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

CE 212/3


Miercuri, 6 mai 2009
Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 în ceea ce privește cadrul financiar multianual (modificare)

P6_TA(2009)0354

Rezoluția Parlamentului European din 6 mai 2009 referitoare la propunerea modificată de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară în ceea ce privește cadrul financiar multianual (2007-2013) (COM(2009)0171 – C6-0508/2008 – 2008/2332(ACI))

2010/C 212 E/02

Parlamentul European,

având în vedere propunerea modificată a Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2009)0171),

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (1) (AII din 17 mai 2006), în special punctele 21, 22 și 23,

având în vedere Rezoluția sa din 25 martie 2009 referitoare la revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar 2007-2013 (2) și Rezoluțiile sale din 10 martie 2009 referitoare la orientările pentru procedura bugetară 2010 (3),

având în vedere concluziile reuniunii trilaterale din 2 aprilie 2009,

având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A6-0278/2009),

1.

aprobă concluziile reuniunii trilaterale din 2 aprilie 2009;

2.

subliniază că acordul la care s-a ajuns cu privire la revizuirea cadrului financiar multianual este rezultatul cooperării interinstituționale fructuoase ca reacție la criza economică și financiară cu care se confruntă statele membre ale UE, prin promovarea solidarității în domeniul resurselor energetice, prin promovarea infrastructurii de bandă largă în zonele rurale, precum și prin sprijinirea sectorului agricol;

3.

reamintește că prin acest acord Parlamentul, în dubla sa capacitate de autoritate legislativă și bugetară, și-a protejat prioritățile deja existente, la fel cum a făcut-o în cadrul procedurii bugetare 2008 când s-a ajuns la un acord privind finanțarea proiectului Galileo;

4.

este de acord cu compromisul politic care prevede un mecanism de compensare pentru procedura bugetară 2010, precum și pentru procedura bugetară 2011, dacă este cazul; reamintește că, astfel cum s-a menționat în Declarația comună adoptată de Parlamentul European, Consiliu și Comisie în cursul reuniunii trilaterale din 2 aprilie 2009, mecanismul de compensare nu va aduce atingere pachetelor financiare aferente programelor care fac obiectul codeciziei și procedurii bugetare anuale și va fi finanțat utilizând toate mijloacele bugetare disponibile în cadrul juridic privind bugetul;

5.

reiterează faptul că negocierile privind AII din 17 mai 2006 nu au ajuns la un acord privind deficitele și soldurile și că aceste deficite ar trebui să fie abordate în procesul de revizuire la jumătatea perioadei 2008-2009, astfel cum prevede Declarația 3 din AII din 17 mai 2006, precum și în cursul procedurilor bugetare anuale, pe cât posibil printr-o mai mare flexibilitate și în orice caz prin toate mijloacele prevăzute în AII din 17 mai 2006; reamintește că, astfel cum a precizat Parlamentul în declarația sa unilaterală din cursul reuniunii trilaterale din 2 aprilie 2009, Comisia ar trebui să integreze în cadrul procesului de revizuire la jumătatea perioadei principiile expuse în rezoluția sa adoptată la 25 martie 2009;

6.

invită la prudență cu privire la utilizarea obișnuită a marjelor de la rubrica 2 pentru finanțarea altor rubrici, deoarece aceasta ar putea pune în pericol interesele sectorului agricol, în contextul unor scăderi neașteptate ale prețurilor pe piață;

7.

regretă faptul că s-a ajuns la un acord cu Consiliul cu doar două luni înainte de sfârșitul legislaturii, ceea ce lasă mai puțin timp pentru negocieri și regretă că acest lucru a pus instituțiile sub presiune, în ciuda climatului obișnuit de cooperare loială;

8.

aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

9.

încredințează Președintelui sarcina de a semna decizia, împreună cu Președintele Consiliului, și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

10.

încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.


(1)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)  Texte adoptate, P6_TA(2009)0174.

(3)  Texte adoptate, P6_TA(2009)0095 și 0096.


Miercuri, 6 mai 2009
ANEXA

Miercuri, 6 mai 2009
DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

din 6 mai 2009

de modificare a Acordului interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară în ceea ce privește cadrul financiar multianual (2007-2013)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (1), în special punctul 21, punctul 22 primul și al doilea paragraf, precum și punctul 23,

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1)

La întâlnirea trilaterală din 2 aprilie 2009, Parlamentul European, Consiliul și Comisia au convenit cu privire la finanțarea, în cadrul Planului european de redresare economică pentru modernizarea infrastructurilor și solidaritate energetică, a proiectelor în domeniul energiei și conexiunilor internet de bandă largă, precum și cu privire la consolidarea operațiunilor care vor fi întreprinse ca urmare a „noilor provocări” identificate în contextul evaluării reformei intermediare din 2003 a politicii agricole comune („bilanțul de sănătate”). Într-o primă etapă, finanțarea necesită revizuirea cadrului financiar multianual 2007 – 2013, în conformitate cu punctele 21, 22 și 23 din Acordul interinstituțional, astfel încât să se majoreze plafonul aferent anului 2009 pentru creditele de angajament de la subrubrica 1a cu suma de 2 000 000 000 EUR, exprimată în prețuri curente.

(2)

Creșterea plafonului pentru subrubrica 1a va fi compensată în totalitate prin descreșterea plafonului pentru creditele de angajament de la rubrica 2 pentru anul 2009 cu suma de 2 000 000 000 EUR.

(3)

Pentru a păstra o relație corespunzătoare între angajamente și plăți, vor fi ajustate plafoanele anuale pentru creditele de plată. Ajustarea va fi neutră.

(4)

Anexa I la Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară ar trebui să fie modificată în consecință (2),

DECID:

Articol unic

Anexa I la Acordul interinstituțional privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară se înlocuiește cu anexa la prezenta decizie.

Adoptată la Strasbourg, 6 mai 2009.

Pentru Parlamentul European

Președintele

Pentru Consiliu

Președintele

Miercuri, 6 mai 2009
ANEXĂ

CADRUL FINANCIAR 2007-2013 REVIZUIT PENTRU PLANUL EUROPEAN DE REDRESARE ECONOMICĂ (PREȚURI CONSTANTE DIN 2004)

(milioane EUR - prețuri constante din 2004

CREDITE DE ANGAJAMENT

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total

2007-2013

1.

Creștere durabilă

50 865

53 262

55 883

54 860

55 400

56 866

58 256

385 392

1a

Competitivitate pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

8 404

9 595

12 021

11 000

11 306

12 122

12 914

77 362

1b

Coeziune pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă

42 461

43 667

43 862

43 860

44 094

44 744

45 342

308 030

2.

Conservarea și gestionarea resurselor naturale

51 962

54 685

52 205

53 379

52 528

51 901

51 284

367 944

din care: cheltuieli de piață și plăți directe

43 120

42 697

42 279

41 864

41 453

41 047

40 645

293 105

3.

Cetățenie, libertate, securitate și justiție

1 199

1 258

1 380

1 503

1 645

1 797

1 988

10 770

3a

Libertate, securitate și justiție

600

690

790

910

1 050

1 200

1 390

6 630

3b

Cetățenie

599

568

590

593

595

597

598

4 140

4.

EU ca actor global

6 199

6 469

6 739

7 009

7 339

7 679

8 029

49 463

5.

Administrație  (3)

6 633

6 818

6 973

7 111

7 255

7 400

7 610

49 800

6.

Compensări

419

191

190

 

 

 

 

800

TOTAL CREDITE DE ANGAJAMENT

117 277

122 683

123 370

123 862

124 167

125 643

127 167

864 169

ca procentaj din VNB

1,08 %

1,09 %

1,07 %

1,05 %

1,03 %

1,02 %

1,01 %

1,048 %

TOTAL CREDITE DE PLATĂ

115 142

119 805

110 439

119 126

116 552

120 145

119 391

820 600

ca procentaj din VNB

1,06 %

1,06 %

0,96 %

1,01 %

0,97 %

0,98 %

0,95 %

1,00 %

Marja disponibilă

0,18 %

0,18 %

0,28 %

0,23 %

0,27 %

0,26 %

0,29 %

0,24 %

Plafonul resurselor proprii ca procentaj din VNB

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %

1,24 %


(1)  JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)  În acest scop, cifrele care rezultă din acordul menționat anterior sunt convertite la prețurile din 2004.

(3)  Cheltuielile pentru pensii, incluse în plafonul prevăzut la această rubrică, se calculează ca valoare netă din contribuțiile personalului la sistemul de pensii, în limita a 500 de milioane EUR la prețurile


Top