EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AB0012

Avizul Băncii Centrale Europene din 3 martie 2008 la solicitarea Consiliului Uniunii Europene cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind datele statistice ale Comunității referitoare la comerțul exterior cu țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1172/95 al Consiliului (CON/2008/12)

OJ C 70, 15.3.2008, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.3.2008   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 70/1


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 3 martie 2008

la solicitarea Consiliului Uniunii Europene cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind datele statistice ale Comunității referitoare la comerțul exterior cu țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1172/95 al Consiliului

(CON/2008/12)

(2008/C 70/01)

Introducere și temei juridic

La 7 februarie 2008, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit din partea Consiliului Uniunii Europene o solicitare a unui aviz cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind datele statistice ale Comunității referitoare la comerțul exterior cu țările terțe și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1172/95 al Consiliului (1) (denumit în continuare „regulament propus”).

Competența BCE de a adopta un aviz se întemeiază pe articolul 105 alineatul (4) prima liniuță din Tratatul de instituire a Comunității Europene. În conformitate cu articolul 17.5 teza întâi din regulamentul de procedură (regulamentul intern) al Băncii Centrale Europene, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

Observații cu caracter general

1.

BCE consideră binevenit regulamentul propus, care ar trebui să sporească atât calitatea și comparabilitatea, cât și caracterul de actualitate al datelor statistice europene privind comerțul exterior și să consolideze legătura între acestea și datele statistice privind întreprinderile. În statele membre, datele statistice privind comerțul exterior sunt folosite, de asemenea, ca o sursă pentru compilarea datelor statistice privind balanța de plăți și conturile naționale, precum și pentru contribuțiile naționale la balanța de plăți a zonei euro și la conturile zonei euro, de care răspunde BCE.

2.

BCE observă că, potrivit regulamentului propus, statele membre vor fi obligate să compileze și să transmită Comisiei Comunităților Europene datele următoare, numai dacă acestea figurează în declarațiile vamale depuse la autoritățile vamale ale statelor membre: (i) la importuri, statul membru de destinație finală; (ii) la exporturi, statul membru de export real; (iii) natura tranzacției (2). În mod asemănător, un stat membru va fi obligat să comunice unui alt stat membru înregistrările privind importurile și exporturile, numai la momentul la care autoritățile vamale din ambele state membre vor stabili un mecanism de schimb reciproc de date relevante, prin mijloace electronice (3). BCE observă că datele susmenționate sunt importante pentru asigurarea unei înalt nivel de calitate a datelor statistice ale zonei euro menționate la punctul 1 și recomandă luarea fără întârziere, pentru a evita riscul diminuării calității datelor, a măsurilor pentru introducerea de modificări oportune în Codul vamal comunitar (4) și în mecanismul de schimb de date între autoritățile vamale din UE.

3.

Astfel cum a precizat într-un aviz anterior (5), BCE împărtășește interesul exprimat de Parlamentul European în monitorizarea rolului internațional al euro. În acest context, BCE consideră binevenit în special articolul 6 alineatul (3) al regulamentului propus, care impune compilarea de date statistice privind comerțul defalcate în funcție de valuta de facturare pentru exporturi și importuri de mărfuri către și din țările din afara UE. BCE monitorizează utilizarea euro în afara zonei euro și publică o analiză anuală a rolului internațional al euro, inclusiv o secțiune specifică privind utilizarea euro în comerțul internațional. Rolul internațional al euro are o dimensiune regională puternică și este cel mai accentuat în UE. Datele privind comerțul exterior defalcare pe valute sunt, de asemenea, o sursă esențială utilizată în proiecțiile macroeconomice ale BCE, care sunt utilizate pentru a analiza stabilitatea prețurilor, deoarece oferă informații cu privire la măsura în care variațiile cursurilor de schimb influențează variațiile de preț la importuri și la mărfurile produse intern.

4.

BCE consideră binevenite reducerea sarcinii de raportare asupra agenților economici, avută în vedere, și utilizarea în mod mai eficient a datelor administrative pe care ar trebui să le aducă regulamentul propus.

5.

BCE înțelege că regulamentul propus poate presupune modificări ale obligațiilor de raportare Intrastat, astfel cum au fost stabilite prin Regulamentul (CE) nr. 638/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 31 martie 2004 privind statisticile comunitare ale comerțului cu mărfuri între statele membre și de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3330/91 al Consiliului (6), și recomandă ca aceste modificări să fie avute în vedere fără întârziere.

Adoptat la Frankfurt pe Main, 3 martie 2008.

Președintele BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  COM(2007) 653 final.

(2)  A se vedea articolul 6 alineatul (5) din regulamentul propus.

(3)  A se vedea articolul 7 alineatul (3) din regulamentul propus.

(4)  Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului vamal comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1). Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

(5)  Avizul CON/2003/26 al BCE din 1 decembrie 2003 la solicitarea Consiliului Uniunii Europene cu privire la o propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind datele statistice ale Comunității referitoare la balanța de plăți, comerțul internațional cu servicii și investițiile străine directe [COM(2003) 507 final] (JO C 296, 6.12.2003, p. 5).

(6)  JO L 102, 7.4.2004, p. 1.


Top