EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0019

Avizul Băncii Centrale Europene din 5 mai 2008 la solicitarea Consiliului Uniunii Europene cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, a anumitor acte care fac obiectul procedurii menționate la articolul 251 din tratat, în ceea ce privește procedura de reglementare cu control (CON/2008/19)

OJ C 117, 14.5.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.5.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 117/1


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 5 mai 2008

la solicitarea Consiliului Uniunii Europene cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, a anumitor acte care fac obiectul procedurii menționate la articolul 251 din tratat, în ceea ce privește procedura de reglementare cu control

(CON/2008/19)

(2008/C 117/01)

Introducere și temei juridic

La 17 martie 2008, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii Europene o solicitare a unui aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, a anumitor acte care fac obiectul procedurii menționate la articolul 251 din tratat, în ceea ce privește procedura de reglementare cu control (denumit în continuare „regulament propus”) (1).

Competența BCE de a adopta un aviz cu privire la regulamentul propus se întemeiază pe articolul 105 alineatul (4) din Tratatul de instituire a Comunității Europene. În conformitate cu articolul 17.5 teza întâi din Regulamentul de procedură (regulamentul intern) al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

Observații cu caracter general

Regulamentul propus va avea ca rezultat introducerea noii „proceduri de reglementare cu control”, printre altele, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei în privința anumitor acte comunitare din domeniul statisticii. BCE nu are comentarii specifice cu privire la dispozițiile regulamentului propus având în vedere că acestea sunt în concordanță cu declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei în privința introducerii în cadrul comitologiei a noii „proceduri de reglementare cu control” (2).

Având în vedere rolul considerabil pe care îl au măsurile de punere în aplicare în legislația UE în domeniul statisticii, cu această ocazie BCE subliniază importanța rolului său consultativ prevăzut la articolul 105 alineatul (4) din tratat, care impune ca BCE să fie consultată „în privința oricărui act comunitar propus în domeniile care sunt de competența sa”. În conformitate cu poziția adoptată în cadrul unor avize anterioare ale BCE în ceea ce privește măsurile de punere în aplicare în domeniul serviciilor financiare (3), BCE consideră că măsurile de punere în aplicare din domeniul statisticii, care au fost propuse, au caracter legislativ și constituie „acte comunitare propuse”, în sensul articolului 105 alineatul (4) din tratat. Din acest motiv, prevederile tratatului care impun ca BCE să fie consultată în privința oricărui act comunitar propus în domeniile care sunt de competența sa includ obligația ca BCE să fie consultată în privința acestor măsuri de punere în aplicare (4).

Adoptat la Frankfurt pe Main, 5 mai 2008.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2007) 741 final și COM(2008) 71 final. Avizul BCE a fost solicitat în ceea ce privește prima și cea de-a patra parte a regulamentului propus.

(2)  Declarația Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei în privința Deciziei Consiliului din 17 iulie 2006 de modificare a Deciziei 1999/468/CE de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei (2006/512/CE) (JO C 255, 21.10.2006, p. 1).

(3)  A se vedea paragraful introductiv al Avizului CON/2006/57 al BCE din 12 decembrie 2006 privind un proiect de directivă a Comisiei de aplicare a Directivei 85/611/CEE a Consiliului de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM) în privința clarificării anumitor definiții (JO C 31, 13.2.2007, p. 1); a se vedea, de asemenea, punctul 1.2 al Avizului CON/2007/4 al BCE din 15 februarie 2007 la solicitarea Consiliului Uniunii Europene privind opt propuneri de modificare a Directivelor 2006/49/CE, 2006/48/CE, 2005/60/CE, 2004/109/CE, 2004/39/CE, 2003/71/CE, 2003/6/CE și 2002/87/CE, în ceea ce privește competențele de executare conferite Comisiei (JO C 39, 23.2.2007, p. 1).

(4)  Absența consultării între instituțiile comunitare a făcut obiectul mai multor hotărâri ale Curții de Justiție. Cu privire la obligația de a consulta Parlamentul European, a se vedea cauza C-138/79, Roquette Frères/Consiliul Comunităților Europene, [1980], Rec., p. 3333 și cauza C-21/94, Parlamentul/Consiliul, [1995], Rec., p. I-1827, punctul 17. Cu privire la obligația Înaltei Autorități de a consulta Consiliul și Comitetul consultativ în temeiul Tratatului CECO, a se vedea cauza 1/54, Republica Franceză/Înalta Autoritate a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, [1954-56], Rec., p. 1, la p. 15 și cauza 2/54, Republica Italiană/Înalta Autoritate a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, [1954-56], Rec., p. 37, la p. 52, care a fost confirmată prin cauza 6/54, Regatul Țărilor de Jos/Înalta Autoritate a Comunității Europene a Cărbunelui și Oțelului, [1954-56], Rec., p. 103, la p. 112. În ceea ce privește articolul 105 alineatul (4) din tratat, în cauza C-11/00, Comisia/Banca Centrală Europeană, [2003], Rec., p. I-7147, avocatul general Jacobs a subliniat: „Consultarea BCE în privința măsurilor propuse în domeniul său de competență este o etapă procedurală impusă de o prevedere din tratat, care este în mod evident în măsură să influențeze conținutul măsurilor adoptate. Nerespectarea acestei obligații trebuie, în opinia mea, să poată determina anularea măsurilor adoptate”, Opinia avocatului general Jacobs emisă la 3 octombrie 2002, punctul 131.


Top