Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008DC0394

Comunicarea Comisiei către Consiliu, Parlamentul european, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor - „Gândiţi mai întâi la scară mică”: Prioritate pentru IMM-uri Un „Small Business Act ” pentru Europa {SEC(2008) 2101} {SEC(2008) 2102}

/* COM/2008/0394 final */

52008DC0394
[pic] | COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE |

Bruxelles, 25.6.2008

COM(2008) 394 final

COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE CONSILIU, PARLAMENTUL EUROPEAN, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR

„Gândiți mai întâi la scară mică”: Prioritate pentru IMM-uri Un „Small Business Act ” pentru Europa

{SEC(2008) 2101}{SEC(2008) 2102}

COMUNICAREA COMISIEI CĂTRE CONSILIU, PARLAMENTUL EUROPEAN, COMITETUL ECONOMIC ȘI SOCIAL EUROPEAN ȘI COMITETUL REGIUNILOR

„Gândi ți mai întâi la scară mică”: Prioritate pentru IMM-uri Un „Small Business Act ” pentru Europa

1. INTRODUCERE

Gestionarea tranziției către o economie bazată pe cunoaștere este astăzi provocarea-cheie pentru UE. Reușita acesteia va garanta competitivitatea și dinamismul unei economii care să propună locuri de muncă mai numeroase și mai bune și un nivel mai ridicat de coeziune socială.

Antreprenorii dinamici sunt deosebit de bine plasați pentru a profita de oportunitățile globalizării și de accelerarea schimbărilor tehnologice. Prin urmare, capacitatea noastră de a valoriza potențialul de creștere și de inovare a întreprinderilor mici și mijlocii (IMM-uri) va fi decisivă pentru viitoarea prosperitate a UE. Într-un peisaj mondial în plină schimbare, caracterizat prin modificări structurale continue și o presiune concurențială crescută, rolul IMM-urilor în societatea noastră a devenit din ce în ce mai important în calitate de creatori de oportunități de angajare și de actori-cheie ai prosperității colectivităților locale și regionale. IMM-urile dinamice vor fortifica Europa în fața incertitudinii cauzate de globalizarea actuală.

Acesta este motivul pentru care UE a plasat IMM-urile în centrul Strategiei pentru creștere și locuri de muncă de la Lisabona, mai ales începând cu 2005, anul în care a fost utilizată abordarea de parteneriat[1], încununată cu rezultate tangibile. Acum a sosit momentul de a fixa odată pentru totdeauna nevoile IMM-urilor în rândul priorităților politicii UE și de a transpune în realitate viziunea șefilor de state și de guverne ale UE din anul 2000 – să se ofere IMM-urilor cel mai bun mediu din lume[2].

IMM-urile funcționează în medii naționale și locale foarte diferite și sunt ele însele de natură foarte diversă ( cuprinzând întreprinderi artizanale, microîntreprinderi, întreprinderi familiale sau întreprinderi de economie socială). Politicile care vizează nevoile IMM-urile trebuie, prin urmare, să țină seama pe deplin de această diversitate și să respecte integral principiul subsidiarității.

2. POLITICA IMM-URILOR ÎN UE TREBUIE Să OBțINă UN IMPACT DECISIV

Revizuirea intermediară a politicii moderne a IMM-urilor[3], care a avut loc din 2005 până în 2007, a demonstrat că atât statele membre, cât și UE au făcut progrese în crearea unui mediu de afaceri mai favorabil IMM-urilor. Comisia a depus eforturi reale pentru a suprima sarcinile administrative inutile ale IMM-urilor și a consolidat în mod semnificativ locul acordat acestora în cadrul principalelor programe de susținere ale UE pentru perioada 2007-2013. Statele membre au ameliorat în mod substanțial cadrul comercial al activității IMM-urilor, inspirându-se din cele mai bune practici schimbate în contextul Cartei europene pentru întreprinderile mici, aprobată la Feira în 2000, și punând în aplicare concluziile Consiliului european din primăvara anului 2006, de exemplu prin crearea de ghișee unice pentru înregistrarea societăților, reducând astfel timpul și cheltuiala necesare constituirii unei societăți.

În plus, strategia UE în favoarea unei mai bune reglementări[4] este crucială pentru IMM-uri, care vor beneficia în mod considerabil de modernizarea și simplificarea legislației comunitare existente și de programul ambițios care prevede, până în 2012, o reducere de 25% a sarcinilor administrative generate de legislația UE.

În ciuda progreselor încurajatoare, UE va trebui să adopte alte măsuri importante pentru ca potențialul IMM-urilor să poată fi pe deplin exploatat[5]. În general, IMM-urile din Uniunea Europeană au încă o productivitate mai scăzută și o creștere economică mai lentă decât cele din Statele Unite. În Statele Unite, întreprinderile supraviețuitoare își sporesc în medie efectivele cu 60% în cursul primilor șapte ani de existență, în timp ce în Europa, creșterea efectivelor este de ordinul a 10% până la 20%. IMM-urile trebuie să facă încă față disfuncționalităților pieței, care înrăutățesc condițiile lor de funcționare și de concurență cu alți actori, în domenii cum sunt finanțele (mai ales capitalul de risc), cercetarea, inovația și mediul ambiant. Astfel, aproximativ 21% din IMM-uri semnalează că întâmpină probleme în materie de acces la finanțare[6] și în multe state membre acest procentaj este mult mai ridicat pentru microîntreprinderi. De asemenea, IMM-urile europene care inovează cu succes sunt mai puțin numeroase decât marile întreprinderi. Situația se agravează datorită dificultăților structurale cum sunt lipsa de calificare managerială și tehnică, precum și rigiditățile remanente pe piețele muncii la nivel național.

Rolul IMM-urilor în economia europeană a fost recunoscut în mod repetat la cel mai înalt nivel politic. Consiliul European din martie 2008 a încurajat puternic o inițiativă numită „Small Business Act” (SBA) pentru Europa, care vizează continuarea consolidării creșterii și competitivității durabile ale IMM-urilor, și a cerut adoptarea rapidă a acesteia. Reexaminarea pieței unice[7] a insistat, de asemenea, pe necesitatea unor inițiative suplimentare pentru a adapta mai bine piața unică la nevoile actuale ale IMM-urilor, în scopul de a permite acestora să obțină rezultate mai bune și creșterea beneficiilor. În sfârșit, dar nu mai puțin important, audierea publică și consultarea online, organizate pentru pregătirea SBA[8], au confirmat necesitatea unei inițiative politice majore destinate a elibera pe deplin potențialul IMM-urilor europene. Acesta este motivul pentru care Comisia a efectuat un pas decisiv înainte prin prezentarea unei inițiative în favoarea IMM-urilor, numită „Small Business Act” (SBA) pentru Europa.

3. MOBILIZAREA UNEI AGENDE STRATEGICE AMBIțIOASE PENTRU IMM-URI: UN „SMALL BUSINESS ACT ” (SBA) PENTRU EUROPA

La baza SBA-ului european se găsește convingerea că realizarea celor mai bune condiții cadru posibile pentru IMM-uri implică în primul rând și înainte de toate ca importanța antreprenorilor să fie recunoscută de către societate. Climatul general care domnește într-o societate ar trebui să conducă persoanele spre considerarea cu interes a posibilității creării propriei lor societăți și la recunoașterea faptului că IMM-urile contribuie în mod substanțial la creșterea ocupării locurilor de muncă și a prosperității economice. Pentru instaurarea unui mediu propice IMM-urilor, este deci esențial ca percepția rolului antreprenorilor și a asumării de riscuri să se schimbe în UE: spiritul antreprenorial și dorința de a-și asuma riscuri ar trebuie să fie aplaudate de către responsabilii politici și de către media și încurajate de către administrații. În mod general, politica dominantă ar trebui să fie aceea care creează condiții favorabile IMM-urilor, bazată pe convingerea că regulile promulgate trebuie să respecte majoritatea celor cărora le sunt aplicate: principiul „Gândiți mai întâi la scară mică”.

Astfel „Small Business Act” vizează ameliorarea abordării strategice generale a spiritului antreprenorial, pentru a fixa în mod ireversibil principiul „Gândiți mai întâi la scară mică” în definiția politicilor, începând cu reglementarea până la serviciul public, și de a promova creșterea IMM-urilor ajutându-le să rezolve ultimele probleme care le împiedică dezvoltarea.

SBA se sprijină pe realizările strategice ale Comisiei și ale statelor membre, creează un nou cadru strategic care integrează instrumentele existente ale politicii întreprinderilor, și se inspiră în mod deosebit din Carta europeană pentru întreprinderile mici și din politica modernă a IMM-urilor. Pentru a pune în aplicare această agendă strategică ambițioasă, Comisia propune un veritabil parteneriat politic între UE și statele membre, care să respecte principiile de subsidiaritate și de proporționalitate.

Numele simbolic de ”Act” dat acestei inițiative subliniază voința politică de a recunoaște rolul fundamental al IMM-urilor în economia UE și de a institui, pentru prima dată, un vast cadru strategic pentru UE și statele sale membre, cu ajutorul următoarelor instrumente:

- un ansamblu de 10 principii menite să ghideze concepția și punerea în aplicare a politicilor atât la nivel UE cât și la nivelul statelor membre. Aceste principii, prezentate în detaliu în capitolul 4, sunt esențiale pentru a conferi o valoare adăugată la nivel comunitar, a plasa IMM-urile pe picior de egalitate și a ameliora cadrul juridic și administrativ pe tot teritoriul UE:

I Crearea unui mediu în care antreprenorii și întreprinderile familiale să poată prospera și unde spiritul antreprenorial este recompensat

II Asigurarea posibilității pentru antreprenorii cinstiți care au dat faliment de a beneficia în mod rapid de o a doua șansă

III Definirea regulilor după principiul „Gândiți mai întâi la scară mică”

IV Asigurarea reactivității administrațiilor la nevoile IMM-urilor

V Adaptarea instrumentelor puterilor publice la nevoile IMM-urilor: Facilitarea participării IMM-urilor la achizițiile publice și exploatarea mai judicioasă a posibilităților oferite IMM-urilor de a beneficia de ajutoare de stat

VI Facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare și punerea în aplicare a unui cadru juridic și comercial care să favorizeze punctualitatea plăților cu ocazia tranzacțiilor comerciale

VII Sprijinirea IMM-urilor pentru a beneficia mai mult de oportunitățile oferite de piața unică

VIII Promovarea ameliorării competențelor în interiorul IMM-urilor și a tuturor formelor de inovație

IX Ajutarea IMM-urilor să transforme provocările în materie de mediu în oportunități

X Încurajarea și sprijinirea IMM-urilor pentru a profita de creșterea piețelor

- un ansamblu de noi propuneri legislative ghidate după principiul „Gândiți mai întâi la scară mică”:

- regulament general de exceptare pe categorii în ceea ce privește ajutoarele de stat (RGEC)

Acest regulament, care va fi adoptat în curând, va scuti de notificare prealabilă anumite categorii de ajutoare de stat care sunt deja acoperite prin regulamentele existente în domeniul ajutorului pentru IMM-uri, referitoare la formare, ocuparea locurilor de muncă, cercetare și dezvoltare și ajutoare regionale, precum și, eventual, noi categorii de ajutoare. Noul regulament va simplifica și armoniza normele existente aplicabile IMM-urilor și va intensifica ajutoarele pentru investiții destinate IMM-urilor.

- regulament privind statutul de societate privată europeană (SPE)

Acest regulament prevede elaborarea unui statut pentru o SPE care ar putea fi creată și care ar putea funcționa conform acelorași principii uniforme în toate statele membre. Comisia va prezenta, de asemenea, propunerile de modificare necesare pentru a garanta faptul că acest nou tip de societate poate beneficia de directivele existente referitoare la impozitul pe societăți.

- directivă privind coeficientele TVA reduse

Această directivă, care urmează să fie propusă în curând, va oferi statelor membre posibilitatea de a opta pentru aplicarea unor coeficiente de TVA reduse, în primul rând pentru serviciile furnizate pe plan local, care sunt mai ales oferite de către IMM-uri.

În plus, în cadrul SBA vor fi elaborate următoarele propuneri:

- o propunere legislativă menită să modernizeze, simplifice și armonizeze și mai mult dispozițiile existente cu privire la facturarea TVA, cu scopul de a ușura sarcina asupra întreprinderilor.

- un amendament la Directiva 2000/35/CE privind plățile întârziate, cu scopul de a se asigura că IMM-urile vor fi plătite în mod punctual pentru orice tranzacție comercială.

- un ansamblu de noi măsuri strategice care vor pune în aplicare aceste 10 principii conform nevoilor IMM-urilor atât la nivel comunitar, cât și la nivelul statelor membre.

4. TRANSFORMAREA PRINCIPIILOR ÎN ACțIUNE STRATEGICă

I UE și statele membre trebuie să creeze un mediu în care antreprenorii și întreprinderile familiale să poată prospera și unde spiritul antreprenorial să fie recompensat.

Ace știa trebuie să acorde o atenție deosebită viitorilor antreprenori, încurajând, în special, spiritul antreprenorial și talentul, mai ales în rândul tinerilor și al femeilor și simplificând condițiile transmiterii de întreprinderi.

Eurobarometrul Flash 2007[9] privind spiritul antreprenorial arată că 45 % dintre europeni, în comparație cu 61% dintre americani, ar prefera să exercite o activitate independentă. Această situație nu s-a schimbat de mulți ani încoace. Este important ca europenii să fie mai conștienți de faptul că o activitate independentă este o opțiune profesională interesantă și ca acestora să li se ofere posibilitatea de a dobândi calificarea necesară pentru transforma ambițiile lor în cariere profesionale încununate de succes.

Sistemul de învățământ și, mai ales, programa școlară, nu pun accentul în mod suficient pe spiritul antreprenorial și nu permit obținerea calificărilor fundamentale de care au nevoie antreprenorii. Copiii pot învăța să aprecieze spiritul antreprenorial din primii lor ani de învățământ.

Știind că un număr aproximativ de 6 milioane de proprietari de întreprinderi mici se vor pensiona în următorii zece ani, Europa nu-și poate permite riscul de a pierde aceste întreprinderi datorită, pur și simplu, dificultăților cu care se confruntă transmisia de întreprinderi și importanței reduse acordate rolului tradițional al întreprinderilor familiale. O creștere a numărului de transferuri de întreprinderi ar avea un efect pozitiv imediat asupra economiei europene: transmiterea reușită a întreprinderilor menține, în medie, mai multe locuri de muncă decât cele create de întreprinderile nou constituite. Prin urmare, ar trebui să se acorde același sprijin transmiterii de întreprinderi ca și creării de noi întreprinderi. Recunoașterea rolului particular jucat de IMM-uri, și în special de întreprinderile de tip familial, caracterul lor tipic local, comportamentul lor responsabil din punct de vedere social și capacitatea lor de a combina tradiția și inovația sunt elemente care subliniază importanța simplificării transmiterii de întreprinderi și de competențe asociate acestora.

Potențialul existent în materie de spirit antreprenorial trebuie să fie exploatat în mod mai judicios. Decalajul între femei și bărbați continuă să se mărească în acest domeniu și numărul femeilor antreprenor scade în consecință. Aceasta se adaugă la potențialul neexploatat de spirit antreprenorial din rândul imigranților[10].

În sfârșit, SBA trebuie considerat, de asemenea, ca o posibilitate de care dispun antreprenorii ei înșiși de a contribui la un cadru mai favorabil întreprinderilor, consolidând cooperarea între ele și constituirea de rețele, exploatând în mod mai eficace potențialul IMM-urilor și, mai ales, al întreprinderilor familiale, în calitate de școli importante ale spiritului antreprenorial și comportându-se într-un mod responsabil din punct de vedere social.

Pentru transpunerea în practică a acestui principiu:

Comisia: promovează cultura antreprenorială și facilitează schimburile celor mai bune practici în formarea spiritului antreprenorial va lansa în 2009 o „săptămână europeană a IMM-urilor” – un cadru pentru organizarea unor numeroase manifestări pe tot teritoriul european lansează în 2008 inițiativa ”Erasmus pentru tinerii antreprenori”, al cărei scop este acela de a promova schimburile de experiență și de formare, oferind antreprenorilor în devenire posibilitatea de a învăța de la antreprenorii gazdă experimentați și de a-și ameliora cunoștințele lingvistice va pune în aplicare, la nivelul UE, o rețea de femei antreprenor ambasadoare, va încuraja punerea în aplicare a programelor de tutorat, susceptibile de a încuraja femeile să creeze propriile lor întreprinderi și va stimula spiritul antreprenorial în rândul femeilor absolvente de studii superioare. |

statele membre sunt invitate: să stimuleze spiritul de inovație și antreprenorial în rândul tinerilor, făcând din spiritul antreprenorial un element-cheie al programelor școlare, mai ales în cadrul învățământului secundar general, și să se asigure că aceste orientări sunt luate în seamă în mod corespunzător în materialele didactice să se asigure că importanța spiritului antreprenorial este luată în considerare în mod corect în formarea cadrelor didactice să întărească cooperarea cu comunitatea de afaceri pentru a dezvolta strategii sistematice de formare a spiritului antreprenorial la toate nivelurile să se asigure că fiscalitatea (în special drepturile de donație, impozitele asupra dividendelor și impozitul pe avere) nu împiedică în mod inutil transmiterea de întreprinderi să instituie sisteme de apropiere între întreprinderile susceptibile de a fi transmise și noii proprietari potențiali să propună un tutorat și o asistență în sprijinul transmiterii de întreprinderi să propună un tutorat și o asistență pentru femeile antreprenori să propună un tutorat și o asistență pentru imigranții care doresc să devină antreprenori. |

- II Statele membre trebuie să asigure antreprenorilor cinstiți care au dat faliment posibilitatea de a beneficia în mod rapid de o a doua șansă.

Falimentele sunt responsabile de aproximativ 15 % din toate lichidările de întreprinderi. În fiecare an, în jur de 700 000 de IMM-uri se găsesc în medie în această situație și aproximativ 2,8 milioane de locuri de muncă sunt în cauză în toată Europa[11]. În UE, oprobriul falimentului este încă prezent și societatea subestimează potențialul comercial al celor care își încearcă din nou norocul. În ziua de azi, 47 % dintre europeni ezită să facă o comandă către o întreprindere care s-a confruntat anterior cu un faliment. În același timp, cei care doresc să își reîncerce norocul sunt penalizați prin durata procedurii de faliment. În UE, durata medie necesară pentru a încheia o procedură de faliment variază între 4 luni și 9 ani.

Pentru transpunerea în practică a acestui principiu:

Comisia: va continua să promoveze o politică a celei de-a doua șanse, facilitând schimbul celor mai bune practici între statele membre statele membre sunt invitate: să promoveze o atitudine pozitivă în societate față de antreprenorii care doresc să reînceapă o afacere, oferind, de exemplu, campanii de informare a publicului să încerce să limiteze la un an durata ansamblului procedurilor judiciare de lichidare a unei întreprinderi în caz de faliment nefraudulos să se asigure că cei care își reîncearcă norocul sunt plasați pe picior de egalitate cu întreprinderilor nou constituite, mai ales în ceea ce privește programele de sprijin. |

- III UE și statele membre ar trebui să elaboreze norme în conformitate cu principiul ”Gândiți mai întâi la scară mică”, ținând cont de caracteristicile IMM-urilor atunci când elaborează legislația și simplificând cadrul de reglementare existent.

Constrângerea cea mai dificilă menționată de IMM-uri este respectul normelor administrative. Într-adevăr, sarcina reprezentată de obligațiile de reglementare și administrative ale IMM-urilor este disproporționată prin comparație cu cea suportată de întreprinderile mai mari. Conform estimărilor, pentru fiecare euro per salariat cheltuit de o mare întreprindere în virtutea unei obligații reglementare, o întreprindere mică ar putea să cheltuiască în medie până la 10 EUR[12]. În UE, 36% din IMM-uri declară că formalitățile administrative au reprezentat o piedică pentru activitățile lor comerciale în ultimii doi ani.

Pentru transpunerea în practică a acestui principiu:

Pentru ca regulamentul viitor să fie în conformitate cu principiul ”Gândiți mai întâi la scară mică”, Comisia: întărește evaluarea respectării Protocolului privind aplicarea principiilor de subsidiaritate și de proporționalitate în cadrul viitoarelor inițiative legislative și administrative va aplica, ori de câte ori se justifică, date comune de intrare în vigoare a regulamentelor și deciziilor care au repercusiuni asupra întreprinderilor și va publica o declarație anuală privind intrarea în vigoare a respectivelor acte normative Comisia se angajează iar statele membre sunt invitate: să se asigure că rezultatele politicii aplicate sunt atinse, impunând minimizarea costurilor și sarcinilor întreprinderilor, inclusiv prin intermediul unei ansamblu coerent de instrumente cum ar fi recunoașterea mutuală, autoreglementarea sau coreglementarea, pentru a obține rezultatele scontate să evalueze în mod riguros impactul viitoarelor inițiative legislative și administrative privind IMM-urile („testul IMM”) și să țină seama de rezultatele acestei evaluări în momentul elaborării propunerilor să consulte părțile interesate, inclusiv organizațiile de IMM-uri, cu cel puțin opt săptămâni înainte de prezentarea unei propuneri legislative sau administrative care ar avea repercusiuni asupra întreprinderilor să instaureze măsuri specifice pentru întreprinderile mici și pentru microîntreprinderi, cum sunt derogările, perioadele de tranziție și scutirile, în special în ceea ce privește obligațiile de informare și de declarare, precum și alte abordări adaptate acestor întreprinderi, de câte ori se justifică, și statele membre sunt invitate: să studieze utilitatea introducerii datelor comune de aplicare și de declarații anuale legate de actele legislative care intră în vigoare să exploateze prevederile privind flexibilitatea în ceea ce privește IMM-urile în momentul punerii în aplicare a legislației comunitare și să evite exagerările. În vederea ameliorării cadrului de reglementare în lumina principiului „Gândiți mai întâi la scară mică”, Comisia: va prezenta toate propunerile necesare de reducere a sarcinilor administrative impuse întreprinderilor, pentru a atinge obiectivul de reducere cu 25% a acestor sarcini în UE până în 2012 va efectua, până la sfârșitul anului 2008, un examen complet al acquis-ului comunitar și va include rezultatele acestui examen în versiunea actualizată a programului mobil de simplificare care trebuie prezentat la începutul anului 2009. Se va acorda o atenție deosebită identificării propunerilor care ar permite simplificarea legislației în folosul IMM-urilor, cu precădere dreptul societăților comerciale, și statele membre sunt invitate: să adopte, acolo unde nu s-a realizat încă acest lucru, obiective ambițioase, comparabile angajamentului de a reduce sarcinile administrative la nivel comunitar cu 25% până în 2012 și de a pune în aplicare aceste obiective să se asigure de adoptarea rapidă a propunerilor privind reducerea sarcinilor administrative de către legislația comunitară să adopte propunerea Comisiei care ar permite statelor membre să ridice plafonul de înregistrarea a taxei pe valoarea adăugată până la 100 000 EUR. |

- IV UE și statele membre trebuie să se asigure că administrațiile publice reacționează la nevoile IMM-urilor și că facilitează pe cât posibil viața acestora, încurajând, mai ales, recursul la serviciile administrative online și soluțiile de tipul „ghișeului unic”.

Administrațiile publice moderne și reactive pot contribui din plin la succesul și la creșterea economică a IMM-urilor, permițându-le să economisească timp și bani și să consacre resursele astfel degajate pentru inovații și pentru crearea de locuri de muncă. În special, serviciile administrative online și ghișeele unice pot permite îmbunătățirea serviciilor și reducerea costurilor.

Procesul actual de punere în aplicare a directivei privind serviciile va contribui la facilitarea vieții IMM-urilor și va obliga statele membre să creeze ghișee unice, să reducă numărul sistemelor de autorizare și să simplifice aceste sisteme, precum și să elimine barierele reglementative din calea dezvoltării activităților de servicii. Acesta oferă, de asemenea, posibilitatea de a depăși cerințele pe care le enunță, accelerând inițierea operațiilor comerciale.

Pentru transpunerea în practică a acestui principiu:

statele membre sunt invitate: să reducă nivelul taxelor percepute de administrațiile statelor membre pentru înregistrarea unei întreprinderi, inspirându-se din exemplul statelor membre celor mai performante în acest domeniu să-și continue eforturile pentru a reduce la mai puțin de o săptămână timpul necesar constituirii unei întreprinderi, atunci când acest obiectiv nu este deja atins să accelereze începutul activității comerciale a IMM-urilor, reducând și simplificând licențele și autorizațiile necesare. Mai precis, statele membre ar putea fixa un termen maxim de o lună pentru acordarea respectivelor licențe și autorizații, cu excepția cazurilor în care aplicarea unui termen mai lung este justificată prin riscuri grave pentru persoane sau pentru mediul înconjurător să se abțină de a solicita IMM-urilor informații de care administrația dispune deja, cu excepția cazului când acestea trebuie actualizate să se asigure că microîntreprinderile nu sunt invitate să participe mai mult de o dată la trei ani la o anchetă statistică aflată sub responsabilitatea organismului local, regional sau național de statistică, cu excepția cazului în care nevoile de informații statistice sau de alte tipuri de informații necesită această participare să stabilească un punct de contact unde părțile interesate să poată semnala reglementările sau procedurile considerate drept disproporționate și/sau care împiedică inutil activitățile IMM-urilor să se asigure de punerea în aplicare deplină și la timp a directivei privind serviciile, inclusiv de crearea ghișeelor unice prin intermediul cărora întreprinderile să poată obține toate informațiile importante și să poată efectua toate procedurile și formalitățile necesare pe cale electronică. |

- V UE și statele membre trebuie să adapteze instrumentele puterilor publice la nevoile IMM-urilor Acestea trebuie să utilizeze codul bunelor practici pentru a oferi autorităților contractante orientări cu privire la modul de aplicare a cadrul comunitar al achizițiilor publice, într-un mod care să faciliteze participarea IMM-urilor la respectivele achiziții. În scopul remedierii disfuncționalităților pieței, cu care IMM-urile se confruntă pe toată durata ciclului lor de viață, este important să se exploateze mai judicios posibilitățile oferite de normele comunitare referitoare la ajutoarele de stat în sprijinul tinerelor întreprinderi și să se prevadă stimulente pentru IMM-uri.

IMM-urile întâmpină obstacole atunci când participă pe piețele de achiziții publice, care reprezintă 16% din PIB-ul Uniunii, și dificultățile lor se datorează, deseori, simplului fapt că întreprinderile mai mici nu sunt informate cu privire la oportunități și/sau sunt descurajate de proceduri și faptului că autoritățile publice consideră că este mai comod să atribuie anumite contracte unor întreprinderi mari, care au deja o experiență sigură, mai degrabă decât unor tinere societăți inovatoare. Cu toate acestea, 42% din valoarea achizițiilor publice care depășesc plafonul UE au fost atribuite unor IMM-uri în 2005[13]. Alte eforturi importante rămân, totuși, de făcut pentru a reduce obstacolele de care se împiedică încă IMM-urile care doresc să aibă acces la piețele de achiziții, mai precis reducerea exigențelor impuse de către autoritățile contractante în cadrul procedurilor de atribuire.

Ajutoarele de stat pot sprijini IMM-urile de-a lungul întregului lor ciclu de viață. La ora actuală, IMM-urile nu beneficiază aproape deloc de ajutorul de stat disponibil, deoarece posibilitățile de sprijinire oferite nu sunt, de multe ori, exploatate pe deplin. Această situație se explică prin mai multe motive: în primul rând, autoritățile publice nu pun întotdeauna în aplicare toate mecanismele de susținere a IMM-urilor autorizate de normele comunitare; în al doilea rând, procesele sunt deseori prea lungi și prea complexe pentru IMM-uri; și în al treilea rând, IMM-urile nu sunt, de multe ori, informate cu privire la regimurile de care pot beneficia.

Pentru transpunerea în practică a acestui principiu:

Comisia: va prezenta autorităților contractante un cod de bune practici, cu aplicare facultativă, pentru a amorsa o modificare suplimentară a culturii achizițiilor publice. Aceasta va oferi orientări privind reducerea birocrației, ameliorarea transparenței și informării și asigurarea unor condiții echitabile pentru IMM-uri continuă să faciliteze accesul la informații privind oportunitățile legate de achizițiile publice, completând site-urile internet existente ale UE referitoare la achizițiile publice cu o serie de inițiative, cum ar fi publicarea facultativă a anunțurilor de participare pentru achizițiile publice situate sub plafoanele UE, punerea la dispoziție a unui dispozitiv online pentru a găsi parteneri comerciali și o mai mare transparență privind obligațiile de îndeplinit în materie de achiziții publice va publica un vademecum privind ajutorul de stat pentru IMM-uri pentru a spori gradul de informare cu privire la posibilitățile de ajutor existente statele membre sunt invitate: să instaleze portaluri electronice pentru a spori accesul la informații cu privire la oportunitățile de achiziții publice inferioare plafoanelor UE să încurajeze autoritățile contractante să divizeze ofertele în loturi, atunci când este adecvat, și să mărească vizibilitatea posibilităților de subcontractare să amintească autorităților contractante obligația de a nu impune exigențe disproporționate în materie de calificare și de capacitate financiară să încurajeze un dialog constructiv și o înțelegere reciprocă între IMM-uri și marii cumpărători, mulțumită unor activități precum informarea, formarea, monitorizarea și schimbul de bune practici să recentreze politica ajutoarelor de stat pentru a o adapta mai bine nevoilor IMM-urilor, cu precădere elaborând măsuri mai specifice. |

- VI UE și statele membre trebuie să faciliteze accesul IMM-urilor la finanțare, în special la capitalul de risc, la microcredit și la finanțarea de tip mezanin și punerea în aplicare a unui cadru juridic și comercial care să favorizeze punctualitatea plăților cu ocazia tranzacțiilor comerciale

Obținerea tipului de finanțare adecvat poate reprezenta o dificultate majoră pentru antreprenori și pentru IMM-uri și ocupă a doua poziție, după obligațiile administrative, pe lista preocupărilor acestora. Această problemă persistă în ciuda inițiativelor publice de sprijin adoptate de UE, cum ar fi Programul-cadru pentru competitivitate și inovare (CIP), care prevede peste un miliard de euro pentru a facilita accesul IMM-urilor la finanțare, o parte considerabilă din această sumă fiind transmisă prin intermediul Grupului BEI. Până în 2013, politica de coeziune va furniza 27 de miliarde de euro, sumă destinată în mod explicit sprijinirii IMM-urilor. O contribuție de aproximativ 10 miliarde de euro va fi pusă la dispoziție prin intermediul unor măsuri de inginerie financiară, inclusiv JEREMIE, și o sumă de aproximativ 3,1 miliarde de euro va fi disponibilă sub formă de capital de risc. Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală oferă, de asemenea, sprijin IMM-urilor deoarece promovează, printre altele, spiritul antreprenorial și încurajează diversificarea economică a zonelor rurale.

Din cauza reticenței față de asumarea unor riscuri, investitorii și băncile refuză adesea să finanțeze întreprinderile în cursul perioadei lor de demarare a activității și în cursul primelor faze de extindere. Eventualele disfuncționalități ale pieței în ceea ce privește finanțarea IMM-urilor trebuie identificate și corectate pentru a dezvolta în continuare piețele europene de capital de risc, pentru a îmbunătăți accesul IMM-urilor la microcredit și la finanțarea de tip mezanin și pentru a dezvolta noi produse și servicii. De asemenea, mulți antreprenori au nevoie de orientări și de formare în ceea ce privește avantajele și dezavantajele diverselor forme de finanțare și în ceea ce privește modul cel mai potrivit de a prezenta potențialilor investitori proiectele lor de investiții.

Mai mult, IMM-urile au adesea o dotare slabă în ceea ce privește capitalul propriu și situația lor este compromisă și mai mult de cultura plăților tardive existentă în Europa. Astfel, în funcție de țară, IMM-urile trebuie să aștepte în medie între 20 și 100 de zile, sau chiar mai mult, pentru a primi plata facturilor emise de ele. Un caz de insolvabilitate din patru se datorează întârzierilor de plată. Această situație duce în fiecare an la pierderea a 450 000 de locuri de muncă și a 25 de miliarde de euro.

Comisia este de acord cu evaluarea Grupului Băncii Europene de Investiții (BEI și FEI), conform căreia este necesară îmbunătățirea ulterioară a accesului IMM-urilor la finanțare și, prin urmare, salută eforturile Grupului de a moderniza produsele existente, de a le simplifica utilizarea și de a le extinde domeniul de aplicare începând cu anul 2008. Comisia salută călduros crearea de către Grupul BEI a unui nou „microfond” cu un capital inițial de aproximativ 40 de milioane de euro (din care 16 milioane de euro vor fi furnizate de BEI) pentru sprijinirea organismelor nebancare de microfinanțare în cadrul noii inițiative a Comisiei privind microcreditul. De asemenea, Comisia felicită BEI pentru proiectul său de a crea un mecanism de finanțare de tip mezanin destinat în mod specific întreprinderilor mai mici din sectorul IMM-urilor și de a dezvolta instrumente financiare de partajare a riscurilor cu bănci comerciale, adaptate nevoilor IMM-urilor inovatoare și cu creștere rapidă, precum și întreprinderilor de dimensiune medie, care ar trebui să vizeze remedierea disfuncționalităților identificate ale pieței..

Pentru transpunerea în practică a acestui principiu:

Comisia: va evalua posibilitățile de creare a unui regim de plasament privat destinat facilitării investițiilor transfrontaliere în vederea consolidării piețelor europene ale capitalului de risc oferă asistență statelor membre pentru a dezvolta programe de pregătire pentru investiții de înaltă calitate |

statele membre sunt invitate: să elaboreze programe de finanțare care pot remedia absența finanțărilor disponibile pentru sume cuprinse între 100 000 de euro și 1 milion de euro, în special prin intermediul unor instrumente care combină caracteristicile împrumutului și ale capitalului social, respectând în același timp normele privind ajutoarele de stat să abordeze obstacolele de reglementare și fiscale care împiedică fondurile de capital de risc existente pe piața unică să investească în aceleași condiții ca fondurile naționale să se asigure că fiscalitatea beneficiilor întreprinderilor încurajează investițiile să utilizeze pe deplin finanțarea disponibilă în cadrul programelor legate de politica de coeziune și în cadrul Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală, pentru a sprijini IMM-urile. |

- VII UE și statele membre trebuie să încurajeze IMM-urile să profite mai mult de oportunitățile oferite de piața unică, în special îmbunătățind guvernanța politicii privind piața unică și informarea referitoare la această politică, permițând o mai bună reprezentare a intereselor IMM-urilor în cadrul elaborării de standarde și facilitând accesul IMM-urilor la brevete și mărci comerciale.

Piața unică ar trebui să garanteze accesul întreprinderilor la o piață comună vastă de peste 500 de milioane de consumatori, care funcționează în conformitate cu un ansamblu comun de norme. Simplificarea care rezultă din înlocuirea celor 27 de seturi de norme naționale diferite cu un ansamblu unic de norme ale pieței interne a UE oferă avantaje deosebite IMM-urilor. O piață internă care funcționează armonios va crea un mediu concurențial în care IMM-urile vor fi în măsură să beneficieze mai mult de pe urma globalizării, deschizând noi oportunități pentru cunoaștere și inovare. Cu toate acestea, în prezent, IMM-urile nu beneficiază pe deplin de oportunitățile oferite de piața unică, în principal din cauza lipsei de informare cu privire la oportunitățile comerciale existente și cu privire la normele aplicabile în alte state membre, precum și din cauza unor competențe lingvistice insuficiente. Costurile și riscurile pe care le implică necesitatea de a intra în contact cu mai multe sisteme juridice naționale diferite împiedică adesea întreprinderile să își extindă activitățile în străinătate.

IMM-urile pot beneficia din plin, de asemenea, de un sprijin public sub forma serviciilor de consiliere și de constituire de rețele, inclusiv asistență pentru a permite IMM-urilor să se apere împotriva practicilor comerciale neloiale. În special, Enterprise Europe Network (Rețeaua întreprinderilor europene)[14], lansată recent de Comisie, poate, printre altele, să ajute IMM-urile oferind informații și consiliere în ceea ce privește oportunitățile oferite de piața unică.

De asemenea, IMM-urile trebuie să poată lua parte pe deplin la elaborarea de standarde și să aibă un acces adecvat la acestea, inclusiv la procesul de certificare.

În sfârșit, pentru a sublinia importanța drepturilor de proprietate intelectuală (DPI) pentru IMM-uri, Comisia își continuă eforturile pentru a institui un sistem de brevete eficient, rentabil, de o înaltă calitate și sigur din punct de vedere juridic la nivel european, inclusiv un brevet comunitar și o jurisdicție competentă în materie de brevete la nivelul Uniunii Europene.

Pentru transpunerea în practică a acestui principiu:

Comisia: se va asigura că IMM-urile beneficiază de politicile existente de deschidere a pieței, colectând informații cu privire la funcționarea pieței unice prin recursul mai intensiv la monitorizarea pieței și a sectorului, în vederea identificării disfuncționalităților pieței și a remedierii acestora acolo unde avantajele economice sunt mai importante prezintă, în 2008, un plan de acțiune destinat promovării utilizării semnăturilor electronice și a autentificării electronice interoperabile și va lansa, în al doilea trimestru al anului 2009, acțiuni în care vor fi implicate toate părțile interesate relevante, pentru a ajuta IMM-urile să participe la lanțurile de aprovizionare la nivel mondial crește sprijinul financiar al UE (la 1 milion de euro în 2008 și la 2,1 milioane de euro începând cu anul 2009) pentru a promova participarea IMM-urilor la standardizare și apărarea intereselor lor în acest domeniu și pentru a îmbunătăți informarea IMM-urilor cu privire la standardele europene și utilizarea respectivelor standarde de către acestea va spori accesibilitatea sistemului mărcii de comerț comunitare, în special reducând în mod semnificativ taxele legate de acest domeniu, în cadrul unei soluții globale pentru perspectivele financiare ale Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (OAPI) va depune eforturi în vederea eliminării fragmentării normelor privind protecția consumatorilor pentru a facilita comerțul transfrontalier pentru IMM-uri, inclusiv prin reducerea la minim a obligațiilor administrative. organismele europene de standardizare sunt invitate: să reexamineze, în strânsă cooperare cu statele membre și cu Comisia, modelul lor de întreprindere pentru a reduce costul accesului la standarde, începând cu standardele elaborate în sprijinul legislației și al politicilor UE să creeze unul sau mai multe „servicii de asistență (Helpdesks) pentru IMM-uri”, în coordonare cu reprezentanții asociațiilor de IMM-uri să publice în mod sistematic rezumate ale standardelor europene, inclusiv liste de referințe normative, cu acces nerestricționat și în diferite limbi. statele membre sunt invitate: să asigure aplicarea corectă a principiului recunoașterii reciproce să consolideze sistemul SOLVIT[15] de soluționare a problemelor pentru a se asigura că problemele legate de exercitarea drepturilor privind piața unică pot fi rezolvate în mod informal, rapid și pragmatic să încurajeze organismele naționale de standardizare să își reexamineze modelul de întreprindere pentru a reduce costul accesului la standarde să asigure componența echitabilă a comitetelor de standardizare să invite organismele naționale de standardizare, alături de organismele europene de standardizare, să lanseze campanii de promovare și informare pentru a încuraja IMM-urile să utilizeze mai eficient standardele și să ofere feedback cu privire la conținutul acestora să ofere IMM-urilor servicii de consiliere, inclusiv sprijin pentru a se putea apăra împotriva practicilor comerciale neloiale |

- VIII UE și statele membre trebuie să promoveze ameliorarea competențelor în cadrul IMM-urilor, precum și toate formele de inovare.

Ele trebuie să încurajeze investi țiile IMM-urilor în cercetare și participarea acestora la programe de sprijinire a cercetării și dezvoltării, a cercetării transnaționale, a grupării și a gestionării active a proprietății intelectuale de către IMM-uri.

Peste 60% din întreprinderile care au răspuns la consultare consideră că școlile nu oferă competențele care le sunt necesare antreprenorilor și angajaților acestora. Acest rezultat subliniază necesitatea societală de a permite tinerilor să dobândească întotdeauna competențe esențiale, cum ar fi cititul, scrisul, cunoștințe în domeniul științelor naturale, al gestionării, al tehnicii, al tehnologiilor informațiilor și comunicațiilor (TIC), competențe lingvistice și de a le permite să fie creativi. IMM-urile suferă în special din cauza lipsei personalului calificat în domeniul noilor tehnologii. În acest context, trebuie pus în aplicare cadrul european de referință privind competențele-cheie pentru învățarea de-a lungul vieții[16], menit să le ofere tuturor tinerilor competențele de bază necesare.

Politica europeană de coeziune sprijină acțiunile de promovare a adaptabilității lucrătorilor, antreprenorilor și a întreprinderilor, alocând în acest sens aproximativ 13,5 miliarde de euro pentru perioada 2007-2013. O parte semnificativă din această sumă este consacrată în mod direct IMM-urilor. În plus, se estimează că sprijinul pentru activitățile autonome și pentru crearea de noi întreprinderi va totaliza 2,8 miliarde de euro. În cele din urmă, dar nu mai puțin important, Comisia lucrează la elaborarea unui inventar al necesităților viitoare în materie de competențe în UE.

Lipsa competențelor este corelată cu potențialul neexploatat pentru cercetare și inovație. Doar 3 din 10 IMM-uri din UE au declarat în 2007 că au noi produse sau că obțin venituri de pe urma unor noi produse. Prin urmare, este importantă o mai bună integrare a IMM-urilor în comunitatea de cercetare și promovarea relațiilor dintre universități și IMM-uri.

De asemenea, este necesar să se încurajeze gestionarea activă a proprietății intelectuale de către IMM-uri, de exemplu, permițând facturarea și tranzacțiile administrative on-line.

Pentru transpunerea în practică a acestui principiu:

Comisia: va extinde în continuare sistemul de promovare a mobilității ucenicilor în cadrul programului Leonardo Da Vinci pentru 2010 susține dezvoltarea de către părțile interesate a unui portal european privind competențele informatice și cariera profesională în 2008, care va permite întreprinderilor să își autoevalueze necesitățile legate de competențele informatice și să determine modul în care pot ameliora carierele și calificările personalului lor; Comisia va publica în 2008 un ghid on-line privind afacerile electronice (e-business), care va ajuta IMM-urile să realizeze un autodiagnostic al necesităților pe care le au în acest domeniu își va continua eforturile prin simplificarea, îmbunătățirea informării și creșterea ratelor de finanțare, pentru a optimiza participarea IMM-urilor la Al 7-lea program-cadru pentru cercetare și dezvoltare tehnologică (7PC) încurajează creșterea IMM-urilor, garantând că un IMM care participă la un proiect din cadrul 7PC poate păstra avantajul statutului de IMM pe toată durata proiectului, chiar dacă depășește plafoanele aplicate IMM-urilor în cursul acestei perioade va simplifica normele privind ajutoarele de stat pentru a permite statelor membre să sprijine cercetarea, dezvoltarea și inovarea, în special prin intermediul regulamentului general de exceptare pe categorii favorizează apariția unor întreprinderi cu o creștere puternică susținând capacitatea de cercetare și inovare a IMM-urilor, în principal prin intensificarea coordonării programelor și inițiativelor naționale va dezvolta, în consultare cu statele membre, o strategie în materie de grupări (clustere) incluzând inițiative destinate încurajării cooperării transnaționale în materie de grupări, facilitând accesul grupărilor la noi piețe și luând măsuri pentru încurajarea unei participări mai intense a IMM-urilor în cadrul grupărilor inovatoare va căuta să susțină participarea IMM-urilor la transferul de cunoștințe, parțial prin lansarea unui proiect-pilot menit să contribuie la finanțarea comercializării proprietății intelectuale va încuraja o participare activă a IMM-urilor în cadrul activităților întreprinse de Institutul European de Inovare și Tehnologie (EIT), pentru a le permite acestora să beneficieze de transferurile de cunoștințe favorizate de EIT. statele membre sunt invitate: să încurajeze eforturile depuse de IMM-uri pentru a se internaționaliza și pentru a deveni întreprinderi cu o creștere puternică, inclusiv prin participarea la grupările inovatoare să promoveze dezvoltarea competențelor IMM-urilor în domeniul cercetării și al inovării, de exemplu, prin intermediul accesului simplificat la infrastructurile publice de cercetare, prin utilizarea serviciilor de cercetare și dezvoltare, prin recrutarea și formarea de personal calificat, în conformitate cu noul cadru comunitar privind ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare și inovare să deschidă programe naționale de cercetare în cazul în care această acțiune oferă avantaje și pentru IMM-urile din alte state membre și să contribuie la accesul IMM-urilor la activitățile de cercetare transnaționale, de exemplu, printr-o programare comună să se asigure că, în cadrul punerii în aplicare a programului privind politica de coeziune, IMM-urile pot obține ușor finanțări legate de spiritul antreprenorial, inovare și cunoștințe să susțină dezvoltarea unei identități electronice pentru întreprinderi, pentru a permite facturarea și tranzacțiile administrative on-line să încurajeze întreprinderile, în special IMM-urile și alte părți interesate, inclusiv autoritățile relevante responsabile cu achizițiile publice, să participe la acțiuni care contribuie la implementarea rapidă a inițiativei privind piețele-pilot. |

- IX UE și statele membre trebuie să permită IMM-urilor să transforme provocările legate de mediu în oportunități.

Ele trebuie să furnizeze mai multe informații, expertiză și stimulente financiare pentru a permite fructificarea deplină a oportunităților oferite de noile piețe „verzi” și o mai mare eficiență energetică, în parte prin implementarea unor sisteme de management de mediu în IMM-uri.

Schimbările climatice, penuria de energie și dezvoltarea durabilă reprezintă provocări-cheie pentru IMM-uri, care trebuie să adopte modele mai durabile de producție și de afaceri. Cererea de produse și servicii ecologice deschide, de asemenea, calea către noi oportunități de afaceri.

Doar 29% dintre IMM-uri (în comparație cu 46% dintre marile întreprinderi) au introdus măsuri pentru a economisi energia sau materiile prime. Doar 4% dintre IMM-urile din UE, în comparație cu 19% dintre marile întreprinderi, au instituit un sistem complet de eficiență energetică. IMM-rile sunt vulnerabile în special în fața tendinței actuale de creștere a prețurilor la energie și la materii prime, precum și la schimbările climatice prevăzute și trebuie să își sporească eficiența și capacitatea de a se adapta la aceste provocări, pentru a le transforma în oportunități.

Pentru transpunerea în practică a acestui principiu:

Comisia: facilitează accesul IMM-urilor la Sistemul de management de mediu și audit (EMAS) prin simplificarea procedurilor de mediu, reducerea taxelor și propunând posibilitatea înregistrării grupărilor formate din mai multe întreprinderi va finanța o rețea de experți în eficacitate ecologică și energetică în cadrul Enterprise Europe Network, care vor oferi consiliere cu privire la o funcționare eficientă din punct de vedere ecologic, la potențialul piețelor și la oportunitățile de finanțare în vederea unei funcționări mai eficiente, în special pentru IMM-uri dezvoltă noi forme de sprijin în favoarea întreprinderilor nou înființate inovatoare și a IMM-urilor din domeniul eco-inovației, în vederea facilitării accesului pe piață, al transferului de tehnologie, al utilizării standardelor și al accesului la finanțare, în conformitate cu dispozițiile existente în domeniul ajutoarelor de stat statele membre sunt invitate: să ofere stimulente pentru întreprinderile și produsele eficiente din punct de vedere ecologic (de exemplu, sisteme de stimulente fiscale și prioritatea acordată subvențiilor destinate finanțării întreprinderilor durabile), în conformitate cu orientările comunitare privind ajutorul de stat pentru protecția mediului și să recurgă la abordarea simplificată privind ajutoarele de mediu pentru IMM-uri, dezvoltată în regulamentul general de exceptare pe categorii (RGEC) să utilizeze în totalitate suma de aproximativ 2,5 miliarde de euro alocată programelor legate de politica de coeziune, pentru a susține produsele și procedeele ecologice în IMM-uri. |

- X UE și statele membre trebuie să sprijine și să încurajeze IMM-urile să beneficieze de creșterea piețelor din exteriorul UE, în special printr-un sprijin specific pieței și prin activități de formare în afaceri.

Doar 8% dintre IMM-urile europene (și 7% dintre microîntreprinderi) au declarat că o parte din cifra lor de afaceri provenea din exporturi, un procent mult mai scăzut decât cel care corespunde marilor întreprinderi (28%). În plus, doar 12% dintre inputurile unui IMM mediu sunt achiziționate în străinătate.

Piețele cu creștere rapidă reprezintă un potențial neexploatat pentru numeroase IMM-uri europene. În special, recentele extinderi ale UE au creat noi oportunități comerciale importante atât pentru întreprinderile din „vechile” state membre, cât și pentru cele din „noile” state membre. Aceasta demonstrează importanța exploatării depline a potențialului oferit de piețele din țările candidate la aderare și din țările care fac obiectul politicii europene de vecinătate.

Barierele comerciale au un impact mai mare asupra IMM-urilor decât asupra marilor întreprinderi, deoarece IMM-urile au resurse limitate și o capacitate mai mică de a absorbi riscurile, în special atunci când își desfășoară activitatea pe piețe cu o concurență ridicată. Prin urmare, pentru a putea avea acces pe aceste piețe, IMM-urile au nevoie de ajutor în ceea ce privește obținerea de informații referitoare la partenerii potențiali și la deschiderile existente pe piețele lor. De asemenea, este necesar să fie ajutate să depășească barierele culturale din calea schimburilor comerciale și diferențele dintre mediile de legiferare sau cele juridice.

Pentru a ajuta IMM-urile să beneficieze pe deplin de oportunitățile oferite de globalizare, trebuie acordată o atenție specială îmbunătățirii accesului la piețele de achiziții publice și aplicării drepturilor de proprietate intelectuală, asigurării unei concurențe loiale, precum și facilitării accesului pe piață.

Pentru transpunerea în practică a acestui principiu:

Comisia: a instituit echipe însărcinate cu accesul la piețe pe principalele piețe de export; compuse din consilieri comerciali din statele membre și din organizații comerciale ale UE, aceste echipe vor contribui la îmbunătățirea informării IMM-urilor cu privire la barierele comerciale care fac dificil accesul la piețe situate în afara UE va depune eforturi intense în vederea deschiderii piețelor unor țări terțe, în special cele din țările dezvoltate și din țările în curs de dezvoltare avansate, prin intermediul negocierilor din cadrul OMC și al acordurilor bilaterale va urmări în special deschiderea piețelor de achiziții publice din țările terțe, ceea ce ar trebui să ofere avantaje tuturor părților în cauză, prin intermediul negocierilor sale bilaterale și multilaterale (Acordul privind achizițiile publice al OMC), în special cu țări cu creștere rapidă va promova facilitarea schimburilor comerciale, atât în contextul OMC, cât și în cadrul negocierilor bilaterale va continua să faciliteze accesul IMM-urilor din UE la piețele țărilor candidate și ale altor țări vecine, în special prin intermediul Enterprise Europe Network și prin promovarea principiului „Gândiți mai întâi la scară mică” în aceste țări, inclusiv prin schimburi de bune practici bazate pe Carta europeană pentru întreprinderile mici și pe SBA intenționează să înființeze centre europene de întreprinderi pe anumite piețe în 2009, începând cu India și China, cele două economii cu creștere rapidă intenționează să lanseze proiectul Gateway to China („Poartă de acces către China”), axat pe instituirea unui program de formare a cadrelor de conducere în China, pentru a permite IMM-urilor europene să fie mai competitive pe piața chineză până în 2010. statele membre sunt invitate: să încurajeze consilierea IMM-urilor de către întreprinderi mari pentru a le ajuta să aibă acces la piețele internaționale |

- 5. PUNEREA ÎN APLICARE A SBA șI GUVERNANță

De la lansarea sa de către Comisie în octombrie 2007, ideea unui „Small Business Act” pentru Europa a suscitat numeroase așteptări. Inițiativa beneficiază de un larg sprijin la nivelul guvernelor, al Parlamentului European și al comunității de IMM-uri, însă este important să fie pusă în aplicare în mod riguros. În acest scop, este indispensabil un angajament politic deplin atât din partea Comisiei, cât și din partea statelor membre. Prin urmare, ca bază pentru un angajament reînnoit față de IMM-uri, Comisia invită Consiliul European să primească favorabil și să susțină inițiativa „Small Business Act” pentru Europa, să adopte cele 10 principii și să se angajeze în vederea punerii în aplicare a acțiunilor propuse. De asemenea, Comisia invită Consiliul și Parlamentul să adopte rapid propunerile legislative legate de această inițiativă.

SBA ar trebui să fie integrată pe deplin în strategia pentru creștere și locuri de muncă pentru a permite o punere în aplicare eficientă a acesteia, precum și o actualizare periodică a rezultatelor sale preconizate. Prin urmare, statele membre sunt invitate să profite de actualizarea ciclului de la Lisabona, prevăzută pentru sfârșitul anului 2008, pentru a lua în considerare SBA în cadrul programelor lor naționale de reformă și al rapoartelor lor anuale de implementare. Statele membre se pot inspira din prezentarea anexată a bunelor practici în UE, iar Comisia va continua să ofere o platformă pentru schimbul de bune practici.

Comisia va evalua progresele realizate în ceea ce privește punerea în aplicare a SBA și va elabora periodic rapoarte cu privire la acestea în cadrul strategiei pentru creștere și locuri de muncă, începând cu anul 2008. Consiliul European va putea astfel să examineze progresele realizate în domeniul politicii în domeniul IMM-urilor, atât la nivelul Comunității, cât și la nivelul statelor membre și să desprindă concluziile necesare.

Anexă: Schimbul de bune practici privind politica în domeniul IMM-urilor

Schimbul de bune practici privind politica în domeniul IMM-urilor s-a dovedit a fi un instrument excelent de punere în aplicare a Strategiei de la Lisabona pentru creștere și locuri de muncă. Începând cu anul 2000, Comisia colectează exemple de bune practici în diverse domenii. Exemplele reunite în cadrul Cartei europene pentru întreprinderile mici pot fi consultate în catalogul on-line al cartei la adresa următoare:

http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/charter/gp.

Premiile europene pentru spiritul antreprenorial au drept obiectiv recunoașterea excelenței în promovarea spiritului antreprenorial la nivel regional și recompensarea inițiativelor remarcabile. Exemple de bune practici în promovarea întreprinderilor sunt disponibile la adresa:

http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/smes/awards/download/compendium_2007_en_lowres.pdf.

Prezenta anexă oferă câteva exemple de bune practici observate în statele membre, care vor putea servi drept sursă de inspirație pentru punerea în aplicare a SBA.

Principiul 1: | Crearea unui mediu în care antreprenorii și întreprinderile familiale să poată prospera și unde spiritul antreprenorial este recompensat |

Rețeaua „Impulse” din Saxonia-Anhalt, Germania |

Site web: www.impuls-netzwerk.de |

Strategia privind întreprinderile și spiritul antreprenorial al tinerilor în Țara Galilor, Regatul Unit |

Site web: http://www.projectdynamo.co.uk; www.becauseyoucan.com. |

Cap’Ten, fii căpitanul propriului tău proiect, Belgia |

Site web: www.ichec-pme.be |

Emax - Tabăra nordică de formare a tinerilor antreprenori, Suedia |

Site web: www.emaxevent.com, www.startcentrum.se |

Kinder Business Week (Săptămâna întreprinderii pentru copii) , Austria |

Site web: www.kinderbusinessweek.at |

Zilele spiritului antreprenorial: Emprendemos Juntos – Suntem cu toții antreprenori, Spania |

Site web: www.emprendemosjuntos.es |

Dezvoltarea culturii antreprenoriale în rândul femeilor, România |

Site web: www.animmc.ro |

Principiul 2: | Asigurarea posibilității pentru antreprenorii cinstiți care au dat faliment de a beneficia în mod rapid de o a doua șansă |

Program de dezvoltare destinat pregătirii succesiunii controlate între generații în domeniul IMM-urilor, Finlanda |

Site web: www.te-keskus.fi, www.yrityssuomi.fi |

Redemararea rapidă după un faliment, Danemarca |

Site web: www.naec.dk |

Ajutor acordat antreprenorilor liber profesioniști și proprietarilor de întreprinderi în dificultate, Belgia |

Site web: www.beci.be |

Principiul 3: | Definirea regulilor după principiul „Gândiți mai întâi la scară mică” |

Site-ul dedicat consultării publice “Teeme koos”, Estonia |

Site web: www.osale.ee; www.riigikantselei.ee; www.valitsus.ee |

Implementarea unor servicii de sprijin pentru IMM-uri la nivel local prin intermediul unor ghișee unice, Slovenia |

Site web: www.japti.si |

Listă de control privind reglementarea, Regatul Unit |

Site web: www.businesslink.gov.uk |

Comitetul Y4, Finlanda |

Site web: www.y4.fi |

Principiul 4: | Asigurarea reactivității administrațiilor la nevoile IMM-urilor |

Programul de e-guvernare al securității sociale belgiene în favoarea IMM-urilor, Belgia |

Site web: www.ksz-bcss.fgov.be |

Puncte de înregistrare unice pentru antreprenori, Republica Cehă |

Site web: www.mpo.cz |

Ghișee unice pentru antreprenori, Germania |

Site web: www.one-stop-shop-trier.de |

Centrul de gestionare a microîntreprinderilor pentru furnizarea de rapoarte de analiză economică și financiară, Franța |

Site web: www.artifrance.eu |

Portal web de informare publică pentru întreprinderi mici, Franța |

Site web: pme.service-public.fr |

CORE - Companies Online Registration Environment (Cadru de înregistrare on-line pentru întreprinderi), Irlanda |

Site web: www.cro.ie |

Proiectul „Kick-start”, Malta |

Site web: www.mcmpgov.mt |

Ghișeu on-line pentru întreprinderi, Țările de Jos |

Site web: www.bedrijvenloket.nl |

KSU—Rețea națională de servicii pentru IMM-uri, Polonia |

Site web: www.euroinfo.org.pl, www.ksu.parp.gov.pl |

Întreprinderi on-line, Portugalia |

Site web: www.portaldaempresa.pt |

Ghișee unice pentru IMM-uri (VEM), Slovenia |

Site web: www.japti.si |

Portalul administrației publice centrale, Slovacia |

Site web: www.telecom.gov.sk |

Serviciu de salarii on-line pentru micii angajatori, Finlanda |

Site web: www.palkka.fi |

Principiul 5: | Adaptarea instrumentelor puterilor publice la nevoile IMM-urilor: facilitarea participării IMM-urilor la achizițiile publice și exploatarea mai judicioasă a posibilităților oferite IMM-urilor de a beneficia de ajutoare de stat |

Portalul dedicat achizițiilor publice, Luxemburg |

Site web: http://www.marches.public.lu, http://www.mtp.public.lu |

Principiul 6: | Facilitarea accesului IMM-urilor la finanțare și promovarea unui cadru juridic și comercial care să favorizeze punctualitatea plăților în cadrul tranzacțiilor comerciale |

Programul „Capital inițial și capital de risc”, Irlanda |

Site web: www.enterprise-ireland.com |

Împrumuturi pentru întreprinderi mici cu rambursarea dobânzii, Cipru |

Site web: www.bankofcyprus.com |

Fonduri publice de capital de risc, Letonia |

Site web: www.lga.lv |

Program de microcredite în favoarea femeilor antreprenori și proprietare de întreprinderi, Spania |

Site web: www.ipyme.org |

Principiul 7: | Sprijinirea IMM-urilor pentru a beneficia mai mult de oportunitățile oferite de piața unică |

Portal pentru întreprinderi și export, Republica Cehă |

Site web: Businessinfo.cz |

Rețea de competențe Țările de Jos/Renania de Nord Westfalia INTER-NED, Germania |

Site web: www.inter-ned.info |

Sensibilizarea publicului cu privire la standardizare, Lituania |

Site web: www.lsd.lt |

CETMOS – Serviciul de monitorizare a mărcilor comerciale în Europa Centrală, Austria |

Site web: www.cetmos.eu |

Principiul 8: | Promovarea ameliorării competențelor în cadrul IMM-urilor și a tuturor formelor de inovare |

Strategia națională în domeniul afacerilor electronice (e-business), Irlanda |

Site web: www.entemp.ie |

Gestionarea inovării, Ungaria |

Site web: www.chic.hu |

Fondul național pentru inovare, Bulgaria |

Site web: www.sme.government.bg |

Inițiativa greacă în favoarea polilor de competențe tehnologice, Grecia |

Site web: www.htci.gr |

Principiul 9: | Ajutarea IMM-urilor să transforme provocările în materie de mediu în oportunități |

Un nou proces de microfinisare a suprafețelor în industria ceramică, reducând impactul asupra mediului, Italia |

Site web: http://www.fondovalle.it |

Reforma fiscalității ecologice, Estonia |

Site web: www.fin.ee |

EDM – Gestionarea electronică a datelor (Electronic Data Management) în cadrul gestionării mediului și a deșeurilor, Austria |

Site web: www.lebensministerium.at |

Principiul 10: | Încurajarea și sprijinirea IMM-urilor pentru a profita de creșterea piețelor |

Târgul pe internet, Polonia |

Site web: www.euroinfo.org.pl |

Pipe – plan de familiarizare cu promovarea la nivel internațional, Spania |

Site web: www.portalpipe.com |

Sprint – Împreună pentru a face față concurenței pe piețele mondiale, Italia |

Site web: www.sprint-er.it |

[1] „Punerea în aplicare a Programului comunitar de la Lisabona – O politică modernă a IMM-urilor în folosul creșterii și al ocupării forței de muncă”, COM(2005) 551 final, 10.11.2005.

[2] http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/charter/docs/charter_en.pdf

[3] „Rolul fundamental al întreprinderilor mici și mijlocii în favorizarea creșterii și sporirea locurilor de muncă. Evaluare intermediară a politicii moderne în domeniul IMM-urilor”, COM(2007)592 final, 4.10.2007.

[4] http://ec.europa.eu/enterprise/admin-burdens-reduction/home_en.htm

[5] „Evaluarea impactului SBA”, SEC(2008) 2101.

[6] Observatorul 2007 al IMM-urilor din UE .http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/analysis/observatory_en.htm

[7] „O piață unică pentru Europa secolului 21”, COM(2007) 724 final, 20.11.2007.

[8] http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/docs/sba_consultation_report_final.pdf

[9] http://ec.europa.eu/enterprise/enterprise_policy/survey/eurobarometer_intro.htm

[10] „O politică comună de imigrare pentru Europa: principii și instrumente”, COM(2008)359 final, 17.6.2008.

[11] „Depășirea stigmatizării eșecului în afaceri – pentru o politică a celei de-a doua șanse – Punerea în aplicarea a parteneriatului de la Lisabona pentru creștere și locuri de muncă”, COM(2007) 584 final, 5.10.2007.

[12] Raportul grupului de experți “Models to Reduce the Disproportionate Regulatory burden on SMEs” („Modele de reducere a obligațiilor de reglementare disproporționate impuse IMM-urilor”), mai 2007.

[13] http://ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/docs/SME_public_procurement_Summary.pdf

[14] http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/

[15] http://ec.europa.eu/solvit/site/index_en.htm

[16] Recomandarea Comisiei privind competențele-cheie pentru învățarea de-a lungul vieții, 18.12.2006.

Top