Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0822

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, a anumitor acte care fac obiectul procedurii menţionate la articolul 251 din tratat, în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control - Partea a treia - Adaptare la procedura de reglementare cu control

/* COM/2007/0822 final - COD 2007/0282 */

52007PC0822

Propunere de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, a anumitor acte care fac obiectul procedurii menţionate la articolul 251 din tratat, în ceea ce priveşte procedura de reglementare cu control - Partea a treia - Adaptare la procedura de reglementare cu control /* COM/2007/0822 final - COD 2007/0282 */


[pic] | COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE |

Bruxelles, 19.12.2007

COM(2007) 822 final

2007/0282 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, a anumitor acte care fac obiectul procedurii menționate la articolul 251 din tratat, în ceea ce privește procedura de reglementare cu control Adaptare la procedura de reglementare cu control Partea a treia

(prezentată de Comisie)

2007/0282 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de adaptare la Decizia 1999/468/CE a Consiliului, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, a anumitor acte care fac obiectul procedurii menționate la articolul 251 din tratat, în ceea ce privește procedura de reglementare cu control Adaptare la procedura de reglementare cu control Partea a treia

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene, în special articolul 61 litera (c), articolul 63 primul paragraf punctul 1 litera (a) și articolul 67,

având în vedere propunerea Comisiei[1],

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European[2],

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene[3],

după consultarea Comitetului Regiunilor,

hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat[4],

întrucât:

1. Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei[5] a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE, care a introdus procedura de reglementare cu control pentru măsurile cu caracter general concepute în vederea modificării unor elemente neesențiale ale unui act de bază adoptat în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, inclusiv prin eliminarea unora dintre aceste elemente sau prin completarea actului prin adăugarea de noi elemente neesențiale.

2. În conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei[6] privind Decizia 2006/512/CE, pentru ca această nouă procedură să fie aplicabilă actelor deja în vigoare adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedurile aplicabile.

3. Regatul Unit și Irlanda, care au participat la adoptarea și aplicarea actelor modificate de prezentul regulament, în temeiul articolului 3 din Protocolul privind poziția Regatului Unit și a Irlandei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, participă la adoptarea și la aplicarea prezentului regulament.

4. Danemarca nu participă la adoptarea și la aplicarea prezentului regulament, în conformitate cu articolele 1 și 2 din Protocolul privind poziția Danemarcei, anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană și la Tratatul de instituire a Comunității Europene, și, prin urmare, acesta nu prevede obligații pentru Danemarca și nu i se aplică,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

În prezentul regulament, prin „stat membru” se înțelege toate statele membre, cu excepția Danemarcei.

Articolul 2

Actele din lista prevăzută în anexă se adaptează, în conformitate cu anexa menționată anterior, la Decizia 1999/468/CE, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE.

Articolul 3

Trimiterile la dispozițiile actelor din anexă se interpretează ca trimiteri la dispozițiile respective, astfel cum sunt adaptate de prezentul regulament.

Articolul 4

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene .

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre, în conformitate cu Tratatul de instituire a Comunității Europene.

Adoptat la Bruxelles, […].

Pentru Parlamentul European Pentru Consiliu

Președintele Președintele

[…] […]

ANEXĂ

REGULAMENTUL (CE) NR. 44/2001 AL CONSILIULUI DIN 22 DECEMBRIE 2000 PRIVIND COMPETEN Ț A JUDICIARă, RECUNOA Ș TEREA Ș I EXECUTAREA HOTăRÂRILOR ÎN MATERIE CIVILă Ș I COMERCIALă [7]

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 44/2001, Comisia ar trebui să fie împuternicită, în special, să actualizeze formularele prevăzute în anexele la regulamentul menționat anterior sau să le aducă adaptări de natură tehnică. Întrucât măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 44/2001, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 44/2001 se modifică după cum urmează:

(1) La articolul 74, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Actualizarea formularelor, ale căror specimene sunt prevăzute în anexele V și VI, sau adaptările de natură tehnică aduse acestora sunt adoptate de către Comisie. Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 75 alineatul (2).”

(2) Articolul 75 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 75

( 1) Comisia este asistată de un comitet.

(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din decizia menționată anterior.”

REGULAMENTUL (CE) NR. 1206/2001 AL CONSILIULUI DIN 28 MAI 2001 PRIVIND COOPERAREA ÎNTRE INSTAN Ț ELE STATELOR MEMBRE ÎN DOMENIUL OB Ț INERII DE PROBE ÎN MATERIE CIVILă SAU COMERCIALă [8]

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 1206/2001, Comisia ar trebui să fie împuternicită, în special, să actualizeze formularele-tip prevăzute în anexa la regulamentul menționat anterior sau să le aducă modificări de natură tehnică. Întrucât măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 1206/2001 al Consiliului, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 1206/2001 se modifică după cum urmează:

(1) La articolul 19, alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Actualizarea formularelor-tip prevăzute în anexă sau modificările de natură tehnică aduse acestora sunt efectuate de către Comisie. Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 20 alineatul (2).”

(2) Articolul 20 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 20

( 1) Comisia este asistată de un comitet.

(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din decizia menționată anterior.”

REGULAMENTUL (CE) NR. 343/2003 AL CONSILIULUI DIN 18 FEBRUARIE 2003 DE STABILIRE A CRITERIILOR Ș I MECANISMELOR DE DETERMINARE A STATULUI MEMBRU RESPONSABIL DE EXAMINAREA UNEI CERERI DE AZIL PREZENTATE ÎNTR-UNUL DINTRE STATELE MEMBRE DE CăTRE UN RESORTISANT AL UNEI Ț ăRI TER Ț E[9]

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 343/2003, Comisia ar trebui să fie împuternicită, în special, să adopte condițiile și procedurile pentru punerea în aplicare a clauzei umanitare și să adopte criteriile necesare pentru efectuarea de transferuri. Întrucât măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să completeze Regulamentul (CE) nr. 343/2003 prin adăugarea unor elemente noi neesențiale, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 343/2003 se modifică după cum urmează:

(1) La articolul 15, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Condițiile și procedurile pentru punerea în aplicare a prezentului articol, inclusiv, după caz, mecanismele de conciliere pentru soluționarea divergențelor între statele membre cu privire la nevoia de a reuni persoanele în cauză sau cu privire la locul în care să se realizeze acest lucru, sunt adoptate de către Comisie. Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 27 alineatul (3).”

(2) La articolul 19, alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Comisia poate adopta norme suplimentare privind efectuarea de transferuri. Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 27 alineatul (3).”

(3) La articolul 20, alineatul (4) se înlocuiește cu următorul text:

„(4) Comisia poate adopta norme suplimentare privind efectuarea de transferuri. Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament prin completarea acestuia sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 27 alineatul (3).”

(4) La articolul 27, alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din decizia menționată anterior.”

REGULAMENTUL (CE) NR. 805/2004 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN Ș I AL CONSILIULUI DIN 21 APRILIE 2004 PRIVIND CREAREA UNUI TITLU EXECUTORIU EUROPEAN PENTRU CREAN Ț ELE NECONTESTATE [10]

În ceea ce privește Regulamentul (CE) nr. 805/2004, Comisia ar trebui să fie împuternicită să modifice formularele-tip prevăzute în anexele la regulamentul menționat anterior. Întrucât măsurile respective au un domeniu general de aplicare și sunt destinate să modifice elemente neesențiale ale Regulamentului (CE) nr. 805/2004, acestea trebuie să fie adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control prevăzută la articolul 5a din Decizia 1999/468/CE.

Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 805/2004 se modifică după cum urmează:

(1) Articolele 31 și 32 se înlocuiesc cu următorul text:

„Articolul 31

Modificări la anexe

Comisia modifică formularele-tip din anexe. Măsurile destinate să modifice elemente neesențiale ale prezentului regulament sunt adoptate în conformitate cu procedura de reglementare cu control menționată la articolul 32 alineatul (2).”

Articolul 32

Comitetul

( 1) Comisia este asistată de comitetul instituit prin articolul 75 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001.

(2) În cazul în care se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolul 5a alineatele (1)-(4) și articolul 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispozițiile articolului 8 din decizia menționată anterior.”

[1] JO C […], […], p. […].

[2] JO C […], […], p. […].

[3] JO C […], […], p. […].

[4] JO C […], […], p. […].

[5] JO L 184, 17.7.1999, p. 23. Decizie, astfel cum a fost modificată prin Decizia 2006/512/CE (JO L 200, 22.7.2006, p. 11).

[6] JO C 255, 21.10.2006, p. 1.

[7] JO L 12, 16.1.2001, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat de Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

[8] JO L 174, 27.6.2001 p. 1.

[9] JO L 50, 25.2.2003, p. 1.

[10] JO L 143, 30.4.2004, p. 15. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1869/2005 (JO L 300, 17.11.2005, p. 6 și JO L 321M, 21.11.2006, p. 145).

Top