Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AE0342

Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu, către Comitetul Economic și Social European și către Comitetul Regiunilor privind o politică comună de imigrație pentru Europa: principii, acțiuni și instrumente

OJ C 218, 11.9.2009, p. 69–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2009   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 218/69


Avizul Comitetului Economic și Social European privind Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu, către Comitetul Economic și Social European și către Comitetul Regiunilor privind o politică comună de imigrație pentru Europa: principii, acțiuni și instrumente

COM(2008) 359 final

2009/C 218/15

La 17 iunie 2008, în conformitate cu articolul 262 din Tratatul de instituire a Comunității Europene, Comisia Europeană a hotărât să consulte Comitetul Economic și Social European cu privire la

Comunicarea Comisiei către Parlamentul European, către Consiliu, către Comitetul Economic și Social European și către Comitetul Regiunilor privind o politică comună de imigrație pentru Europa: principii, acțiuni și instrumente

Secțiunea pentru ocuparea forței de muncă, afaceri sociale și cetățenie, însărcinată cu pregătirea lucrărilor Comitetului pe această temă, și-a adoptat avizul la 10 decembrie 2008. Raportor: dl Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS. Coraportor: dna Ana BONTEA.

În cea de-a 451-a sesiune plenară, care a avut loc la 25 și 26 (ședința din 25 februarie 2009), Comitetul Economic și Social European a adoptat prezentul aviz cu 130 voturi pentru, 1 vot împotrivă și 4 abțineri.

1.   Concluzii: gestionarea imigrației

1.1

CESE a propus ca, în domeniul politicii de imigrație, Consiliul Uniunii Europene să renunțe la regula unanimității și să adopte decizii cu majoritate calificată și conform procedurii de codecizie cu Parlamentul, și consideră că Tratatul de la Lisabona ar trebui să includă legislația privind imigrația în procedura ordinară. Ținând seama de circumstanțele actuale care ar putea întârzia adoptarea Tratatului de la Lisabona, Comitetul își reiterează propunerea ca, pentru a accelera intrarea în vigoare a sistemului constând în votul cu majoritate calificată și codecizie, Consiliul să adopte „procedura pasarelă”.

1.2

În avizele sale, Comitetul și-a exprimat opinia că politica de imigrație și legislația în domeniu ar trebui să respecte pe deplin drepturile omului în toate cazurile, tratamentul egal și nediscriminarea și, în acest scop, propune să fie incluse două noi principii comune: drepturile fundamentale, pe de o parte, și statul de drept și libertățile fundamentale, pe de altă parte.

1.3

CESE subliniază necesitatea de a institui și de a dezvolta, la nivelul Comisiei Europene și al statelor membre, un mecanism de consultare a tuturor părților interesate, în primul rând a partenerilor sociali (sindicate și organizații ale angajatorilor), dar și a societății civile, a asociațiilor de imigranți, a experților universitari și a organizațiilor internaționale. Pentru a structura această participare și a consolida rolul CESE, Comitetul a adoptat un aviz (1) privind instituirea unui Forum european pentru integrare.

1.4

Au trecut câțiva ani de când Comisia a propus instituirea unei metode deschise de coordonare (MDC), care a fost sprijinită de CESE (2) și de Parlament, dar care nu a fost adoptată de Consiliu. CESE sprijină propunerea Comisiei privind o metodologie comună, întrucât consideră că aceasta reprezintă un prim pas spre instituirea unei metode deschise de coordonare. În opinia Comitetului, principiile comune ar trebui să conducă la indicatori obiectivi comuni, ce ar trebui să fie incluși în profilurile naționale de imigrație. Fiecare stat membru va redacta un raport anual, iar Comisia va elabora un raport anual de sinteză, pe care îl va transmite Parlamentului European. În acest proces, ar trebui să fie consultat și CESE. Pe baza raportului Comisiei, Consiliul European de primăvară va face o evaluare politică și va formula recomandări.

1.5

În fiecare stat membru, la elaborarea rapoartelor anuale vor participa partenerii sociali, organizațiile societății civile și parlamentele naționale, în conformitate cu procedurile statului respectiv. CESE subliniază necesitatea ca aceste rapoarte anuale să fie publicate, promovate și aduse la cunoștința publicului.

1.6

Comitetul consideră că metoda deschisă de coordonare reprezintă un instrument adecvat de garantare a coerenței între politicile naționale și că aceasta ar trebui să servească statelor membre pentru a înainta împreună către realizarea obiectivelor stabilite la Tampere și pentru a crea astfel un spațiu european de libertate, securitate și justiție. Metoda deschisă de coordonare ar trebui aplicată fără a întârzia cadrul juridic prevăzut în Tratat și confirmat la Consiliile de la Tampere și Haga.

1.7

Comitetul dorește ca Uniunea Europeană să dispună de o legislație comună adecvată, care să prezinte un grad înalt de armonizare, în așa fel încât imigrația să fie canalizată prin proceduri legale, flexibile și transparente, asigurând un tratament echitabil resortisanților țărilor terțe, cu drepturi și obligații similare celor ale cetățenilor comunitari.

1.8

În opinia Comitetului, cooperarea dintre autorități și partenerii sociali ar da posibilitatea unui număr considerabil de persoane care astăzi lucrează ilegal să-și reglementeze situația administrativă pentru ca angajarea lor să devină legală.

1.9

Este necesară îmbunătățirea cooperării și a solidarității dintre statele membre, care să includă o solidă componentă financiară. Prin urmare, ar trebui folosite eficient fondurile din cadrul Programului general privind solidaritatea și gestionarea fluxurilor de migrație (2007-2013), ca mijloc de repartizare între statele membre a sarcinilor financiare și de completare a resurselor bugetare naționale.

2.   Introducere

2.1

Scopul comunicării este de a încuraja Consiliul să adopte un set de principii politice comune menite să orienteze dezvoltarea viitoarei politici comune de imigrație, iar acest scop se încadrează într-un proces mai amplu de așezare a bazelor pentru adoptarea unui nou program multianual de politici în materie de libertate, securitate și justiție, care va înlocui Programul de la Haga și care va fi adoptat în timpul Președinției suedeze, în a doua jumătate a anului 2009.

2.2

Președinția franceză a încercat să obțină aprobarea Consiliului pentru Pactul european privind imigrația și azilul (3), pentru a da un nou impuls acestor politici și a îmbunătăți cooperarea interguvernamentală.

3.   Observații generale

3.1

CESE salută comunicarea Comisiei, care încearcă să îmbunătățească cooperarea și coordonarea politicilor de imigrație în UE, și consideră că este important ca valoarea adăugată a politicii comune de imigrație europene și rolul proactiv pe care trebuie să îl joace Comisia să fie consolidate.

3.2

Comitetul ar fi trebuit consultat de Președinția franceză cu privire la Pactul european privind imigrația și azilul. CESE consideră că abordarea Comisiei subliniază necesitatea consolidării metodei comunitare, iar concluziile Consiliului pun accentul pe cooperarea interguvernamentală. Comitetul salută ideea unei cooperări interguvernamentale mai strânse și propune Consiliului ca, în procesul de elaborare a politicilor pentru imigrație, să sprijine dreptul de inițiativă legislativă al Comisiei, iar Parlamentul și CESE să joace un rol mai activ.

3.3

În comunicare se menționează că politica comună de imigrație este o prioritate fundamentală pentru UE. Această politică ar trebui să fie orientată printr-o abordare coordonată și integrată la nivel european, național și regional, și elaborată în parteneriat și solidaritate între statele membre și Comisie. Totodată se propune adoptarea unei serii de principii comune cu caracter politic obligatoriu, care urmează a fi acceptate de către Consiliu și apoi dezvoltate prin aplicarea unor măsuri concrete. Acestea ar trebui să fie însoțite de o metodologie comună și de un mecanism de monitorizare.

3.4

Comitetul sprijină în general aceste obiective.

3.5

CESE a propus (4) ca, în domeniul politicii de imigrație, Consiliul Uniunii Europene să renunțe la regula unanimității și să adopte decizii cu majoritate calificată și prin codecizie.

3.6

În avizele sale, Comitetul și-a exprimat opinia că politica de imigrație și legislația în domeniu ar trebui să respecte pe deplin drepturile omului în toate cazurile, tratamentul egal și nediscriminarea și, de aceea, împărtășește punctul de vedere al Comisiei conform căruia politicile de imigrație „ar trebui să aibă la bază valorile universale ale demnității umane, libertății, egalității și solidarității îmbrățișate de UE, inclusiv respectarea deplină a Cartei drepturilor fundamentale și a Convenției europene a drepturilor omului”.

3.7

La intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, pentru prima dată în istoria integrării europene, Carta drepturilor fundamentale va fi recunoscută oficial ca obligatorie din punct de vedere juridic pentru statele membre și instituțiile UE, atunci când acestea adoptă sau pun în aplicare legislația comunitară. Atât instituțiile UE cât și statele membre vor trebui să asigure respectarea drepturilor fundamentale în cadrul tuturor politicilor, inclusiv al celor legate de spațiul de libertate, securitate și justiție.

3.8

În plus, articolul 47 din TUE astfel cum este formulat în Tratatul de la Lisabona, recunoaște că „Uniunea are personalitate juridică”; articolul 6 alineatul (2) din Tratat stipulează că, în temeiul noii sale personalități juridice, „Uniunea aderă la Convenția Europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale”.

3.9

CESE a propus (5) Comisiei, Parlamentului și Consiliului UE să promoveze, în contextul politicii externe, un cadru legislativ internațional pentru migrație, pe baza Declarației Universale a Drepturilor Omului, a Pactului privind drepturile civile și politice și a Pactului privind drepturile economice, sociale și culturale. Acest cadru juridic internațional ar trebui să includă principalele convenții ale OIM și Convenția internațională a ONU privind protecția drepturilor tuturor lucrătorilor migranți și a membrilor familiilor acestora, care nu a fost încă ratificată de statele membre UE, în ciuda faptului că CESE a adoptat un aviz din proprie inițiativă (6) care propunea ratificarea acesteia.

3.10

Pentru consolidarea acestui obiectiv, CESE propune să fie incluse două noi principii comune: drepturile fundamentale, pe de o parte, și statul de drept și libertățile fundamentale, pe de altă parte.

4.   Observații specifice privind principiile de bază

4.1

Comisia propune zece principii comune pentru dezvoltarea unei politici de imigrație comune, grupate în trei secțiuni: prosperitate, solidaritate și securitate.

4.2

Cu toate acestea, CESE constată că lipsesc principiile derivate din drepturile fundamentale; dat fiind că politica și legislația privitoare la imigrație (admisie, frontiere, vize, returnare, condiții de rezidență etc.) ale UE și ale statelor membre trebuie să respecte demnitatea umană și drepturile fundamentale, CESE propune adăugarea unei noi categorii, intitulată: „Drepturile omului”, care să includă două noi principii:

Principiul A:   Drepturi fundamentale

4.3

În politica de imigrație, UE și statele sale membre ar trebui să respecte Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, pentru a combate rasismul și discriminarea și pentru a consolida principiul tratamentului egal. Respectarea acestor principii ar trebui să stea la baza elaborării legislației UE în domeniul imigrației.

4.4

Într-un aviz recent (7), CESE a declarat că drepturile și obligațiile resortisanților din țări terțe – cuprinse în propunerea de directivă privind o procedură unică [COM(2007) 638 final] pe baza egalității de tratament în ceea ce privește salariile, condițiile de muncă, libertatea de asociere, educația și formarea profesională – reprezintă un bun punct de plecare pentru viitoarea legislație comună privind imigrația.

Principiul B:   Statul de drept și libertățile fundamentale

4.5

Ținând seama de angajamentul statelor membre ca UE să adere la Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, CESE consideră că garanțiile juridice pe care le conține această convenție ar trebui incluse în principiile comune ale politicii de imigrație, pentru a asigura accesul efectiv al tuturor imigranților la drepturile și garanțiile statului de drept atunci când aceștia sunt rezidenți în UE.

5.   Principii comune care stau la baza dezvoltării ulterioare a politicii de imigrație comune (propunerea Comisiei Europene)

5.1

Prosperitate: contribuția imigrației legale la dezvoltarea socioeconomică a UE

5.2

Comunicarea semnalează contribuția pe care a avut-o imigrația legală la dezvoltarea socioeconomică a UE. CESE a subliniat în repetate rânduri efectele pozitive ale imigrației pentru societățile gazdă din Europa, ținând seama de provocările Strategiei de la Lisabona. În acest sens, Comitetul speră să se pună capăt în curând limitărilor perioadei de tranziție care îi afectează pe cetățenii noilor state membre.

5.3

Secțiunea privind prosperitatea conține trei principii:

Principiul 1:   Reguli clare și condiții de egalitate

5.4

Comitetul dorește ca Uniunea Europeană să dispună de o legislație comună adecvată, care să prezinte un grad înalt de armonizare, în așa fel încât imigrația să fie canalizată prin proceduri legale, flexibile și transparente, asigurând un tratament echitabil resortisanților țărilor terțe, cu drepturi și obligații similare celor ale cetățenilor comunitari.

5.5

Este esențial ca UE să coopereze cu țările de origine pentru a îmbunătăți gestionarea fluxurilor de migrație. CESE a adoptat recent două avize (8) care propuneau îmbunătățirea cooperării dintre țările de origine și țările gazdă europene.

5.6

Politica comună în materie de vize ar trebui aplicată într-o manieră mai flexibilă, deoarece, în multe cazuri, îngreunează gestionarea fluxurilor de migrație legale.

Principiul 2:   Corelarea calificărilor și a necesităților

5.7

În contextul Strategiei de la Lisabona, imigrația în scopuri economice ar trebui să răspundă unei evaluări a piețelor forței de muncă din UE bazate pe necesități, care să ia în considerare toate sectoarele și nivelurile de calificare, pentru a garanta aplicarea principiului preferinței comunitare.

5.8

În ceea ce privește evaluarea nevoii de „lucrători calificați” în UE și în statele membre până în 2020, într-un aviz recent (9), CESE a făcut câteva propuneri privind Directiva „Cartea albastră”.

5.9

În ceea ce privește elaborarea „profilurilor de imigrație” care furnizează informații cu privire la participarea imigranților la piețele naționale ale forței de muncă, opinia Comitetului este că trebuie îmbunătățite datele naționale și ale UE privind fluxurile de migrație și piețele forței de muncă; CESE consideră că acest concept al „profilurilor de imigrație” ar trebui să fie flexibil și să ia în considerare adaptabilitatea profesională.

5.10

CESE dorește să sublinieze importanța cunoștințelor lingvistice și a formării profesionale a lucrătorilor imigranți – care sunt esențiale pentru accesul la locuri de muncă și pentru a spori adaptabilitatea la schimbările de pe piețele forței de muncă –, precum și necesitatea de a recunoaște calificările profesionale dobândite în afara UE.

5.11

CESE este de acord cu Comisia asupra obiectivului de a promova spiritul antreprenorial în rândul imigranților; pentru atingerea acestui obiectiv, trebuie însă înlăturate numeroasele obstacole pe care le mențin încă legislațiile naționale în domeniul imigrației.

5.12

Întrucât lucrătorii imigranți sunt cei mai expuși la riscul de a-și pierde locul de muncă, este esențial să se conceapă măsuri pentru îmbunătățirea inserției profesionale, acordându-se atenție specială situației femeilor și a persoanelor cu dificultăți deosebite.

5.13

CESE consideră că, pentru a combate angajarea ilegală, măsurile avute în vedere de Directiva privind sancțiunile împotriva angajatorilor ar trebui folosite alături de stimulente și politici active pentru regularizarea și legalizarea angajării imigranților. În acest scop, legislația în domeniul imigrației (atât la nivel național, cât și la nivelul UE) trebuie să fie mai flexibilă și mai strâns legată de tendințele de pe piața forței de muncă, întrucât este necesar să se dezvolte și să se consolideze consultarea cu partenerii sociali și dialogul social în sine.

5.14

Trebuie să se asigure respectarea reglementărilor OIM și, în special, a convențiilor OIM privind lucrătorii migranți (C 97 și C 143).

Principiul 3:   Integrarea este cheia unei imigrații reușite

5.15

CESE a adoptat mai multe avize (10) care promovau politica de integrare și, de aceea, își manifestă satisfacția pentru faptul că integrarea este unul dintre principiile care stau la baza politicii de imigrație. „Principiile de bază comune” adoptate de Consiliu în 2004 ar trebui să alcătuiască temelia politicilor de integrare, iar primul dintre acestea se referă la integrare ca proces bidimensional sau reciproc (între imigranți și societatea gazdă). Comitetul este solidar cu obiectivul Comisiei potrivit căruia societățile europene „ar trebui să consolideze capacitatea lor de a gestiona diversitatea legată de imigrare și de a consolida coeziunea socială”.

5.16

Comitetul susține propunerile Comisiei și consideră că, pentru consolidarea programului-cadru pentru integrare al UE, va fi necesar un nou impuls politic din partea Consiliului. CESE a propus termenul de „integrare civică”, care se bazează pe „aducerea treptată a drepturilor și obligațiilor imigranților, ca și a accesului la bunuri, servicii și mijloace de participare la viața socială, la același nivel cu cele ale restului populației, în condiții de tratament echitabil și șanse egale” (11). Pentru aceasta, este esențial să se sporească implicarea socială și politică a imigranților la nivel local, național și european. Pentru a promova accesul la cetățenie al imigranților, Comitetul a elaborat un aviz adresat Convenției Europene (12), în care propunea să le fie acordată cetățenia Uniunii Europene cetățenilor din țări terțe care sunt deja rezidenți pe termen lung.

5.17

În prezent, Comisia coordonează o rețea națională de puncte de contact, care se dovedește o experiență foarte reușită. CESE subliniază importanța schimbului de experiență și de bune practici dintre autoritățile statelor membre și a analizării acestor practici, precum și a inițierii de către Consiliu a unei metode deschise de coordonare, care va necesita crearea unor sisteme statistice adecvate și a unor indicatori comuni pe care statele membre ar urma să îi utilizeze la evaluarea rezultatelor politicilor de integrare.

5.18

Trebuie să se elaboreze „programe de integrare” pentru „imigranții nou-sosiți” care să includă o dimensiune lingvistică (învățarea limbii), o dimensiune culturală și o dimensiune civică (angajamentul față de valorile europene fundamentale) în cadrul „procedurilor naționale specifice” cum ar fi „curriculum de integrare, angajamente de integrare explicite, programe de bun venit, planuri naționale pentru cetățenie și integrare, cursuri introductive sau de orientare civică”.

5.19

În colaborare cu Fundația de la Dublin și cu partenerii sociali, Comitetul a analizat condițiile de muncă ale lucrătorilor imigranți (13) și a ajuns la concluzia că diversitatea la locul de muncă crește șansele atât pentru întreprinderi, cât și pentru lucrători și că legislația și politicile publice de la locul de muncă ar trebui completate prin colaborarea cu partenerii sociali.

5.20

În mai multe avize, CESE a propus ca drepturile imigranților să fie incluse în legislația europeană, iar aceștia să fie informați în legătură cu drepturile și obligațiile ce le revin în temeiul legislației țării-gazdă.

5.21

Având în vedere că în statele membre unele drepturi depind de perioada în care imigrantul a locuit în țara respectivă, CESE împărtășește punctul de vedere al Comisiei potrivit căruia imigranților trebuie să li se garanteze accesul efectiv și nediscriminatoriu la serviciile de îngrijire medicală, la protecția socială și la toate drepturile de pensie și de asigurări sociale. Și Pactul european privind imigrația și azilul precizează că anumite drepturi ar trebui garantate, cum ar fi accesul la „educație, loc de muncă, securitate, servicii publice și sociale”.

5.22

În avizul său privind Cartea verde, Comitetul a propus recunoașterea mai multor drepturi (14).

5.23

CESE a propus în mai multe avize (15) modificarea Directivei 2003/86/CE privind dreptul la reîntregirea familiei, întrucât este foarte restrictivă, nu respectă drepturile fundamentale și constituie un obstacol pentru integrare.

5.24

Pe lângă acestea, ar trebui să se creeze – înainte de martie 2009 – Forumul european pentru integrare, astfel cum a propus CESE (16) și cum s-a aprobat la conferința pregătitoare din aprilie 2008. Statele membre ar trebui să faciliteze participarea membrilor Forumului.

5.25

Solidaritate: coordonarea între statele membre și cooperarea cu țările terțe.

5.26

Comisia propune îmbunătățirea solidarității politice. Secțiunea intitulată „Solidaritate și imigrație” se bazează pe trei principii:

Principiul 4:   Transparență, încredere și cooperare

5.27

Politica comună de imigrație ar trebui fundamentată pe un nivel ridicat de solidaritate politică și operațională, pe încredere reciprocă, transparență, responsabilitate împărtășită și eforturi comune din partea Uniunii Europene și a statelor membre. CESE sprijină aceste principii și dorește să evidențieze necesitatea de a depăși sfera interguvernamentală, pentru a garanta implicarea instituțiilor UE în politica comună de imigrație.

5.28

Este necesar să se îmbunătățească diseminarea informaților și încrederea reciprocă și să se adopte abordări mai coordonate, să se monitorizeze impactul măsurilor naționale dincolo de frontiere și să se elaboreze sisteme interoperabile, ținând seama de activitățile EUROSUR.

5.29

Într-un aviz recent (17), CESE a sprijinit inițiativele Comisiei Europene care vizează îmbunătățirea de către statele membre a statisticilor privind imigrația.

Principiul 5:   Folosirea eficientă și coerentă a mijloacelor disponibile

5.30

Solidaritatea ar trebui să cuprindă o „componentă financiară solidă” care să ia în considerare situația specifică la frontierele externe ale unora dintre statele membre. Prin urmare, ar trebui folosite eficient fondurile asigurate în cadrul Programului general privind solidaritatea și gestionarea fluxurilor de migrație (2007-2013), ca mijloc de repartizare între statele membre a sarcinilor financiare și de suplimentare a resurselor bugetare naționale.

5.31

CESE a elaborat un aviz (18) în care a criticat abordarea adoptată în politicile de gestionare a fluxurilor de migrație și a propus o abordare care să țină seama, în primul rând, de indivizi ca deținători de drepturi umane fundamentale.

5.32

O atenție deosebită ar trebui acordată necesităților urgente, cum sunt cele generate de un aflux masiv de imigranți. De asemenea, Comitetul dorește să sublinieze că uneori apar urgențe umanitare care necesită solidaritatea UE.

5.33

CESE sprijină Comisia pentru buget a Parlamentului European în intenția de a aduce o modificare bugetului UE pe 2009, astfel încât să se aloce resurse financiare pentru instituirea unui „mecanism de solidaritate” care să permită repartizarea sarcinilor financiare între statele membre. Acesta cuprinde alocarea de fonduri pentru Fondul european pentru refugiați, promovarea altor programe de restabilire și fonduri pentru Agenția Frontex, astfel încât aceasta să-și poată extinde pe baze permanente misiunile maritime din sudul Europei începând din luna ianuarie 2009.

Principiul 6:   Parteneriatul cu țări terțe

5.34

CESE a elaborat două avize (19) în care propunea o nouă abordare a politicilor europene, și anume gestionarea politicii de imigrație în cooperare cu țările de origine, pentru a asigura transformarea migrației într-un factor de dezvoltare pentru aceste țări. Aceasta ar însemna reformularea a numeroase aspecte ale acestor politici, inclusiv cele privind criteriile de admisie și posibilitățile de mobilitate ale imigranților.

5.35

Prin urmare, Comitetul salută acest principiu, întrucât gestionarea fluxurilor de migrație implică parteneriatul și cooperarea cu țările terțe.

5.36

Trebuie diminuat exodului creierelor, trebuie îmbunătățite educația și formarea profesională, iar piețele locale ale forței de muncă trebuie consolidate. Trebuie să fie promovată munca decentă, să fie optimizat rolul transferurilor bănești efectuate de migranți și să fie prevenită imigrația ilegală.

5.37

Împreună cu statele membre interesate, ar trebui instituite „parteneriate de mobilitate” cu țările terțe, deschizând astfel o cale de emigrare legală către Europa.

5.38

Ar trebui create sisteme de migrație circulară, prin măsuri juridice și operaționale care să garanteze imigranților legali dreptul la acces prioritar în ceea ce privește continuarea rezidenței legale în UE.

5.39

Acordurile de parteneriat ar trebui să includă aspecte legate de asigurările sociale, reglementând, printre altele, posibilitatea de a transfera în țările de origine drepturile sociale dobândite, în special drepturile de pensie.

5.40

Securitate: Combaterea eficientă a „imigrației ilegale”

5.41

În avize precedente (20), CESE a avertizat că „sunt necesare clarificări la utilizarea termenului de «imigrație ilegală» utilizat cu referire la migranții individuali. Deși nu este legală intrarea într-o țară fără documentele și autorizațiile necesare, cei care procedează astfel nu sunt delincvenți. Imigranții fără actele necesare nu sunt delincvenți, chiar dacă situația lor nu este legală”. Adevărații delincvenți sunt persoanele care practică traficul ilegal de persoane și cei care îi exploatează pe imigranții cu ședere ilegală.

5.42

Secțiunea privind securitatea conține patru principii:

Principul 7:   O politică în domeniul vizelor în interesul Europei și al partenerilor acesteia

5.43

CESE ar dori să afle dacă la Comisie există suficiente date pentru a evalua impactul politicii în domeniul vizelor asupra reducerii imigrației ilegale. Cerința ca persoanele din unele țări terțe să aibă o viză pe termen scurt poate reduce imigrația ilegală din acele țări, dar, de asemenea, poate mări numărul persoanelor care cad victimă rețelelor de trafic de persoane. În plus, politica vizelor poate fi foarte discriminatorie prin restricționarea mobilității, iar autoritățile consulare trebuie deci să gestioneze atent acest aspect, acționând transparent și rapid și eliminând corupția.

5.44

Comitetul este de acord cu adoptarea unor vize Schengen uniforme la nivel european și cu crearea unor centre consulare comune, care să deservească un anumit număr de state membre.

Principiul 8:   Gestionarea integrată a frontierelor

5.45

Pentru a menține integritatea spațiului Schengen fără controale la frontierele interne, Comisia propune consolidarea și dezvoltarea „gestionării integrate” a strategiilor pentru controalele de la frontierele externe ale UE.

5.46

Trebuie consolidată dimensiunea operativă a Frontex; trebuie elaborat un sistem integrat de control la frontiere, utilizând atât „noile tehnologii”, cât și potențialul celui de-al șaptelea Program-cadru al Comisiei Europene. Este esențial ca Frontex să își dezvolte și să își consolideze și în continuare rolul de coordonare și de sprijinire a operațiunilor comune și capacitatea de a reacționa rapid la nevoile statelor membre de la frontierele externe. Pe viitor, UE va hotărî în ceea ce privește mandatul și controlul operativ al Frontex, ținând seama de implicațiile juridice din cadrul dreptului național și internațional.

5.47

Este necesar să se intensifice cooperarea cu țările terțe și să se sprijine dezvoltarea capacităților acestora de gestionare și control al migrației.

5.48

Comitetul dorește să sublinieze necesitatea menținerii spațiului Schengen, fără controale la frontierele interne, și a consolidării cooperării și solidarității dintre statele membre în privința gestionării frontierelor externe ale UE.

5.49

De asemenea, CESE sprijină crearea unui birou unic la frontierele terestre, unde fiecare călător să fie supus unui singur control, efectuat de către o singură autoritate.

5.50

Sosirea masivă și continuă a imigranților într-o anumită regiune din UE este, în primul rând, o problemă umanitară, pe care autoritățile naționale trebuie să o remedieze, cu ajutorul și sprijinul UE. Unele regiuni europene, cum sunt insulele sudice (Malta, Lampedusa, Insulele Canare etc.) se confruntă cu probleme specifice, deoarece constituie puncte intermediare pentru imigrația ilegală și uneori numărul imigranților depășește capacitatea lor de primire. În consecință, este indispensabil ca Uniunea Europeană să dispună de un sistem de solidaritate care să țină seama de necesitatea repartizării sarcinilor operative legate de statele membre care se confruntă cu sosiri masive și periodice de imigranți ilegali, prin combinarea resurselor europene și a celor naționale.

5.51

CESE ar dori ca eficiența controalelor de frontieră să fie însoțită de respectarea dreptului la azil, pentru că multe persoane care necesită protecție internațională ajung ilegal la frontierele externe ale UE. Comitetul va adopta un aviz (21) privind sistemul european comun de azil.

5.52

CESE a sprijinit (22) înființarea Frontex și viitoarea instituire a unei paze de frontieră europene și a unei școli pentru această pază, deoarece controalele ar trebui efectuate de funcționari având cunoștințe de specialitate în ceea ce privește modul de tratare a persoanelor, precum și vaste cunoștințe tehnice.

5.53

Sarcinile agenției ar urma să cuprindă coordonarea serviciilor de salvare – în special maritime – pentru a preveni utilizarea unor rețele de imigrație riscante și a ajuta persoanele aflate în pericol în urma recurgerii la astfel de rețele.

Principiul 9:   Intensificarea luptei împotriva imigrației ilegale și toleranță zero pentru traficul de ființe umane

5.54

Comisia propune combaterea muncii nedeclarate și a angajării ilegale prin utilizarea de măsuri preventive, prin aplicarea legii și prin impunerea de sancțiuni. Ar trebui consolidate protecția și sprijinirea victimelor traficului de ființe umane și ar trebui intensificată colaborarea cu țările de origine și de tranzit.

5.55

Comitetul consideră că nu numai paza de frontieră are sarcina de a combate imigrația ilegală, ci și piețele forței de muncă europene, care în anumite sectoare și în anumite țări oferă locuri de muncă nedeclarate imigranților cu ședere ilegală. Recent, CESE a adoptat un aviz (23) prin care sprijinea propunerea de directivă a Comisiei de sancționare a angajatorilor de imigranți cu ședere ilegală, subliniind importanța partenerilor sociali și a condițiilor de muncă ale imigranților.

5.56

Imigrația ilegală se va reduce și atunci când legislațiile de admisie a noilor imigranți existente în UE și în statele membre vor fi mai deschise și mai flexibile, așa cum a propus deja Comitetul în diferite avize.

5.57

Comitetul sprijină Comisia în dorința sa de a se asigura că resortisanții țărilor terțe care locuiesc ilegal în UE au acces la serviciile esențiale pentru a garanta drepturile umane fundamentale (de exemplu educația, în special a copiilor, îngrijirile medicale elementare).

5.58

CESE consideră că existența a sute de mii de imigranți cu ședere ilegală în UE reprezintă o provocare pentru UE și statele membre. Returnarea obligatorie nu poate fi singurul răspuns, deoarece trebuie întotdeauna garantate demnitatea persoanei și tratamentul umanitar și, de asemenea, nu este o politică viabilă din punct de vedere financiar. Astfel, Comitetul a propus în alte avize ca (24)în cadrul coordonării politicilor, Comisia să solicite statelor membre să elaboreze măsuri de reglementare, evitând astfel riscul ca imigrația nereglementată să fie considerată «ușa din spate» a imigrației legale. La reglementarea situației celor implicați, trebuie să se ia în considerare măsura în care aceștia au o situație stabilă în termeni sociali și de ocupare a unui loc de muncă”. În opinia Comitetului, cooperarea dintre autorități și partenerii sociali ar da posibilitatea unui număr considerabil de persoane, care astăzi lucrează ilegal, să-și reglementeze situația administrativă pentru ca angajarea lor să devină legală.

5.59

Lipsa unor controale eficiente la frontierele externe este deseori exploatată de rețelele de trafic de persoane, care nu ezită să pună în mare pericol viețile oamenilor pentru a-și mări profiturile ilicite. În alt aviz (25), CESE a subliniat că autoritățile trebuie să protejeze victimele, în special pe cele mai vulnerabile, cum sunt copiii și victimele traficului de ființe umane în în special cele mai vulnerabile, cum sunt minorii și victimele traficului în scop de exploatare sexuală, cu aceeași energie cu care combat rețelele de trafic și exploatare de persoane.

5.60

Comitetul este foarte preocupat de utilizarea sistemelor biometrice, care se pot folosi în mod discriminatoriu și pot încălca dreptul la intimitate al persoanelor.

Principiul 10:   Politici de returnare eficiente și durabile

5.61

Comisia consideră că politicile de returnare reprezintă o componentă indispensabilă a politicii UE în domeniul imigrației și că ar trebui evitată regularizarea la scară largă, „lăsând în schimb deschisă posibilitatea regularizării de la caz la caz pe baza unor criterii echitabile și transparente”.

5.62

Comisia propune ca politicile de returnare să capete o dimensiune europeană prin garantarea recunoașterii reciproce depline a deciziilor de returnare. În avizul său (26), CESE consideră că, atâta timp cât nu există o legislație comună în materie de imigrație și azil, recunoașterea reciprocă a deciziilor de returnare este foarte problematică, dacă se are în vedere garantarea drepturilor fundamentale existente într-un stat de drept.

5.63

În avizul menționat, Comitetul a arătat că politicile care au cel mai mare succes sunt cele de returnare voluntară, cu stimulente adecvate și gestionate în colaborare cu OIM și cu organizațiile neguvernamentale specializate.

5.64

CESE nu a fost consultat pe parcursul elaborării Directivei privind returnarea, dar este de acord cu organizațiile de apărare a drepturilor omului care consideră că unele dintre dispozițiile acestei directive (durata reținerii în centre pentru străini, lipsa protecției legale, tratamentul necorespunzător aplicat minorilor etc.) nu sunt compatibile cu drepturile fundamentale și cu statul de drept.

5.65

Trebuie luate măsuri pentru ca țările de origine să poată fi obligate prin convenții internaționale să își readmită proprii cetățeni, iar acordurile de readmisie existente ar trebui evaluate, pentru a se îmbunătăți aplicarea și a se facilita negocierea acordurilor viitoare.

Bruxelles, 25 februarie 2009.

Președintele

Comitetului Economic și Social European

Mario SEPI


(1)  A se vedea Avizul CESE pe tema „Elemente pentru structura, organizarea și funcționarea unei platforme care să asigure o participare mai largă a societății civile la promovarea politicilor de integrare a resortisanților din țări terțe în UE” (aviz exploratoriu). Raportor: dl PARIZA CASTAÑOS (JO C 27, 3.2.2009).

(2)  A se vedea Avizul CESE privind Comunicarea Comisiei către Consiliu și către Parlamentul European privind o metodă deschisă de coordonare a politicii comunitare în materie de imigrație și Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind politica comună pentru azil și introducerea în acest domeniu a unei metode deschise de coordonare. Raportor: dna ZU EULENBURG (JO C 221, 17.9.2002).

(3)  A se vedea Concluziile Consiliului European 14368/08.

(4)  A se vedea Avizul CESE privind Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European – Programul de la Haga: zece priorități pentru următorii cinci ani – un parteneriat pentru reînnoirea europeană în domeniul libertății, securității și justiției. Raportor: dl PARIZA CASTAÑOS (JO C 65, 17.3.2006).

(5)  A se vedea Avizul CESE privind politica comunitară în domeniul imigrației și al cooperării cu țările de origine pentru promovarea dezvoltării. Raportor: dl PARIZA CASTAÑOS (JO C 44, 16.2.2008).

(6)  Avizul CESE privind Convenția internațională privind lucrătorii migranți. Raportor: dl PARIZA CASTAÑOS (JO C 302, 7.12.2004).

(7)  Avizul CESE privind propunerea de directivă a Consiliului privind o procedură unică de solicitare a unui permis unic pentru resortisanții din țări terțe în vederea șederii și ocupării unui loc de muncă pe teritoriul statelor membre și un set comun de drepturi pentru lucrătorii din țările terțe cu ședere legală pe teritoriul unui stat membru. Raportor: dl PARIZA CASTAÑOS (JO C 27, 3.2.2009).

(8)  A se vedea următoarele avize CESE:

Avizul privind politica comunitară în domeniul imigrației și al cooperării cu țările de origine pentru promovarea dezvoltării. Raportor: dl PARIZA CASTAÑOS (JO C 44, 16.2.2008) și

Avizul privind migrația și dezvoltarea: șanse și provocări. Raportor: dl SHARMA (JO C 120, 16.5.2008).

(9)  A se vedea avizul CESE privind propunerea de directivă a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate. Raportor: dl PARIZA CASTAÑOS (JO C 27, 3.2.2009).

(10)  A se vedea următoarele avize CESE:

Avizul pe tema „Elemente pentru structura, organizarea și funcționarea unei platforme care să asigure o participare mai largă a societății civile la promovarea politicilor de integrare a resortisanților din țări terțe în UE”. Raportor: dl PARIZA CASTAÑOS (JO C 27, 3.2.2009).

Avizul privind imigrația, integrarea și rolul societății civile organizate. Raportor: dl PARIZA CASTAÑOS (JO C 125, 27.5.2002);

Avizul privind Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind imigrația, integrarea și ocuparea forței de muncă. Raportor: dl PARIZA CASTAÑOS (JO C 80, 30.3.2004);

Avizul privind participarea societății civile la lupta împotriva delincvenței organizate și a terorismului. Raportori: dnii RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO, PARIZA CASTAÑOS și CABRA DE LUNA (JO C 318, 23.12.2006).

(11)  A se vedea Avizul CESE privind imigrația, integrarea și rolul societății civile organizate. Raportor: dl PARIZA CASTAÑOS. Coraportor: dl MELÍCIAS (JO C 125, 27.5.2002).

(12)  A se vedea Avizul CESE privind accesul la cetățenia Uniunii Europene, dl PARIZA CASTAÑOS (JO C 208, 3.9.2003).

(13)  A se vedea Avizul CESE privind imigrația în UE și politicile de integrare: colaborarea între autoritățile locale și regionale și organizațiile societății civile. Raportor: dl PARIZA CASTAÑOS (JO C 318, 23.12.2006).

(14)  Dreptul la asigurări sociale, inclusiv la asistență medicală;

dreptul de acces la bunuri și servicii, inclusiv la locuință, în aceleași condiții ca cetățenii statului respectiv;

accesul la educație și formare profesională;

recunoașterea diplomelor, certificatelor și calificărilor în cadrul legislației comunitare;

dreptul la educație al minorilor, inclusiv la ajutoare și burse de studiu;

dreptul de a desfășura activități didactice și de cercetare științifică, în conformitate cu propunerea de directivă;

dreptul la asistență juridică gratuită în cazuri de necesitate;

dreptul de acces la un serviciu gratuit de plasament;

dreptul de a beneficia de cursuri de învățare a limbii din țara-gazdă;

respectarea diversității culturale;

dreptul de liberă circulație și de ședere pe teritoriul statului membru.

(15)  A se vedea următoarele avize CESE:

Avizul privind Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor privind imigrația, integrarea și ocuparea forței de muncă. Raportor: dl PARIZA CASTAÑOS (JO C 80, 30.3.2004);

Avizul CESE privind Cartea verde „Abordarea UE a gestionării imigrației economice”. Raportor: dl PARIZA CASTAÑOS (JO C 286, 17.11.2005);

Avizul CESE privind imigrația în UE și politicile de integrare: cooperarea dintre guvernele regionale și locale și organizațiile societății civile. Raportor: dl PARIZA CASTAÑOS (JO C 318, 23.12.2006);

Avizul CESE privind propunerea de directivă a Consiliului privind condițiile de intrare și de ședere a resortisanților din țările terțe pentru ocuparea unor locuri de muncă înalt calificate. Raportor: dl PARIZA CASTAÑOS (JO C 27, 3.2.2009).

(16)  A se vedea Avizul CESE pe tema „Elemente pentru structura, organizarea și funcționarea unei platforme care să asigure o participare mai largă a societății civile la promovarea politicilor de integrare a resortisanților din țări terțe” Raportor: dl PARIZA CASTAÑOS (JO C 27, 3.2.2009).

(17)  A se vedea Avizul CESE privind propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind statisticile comunitare legate de migrație și de protecția internațională. Raportor: dna SCIBERRAS (JO C 185, 8.8.2006).

(18)  A se vedea Avizul CESE privind propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui fond european destinat refugiaților pentru perioada 2008-2013, ca parte a Programului general privind solidaritatea și gestionarea fluxurilor de migrație; propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui fond destinat frontierelor externe pentru perioada 2007-2013 ca parte a Programului general privind solidaritatea și gestionarea fluxurilor migrație; propunerea de decizie a Consiliului de instituire a unui fond european destinat integrării cetățenilor din țări terțe pentru perioada 2007-2013 ca parte a Programului general privind solidaritatea și gestionarea fluxurilor de migrație; propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a unui fond european destinat returnărilor pentru perioada 2008-2013 ca parte a Programului general privind solidaritatea și gestionarea fluxurilor migrație. Raportor: dna LE NOUAIL-MARLIÈRE (JO C 88, 11.4.2006).

(19)  A se vedea următoarele avize CESE:

Avizul CESE privind politica comunitară în domeniul imigrației și al cooperării cu țările de origine pentru promovarea dezvoltării. Raportor: dl PARIZA CASTAÑOS (JO C 44, 16.2.2008).

Avizul CESE privind migrația și dezvoltarea: șanse și provocări. Raportor: dl SHARMA (JO C 120, 16.5.2008).

(20)  A se vedea în special avizul CESE privind Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind o politică comună pentru imigrația ilegală. Raportor: dl PARIZA CASTAÑOS (JO C 149, 21.6.2002).

(21)  A se vedea Avizul CESE din 25 februarie.2009 privind Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul European, Comitetul Economic și Social European și Comitetul Regiunilor – Plan strategic în materie de azil: o abordare integrată a protecției în ansamblul UE. Raportor: dl PARIZA CASTAŃOS. Coraportor: dna BONTEA (Nepublicat încă în Jurnalul Oficial).

(22)  A se vedea Avizul CESE privind propunerea de regulament al Consiliului de creare a unei agenții europene de gestionare a cooperării operative la frontierele externe. Raportor: dl PARIZA CASTAÑOS (JO C 108, 30.4.2004).

(23)  A se vedea Avizul CESE privind propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a sancțiunilor la adresa angajatorilor de resortisanți din țări terțe cu ședere ilegală. Raportor: dna ROKSANDIĆ. Coraportor dl ALMEIDA FREIRE (JO C 204, 9.8.2008).

(24)  A se vedea în special avizul CESE privind Comunicarea Comisiei către Consiliu și Parlamentul European privind o politică comunitară pentru returnarea rezidenților fără forme legale. Raportor: dl PARIZA CASTAÑOS (JO C 61, 14.3.2003).

(25)  A se vedea Avizul CESE privind „propunerea de directivă a Consiliului privind permisul de ședere pe termen scurt acordat victimelor imigrației ilegale sau ale traficului de persoane care cooperează cu autoritățile competente”. Raportor: dl PARIZA CASTAÑOS (JO C 221, 17.9.2002).

(26)  A se vedea Avizul CESE privind propunerea de decizie a Consiliului de instituire a criteriilor și a modalităților practice de compensare a dezechilibrelor financiare rezultate din aplicarea Directivei Consiliului 2001/40/CE privitoare la recunoașterea reciprocă a deciziilor de îndepărtare a resortisanților țărilor terțe. Raportor: dl PARIZA CASTAÑOS (JO C 220, 16.9.2003).


Top