EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 42014Y0614(02)

Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, din 20 mai 2014 privind un plan de lucru al Uniunii Europene pentru tineret pentru perioada 2014-2015

OJ C 183, 14.6.2014, p. 5–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.6.2014   

RO

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene

C 183/5


Rezoluția Consiliului și a reprezentanților guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, din 20 mai 2014 privind un plan de lucru al Uniunii Europene pentru tineret pentru perioada 2014-2015

2014/C 183/02

CONSILIUL UNIUNII EUROPENE ȘI REPREZENTANȚII GUVERNELOR STATELOR MEMBRE,

I.   INTRODUCERE

1.

RECUNOSC că, de la adoptarea Rezoluției privind un cadru reînnoit pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului 2010-2018, criza a prezentat noi provocări pentru politica în domeniul tineretului și că este nevoie de o cooperare consolidată în domeniul tineretului la nivelul UE pentru a aborda în mod adecvat aceste provocări.

2.

REAMINTESC că Raportul comun al UE pentru 2012 în domeniul tineretului face apel la crearea unor legături mai puternice și la o mai mare coeziune între cadrul reînnoit pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului 2010-2018 și Strategia Europa 2020.

3.

REAMINTESC concluziile Consiliului din 16 mai 2013 privind maximizarea potențialului politicii pentru tineret în abordarea obiectivelor Strategiei Europa 2020 (1), în cadrul cărora Consiliul și-a exprimat acordul de a dezvolta, în interiorul cadrului reînnoit pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului 2010-2018, un plan de lucru pe termen mediu pentru a orienta lucrările referitoare la politica pentru tineret și politica legată de tineret ca răspuns la temele și tendințele actuale pentru tineret și legate de tineret și pentru a evidenția domeniile relevante de coordonare și colaborare cu politicile în materie de educație, de formare profesională și de ocupare a forței de muncă, în vederea asigurării unei contribuții a politicii pentru tineret la semestrul european.

4.

În consecință, CONVIN să stabilească un plan de lucru al UE pentru tineret, de 18 luni, pentru statele membre și o acțiune a Comisiei pentru perioada 1 iulie 2014-31 decembrie 2015, ca o etapă pilot și ca o contribuție la punerea în aplicare a cadrului reînnoit pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului (2010-2018).

II.   PRINCIPII

5.

CONSIDERĂ că planul de lucru ar trebui să fie guvernat de următoarele principii directoare:

impulsionarea și acordarea importanței corespunzătoare acțiunilor la nivelul UE în domeniul tineretului;

asigurarea, prin cooperarea intersectorială, a faptului că alte domenii de politică ale UE (de exemplu, ocuparea forței de muncă, educație, afaceri sociale, sănătate) sunt conștiente de problemele specifice cu care se confruntă tinerii;

contribuția la prioritățile generale ale agendei de politici economice și sociale ale UE, în special Strategia Europa 2020 și mecanismele sale de punere în aplicare;

depunerea de eforturi în direcția unei politici pentru tineret bazată pe cunoaștere și pe elemente concrete;

păstrarea unui cadru flexibil, care să fie capabil să răspundă atunci când este cazul la diverse evoluții;

promovarea unei abordări bazate pe cooperare și concertare între statele membre și Comisie pentru a aduce o valoare adăugată la temele prioritare stabilite la alineatul (6) de mai jos;

includerea structurilor informale existente, acolo unde este cazul, în structurile stabilite în acest plan de lucru;

utilizarea deplină a procedurilor consultative stabilite prin dialogul structurat pentru a se asigura că planul de lucru abordează problemele care sunt relevante pentru tineri.

6.

SUNT DE ACORD că, având în vedere criza actuală, următoarelor teme ar trebui să li se acorde prioritate de către statele membre și de către Comisie, în cooperarea lor la nivelul UE, pentru perioada acoperită de prezentul plan de lucru până la sfârșitul anului 2015:

Dezvoltarea activităților pentru tineret și a învățării non-formale și informale și a contribuției acestora la combaterea efectelor crizei în cazul tinerilor.

Consolidarea cooperării intersectoriale în cadrul strategiilor UE.

Împuternicirea, cu un accent special pe accesul la drepturile, autonomia, participarea și cetățenia activă în interiorul și în afara UE.

Sunt de acord că planul de lucru poate fi revizuit de către Consiliu în funcție de rezultatele obținute și de evoluțiile în materie de politici la nivelul UE.

7.

CONVIN asupra unei liste de acțiuni specifice, în conformitate cu aceste teme prioritare, și asupra unui calendar pentru punerea lor în aplicare, astfel cum se prevede în anexa I.

III.   METODE ȘI STRUCTURI DE LUCRU

8.

RECUNOSC faptul că:

Este necesar să se consolideze integrarea dimensiunii tinerilor și cooperarea intersectorială în cadrul Consiliului, în scopul de a garanta că elaborarea politicilor ia în considerare circumstanțele și nevoile tinerilor.

9.

CONVIN că:

Acest plan de lucru va fi susținut de metodele de lucru convenite în cadrul reînnoit pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului, precum și de un număr limitat de grupuri informale de experți și de un cadru flexibil de activități de învățare reciprocă.

Grupurilor de experți li se va solicita să își axeze activitatea pe temele prioritare prezentate la secțiunea II punctul 6 și pe acțiunile și termenele enumerate în anexa I. Acțiunile prevăzute în anexa I pot fi revizuite de Consiliu și de reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, în funcție de rezultatele obținute și de evoluțiile politice la nivelul UE.

Principiile referitoare la componența și la funcționarea grupurilor de experți sunt prezentate în anexa II.

În ceea ce privește dreptul tinerilor de a participa la elaborarea politicilor care îi afectează, dialogul structurat va fi o modalitate prin care tinerii sunt angajați în reflecții comune asupra temelor prioritare ale acestui plan de lucru.

Reuniunile informale ale directorilor generali responsabili cu chestiunile legate de tineret vor examina aspectele strategice care decurg în legătură cu acest plan de lucru, precum și pe cele care privesc în general politica pentru tineret a UE.

În a doua jumătate a anului 2015, punerea în aplicare a prezentului plan de lucru va fi evaluată de Consiliu, pe baza unei evaluări a punerii în aplicare prevăzute în contextul situației generale a sectorului de tineret menționate în raportul UE privind tineretul pregătit de Comisie până în iulie 2015.

10.

AVÂND ÎN VEDERE CELE DE MAI SUS, INVITĂ

statele membre și Comisia să creeze sau să mențină grupuri de experți pentru durata planului de lucru actual, axate pe următoarele teme:

Sisteme de calitate pentru activitățile pentru tineret din statele membre, precum și rolul indicatorilor sau al cadrelor comune.

Definirea contribuției specifice a activității de tineret și a învățării non-formale și informale pentru a aborda provocările cu care se confruntă tinerii, în special tranziția de la educație la ocuparea forței de muncă.

Activitățile de învățare reciprocă între statele membre și Comisie destinate să identifice cele mai bune practici și recomandări pentru elaborarea politicii intersectoriale pentru tineret la nivelul UE și la nivel național.

IV.   ACȚIUNI

11.

INVITĂ STATELE MEMBRE:

să lucreze împreună, cu sprijinul Comisiei și utilizând metodele de lucru ale cadrului reînnoit menționate în prezenta rezoluție;

în urma concluziilor Consiliului privind maximizarea potențialului politicii pentru tineret în abordarea obiectivelor Strategiei Europa 2020, să continue promovarea implicării active a punctului de vedere al tinerilor în elaborarea politicilor naționale cu privire la Strategia Europa 2020 și la semestrul european;

respectând principiul subsidiarității, să ia în considerare în mod corespunzător cadrul reînnoit pentru cooperarea europeană în domeniul tineretului 2010-2018 și prezentul plan de lucru în dezvoltarea politicii la nivel național și regional;

să informeze periodic tinerii și organizațiile de tineret, acolo unde este cazul, privind evoluția punerii în aplicare a planului de lucru european, cu scopul de a asigura pertinența și vizibilitatea activităților.

12.

INVITĂ PREȘEDINȚIILE CONSILIULUI:

să ia în considerare, în contextul echipei de președinții, temele prioritare ale planului de lucru european atunci când își elaborează programul;

la sfârșitul celor 18 luni prevăzute de prezenta rezoluție, precum și pe baza unei evaluări care va fi integrată în raportul UE privind tineretul pregătit de Comisie pe baza contribuțiilor voluntare din partea statelor membre, să ia în considerare dacă să propună un nou plan de lucru pentru perioada următoare;

să propună directorilor generali pentru tineret, în cadrul reuniunii informale a acestora, să discute și să evalueze rezultatele obținute în planul de lucru, să organizeze întâlniri intersectoriale extraordinare ale directorilor generali, acolo unde este cazul, precum și să difuzeze rezultatele la scară largă.

13.

INVITĂ COMISIA:

să sprijine și să colaboreze cu statele membre în vederea punerii în aplicare a prezentului plan de lucru, în special în ceea ce privește acțiunile menționate în anexă;

să informeze statele membre cu privire la inițiativele în curs sau planificate în temeiul politicii pentru tineret a UE, precum și al altor domenii de politică relevante cu impact asupra tineretului și cu privire la evoluțiile aferente din cadrul Comisiei;

să examineze mijloacele de a facilita o cât mai largă participare a statelor membre la reuniunile grupurilor de experți;

să includă, până în iunie 2015, în propunerea pentru raportul UE privind tineretul și pe baza contribuțiilor voluntare ale statelor membre, o evaluare privind punerea în aplicare și relevanța planului de lucru. Acest raport va sta la baza pregătirii următorului plan de lucru al Consiliului în a doua jumătate a anului 2015;

să caute să asigure coerența între acest plan de lucru și planul de lucru al acordului de parteneriat cu Consiliul Europei în domeniul tineretului;

să ofere un cadru flexibil pentru activități de învățare reciprocă între statele membre.

14.

INVITĂ STATELE MEMBRE ȘI COMISIA, ÎN LIMITA COMPETENȚELOR ACESTORA ȘI ÎN CONFORMITATE CU PRINCIPIUL SUBSIDIARITĂȚII:

să continue cooperarea strânsă la nivel de experți, în conformitate cu anexele I și II la prezenta rezoluție;

să încurajeze alte sectoare să ia în considerare aspectele legate de tineret în elaborarea, punerea în aplicare și evaluarea politicilor și ale acțiunilor din alte domenii de politică, asigurându-se în mod special includerea timpurie și efectivă în procesul de elaborare a politicilor;

să promoveze o mai bună recunoaștere a contribuției politicii în domeniul tineretului la obiectivele generale ale Strategiei Europa 2020, având în vedere potențialul considerabil al acestui sector de a contribui la o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii și la crearea de noi locuri de muncă și luând în considerare efectele sale pozitive asupra ocupării forței de muncă, a incluziunii sociale, a educației și a formării profesionale, precum și asupra sănătății și a bunăstării.


(1)  JO C 224, 3.8.2013, p. 2.


ANEXA I

Acțiuni bazate pe teme prioritare

Acțiune

Metodă de lucru/Instrument

Rezultat și termen preconizat

Dezvoltarea activităților pentru tineret și a învățării non-formale și informale și a contribuției acestora în combaterea efectelor crizei asupra tinerilor

Dezvoltarea activităților pentru tineret în Europa

O elaborare a politicilor bazată pe date concrete:

Studiul „Cooperarea cu tinerii: valoarea activităților pentru tineret în Uniunea Europeană”

A doua jumătate a anului 2015: (posibil) Schimbul de opinii din cadrul Consiliului și examinarea etapelor următoare după încheierea schimbului de opinii

Grupul de experți privind sistemele de calitate pentru activitățile pentru tineret din statele membre ale UE, precum și rolul indicatorilor sau al cadrelor comune

Prima jumătate a anului 2015: Grupul de experți va pregăti un set de indicatori sau de cadre pentru definirea calității în sistemele de activități pentru tineret.

A doua jumătate a anului 2015: (posibil) Concluziile Consiliului

Promovarea contribuției politicii pentru tineret în abordarea provocărilor din Europa

Grupul de experți privind definirea contribuției specifice a activităților pentru tineret pentru a aborda provocările cu care se confruntă tinerii, în special tranziția de la educație la ocuparea unui loc de muncă.

Prima jumătate a anului 2015: (posibil) Concluziile Consiliului privind modul în care politica pentru tineret și cooperarea intersectorială pot aborda principalele provocări ale UE, în special în ceea ce privește tineretul.

O elaborare a politicilor bazată pe date concrete: Centrul european de cunoaștere privind politica pentru tineret (EKCYP)

Prima jumătate a anului 2015: Raport privind bunele practici în domeniul cooperării între învățarea formală și non-formală, inclusiv recomandările politice

Cooperare intersectorială consolidată în cadrul strategiilor UE

Consolidarea elaborării politicii pentru tineret intersectoriale la nivelul UE

Consiliul și grupurile de pregătire ale acestuia (Grupul de lucru pentru tineret)

Prima jumătate a anului 2015: Posibilă recomandare privind contribuția sectorului tineretului la măsurile importante axate pe politici ale semestrului european

Consolidarea elaborării politicii pentru tineret intersectoriale la nivel național

Exercițiu de învățare reciprocă între statele membre

A doua jumătate a anului 2015: Raport intermediar privind bunele practici și recomandări pentru elaborarea politicii intersectoriale pentru tineret la nivel național.

Împuternicirea, cu un accent special pe accesul la drepturile, autonomia, participarea și cetățenia activă în interiorul și în afara UE

Împuternicirea tinerilor, cu un accent special pe accesul la drepturi, în vederea promovării autonomiei și a participării la viața socială

Dialogul structurat cu tinerii

A doua jumătate a anului 2014 (posibil) Concluziile Consiliului privind accesul tinerilor la drepturi, în vederea promovării autonomiei și a participării la viața socială.

Împuternicirea tinerilor pentru participarea politică la viața democratică în Europa

Dialogul structurat cu tinerii – rezultate

 

O elaborare a politicilor bazată pe date concrete:

Școala de Științe Economice și Politice din Londra: Participarea tinerilor la viața democratică

Eurobarometru Flash 375 – Tineretul european: Participarea la viața democratică

EACEA – Participarea politică și cetățenia UE: Percepțiile și comportamentul tinerilor

A doua jumătate a anului 2015: (posibil) Concluziile Consiliului


ANEXA II

Principiile referitoare la componența și funcționarea grupurilor de experți stabilite de către statele membre și de către Comisie în cadrul planului de lucru al UE pentru tineret (1 iulie 2014-31 decembrie 2015)

Componență

Participarea statelor membre la lucrările grupurilor este voluntară, statele membre având posibilitatea de a se alătura grupurilor în orice moment.

Statele membre interesate să participe la lucrările grupurilor vor numi experți în calitate de membri ai grupurilor respective. Statele membre se vor asigura că experții desemnați au experiență relevantă în domeniul relevant la nivel național și că vor asigura o comunicare eficientă cu autoritățile naționale competente. Comisia va coordona exercițiul de numire.

Fiecare grup de experți poate decide să invite alți participanți: experți independenți, reprezentanți ai organizațiilor de tineret și alte părți interesate, precum și reprezentanți ai țărilor terțe europene.

Proceduri de lucru

Grupurile de experți se vor concentra asupra furnizării unui număr mic de rezultate concrete și utilizabile privind temele solicitate.

Pentru implementarea acestui plan de lucru, fiecare grup de experți va fi responsabil de numirea președintelui sau a copreședinților în cadrul primei reuniuni de lucru la nivel de grup de experți după adoptarea planului de lucru. Fiecare grup de experți va pregăti un calendar de lucru în conformitate cu acest plan de lucru.

Statelor membre li se va da posibilitatea de a îndruma grupurile de experți în scopul de a garanta rezultatul și calendarul dorite, precum și coordonarea activității grupurilor.

Consiliul și reprezentanții guvernelor statelor membre, reuniți în cadrul Consiliului, vor decide dacă este oportună propunerea de noi acțiuni pentru grupurile de experți.

Comisia va oferi atât expertiză, cât și sprijin logistic și de secretariat pentru desfășurarea activității grupurilor. Pe cât posibil, aceasta va sprijini grupurile prin alte mijloace adecvate (inclusiv studii relevante pentru domeniul lor de activitate).

Ca regulă generală, reuniunile grupurilor de experți vor avea loc la Bruxelles, dar pot fi organizate și în altă parte, la invitația statelor membre.

Ca regulă generală, grupurile de experți se vor reuni de două ori pe an, dar pot adopta un calendar diferit, în funcție de necesități.

Raportarea și informarea

Președinții grupurilor de experți vor prezenta Grupului de lucru pentru tineret rapoarte cu privire la evoluția lucrărilor grupurilor de experți respective și vor face recomandări cu privire la posibile acțiuni ulterioare ale Grupului de lucru pentru tineret.

Ordinea de zi și rapoartele reuniunilor tuturor grupurilor vor fi la dispoziția tuturor statelor membre, indiferent de gradul lor de participare într-un anumit domeniu. Rapoartele grupurilor vor fi publicate.

Rapoartele primite de la grupurile de experți vor fi integrate în evaluarea pregătită de Comisie privind punerea în aplicare a planului de lucru.


Top