Help Print this page 

Document 52008PC0809

Title and reference
Propunere de directivă a Parlamentului european şi a Consiliului privind restricţiile de utilizare a anumitor substanţe periculoase în echipamentele electrice şi electronice (reformare) {SEC(2008) 2930} {SEC(2008) 2931}

/* COM/2008/0809 final - COD 2008/0240 */
  • No longer in force, Date of end of validity: 08/06/2011
Multilingual display
Text

52008PC0809
[pic] | COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE |

Bruxelles, 3.12.2008

COM(2008) 809 final

2008/0240 (COD)

Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice

(reformare)

{SEC(2008) 2930}{SEC(2008) 2931}

⎢ .

EXPUNERE DE MOTIVE

Contextul propunerii |

110 | Motivele și obiectivele propunerii Directiva 2002/95/CE (directiva RoHS) are ca obiectiv restricționarea utilizării substanțelor periculoase în echipamentele electrice și electronice, pentru a contribui la protejarea sănătății umane și la recuperarea și eliminarea rațională din punct de vedere ecologic a deșeurilor de echipamente electrice și electronice. Reexaminarea acesteia are loc din două motive principale: 1. Comisia se angajează să amelioreze cadrul de reglementare, transformându-l într-un cadru simplu, mai ușor de înțeles, eficient și executoriu. Cadrul de reglementare în care întreprinderile își desfășoară activitatea are o influență asupra competitivității acestora, asupra capacității lor de creștere și de creare de locuri de muncă. Obiectivul unei mai bune reglementări constituie un element important al Parteneriatului UE pentru creștere și locuri de muncă (strategia de la Lisabona). Directiva poate fi îmbunătățită în ceea ce privește implementarea, aplicarea și coerența sa. 2. Directiva RoHS dispune reexaminarea de către Comisie a măsurilor prevăzute în directivă, în vederea includerii a două categorii suplimentare de echipamente în domeniul său de aplicare (categoriile 8 și 9: dispozitive medicale și instrumente de monitorizare și control) și a adaptării listei de substanțe restricționate. Obiectivele propunerii sunt: clarificarea directivei, în vederea simplificării modului său de funcționare, ameliorarea aplicării la nivel național, adaptarea la progresele tehnice și științifice și coerența cu alte acte legislative comunitare. |

120 | Contextul general Incertitudinea în ceea ce privește domeniul de aplicare, lipsa clarității dispozițiilor legale și a definițiilor, precum și disparitățile constatate în abordările statelor membre privind conformitatea produselor și posibila redundanță a procedurii în raport cu alte acte legislative ale UE, precum REACH, generează costuri administrative inutile. Dacă directiva RoHS nu este reexaminată, avantajele ecologice care decurg din legislația în discuție vor rămâne sub nivelul optim; în rândul producătorilor va persista incertitudinea în ceea ce privește cerințele juridice pentru demonstrarea conformității cu directiva RoHS și metodologiile de aplicare din cele 27 de state membre, ceea ce duce la menținerea sau la creșterea sarcinii administrative. |

130 | Dispoziții existente în domeniul propunerii Actele corespunzătoare prezentei propuneri sunt constituite din însăși directiva RoHS. |

140 | Coerența cu celelalte politici și obiective ale Uniunii Reexaminarea directivei RoHS va duce la sporirea complementarității și a coerenței sale cu alte acte legislative comunitare în domeniu, precum „pachetul legislativ privind comercializarea produselor”[1] (privind definițiile și aplicarea), REACH[2] (privind utilizarea substanțelor), directiva privind proiectarea ecologică[3] [proiectarea echipamentelor electrice și electronice (EEE)] și legislația privind gestionarea deșeurilor provenite din EEE. Obiectivul este reducerea sarcinii administrative și eficientizarea directivei RoHS din punct de vedere al costurilor. |

Consultarea părților interesate și evaluarea impactului |

Consultarea părților interesate |

211 | Metodele de consultare, principalele sectoare vizate și profilul general al respondenților Prin intermediul site-ului web EUROPA au fost lansate două consultări ale părților interesate. Prima dintre consultări (22 martie – 22 mai 2007) a invitat participanții să comenteze și să furnizeze informații referitoare la subiecte privind posibila reexaminare a directivei RoHS. Cea de-a doua consultare (13 decembrie 2007 – 13 februarie 2008) a fost organizată în principal cu scopul de a primi reacții și informații cu privire la opțiunile de politică propuse în timpul primei consultări. |

212 | Sinteza răspunsurilor și modul în care acestea au fost luate în considerare Răspunsurile primite în cadrul consultărilor provin de la un spectru larg de participanți din diferite zone geografice și au existat variații considerabile în ceea ce privește amploarea și calitatea contribuțiilor. În cadrul primei consultări (49 de respondenți), părțile interesate din domeniu s-au axat pe necesitatea unei implementării raționalizate și armonizate (în special în ceea ce privește domeniul de aplicare și demonstrarea conformității) și pe necesitatea accelerării mecanismului derogărilor. ONG-urile au subliniat necesitatea sporirii beneficiilor pentru mediu și sănătate ale directivei. În cadrul celei de-a doua consultări (62 de respondenți), părțile interesate au răspuns în detaliu, oferind o imagine clară a preferințelor acestora în ceea ce privește opțiunile individuale și orientările viitoare ale directivei RoHS în general. Unii participanți au sugerat eliminarea treptată a directivei RoHS și integrarea gestionării substanțelor periculoase în regulamentul REACH, însă marea majoritate a părților interesate nu a împărtășit această idee. În general, părțile interesate au sugerat clarificarea conceptelor și reducerea incertitudinilor. |

213 | Rezultatele consultărilor sunt disponibile la adresa http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/events_rohs2_en.htm. |

Obținerea și utilizarea expertizei |

221 | Domenii științifice/de expertiză vizate În 2006 s-a efectuat un studiu privind posibilitatea includerii dispozitivelor medicale și a instrumentelor de monitorizare și control[4], în conformitate cu articolul 6 din directiva RoHS. În iunie 2006 a fost finalizat un studiu de examinare a necesității și fezabilității reglementării în cadrul directivei RoHS a unor substanțe periculoase suplimentare, în conformitate cu articolul 4 alineatul (3) și cu articolul 6 din directiva menționată. În iulie 2008 a fost finalizat un contract de servicii având ca scop să ofere serviciilor Comisiei asistență în ceea ce privește aspectele tehnice ale evaluării impactului. În aprilie 2008 a fost finalizat un studiu axat pe aspecte legate de inovare și competiție în contextul reexaminării directivelor DEEE și RoHS[5]. Singura substanță pentru care a fost justificată examinarea posibilității de eliminare a interdicției, în lumina datelor științifice actualizate, este Deca-BDE. Din 2002, utilizarea Deca-BDE în EEE a fost restricționată prin directiva RoHS. În 2005 Deca-BDE a făcut obiectul unei derogări de la restricția de utilizare prin Decizia nr. 2005/717/CE a Comisiei[6]. La 1 aprilie 2008, Curtea Europeană de Justiție a anulat decizia de derogare în acest sens, însă a menținut efectele acesteia până la 30 iunie 2008 inclusiv[7]. Începând cu 1 iulie 2008 restricția inițială referitoare la utilizarea Deca-BDE în EEE se aplică din nou. În prezenta propunere, Deca-BDE rămâne inclusă în lista substanțelor interzise (anexa IV). Există încă incertitudini referitoare la toxicitatea și descompunerea sa în alte substanțe interzise (debromurare în substanțele PBT/vPvB). Evaluarea riscurilor a concluzionat că nu sunt necesare măsuri de reducere a riscului suplimentare față de cele deja aplicate în ceea ce privește riscurile pentru consumatori și pentru sănătatea umană (proprietăți fizico-chimice), riscurile pentru atmosferă și riscurile pentru micro-organismele din stațiile de tratare a apelor uzate și că sunt necesare informații sau teste suplimentare în ceea ce privește riscurile pentru muncitori, pentru persoanele expuse prin mediu și pentru ecosistemul acvatic și terestru, în scopul descrierii adecvate a problemelor legate de proprietățile persistente, bioacumulative și toxice ale acestei substanțe[8]. În Regulamentul nr. 565/2006 al Comisiei se solicita realizarea unor studii suplimentare în scopul evaluării riscurilor, inclusiv în ceea ce privește neurotoxicitatea asupra dezvoltării și programele de biomonitorizare umană și de monitorizare a mediului[9]. Riscurile cauzate de utilizarea substanței Deca-BDE în EEE s-au dovedit a fi mult mai mari în urma descoperirilor recente[10] în ceea ce privește eliminarea necontrolată a deșeurilor în UE și în special comerțul ilegal cu deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE) cu țările în care condițiile de gestionare a deșeurile se află sub nivelul standard. Industria utilizatoare poate solicita derogări temporare de la interdicția de utilizare pe baza criteriilor stabilite la articolul 5 alineatul (1) litera (b) din prezenta propunere. Conform considerentului (7) din prezenta propunere, restricția curentă de utilizare va fi reexaminată în mod regulat și, dacă este cazul, va fi modificată pentru a lua în considerare noile informații tehnice și științifice. |

222 | Metodologia utilizată Metodologia utilizată pentru studiile sus-menționate a inclus realizarea de sondaje, cercetări în literatura de specialitate, interviuri cu întreprinderile din domeniu și cu reprezentanți ai autorităților de control din statele membre și ai întreprinderilor din domeniu. În plus, au fost organizate ateliere tehnice cu părțile interesate. |

223 | Principalele organizații consultate/principalii experți consultați Federații ale întreprinderilor și întreprinderi individuale, ONG-uri și statele membre. |

2249 | Sinteza avizelor primite și luate în considerare |

225 | Printre punctele cheie ale avizelor primite și luate în considerare se numără armonizarea cerințelor, clarificarea și simplificarea directivei, ameliorarea mecanismului derogărilor și includerea dispozitivelor medicale și a instrumentelor de monitorizare și control în domeniul de aplicare al directivei. |

226 | Mijloacele utilizate pentru a face publice concluziile experților Publicarea rapoartelor finale pe site-ul web EUROPA. |

230 | Evaluarea impactului Opțiunile avute în vedere au fost următoarele: să nu se opereze niciun fel de clarificări sau adăugiri în ceea ce privește domeniul de aplicare al directivei sau definițiile; să se abroge complet directiva; să se elimine interdicția pentru o substanță (Deca-BDE) și să se extindă lista substanțelor restricționate. Aceste opțiuni au fost respinse deoarece evaluarea impactului a demonstrat că ele nu ar permite obținerea unor rezultate optime în urma reexaminării directivei sau deoarece costurile potențiale ar fi depășit avantajele obținute. Se recomandă introducerea unor clarificări și a unor clauze legate de aplicarea directivei, alinierea dispozițiilor, acolo unde este posibil, cu alte acte legislative comunitare precum REACH, adaptarea mecanismului derogărilor și includerea a două noi categorii de echipamente. Avantajele estimate sunt atât de natură ecologică (reducerea cantității de substanțe periculoase eliberate în mediu, provenite din dispozitive medicale și instrumente de monitorizare și control, reducerea numărului de produse neconforme de pe piață), cât și de natură economică (reducerea sarcinii administrative, evitarea redundanței procedurilor și creșterea certitudinii juridice). |

231 | Propunerea a făcut obiectul unei evaluări a impactului menționată în programul legislativ și de lucru al Comisiei. |

Elementele juridice ale propunerii |

305 | Rezumatul acțiunii propuse Trebuie menționat faptul că obiectivele și mecanismele de bază ale prezentei directive nu au fost modificate. Obiectivul final este eliminarea anumitor substanțe periculoase din echipamentele electrice și electronice; în cazul în care acest lucru este temporar imposibil, se acordă derogări. Nu se propune interzicerea niciunei substanțe noi. Modificările principale propuse sunt următoarele: Articolul 2 (domeniul de aplicare): Se adaugă două anexe care descriu domeniul de aplicare al directivei, prima dintre ele conținând categorii largi de produse, iar a doua, care poate fi modificată de Comisie, stabilind liste obligatorii de produse pentru fiecare categorie. Armonizarea domeniului de aplicare al directivei ameliorează implementarea acesteia și conduce la diminuarea sarcinii administrative. Includerea dispozitivelor medicale și a instrumentelor de monitorizare și control va permite obținerea de avantaje pentru mediu și pentru sănătate, în urma reducerii substanțelor periculoase din aceste echipamente, însă într-o manieră eșalonată pentru evitarea apariției unor efecte socioeconomice negative. Articolul 3 (definiții): Definițiile operatorilor economici sunt aliniate celor din pachetul legislativ privind comercializarea produselor și se adaugă noi definiții, cum ar fi cea a „dispozitivelor medicale” și a „materialelor omogene”. Definițiile armonizate, care sunt coerente cu alte acte legislative comunitare asociate sporesc claritatea juridică și reduc costurile administrative. Articolul 4 (interdicțiile privind substanțele): Se stabilesc valorile maxime ale concentrațiilor pentru substanțele interzise (încorporarea în directivă a unei decizii a Comisiei), iar permisiunea de a utiliza piese de schimb neconforme se extinde la echipamentele care beneficiază de o derogare la introducerea pe piață, în scopul prevenirii retragerii premature din uz a echipamentelor respective; se adaugă o nouă anexă cu derogări specifice pentru noile categorii de produse (dispozitivele medicale și instrumentele de monitorizare și control), pentru situațiile în care substituirea nu este încă o soluție fezabilă; se adaugă un mecanism pentru introducerea unor noi interdicții de utilizare a unor substanțe, în concordanță cu metodologia REACH, pentru a garanta coerența și pentru a optimiza sinergia cu lucrările efectuate în cadrul legislației privind substanțele chimice. Normele detaliate ale acestui proces se vor elabora conform procedurii de comitologie. La elaborarea acestor norme detaliate, Comisia va recurge cu prioritate la expertiza disponibilă în cadrul Agenției europene pentru produse chimice (ECHA). Comisia va invita ECHA să evalueze cu prioritate substanțele în cauză. Articolul 5 (mecanismul derogărilor): se stabilește o perioadă de valabilitate a derogărilor de maxim 4 ani pentru a stimula eforturile de substituire, pentru a garanta securitatea juridică și pentru a-i transfera solicitantului sarcina probei, în concordanță cu REACH. Pentru acordarea derogărilor se introduc noi criterii, precum disponibilitatea și fiabilitatea, pentru a lua în considerare aspecte socio-economice mai largi; Comisia este abilitată să stabilească norme detaliate pentru solicitanți la introducerea unei cereri de derogare, în vederea facilitării și a accelerării procesului de examinare. Articolele 6-8 sunt noi și introduc cerințe referitoare la evaluarea conformității produsului și mecanisme de supraveghere a pieței, în concordanță cu dispozițiile din pachetul legislativ privind „comercializarea produselor”. Reducerea numărului de produse neconforme printr-o supraveghere consolidată și armonizată a pieței constituie o modalitate eficientă din punct de vedere al costurilor de multiplicare a avantajelor ecologice ale directivei; cerințele armonizate de evaluare a conformității sporesc certitudinea juridică și reduc costurile administrative pentru statele membre și producători. |

310 | Temeiul juridic Articolul 95 din tratat. |

320 | Principiul subsidiarității Principiul subsidiarității se aplică în măsura în care propunerea nu este de competența exclusivă a Comunității. |

Obiectivele propunerii nu pot fi realizate într-o măsură suficientă de statele membre din următoarele motive: |

321 | Impactul produselor electrice și electronice asupra mediului și libera lor circulație pe piața internă constituie competențe partajate între Comunitate și statele membre. |

323 | În urma unor inițiative individuale ale statelor membre poate avea loc o reducere a protecției mediului și pot apărea probleme la nivelul pieței interne. |

Acțiunile Comunității vor atinge într-un mod mai eficient obiectivele propunerii din următoarele motive: |

324 | Natura transnațională a problemelor face ca acestea să fie mai bine reglementate la nivel comunitar; armonizarea cerințelor pentru producători și autorități în întreaga Comunitate va crește eficiența costurilor și va stimula simplificarea. |

325 | Necesitatea unei armonizări mai aprofundate a cerințelor RoHS nu poate fi realizată decât prin intermediul unei reformări a directivei; simplificarea legislației UE nu poate avea loc decât la nivelul Comunității. |

326 | Cerințele administrative naționale fragmentate legate de directiva RoHS ar ridica costurile suportate de producători pentru punerea în conformitate. |

327 | Această reformare face parte integrantă din îmbunătățirea cadrului legislativ la nivel comunitar. |

Prin urmare, prezenta propunere respectă principiul subsidiarității. |

Principiul proporționalității Propunerea respectă principiul proporționalității din următoarele motive: |

331 | Măsura propusă este o reformare a unei directive existente cu privire la punctele indicate de Consiliu și de Parlamentul European. De asemenea, ea se înscrie în exercițiul de simplificare, sporind coerența și sinergia cu alte acte legislative comunitare care au ca obiect aceleași produse. |

332 | Clarificarea domeniului de aplicare și a definițiilor, introducerea unor clauze armonizate legate de aplicarea dispozițiilor, precum și îmbunătățirea mecanismului de acordare a derogărilor de la restricții vor ameliora certitudinea juridică și vor reduce sarcina administrativă. |

Alegerea instrumentelor |

341 | Instrumente propuse: Directivă. |

342 | Alte instrumente nu ar fi corespunzătoare din următoarele motive: Măsura propusă este o reformare a unei directive existente; aceasta include, după caz, elemente din documentele orientative, al căror efect de armonizare a fost considerat a fi insuficient. Activitățile de autoreglementare în sine nu ar fi suficiente pentru atingerea obiectivelor politice; opțiunea de abrogare a directivei a fost examinată și eliminată în timpul analizei impactului. |

Implicațiile bugetare |

409 | Propunerea nu are implicații asupra bugetului comunitar. |

Informații suplimentare |

510 | Simplificare |

511 | Propunerea de reformare prevede simplificarea legislației: simplificarea procedurilor administrative pentru autoritățile publice (UE și naționale); simplificarea procedurilor administrative pentru entitățile private. |

512 | Aceasta clarifică definițiile și domeniul de aplicare al directivei; armonizează activitățile de evaluare a conformității produselor și de supraveghere a pieței; adaptează mecanismul de acordare a derogărilor la progresele tehnice și științifice și ameliorează eficiența acestuia. |

513 | Coordonarea structurată a autorităților și a activităților de supraveghere a pieței (inclusiv schimbul de informații), clarificarea domeniului de aplicare și a definițiilor, precum și raționalizarea mecanismului de acordare a derogărilor vor facilita activitățile autorităților de implementare și de aplicare a directivei. |

514 | Clarificarea domeniului de aplicare și a definițiilor va permite să se determine cu mai multă ușurință dacă un anumit produs intră sau nu sub incidența directivei și ce măsuri trebuie luate pentru asigurarea conformității; armonizarea procedurilor de evaluare a conformității asigură producătorilor certitudine juridică în privința dovezilor pe care trebuie să le furnizeze autorităților pentru demonstrarea conformității în întreaga Comunitate. |

515 | Propunerea se înscrie în programul permanent al Comisiei de actualizare și simplificare a acquis-ului comunitar, precum și în programul de lucru și legislativ al Comisiei cu numărul de referință 2008/ENV/001. |

520 | Reformarea legislației existente Adoptarea propunerii va duce la reformarea legislației existente, și anume a Directivei 2002/95/CE. Deoarece Anexa V care enumeră derogările de la interdicțiile de utilizare a substanțelor prevăzute la articolul 4 alineatul (1) din directiva RoHS este actualizată regulat în funcție de progresele tehnice și științifice prin procedura de comitologie, anexa menționată nu face parte din propunerea curentă care va fi adoptată prin procedura de codecizie. |

Clauza de reexaminare/revizuire/caducitate |

531 | Propunerea nu conține o clauză de reexaminare. Totuși, Comisia va monitoriza îndeaproape necesitatea revizuirii, în lumina rezultatelor reexaminării efectuate în temeiul articolului 138 alineatul (6) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. |

550 | Tabel de corespondență Statele membre sunt obligate să comunice Comisiei textul dispozițiilor de drept intern care transpun directiva, precum și un tabel de corespondență între respectivele dispoziții și prezenta directivă. |

560 | Spațiul Economic European Actul propus are relevanță pentru SEE și, prin urmare, trebuie extins la Spațiul Economic European. |

⎢ 2002/95/CE (adaptat)

2008/0240 (COD)

Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice

(reformare) (Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 95,

având în vedere propunerea Comisiei[11],

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social[12],

având în vedere avizul Comitetului Regiunilor[13],

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat și având în vedere proiectul comun aprobat de Comitetul de conciliere la 8 noiembrie 2002[14],

întrucât:

ò nou

1. Directiva 2002/95/CE din 27 ianuarie 2003 privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice trebuie să facă obiectul mai multor modificări substanțiale[15]. Din motive de claritate, ar trebui să se procedeze la reformarea directivei menționate.

ê2002/95/CE

(21) Neconcordanțele dintre actele cu putere de lege și actele administrative adoptate de statele membre în ceea ce privește restricțiile de utilizare a substanțelor periculoase în echipamente electrice și electronice ar putea crea bariere în calea comerțului și ar putea denatura concurența în cadrul Comunității și, ca urmare, ar putea avea un impact direct asupra instituirii și funcționării pieței interne. Este, prin urmare, necesar să se realizeze o apropiere a legislațiilor statelor membre în acest domeniu și să se contribuie la protecția sănătății umane și la recuperarea și eliminarea ecologică a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

ê 2002/95/CE (adaptat)

ð nou

(3)(2) Consiliul European, reunit la Nisa la 7, 8 și 9 decembrie 2000, ð Directiva 2002/95/CE prevede că Comisia trebuie să revizuiască dispozițiile directivei menționate, în special în vederea includerii în domeniul său de aplicare a echipamentelor care se încadrează în anumite categorii și să examineze necesitatea adaptării listei de substanțe, pe baza progreselor științifice, ținând cont de principiul precauției, așa cum este ï confirmat ð de ï Rezoluția Consiliului din 4 decembrie 2000. privind principiul precauției.

(3) Comunicarea Comisiei din 30 iulie 1996 privind revizuirea strategiei comunitare pentru gestionarea deșeurilor subliniază nevoia de a reduce conținutul de substanțe periculoase din deșeuri și evidențiază beneficiile potențiale ale normelor comunitare de limitare a prezenței acestor substanțe în produse și în procesele de producție.

(4) Rezoluția Consiliului din 25 ianuarie 1988 privind programul de acțiune comunitară de combatere a poluării mediului cu cadmiu[16] invită Comisia să elaboreze fără întârziere măsuri specifice pentru un asemenea program. Sănătatea umană trebuie de asemenea protejată și trebuie pusă în aplicare o strategie generală care să limiteze în special folosirea cadmiului și să stimuleze cercetarea asupra înlocuitorilor acestuia. Rezoluția pune accent pe faptul că folosirea cadmiului ar trebui limitată la cazurile în care nu există alternative adecvate mai sigure.

(4)(5) Cercetările existente arată că măsurile privind colectarea, tratarea, reciclarea și eliminarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE) conform Directivei 2002/96/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice[17] sunt necesare pentru a reduce problemele de gestionare a deșeurilor legate de metalele grele și de materialele ignifuge în cauză. Cu toate că s-au luat aceste măsuri, părți semnificative de DEEE vor continua să se găsească pe traseele actuale de eliminare. Chiar dacă DEEE s-ar colecta separat și ar fi supuse unor procese de reciclare, conținutul lor de mercur, cadmiu, plumb, crom VI, BPB și DEPB ar putea prezenta riscuri pentru sănătate sau pentru mediu.

(5)(6) Luând în considerare fezabilitatea tehnică și economică, ð inclusiv în ceea ce privește întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) ï cea mai eficientă cale de a asigura reducerea semnificativă a riscurilor pentru sănătate și mediu pe care le pot prezenta aceste substanțe și de a atinge nivelul de protecție ales în Comunitate este înlocuirea acelor substanțe din echipamentele electrice și electronice cu materiale sigure sau mai sigure. Este posibil ca restricționarea folosirii acestor substanțe periculoase să mărească posibilitățile și rentabilitatea economică ale reciclării DEEE și să scadă impactul negativ asupra sănătății lucrătorilor din instalațiile de reciclare.

(6)(7) Substanțele cuprinse în prezenta directivă fac obiectul unei cercetări științifice aprofundate și al unei evaluări și au fost supuse unei serii de măsuri atât la nivel comunitar, cât și la nivel național.

(7)(8) Măsurile prevăzute în prezenta directivă iau în considerare liniile directoare și recomandările internaționale existente și se bazează pe evaluarea informațiilor științifice și tehnice disponibile. Măsurile sunt necesare pentru a atinge nivelul ales de protecție a sănătății umane și animale și a mediului, având în vedere riscurile pe care absența acestor măsuri ar putea să le creeze în Comunitate. Se recomandă ca măsurile să fie revizuite și adaptate, dacă este necesar, astfel încât să țină cont de informațiile științifice și tehnice disponibile.

ò nou

(8) Prezenta directivă vine în completarea actelor legislative comunitare generale privind gestionarea deșeurilor, cum ar fi Directiva 2008/[…]/CE a Parlamentului European și a Consiliului cu privire la deșeuri.

(9) Directiva 2005/32/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2005 de instituire a unui cadru pentru stabilirea cerințelor în materie de proiectare ecologică aplicabile produselor consumatoare de energie[18] permite adoptarea unor cerințe specifice în materie de proiectare ecologică pentru produsele consumatoare de energie care pot face obiectul prezentei directive. Directiva 2005/32/CE și măsurile de punere în aplicare adoptate în temeiul ei nu aduc atingere legislației comunitare privind gestionarea deșeurilor.

ê 2002/95/CE (adaptat)

ð nou

(10)(9) Prezenta directivă ar trebui aplicată fără a aduce atingere legislației comunitare privind cerințele de securitate și de sănătate și legislației comunitare specifice privind gestionarea deșeurilor, în special √ Directivei 2006/66/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 6 septembrie 2006 privind bateriile și acumulatorii și deșeurile de baterii și acumulatori Õ Directivei 91/157/CEE a Consiliului din 18 martie 1991 privind bateriile și acumulatoarele care conțin anumite substanțe periculoase [19]ð și Regulamentului (CE) 850/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind poluanții organici persistenți[20] .ï

ê 2002/95/CE (adaptat)

ð nou

(11)(10)Ar trebui luată în considerare dezvoltarea tehnică a echipamentelor electrice și electronice fără metale grele, DEPB și BPB.

(12) Imediat ce apare o dovadă științifică și luând în considerare principiul precauției, trebuie examinată interzicerea altor substanțe periculoase și înlocuirea lor cu alternative mai ecologice care asigură cel puțin același nivel de protecție a consumatorilor ð , acordând atenție coerenței cu celelalte acte legislative comunitare, în special cu Regulamentul (CE) nr. 1907/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2006 privind înregistrarea, evaluarea, autorizarea și restricționarea substanțelor chimice (REACH)[21]. Trebuie acordată o atenție specială impactului potențial asupra IMM-urilor. ï

(13)(11) Scutirile de la cerința de a înlocui aceste substanțe trebuie acordate dacă nu este posibilă înlocuirea din punct de vedere științific și tehnic ð , acordând o atenție specială situației IMM-urilor ï sau dacă efectele negative asupra mediului, sau sănătății ð sau domeniului socio-economic ï determinate de înlocuire pot depăși avantajele prezentate de înlocuire pentru om ð sănătate ï și mediu sau ð pe cele socio-economice, ori dacă disponibilitatea și fiabilitatea substitutelor nu este asigurată. ï Înlocuirea substanțelor periculoase din echipamentele electrice și electronice trebuie efectuată astfel încât să fie compatibilă cu sănătatea și securitatea utilizatorilor de echipamente electrice și electronice. ðPentru introducerea pe piață a unor dispozitive medicale este necesară o procedură de evaluare a conformității, în temeiul Directivelor 93/42/CE și 98/79/CE, ceea ce ar impune implicarea unui organism de certificare notificat desemnat de autoritățile competente ale statelor membre. În cazul în care un astfel de organism notificat certifică faptul că nu este demonstrată siguranța înlocuitorului potențial pentru utilizarea propusă în cazul dispozitivelor medicale sau a dispozitivelor medicale in vitro , acest lucru va fi interpretat ca având un impact evident negativ asupra societății și economiei, precum și asupra sănătății și siguranței consumatorilor.ï (EEE). ðAr trebui să existe posibilitatea de a solicita acordarea unor derogări pentru echipamentele incluse în domeniul de aplicare al prezentei directive de la data intrării sale în vigoare, chiar și în cazul în care aceasta are loc înainte de includerea efectivă a echipamentului respectiv în domeniul de aplicare al directivei. ï

ò nou

(14) Derogările de la interdicțiile aplicate anumitor materiale sau componente specifice ar trebui limitate ca anvergură, în vederea eliminării progresive a substanțelor periculoase din echipamentele electrice și electronice, deoarece utilizarea acestor substanțe în astfel de aplicații ar trebui evitată.

ê 2002/95/CE

(15)(12) Dat fiind faptul că refolosirea, renovarea și prelungirea duratei de viață a produselor este avantajoasă, este necesar să existe piese de schimb.

ò nou

(16) Procedurile de evaluare a conformității echipamentelor electrice și electronice care fac obiectul prezentei directive ar trebui să fie conforme cu legislația comunitară aplicabilă, în special cu Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului[22]. Armonizarea procedurilor de evaluare a conformității ar trebui să asigure certitudinea juridică pentru producători în ceea ce privește dovezile de conformitate pe care trebuie să le furnizeze autorităților din întreaga Comunitate.

(17) Marcajul de conformitate care se aplică produselor la nivel comunitar, marcajul CE, ar trebui să se aplice, de asemenea, echipamentelor electrice și electronice care fac obiectul prezentei directive.

(18) Mecanismele de supraveghere a pieței instituite prin Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93[23] ar asigura mecanismele de salvgardare pentru verificarea respectării prezentei directive.

ò nou

(13) Adaptarea la progresul științific și tehnic a scutirilor de la cerințele privind eliminarea și interzicerea substanțelor periculoase trebuie efectuată de Comisie în cadrul unei proceduri de comitet.

ê 2002/95/CE

(19)(14) Măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prezentei directive trebuie adoptate în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor de exercitare a atribuțiilor de punere în aplicare conferite Comisiei[24].

ò nou

(20) În special, Comisia ar trebui abilitată să adapteze anexele II, III, IV, V și VI la progresele tehnice și științifice și să adopte orice alte măsuri necesare de punere în aplicare. Deoarece măsurile respective sunt de domeniu general și sunt destinate să modifice elemente neesențiale din Directiva 2002/95/CE, ele trebuie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

(21) Obligația de a transpune prezenta directivă în legislația națională trebuie limitată la acele dispoziții care reprezintă o schimbare de fond față de directiva anterioară. Obligația de a transpune dispozițiile care rămân nemodificate decurge din directiva anterioară.

(22) Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în legislația națională și de aplicare a directivelor menționate în anexa VIII, partea B,

(23) Deoarece obiectivele acțiunii care urmează a fi întreprinse, și anume stabilirea de restricții privind utilizarea substanțelor periculoase în echipamentele electrice și electronice, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de către statele membre și pot fi realizate mai bine la nivelul Comunității, având în vedere amploarea problemei și implicațiile sale cu privire la alte acte legislative comunitare referitoare la recuperarea și eliminarea deșeurilor și la domenii de interes comun, cum ar fi protecția sănătății umane, Comunitatea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității prevăzut la articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proporționalității, prevăzut la respectivul articol, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru realizarea acestui obiectiv,

ê 2002/95/CE (adaptat)

ð nou

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

Articolul 1

√ Obiect Õ Obiective

Scopul prezentei directive este apropierea legislațiilor statelor membre privind restricțiile de utilizare a substanțelor periculoase în echipamentele electrice și electronice și

ð Prezenta directivă stabilește norme privind restricțiile de utilizare a substanțelor periculoase în echipamentele electrice și electronice în vederea ï aduceriiea unei contribuții la protecția sănătății umane și la recuperarea și eliminarea ecologică a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

Articolul 2

Domeniul de aplicare

(1) Fără a aduce atingere articolului 6, pPrezenta directivă se aplică echipamentelor electrice și electronice care intră sub incidența categoriilor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 10 prevăzute la în anexa IA ð conform specificațiilor din anexa II ï la Directiva 2002/96/CE (DEEE) și becurilor electrice și corpurilor de iluminat din gospodării.

ê 2002/95/CE

ð nou

(2) Prezenta directivă se aplică fără a aduce atingere ð cerințelor ï legislației comunitare privind cerințele de sănătatea și securitatea, ð privind substanțele chimice, în special Regulamentului (CE) 1907/2006, precum și ï și legislației comunitare specifice privind gestionarea deșeurilor.

(3) Prezenta directivă nu se aplică: pieselor de schimb pentru reparații sau refolosirii echipamentelor electrice și electronice introduse pe piață înainte de 1 iulie 2006.

2. ð echipamentului necesar pentru protecția intereselor majore de securitate a statelor membre, inclusiv armamentului, muniției și materialului de război destinate unor scopuri specific militare; ï

3. ð echipamentului conceput în mod specific ca parte a altui tip de echipament care nu intră în domeniul de aplicare al prezentei directive și care nu poate funcționa decât ca parte a acelui tip de echipament; ï

4. ð echipamentului care nu este destinat introducerii pe piață ca unitate funcțională sau comercială individuală. ï

Articolul 3

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

(a) „echipamente electrice și electronice” sau ð (denumite în continuare ï „EEE”) reprezintă echipamente care depind de curenți electrici sau de câmpuri electromagnetice pentru a funcționa corespunzător și echipamente pentru generarea, transferul și măsurarea acestor curenți și câmpuri, aflate sub incidența categoriilor prevăzute în anexa IA la Directiva 2002/96/CE (DEEE) și proiectate pentru utilizarea la o tensiune nominală mai mică sau egală cu 1000 de volți, pentru curentul alternativ, și 1500 de volți, pentru curentul continuu;

(b) „producător” reprezintă orice persoană care, indiferent de tehnica de vânzare utilizată, inclusiv prin intermediul comunicațiilor la distanță, în conformitate cu Directiva 97/7/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 mai 1997 privind protecția consumatorilor în materie de contracte la distanță[25]:

(i) fie produce și vinde echipament electric și electronic sub propria sa marcă;

(ii) fie revinde echipament produs de alți furnizori sub propria sa marcă, revânzătorul nefiind considerat „producător” dacă marca producătorului apare pe echipament, după cum se prevede la punctul (i);

(iii) fie importă sau exportă cu titlu profesional echipament electric și electronic în și dintr-un stat membru.

Oricine asigură exclusiv finanțarea în cadrul sau în temeiul oricărui acord financiar nu este considerat „producător” decât dacă acesta acționează și ca producător în sensul punctelor (i)-(iii).

ò nou

(b) „producător” înseamnă orice persoană fizică sau juridică care fabrică un EEE sau care deține un EEE conceput sau fabricat sub numele sau marca comercială proprii;

(c) „distribuitor” înseamnă orice persoană fizică sau juridică din lanțul de distribuție, alta decât producătorul sau importatorul, care introduce pe piață un EEE;

(d) „importator” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Comunitate, care introduce pe piața comunitară un EEE dintr-o țară terță;

(e) „punere la dispoziție pe piață” înseamnă furnizarea unui EEE pentru distribuție, consum sau uz pe piața comunitară în cursul unei activități comerciale, contra cost sau gratuit;

(f) „introducere pe piață” înseamnă punerea la dispoziție pentru prima dată a unui EEE pe piața comunitară;

(g) „standard armonizat” înseamnă un standard adoptat de unul dintre organismele europene de standardizare enumerate în anexa I la Directiva 98/34/CE pe baza unei cereri a Comisiei în conformitate cu articolul 6 din Directiva 98/34/CE;

(h) „reprezentant autorizat” înseamnă orice persoană fizică sau juridică stabilită în Comunitate care a primit un mandat scris din partea unui producător de a acționa în numele acestuia în legătură cu sarcini specifice;

(i) „marcaj CE” înseamnă un marcaj prin care producătorul indică faptul că produsul este în conformitate cu cerințele aplicabile stabilite în legislația comunitară de armonizare care prevede aplicarea respectivului marcaj pe produs;

(j) „evaluarea conformității” înseamnă procesul care demonstrează în ce măsură sunt îndeplinite cerințele prezentei directive în ceea ce privește un EEE;

(k) „supraveghere a pieței” înseamnă activitățile desfășurate și măsurile luate de autoritățile publice pentru a garanta că EEE sunt conforme cerințelor stabilite în prezenta directivă și că nu pun în pericol sănătatea, siguranța sau alte aspecte referitoare la protecția intereselor publice;

(l) „material omogen” înseamnă un material cu compoziție uniformă care nu poate fi separat mecanic în materiale diferite, ceea ce înseamnă că materialele nu pot, în principiu, să fie separate prin acțiuni mecanice cum ar deșurubare, tăiere, strivire, măcinare și procese abrazive;

(m) „dispozitiv medical” înseamnă un dispozitiv medical în sensul articolului 1 alineatul (2) litera (a) din Directiva 93/42/CE;

(n) „dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro ” înseamnă un dispozitiv medical pentru diagnostic in vitro în sensul articolului 1 alineatul (2) litera (b) din Directiva 98/79/CE;

(o) „dispozitiv medical activ implantabil” înseamnă orice dispozitiv medical activ implantabil în sensul articolului 1 alineatul (2) litera (c) din Directiva 90/385/CEE.

(p) „instrumente de monitorizare și control industriale” înseamnă instrumente de monitorizare și control pentru uz exclusiv industrial sau profesional.

ê 2002/95/CE (adaptat)

ð nou

Articolul 4

Prevenirea

(1) Statele membre se asigură că, de la 1 iulie 2006, noile echipamente electrice și electronice √ EEE Õ ð inclusiv piesele de schimb pentru reparațiile sau pentru reutilizarea acestora ï introduse pe piață nu conțin ð substanțele enumerate în anexa IV. ï plumb, mercur, cadmiu, crom hexavalent, bifenili polibromurați (BPB) sau eteri de difenil polibromurați (DEPB). Măsurile naționale de restricționare sau interzicere a utilizării acestor substanțe în echipamentele electrice sau electronice, care au fost adoptate în conformitate cu legislația comunitară înaintea adoptării prezentei directive, pot fi menținute până la 1 iulie 2006.

ê 2002/95/CE, Anexa, pt 29

ð nou

(2) În sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a), ð prezentei directive ï se tolerează o valoare a concentrației maxime ð din greutatea materialelor omogene conform specificațiilor din anexa IV ï de 0,1 % din greutate pentru plumb, mercur, crom hexavalent, bifenili polibromurați (BPB) și difenileteri polibromurați (DEPB) și de 0,01 % din greutate pentru cadmiu în materialele omogene.

ò nou

(3) Alineatul 1 se aplică dispozitivelor medicale și instrumentelor de monitorizare și control introduse pe piață de la 1 ianuarie 2014, dispozitivelor medicale i n vitro introduse pe piață de la 1 ianuarie 2016 și instrumentelor de monitorizare și control industriale introduse pe piață de la 1 ianuarie 2017.

(4) Alineatul 1 nu se aplică pieselor de schimb pentru reparațiile sau reutilizarea următoarelor:

(a) EEE introduse pe piață înainte de 1 iulie 2006.

(b) dispozitive medicale introduse pe piață înainte de 1 ianuarie 2014.

(c) dispozitive medicale pentru diagnostic in vitro introduse pe piață înainte de 1 ianuarie 2016.

(d) instrumente de monitorizare și control introduse pe piață înainte de 1 ianuarie 2014.

(e) instrumente de monitorizare și control industriale introduse pe piață înainte de 1 ianuarie 2017.

(f) EEE care au beneficiat de o derogare și au fost introduse pe piață înainte de expirarea acesteia.

(5) Alineatul 1 nu se aplică dispozitivelor medicale active implantabile. Până în 2020 Comisia reexaminează excluderea dispozitivelor medicale active implantabile, în vederea formulării unei propuneri de includere a acestora.

ê 2002/95/CE

ð nou

(2)(6). Alineatul (1) nu se aplică aplicațiilor cuprinse în lista din anexăele ð V și VI ï.

(3) Pe baza unei propuneri a Comisiei, Parlamentul European și Consiliul hotărăsc, imediat ce apare o dovadă științifică și în conformitate cu principiile politicii privind substanțele chimice prevăzute în al șaselea Program de acțiune comunitară în domeniul mediului, cu privire la interzicerea altor substanțe periculoase și înlocuirea acestora cu alternative mai ecologice care să asigure cel puțin același nivel de protecție pentru consumatori.

ò nou

(7) Atunci când există un risc inacceptabil pentru sănătatea umană sau pentru mediu, rezultat în urma utilizării substanțelor și, în special, a substanțelor enumerate în anexa III, care trebuie rezolvat la scară comunitară, lista substanțelor interzise din anexa IV se revizuiește folosind o metodologie bazată pe procesul menționat la articolele 69-72 din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. Aceste măsuri destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (2).

ê 2002/95/CE (adaptat)

ð nou

Articolul 5

Adaptarea √ anexelor Õ la progresul științific și tehnic

ê 2008/35/CE Art. 1.1(a) (adaptat)

ð nou

ð (1) În vederea adaptării anexelor la progresul științific și tehnic, Comisia adoptă următoarele măsuri: ï

(1)(a) Se adoptă orice modificări √ necesare Õ √ ale Õ în vederea adaptării anexei ð II ï la progresul științific și tehnic, în următoarele scopuri:.

(a) stabilirea, după cum este necesar, a valorilor concentrațiilor maxime până la care se tolerează prezența substanțelor menționate la articolul 4 alineatul (1) în materiale și componente specifice ale echipamentelor electrice și electronice;

(b) scutirea ð includerea ï materialelor și componentelor din echipamentele electrice și electronice de dispozițiile √ EEE Õ articolului 4 alineatul (1) ð în anexele V și VI, dacă sunt îndeplinite oricare din condițiile următoare: ï

- eliminarea sau înlocuirea lor prin modificarea proiectului sau cu materiale și componente pentru care nu sunt necesare niciunele dintre materialele sau substanțele prevăzute la articolul 4 alineatul (1) este imposibilă √ din punct de vedere științific sau tehnic Õ;

- ð disponibilitatea și fiabilitatea substitutelor nu este asigurată, ï

- efectele negative asupra mediului, sănătății și securității consumatorului ð sau cele din domeniul socio-economic ï provocate de înlocuire pot depăși avantajele ecologice ale acesteia, pe cele pentru sănătatea și securitatea consumatorului ð și/sau pe cele din domeniul socio-economic ï;

(c) realizarea unei revizuiri a fiecărei scutiri din anexă cel puțin la fiecare patru ani sau după patru ani de la adăugarea unui articol pe listă, cu scopul de a lua în considerare ștergerea materialelor și a componentelor de echipamentele electrice și electronice din anexă, dacă eliminarea sau înlocuirea lor prin modificarea proiectului sau cu materiale și componente pentru care nu sunt necesare nici unele dintre materialele sau substanțele prevăzute la articolul 4 alineatul (1) este posibilă din punct de vedere științific sau tehnic sau dacă efectele negative asupra mediului, sănătății și securității consumatorului provocate de înlocuire nu depășesc avantajele ecologice ale acesteia pentru sănătate și pentru securitatea consumatorului.

ê 2008/35/CE Art. 1.1(b)

Măsurile menționate la literele (a), (b) și (c) din primul paragraf, destinate să modifice elementele neesențiale ale prezentei directive, se adoptă în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 7 alineatul (2).

ò nou

(c) eliminarea materialelor și componentelor EEE din anexele V și VI în cazul în care nu mai sunt îndeplinite condițiile stabilite la litera (b).

Aceste măsuri destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (2).

(2) Măsurile adoptate în conformitate cu alineatul (1) litera (b) au o durată maximă de valabilitate de patru ani, cu posibilitate de prelungire. Comisia adoptă în timp util o decizie cu privire la fiecare cerere de reînnoire depusă cu cel puțin 18 luni înainte de expirarea derogării.

ê 2002/95/CE

ð nou

(3)(2). Înainte ca anexa ð anexele ï să fie modificateă în temeiul alineatului (1), Comisia consultă, inter alia , producătorii de echipamente electrice și electronice, reciclatorii, întreprinderile de tratare, organizațiile de mediu și asociațiile salariaților și ale consumatorilor. Observațiile se înaintează comitetului menționat la articolul 7 alineatul (1). Comisia prezintă un raport asupra informaților primite.

ð (4) Atât timp cât materialele sau componentele sunt incluse în anexele V și VI la prezenta directivă, în temeiul articolul 5 alineatul (1) litera (b) din prezenta directivă, aplicațiile respective sunt, de asemenea, considerate exceptate de la cerințele de autorizare stabilite la articolul 58 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1907/2006. ï

ò nou

Articolul 6 Măsuri de implementare

Comisia adoptă măsuri detaliate pentru:

- cererile de derogare, inclusiv formatul și tipul de informații care trebuie furnizate în momentul depunerii cererilor respective, analiza alternativelor și, dacă există alternative adecvate, planurile de înlocuire menționate în Regulamentul (CE) nr. 1907/2006.

- respectarea valorilor concentrației maxime stabilite la articolul 4 alineatul (2);

- implementarea articolului 5 alineatul (2), având în vedere necesitatea asigurării certitudinii juridice pentru operatorii economici în așteptarea unei decizii a Comisiei privind prelungirea derogărilor.

Aceste măsuri destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentei directive sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 18 alineatul (2).

ê 2002/95/CE

Articolul 6

Revizuirea

Până la 13 februarie 2005, Comisia revizuiește măsurile prevăzute în prezenta directivă pentru a lua în considerare, dacă este necesar, noile dovezi științifice.

Comisia prezintă în special, până la data în cauză, propuneri de includere în domeniul de aplicare a prezentei directive a echipamentelor care intră sub incidența categoriilor 8 și 9 prevăzute în anexa IA la Directiva 2002/96/CE (DEEE).

Comisia studiază de asemenea necesitatea de a adapta lista de substanțe prevăzută la articolul 4 alineatul (1) în temeiul datelor științifice și luând în considerare principiul precauției și prezintă propuneri Parlamentului European și Consiliului pentru astfel de adaptări, dacă este cazul.

O atenție deosebită se acordă, în timpul revizuirii, impactului asupra mediului și asupra sănătății umane al altor substanțe și materiale periculoase folosite în echipamente electrice și electronice. Comisia examinează fezabilitatea înlocuirii unor astfel de substanțe și materiale și prezintă propuneri Parlamentului European și Consiliului pentru a extinde domeniul de aplicare a articolului 4, dacă este cazul.

ò nou

Articolul 7

Obligațiile producătorilor

(1) Atunci când introduc produsele pe piață, producătorii se asigură că acestea au fost proiectate și fabricate în conformitate cu cerințele stabilite la articolul 4.

(2) Producătorii întocmesc documentația tehnică solicitată și efectuează procedura de control intern al producției prevăzută în modulul A al anexei II la Decizia nr. 768/2008/CE sau contractează efectuarea ei.

În cazul în care s-a demonstrat conformitatea EEE cu cerințele aplicabile prin procedura menționată, producătorii întocmesc o declarație de conformitate CE și aplică marcajul CE.

(3) Producătorii păstrează documentația tehnică și declarația de conformitate CE timp de zece ani după introducerea pe piață a EEE.

(4) Producătorii se asigură că există proceduri care să garanteze conformitatea continuă a producției în serie. Modificările în proiectare sau cele referitoare la caracteristicile produsului și modificările standardelor armonizate sau ale specificațiilor tehnice, în raport cu care se declară conformitatea unui EEE, se iau în considerare în mod corespunzător.

(5) Ori de câte ori acest lucru este justificat de riscurile prezentate de un produs, producătorii testează prin eșantionare EEE comercializate, pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor, investigând și, după caz, ținând un registru de reclamații, EEE neconforme și rechemări ale unor produse, și informează distribuitorii privind orice astfel de activități de monitorizare.

(6) Producătorii se asigură de faptul că EEE au inscripționate tipul, lotul sau numărul de serie sau alt element de identificare, iar dacă mărimea sau natura EEE nu permite acest lucru, producătorii se asigură că informațiile solicitate sunt furnizate pe ambalaj sau într-un document care însoțește EEE.

(7) Producătorii indică pe EEE numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește EEE. Adresa trebuie să indice un singur punct de contact al producătorului.

(8) Producătorii care consideră sau au motive să creadă că un EEE pe care l-au introdus pe piață nu este conform legislației comunitare de armonizare aplicabile iau de îndată măsurile corective necesare pentru a pune respectivul EEE în conformitate, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care EEE prezintă un risc, producătorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață EEE, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.

(9) Producătorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, îi furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea EEE, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea respectivă. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de EEE pe care aceștia le-au introdus pe piață.

Articolul 8 Reprezentanții autorizați

(1) Un producător poate numi printr-un mandat scris un reprezentant autorizat.

Obligațiile stabilite la articolul 7 alineatul (1) și întocmirea documentației tehnice nu fac parte din mandatul reprezentantului autorizat.

(2) Reprezentantul autorizat îndeplinește sarcinile prevăzute în mandatul primit de la producător. Mandatul permite reprezentantului autorizat să îndeplinească cel puțin următoarele:

(a) să păstreze la dispoziția autorităților naționale de supraveghere, timp de zece ani, declarația de conformitate CE și documentația tehnică;

(b) în urma unei cereri motivate din partea autorității naționale competente, să furnizeze acestei autorități toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea unui EEE;

(c) să coopereze cu autoritățile naționale competente, la cererea acestora, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor reprezentate de EEE care fac obiectul mandatului lor.

Articolul 9

Obligațiile importatorilor

(1) Importatorii introduc pe piața comunitară numai produse conforme.

(2) Înainte de introducerea unui EEE pe piață, importatorii garantează că procedura corespunzătoare de evaluare a conformității a fost efectuată de către producător. Aceștia garantează că producătorul a întocmit documentația tehnică, că EEE poartă marcajul CE, că acesta este însoțit de documentele prevăzute și că producătorul a respectat cerințele prevăzute la articolul 7 alineatele (5) și (6).

Dacă importatorul consideră sau are motive să creadă că un EEE nu este conform cu articolul 4, el nu poate introduce EEE pe piață înainte ca acesta să fie pus în conformitate. În plus, atunci când EEE prezintă un risc, importatorul informează producătorul și autoritățile de supraveghere a pieței în acest sens.

(3) Importatorii indică pe EEE numele, denumirea comercială înregistrată sau marca înregistrată și adresa la care pot fi contactați sau, dacă acest lucru nu este posibil, pe ambalaj sau într-un document care însoțește EEE.

(4) Importatorii se asigură că, atât timp cât un EEE constituie responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport nu periclitează conformitatea cu cerințele stabilite la articolul 4.

(5) În cazul în care acest lucru este considerat oportun în raport cu riscurile prezentate de un EEE, importatorii, pentru a proteja sănătatea și siguranța consumatorilor, testează prin eșantionare EEE comercializate, investigând și, după caz, ținând un registru de reclamații, EEE neconforme și rechemări ale unor EEE și informează distribuitorii privind această monitorizare.

(6) Importatorii care consideră sau au motive să creadă că un EEE pe care l-au introdus pe piață nu este conform prezentei directive iau de îndată măsurile corective necesare pentru a aduce în conformitate respectivul EEE, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care EEE prezintă un risc, importatorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață EEE, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.

(7) Timp de zece ani importatorii păstrează la dispoziția autorităților de supraveghere a pieței o copie a declarației de conformitate CE și se asigură că documentația tehnică poate fi pusă la dispoziția autorităților respective, la cererea acestora.

(8) Importatorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, îi furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesare pentru a demonstra conformitatea EEE, într-o limbă care poate fi ușor înțeleasă de către autoritatea respectivă. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune întreprinsă pentru eliminarea riscurilor prezentate de EEE pe care aceștia le-au introdus pe piață.

Articolul 10 Obligațiile distribuitorilor

(1) În cazul în care pun la dispoziție un EEE pe piață, distribuitorii acționează cu grija cuvenită privind cerințele aplicabile.

(2) Înainte de a pune la dispoziție un EEE pe piață, distribuitorii verifică dacă EEE poartă marcajul CE și dacă acesta este însoțit de documentele necesare, într-o limbă ușor de înțeles de către consumatori și alți utilizatori finali din statul membru în care EEE este pus la dispoziție pe piață, și dacă producătorul și importatorul au respectat cerințele prevăzute la articolul 7 alineatele (5) și (6) și la articolul 9 alineatul (3)].

Dacă distribuitorul consideră sau are motive să creadă că un EEE nu este conform cu articolul 4, nu pune la dispoziție EEE pe piață înainte ca acesta să fie pus în conformitate. Mai mult, atunci când EEE prezintă un risc, distribuitorul informează producătorul sau importatorul în acest sens, precum și autoritățile de supraveghere a pieței.

(3) Distribuitorii se asigură că, atât timp cât un EEE constituie responsabilitatea lor, condițiile de depozitare sau transport nu periclitează conformitatea cu cerințele stabilite la articolul 4.

(4) Distribuitorii care consideră sau au motive să creadă că un EEE pe care l-au pus la dispoziție pe piață nu este conform prezentei directive, iau de îndată măsurile corective necesare pentru a pune în conformitate respectivul EEE, pentru a-l retrage sau pentru a-l rechema, după caz. În plus, în cazul în care EEE prezintă un risc, distribuitorii informează imediat în acest sens autoritățile naționale competente din statele membre în care au pus la dispoziție pe piață EEE, indicând detaliile, în special cu privire la neconformitate și la orice măsuri corective luate.

(5) Distribuitorii, în urma unei cereri motivate din partea unei autorități naționale competente, îi furnizează acesteia toate informațiile și documentația necesară pentru a demonstra conformitatea unui EEE. Aceștia cooperează cu autoritatea respectivă, la cererea acesteia, cu privire la orice acțiune de eliminare a riscurilor prezentate de EEE puse la dispoziție pe piață.

Articolul 11

Situațiile în care obligațiile producătorilor se aplică importatorilor și distribuitorilor

Un importator sau un distribuitor este considerat producător în sensul prezentei directive și este supus obligațiilor ce revin producătorului în temeiul articolului 7 atunci când introduce pe piață un EEE sub numele sau marca sa ori modifică un EEE deja introdus pe piață într-un mod în care conformitatea cu cerințele aplicabile poate fi afectată.

Articolul 12

Identificarea operatorilor economici

Operatorii economici transmit, la cerere, autorităților de supraveghere a pieței, pentru o perioadă de zece ani, datele de identificare ale:

(a) oricărui operator economic care le-a furnizat un EEE;

(b) oricărui operator economic căruia i-a fost furnizat un EEE.

Articolul 13

Declarația CE de conformitate

(1) Declarația CE de conformitate stipulează faptul că îndeplinirea cerințelor specificate la articolul 4 a fost demonstrată.

(2) Declarația CE de conformitate are structura modelului și conține elementele prevăzute în anexa VII și se actualizează constant.

(3) Prin redactarea declarației CE de conformitate, producătorul își asumă responsabilitatea pentru conformitatea EEE.

Articolul 14

Principii generale ale marcajului CE

Marcajul CE este supus principiilor generale prevăzute la articolul 30 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

Articolul 15

Norme și condiții pentru aplicarea marcajului CE

(1) Marcajul CE se aplică în mod vizibil, lizibil și indelebil pe EEE sau pe plăcuța cu date ale EEE. În cazul în care acest lucru nu este posibil sau justificat din considerente ținând de natura EEE, marcajul se aplică pe ambalaj și pe documentele de însoțire, în cazul în care legislația în cauză prevede astfel de documente.

(2) Marcajul CE se aplică înainte ca EEE să fie introdus pe piață. Poate fi urmat de o pictogramă sau orice alt însemn care indică un risc special sau o utilizare specială.

(3) Marcajul CE este urmat de numărul de identificare al organismului notificat, în cazul în care un astfel de organism este implicat în faza de control a producției.

Numărul de identificare al organismului notificat se aplică chiar de către organismul notificat sau, conform instrucțiunilor acestuia, de către producător sau reprezentantul său autorizat.

(4) Statele membre se bazează pe mecanismele existente pentru a asigura aplicarea corectă a regimului care reglementează marcajul CE și iau măsuri adecvate în caz de utilizare incorectă a marcajului. Statele membre prevăd, de asemenea, sancțiuni pentru încălcarea legislației, inclusiv sancțiuni penale pentru încălcările grave. Sancțiunile în cauză sunt proporționale cu gravitatea faptei și reprezintă o măsură eficace de descurajare a utilizării necorespunzătoare.

Articolul 16

Prezumția de conformitate

Statele membre pleacă de la premisa că echipamentele electrice și electronice care poartă marcajul CE sunt conforme cu prezenta directivă.

Echipamentele electrice și electronice care au fost supuse testelor și măsurătorilor, în conformitate cu standardele armonizate, ale căror specificații au fost publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se consideră a fi conforme tuturor cerințelor relevante din prezenta directivă, la care se raportează aceste standarde.

ò nou

Articolul 17

Supravegherea pieței și controalele echipamentelor electrice și electronice care intră pe piața comunitară

Statele membre supraveghează piața în conformitate cu articolele 15 – 29 din Regulamentul (CE) nr. 765/2008.

ê 2008/35/CE Art. 1.2 (adaptat)

Articolul 18 7

Comitetul

(1) Comisia este asistată de comitetul înființat în conformitate cu articolul 18 din Directiva √ nr. 2006/12/CE Õ 75/442/CEE a Parlamentului European și a Consiliului √ din 5 aprilie 2006 Õdin 15 iulie 1975 privind deșeurile [26].

(2) Atunci când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8.

ê 2002/95/CE (adaptat)

Articolul 198

Sancțiuni

Statele membre stabilesc sancțiunile aplicabile la încălcarea dispozițiilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive. Sancțiunile astfel prevăzute sunt eficiente, proporționale și descurajează repetarea unor astfel de încălcări.

√Statele membre stabilesc normele privind sancțiunile aplicabile în cazul încălcării prevederilor naționale adoptate în temeiul prezentei directive și iau toate măsurile necesare pentru a garanta implementarea lor. Sancțiunile astfel prevăzute trebuie să fie eficiente, proporționale și cu efect de descurajare. Statele membre notifică Comisiei prevederile respective cel târziu până la data specificată la articolul 12; de asemenea ele notifică Comisiei fără întârziere orice modificări ulterioare ale acestor prevederi. Õ

Articolul 209

Transpunerea

(1) Statele membre adoptă și pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare aducerii la îndeplinire a prezentei directive până la 13 august 2004. Statele membre informează de îndată Comisia cu privire la aceasta.

⎢ .

(1) Statele membre adoptă și publică, cel târziu până la [18 luni de la publicarea prezentei directive în Jurnalul oficial al Uniunii Europene ], actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive. Ele comunică ulterior Comisiei textul prevederilor menționate și un tabel de corespondență între prevederile respective și prezenta directivă.

Statele membre aplică prevederile respective începând cu […].

ê 2002/95/CE (adaptat)

Atunci când statele membre adoptă aceste măsuri √ prevederi Õ , ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitățile de efectuare a acestei trimiteri. √ Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri Õ.

(2) Statele membre comunică Comisiei textele tuturor actelor cu putere de lege și ale actelor administrative pe care le adoptă √ textul prevederilor principale din legislația națională adoptată Õ în domeniul reglementat de prezenta directivă.

⎢ .

Articolul 21

Abrogare

Directiva 2002/95/CE, astfel cum a fost modificată prin actele enumerate în anexa VIII partea A, se abrogă începând cu ziua următoare datei menționate la articolul 20 alineatul (1) primul paragraf, fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre privind datele limită pentru transpunerea în dreptul intern și aplicarea directivei, menționate în anexa VIII partea B.

Trimiterile la actele abrogate se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa IX.

ê 2002/95/CE (adaptat)

ð nou

Articolul 2210

Intrarea în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare √ în a 20-a zi de Õ la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 23 11

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

ò nou

ANEXA I

Categorii de echipamente electrice și electronice care fac obiectul prezentei directive:

1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni

2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni

3. Echipamente informatice și de telecomunicații

4. Aparate electrice de consum

5. Echipamente de iluminat

6. Unelte electrice și electronice (cu excepția uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni) 7. Jucării, echipament pentru petrecerea timpului liber și echipament sportiv

8. Dispozitive medicale

9. Instrumente de monitorizare și control, inclusiv instrumente industriale de monitorizare și control

10. Distribuitoare automate

ANEXA II

Lista obligatorie a produselor care intră în categoriile enumerate în anexa I:

1. Aparate de uz casnic de mari dimensiuni, inclusiv:

Mașini de spălat rufe

Uscătoare de rufe

Mașini de spălat vase

Aparate de uz casnic de mari dimensiuni utilizate pentru refrigerarea, conservarea și stocarea alimentelor, cum ar fi:

Aparate frigorifice de mari dimensiuni, refrigeratoare, congelatoare

Aparate de uz casnic de mari dimensiuni utilizate pentru prepararea sau procesarea de altă natură a alimentelor, cum ar fi:

Sobe electrice de gătit, plite electrice,

Cuptoare cu microunde

Aparate de mari dimensiuni utilizate pentru încălzirea camerelor, a paturilor, a scaunelor și fotoliilor, precum:

Aparate electrice de încălzit, radiatoare electrice,

Echipamente de ventilare, de ventilare pentru evacuare și de climatizare:

Ventilatoare electrice

Aparate de aer condiționat

2. Aparate de uz casnic de mici dimensiuni, inclusiv:

Aparate de curățat, cum ar fi aspiratoare, aparate de curățat covoare

Aparate utilizate pentru cusut, tricotat, țesut și alte metode de prelucrare a textilelor

Fiare de călcat și alte aparate de călcat, calandrat și alte forme de întreținere a îmbrăcămintei

Aparate de prăjit pâine

Friteuze

Mașini de măcinat, filtre de cafea și echipamente de deschis sau sigilat recipiente sau ambalaje

Cuțite electrice

Aparate de tuns părul, uscătoare de păr, periuțe de dinți, aparate de ras, aparate pentru masaj și alte aparate de îngrijire corporală

Ceasuri, ceasuri de mână și echipamente de măsurat, indicat sau înregistrat timpul

Cântare

3. Echipamente informatice și de telecomunicații, inclusiv:

Produse și echipamente pentru colectarea, stocarea, prelucrarea, prezentarea sau comunicarea de informații prin mijloace electronice, cum ar fi: mașini de calcul pentru prelucrarea centralizată a datelor (mainframe-uri, minicomputere, imprimante) și de uz personal [calculatoare personale (inclusiv unitate centrală, mouse, monitor și tastatură), calculatoare portabile (inclusiv unitate centrală, mouse, monitor și tastatură), calculatoare mici portabile, imprimante, echipament pentru copiere, mașini de scris electrice și electronice, calculatoare de buzunar și de birou]

Produse sau echipamente pentru transmisia de sunete, imagini sau alte informații prin telecomunicații, precum terminale și sisteme pentru utilizatori, faxuri, telexuri, telefoane, telefoane publice, telefoane fără fir, telefoane celulare, roboți telefonici

4. Echipamente electrice de consum, inclusiv produse sau echipamente destinate înregistrării sau reproducerii sunetelor sau imaginilor, inclusiv semnale sau alte tehnologii de propagare a sunetului sau imaginii altfel decât prin telecomunicații, cum ar fi aparate de radio, televizoare, camere video, aparate video cu înregistrare, aparate de înregistrare de înaltă fidelitate, amplificatoare audio, instrumente muzicale (cu excepția orgilor cu tuburi instalate în biserici)

5. Echipamente de iluminat, inclusiv:

materiale de iluminat sau echipamente de difuzat sau controlat lumina, cum ar fi corpuri de iluminat pentru lămpi fluorescente, lămpi fluorescente drepte, lămpi fluorescente compacte, lămpi cu descărcare de mare intensitate, inclusiv lămpi cu vapori de sodiu la înaltă presiune și lămpi cu halogenuri metalice, lămpi cu vapori de sodiu la joasă presiune

6. Unelte electrice și electronice (cu excepția uneltelor industriale fixe de mari dimensiuni), inclusiv:

Mașini de găurit

Ferăstraie

Mașini de cusut

Echipamente de strunjit, de frezat, de șlefuit, de polizat, de tăiat cu ferăstrăul, de tăiat, de forfecat, de perforat, de găurit, de ștanțat, de fălțuit, de îndoit sau destinate altor operațiuni de prelucrare a lemnului, metalului sau a altor materiale

Dispozitive de nituit, de fixat cu cuie, de înșurubat sau de extragere a niturilor, cuielor, șuruburilor sau pentru alte utilizări similare

Dispozitive pentru sudură, pentru lipit sau pentru utilizări similare

Echipamente de pulverizat, de împrăștiat, de dispersat sau alte operațiuni de tratare a substanțelor lichide sau gazoase prin alte mijloace

Unelte de tuns iarba sau pentru alte activități de grădinărit

7. Jucării, echipament pentru petrecerea timpului liber și echipament sportiv, inclusiv:

Seturi de trenuri electrice sau de curse de mașini

Console de mână pentru jocuri video

Jocuri video

Calculatoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj etc.

Echipamente sportive cu componente electrice sau electronice

Automate cu monede

8. Dispozitive medicale (DM):

– Echipamente electrice care intră sub incidența Directivei 93/42/CEE

– Echipamente electrice care intră sub incidența Directivei 98/79/CE

9. Instrumente de monitorizare și control, inclusiv:

Detectoare de fum

Regulatoare de căldură

Termostate

Aparate de măsurat, cântărit sau reglat de uz casnic sau utilizate ca echipamente de laborator

Instrumente de monitorizare și control industriale

10. Distribuitoare automate, inclusiv toate dispozitivele care distribuie automat orice tip de produse, de exemplu distribuitoare automate de băuturi calde, distribuitoare automate de sticle sau doze calde sau reci, distribuitoare automate de produse solide, distribuitoare automate de bani

ANEXA III: Substan țe menționate la articolul 4 alineatul (7)

1. Hexabromociclododecan (HBCDD)

2. Ftalat de bis (2-etilhexil) (DEHP)

3. Ftalat de butil benzil (BBP)

4. Dibutilftalat (DBP)

ANEXA IV Substanțe interzise menționate la articolul 4 alineatul (7) și valorile concentrațiilor maxime din greutate tolerate în materialele omogene

Plumb (0,1%)

Mercur (0,1%)

Cadmiu (0,01%)

Crom hexavalent (0,1%)

Bifenil-polibromurați (PBB) (0,1%)

Eteri de difenil polibromurați (PBDE) (0,1%)

ê 2005/717/CE Art. unic și Anexa .1 (adaptat)

ANEXA VII

Aplicații √ exceptate de la interdicția de la articolul 4 alineatul (1) Õ Utilizarea plumbului, mercurului, cadmiului, cromului hexavalent, a bifenililor polibromurați (BPB) sau a eterilor de difenil polibromurați (DEPB) care sunt exceptate de la aplicarea cerințelor articolului 4 alineatul (1)

ê 2002/95/CE

1. Mercurul din lămpi compacte fluorescente, care nu depășește 5 mg pe lampă.

2. Mercurul din lămpi fluorescente drepte, cu utilizare generală, care nu depășește:

— fosfat halogenat | 10 mg |

— trifosfat cu durată de viață normală | 5 mg |

— trifosfat cu durată de viață lungă | 8 mg. |

3. Mercurul din lămpi fluorescente drepte, cu utilizare specială.

4. Mercurul din alte tipuri de lămpi care nu au fost menționate în prezenta anexă.

5. Plumbul din sticla tuburilor cu raze catodice, din componente electronice și tuburi fluorescente.

6. Plumbul ca element de aliere din oțel cu conținut de până la 0,35 % plumb în greutate, aluminiu conținând până la 0,4 % plumb în greutate și ca aliaj de cupru cu conținut de până la 4 % plumb în greutate.

ê 2005/747/CE Art. 1 și Anexa .1

- 7. Plumb în aliaje de lipit cu temperatură de topire înaltă (respectiv aliaje de plumb care conțin 85 % sau mai mult plumb);

- plumb în aliaje de lipit pentru servere, sisteme de stocare și de rețele de stocare, echipamente de infrastructură de rețele pentru comutare, semnalizare, transmisie, precum și pentru gestionarea rețelelor de telecomunicații;

- plumb în piese electronice din ceramică (de exemplu, dispozitive piezoelectrice).

ê 2005/747/CE Art. 1 și Anexa .2

8. Cadmiul și compușii săi din contactele electrice și placarea cu cadmiu, cu excepția aplicațiilor interzise în temeiul Directivei 91/338/CEE[27] de modificare a Directivei 76/769/CEE[28] în ceea ce privește limitarea comercializării și utilizării anumitor substanțe și preparate periculoase.

ê 2002/95/CE

9. Cromul hexavalent ca anticorosiv pentru sistemele de răcire din oțel carbon din refrigeratoarele cu absorbție.

ê 2005/717/CE Art. unic și Anexa .2, Hotărârea CEJ (în cauzele conexate C-14/06 și C-295/06) (adaptat)

9a. DecaBDE în aplicații polimerice.

ê 2005/717/CE Art. unic și Anexa .3

109b. Plumb în cuzineți și semicuzineți din bronz cu plumb.

ê 2002/95/CE (adaptat)

10. În cadrul procedurii menționate la articolul 7 alineatul (2), Comisia evaluează aplicațiile pentru:

- deca BDE;

- mercurul din lămpi fluorescente drepte pentru utilizări speciale;

- plumbul din aliajele de lipit pentru servere, sisteme de stocare și de rețele de stocare, echipamente de infrastructură de rețele pentru comutare, semnalizare, transmisie, precum și pentru gestionarea rețelelor de telecomunicații (în scopul fixării unui anumit termen pentru această scutire);

- becuri electrice,

cu prioritate pentru a putea stabili cât mai curând posibil dacă aceste articole trebuie să fie modificate în consecință.

ê 2005/747/CE Art. 1 și Anexa .3

11. Plumbul folosit la sisteme de conectori cu pini flexibili.

12. Plumbul ca material de acoperire pentru inelul C al modulului termoconductor.

13. Plumbul și cadmiul în sticla optică și sticla filtrantă.

14. Plumbul în aliaje de lipit care conțin mai mult de două elemente de conectare între pini și pachetul de microprocesoare cu un conținut de plumb mai mare de 80 % și mai mic de 85 % în greutate.

15. Plumbul în aliaje de lipit care vizează realizarea unei conexiuni electrice viabile între purtător și substratul semiconductorului în carcasele de circuit integrat tip Flip Chip.

ê 2006/310/CE Art. 1 și Anexa

16. Plumb în lămpi incandescente liniare cu tuburi cu înveliș de silicat.

17. Halogenură de plumb ca agent iradiant în lămpi cu descărcare de intensitate mare (HID) folosite pentru aplicații profesionale de reprografie.

18. Plumbul ca activator în pudră fluorescentă (1 % sau mai puțin din greutate plumb) din lămpile cu descărcare în cazul în care sunt folosite ca lămpi solare de bronzat conținând substanțe fosforescente ca BSP (BaSi2O5:Pb), precum și în cazul în care sunt folosite ca lămpi speciale pentru reprografierea prin imprimare diazo, litografierea, capcane pentru insecte, procese fotochimice și de întărire conținând substanțe fosforescente ca SMS [(Sr,Ba)2MgSi2O7:Pb].

19. Plumb cu PbBiSn-Hg și PbInSn-Hg în amestecuri caracteristice ca amalgam principal și cu PbSn-Hg ca amalgam auxiliar în lămpi compacte pentru economisirea energiei (ESL).

20. Sticlă de oxid de plumb folosită pentru îmbinarea substraturilor din față și din spate ale lămpilor fluorescente folosite pentru ecranele cu cristale lichide (LCD).

ê 2006/691/CE Art. 1 și Anexa

21. Plumbul și cadmiul conținute în cernelurile de imprimare pentru aplicarea de emailuri pe sticla de borosilicat.

22. Plumbul ca impuritate în rotatoarele Faraday RIG (granat ferifer cu pământuri rare) utilizate la sistemele de comunicații prin fibră optică.

23. Plumbul din finisajele componentelor cu filet fin, altele decât conectoarele cu un pas de 0,65 mm sau mai mic cu cadre de plumb NiFe și plumbul din finisajele componentelor cu filet fin, altele decât conectoarele cu un pas de 0,65 mm sau mai mic cu cadre de plumb cupru.

24. Plumbul din aliajele de sudură pentru condensatoarele ceramice multistrat de formă discoidală sau plană, prelucrate prin străpungere.

25. Oxidul de plumb din ecranele de plasmă (PDP) și ecranele de emisie a electronilor prin conducție (SED) utilizate în elemente structurale, în special în straturile dielectrice din sticlă din față și din spate, electrozi de autobuz, benzi negre, electrozi de direcție, bariere, frită de sticlă de etanșare și de vidare, precum și din pastele de imprimare.

26. Oxidul de plumb din baloanele de sticlă ale lămpilor de lumină ultravioletă.

27. Aliajele de plumb pentru sudarea traductoarelor utilizate la difuzoarele de mare putere (proiectate să funcționeze timp de mai multe ore la niveluri de putere acustică de 125 dB SPL și mai mari).

ê 2006/692/CE Art. 1 (adaptat)

28. Cromul hexavalent din straturile de acoperire pentru prevenirea coroziunii la foile metalice nevopsite și la dispozitivele de fixare utilizate pentru protecția împotriva coroziunii și ecranarea interferențelor electromagnetice în echipamentele care se încadrează în categoria a treia din Directiva 2002/96/CE (Echipamente informatice și telecomunicații). Scutire acordată până la 1 iulie 2007.

ê 2006/690/CE Art. 1

29. Plumbul fixat în sticla cristal în conformitate cu anexa I (categoriile 1, 2, 3 și 4) la Directiva 69/493/CEE a Consiliului[29].

ê 2005/618/CE Art. 1 (adaptat)

În sensul articolului 5 alineatul (1) litera (a), se tolerează o valoare a concentrației maxime de 0,1 % din greutate pentru plumb, mercur, crom hexavalent, bifenili polibromurați (BPB) și difenileteri polibromurați (DEPB) și de 0,01 % din greutate pentru cadmiu în materialele omogene.

ê 2008/385/CE Art. 1 și Anexa

30. Aliajele de cadmiu utilizate la îmbinările electro-mecanice prin lipire ale conductorilor electrici amplasați direct pe bobina vocală a traductorilor utilizați în construcția difuzoarelor de mare putere având nivelul de presiune sonoră de cel puțin 100 dB (A).

31. Plumbul din materialele de lipit utilizate în construcția lămpilor plane fluorescente fără mercur (care, de exemplu, sunt utilizate la afișajele cu cristale lichide, la iluminatul decorativ sau industrial).

32. Oxizii de plumb din etanșările cu frită utilizate în construcția montajelor tip fereastră pentru tuburile laser cu argon și kripton.

ò nou

ANEXA VI

Aplicații exceptate de la interdicția de la articolul 4 alineatul (1) privind categoriile 8 și 9

Echipamente care utilizează sau detectează radiații ionizante

1 Plumb, cadmiu și mercur în detectoare de radiații ionizante

2 Lagăre de plumb în tuburile cu raze X

3 Plumb în dispozitivele de amplificare a radiațiilor electromagnetice: plăcuță cu microcanale sau plăcuță capilară

4 Plumb în frita de sticlă a tuburilor cu raze X și a intensificatoarelor de imagine și plumb în liantul de frită de sticlă pentru asamblarea laserelor cu gaz și pentru tuburile cu vacuum care convertesc radiațiile electromagnetice în electroni

5 Plumb în scuturile de protecție contra radiații ionizante

6 Plumb în obiectele de testare pentru raze X.

7 Cristale cu stearat de plumb de difracție a razelor X

8 Sursă de izotop de cadmiu radioactiv pentru spectometrele portabile cu fluorescență de raze X

Senzori, detectoare și electrozi (plus punctul 1)

1a Plumb și cadmiu în electrozi ion-selectivi, inclusiv în sticla pentru electrozii de pH

1b Anozi de plumb în senzorii electrochimici de oxigen

1c Plumb, cadmiu și mercur în detectoare cu raze infraroșii

1d Mercur în electrozi de referință: clorură de mercur cu conținut scăzut de clorură, sulfat de mercur și oxid de mercur

Altele

9 Cadmiu în lasere cu heliu-cadmiu

10 Plumb și cadmiu în lămpile de spectroscopie de adsorbție atomică

11 Plumb în aliaje ca supraconductor și conductor termic în IRM

12 Plumb și cadmiu în legături metalice pentru materialele supraconductoare în IRM și detectoare SQUID

13 Plumb în contragreutăți

14 Plumb în materiale piezoelectrice cu monocristale pentru transductorii ultrasonici

15 Plumb în aliajele pentru lipirea transductorilor ultrasonici

16 Mercur în punți de foarte înaltă precizie pentru măsurarea capacitanței și a pierderilor, în comutatoare RF de înaltă frecvență și în relee utilizate în instrumente de monitorizare și control, fără a depăși 20 mg de mercur per comutator sau releu

17 Plumb în aliaje de lipit pentru defibrilatoarele portabile de urgență

18 Plumb în aliajele de lipit pentru modulele de imagistică cu radiații infraroșii de înaltă performanță pentru detectare în intervalul 8 – 14 µm

19 Plumb în ecranele cu cristale lichide pe siliciu (LCoS)

20 Cadmiu în filtrele de măsurare a razelor X

ANEXA VII

DECLARAȚIA CE DE CONFORMITATE

1. Nr. … (număr unic de identificare a EEE)

2. Numele și adresa producătorului sau a reprezentantului său autorizat:

3. Declarația de conformitate este emisă pe răspunderea exclusivă a producătorului (sau a instalatorului):

4. Obiectul declarației (identificare a EEE permițând trasabilitatea. Poate include și o fotografie, dacă este cazul.):

5. Obiectul declarației descris mai sus este conform directivei … în ceea ce privește restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice

6. Trimiteri la standardele armonizate relevante folosite sau trimiteri la specificațiile în legătură cu care se declară conformitatea, dacă este cazul:

7. Dacă este cazul, organismul notificat ...: (nume, număr) … a efectuat … (descrierea intervenției) … și a emis certificatul: …

8. Informații suplimentare:

Semnat pentru și în numele: …………………………………

(locul și data emiterii)

(numele, funcția) (semnătura)

ANEXA VIII

Partea A

Directiva abrogată, cu modificările sale succesive

(men ționată la articolul 12)

Directiva 2002/95/CE a Parlamentului European și a Consiliului | (JO L 37, 13.2.2003, p. 19) |

Decizia 2005/618/CE a Comisiei | (JO L 214, 19.8.2005, p. 65) |

Decizia 2005/717/CE a Comisiei | (JO L 271, 15.10.2005, p. 219) |

Decizia 2005/747/CE a Comisiei | (JO L 280, 25.10.2005, p. 18) |

Decizia 2006/310/CE a Comisiei | (JO L 115, 28.4.2006, p. 38) |

Decizia 2006/690/CE a Comisiei | (JO L 283, 14.10.2006, p. 47) |

Decizia 2006/691/CE a Comisiei | (JO L 283, 14.10.2006, p. 48) |

Decizia 2006/692/CE a Comisiei | (JO L 283, 14.10.2006, p. 50) |

Directiva 2008/35/CE a Parlamentului European și a Consiliului | (JO L 81, 20.3.2008, p. 67) |

Decizia 2008/385/CE a Comisiei | (JO L 136, 24.5.2008, p. 9) |

Partea B

Lista termenelor de transpunere în legisla ția națională

(men ționată la articolul 13)

Directiva | Termenul limită de transpunere |

2002/95/CE | 12 august 2004 |

2008/35/CE | - |

ANEXA IX

Tabel de corespondență

Directiva 2002/95/CE | Prezenta directivă |

Articolul 1 | Articolul 1 |

Articolul 2 alineatul (1) | Articolul 2 alineatul (1) |

Articolul 2 alineatul (2) | Articolul 2 alineatul (2) |

Articolul 2 alineatul (3) | Articolul 2 alineatul (3), partea introductivă |

- | Articolul 2 alineatul (3) literele (a) și (b) |

Articolul 3 litera (a) | Articolul 3 litera (a) |

Articolul 3 litera (b) | - |

- | Articolul 3 literele (b)-(o) |

Articolul 4 alineatul (1) | Articolul 4 alineatul (1) |

- | Articolul 4 alineatele (3)-(6) |

Articolul 4 alineatul (2) | Articolul 4 alineatul (7) |

Articolul 4 alineatul (3) | - |

- | Articolul 4 alineatul (8) |

- | Articolul 5 alineatul (1), partea introductivă |

Articolul 5 alineatul (1), primul paragraf, partea introductivă | Articolul 5 alineatul (1) litera (a) |

Articolul 5 alineatul (1), primul paragraf, litera (a) | - |

Articolul 5 alineatul (1), primul paragraf, litera (b) | Articolul 5 alineatul (1) litera (b), partea introductivă și prima și a treia liniuță |

- | Articolul 5 alineatul (1) litera (b), a doua liniuță |

Articolul 5 alineatul (1), primul paragraf, litera (c) | - |

Articolul 5 alineatul (1), al doilea paragraf | - |

Articolul 5 alineatul (2) | Articolul 5 alineatul (2) |

- | Articolul 5 alineatul (3) |

Articolul 6 | - |

- | Articolele 6-17 |

Articolul 7 | Articolul 18 |

Articolul 8 | Articolul 19 |

Articolul 9 | Articolul 20 |

- | Articolul 21 |

Articolul 10 | Articolul 22 |

Articolul 11 | Articolul 23 |

- | Anexele I-IV |

Anexa, punctele 1-28 | Anexa V, punctele 1-28 |

Anexa, punctul 29, primul paragraf | Anexa V, punctul 29, primul paragraf |

Anexa, punctul 29, al doilea paragraf | Articolul 4 alineatul (2) |

Anexa, punctele 30-32 | Anexa, punctele 30-32 |

- | Anexele VI-IX |

FI ȘĂ FINANCIARĂ LEGISLATIVĂ PENTRU PROPUNERILE CU IMPACT BUGETAR STRICT LIMITAT LA VENITURI

1. DENUMIREA PROPUNERII:

Directiva privind restricțiile de utilizare a anumitor substanțe periculoase în echipamentele electrice și electronice de abrogare a Directivei 2002/95/CE

2. LINII BUGETARE:

Capitolul și articolul:

Suma prevăzută în buget pentru anul respectiv:

3. IMPACT FINANCIAR

(x Propunerea nu are implicații financiare

( Propunere fără impact financiar asupra cheltuielilor, dar cu impact financiar asupra veniturilor – efectul este următorul:

(în milioane EUR cu o zecimală)

Linia bugetară | Venituri[30] | Perioadă de 12 luni, începând la zz/ll/aaaa | [Anul n] |

Articolul … | Impactul asupra resurselor proprii |

Articolul … | Impactul asupra resurselor proprii |

Situația ulterior acțiunii |

[n+1] | [n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

Articolul … |

Articolul … |

4. MĂSURI ANTIFRAUDĂ

5. ALTE OBSERVA ȚII

[1] Decizia nr. 768/2008/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 9 iulie 2008 privind un cadru comun pentru comercializarea produselor și de abrogare a Deciziei 93/465/CEE a Consiliului (JO L 218, 13.8.2008, p. 82) și Regulamentul (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerințelor de acreditare și de supraveghere a pieței în ceea ce privește comercializarea produselor și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 339/93 (JO L 218, 13.8.2008, p. 30).

[2] JO L 396, 30.12. 2006, p. 1.

[3] JO L 191, 22.7.2005, p. 29.

[4] Raportul final poate fi consultat la adresa http://ec.europa.eu/environment/waste/pdf/era_study_final_report.pdf.

[5] Raportul final poate fi consultat la adresa http://ec.europa.eu/enterprise/environment/reports_studies/index.htm.

[6] JO L 271/48, 15.10.2005

[7] Cauze conexate C-14/06 și C-295/06. Curtea a considerat că decizia în cauză nu îndeplinește criteriile de acordare a derogărilor (Articolul 5). În primul rând, decizia nu se baza pe „progrese tehnice sau științifice”, deoarece proiectul de concluzii ale evaluării riscului, folosit pentru a justifica derogarea, data din 2002, iar concluziile nu se modificaseră de atunci; în al doilea rând, Comisia nu a evaluat eventuala disponibilitate a unor substitute și impactul acestora în comparație cu Deca-BDE; în al treilea rând, derogarea era prea extinsă.

[8] JO C 131/7, 29.5.2008

[9] JO L 99/3, 7.4.2006

[10] A se vedea Documentul de lucru al serviciilor Comisiei de însoțire a Propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de modificare a Directivei 2002/96/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE), pagina 99.

[11] JO C √ , , p. Õ 365 E, 19.12.2000, p. 195 și JO C 240 E, 28.8.2001, p. 303.

[12] JO C √ , , p Õ . 116, 20.4.2001, p. 38.

[13] JO C √ , , p ; Õ 148, 18.5.2001, p. 1.

[14] √JO C, , p Õ Avizul Parlamentului European din 15 mai 2001 (JO C 34 E, 7.2.2002, p. 109), Poziția comună a Consiliului din 4 decembrie 2001 (JO C 90 E, 16.4.2002, p. 12) și Decizia Parlamentului European din 10 aprilie 2002 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial), Decizia Parlamentului European din 18 decembrie 2002 și Decizia Consiliului din 16 decembrie 2002.

[15] JO L 37, 13.2.2003, p. 19.

[16] JO C 30, 4.2.1988, p. 1.

[17] JO L 37, 13.2.2003, p. 24.

[18] JO L 191, 22.7.2005, p. 29-58.

[19] 7 JO L √ 266, 26.9.2006, p.1. Õ 78, 26.3.1991, p. 38. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 98/101/CE a Comisiei (JO L 1, 5.1.1999, p. 1).

[20] JO L 229, 30.4.2004, p.5 de modificare a Directivei 79/117/CEE

[21] JO L 396, 30.12. 2006, p. 1–849.

[22] JO L 218, 13.8.2008, p. 82-128.

[23] JO L 218, 13.8.2008, p.30-47

[24] JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

[25] JO L 144, 4.6.1997, p. 19. Directivă, astfel cum a fost modificată prin Directiva 2002/65/CE (L 271, 9.10.2002, p. 16).

[26] JO L √ 114, 27.4.2006, p.9 Õ 9, 25.7.1975, p. 0,194. Directivă modificată prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European și al Consiliului (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

[27] JO L 186, 12.7.1991, p. 59.

[28] JO L 262, 27.9.1976, p. 201.

[29] JO L 326, 29.12.1969, p. 36. Directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 2003.

[30] În ceea ce privește resursele tradiționale proprii (taxe agricole, taxe pentru zahăr, taxe vamale), sumele indicate trebuie să fie sume nete, și anume sumele brute după deducerea a 25% din costurile de colectare.

Top