Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008PC0065(02)

Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul euromediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană

/* COM/2008/0065 final - AVC 2008/0027 */

52008PC0065(02)

Propunere de decizie a Consiliului privind încheierea unui protocol la Acordul euromediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a ţine seama de aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană /* COM/2008/0065 final - AVC 2008/0027 */


[pic] | COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE |

Bruxelles, 11.2.2008

COM(2008) 65 final

2008/0027 (AVC)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a unui protocol la Acordul euromediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind încheierea unui protocol la Acordul euromediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

(prezentată de Comisie)

EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate cu dispozițiile articolului 6 alineatul (2) din Actul de aderare a Bulgariei şi a Românie la UE din 2005, aderarea noilor state membre ale UE la Acordul euromediteraneean de asociere cu Republica Libaneză trebuie convenită prin intermediul unui protocol la acordul menționat anterior. Același articol prevede o procedură simplificată, prin care protocolul trebuie încheiat de către Consiliu, hotărând în unanimitate în numele statelor membre, și de către țara terță în cauză. Această procedură nu aduce atingere competențelor proprii ale Comunității.

La 23 octombrie 2006, Consiliul a dat mandat Comisiei să negocieze un astfel de protocol cu Libanul pentru a ține seama de aderarea Bulgariei și a României la 1 ianuarie 2007. Negocierile au fost amânate din cauza constrângerilor întâmpinate de administraţia libaneză şi a cererii de clarificări a acesteia, depăşind cadrul protocolar tradiţional, anterior unui acord de principiu asupra textului. În timpul acestor negocieri s-a ajuns la concluzia că la actualul acord de asociere nu se vor adăuga concesii suplimentare privind agricultura şi produsele agricole şi piscicole prelucrate.

Propunerile din anexă se referă la (1) o decizie a Consiliului privind semnarea și punerea în aplicare cu titlu provizoriu a protocolului și la (2) o decizie a Consiliului privind încheierea protocolului.

Textul protocolului negociat cu Libanul este inclus în anexă. Cea mai importantă dispoziție a protocolului se referă la aderarea noilor state membre la Acordul de asociere UE-Liban și la includerea noilor limbi oficiale ale UE.

Comisia invită Consiliul să adopte propunerile de decizii ale Consiliului privind semnarea și încheierea protocolului.

Se va solicita avizul conform al Parlamentului European cu privire la încheierea prezentului protocol.

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind semnarea și aplicarea cu titlu provizoriu a unui protocol la Acordul euromediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 310 coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf a doua teză,

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și a României al Uniunea Europeană, în special articolul 6 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) La 23 octombrie 2006, Consiliul a autorizat Comisia să negocieze, în numele Comunităţii Europene şi statelor sale membre, protocoalele de modificare a acordurilor încheiate între Comunitatea Europeană şi statele sale membre şi ţările terţe, precum Acordul euromediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Libaneză, pe de altă parte,[1] pentru a ţine cont de aderarea noilor state membre la Uniunea Europeană.

(2) Negocierile cu Libanul au fost între timp încheiate.

(3) Textul protocolului negociat cu Libanul prevede la articolul 8 alineatul (2) aplicarea cu titlu provizoriu a protocolului înainte de intrarea acestuia în vigoare.

(4) Sub rezerva încheierii sale eventuale la o dată ulterioară, protocolul ar trebui semnat în numele Comunității și aplicat cu titlu provizoriu,

DECIDE:

Articolul 1

Președintele Consiliului este autorizat prin prezenta decizie să desemneze persoana (persoanele) împuternicită (împuternicite) să semneze, în numele Comunității Europene și a statelor sale membre, protocolul la Acordul euromediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană. Textul protocolului este anexat la prezenta decizie.

Articolul 2

Sub rezerva eventualei sale încheieri la o dată ulterioară, protocolul se aplică, cu titlu provizoriu, de la 1 ianuarie 2007.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Consiliu

Președintele

2008/0027 (AVC)

Propunere de

DECIZIE A CONSILIULUI

privind încheierea unui protocol la Acordul euromediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 310, coroborat cu articolul 300 alineatul (2) primul paragraf teza a doua și cu articolul 300 alineatul (3) paragraful al doilea,

având în vedere Actul de aderare a Bulgariei și a României al Uniunea Europeană, în special articolul 6 alineatul (2),

având în vedere propunerea Comisiei,

având în vedere avizul conform al Parlamentului European,

întrucât:

(1) Protocolul la Acordul euromediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, a fost semnat în numele Comunității Europene și al statelor sale membre la data de […].

(2) Protocolul ar trebui aprobat,

DECIDE:

Articol unic

Protocolul la Acordul euromediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, este aprobat în numele Comunității Europene și statelor sale membre pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană.

Textul protocolului se anexează la prezenta decizie.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Consiliu

Președintele

PROTOCOL

la Acordul euromediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, pentru a ține seama de aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană

REGATUL BELGIEI,

REPUBLICA BULGARIA,

REPUBLICA CEHĂ,

REGATUL DANEMARCEI,

REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA,

REPUBLICA ESTONIA,

REPUBLICA ELENĂ,

REGATUL SPANIEI,

REPUBLICA FRANCEZĂ,

IRLANDA,

REPUBLICA ITALIANĂ,

REPUBLICA CIPRU,

REPUBLICA LETONIA,

REPUBLICA LITUANIA,

MARELE DUCAT DE LUXEMBURG,

REPUBLICA UNGARĂ,

REPUBLICA MALTA,

REGATUL ȚĂRILOR DE JOS,

REPUBLICA AUSTRIA,

REPUBLICA POLONĂ,

REPUBLICA PORTUGHEZĂ,

ROMÂNIA,

REPUBLICA SLOVENIA,

REPUBLICA SLOVACĂ,

REPUBLICA FINLANDA,

REGATUL SUEDIEI,

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI IRLANDEI DE NORD,

denumite în continuare „statele membre CE”, reprezentate de Consiliul Uniunii Europene, și

COMISIA COMUNITĂȚILOR EUROPENE,

denumită în continuare „Comunitatea”, reprezentată de Consiliul Uniunii Europene și de Comisia Europeană, pe de o parte

şi REPUBLICA LIBANEZĂ

denumită în continuare „Liban”,

pe de altă parte

ÎNTRUCÂT Acordul euromediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte,[2] denumit în continuare „Acordul euromediteraneean”, a fost semnat la Luxemburg la data de 1 aprilie 2002 și a intrat în vigoare la data de 1 aprilie 2006;

ÎNTRUCÂT Tratatul de aderare a Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană și Actul de aderare au fost semnate la Luxemburg la 25 aprilie 2005 și au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2007;

ÎNTRUCÂT un Acord provizoriu privind comerțul și probleme legate de comerț încheiat între Comunitatea Europeană și Republica Libaneză[3] a intrat în vigoare la 1 martie 2003;

ÎNTRUCÂT, în temeiul articolului 6 alineatul (2) din Actul de aderare, aderarea noilor părți contractante la Acordul euromediteraneean trebuie convenită prin încheierea unui protocol la Acordul euromediteraneean;

ÎNTRUCÂT s-au desfășurat consultări în temeiul articolului 22 din Acordul euromediteraneean în vederea asigurării faptului că s-a ținut seama de interesele reciproce ale Comunității și ale Republicii Libaneze,

CONVIN:

Articolul 1

Republica Bulgaria și România devin părți contractante ale Acordului euromediteraneean de instituire a unei asocieri între Comunitatea Europeană și statele sale membre, pe de o parte, și Republica Libaneză, pe de altă parte, și iau la cunoștință și, respectiv, adoptă, în același mod ca și celelalte state membre ale Comunității Europene, textele acordului și declarațiile comune, declarațiile și schimburile de scrisori.

CAPITOLUL UNU: MODIFICĂRI ALE TEXTULUI ACORDULUI EUROMEDITERANEEAN, INCLUSIV ALE ANEXELOR ȘI PROTOCOALELOR LA ACESTA

Articolul 2 (Reguli de origine)

Protocolul 4 se modifică după cum urmează:

1. Articolul 18 alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

Pe certificatele de circulație a mărfurilor EUR.1 eliberate retroactiv trebuie să figureze una dintre următoarele mențiuni:

BG „ИЗДАДЕН ВПОСЛЕДСТВИЕ”

ES „EXPEDIDO A POSTERIORI”

CS „VYSTAVENO DODATEČNĔ”

DA „UDSTEDT EFTERFØLGENDE”

DE „NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”

ET "VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT"

EL „ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”

RO „ISSUED RETROSPECTIVELY”

FR „EXPEDIDO A POSTERIORI”

IT „EXPEDIDO A POSTERIORI”

LV "IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI"

LT "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS"

HU "KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL"

MT "MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT"

NL „EXPEDIDO A POSTERIORI”

PL "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE"

PT „EXPEDIDO A POSTERIORI”

RO „EXPEDIDO A POSTERIORI”

SL "IZDANO NAKNADNO"

SK "VYDANÉ DODATOČNE"

FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN"

SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND"

AR [pic]"

2. Articolul 19 alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

(…)

Pe duplicatul eliberat astfel trebuie să figureze una dintre următoarele mențiuni:

BG "ДУБЛИКАТ"

ES „DUPLICADO”,

CS "DUPLIKÁT"

DA "DUPLIKAT"

DE "DUPLIKAT"

ET "DUPLIKAAT"

EL "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ"

RO „DUPLICATE”

FR "DUPLICATA"

IT "DUPLICATO"

LV "DUBLIKĀTS"

LT "DUBLIKATAS"

HU "MÁSODLAT"

MT "DUPLIKAT"

NL "DUPLICAAT"

PL "DUPLIKAT"

PT "SEGUNDA VIA"

RO "DUPLICAT"

SL "DVOJNIK"

SK "DUPLIKÁT"

FI "KAKSOISKAPPALE"

SV "DUPLIKAT"

AR [pic]"

3 Anexa V se înlocuiește cu următorul text:

Versiunea bulgară

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с ….(2)преференциален произход

Versiunea spaniolă

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2).

Versiunea cehă

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

Versiunea daneză

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2).

Versiunea germană

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anderes angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind.

Versiunea estonă

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti.

Versiunea greacă

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2).

Versiunea engleză

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin.

Versiunea franceză

L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2)).

Versiunea italiană

L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n… (1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2))

Versiunea letonă

Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, iznemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2).

Versiunea lituaniană

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra (2) preferencinès kilmés prekés.

Versiunea maghiară

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hianyában az áruk kedvezményes …(2) származásúak.

Versiunea malteză

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2).

Versiunea neerlandeză

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2).

Versiunea polonă

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie.

Versiunea portugheză

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2).

Versiunea română

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document (autorizația vamală nr. …(1)) declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială …(2).

Versiunea slovenă

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo.

Versiunea slovacă

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2).

Versiunea finlandeză

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2).

Versiunea suedeză

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande...ursprung(2).

Versiunea arabă

[pic]

…………………………………………………………..(3)

(Locul și data)

…………………………………………………………..(4)

(Semnătura exportatorului; în plus, trebuie indicat cu scris lizibil numele persoanei care semnează declarația)

(1) Atunci când declarația pe factură este întocmită de un exportator autorizat, numărul autorizației exportatorului autorizat trebuie introdus în acest spațiu. Atunci când declarația de pe factură nu este redactată de un exportator autorizat, vor fi omise cuvintele din paranteză sau spațiul nu se va completa.

(2) Se indică originea produselor. Atunci când declarația de pe factură se referă integral sau parțial la produse originare din Ceuta și Melilla în sensul articolului 37 din protocol, exportatorul trebuie să le indice clar în documentul pe baza căruia este întocmită declarația, prin simbolul „CM”.

(3) Aceste indicații pot fi omise în cazul în care informațiile sunt prevăzute în documentul însuși.

(4) În cazurile în care exportatorul nu este obligat să semneze, lipsa semnăturii aduce după sine și omiterea numelui semnatarului.

CAPITOLUL DOI: DISPOZIŢII TRANZITORII

Articolul 3 (Dovezi ale originii și cooperare administrativă)

1. Dovezile originii eliberate corespunzător fie de Liban, fie de un nou stat membru în temeiul acordurilor preferențiale sau al regimurilor autonome aplicate între acestea se acceptă în țările în cauză în temeiul prezentului protocol, cu condiția ca:

(a) dobândirea unei astfel de origini să confere tratament tarifar preferențial pe baza măsurilor tarifare preferențiale prevăzute de prezentul acord sau de Sistemul de preferințe generalizate al Comunității;

(b) dovada de origine și documentele de transport să fi fost eliberate cel târziu în ziua anterioară datei aderării;

(c) dovada de origine să fi fost înaintată autorităților vamale în termen de patru luni de la data aderării.

Atunci când bunurile au fost declarate la import fie în Liban, fie într-un nou stat membru, înainte de data aderării, în temeiul acordurilor preferențiale sau a regimurilor autonome aplicate între Liban și noul stat membru în cauză la acea dată, dovada originii eliberate retroactiv în temeiul acordurilor sau a regimurilor în cauză poate fi de asemenea acceptată, cu condiția să fie înaintată autorităților vamale în termen de patru luni de la data aderării.

2. Libanul și noile state membre sunt autorizate să mențină autorizațiile prin care a fost acordat statutul de „exportatori autorizați” în temeiul acordurilor preferențiale sau a regimurilor autonome aplicate între ele, cu condiția ca:

(a) să se prevadă astfel și în acordul încheiat între Liban și Comunitate înaintea datei aderării, precum și

(b) exportatorii autorizați să aplice regulile de origine în vigoare în temeiul acordului respectiv.

Autorizațiile în cauză se înlocuiesc, în termen de cel mult un an de la data aderării, cu noi autorizații eliberate în temeiul acordului.

3. Cererile de verificare ulterioară a dovezii de origine eliberate în temeiul acordurilor preferențiale sau a regimurilor autonome menționate la alineatele (1) și (2) pot fi prezentate de autoritățile vamale competente fie din Liban, fie din noile state membre și sunt acceptate de autoritățile în cauză timp de trei ani de la data eliberării dovezii de origine respective.

Articolul 4 (Mărfuri în tranzit)

1. Dispozițiile acordului pot fi aplicate mărfurilor exportate fie din Liban către unul dintre noile state membre, fie din unul dintre noile state membre către Liban, în conformitate cu dispozițiile protocolului 4 și care, la data aderării, sunt fie în tranzit, fie depozitate temporar, într-un depozit vamal sau într-o zonă liberă, în Liban sau în noul stat membru în cauză.

2. Tratamentul preferențial poate fi acordat în cazurile menționate anterior cu condiția înaintării către autoritățile vamale ale țării importatoare, în termen de patru luni de la data aderării, a dovezii de origine eliberate retroactiv de autoritățile vamale ale țării exportatoare.

Dispoziții generale și finale

Articolul 5

Republica Libaneză se angajează să nu prezinte nicio revendicare, solicitare sau trimitere și nici să modifice sau să retragă vreo concesie în temeiul articolelor XXIV.6 și XXVIII din GATT 1994 în legătură cu această extindere a Comunității.

Articolul 6

Prezentul protocol face parte integrantă din Acordul euromediteraneean.

Articolul 7

1. Prezentul protocol este aprobat de Comunitate, de Consiliul Uniunii Europene în numele statelor membre și de Republica Libaneză în conformitate cu procedurile proprii ale acestora.

2. Fiecare parte contractantă comunică celeilalte îndeplinirea procedurilor corespunzătoare menționate la alineatul anterior. Instrumentele de aprobare se depun la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene.

Articolul 8

1. Prezentul protocol intră în vigoare în prima zi a primei luni următoare datei de depunere a ultimului instrument de aprobare.

2. Prezentul protocol se aplică, cu titlu provizoriu, de la 1 ianuarie 2007.

Articolul 9

Prezentul protocol este redactat în dublu exemplar în fiecare din limbile oficiale ale părților contractante, textele în fiecare limbă fiind egal autentice.

Articolul 10

Textul Acordului euromediteraneean, inclusiv anexele și protocoalele care fac parte integrantă din acesta, precum și textul actului final și al declarațiilor anexate sunt redactate în limbile bulgară și română și sunt egal autentice cu textele originale. Consiliul de asociere aprobă textele menționate anterior.

PENTRU STATELE MEMBRE…

PENTRU COMUNITATEA EUROPEANĂ…

PENTRU REPUBLICA LIBANEZĂ

JO L 143, 30.05.2006, p. 2.

JO L 143, 30.05.2006, p. 2.

JO L 262, 30.9.2002, p. 2.

Top