EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007PC0626

Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

/* COM/2007/0626 final */

52007PC0626

Propunere de regulament al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo /* COM/2007/0626 final */


[pic] | COMISIA COMUNITĂŢILOR EUROPENE |

Bruxelles, 17.10.2007

COM(2007) 626 final

Propunere de

REGULAMENT AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

(prezentată de Comisie)

EXPUNERE DE MOTIVE

1. Regulamentul (CE) nr. 889/2005 al Consiliului a impus anumite măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo (RDC), în conformitate cu Poziţia comună 2005/440/PESC şi cu Rezoluţia 1596 (2005) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi rezoluţiile ulterioare corespunzătoare.

2. Prin Rezoluţia 1771 (2007) din 10 august 2007, Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite a hotărât, printre altele, ca măsurile restrictive privind asistenţa tehnică să nu fie aplicate furnizării asistenţei tehnice relevante, în cazul notificării prealabile a Comitetului instituit la alineatul (8) din Rezoluţia 1533 (2004) şi acceptării de către guvernul RDC, atunci când asistenţa în cauză este destinată exclusiv sprijinirii unităţilor armatei şi poliţiei din RDC care sunt în curs de integrare în provinciile Kivu de Nord, Kivu de Sud şi districtul Ituri. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 889/2005 ar trebui modificat în consecinţă.

3. De asemenea, Regulamentul (CE) nr. 889/2005 trebuie aliniat la evoluţiile recente din practica sancţiunilor cu privire la identificarea autorităţilor competente, răspunderea în cazul infracţiunilor şi competenţa juridică.

4. Propunere de

REGULAMENT AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (CE) nr. 889/2005 de impunere a anumitor măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolele 60 şi 301,

având în vedere Poziţia comună 2007/654/PESC din 9 octombrie 2007 de modificare a Poziţiei comune 2005/440/PESC privind adoptarea unor măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo[1],

având în vedere propunerea Comisiei,

întrucât:

(1) Regulamentul (CE) nr. 889/2005 al Consiliului[2] a impus măsuri restrictive împotriva Republicii Democratice Congo (RDC), în conformitate cu Poziţia comună 2005/440/PESC şi cu Rezoluţia 1596 (2005) a Consiliului de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite şi rezoluţiile ulterioare corespunzătoare.

(2) Prin Rezoluţia 1771 (2007) din 10 august 2007, Consiliul de Securitate al Organizaţiei Naţiunilor Unite a hotărât, printre altele, ca măsurile restrictive privind asistenţa tehnică să nu fie aplicate furnizării asistenţei tehnice relevante, în cazul notificării prealabile a Comitetului instituit la alineatul (8) din Rezoluţia 1533 (2004) şi acceptării de către guvernul RDC, atunci când asistenţa în cauză este destinată exclusiv sprijinirii unităţilor armatei şi poliţiei din RDC care sunt în curs de integrare în provinciile Kivu de Nord, Kivu de Sud şi districtul Ituri. Prin urmare, Regulamentul (CE) nr. 889/2005 ar trebui modificat în consecinţă.

(3) De asemenea, Regulamentul (CE) nr. 889/2005 trebuie aliniat la evoluţiile recente din practica sancţiunilor cu privire la identificarea autorităţilor competente, răspunderea în cazul infracţiunilor şi competenţa juridică,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Regulamentul (CE) nr. 889/2005 se modifică după cum urmează:

5. Articolul 3 se înlocuieşte cu următorul text:

„Articolul 3

1. Prin derogare de la articolul 2, autorităţile competente ale statului membru în care este stabilit furnizorul de servicii, astfel cum sunt indicate pe site-urile enumerate în anexă, pot autoriza furnizarea de:

(a) asistenţă tehnică, finanţări şi asistenţă financiară legate de armele şi materialele conexe destinate exclusiv sprijinirii Misiunii Organizaţiei Naţiunilor Unite în RDC („MONUC”) şi utilizării de către aceasta;

(b) asistenţă tehnică, finanţări şi asistenţă financiară legate de armele şi materialele conexe destinate exclusiv sprijinirii unităţilor armatei şi poliţiei din RDC sau utilizării de către acestea, cu condiţia ca aceste unităţi:

(i) să fi încheiat procesul de integrare sau

(iii) să funcţioneze sub comanda „état major intégré” al Forţelor Armate, respectiv a Poliţiei Naţionale a RDC sau

(iii) să se afle în curs de integrare pe teritoriul RDC în afara provinciilor Kivu de Nord şi Kivu de Sud sau a districtului Ituri;

(c) asistenţă tehnică acceptată de guvernul RDC şi destinată exclusiv sprijinirii unităţilor armatei şi poliţiei din RDC care sunt în curs de integrare în provinciile Kivu de Nord, Kivu de Sud şi districtul Ituri, în cazul în care Comitetul pentru sancţiuni a fost notificat în prealabil cu privire la furnizarea unor astfel de tipuri de asistenţă sau servicii; şi

(d) asistenţă tehnică, finanţări şi asistenţă financiară legate de echipamente militare neletale destinate utilizării exclusiv în scopuri umanitare sau pentru protecţie, în cazul în care Comitetul pentru sancţiuni a fost notificat în prealabil cu privire la furnizarea unor astfel de tipuri de asistenţă sau servicii.

2. Nu se acordă autorizaţii pentru activităţi care s-au desfăşurat deja.”

6. Se introduce articolul 2a, după cum urmează:

„ Articolul 2a

Interdicţia prevăzută la articolul 2 litera (b) nu angajează în niciun fel răspunderea persoanelor fizice sau juridice ori a entităţilor în cauză, în cazul în care acestea nu au ştiut şi nu au avut niciun motiv întemeiat pentru a suspecta că acţiunile lor vor încălca această interdicţie.”

7. Se introduce articolul 6a, după cum urmează:

„Articolul 6a

1. Statele membre desemnează autorităţile competente menţionate la articolul 3 alineatul (1) şi le identifică pe site-urile enumerate în anexă.

2. După intrarea în vigoare a prezentului articol, Comisiei îi sunt notificate de către statele membre, fără întârziere, autorităţile competente şi orice modificări ulterioare ale acestora.”

8. Articolul 7 se înlocuieşte cu următorul text:

„Articolul 7

Prezentul regulament se aplică:

(a) pe teritoriul Comunităţii;

(b) la bordul oricăror aeronave sau nave care se află sub jurisdicţia unui stat membru;

(c) oricărei persoane care se află pe teritoriul Comunităţii sau în afara acestuia şi este resortisant al unui stat membru;

(d) oricărei persoane juridice, oricărei entităţi sau oricărui organism înregistrat sau constituit în conformitate cu legislaţia unui stat membru;

(e) oricărei persoane juridice, oricărei entităţi sau oricărui organism care exercită, integral sau parţial, o activitate în Comunitate.”

9. Anexa la Regulamentul (CE) nr. 889/2005 se înlocuieşte cu textul din anexa la prezentul regulament.

Articolul 2

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene .

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles, […]

Pentru Consiliu

Preşedintele

„ANEXĂ

Site-urile care conţin informaţii referitoare la autorităţile competente menţionate la articolele 3 şi 6a, precum şi adresa pentru notificarea Comisiei Europene

(se completează de către statele membre)

BELGIA

BULGARIA

REPUBLICA CEHĂ

DANEMARCA

GERMANIA

ESTONIA

GRECIA

SPANIA

FRANŢA

IRLANDA

ITALIA

CIPRU

LETONIA

LITUANIA

LUXEMBURG

UNGARIA

MALTA

ŢĂRILE DE JOS

AUSTRIA

POLONIA

PORTUGALIA

ROMÂNIA

SLOVENIA

SLOVACIA

FINLANDA

SUEDIA

REGATUL UNIT

Adresa pentru notificarea Comisiei Europene:

European Commission

DG External Relations

Directorate A. Crisis Platform and Policy Coordination in CFSP

Unit A2. Crisis Management and Conflict Prevention

CHAR 12/108

B-1049 Brussels (Belgium)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel. (32 2) 29 91176/55585

Fax: (32 2) 299 0873 "

[1] JO L 264, 10.10.2007, p. 11.

[2] JO L 152, 15.6.2005, p. 1. Regulament, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1791/2006 (JO L 363, 20.12.2006, p. 1).

Top