EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007AB0009

Avizul Băncii Centrale Europene din 13 aprilie 2007 privind o propunere a unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului referitor la statisticile trimestriale privind posturile vacante în Comunitate (CON/2007/9)

OJ C 86, 20.4.2007, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.4.2007   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 86/1


AVIZUL BĂNCII CENTRALE EUROPENE

din 13 aprilie 2007

privind o propunere a unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului referitor la statisticile trimestriale privind posturile vacante în Comunitate

(CON/2007/9)

(2007/C 86/01)

Introducere și temei juridic

În data de 12 aprilie 2007, Banca Centrală Europeană (BCE) a primit o solicitare din partea Consiliului Uniunii Europene în vederea emiterii unui aviz privind o propunere a unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului referitor la statisticile trimestriale privind posturile vacante în Comunitate (1) (în continuare, „regulamentul propus”).

Competența BCE de a emite avize se întemeiază pe articolul 105 alineatul (4) prima liniuță din Tratatul de instituire a Comunității Europene. În conformitate cu articolul 17.5 teza întâi din Regulamentul de procedură al BCE, Consiliul guvernatorilor adoptă prezentul aviz.

1.   Observații cu caracter general

1.1.

Scopul regulamentului propus este stabilirea unui temei juridic pentru colectarea, transmiterea și evaluarea datelor trimestriale privind posturile vacante în Comunitate (2). Datele privind posturile vacante, care sunt incluse în lista principalilor indicatori economici europeni (PIEE) (3), sunt necesare în scopul monitorizării pe activități economice a variațiilor pe termen scurt ale posturilor vacante.

1.2.

BCE salută regulamentul propus. Furnizarea de date comparabile privind posturile vacante lărgește sfera de aplicare a datelor disponibile în analiza și evaluarea riscurilor pentru stabilitatea prețurilor în zona euro, care prezintă importanță pentru politica monetară a Eurosistemului. În mod asemănător, datele privind posturile vacante constituie un indicator principal în privința anumitor variabile ale pieței forței de muncă, în special în privința populației ocupate și a șomajului. Datele agregate din zona euro disponibile în prezent, având la bază datele transmise în mod voluntar Comisiei Comunităților Europene (Eurostat) de către institutele naționale de statistică, reflectă diferențele semnificative în modul în care sunt definite seriile naționale folosite la calcularea seriilor aferente zonei euro.

1.3.

Sub rezerva observațiilor cu caracter tehnic din secțiunea 2 a prezentei opinii, BCE consideră că regulamentul propus reflectă deja un compromis echilibrat între nevoile utilizatorului și necesitățile de simplificare statistică, care au fost evaluate cu atenție pentru a limita sarcina raportării. BCE sprijină cu tărie punerea în aplicare a regulamentului propus și invită Comisia și statele membre să acorde prioritate adoptării, în timp util, a regulamentului de punere în aplicare al Comisiei, necesar.

2.   Observații cu caracter tehnic

2.1.

BCE subliniază că defalcarea propusă, la nivel de sector, a tuturor activităților economice definite de sistemul comun de clasificare în Comunitate (NACE), inclusiv sectorul serviciilor, reprezintă un aspect important al regulamentului propus, având în vedere rolul tot mai important al serviciilor ca procent din totalul economiei. În plus, defalcarea propusă prezintă importanță pentru explicarea variațiilor în numărul total al posturilor vacante. Compilarea cu succes și furnizarea ulterioară a datelor rezultate din studiile de fezabilitate propuse, precum și din studiile de fezabilitate asupra acoperirii unităților cu mai puțin de 10 angajați, sunt considerate pași importanți pentru îmbunătățirea în continuare a calității datelor.

2.2.

Posibilitatea de a avea la dispoziție un set de date de bază adecvate este crucială, datorită importanței, în scopuri analitice, a posibilității de evaluare a evoluției în timp a posturilor vacante. Cu toate acestea, BCE este conștientă de sarcina care ar fi impusă asupra agenților de raportare dacă ar fi obligați să furnizeze un set complet de date de bază și, de aceea, acceptă obligația de transmitere în mod restrâns prevăzută de articolul 6 din regulamentul propus, în același timp încurajând estimări pe perioade mai mari de timp, când acest lucru este fezabil.

2.3.

În privința sporirii calității datelor necesare pentru ca agregatele din zona euro să fie fiabile, un aspect de referință în evaluarea globală a calității îl reprezintă gradul înalt de comparabilitate a contribuțiilor naționale folosite la calcularea agregatelor în zona euro. În acest context, ar putea fi utilă includerea printre criteriile privind calitatea, ce urmează a fi definite în conformitate cu procedurile de punere în aplicare din articolul 7 al regulamentului propus, a unei evaluări periodice a impactului oricăror aspecte necomparabile ale contribuțiilor naționale.

Adoptată la Frankfurt pe Main, 13 aprilie 2007.

Vicepreședintele BCE

Lucas D. PAPADEMOS


(1)  COM(2007) 76 final.

(2)  Necesităţile BCE de colectare a datelor privind posturile vacante, pe baze trimestriale, în limita a 45 de zile de la sfârşitul trimestrului de referinţă, au fost stabilite prin „Cerinţele de raportare statistică ale Băncii Centrale Europene în domeniul statisticii economice generale ”(Statistical requirements of the European Central Bank in the field of general economic statistics) din august 2000 şi reiterate prin „Reexaminarea cerinţelor în domeniul statisticii economice generale ”(Review of the requirements in the field of general statistics) din decembrie 2004.

(3)  Indicatorii PIEE au fost creaţi ca urmare a „Planului de acţiune privind cerinţele de raportare statistică în Uniunea Economică şi Monetară ”(UEM) (Action Plan on Economic and Monetary Union (EMU) Statistical Requirements) (în continuare „Planul de acţiune UEM”) stabilit, la solicitarea Consiliului Ecofin, de către Comisie (Eurostat), în strânsă colaborare cu BCE. Planul de acţiune UEM a fost un răspuns la raportul Comitetului monetar (Monetary Committee) privind cerinţele de informare în UEM, avizat de Consiliul Ecofin în data de 18 ianuarie 1999. Consiliul Ecofin a primit cel mai recent raport de situaţie în privinţa acestui subiect, în noiembrie 2006.


Top