EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AR0174

Avizul Comitetului Regiunilor privind programul pentru un internet mai sigur (2009-2013)

OJ C 325, 19.12.2008, p. 81–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.12.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 325/81


Avizul Comitetului Regiunilor privind programul pentru un internet mai sigur (2009-2013)

(2008/C 325/14)

COMITETUL REGIUNILOR

consideră că acțiunile desfășurate până în prezent trebuie adaptate la noile cerințe rezultate din apariția noilor tehnologii și servicii, care generează noi riscuri și le amplifică pe cele existente;

recomandă să se ajungă măcar la un consens de bază privind „conținutul ilegal” prin compararea dispozițiilor în materie penală, pentru a identifica elementele comune. Acțiunile întreprinse ar trebui să sprijine și elaborarea unei „liste negre” a conținutului ilegal și al promovării acestuia de către furnizorii de internet;

solicită ca activitățile cu scop de sensibilizare a utilizatorilor finali să implice explicit autoritățile și administrațiile locale, care sunt cele mai apropiate de grupurile-țintă și au cel mai mare potențial de difuzare a informației și de punere în aplicare a unor programe și proiecte concrete;

recomandă ca centrele de sensibilizare să urmărească strategii definite pentru abordarea copiilor, părinților și profesorilor, asigurându-se că măsurile luate sunt de bună calitate. Acest program trebuie să promoveze o implicare mai activă a mass-media în campaniile de sensibilizare;

consideră că este deosebit de importantă colaborarea cât mai strânsă dintre liniile de informare (hotline), organismele judiciare și furnizorii de internet și asigurarea unei implicări a altor actori, cum ar fi organizațiile sociale și ONG-urile corespunzătoare;

solicită realizarea de acțiuni de creare de material didactic în domeniile tehnologiei informației și cunoștințelor media, care să abordeze mediile online sigure. Acțiunile ar trebui să aibă ca scop nu numai protecția copiilor, ci și inducerea unui mod sigur de utilizare a internetului (abilitare).

Raportor

:

Ján ORAVEC (SK/PPE), primarul orașului Štúrovo

Text de referință

Propunere de decizie a Parlamentului European și a Consiliului de stabilire a unui program comunitar multianual privind protecția copiilor care utilizează internetul și alte tehnologii de comunicare

COM(2008) 106 final — 2008/0047 (COD)

I.   RECOMANDĂRI POLITICE

COMITETUL REGIUNILOR

Observații generale

Observații generale privind programul

1.

admite faptul că, de la lansarea Planului de acțiune pentru un internet mai sigur, atât tehnologiile cât și utilizările acestora s-au modificat considerabil. Copiii sunt utilizatori activi ai tehnologiilor on-line, iar acest fenomen se amplifică. Protejarea lor de conținuturile dăunătoare, reducerea gradului de diseminare a conținuturilor cu caracter ilegal, precum și o educație în spiritul unei utilizări conștiente și critice a internetului reprezintă o preocupare continuă și care trebuie abordată în mod proactiv de către legislatori, de factorii de decizie în materie de politică, de sectorul în cauză și de utilizatorii finali, ca și, în special, de către părinți, educatori și persoanele care au grijă de copii;

2.

consideră că printre cele mai serioase riscuri la care sunt supuși copiii din perspectiva tehnologiilor on-line sunt: cazurile în care copiii sunt afectați direct, ca victime ale abuzurilor sexuale în timpul cărora se fac fotografii, filme sau fișiere audio, care sunt transmise apoi pe internet; cazurile în care sunt contactați de persoane care se împrietenesc cu ei în scopul comiterii de abuzuri sexuale (manipulare psihologică) sau când sunt victimele hărțuirii în mediul on-line (hărțuire pe internet);

3.

ia notă de rezultatele evaluării finale a Planului de acțiune pentru un internet mai sigur;

4.

subliniază că programele comunitare pentru un internet mai sigur sunt unica inițiativă paneuropeană care abordează aspecte legate de protecția copiilor în mediul on-line;

5.

recunoaște faptul că acțiunile întreprinse au fost eficiente, dar consideră că acestea trebuie adaptate la noile cerințe rezultate din apariția noilor tehnologii și servicii, care generează noi riscuri și le amplifică pe cele existente;

6.

salută faptul că noul program va facilita cooperarea și schimburile de experiențe și bune practici la toate nivelurile, cu privire la siguranța copiilor în mediul on-line, sporind astfel valoarea adăugată la nivel european;

7.

este conștient de dificultățile pe care le presupune ajungerea la un consens în ceea ce privește definirea termenului de „conținut ilegal” și „conținut dăunător”, care variază de la o țară și de la o cultură la alta;

8.

recomandă, cu toate acestea, să se ajungă la un acord de bază cel puțin în ceea ce privește definirea „conținutului ilegal”, comparând dispozițiile în materie penală și identificând elementele comune ale acestora;

9.

consideră că măsurile propuse vor contribui la protejarea copiilor care utilizează internetul și alte tehnologii de comunicare și, ca reacție la noile evoluții, vor reduce volumul conținutului ilegal on-line, în special diseminarea on-line a materialelor care conțin abuzuri sexuale împotriva copiilor, manipulare psihologică și hărțuire pe internet;

10.

speră ca viitoarele activități să vizeze stimularea și încurajarea creării și aplicării de soluții tehnice pentru combaterea conținutului ilegal și a comportamentului dăunător din mediul on-line, precum și promovarea cooperării și schimburilor de bune practici între o gamă largă de factori interesați la nivel local, regional, european și internațional;

11.

propune organizarea în fiecare an a unor conferințe de orientare, cu participarea părților interesate de la nivel național, european și internațional, în vederea asigurării posibilității de dezbatere a provocărilor și problemelor momentului și pentru promovarea cooperării;

12.

își exprimă decepția cu privire la faptul că acțiunile menite să sporească gradul de conștientizare al publicului, în special al copiilor, părinților, educatorilor și persoanelor care îngrijesc copii, cu privire la oportunitățile și riscurile pe care le prezintă utilizarea tehnologiilor on-line, precum și la modalitățile de obținere a siguranței on-line, nu implică în mod explicit autoritățile locale și regionale, care se află mai aproape de grupurile-țintă și au posibilități mai mari de comunicare a informațiilor importante, precum și de implementare a unor programe și proiecte concrete;

13.

sprijină crearea și dezvoltarea continuă a unei baze de cunoștințe destinate eliminării riscurilor existente și a celor emergente, precum și rezolvării problemelor pe care le poate genera utilizarea internetului;

14.

recomandă coordonarea activităților de cercetare în domeniile corespunzătoare, atât în Uniunea Europeană cât și în afara ei, și sporirea cunoștințelor privind evoluția modalităților de utilizare a tehnologiilor on-line de către copii, riscurile aferente și posibilele efecte dăunătoare ale utilizării tehnologiilor on-line asupra acestora, inclusiv aspectele tehnice, psihologice și sociale, precum și prezentarea unor exemple pozitive privind educația în spiritul unei utilizări critice a mijloacelor de informare;

15.

sprijină cu hotărâre continuarea și îmbunătățirea proiectului „Safer internet plus”;

16.

invită instituțiile comunitare și guvernele statelor membre să acorde atenția cuvenită acestei chestiuni, în măsura competențelor lor;

17.

speră că punerea în aplicare a acestor măsuri va contribui considerabil la reducerea amenințărilor la adresa copiilor care utilizează internetul și alte tehnologii de comunicare.

II.   RECOMANDĂRI DE AMENDAMENTE

Amendamentul 1

Anexa I — Acțiunea 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

1.

Punerea la dispoziția publicului a unor puncte de contact unde pot semnala conținuturile ilegale și comportamentele dăunătoare din mediul on-line. Activitățile ar trebui să asigure faptul că aceste puncte de contact sunt eficace și vizibile pentru public, se află în strânsă legătură cu alte acțiuni de la nivel național și cooperează la nivel european pentru a rezolva problemele transfrontaliere și a realiza schimburi de bune practici.

1.

Punerea la dispoziția publicului a unor puncte de contact unde pot semnala conținuturile ilegale și comportamentele dăunătoare din mediul on-line. Activitățile ar trebui să asigure faptul că aceste puncte de contact sunt eficace și vizibile pentru public, se află în strânsă legătură cu alte acțiuni de la nivel național și cooperează la nivel european pentru a rezolva problemele transfrontaliere și a realiza schimburi de bune practici. Ar trebui sprijinite acțiunile de popularizare a liniilor de asistenț ă telefonică în rândul utilizatorilor finali ș i ar trebui exploatate posibilită ț ile autorită ților locale de diseminare de informații importante.

Expunere de motive

Punctele de contact și liniile de asistență telefonică nu își pot îndeplini misiunea decât dacă un număr cât mai mare de utilizatori sunt conștienți de existența acestora. De aceea, ele trebuie să facă obiectul unor campanii de publicitate cât mai ample, autoritățile locale dispunând de capacitățile necesare în acest sens.

Amendamentul 2

Anexa I — Acțiunea 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

2.

Atacarea problemei comportamentelor dăunătoare din mediul on-line, în special manipularea psihologică și hărțuirea. Activitățile vor avea ca scop atacarea problemei pe care o reprezintă manipularea psihologică în mediul on-line — procesul prin care un adult se împrietenește cu un copil cu intenția de a comite abuzuri sexuale asupra acestuia — precum și hărțuirea. Acțiunile vor aborda aspecte de ordin tehnic, psihologic și sociologic legate de aceste probleme și vor promova cooperarea și coordonarea între factorii implicați.

2.

Atacarea problemei comportamentelor dăunătoare din mediul on-line, în special manipularea psihologică și hărțuirea. Activitățile vor avea ca scop atacarea problemei pe care o reprezintă manipularea psihologică în mediul on-line — procesul prin care un adult se împrietenește cu un copil cu intenția de a comite abuzuri sexuale asupra acestuia — precum și hărțuirea. Acțiunile vor aborda aspecte de ordin tehnic, psihologic și sociologic legate de aceste probleme și vor promova cooperarea și coordonarea între factorii implicați. Este deosebit de important să existe o colaborare cât mai strânsă între liniile de asisten ț ă telefonică, organele de aplicare a legii și furnizorii de servicii de internet, pe de o parte, ș i să fie implica ți și alți actori, de exemplu organizații sociale ș i ONG-uri specializate, pe de altă parte.

Expunere de motive

În vederea întreprinderii de măsuri de combatere eficiente, este foarte important ca informațiile culese de liniile de asistență telefonică să fie transmise rapid și continuu celorlalți actori implicați în lupta împotriva conținutului ilegal și comportamentului dăunător.

Amendamentul 3

Anexa I — Acțiunea 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

3.

Stimularea utilizării de soluții tehnice pentru a aborda în mod adecvat problemele pe care le reprezintă conținutul ilegal și comportamentele dăunătoare din mediul on-line. Activitățile ar trebui să încurajeze dezvoltarea sau adaptarea de instrumente tehnologice eficace pentru rezolvarea în mod adecvat a problemelor pe care le reprezintă conținutul ilegal și comportamentele dăunătoare din mediul on-line, care să fie utilizate de factorii interesați.

3.

Sprijinirea și s Stimularea utilizării de soluții tehnice pentru a aborda în mod adecvat problemele pe care le reprezintă conținutul ilegal și comportamentele dăunătoare din mediul on-line. Activitățile ar trebui să încurajeze dezvoltarea sau adaptarea de instrumente tehnologice eficace pentru rezolvarea în mod adecvat a problemelor pe care le reprezintă conținutul ilegal și comportamentele dăunătoare din mediul on-line, care să fie utilizate de factorii interesați. Acț iunile vor trebui să sprijine coordonarea eforturilor în vederea elaborării unei liste negre europene a con ținutului ilegal ș i promovarea utilizării acesteia de către furnizorii de servicii de internet.

Expunere de motive

Noile soluții tehnice trebuie să fie nu doar stimulate, ci și sprijinite. O listă neagră europeană ar contribui la prevenirea conținutului ilegal sau, dacă este cazul, la adoptarea de măsuri împotriva acestuia.

Amendamentul 4

Anexa I — Acțiunea 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

3.

Stimularea implicării copiilor și tinerilor în crearea unui mediu on-line mai sigur. Acțiunile vor avea ca obiectiv implicarea copiilor și tinerilor, cu scopul de a înțelege mai bine experiențele și modul în care aceștia percep utilizarea tehnologiilor on-line, precum și modul în care se poate promova un mediu on-line mai sigur pentru copii.

3.

Stimularea implicării copiilor și tinerilor în crearea unui mediu on-line mai sigur. Acțiunile vor avea ca obiectiv implicarea copiilor și tinerilor, cu scopul de a înțelege mai bine experiențele și modul în care aceștia percep utilizarea tehnologiilor on-line, precum și modul în care se poate promova un mediu on-line mai sigur pentru copii. Alte acț iuni ar trebui să includă crea rea de material didactic în domeniul tehnologiei informației și al competenț ei mediatice, care să abordeze tematica unui mediu on-line sigur și a pericolelor legate de conținutul ilegal ș i de comportamentele dăunătoare. În plus, ac ț iunile ar trebui să vize ze nu doar protecția copiilor, ci și însuș irea de către ace știa a unor deprinderi active de utilizare în siguranț ă a internetului (proces de empowerment ).

Expunere de motive

Un profesor format în acest sens poate folosi metode de predare interactive pentru a avertiza copiii cu privire la pericolele legate de utilizarea internetului, și, analizând reacțiile acestora, poate trage în același timp concluzii în ceea ce privește experiențele lor și modul în care ei percep utilizarea tehnologiilor on-line.

Amendamentul 5

Anexa I — Acțiunea 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

4.

Sporirea gradului de informare cu privire la instrumentele adecvate pentru lupta împotriva conținutului dăunător din mediul on-line. Activitățile vor avea ca scop sporirea gradului de informare cu privire la performanțele și eficacitatea instrumentelor care servesc la combaterea conținutului potențial dăunător din mediul on-line și dotarea utilizatorilor cu informații, instrumente și aplicații adecvate, care să le fie de ajutor în combaterea conținuturilor dăunătoare în contextul diferitelor platforme.

4.

Sporirea gradului de informare cu privire la instrumentele adecvate pentru lupta împotriva conținutului dăunător din mediul on-line ș i informarea utilizatorilor finali în legătură cu mijloacele disponibile de filtrare a con ț inutului dăunător. Activitățile vor avea ca scop sporirea gradului de informare cu privire la performanțele și eficacitatea instrumentelor care servesc la combaterea conținutului potențial dăunător din mediul on-line și dotarea utilizatorilor cu informații, instrumente și aplicații adecvate, care să le fie de ajutor în combaterea conținuturilor dăunătoare în contextul diferitelor platforme.

Expunere de motive

Informarea cu privire la mijloacele corespunzătoare sau noi de combatere a conținutului dăunător este importantă nu doar pentru specialiștii din domeniu, ci și, practic, pentru toți utilizatorii finali, astfel încât aceștia să poată reacționa într-un mod cât mai adecvat și mai eficient la noile pericole.

Amendamentul 6

Anexa I — Acțiunea 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

1.

Sporirea gradului de conștientizare la nivel public și diseminarea de informații privind utilizarea în condiții de siguranță sporită a tehnologiilor on-line. Activitățile vor promova conștientizarea la nivel public, prin furnizarea, în mod coordonat în întreaga Europă, de informații adecvate în ceea ce privește posibilitățile, riscurile și metodele de combatere a acestora. Activitățile vor încuraja mijloacele rentabile de diseminare către un număr mare de utilizatori a informațiilor vizând conștientizarea.

1.

Sporirea gradului de conștientizare la nivel public și diseminarea de informații privind utilizarea în condiții de siguranță sporită a tehnologiilor on-line, precum ș i promovarea unei implicări mai active a mass-media în campaniile de sensibilizare a publicului. Activitățile vor promova conștientizarea la nivel public, prin furnizarea, în mod coordonat în întreaga Europă, de informații adecvate în ceea ce privește posibilitățile, riscurile și metodele de combatere a acestora. Activitățile vor încuraja mijloacele rentabile de diseminare către un număr mare de utilizatori a informațiilor vizând conștientizarea.

Expunere de motive

Atât mass-media locale, cât și cele naționale, joacă un rol vital în diseminarea de informații privind utilizarea în condiții de siguranță sporită a tehnologiilor on-line. Prin urmare, ar trebui încurajată includerea acestora în procesul și în campaniile de sensibilizare a publicului.

Amendamentul 7

Anexa I — Acțiunea 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

2.

Asigurarea unor puncte de contact unde părinții și copiii pot primi răspunsuri la întrebări privind navigarea pe internet în condiții de siguranță. Activitățile vor viza „responsabilizarea” utilizatorilor în direcția realizării unor alegeri responsabile și în cunoștință de cauză, oferindu-le acestora sfaturi cu privire la informații relevante și măsuri de precauție care trebuie luate pentru asigurarea siguranței în mediul on-line.

2.

Asigurarea unor puncte de contact unde părinții și copiii pot primi răspunsuri la întrebări privind navigarea pe internet în condiții de siguranță. Activitățile vor ar trebui să vizeze a„responsabilizarea” utilizatorilor în direcția realizării unor alegeri responsabile și în cunoștință de cauză, oferindu-le acestora sfaturi cu privire la informații relevante și măsuri de precauție care trebuie luate pentru asigurarea siguranței în mediul on-line. Acț iunile ar trebui să vizeze un grad cât mai înalt de sensibilizare a publicului cu privire la aceste puncte de contact.

Expunere de motive

Punctele de contact nu își pot îndeplini rolul decât dacă publicul larg și utilizatorii finali sunt conștienți de existența acestora și, prin urmare, știu cui să se adreseze pentru a obține informații și răspunsuri la întrebări.

Amendamentul 8

Anexa I — Acțiunea 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul CoR

3.

Încurajarea dezvoltării unor metode și instrumente eficiente și rentabile de sporire a gradului de conștientizare. Acțiunile vor viza îmbunătățirea metodelor și instrumentelor relevante pentru sporirea gradului de conștientizare, pentru a le face mai eficiente și mai rentabile pe termen lung.

3.

Impunerea unor strategii bine definite pe care centrele care au ca obiectiv sensibilizarea publicului vor trebui să le urmeze în ceea ce prive ș te modul în care se adresează copiilor, părin ților și profesorilor. Încur ajarea dezvoltării unor metode și instrumente eficiente și rentabile de sporire a gradului de conștientizare. Acțiunile ar trebui să vor vizeze a îmbunătățirea metodelor și instrumentelor relevante pentru sporirea gradului de conștientizare, în scopul creșterii eficienței și rentabilității acestor instrumente pe termen lung, cu garantarea în acelaș i timp a calită ții acțiunilor.

Expunere de motive

Centrele care au ca obiectiv sensibilizarea publicului joacă un rol esențial în ceea ce privește sporirea gradului de conștientizare al publicului, dat fiind că informațiile pe care acestea le pun la dispoziție vor fi transmise mai departe, în mod direct sau prin intermediul a diferite canale de informare, publicului larg. Prin urmare, acestea trebuie să fie capabile să atenționeze cu privire la pericolele existente și să ofere soluții. Din acest punct de vedere, este esențială coordonarea eforturilor și cooperarea strânsă cu experți în domeniul competenței mediatice.

Bruxelles, 9 octombrie 2008

Președintele

Comitetului Regiunilor

Luc VAN DEN BRANDE


Top